Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0258(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0460/2018

Внесени текстове :

A8-0460/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Приети текстове
PDF 287kWORD 84k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0474),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0273/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по бюджети, на комисията по бюджетен контрол и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0460/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 67.
(2) Тази позиция съответства на измененията, приети на 15 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0001).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
P8_TC1-COD(2018)0258

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  2140-те митнически учреждения(3), които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира функционирането ефикасното и ефективно функциониране на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави, в съответствие с условията за безопасност и сигурност. [Изм. 1]

(1a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, който представлява един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г.(4) Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства и поради това призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси, отговарящи на поетите допълнителни отговорности. [Изм. 2]

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси и на липсата на стандартизирани митнически проверки. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието и от правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Други предизвикателства, като например рязкото нарастване на електронната търговия, цифровизацията на документите от проверките и инспекциите, устойчивостта по отношение на кибератаки, саботажът, промишленият шпионаж или манипулирането на данни, също ще увеличат необходимостта от по-добре функциониращи митнически процедури. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове. Всички стоки, които влизат на митническата територия на Съюза, следва да подлежат на щателен контрол, за да се избегне търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия, от страна на лицата, извършващи митнически измами. За да се гарантира, че се увеличава цялостната стабилност, както и сближаването при извършването на митнически контрол от страна на държавите членки, се изисква ясна стратегия по отношение на най-слабите пунктове. [Изм. 3]

(3)  Държавите Редица държави членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията(5) си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“. [Изм. 4]

(4)  Съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) под митнически контрол следва да се разбира не само надзорът на митническото законодателство, но и друго законодателство, уреждащо въвеждането, напускането, транзита, движението, складирането и специфичната употреба на стоки, придвижвани между митническата територия на Съюза и държави или територии извън тази територия, както и наличието и движението на митническата територия на Съюза на несъюзни стоки и стоки, поставени под режим специфична употреба. Такова друго законодателство, което оправомощава митническите органи да изпълняват специфични задачи, свързани с контрол, включва разпоредби относно данъчното облагане, особено по отношение на акцизите и данъка върху добавената стойност, относно външното измерение на вътрешния пазар, относно общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, които оказват въздействие върху търговията, относно цялостната сигурност на веригата на доставките и относно защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на неговите държави членки.

(5)  Подпомагането на създаването на митнически контрол на подходящо и равностойно равнище по външните граници на Съюза позволява извличане на максимална полза от митническия съюз. Специална намеса на Съюза за оборудване за митнически контрол с цел коригиране на съществуващите дисбаланси би могла освен това да допринесе за цялостното сближаване между държавите членки. Предвид предизвикателствата, пред които светът е изправен, по-специално продължаващата необходимост от защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се гарантира безпроблемното осъществяване на законната търговия, наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол по външните граници е абсолютно наложително.

(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, което следва да осигури откриването на такива практики, като например фалшифицирането на стоки и други незаконни търговски практики. Следва да се вземат предвид вече съществуващите механизми за финансова подкрепа. [Изм. 5]

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество – като същевременно се вземат предвид въпросите, свързани с киберсигурността – по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите. [Изм. 6]

(8)  Поради това е необходимо да се създаде Фонд за интегрирано управление на границите („фондът“).

(9)  Поради правните особености, приложими към дял V от ДФЕС, както и различните приложими правни основания по отношение на политиките в областта на външните граници и митническия контрол, правно не е възможно фондът да се създаде като единствен инструмент.

(10)  Следователно фондът следва да се създаде като цялостна рамка за финансово подпомагане от Съюза в областта на управлението на границите, която обхваща инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол („инструментът“), създаден с настоящия регламент, както и инструмента за финансово подпомагане за управление на границите и визите, създаден с Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета(7).

(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(8) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. За да се осигури бюджетна дисциплина, условията за разпределяне на безвъзмездните средства по приоритети следва да бъдат ясни, точно определени и основаващи се на установените нужди за задачите, изпълнявани от митническите пунктове. [Изм. 7]

(12)  По отношение на този инструмент се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета(9) („Финансовият регламент“). В него са определени правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства.

(13)  С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета(10) се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците за подпомагане на митническия съюз и митническите органи. За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на дейностите по сътрудничество, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби. Следователно в рамките на настоящия инструмент следва да бъдат подпомагани само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване за митнически контрол, докато по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците следва да се подпомагат свързани дейности, като например дейности по сътрудничество за оценка на потребностите или обучение, свързано със съответното оборудване.

(13a)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, включително киберсигурност, за безопасност и за опазване на околната среда, както и на най-високите здравни стандарти. [Изм. 8]

(13б)  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да са достъпни само за надлежно оправомощени служители на държавните органи и да се обработват само от тях, както и да са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или оповестяване. Държавите членки следва да разполагат с пълен контрол върху посочените данни. [Изм. 9]

(13в)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да допринася за осигуряването на оптимално управление на риска в областта на митническия контрол. [Изм. 10]

(13г)  При подмяна на старо оборудване за митнически контрол със средствата по настоящия инструмент държавите членки следва да са отговорни за екологосъобразното обезвреждане на старото оборудване за митнически контрол. [Изм. 11]

(14)  Освен това — когато е целесъобразно — инструментът следва да подпомага и покупката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия, преди държавите членки да започнат широкомащабни покупки на такова ново оборудване. Изпитването в работни условия следва да се основава по-специално на резултатите от научните изследвания на оборудването за митнически контрол в рамките на Регламент (ЕС) [2018/XXX](11).

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX](12), изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни свързани цели, например за целите на граничния контрол, безопасността и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/1624(13), като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол. За да се гарантира, че всеки инструмент или оборудване, финансирано от фонда, е непрекъснато на отговорно пазене в определения митнически пункт, който притежава оборудването, съвместното ползване и оперативната съвместимост между митническите и граничните органи следва да бъдат определени като несистематични и нередовни. [Изм. 12]

(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи. Ако на дадена държава членка вече са били разпределени средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза или тя е получила средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза за закупуването на същото оборудване, средствата или подпомагането следва да се посочат в заявлението. [Изм. 13]

(16a)   Комисията следва да стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 14]

(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година. Освен това, за да се гарантира запазването на стратегическите интереси на Съюза в тяхната цялост, държавите членки се насърчават внимателно да разглеждат въпроса за киберсигурността и рисковете от евентуално разкриване на чувствителни данни извън Съюза, когато провеждат търгове за ново оборудване за митнически контрол. [Изм. 15]

(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на работната програма съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(14). [Изм. 16]

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от индивидуални оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация. [Изм. 17]

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на количествени и качествени показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Държавите членки следва да гарантират наличието на прозрачна и ясна процедура по възлагане на обществени поръчки. Изискванията за отчитане следва да включват подробна информация за оборудването за митнически контрол и за процедурата за възлагане на обществени поръчки над определен праг на разходите, както и обосновка на разходите. [Изм. 18]

(21)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(15) е необходимо инструментът да бъде оценяван въз основа на информация, събрана в изпълнение на особените изисквания за наблюдението, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-конкретно по отношение на държавите членки. Тези изисквания могат, когато е целесъобразно, да включват измерими показатели, които да послужат като база за оценяване на практическото въздействие на инструмента.

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на настоящия регламент с цел определяне на работни програми, изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи и напълно прозрачни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 19]

(23)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(17), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(18) и Регламент (ЕС) 2017/1939(19) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередностите и измамите, събиране на изгубени, неправомерно платени или неправилно използвани средства и — когато е целесъобразно — налагане на административни наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(20). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Финансирането по настоящия инструмент следва да бъде съобразено с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация. [Изм. 20]

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководни принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптималното използване на финансовите средства. [Изм. 21]

(26)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се създаде инструмент за подпомагане на митническия съюз и митническите органи, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради обективно съществуващите дисбаланси сред тях на географско равнище, а по-скоро — поради равностойното ниво и качество на митническия контрол, които могат да бъдат постигнати чрез координиран подход и централизирано финансиране — целта може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол („инструментът“) като част от Фонда за интегрирано управление на границите („фондът“), за да се предостави финансово подпомагане за покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол.

2.  Съвместно с Регламент [2018/XXX] за създаване на инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и визите в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите(21), с настоящия регламент се създава фондът.

3.  С него се определят целите на инструмента, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „митнически органи“ са органите, определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(2)  „митнически контрол“ са специфичните действия, определени в член 5, точка 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(3)  „оборудване за митнически контрол“ е оборудване, предназначено основно за извършване на митнически контрол;

(4)  „подвижно оборудване за митнически контрол“ е всяко транспортно средство, което в допълнение към свойството си да е подвижно, е предназначено да бъде част от оборудването за митнически контрол или е напълно оборудвано с оборудване за митнически контрол;

(5)  „поддръжка“ са превантивни, корективни и прогностични интервенции, включително оперативни и функционални проверки, обслужване, ремонт и основен ремонт, с изключение на надстройка, необходими за запазване или възстановяване на дадено оборудване за митнически контрол в определеното му работно състояние с цел достигане на неговия максимален полезен живот;

(6)  „надстройка“ са интервенции в развитие, необходими за привеждане на съществуващо оборудване за митнически контрол от неактуално работно състояние в най-съвременно такова.

Член 3

Цели на инструмента

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите и с оглед на дългосрочната цел митническите проверки в Съюза да бъдат стандартизиран — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, насърчаване на междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на проверките на стоки и лица, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност. [Изм. 22]

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез изцяло прозрачна покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, екологосъобразно и надеждно оборудване за митнически контрол. Една от допълнителните цели е да се подобри качеството на митническите проверки във всички държави членки, за да се избегне отклоняване на стоки към по-слаби пунктове в рамките на Съюза. [Изм. 23]

2a.  Инструментът допринася за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, като подкрепя междуведомственото сътрудничество, съвместното използване и оперативната съвместимост на новото оборудване, придобито чрез инструмента. [Изм. 24]

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 149 175 000EUR по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 25]

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите законни и проверени разходи за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват също така законни и проверени разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, обмен на данни между участващи държави членки, доколкото те са свързани с целите със специфичните цели на инструмента в подкрепа на общата цел, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента. [Изм. 26]

Член 5

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Инструментът се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

1a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, се използва от съответните митнически органи във всички съответни случаи. [Изм. 27]

2.  По линия на инструмента може да се предоставя финансиране във всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално чрез отпускане на безвъзмездни средства.

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, което дава възможност за консултации със и участие на съответните агенции на Съюза, и по-специално на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Механизмът за координация включва участието и консултирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел постигане на максимална добавена стойност за Съюза в областта на управлението на границите. [Изм. 28]

3a.   Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, отговаря на договорените стандарти за редовна поддръжка. [Изм. 29]

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 6

Допустими дейности

1.  За да бъдат дейностите допустими за финансиране по линия на настоящия инструмент, те трябва да отговарят на следните изисквания:

а)  да изпълняват целите, посочени в член 3;

б)  да подпомагат покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол, което има една или повече от следните цели на митническия контрол:

1)  проверка без нарушаване на целостта;

2)  откриване на скрити предмети у хора;

3)  откриване на радиация и идентифициране на нуклиди;

4)  анализ на пробите в лаборатории;

5)  вземане на проби и анализ на пробите на място;

6)  претърсване с ръчни устройства.

В приложение 1 се съдържа примерен списък на оборудването за митнически контрол, което може да бъде използвано за постигане на целите на митническия контрол, посочени в точки 1—6.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и покупката, поддръжката и надстройката напълно прозрачната покупка, поддръжка и модернизиране на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия. [Изм. 30]

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо и за да не се изостава от технологичното развитие и да е налице актуална информация за променящите се модели в контрабандата на стоки, както и за да не се изостава от новите, интелигентни и новаторски решения за целите на митническия контрол. [Изм. 1]

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да бъде използвано основно за митнически контрол, но може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване, за да се гарантира съответствие с общите и конкретните цели на инструмента, посочени в член 3. [Изм. 32]

4a.   Комисията стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 33]

Член 7

Допустими субекти

Чрез дерогация от член 197 от Финансовия регламент, допустими субекти са митническите органи на държавите членки, когато те предоставят информацията, необходима за оценка на потребностите, както е посочено в член 11, параграф 3.

Член 8

Процент на съфинансиране

1.  Чрез инструмента може да се финансират до 80 % от общите допустими разходи за определена дейност.

2.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, се предоставя само при надлежно обосновани изключителни обстоятелства.

2a.   Финансиране, надвишаващо посочения таван, може да се предоставя в случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 34]

2б.   Извънредните обстоятелства, посочени в параграф 2, могат да включват закупуването на ново оборудване за митнически контрол и включването му във фонда от техническо оборудване на европейската гранична и брегова охрана. Допустимостта на оборудването за митнически контрол по отношение на фонда от техническо оборудване се установява в съответствие с член 5, параграф 3. [Изм. 35]

Член 9

Допустими разходи

Следните Всички разходи, свързани с действията, посочени в член 6, не са допустими за финансиране по линия на инструмента, с изключение на: [Изм. 36]

а)  разходите, свързани със закупуване на земя;

aа)  разходите, свързани с обучение или усъвършенстване на уменията, необходими за използването на оборудването; [Изм. 37]

б)  разходите, свързани с инфраструктура, като например сгради или съоръжения на открито, както и с обзавеждане;

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера и актуализациите на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол, и с изключение на електронния софтуер и програмирането, необходими за взаимното свързване на съществуващия софтуер с оборудването за митнически контрол; [Изм. 38]

г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти, с изключение на мрежи или абонаменти, пряко необходими за използване на оборудването за митнически контрол; [Изм. 39]

д)  разходите за транспортни средства, като моторни превозни средства, въздухоплавателни средства или кораби, с изключение на подвижно оборудване за митнически контрол;

е)  разходите за консумативи, включително референтни материали или калибровъчни материали, за оборудването за митнически контрол;

ж)  разходите, свързани с лични предпазни средства.

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 10

Отпускане, допълняемост и съчетано финансиране

1.  Безвъзмездните средства по инструмента се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

2.  В съответствие с член 195, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат на допустимите субекти, посочени в член 7, без покана за представяне на предложения.

3.  Чрез дерогация от член 191 от Финансовия регламент, дейност, която е получила финансов принос по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, създадена с Регламент (ЕС) [2018/XXX](22), или по която и да било друга програма на Съюза, може също така да получи принос по линия на инструмента, при условие че финансовите приноси не покриват едни и същи разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подпомагането по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подпомагане.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Член 11

Работна програма

1.  Инструментът се изпълнява чрез работни програми, както е посочено в член 110, параграф 2 от Финансовия регламент.

2.  Работните програми се приемат от На Комисията посредством акт за изпълнение. Посоченият акт за изпълнение се приема се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15 14 за изменение на приложение 2а с цел да изготвя работни програми. [Изм. 40]

3.  Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на индивидуална оценка на потребностите, която включва като минимум следното: [Изм. 41]

а)  обща категоризация на граничните контролно-пропускателни пунктове;

б)  изчерпателен опис на наличното и функциониращо оборудване за митнически контрол; [Изм. 2]

в)  общо определение за минимален и оптимален технически стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; и [Изм. 43]

ва)  оценка на оптималното равнище на оборудване за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; както и [Изм. 44]

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности в зависимост от мащаба на митническите операции и съответната работна натовареност. [Изм. 45]

Оценката на потребностите се основава на дейностите, извършвани по програмата „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета(23), или по програмата „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, създадена с Регламент (ЕС) [2018/XXX](24), и се актуализира редовно — поне веднъж на всеки 3 години.

Член 12

Наблюдение и отчитане

1.  Показателите за отчитане на В съответствие с изискването за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), подточка i) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Докладването от страна на Комисията относно изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. [Изм. 46]

2.  Показателите за докладване относно напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, са посочени в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на програмата. [Изм. 47]

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на гарантира, че данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати са сравними и изчерпателни, както и да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на посочените данни. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението. [Изм. 48]

4.  Изискванията за отчитане, посочени в параграф 3, включват най-малко ежегодно подаване на следната информация на Комисията, когато цената на дадено оборудване за митнически контрол надхвърля 10 000 EUR, без данъци:

а)  дати на въвеждане в експлоатация и извеждане от експлоатация на оборудването за митнически контрол;

б)  статистически данни за използването на оборудването за митнически контрол;

в)  информация относно резултатите от използването на оборудването за митнически контрол.

ва)   наличието и състоянието на части от оборудването, финансирани от бюджета на Съюза, пет години след въвеждането в експлоатация; [Изм. 49]

вб)   информация относно поддръжката на оборудването за митнически контрол; [Изм. 50]

вв)   информация относно процедурата по възлагане на поръчки; [Изм. 51]

вг)   обосновка на разходите; [Изм. 2]

Член 13

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат В оценките на действията, финансирани по линия на инструмента и посочени в член 6, се прави оценка на резултатите, въздействието и ефективността на инструмента, като тези оценки се извършват своевременно, за да се гарантира тяхното ефикасно използване в процеса на вземане на решения. [Изм. 53]

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири три години след началото на изпълнението му. [Изм. 54]

В рамките на междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата за периода след 2027 г. и нейните цели. [Изм. 55]

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири три години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента. [Изм. 6]

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. [Изм. 57]

4a.  В доклада, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“, Комисията включва годишните частични оценки. [Изм. 58]

ГЛАВА V

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ

Член 14

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 59]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 60]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 61]

Член 15

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма „Митници“, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) [2018/XXX](25).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 62]

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета. [Изм. 63]

2.  За да се гарантира прозрачност, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на предоставя редовно на обществеността информация, свързана с инструмента и неговите действия и резултати, като се позовава, наред с другото, на работните програми, посочени в . Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3 11. [Изм. 64]

Член 17

Преходни разпоредби

Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерен списък на оборудването за митнически контрол с оглед на целите на митническия контрол, посочени в член 6, параграф 1, буква б)

ЦЕЛ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

КАТЕГОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проверка без нарушаване на целостта

Скенер с твърди рентгенови лъчи

контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства

Скенер с меки рентгенови лъчи

палети, кутии и пратки

пътнически багаж

Превозни средства ]

Системи с обратно рентгеново разсейване (backscatter)

контейнери

камиони

превозни средства

Друго

системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера на МПС и контейнери

везни за измерване на тежестта на превозните средства

вилични високоповдигачи и подобно подвижно оборудване за митнически контрол

Откриване на скрити предмети у хора(26)

Портал, с обратно функциониращ на принципа на обратното рентгеново разсейване (backscatter)

използва се предимно на летища за откриване на скрити предмети у хора (наркотични вещества, експлозиви, пари в брой)

Скенери за цяло тяло

Скенер за сигурност, функциониращ на принципа на милиметровите вълни

Откриване на радиологични материали и идентифициране на нуклиди

Откриване на радиологични и ядрени материали

личен монитор/детектор за радиологични материали (PRM)

ръчен детектор за радиологични материали

устройство за идентификация на изотопи (RIID)

портален радиационен монитор (RPM)

спектрометричен портален монитор за идентификация на изотопи (SPM)

Анализ на пробите в лаборатории

Идентификация, количествено определяне и проверка на всички възможни стоки

газова или течна хроматография (GC, LC, високоефективна течна хроматография (HPLC) ...)

спектрометрия и техники в комбинация със спектрометрия/спектроскопия (IR, Раманова спектроскопия, UV-VIS, флуоресценция, газова хроматография/масс-спектроскопия (GC-MS) ...)

рентгеново оборудване (XRF ...)

ЯМР спектрометрия и анализи на стабилни изотопи

друго лабораторно оборудване (атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS), система за дестилация на петролни продукти, калориметрия с диференциално сканиране (DSC), електрофореза, микроскоп, течно сцинтилационно броене (LSC), машина за пушене ...)

[Изм. 65, 66, 67 и 68]

ЦЕЛ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

КАТЕГОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вземане на проби и анализ на пробите на място

Откриване на следи въз основа на спектрометрия на движението на йоните (IMS)

преносимо оборудване за проверка за следи от конкретни опасни вещества

Откриване на следи от кучета

прилага се за редица рискове във връзка с малки и по-големи предмети

Вземане на проби

инструменти за вземане на проби, лабораторна камина, защитна камера с ръкавици

Подвижни лаборатории

превозно средство, напълно оборудвано за анализ на проби на място

[Анализ на органични материали, метали и сплави] ръчни детектори

химично колориметрично изпитване

Раманова спектроскопия

инфрачервена спектроскопия

рентгенова флуоресценция

детектори за газове за контейнери

Претърсване с ръчни устройства

Лични инструменти за ръчно претърсване

джобни инструменти

механичен инструментариум

телескопично огледало

Устройства

ендоскоп

стационарен или преносим детектор за метал

камери за проверка на ходовата част на превозните средства

ултразвуково устройство

денситометър

Друго

претърсване под вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели

Конкретна цел: да се допринесе за равностоен и подходящ митнически контрол чрез покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол

1.  Налично оборудване

а)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на шосейните гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

б)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на морските гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

в)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на граничните контролно-пропускателни пунктове на летищата (по вид оборудване)

г)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на граничните контролно-пропускателни пунктове за целите на пощите (по вид оборудване)

д)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на железопътните гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

1a.  Сигурност и безопасност

a)  Степен на съответствие със стандартите за сигурност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове, включително киберсигурност

б)  Степен на съответствие със стандартите за безопасност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове [Изм. 69]

1б.  Здраве и околна среда

a)  Степен на съответствие със здравните стандарти на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове

б)  Степен на съответствие със стандартите за опазване на околната среда на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове [Изм. 70]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2a

Работни програми [Изм. 71]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2б

Изключителни обстоятелства, обосноваващи предоставянето на финансиране над тавана [Изм. 72]

(1)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 67.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3)Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4) P8_TA(2018)0075: Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf и http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(7)COM(2018)0473.
(8)Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(15)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(17)Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр.1).
(18)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(19)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(20)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)При спазване на приложимите законови разпоредби и други препоръки по отношение на защитата на здравето и на зачитане на неприкосновеността на личния живот.

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност