Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0258(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0460/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0460/2018

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 78k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0474),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 114 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0273/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0460/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 67.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0001).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
P8_TC1-COD(2018)0258

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Τα 2 140 τελωνεία(3) που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτες χώρες, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προστασίας και ασφάλειας. [Τροπολογία 1]

(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14 Μαρτίου 2018(4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. [Τροπολογία 2]

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους, καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων τελωνειακών ελέγχων. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Άλλες προκλήσεις, όπως η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ψηφιοποίηση των αρχείων των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, του σαμποτάζ, της βιομηχανικής κατασκοπείας και της χειραγώγησης δεδομένων, πρόκειται επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Όλα τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους, προκειμένου να αποφεύγεται η άγρα ευνοϊκών σημείων εισόδου από τους διαπράττοντες τελωνειακή απάτη. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνολικής δύναμης, καθώς και η σύγκλιση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, απαιτείται σαφής στρατηγική όσον αφορά τα πιο αδύναμα σημεία. [Τροπολογία 3]

(3)  Τα Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του(5) για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».

(4)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), ο όρος «τελωνειακοί έλεγχοι» περιλαμβάνει όχι μόνο την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία αλλά και προς τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και χωρών ή εδαφών εκτός αυτού του εδάφους, καθώς και την προσκόμιση και διακίνηση εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μη ενωσιακών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων υπό το καθεστώς του ειδικού προορισμού. Η εν λόγω λοιπή νομοθεσία που αναθέτει στις τελωνειακές αρχές ειδικά καθήκοντα ελέγχου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη φορολογία, ιδίως όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις εξωτερικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς, την κοινή εμπορική πολιτική και άλλες κοινές πολιτικές της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και διατάξεις σχετικά με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της.

(5)  Η στήριξη της δημιουργίας ενός κατάλληλου και ισοδύναμου επιπέδου τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των οφελών της τελωνειακής ένωσης. Μια ειδική ενωσιακή παρέμβαση για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων η οποία διορθώνει τις σημερινές ανισορροπίες θα συμβάλει επιπλέον στη συνολική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, και ιδίως της συνεχιζόμενης ανάγκης για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της και την παράλληλη διευκόλυνση της ροής των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών, η διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη.

(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, που θα διασφαλίζει τον εντοπισμό πρακτικών όπως, για παράδειγμα, η παραποίηση/απομίμηση αγαθών και άλλες παράνομες εμπορικές πρακτικές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ήδη υφιστάμενοι τύποι χρηματοδοτικής στήριξης. [Τροπολογία 5]

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της κυβερνοασφάλειας, στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα. [Τροπολογία 6]

(8)  Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστεί ένα Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων («το Ταμείο»).

(9)  Λόγω των νομικών ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον Τίτλο V της ΣΛΕΕ καθώς και των διαφορετικών ισχυουσών νομικών βάσεων όσον αφορά τις πολιτικές για τα εξωτερικά σύνορα και τους τελωνειακούς ελέγχους, δεν είναι εφικτό από νομική άποψη να θεσπιστεί το Ταμείο ως ενιαίο μέσο.

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί ως ένα συνολικό πλαίσιο για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, το οποίο περιλαμβάνει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό των τελωνειακών ελέγχων («το μέσο») που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό καθώς και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(8), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, οι όροι ιεράρχησης των επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σαφείς, καθορισμένοι και βασισμένοι σε προσδιορισμένες ανάγκες για τα καθήκοντα που εκτελούνται από τα τελωνεία. [Τροπολογία 7]

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν μέσο. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις.

(13)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για τη διαφύλαξη της συνοχής και του οριζόντιου συντονισμού των δράσεων συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών ή κατάρτιση σε σχέση με τον σχετικό εξοπλισμό.

(13α)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, προστασίας, περιβάλλοντος και υγείας. [Τροπολογία 8]

(13β)  Η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία παράγονται από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών· θα πρέπει δε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και της μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 9]

(13γ)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων. [Τροπολογία 10]

(13δ)  Όταν αντικαθιστούν παλαιό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του παρόντος μέσου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση του παλαιού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 11]

(14)  Επιπλέον, και κατά περίπτωση, το μέσο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την αγορά ή την αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων εξοπλισμού ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες προτού τα κράτη μέλη προβούν σε αγορές μεγάλης κλίμακας του εν λόγω νέου εξοπλισμού. Κατά τις δοκιμές σε επιχειρησιακές συνθήκες θα πρέπει ιδίως να εξετάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX](11)

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX](12) θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους συναφείς σκοπούς όπως οι έλεγχοι, η προστασία και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624(13), επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέσο ή εξοπλισμός που χρηματοδοτείται από το ταμείο τελεί υπό τον μόνιμο έλεγχο του καθορισμένου τελωνείου που έχει την κυριότητα του εξοπλισμού, η από κοινού χρήση και διαλειτουργικότητα μεταξύ τελωνειακών και συνοριακών αρχών θα πρέπει να οριστεί ως μη συστηματική και μη τακτική. [Τροπολογία 12]

(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη λάβει ή εάν του έχουν χορηγηθεί συνεισφορές από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης ή στήριξη από ταμείο της Ένωσης για την απόκτηση του ίδιου εξοπλισμού, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση. [Τροπολογία 13]

(16α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 14]

(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους από την πιθανή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων εκτός της Ένωσης κατά τις διαδικασίες διαγωνισμού για νέο εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 15]

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). [Τροπολογία 16]

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε επιμέρους εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων σχετικών πληροφοριών. [Τροπολογία 17]

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν διαφανή και σαφή διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους, καθώς και δικαιολόγηση των εξόδων. [Τροπολογία 18]

(21)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(15), είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί το εν λόγω μέσο βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μέσου επιτόπου.

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό προγραμμάτων εργασίας, την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες και απολύτως διαφανείς διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 19]

(23)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/95 του Συμβουλίου(17), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(18) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939(19), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης. [Τροπολογία 20]

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. [Τροπολογία 21]

(26)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, που είναι η θέσπιση μέσου για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα κράτη μέλη λόγω των αντικειμενικών ανισορροπιών που υφίστανται σε γεωγραφικό επίπεδο, μπορεί όμως, λόγω του αντίστοιχου επιπέδου και της ποιότητας των τελωνειακών ελέγχων που διασφαλίζονται μεταξύ άλλων με μια συντονισμένη προσέγγιση και μια κεντρική χρηματοδότηση, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων («το μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων («το Ταμείο») με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

2.  Από κοινού με τον κανονισμό [2018/XXX] για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων(21), ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο.

3.  Καθορίζει τους στόχους του μέσου, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021–2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «τελωνειακές αρχές»: οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

2)  «τελωνειακοί έλεγχοι»: οι συγκεκριμένες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

3)  «εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων»: ο εξοπλισμός που προορίζεται κυρίως για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων·

4)  «κινητός εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων»: κάθε μέσο μεταφοράς που, πέραν των κινητών ικανοτήτων του, προορίζεται να είναι ένα στοιχείο εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων ή είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

5)  «συντήρηση»: οι προληπτικές, διορθωτικές και προγνωστικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών και λειτουργικών ελέγχων, της διατήρησης, της επισκευής και της επιθεώρησης, με εξαίρεση την αναβάθμιση, που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση στοιχείου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε καθορισμένη λειτουργική κατάσταση για την επίτευξη της μέγιστης ωφέλιμης διάρκειας ζωής·

6)  «αναβάθμιση»: οι εξελικτικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για να θέσουν ένα υφιστάμενο στοιχείο εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων από μια παρωχημένη σε μια καθορισμένη λειτουργική κατάσταση προηγμένης τεχνολογίας.

Άρθρο 3

Στόχοι του μέσου

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της τυποποίησης όλων των τελωνειακών ελέγχων στην Ένωση, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους αγαθών και προσώπων, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 22]

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την πλήρως διαφανή αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας, προστατευμένου, κυβερνοανθεκτικού, ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Επιπρόσθετος στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία στην Ένωση. [Τροπολογία 23]

2α.  Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή χρήση και τη διαλειτουργικότητα του νέου εξοπλισμού που αποκτάται με τη χρήση του μέσου. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 25]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίδοσής του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει ομοίως θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους ειδικούς στόχους του μέσου για την υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 5

Εφαρμογή και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το μέσο εφαρμόζεται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

1α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης χρησιμοποιείται από τις οικείες τελωνειακές αρχές σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. [Τροπολογία 27]

2.  Το μέσο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ιδίως, με επιχορηγήσεις.

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και τη συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. [Τροπολογία 28]

3α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης ικανοποιεί συμφωνημένα πρότυπα σχετικά με την τακτική συντήρηση. [Τροπολογία 29]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου, οι δράσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3·

β)  στήριξη της αγοράς, της συντήρησης και της αναβάθμισης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που εξυπηρετεί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς τελωνειακών ελέγχων:

1)  μη επεμβατική επιθεώρηση·

2)  ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο·

3)  ανίχνευση ακτινοβολίας και ταυτοποίηση ραδιονουκλιδίου·

4)  ανάλυση δειγμάτων σε εργαστήρια·

5)  δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων επιτόπου·

6)  έλεγχο με φορητό εξοπλισμό χειρός.

Στο παράρτημα 1 παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που μπορεί να χρησιμοποιείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στα σημεία 1) έως 6).

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την πλήρως διαφανή αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες. [Τροπολογία 30]

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία και προκειμένου να συμβαδίζει το κείμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές των πρακτικών στο λαθρεμπόριο αγαθών, και με νέες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 31]

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιείται για τελωνειακούς ελέγχους, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 32]

4α.   Η Επιτροπή θα παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 33]

Άρθρο 7

Επιλέξιμες οντότητες

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιλέξιμες οντότητες είναι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όταν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις εκτιμήσεις των αναγκών που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Το μέσο μπορεί να χρηματοδοτεί ποσοστό έως 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης.

2.  Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο χορηγείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

2α.   Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις από κοινού προμήθειας και δοκιμής εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 34]

2β.   Οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά νέου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 9

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν Όλες οι δαπάνες που αφορούν δράσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Εξαιρούνται: [Τροπολογία 36]

α)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γης·

αα)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση ή την αναβάθμιση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη χρήση του εξοπλισμού· [Τροπολογία 37]

β)  οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υποδομές, όπως κτίρια ή υπαίθριες εγκαταστάσεις, καθώς και με έπιπλα·

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό και ενημερώσεις λογισμικού που είναι άμεσα απαραίτητο απαραίτητα για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, και με εξαίρεση ηλεκτρονικό λογισμικό και προγραμματισμό που απαιτούνται για τη διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού με τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 38]

δ)  οι δαπάνες των δικτύων, όπως οι ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή οι συνδρομές, με εξαίρεση τα δίκτυα ή τις συνδρομές που είναι άμεσα αναγκαία για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 39]

ε)  οι δαπάνες μέσων μεταφοράς, όπως οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, με εξαίρεση τον κινητό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

στ)  οι δαπάνες για αναλώσιμα είδη, συμπεριλαμβανομένου του υλικού αναφοράς ή βαθμονόμησης, που προορίζονται για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

ζ)  οι δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ

Άρθρο 10

Χορήγηση, συμπληρωματικότητα και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Η χορήγηση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του μέσου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιχορηγήσεις χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις επιλέξιμες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 191 του δημοσιονομικού κανονισμού, δράση που έχει λάβει συνεισφορά από το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τελωνειακό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX](22) ή από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, μπορεί επίσης να λάβει συνεισφορά στο πλαίσιο του μέσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του εκάστοτε συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από τα διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία βάσει των εγγράφων που προβλέπουν τους όρους στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 11

Πρόγραμμα εργασίας

1.  Το μέσο εφαρμόζεται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος 2α, με στόχο τον καθορισμό των προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 40]

3.  Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε επιμέρους εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής: [Τροπολογία 41]

α)  κοινή κατηγοριοποίηση των συνοριακών σημείων διέλευσης·

β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου και λειτουργικού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 42]

γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου και του βέλτιστου τεχνικού προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης και [Τροπολογία 43]

γα)  εκτίμηση του βέλτιστου επίπεδου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των σημείων συνοριακής διέλευσης· και [Τροπολογία 44]

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανάλογα με το μέγεθος των τελωνειακών πράξεων και τον σχετικό φόρτο εργασίας. [Τροπολογία 45]

Η εκτίμηση των αναγκών προκύπτει από τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), ή στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX](24), και επικαιροποιείται τακτικά και τουλάχιστον ανά τριετία.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις. [Τροπολογία 46]

2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ούτως ώστε να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. [Τροπολογία 47]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου είναι συγκρίσιμα και πλήρη, καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις. [Τροπολογία 48]

4.  Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ετήσια κοινοποίηση στην Επιτροπή των ακόλουθων πληροφοριών, εφόσον το κόστος ενός στοιχείου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων υπερβαίνει τα 10 000 EUR εκτός φόρων:

α)  των ημερομηνιών θέσης σε λειτουργία και παροπλισμού του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

β)  των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γ)  των πληροφοριών που αφορούν τα αποτελέσματα της χρήσης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γα)   της ύπαρξης και της κατάστασης στοιχείων του εξοπλισμού που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πέντε έτη από τη θέση τους σε λειτουργία· [Τροπολογία 49]

γβ)   πληροφοριών σχετικά με περιστατικά συντήρησης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 50]

γγ)   πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης· [Τροπολογία 51]

γδ)   της δικαιολόγησης των δαπανών. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και αναφέρονται στο άρθρο 6 εκτιμούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του μέσου, και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 53]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου. [Τροπολογία 54]

Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του. [Τροπολογία 55]

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου. [Τροπολογία 56]

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με καθώς και τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα συμπεράσματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 57]

4α.  Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις στην έκθεσή της με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης». [Τροπολογία 58]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. [Τροπολογία 59]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 60]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX](25).

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 62]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, καταδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. [Τροπολογία 63]

2.  Προς εξασφάλιση της διαφάνειας, η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας παρέχει σε τακτική βάση πληροφορίες στο κοινό για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, . Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 11. [Τροπολογία 64]

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Αν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ενδεικτικός κατάλογος του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε σχέση με τον σκοπό του τελωνειακού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μη επεμβατική επιθεώρηση

Σαρωτής ακτινών Χ — Υψηλής ενέργειας

Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια και οχήματα

Σαρωτής ακτινών Χ — Χαμηλής ενέργειας

Παλέτες, κιβώτια και δέματα

Αποσκευές επιβατών

Οχήματα

Οπισθοσκέδαση ακτινών Χ

Εμπορευματοκιβώτια

Φορτηγά

Οχήματα

Άλλο

Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας / εμπορευματοκιβωτίων

Γεφυροπλάστιγγες

Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και παρόμοιος κινητός εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων

Ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο(26)

Πύλη οπισθοσκέδασης ακτινών με ακτίνες Χ

Χρησιμοποιείται κυρίως σε αερολιμένες για την ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο (ναρκωτικά, εκρηκτικές ύλες, μετρητά)

Σαρωτής σώματος

Σαρωτής ασφαλείας κυμάτων της τάξης του χιλιοστόμετρου

Ανίχνευση ακτινοβολίας και ταυτοποίηση ραδιονουκλιδίου

Ραδιολογική και πυρηνική ανίχνευση

Προσωπικός ανιχνευτής ακτινοβολίας (PRM)

Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας

Συσκευή ταυτοποίησης ισοτόπων (RIID)

Πύλη ανίχνευσης ακτινοβολίας (RPM)

Πύλη φασματομετρικής ανίχνευσης για την ταυτοποίηση ισοτόπων (SPM)

Ανάλυση δειγμάτων σε εργαστήρια

Ταυτοποίηση, ποσοτικοποίηση και έλεγχος κάθε εμπορεύματος

Αέρια και υγρή χρωματογραφία (GC, LC, HPLC…)

Φασματομετρία και τεχνικές σε συνδυασμό με τη φασματομετρία (IR, Raman, UV-VIS, φθορισμός, GC-MS…)

Ακτινοσκοπικός εξοπλισμός (XRF…)

Φασματομετρία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και αναλύσεις σταθερών ισοτόπων

Άλλος εργαστηριακός εξοπλισμός (Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAS), αναλυτής απόσταξης, διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), συσκευή ηλεκτροφόρησης, μικροσκόπιο, μέτρηση με υγρό σπινθηριστή (LSC), καπνιστική μηχανή ... )

[Τροπολογίες 65, 66, 67 και 68]

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων επιτόπου

Ανίχνευση ιχνών βάσει φασματομετρίας ιοντικής κινητικότητας (IMS)

Φορητός εξοπλισμός για την ανίχνευση ιχνών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Ανίχνευση ιχνών με σκύλους

Για μια σειρά κινδύνων σε μικρά και μεγάλα αντικείμενα

Δειγματοληψία

Εργαλεία για τη λήψη δειγμάτων, απαγωγός, κιβώτια με πλαστικά γάντια

Κινητά εργαστήρια

Όχημα πλήρως εξοπλισμένο για ανάλυση δειγμάτων επιτόπου

[Ανάλυση οργανικών υλών, μετάλλων και κραμάτων] Φορητοί ανιχνευτές

Χημικές χρωματομετρικές δοκιμές

Φασματοσκοπία Raman

Φασματοσκοπία υπερύθρου

Φθορισμός ακτινών-X

Ανιχνευτές αερίου για εμπορευματοκιβώτια

Έλεγχος με φορητό εξοπλισμό χειρός

Προσωπικά εργαλεία χειρός

Εργαλεία τσέπης

Μηχανική εργαλειοθήκη

Τηλεσκοπικό κάτοπτρο

Συσκευές

Ενδοσκόπιο

Σταθερός ή φορητός ανιχνευτής μετάλλων

Κάμερες για τον έλεγχο του κάτω μέρους των οχημάτων

Διάταξη υπερήχων

Πυκνόμετρο

Άλλο

Υποβρύχια αναζήτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δείκτες

Ειδικός στόχος: Συμβολή σε ισοδύναμους και κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους με την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων

1.  Διαθέσιμος εξοπλισμός

α)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

β)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των θαλάσσιων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

γ)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των εναέριων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

δ)  Διαθεσιμότητα, στους ταχυδρομικούς κόμβους των μεθοριακών σημείων διέλευσης, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

ε)  Διαθεσιμότητα, στα σιδηροδρομικά σημεία διέλευσης των συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

1α.  Ασφάλεια και προστασία

α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας

β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων [Τροπολογία 69]

1β.  Υγεία και περιβάλλον

α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων [Τροπολογία 70]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α

Προγράμματα εργασίας [Τροπολογία 71]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β

Έκτακτες περιστάσεις για υπέρμετρη χρηματοδότηση [Τροπολογία 72]

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 67.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(3)Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4) P8_TA(2018)0075: Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf και http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(7)COM(2018)0473.
(8)Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(15)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(16)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(17)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ.1).
(18)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ.2).
(19)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(20)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)Με την επιφύλαξη των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και άλλων συστάσεων όσον αφορά την προστασία της υγείας και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου