Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0258(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0460/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0460/2018

Keskustelut :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 225kWORD 83k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0474),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 114 artiklan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0273/2018),

—  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0460/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 67.
(2)Tämä kanta vastaa 15. tammikuuta 2019 hyväksyttyjä tarkistuksia (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0001).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen/päätöksen/direktiivin (EU) .../… antamiseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
P8_TC1-COD(2018)0258

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33, 114 ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin ulkorajoilla sijaitsevat 2 140 tullitoimipaikkaa(3)tarvitsevat asianmukaiset laitteet varmistaakseen tulliliiton toimintaan tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan. Riittävien ja samantasoisten tullitarkastusten tarve on entistäkin tärkeämpi, koska tullin on perinteisen varojenkeruutehtävänsä lisäksi yhä enemmän tehostettava unionin ulkorajojen yli saapuvien ja poistuvien tavaroiden tarkastuksia turvallisuuden ja vaarattomuuden varmistamiseksi. Tällaisten ulkorajojen yli liikkuvien tavaroiden tarkastusten ei tulisi kuitenkaan heikentää kolmansien kanssa käytävää laillista kauppaa, vaan sitä olisi sen sijaan helpotettava turvallisuusvaatimusten mukaisesti. [tark. 1]

(1 a)  Tulliliitto on maailman suurimpiin kaupparyhmittymiin kuuluvan Euroopan unionin kulmakiviä, ja se on välttämätön sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle ja hyödyllinen niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Euroopan parlamentti totesi 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa(4) olevansa erityisen huolestunut tullipetoksista, jotka ovat johtaneet merkittäviin tulojen menetyksiin unionin talousarviossa. Euroopan parlamentti katsoi, että unionista voi tulla vahvempi ja kunnianhimoisempi vain, jos sen rahoitusta lisätään, ja kehotti siksi jatkamaan tukea nykyisille politiikoille, lisäämään unionin lippulaivaohjelmien resursseja ja rahoittamaan uudet tehtävät lisärahoituksen turvin. [tark. 2]

(2)  Eri jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä tee tullitarkastuksia tasapainoisesti. Tämä epätasapaino johtuu sekä jäsenvaltioiden välisistä maantieteellisistä eroista että ja eroista niiden valmiuksissa ja voimavaroissa sekä yhdenmukaisten tullitarkastusten puutteesta. Jäsenvaltioiden kyky reagoida jatkuvasti kehittyvien maailmanlaajuisten liiketoimintamallien ja toimitusketjujen synnyttämiin haasteisiin riippuu sekä inhimillisistä tekijöistä että nykyaikaisten ja luotettavien tullitarkastuslaitteiden saatavuudesta ja niiden asianmukaisesta toiminnasta. Muutkin haasteet, kuten sähköisen kaupan voimakas kasvu, valvonta- ja tarkastuskertomusten digitalisaation kehitys sekä kestokyky kyberhyökkäyksiä, sabotaasiia, teollisuusvakoilua ja tietojen väärinkäyttöä vastaan, lisäävät entistä toimivampien tullimenettelyjen tarvetta. Samantasoisten tullitarkastuslaitteiden saatavuus on näin ollen tärkeässä asemassa pyrittäessä löytämään ratkaisu nykyiseen epätasapainoon. Se parantaa tullitarkastusten samantasoisuutta kaikissa jäsenvaltioissa, minkä ansiosta voidaan välttää tavaravirtojen suuntaaminen heikoimpiin kohtiin. Kaikkia unionin tullialueelle saapuvia tavaroita olisi valvottava perusteellisesti, jotta voitaisiin välttää tullipetosten tekijöiden harjoittama saapumispaikkaan liittyvä keinottelu. Sen varmistamiseksi, että kokonaisvahvuutta lisätään ja että jäsenvaltioiden välillä tapahtuu lähentymistä tullitarkastusten toteuttamisessa, on tarpeen laatia heikoimpia kohtia koskeva selkeä strategia. [tark. 3]

(3)  Useat jäsenvaltiot ovat toistuvasti tuoneet esille rahoitustuen tarpeen, ja ne pyysivät perusteellisen analyysin tekemistä tarvittavista laitteista. Neuvosto kehotti 23 päivänä maaliskuuta 2017 antamissaan tullin rahoitusta koskevissa päätelmissä(5) komissiota ”arvioimaan mahdollisuutta rahoittaa tekniseen välineistöön liittyviä tarpeita komission tulevista rahoitusohjelmista sekä parantamaan koordinointia ja (...) yhteistyötä tulliviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten välillä rahoitustarkoituksia varten”. [tark. 4]

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(6) mukaan tullitarkastuksilla tarkoitetaan tullilainsäädännön noudattamisen valvonnan lisäksi muun sellaisen lainsäädännön noudattamisen valvontaa, joka koskee unionin tullialueen ja sen ulkopuolisten maiden tai alueiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumista, poistumista, passitusta, liikkumista, varastointia ja tiettyä käyttötarkoitusta sekä muiden kuin unionitavaroiden ja tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden unionin tullialueella oloa ja liikkumista. Tällaista tulliviranomaisille erityisiä tarkastusvaltuuksia antavaa lainsäädäntöä ovat esimerkiksi verosäännökset ja etenkin valmisteveroja ja arvonlisäveroja koskevat säännökset sekä sisämarkkinoiden ulkoisia näkökohtia, yhteistä kauppapolitiikkaa ja muita sellaisia unionin yhteisiä politiikkoja koskevat säännökset, jotka liittyvät kauppaan, toimitusketjun kokonaisturvallisuuteen sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisiin etuihin.

(5)  Riittävien ja samantasoisten tullitarkastusten tukeminen unionin ulkorajoilla mahdollistaa sen, että tulliliitosta saadaan suurimmat mahdolliset hyödyt. Nykyisen epätasapainon korjaava tullitarkastuslaitteita koskeva erityinen unionin toiminta edistäisi lisäksi jäsenvaltioiden välistä yhteenkuuluvuutta. Koska koko maailma on haasteellisten aikojen edessä ja varsinkin koska unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamista on jatkettava samalla kun laillisia kauppavirtoja helpotetaan, ulkorajoilla on ehdottomasti oltava käytettävissä nykyaikaiset ja luotettavat tarkastuslaitteet.

(6)  Tästä syystä on suotavaa perustaa uusi tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline, jolla varmistetaan erilaisten käytäntöjen, kuten väärennettyjen tavaroiden ja muiden laittomien kaupallisten käytäntöjen, havaitseminen. Välinettä varten olisi harkittava jo olemassa olevia rahoitustuen muotoja. [tark. 5]

(7)  Koska jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat ottaneet yhä enemmän vastuutehtäviä, jotka usein ulottuvat turvallisuusalalle ja suoritetaan ulkorajoilla, rajavalvonnan suorittamisen ja tullitarkastusten tekemisen välinen samantasoisuus ulkorajoilla on varmistettava antamalla riittävää unionin rahoitustukea jäsenvaltioille. On myös tärkeää edistää tavaroiden ja henkilöiden tarkastamista koskevaa virastojen välistä yhteistyötä unionin rajoilla, kyberturvallisuus huomioiden, sellaisten kunkin jäsenvaltion viranomaisten keskuudessa, jotka vastaavat rajavalvonnasta tai muista rajoilla suoritettavista tehtävistä. [tark. 6]

(8)  Sen vuoksi on tarpeen perustaa yhdennetty rajaturvallisuuden rahasto, jäljempänä ’rahasto’.

(9)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osastoon liittyvien oikeudellisten näkökohtien vuoksi sekä siitä syystä, että ulkorajapolitiikkaan ja tullitarkastuspolitiikkaan sovelletaan eri oikeusperustaa, rahastoa ei ole oikeudellisesti mahdollista perustaa yhtenä välineenä.

(10)  Sen vuoksi rahasto olisi perustettava kokonaisvaltaisena kehyksenä, josta myönnetään unionin rahoitustukea rajavalvonnan alalla ja joka käsittää tällä asetuksella perustetun tullitarkastusten rahoitusvälineen, jäljempänä ’väline’, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../...(7) perustetun rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen.

(11)  Tässä asetuksessa vahvistetaan välineen rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(8) 17 kohdan mukaisesti. Talousarvion kurinalaisuuden varmistamiseksi avustusten priorisoimista koskevien ehtojen olisi oltava selkeät ja hyvin määritellyt ja niiden olisi perustuttava tullitoimipisteiden suorittamia tehtäviä koskeviin määriteltyihin tarpeisiin. [tark. 7]

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) [2018/XXX](9), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, sovelletaan tähän välineeseen. Siinä vahvistetaan unionin talousarvion toteuttamista koskevat säännöt, mukaan lukien avustuksia, koskevat säännöt.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) [2018/XXX](10) perustetaan tulliyhteistyötä koskeva Tulli-ohjelma tulliliiton ja tulliviranomaisten tukemiseksi. Jotta yhteistyötoimien johdonmukaisuus ja horisontaalinen koordinointi voitaisiin säilyttää, on aiheellista panna ne kaikki täytäntöön yhdellä ainoalla säädöksellä ja sääntökokonaisuudella. Sen vuoksi vain avustuskelpoisten tullitarkastuslaitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä olisi tuettava tästä välineestä, kun taas tulliyhteistyötä koskevalla Tulli-ohjelmalla olisi tuettava asiaan liittyviä toimia, kuten tarpeiden arviointia tai asianomaisiin laitteisiin liittyvää koulutusta koskevia yhteistyötoimia.

(13 a)  Tästä välineestä rahoitettujen tullitarkastuslaitteiden olisi täytettävä optimaaliset turvallisuutta, myös kyberturvallisuutta, ympäristöä ja terveyttä koskevat vaatimukset. [tark. 8]

(13 b)  Vain viranomaisten asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön olisi voitava tutustua tästä välineestä rahoitettujen tullitarkastuslaitteiden tuottamiin tietoihin ja käsitellä niitä, ja ne olisi suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai tiedonvälittämistä vastaan. Näiden tietojen olisi oltava täysin jäsenvaltioiden hallinnassa. [tark. 9]

(13 c)  Tästä välineestä rahoitetuilla tullitarkastuslaitteilla olisi edistettävä optimaalista tullialan riskienhallintaa. [tark. 10]

(13 d)  Kun vanhat tullitarkastuslaitteet korvataan tämän välineen mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi vastattava niiden ympäristöystävällisestä hävittämisestä. [tark. 11]

(14)  Välineestä olisi tarvittaessa tuettava myös tullitarkastuslaitteiden ostamista tai päivittämistä silloin, kun laitteiden uusia osia tai toimintoja testataan toimintaolosuhteissa ennen kuin jäsenvaltiot aloittavat tällaisten uusien laitteiden laajamittaiset hankinnat. Toimintaolosuhteissa tapahtuvassa testauksessa olisi erityisesti noudatettava asetuksen (EU) [2018/XXX](11) mukaisesti tehtävän tullitarkastuslaitteiden tutkimuksen tuloksia.

(15)  Useimmat tullitarkastuslaitteet voivat olla yhtä soveltuvia tai satunnaisesti soveltuvia muussa lainsäädännössä, kuten rajaturvallisuutta, viisumipolitiikkaa tai poliisiyhteistyötä koskevissa säännöksissä, määrättyjen vaatimusten tarkastamiseen. Sen vuoksi yhdennetty rajaturvallisuuden rahasto sisältää kaksi toisiaan täydentävää laitteiden ostamista koskevaa välinettä, joiden soveltamisalat ovat keskenään erilaiset mutta johdonmukaiset. Asetuksella [2018/XXX](12) perustetun rajaturvallisuutta ja viisumipolitiikkaa koskevan välineen soveltamisalaan eivät toisaalta kuulu laitteet, joita voidaan käyttää sekä rajavalvonnassa että tullitarkastuksissa. Toisaalta tällä asetuksella perustetusta tullitarkastuslaitteille myönnettävää rahoitustukea koskevasta välineestä ei anneta rahoitustukea pelkästään laitteille, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tullitarkastusten tekeminen, vaan kyseisiä laitteita voidaan käyttää myös muihin asiaan liittyviin tarkoituksiin, kuten rajavalvontaan ja turvallisuuteen. Roolien jakaminen edistää asetuksen (EU) 2016/1624(13) 4 artiklan e alakohdassa tarkoitettua virastojen välistä yhteistyötä osana Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta, mikä mahdollistaa tulli- ja rajaviranomaisten välisen yhteistyön ja maksimoi unionin talousarvion vaikutukset yhteiskäytön ja yhteentoimivuuden kautta. Sen varmistamiseksi, että rahastosta rahoitettu laite tai väline on pysyvästi sen omistavan tullitoimipisteen hallussa, olisi määriteltävä, että tulli- ja rajaviranomaisten välinen laitteiden yhteiskäyttö ja yhteentoimivuus ei ole järjestelmällistä eikä säännöllistä. [tark. 12]

(16)  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksessa säädetään, useasta unionin ohjelmasta tai välineestä yhdelle toimelle annettavan rahoituksen olisi oltava mahdollista monialaisen yhteistyön ja yhteentoimivuuden sallimiseksi ja tukemiseksi tarvittaessa. Tällaisissa tapauksissa rahoitusosuudet eivät kuitenkaan saa kattaa samoja kustannuksia varainhoitoasetuksessa säädetyn kaksinkertaista rahoituksen kieltoa koskevan periaatteen mukaisesti. Jos jäsenvaltiolle on jo myönnetty rahoitusosuuksia tai se on saanut sellaisia muista unionin ohjelmista tai sille on myönnetty tai se on saanut tukea unionin rahastosta samojen laitteiden hankintaan, kyseinen rahoitusosuus tai tuki olisi mainittava hakemuksessa. [tark. 13]

(16 a)   Komission olisi toteutettava toimia, joilla jäsenvaltioita kannustetaan yhdessä hankkimaan ja testaamaan tullitarkastuslaitteita. [tark. 14]

(17)  Koska tullin painopistealat, uhat ja teknologiat kehittyvät nopeasti, työohjelmien keston ei tulisi olla pitkä. Samalla tarve vahvistaa vuotuisia työohjelmia lisää sekä komissiolle että jäsenvaltioille aiheutuvia hallinnollisia rasituksia, jotka eivät ole tarpeellisia välineen toteuttamiselle. Tätä taustaa vasten työohjelmien keston pitäisi periaatteessa olla pidempi kuin yksi varainhoitovuosi. Lisäksi sen varmistamiseksi, että säilytetään unionin strategisten etujen koskemattomuus, jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan huolellisesti huomioon kyberturvallisuus ja mahdollinen riski arkaluonteisten tietojen paljastumisesta unionin ulkopuolella uusia tullitarkastuslaitteita koskevien hankintojen tarjouskilpailussa. [tark. 15]

(18)  Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen mukaisten työohjelmien yhdenmukainen toteutus, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(14) mukaisesti. [tark. 16]

(19)  Vaikka keskitetty toteutus on välttämätöntä erityistavoitteen saavuttamiseksi eli sen varmistamiseksi, että tullitarkastukset ovat samantasoiset, välineen teknisen luonteen vuoksi valmistelutyötä on tarpeen tehdä teknisellä tasolla. Sen vuoksi toteutusta olisi tuettava erillisillä tarvearvioinneilla, jotka riippuvat kansallisesta asiantuntemuksesta ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten osallistumisesta saadusta kokemuksesta. Kyseisten tarvearviointien olisi perustuttava selkeään metodiikkaan, mukaan lukien vaadittujen asiaankuuluvien tietojen keräämisen varmistava vaiheiden vähimmäismäärä. [tark. 17]

(20)  Säännöllisen seurannan ja raportoinnin varmistamiseksi olisi otettava käyttöön asianmukainen kehys välineellä saavutettujen tulosten ja välineeseen kuuluvien toimien seuraamiseksi. Tällaisen seurannan ja raportoinnin olisi perustuttava määrällisiin ja laadullisiin indikaattoreihin, joilla mitataan välineeseen kuuluvien toimien vaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava avoimet ja selkeät hankintamenettelyt. Raportointivaatimuksiin olisi kuuluttava joitakin tietoja yksityiskohtaiset tiedot sellaisista tullitarkastuslaitteista ja hankintamenettelyistä, joiden osalta tietty kustannuskynnys ylittyy, sekä kustannusten perustelut. [tark. 18]

(21)  Tätä välinettä on arvioitava paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(15) 22 ja 23 kohdan mukaisesti erityisiä seurantavaatimuksia noudattaen kerättyjen tietojen perusteella, ja samalla on vältettävä liiallista sääntelyä ja hallinnollisten rasitusten aiheuttamista varsinkin jäsenvaltioille. Kyseisiin vaatimuksiin voi tarvittaessa kuulua mitattavissa olevia indikaattoreita, jotka muodostavat perustan välineen käytännön vaikutusten arvioimiselle.

(22)  Jotta voidaan reagoida asianmukaisesti politiikan painopisteiden, uhkien ja teknologioiden muutoksiin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista työohjelmien laatimiseksi, välineeseen kuuluvien avustuskelpoisten toimien muuttamista tullitarkastusten tarkoitusten osalta ja erityistavoitteiden saavuttamista mittaavia indikaattoreita koskevan luettelon muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset ja täysin avoimet kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 19]

(23)  Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013(16), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/95(17), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(18) ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939(19) mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse unionin taloudellisia etuja vahingoittavasti petoksesta, lahjonnasta tai muusta rikoksesta. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371(20) mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan perusteella hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän asetukseen. Kyseiset säännöt annetaan varainhoitoasetuksessa, ja niissä määritetään etenkin avustuksien, hankintojen, palkintojen tai välillisen toteutuksen muodossa tapahtuva talousarvion vahvistamis- ja toteutusmenettely ja määrätään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkastuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan perusteella annetut säännöt koskevat unionin talousarvion suojaamista silloin, kun jäsenvaltioissa on havaittu oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, koska kyseisen periaatteen noudattaminen on ehdoton edellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle. Tästä välineestä myönnettävässä rahoituksessa olisi noudatettava avoimuus- ja suhteellisuusperiaatteita sekä yhtäläisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. [tark. 20]

(25)  Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten niillä pystytään saavuttamaan toimien erityistavoite ja tulokset erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnolliset rasitukset ja vaatimusten noudattamatta jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi harkittava kertakorvausten, kiinteiden prosenttimäärien ja yksikkökustannusten käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavina periaatteina pyrittäessä saavuttamaan välineelle asetetut tavoitteet samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö. [tark. 21]

(26)  Koska tämän asetuksen tavoitetta, joka on perustaa tulliliittoa ja tulliviranomaisia tukeva väline, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ja koska niiden välillä vallitsee maantieteellisellä tasolla objektiivinen epätasapaino ja koska ne voidaan koordinoidun lähestymistavan ja keskitetyn rahoituksen ansiosta saavutettavan tullitarkastusten samantasoisuuden ja -laatuisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.  Tällä asetuksella perustetaan tullitarkastusvälineiden rahoitusväline, jäljempänä ’väline’, joka muodostaa osan yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’rahasto’ ja josta myönnetään taloudellista tukea tullitarkastuslaitteiden ostamiseen, ylläpitämiseen ja päivittämiseen.

2.  Rahasto perustetaan sekä tällä asetuksella että asetuksella [2018/XXX](21), jolla perustetaan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline osaksi yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

3.  Siinä vahvistetaan välineen tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’tulliviranomaisilla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä viranomaisia;

2)  ’tullitarkastuksilla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä erityisiä toimia;

3)  ’tullitarkastuslaitteilla’ laitteita, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti tullitarkastusten tekemiseen;

4)  ’liikuteltavilla tullitarkastuslaitteilla’ tarkoitetaan mitä tahansa kuljetusvälinettä, joka on sen liikuteltavuuden lisäksi tarkoitettu itsessään osaksi tullitarkastuslaitetta tai varustettu täydellisillä tullitarkastuslaitteilla;

5)  ’ylläpitämisellä’ ennalta ehkäiseviä, korjaavia ja ennakoivia toimia, mukaan lukien toiminnalliset tai funktionaaliset tarkastukset, huolto, korjaaminen ja kunnostus, mutta pois lukien sellainen päivitys, joka on tarpeen tullitarkastuslaitteen osan säilyttämiseksi määritellyssä toimintakunnossa tai sen palauttamiseksi määriteltyyn toimintakuntoisuuteen enimmäiskäyttöiän saavuttamiseksi;

6)  ’päivittämisellä’ kehittäviä toimia, jotka tarvitaan tullitarkastuslaitteen osan saattamiseksi vanhentuneesta toimintakuntoisuudesta nykytasoa vastaavaan toimintakuntoisuuteen.

3 artikla

Välineen tavoitteet

1.  Koska väline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa, sen ja koska pitkällä aikavälillä pyritään siihen, että kaikki unionin tullitarkastukset ovat yhdenmukaisia, välineen yleisenä tavoitteena on tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, edistää virastojen välistä tavaroiden ja henkilöiden tarkastuksiin liittyvää yhteistyötä unionin rajoilla, varmistaa turvallisuus ja vaarattomuus unionissa sekä suojata unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja laittomalta kaupalta ja samalla helpottaa laillista liiketoimintaa. [tark. 22]

2.  Välineen erityistavoitteena on edistää riittäviä ja samantasoisia tullitarkastuksia, ja tämä tapahtuu ostamalla, ylläpitämällä ja päivittämällä täysin avoimella tavalla asiaankuuluvia, nykytasoa vastaavia, turvallisia, kyberiskuilta suojattuja, vaarattomia, ympäristöystävällisiä ja luotettavia tullitarkastuslaitteita. Lisätavoitteena on parantaa tullitarkastusten laatua kaikissa jäsenvaltioissa, jotta vältettäisiin tavaravirtojen suuntaaminen unionin heikompiin kohtiin. [tark. 23]

2 a.  Väline edistää Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toteuttamista tukemalla virastojen välistä yhteistyötä ja välineen kautta hankittujen uusien laitteiden yhteiskäyttöä ja yhteentoimivuutta. [tark. 24]

4 artikla

Talousarvio

1.  Rahoituspuitteet välineen toteuttamista varten ajanjaksolla 2021–2027 ovat 1 149 175 000 euroa vuoden 2018 hintoina (1 300 000 000 euroa käypinä hintoina). [tark. 25]

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä voidaan kattaa myös perusteltuja ja tarkistettuja menoja, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja ja arviointitoiminnasta sekä muusta välineen hallinnointia ja sen suorituskykyä ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia koskevasta toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa myös perusteltuja ja tarkistettuja menoja, jotka liittyvät selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin ja asianomaisten jäsenvaltioiden väliseen tiedonvaihtoon, sikäli kuin ne liittyvät välineen tavoitteisiin yleistä tavoitetta tukeviin erityistavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet ja muu tekninen ja hallinnollinen apu, jota tarvitaan välineen hallinnoinnissa. [tark. 26]

5 artikla

EU:n rahoituksen toteutus ja muodot

1.  Välineen toteutuksessa käytetään suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti.

1 a.   Kun tuettuun toimeen liittyy laitteen ostaminen tai päivittäminen, komissio ottaa käyttöön asianmukaisia turva- ja varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikki unionin ohjelmien ja välineiden tuella ostetut laitteet ovat asianomaisten tulliviranomaisten käytössä kaikissa asiaankuuluvissa tapauksissa. [tark. 27]

2.  Välineestä voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa säädetyssä muodossa ja varsinkin avustuksina.

3.  Kun tuettuun toimeen liittyy laitteen ostaminen tai päivittäminen, komissio perustaa koordinointimekanismin varmistaakseen tehokkuuden ja yhteentoimivuuden kaikkien unionin ohjelmista ja välineistä myönnettävällä tuella ostettujen laitteiden välillä, mikä mahdollistaa asianomaisten unionin erillisvirastojen ja erityisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston kuulemisen ja osallistumisen. Koordinointimekanismiin sisällytetään Euroopan raja- ja merivartioviraston osallistuminen ja kuuleminen EU:n tason lisäarvon maksimoimiseksi rajavalvonnan alalla. [tark. 28]

3 a.   Kun tuettuun toimeen liittyy laitteen ostaminen tai päivittäminen, komissio ottaa käyttöön asianmukaisia turva- ja varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikki unionin ohjelmien ja välineiden tuella ostetut laitteet vastaavat hyväksyttyjä säännöllistä huoltoa koskevia vaatimuksia. [tark. 29]

II LUKU

AVUSTUSKELPOISUUS

6 artikla

Avustuskelpoiset toimet

1.  Jotta toimille voidaan myöntää rahoitusta tästä välineestä, niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)  niillä on toteutettava 3 artiklassa tarkoitetut tavoitteet;

b)  niillä on tuettava sellaisten tullitarkastuslaitteiden ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, joilla on yksi tai useampi seuraavista tullitarkastusten tarkoituksista:

1)  ajoneuvoihin/henkilöihin kajoamaton tarkastus;

2)  henkilöissä olevien piilotettujen esineiden havaitseminen;

3)  säteilyn ilmaisu ja nuklidien tunnistaminen;

4)  näytteiden analysointi laboratorioissa;

5)  näytteiden otto ja analysointi kentällä;

6)  käsityökaluin suoritettava etsintä.

Liitteessä 1 on ohjeellinen luettelo tullitarkastuslaitteista, joita voidaan käyttää 1–6 kohdassa tarkoitettujen tullitarkastusten tarkoitusten saavuttamiseksi.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa toimet voivat koskea myös sellaisten tullitarkastuslaitteiden täysin avointa ostamista, ylläpitämistä ja päivittämistä, joita käytetään laitteiden uusien osien tai toimintojen testaamisessa toimintaolosuhteissa. [tark. 30]

3.  Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 14 artiklan mukaisesti 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen tullitarkastusten tarkoitusten muuttamiseksi sekä liitteen 1 muuttamiseksi, kun tällaista uudelleentarkastelua pidetään tarpeellisena, sekä teknisen kehityksen, tavaroiden salakuljetuksen muuttuvien muotojen ja tullitarkastuksiin soveltuvien uusien, älykkäiden ja innovatiivisten ratkaisujen tasalla pysymiseksi. [tark. 31]

4.  Tästä välineestä rahoitettuja tullitarkastuslaitteita olisi käytettävä ensisijaisesti tullitarkastuksiin, mutta niitä voidaan käyttää muita tarkoituksia kuin tullitarkastuksia varten, kuten henkilöiden tarkastamiseen kansallisten rajaturvallisuusviranomaisten tukena ja tutkimusten tekemiseen, jotta voidaan saavuttaa 3 artiklassa vahvistetut välineen yleiset ja erityistavoitteet. [tark. 32]

4 a.   Komissio toteuttaa toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioita kannustetaan yhdessä hankkimaan ja testaamaan tullitarkastuslaitteita. [tark. 33]

7 artikla

Avustuskelpoiset yhteisöt

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 197 artiklassa säädetään, avustuskelpoiset yhteisöt ovat jäsenvaltioiden tulliviranomaisia silloin, kun ne antavat tarvittavat tiedot 11 artiklan 3 kohdassa vahvistettua tarvearviointia varten.

8 artikla

Yhteisrahoitusosuus

1.  Välineestä voidaan rahoittaa enintään 80 prosenttia toimen avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista.

2.  Rahoitus voi ylittää tämän enimmäismäärän ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa poikkeusolosuhteissa.

2 a.   Tämän enimmäismäärän ylittävää rahoitusta voidaan myöntää tapauksissa, joissa jäsenvaltiot yhdessä hankkivat ja testaavat tullitarkastuslaitteita. [tark. 34]

2 b.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut poikkeusolosuhteet voivat sisältää uusien tullitarkastuslaitteiden ostamisen ja laitteiden sisällyttämisen eurooppalaisen raja- ja merivartioston teknisen kaluston valmiusluetteloon. Tullitarkastuslaitteiden hyväksyttävyys teknisen kaluston valmiusluetteloon varmistetaan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti. [tark. 35]

9 artikla

Avustuskelpoiset kustannukset

Välineestä ei voida myöntää myönnetään rahoitusta seuraaviin kaikkiin 6 artiklassa tarkoitettuihin toimiin liittyviin kustannuksiin seuraavin poikkeuksin: [tark. 36]

a)  maan ostamiseen liittyvät kustannukset;

a a)  kustannukset, jotka liittyvät laitteiden käytön edellyttämään koulutukseen tai taitojen kehittämiseen; [tark. 37]

b)  infrastruktuuriin, kuten rakennuksiin tai ulkotiloihin, liittyvät kustannukset, sekä huonekaluihin liittyvät kustannukset;

c)  sähköisiin järjestelmiin liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta sellaiseen ohjelmistoon ja ohjelmistopäivityksiin suoraan liittyvät kustannukset, jotka ovat välttämättömiä tullitarkastuslaitteiden käyttämiseksi, ja lukuun ottamatta sellaiseen sähköiseen ohjelmistoon ja ohjelmointiin liittyviä kustannuksia, joka on tarpeen nykyisten ohjelmistojen yhdistämiseksi tullitarkastuslaitteisiin; [tark. 38]

d)  suojattujen ja suojaamattomien viestintäkanavien kaltaisten verkkojen kustannukset tai liittymäkustannukset, lukuun ottamatta tullitarkastuslaitteiden käytön välittömästi edellyttämiä verkkoja tai liittymiä; [tark. 39]

e)  muiden kuljetusvälineiden kuten ajoneuvojen, ilma-alusten tai laivojen, kustannukset, pois lukien liikuteltavien tullitarkastuslaitteiden kustannukset;

f)  tullitarkastuslaitteissa tarvittavien kulutushyödykkeiden, kuten viite- tai kalibrointiaineiston, kustannukset;

g)  henkilönsuojaimiin liittyvät kustannukset.

III LUKU

AVUSTUKSET

10 artikla

Myöntäminen, täydentävyys ja yhdistetty rahoitus

1.  Avustusten myöntämiseen välineestä ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

2.  Varainhoitoasetuksen 195 artiklan f alakohdan mukaisesti avustukset myönnetään ilman ehdotuspyyntöä 7 artiklassa tarkoitetuille avustuskelpoisille yhteisöille.

3.  Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 191 artiklan säädetään, toimelle, jolle on myönnetty rahoitusta asetuksella (EU) [2018/XXX](22) perustetusta tullialan yhteistyötä kokevasta Tulli-ohjelmasta tai muusta unionin ohjelmasta, voidaan myöntää rahoitusta myös välineestä, jos rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Kunkin asianomaisen unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan siihen rahoitusosuuteen, joka siitä osoitetaan toimeen. Kumulatiivisen rahoituksen määrä ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia, ja eri unionin ohjelmista annettava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tuen myöntämisedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

IV LUKU

OHJELMASUUNNITTELU, SEURANTA JA ARVIOINTI

11 artikla

Työohjelma

1.  Väline toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla työohjelmilla.

2.  Komissio hyväksyy työohjelmat täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 15 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 a työohjelmien vahvistamiseksi. [tark. 40]

3.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen työohjelmien valmistelun tueksi laaditaan erillinen tarvearviointi, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat: [tark. 41]

a)  rajanylityspaikkojen yhteinen luokittelu;

b)  kattava inventaario käytettävissä olevista ja toimivista tullitarkastuslaitteista; [tark. 42]

c)  tullitarkastuslaitteiden tekniselle vähimmäistasolle ja optimaaliselle tasolle annettu yhteinen määritelmä, joka perustuu rajanylityspaikkojen luokitukseen; ja [tark. 43]

c a)  tullitarkastuslaitteiden optimaalisen tason arviointi, joka perustuu rajanylityspaikkojen luokitukseen; ja [tark. 44]

d)  yksityiskohtainen arvio rahoitustarpeista tullioperaatioiden koon ja suhteellisen työmäärän mukaan. [tark. 45]

Tarvearviointi on tulosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1294/2013(23) perustettuun Tulli 2020 -ohjelmaan tai asetuksella (EU) [2018/XXX](24) perustettuun tulliyhteistyötä koskevaan Tulli-ohjelmaan kuuluvista toimista, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein.

12 artikla

Seuranta ja raportointi

1.  Indikaattorit, joilla raportoidaan välineen edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä 2. Komissio esittää varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaisten raportointivaatimusten mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman tuloksellisuutta koskevia tietoja. Tuloksellisuutta koskevaan komission raportointiin on sisällyttävä tiedot sekä edistymisestä että puutteista. [tark. 46]

2.  Indikaattorit, joilla raportoidaan välineen edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä 2. Jotta varmistetaan tuloksellisen arvioinnin tekeminen välineen etenemisestä kohti sen tavoitteiden saavuttamista, komissiolle siirretään 14 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä 2 indikaattoreiden uudelleentarkastelemiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja joilla lisätään asetukseen seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevia säännöksiä, jotta Euroopan parlamentille ja neuvostolle voidaan antaa ajantasaisia laadullisia ja määrällisiä tietoja ohjelman tuloksellisuudesta. [tark. 47]

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että välineen toteutuksen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot ovat vertailukelpoisia ja täydellisiä ja että ne kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle luotettavia tietoja käytettyjen tuloksellisuutta koskevien tietojen laadusta. [tark. 48]

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin raportointivaatimuksiin kuuluu ainakin komissiolle vuosittain toimitettava tiedonanto, jossa on seuraavat tiedot, kun tullitarkastuslaitteen osan hinta ylittää 10 000 euroa ilman veroja:

a)  tullitarkastuslaitteen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen;

b)  tullitarkastuslaitteen käyttöä koskevat tilastot;

c)  tiedot tullitarkastuslaitteen käytöstä saaduista tuloksista.

c a)   unionin talousarviosta rahoitettujen tullitarkastuslaitteiden saatavillaolo ja kunto viiden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta; [tark. 49]

c b)   tiedot tullitarkastuslaitteen huoltotapahtumista; [tark. 50]

c c)   tiedot hankintamenettelystä; [tark. 51]

c d)   kustannusten perustelut. [tark. 52]

13 artikla

Arviointi

1.  Arvioinnit Tästä välineestä rahoitettujen, 6 artiklassa tarkoitettujen toimien arvioinneissa on suoritettava tarkasteltava välineen tuloksia, vaikutuksia ja tehokkuutta ja ne on tehtävä oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää varmistetaan niiden tehokas hyödyntäminen päätöksenteossa. [tark. 53]

2.  Välineen väliarviointi on suoritettava heti, kun välineen toteutuksesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän kolmen vuoden kuluttua siitä, kun välineen toteutus on käynnistynyt. [tark. 54]

Väliarvioinnissa on esitettävä havainnot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä päätös ohjelman jatkotoimista vuoden 2027 jälkeen ja sen tavoitteista. [tark. 55]

3.  Komissio tekee välineen loppuarvioinnin välineen toteutuksen lopussa, kuitenkin viimeistään neljän kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä. [tark. 56]

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa sekä saatujen kokemusten tarkastelun Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. [tark. 57]

4 a.  Komissio sisällyttää vuotuiset osittaiset arvioinnit komission kertomukseen ”Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta”. [tark. 58]

V LUKU

SIIRRETYN SÄÄDÖSVALLAN KÄYTTÄMINEN JA KOMITEAMENETTELY

14 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 6 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. [tark. 59]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 60]

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 61]

15 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) [2018/XXX](25) 18 artiklassa tarkoitettu tulliohjelmakomitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. [tark. 62]

VI LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Tiedotus, viestintä ja julkisuus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, kuten tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle, ja osoitettava näin unionin tason lisäarvo ja autettava komissiota sen tiedonkeruussa, jotta voidaan lisätä talousarvion avoimuutta. [tark. 63]

2.  Avoimuuden varmistamiseksi komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat välinettä ja tiedottaa säännöllisesti suurelle yleisölle välineestä, sen toimia toimista ja tuloksia. Välineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa sisäistä tiedotusta sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 tuloksista viitaten muun muassa 11 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin työohjelmiin. [tark. 64]

17 artikla

Siirtymäsäännökset

Talousarvioon voidaan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE 1

Alustava luettelo 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa viitattuihin tullitarkastusten tarkoituksiin käytettävistä tullitarkastuslaitteista

TULLITARKAS-TUSTEN TARKOITUS

TULLITARKASTUSLAITTEET

LUOKKA

SOVELLUS

Ajoneuvoihin/henki-löihin kajoamaton tarkastus

Läpivalaisulaite - korkeaenerginen

Kontit, rekat, junavaunut ja ajoneuvot [tark. 65]

Läpivalaisulaite - matalaenerginen

Kuormalavat, laatikot ja kollit

Matkustajien matkatavarat

Ajoneuvot [tark. 66]

Röntgensäteiden takaisinsironta

Kontit

Rekat

Ajoneuvot

Muut

Automaattinen rekisterikilven/kontin tunnistusjärjestelmä

Ajoneuvojen vaa’at

Trukit ja vastaavat liikkuvat tullitarkastuslaitteet

Henkilöissä olevien piilotettujen esineiden havaitseminen(26)

Röntgensäteiden Röntgensäteisiin perustuva takaisinsirontaportaali-ilmaisin [tark. 67]

Käytetään pääasiassa lentokentillä löytämään ihmisiin piilotettuja esineitä (huumeet, räjähteet, käteinen raha)

Vartaloskanneri

Millimetriaaltoihin perustuva turvaskanneri [tark. 68]

Säteilyn ilmaisu ja nuklidien tunnistaminen

Radioaktiivisten ja ydinperäisten aineiden ilmaisin

Henkilökohtainen säteilymittari/-ilmaisin (PRM)

Kannettava säteilyilmaisin

Isotooppitunnistin (RIID)

Säteilyvalvontaportti (RPM)

Spektrometrivalvontaportti isotooppien tunnistamista varten (SPM)

Näytteiden analysointi laboratorioissa

Kaikenlaisten tavaroiden tunnistaminen, määrän todentaminen ja varmistus

Kaasu- ja nestekromatografia (GC, LC, HPLC ...)

Spektrometria ja spektrometriaan yhdistetyt tekniikat (infrapuna, Raman, UV-VIS-spektroskopia, fluoresenssi, kaasu-kromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometria GC-MS...) ** kaasukromatografia-massaspektrometri GC-MS**

Röntgenlaitteet (röntgenfluoresenssi XRF ...)

NMR-spektrometria ja pysyvien isotooppien analyysi

Muut laboratoriolaitteet (atomiabsorptiospektroskopia, tislausanalysaattori, differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria, elektroforeesi, mikroskooppi, absorptiokromatografia, tupakanpolttokone ...)

TULLITARKASTUSTEN TARKOITUS

TULLITARKASTUSLAITTEET

LUOKKA

SOVELLUS

Näytteiden otto ja näytteiden analysointi kentällä

Ioniliikkuvuusspektrometriaan perustuva jäämäilmaisin (IMS)

Kannettavat laitteet erityisten uhkaavien materiaalien jäämien seulomiseksi

Koirien suorittama jäämien etsintä

Sovelletaan useisiin riskeihin pienissä ja suuremmissa esineissä

Näytteenotto

Näytteidenottovälineet, vetokaappi, kammio

Liikuteltava laboratoriot

Ajoneuvo, jossa laitteet näytteiden kenttäanalyysiä varten

[orgaanisten aineiden, metallien ja seosten analyysi] kannettavat ilmaisimet

Kemialliset kolorimetriset kokeet

Raman-spektroskopia

Infrapunaspektroskopia

Röntgensäteiden fluoresenssi

Konttien kaasunilmaisimet

Kannettavin työkaluin suoritettava etsintä

Henkilökohtaiset kannettava työkalut

Taskukokoiset työkalut

Mekaniikan työkalut

Teleskooppipeili

Laitteet

Endoskooppi

Kiinteä tai käsimetallinilmaisin

Kamerat autojen pohjan tarkistamista varten

Ultraäänilaitteet

Tiheysmittari

Muut

Vedenalainen etsintä

LIITE 2

Indikaattorit

Erityistavoite: Edistää samantasoisia ja riittäviä tullitarkastuksia asiaan kuuluvien, uusinta tekniikkaa olevien ja luotettavien tullitarkastuslaitteiden ostamisen, huollon ja päivittämisen avulla

1.  Käytettävissä olevat laitteet

a)  Maarajojen ylityspaikoissa olevien sovitut normit täyttävien tullitarkastuslaitteiden saatavuus (laitetyypeittäin)

b)  Merirajojen ylityspaikoissa olevien sovitut normit täyttävien tullitarkastuslaitteiden saatavuus (laitetyypeittäin)

c)  Ilmarajojen ylityspaikoissa olevien sovitut normit täyttävien tullitarkastuslaitteiden saatavuus (laitetyypeittäin)

d)  Postiliikenteen rajanylityspaikoissa olevien sovitut normit täyttävien tullitarkastuslaitteiden saatavuus (laitetyypeittäin)

e)  Rautateiden rajanylityspaikoissa olevien sovitut normit täyttävien tullitarkastuslaitteiden saatavuus (laitetyypeittäin)

1 a.  Turvallisuus ja vaarattomuus

a)  Tullitarkastuslaitteita koskevien turvallisuusvaatimusten noudattamisaste kaikissa rajanylityspaikoissa, kyberturvallisuus mukaan luettuna

b)  Tullitarkastuslaitteita koskevien vaarattomuusvaatimusten noudattamisaste kaikissa rajanylityspaikoissa [tark. 69]

1 b.  Terveys ja ympäristö

a)  Tullitarkastuslaitteita koskevien terveysvaatimusten noudattamisaste kaikissa rajanylityspaikoissa

b)  Tullitarkastuslaitteita koskevien ympäristövaatimusten noudattamisaste kaikissa rajanylityspaikoissa [tark. 70]

Liite 2 a

Työohjelmat [tark. 71]

Liite 2 b

Poikkeusolosuhteet enimmäismäärän ylittävää rahoitusta varten [tark. 72]

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 67.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(3)Vuotta 2016 koskevan tulliliiton tuloksellisuuskertomuksen liite on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4) P8_TA(2018)0075: Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf ja http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(7)COM(2018)0473.
(8)Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(15)Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission 13. huhtikuuta 2016 tekemä toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(17)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).
(18)Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
(19)Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)Voimassa olevia terveydensuojelua ja yksityisyydensuojaa koskevia oikeudellisia säännöksiä ja muita suosituksia on sovellettava.

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö