Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0258(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0460/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0460/2018

Díospóireachtaí :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Vótaí :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Téacsanna atá glactha
PDF 238kWORD 72k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg
Lena mbunaítear an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0474),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), agus d’Airteagal (33), d’Airteagal 114 agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0273/2018),

—  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus do thuairimí an Choiste um Buiséid, an Coiste um Rialú Buiséadach agus an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0460/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é(2);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil nó téacs eile a chur ina ionad;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch. 67.
(2)Tá an seasamh seo i gcomhréir leis na leasuithe a glacadh an 15 Eanáir 2019 (Téacsanna a glacadh, P8_TA(2019)0001).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim
P8_TC1-COD(2018)0258

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 33, Airteagal 114 agus Airteagal 207 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is gá an trealamh cuí a bheith sna 2 140 oifig chustaim(3) atá suite ag teorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh chun feidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil an aontais custaim a áirithiú. Tá géarghá anois ann níos mó ná riamh i dtaca le rialuithe custaim leordhóthanacha coibhéiseacha a bheith ann, ní hamháin i ngeall ar an bhfeidhm a bhí ag na húdaráis chustaim go traidisiúnta ioncam a bhailiú ach toisc go bhfuil gá níos mó anois ann rialú earraí atá á dtabhairt isteach agus á dtabhairt amach thar theorainneacha seachtracha an Aontais a threisiú go mór chun sábháilteacht agus slándáil a áirithiú. Mar sin féin, san am céanna, níor cheart do na rialuithe sin ar ghluaiseacht earraí thar na teorainneacha seachtracha bac a chur ar thrádáil dhlisteanach le tríú tíortha, ach ba cheart dóibh an trádáil dhlisteanach sin a éascú, i gcomhréir leis na coinníollacha sábháilteachta agus slándála. [Leasú 1]

(1a)  Is cloch choirnéil den Aontas Eorpach é an t-aontas custaim, ar ceann de na bloic thrádála is mó ar domhan é, agus tá sé bunriachtanach le haghaidh dhea-fheidhmiú an mhargaidh aonair chun leasa ghnólachtaí agus shaoránaigh an Aontais Eorpaigh araon. Ina rún an 14 Márta 2018(4), chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go raibh imní ar leith uirthi maidir le calaois chustaim, rud a bhí ina chúis le caillteanas suntasach ioncaim le haghaidh bhuiséad an Aontais. D’athdhearbhaigh Parlaimint na hEorpa nach féidir Eoraip níos láidre agus níos uaillmhianaí a bhaint amach ach amháin má dhéantar acmhainní airgeadais atreisithe a sholáthar di, agus d’iarr sí, dá bhrí sin, tacaíocht leanúnach a sholáthar do bheartais atá ann cheana, acmhainní a mhéadú do chláir shuaitheanta an Aontais, agus freagrachtaí breise a mheaitseáil le hacmhainní airgeadais breise. [Leasú 2]

(2)  Tá éagothroime ann faoi láthair i dtaca le feidhmíocht rialaithe custaim ag na Ballstáit. Is éard is cúis leis an éagothroime sin difríochtaí ar bhonn tíreolaíoch idir na Ballstáit, agus difríochtaí idir a n‑acmhainneacht agus acmhainní féin. An cumas atá sna Ballstáit freagra a thabhairt ar dhúshláin ar toradh iad ar shamhlacha domhanda gnó agus slabhraí soláthair atá ag forbairt i rith an ama, ní ar an ngné dhaonna amháin a bhíonn sé ag brath, ach ar threalamh rialaithe custaim atá nua-aimseartha agus iontaofa a bheith ar fáil freisin n-acmhainneachtaí agus a n-acmhainní faoi seach, mar aon le heaspa rialuithe custaim caighdeánaithe. Ní ar an ngné dhaonna amháin atá cumas na mBallstát ag brath chun freagairt do dhúshláin a chruthaítear de thoradh samhlacha domhanda gnó agus slabhraí soláthair a bhíonn ag éabhlú de shíor, ach ar threalamh rialaithe custaim atá nua-aimseartha agus iontaofa a bheith ar fáil agus ag feidhmiú go cuí freisin. Le dúshláin eile, amhail borradh faoi ríomhthráchtáil, digitiú na dtaifead rialaithe agus iniúchta, athléimneacht in aghaidh cibearionsaithe, sabaitéireacht, spiaireacht thionsclaíoch agus mí-úsáid sonraí, méadófar an t-éileamh freisin i gcomhair nósanna imeachtaí custaim atá ag feidhmiú níos fearr. Dá bhrí sin, is gné thábhachtach é trealamh rialaithe custaim coibhéiseach a sholáthar i dtaca le dul i ngleic leis an éagothroime atá ann faoi láthair. Cuirfidh sé feabhas ar choibhéis i bhfeidhmíocht rialuithe custaim ar fud na mBallstát, agus seachnófar atreorú sreafaí earraí i dtreo na bpointí is laige ar an gcaoi sin. Ba cheart go mbeadh na hearraí go léir a thagann isteach i gcríoch chustaim an Aontais faoi réir rialuithe críochnúla ionas nach mbeidh calaoiseoirí custaim in ann ‘siopadóireacht calafoirt’ a dheanamh. Chun a áirithiú go méadófar an neart foriomlán mar aon le cóineasú i bhfeidhmíocht rialuithe custaim ag Ballstáit, ní mór straitéis shoiléir a bheith ann maidir leis na pointí is laige. [Leasú 3]

(3)  Tá an gá atá acu le tacaíocht airgeadais curtha in iúl arís agus arís eile ag na roinnt Ballstáit, agus tá anailís chuimsitheach iarrtha acu ar an trealamh atá de dhíth. Sna conclúidí uaidh maidir le cistiú custaim an 23 Márta 2017(5), thug an Chomhairle cuireadh don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an bhféidearthacht na riachtanais i dtaca le trealamh teicniúil a chistiú ó chláir airgeadais an Choimisiúin amach anseo, agus comhordú agus comhar a fheabhsú idir na húdaráis chustaim agus údaráis um fhorfheidhmiú dlí eile chun críocha cistiúcháin. [Leasú 4]

(4)  Faoi Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), ba cheart rialuithe custaim a thuiscint, ní hamháin mar mhaoirseacht ar an reachtaíocht chustaim, ach ar reachtaíocht eile lena rialaítear tabhairt isteach earraí, tabhairt amach earraí, idirthuras earraí, gluaiseacht earraí, stóráil earraí agus úsáid deiridh earraí a ghluaistear idir críoch chustaim an Aontais agus tíortha nó críocha lasmuigh den chríoch sin, agus láithreacht agus gluaiseacht earraí nach earraí de chuid an Aontais iad laistigh de chríoch chustaim an Aontais agus earraí a chuirtear faoin nós imeachta um úsáid deiridh. Áirítear i reachtaíocht eile lena gcumhachtaítear do na húdaráis chustaim cúraimí sonracha rialaithe a dhéanamh forálacha maidir le cánachas, go háirithe i dtaca le dleachtanna máil agus cáin bhreisluacha, agus forálacha maidir le gnéithe seachtracha an mhargaidh inmheánaigh, maidir leis an gcomhbheartas trádála agus comhbheartais eile de chuid an Aontais a bhfuil baint acu le trádáil, maidir le slándáil an tslabhra soláthair agus maidir le cosaint leasanna airgeadais agus eacnamaíocha an Aontais agus na mBallstát.

(5)  Is féidir sochair an aontais custaim a uasmhéadú acu tacú le leibhéal leordhóthanach coibhéiseach rialuithe custaim a bhunú ag teorainneacha seachtracha an Aontais. Ina theannta sin, chuideodh idirghabháil thiomanta ar leibhéal an Aontais i dtaca le trealamh rialaithe custaim chun an éagothroime atá ann faoi láthair a chur ina ceart chun an comhtháthú idir na Ballstáit a fheabhsú ar an iomlán. I bhfianaise na ndúshlán atá roimh an domhan ina iomláine, go háirithe an gá le leasanna airgeadais agus eacnamaíocha an Aontais agus na mBallstát a chosaint, agus sreabhadh na trádála dlisteanaí a éascú san am céanna, tá sé ríthábhachtach trealamh rialaithe nua-aimseartha agus iontaofa a bheith ann ag na teorainneacha seachtracha.

(6)  Is iomchuí, dá bhrí sin, Ionstraim nua a bhunú le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim, ar cheart di braith cleachtas a áirithiú, amhail góchumadh earraí agus cleachtais neamhdhleathacha tráchtála eile. Ba cheart modhanna tacaíochta airgeadais atá ann cheana a mheas. [Leasú 5]

(7)  Ós rud é go bhfuil údaráis chustaim na mBallstát ag glacadh líon níos mó cúraimí orthu féin, lena gcuimsítear, go minic, réimse na slándála agus cúraimí a dhéantar ag an teorainn sheachtrach, ba cheart aghaidh a thabhairt ar choibhéis a áirithiú i rialú ag teorainneacha agus rialú custaim ag na teorainneacha seachtracha trí thacaíocht airgeadais leordhóthanach ón Aontas a chur ar fáil do na Ballstáit. Tá sé chomh tábhachtach céanna comhar idirghníomhaireachtaí a chur chun cinn, agus cibearshlándáil á meas san am céanna, ag teorainneacha an Aontais maidir le rialuithe earraí agus rialuithe daoine i measc údaráis náisiúnta gach Ballstáit atá freagrach as rialú ag teorainneacha nó as cúraimí eile a dhéantar ag an teorainn. [Leasú 6]

(8)  Is gá, dá bhrí sin, Ciste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (“an Ciste”) a bhunú.

(9)  De bharr na sainghnéithe dlí is infheidhme maidir le Teideal V CFAE agus na mbunús dlí éagsúil is infheidhme maidir leis na beartais i dtaca le teorainneacha seachtracha agus rialú custaim, ní féidir, ó thaobh an dlí, an Ciste a bhunú mar ionstraim aonair.

(10)  Ba cheart an Ciste a bhunú, dá bhrí sin, mar chreat cuimsitheach le haghaidh tacaíocht airgeadais ón Aontas i réimse an bhainistithe teorainneacha ina gcuimsítear an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim (“an Ionstraim”) a bhunaítear leis an Rialachán seo mar aon leis an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do bhainistiú teorainneacha agus víosaí a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7).

(11)  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don Ionstraim arb éard a bheidh ann an príomh-mhéid tagartha do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil, de réir bhrí phointe 17 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(8). Chun smacht buiséadach a ghnóthú, ba cheart go mbeadh na coinníollacha maidir leis an gcaoi a ndéanfar na deontais a chur in ord tosaíochta soiléir, sainráite agus bunaithe ar riachtanais atá sainaitheanta maidir leis na cúraimí a dhéantar ag na pointí custaim. [Leasú 7]

(12)  Tá feidhm ag Rialachán (AE, Euratom) [2018/XXXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9) (“an Rialachán Airgeadais”) maidir leis an Ionstraim seo. Leagtar síos leis rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais, lena n‑áirítear na rialacha maidir le deontais.

(13)  Bunaítear le Rialachán (AE) [2018/XXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) clár custaim maidir le comhar i réimse an chustaim chun tacú leis an aontas custaim agus leis na húdaráis chustaim. Chun comhleanúnachas agus comhordú cothrománach a choinneáil idir gach gníomhaíocht chomhair, is iomchuí iad uile a chur chun feidhme faoi aon ghníomh dlí agus tacar rialacha amháin. Dá bhrí sin, níor cheart tacú ach amháin leis an trealamh rialaithe custaim atá incháilithe a cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú leis an ionstraim seo, agus ba cheart tacú le gach gníomhaíocht ghaolmhar eile leis an gclár custaim le haghaidh comhar sa réimse custaim, amhail gníomhaíochtaí comhair chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais trealaimh nó ar oiliúint i ndáil leis an trealamh lena mbaineann.

(13a)  Ba cheart caighdeáin optamacha, lena n-áirítear caighdeáin chibearshlándála, sábhailteachta, chomhshaoil agus sláinte, a bheith á gcomhlíonadh ag trealamh rialaithe custaim arna mhaoiniú faoin Ionstraim seo. [Leasú 8]

(13b)  Ba cheart nach mbeadh rochtain ar na sonraí a tháirgtear le trealamh rialaithe custaim arna mhaoiniú faoin Ionstraim seo ach ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás, agus ba cheart gurb iadsan a phróiseálfadh na sonraí chomh maith, agus ba cheart na sonraí a chosaint go leormhaith i gcoinne rochtain nó cumarsáid neamhúdaraithe. Ba cheart go mbeadh smacht iomlán ag Ballstáit ar na sonraí seo. [Leasú 9]

(13c)  Ba cheart trealamh rialaithe custaim arna mhaoiniú faoin Ionstraim seo a bheith ina rannchuidiú le bainistiú rioscaí custaim optamach. [Leasú 10]

(13d)  Agus seantrealamh rialaithe custaim á ionadú trí bhíthin na hIonstraime seo, ba cheart do Bhallstáit a bheith freagrach as diúscairt seantrealaimh rialaithe custaim atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. [Leasú 11]

(14)  Ina theannta sin, agus i gcás inarb iomchuí, ba cheart go dtacódh an Ionstraim freisin le ceannach nó uasghrádú trealaimh rialaithe custaim chun píosaí nua nó feidhmiúlachtaí nua a thástáil faoi dhálaí oibríochtúla sula dtosaíonn na Ballstáit ar threalamh nua den chineál sin a cheannach ar an mórchóir. Ba cheart an tástáil faoi dhálaí oibríochtúla a bheith bunaithe go háirithe ar thorthaí taighde ar threalamh rialaithe custaim faoi chuimsiú Rialachán (AE) [2018/XXX](11).

(15)  Féadfaidh sé go mbeidh an chuid is mó den trealamh rialaithe custaim curtha in oiriúint go coibhéiseach nó go teagmhasach do rialuithe comhlíontachta a bhaineann le reachtaíocht eile, amhail forálacha maidir le bainistiú teorainneacha, víosaí nó comhar póilíneachta. Ceapadh an Ciste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, dá bhrí sin, i bhfoirm dhá ionstraim chomhlántacha a bhfuil raon feidhme ar leith ag an dá cheann acu maidir le ceannach trealaimh, ach atá comhleanúnach mar sin féin. Ar lámh amháin, ní áireofar san ionstraim le haghaidh bainistiú teorainneacha agus víosaí arna bunú le Rialachán [2018/XXX](12) trealamh is féidir a úsáid le haghaidh bainistiú teorainneacha agus rialú custaim araon. Ar an lámh eile, ní hamháin go dtabharfaidh an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim arna bhunú leis an Rialachán seo tacaíocht airgeadais do threalamh agus rialú custaim mar phríomhchuspóir ag an tacaíocht sin, ach ceadófar fúithi an trealamh sin a úsáid freisin chun críocha bainteacha eile amhail rialuithe, sábháilteacht agus slándáil teorann. Cothófar leis an dáileadh ról sin comhar idirghníomhaireachta mar ghné den chur chuige Eorpach um bainistiú comhtháite teorainneacha, dá dtagraítear in Airteagal 4(e) de Rialachán (AE) 2016/1624(13), rud lena gcuirfear ar chumas na n‑údarás custaim agus teorann oibriú i gcomhar le chéile agus tionchar bhuiséad an Aontais a uasmhéadú trí bhíthin chomhroinnt agus idir-inoibritheacht an trealaimh rialaithe. Chun a áirithiú go mbeidh aon ionstraim nó trealamh arna maoiniú ag an gciste i gcoimeád buan an phointe chustaim ainmnithe ar leis an trealamh, ba cheart an gníomh comhroinnte agus idir-inoibritheachta idir údaráis chustaim agus teorann a shainmhíniú mar ghníomh neamhchórasach agus neamhrialta. [Leasú 12]

(16)  De mhaolú ar an Rialachán Airgeadais, ba cheart go mbeadh cláir nó ionstraimí áirithe de chuid an Aontais in ann gníomhaíocht a chistiú chun comhar agus idir-inoibritheacht thar réimsí éagsúla a cheadú, agus chun tacú leo sin, i gcás inarb iomchuí. Mar sin féin, sna cásanna sin, féadfaidh sé nach gcumhdóidh na ranníocaíochtaí na costais chéanna i gcomhréir le prionsabal an toirmisc ar chistiú dúbailte arna bhunú leis an Rialachán Airgeadais. Más rud é gur dámhadh ranníocaíochtaí do Bhallstát nó go bhfuil ranníocaíochtaí faighte aige ó chlár eile de chuid an Aontais nó tacaíocht ó chiste eile de chuid an Aontais chun an trealamh céanna a fháil, ba cheart an rannaíocht nó an tacaíocht sin a liostú san iarratas. [Leasú 13]

(16a)   Ba cheart don Choimisiún comhsholáthar agus comhthástáil trealaimh rialaithe custaim idir Ballstáit a dhreasú. [Leasú 14]

(17)  I bhfianaise na héabhlóide tapa atá ag teacht ar thosaíochtaí, bagairtí agus teicneolaíochtaí sa réimse custaim, níor cheart go leanfadh cláir oibre thar thréimhsí fada. San am céanna, an gá atá ann cláir oibre bhliantúla a bhunú, cuireann sé leis an ualach riaracháin don Choimisiún agus do na Ballstáit araon gan é a bheith riachtanach i dtaca leis an Ionstraim a chur chun feidhme. I bhfianaise an chúlra sin, ba cheart do na cláir oibre, i bprionsabal, níos mó ná bliain bhuiséadach amháin a chumhdach. Thairis sin, chun sláine leasanna straitéiseacha an Aontais a chaomhnú, moltar do Bhallstáit cibearshlándáil agus na rioscaí maidir le nochtach ionchasach sonraí íogaire lasmuigh den Aontas a mheas le linn dóibh tairiscint a chur isteach le haghaidh trealamh rialaithe custaim nua. [Leasú 15]

(18)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an chláir oibre faoin Rialachán seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán Uimh. (AE) 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14). [Leasú 16]

(19)  Cé go bhfuil cur chun feidhme lárnach riachtanach chun an cuspóir sonrach a bhaint amach, is é sin rialuithe custaim coibhéiseacha a áirithiú, i bhfianaise cineál teicniúil na hIonstraime seo, teastaíonn obair ullmhúcháin ar an leibhéal teicniúil. Dá bhrí sin, ba cheart tacú leis an gcur chun feidhme trí mheasúnuithe aonair a dhéanamh ar na riachtanais atá ag brath ar shaineolas agus taithí ar an leibhéal náisiúnta, trí bhíthin rannpháirtíocht riaracháin chustaim na mBallstát. Ba cheart an measúnú sin ar riachtanais a bhunú ar mhodheolaíocht shoiléir lena n‑áirítear íosmhéid céimeanna chun a áirithiú go mbaileofar an fhaisnéis ábhartha a theastaíonn. [Leasú 17]

(20)  Chun faireachán agus tuairisciú rialta a áirithiú, ba cheart creat iomchuí a leagan síos chun faireachán a dhéanamh ar na torthaí a bhainfear amach de bharr na hIonstraime agus ar na gníomhaíochtaí a dhéanfar fúithi. Ba cheart faireachán agus tuairisciú den sórt sin a bheith bunaithe ar tháscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla, lena dtomhaisfear éifeachtaí na ngníomhaíochtaí faoin Ionstraim. Ba cheart do na Ballstáit nós imeachta soláthair atá trédhearcach agus soiléir a áirithiú. Ba cheart a áireamh sna ceanglais tuairiscithe faisnéis mhionsonraithe áirithe faoi threalamh rialaithe custaim agus faoin nós imeachta soláthair thar thairseach costais ar leith, agus bonn cirt leis na caiteachais. [Leasú 18]

(21)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 den chomhaontú idirinstitiúideach do Reachtóireacht Níos Fearr dar dáta an 13 Aibreán 2016(15), ní mór an ionstraim seo a mheas ar bhonn na faisnéise a bhailítear trí cheanglais shonracha faireacháin, agus rórialáil agus ualaí riaracháin á seachaint, go háirithe i leith na mBallstát. Ar na ceanglais sin is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí na hIonstraime ar an láthair.

(22)  Chun freagairt go hiomchuí don éabhlóid atá ag teacht ar thosaíochtaí beartais, bagairtí agus teicneolaíochtaí, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le leis an Rialachán seo a leasú chun cláir oibre a leagan síos, leasú a dhéanamh ar na cuspóirí rialaithe custaim i gcás gníomhaíochtaí atá incháilithe faoin Ionstraim, agus ar an liosta táscairí chun gnóthú na gcuspóirí sonracha a thomhas. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí agus atá iomlán trédhearcach le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile san am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 19]

(23)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle(17), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(18) agus Rialachán (AE) 2017/1939(19), déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n‑áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20). I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

(24)  Tá feidhm maidir leis an Rialachán seo ag na rialacha airgeadais cothrománacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo, go háirithe, an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna, agus cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil leo maidir le seiceálacha agus freagracht na ngníomhaithe airgeadais. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistiú fónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh. Ba cheart go n-urramófaí le cistiú faoin Ionstraim seo prionsabail na trédhearcachta, na comhréireachta, na córa comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe. [Leasú 20]

(25)  Na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme a úsáidfear faoin Rialachán seo, is ar bhonn a fhónta atá siad ó thaobh cuspóir sainiúil na ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus torthaí a bhaint amach ba cheart iad a roghnú, agus aird á tabhairt, go háirithe, ar chostais rialuithe, ar an ualach riaracháin, agus ar an riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar a bheith ann. Ba cheart cuimhneamh ar úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe agus as costais aonaid, agus as maoiniú nach mbaineann le costais mar a thagraítear dó in Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais. Ba cheart gurb iad na prionsabail treoracha chun cuspóirí na hIonstraime a bhaint amach ná feabhas a chur ar chur chun feidhme agus ar cháilíocht an chaiteachais, agus úsáid optamach na n-acmhainní airgeadais á háirithiú san am céanna. [Leasú 21]

(26)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon ionstraim a bhunú a thacaíonn leis an aontas custaim agus leis na húdaráis custaim, a ghnóthú go leordhóthanach i ngeall ar éagothroime oibiachtúil atá eatarthu ar an leibhéal tíreolaíoch, agus, de bharr an leibhéil agus na cáilíochta coibhéisí i dtaca le rialú custaim a sholáthrófar a bhuí le cur chuige comhordaithe agus cistiú láraithe, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.  Bunaítear leis an Rialachán seo an Ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim (‘an Ionstraim’), mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (‘an Ciste’) chun tacaíocht airgeadais a sholáthar do cheannach, do chothabháil agus d’uasghrádú trealaimh rialaithe custaim.

2.  I gcomhpháirt le Rialachán [2018/XXX] lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha, an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do bhainistiú teorainneacha agus do víosaí(21), bunaítear an Ciste leis an Rialachán seo.

3.  Leagtar síos leis cuspóirí na hIonstraime, an buiséad don tréimhse 2021 – 2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘údaráis chustaim’ na húdaráis mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013;

(2)  ciallaíonn ‘údaráis chustaim’ na gníomhartha sonracha mar a shainmhínítear i bpointe (3) d’Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013;

(3)  ciallaíonn ‘trealamh rialaithe custaim’ trealamh atá beartaithe go príomha chun rialuithe custaim a dhéanamh;

(4)  ciallaíonn ‘trealamh rialaithe custaim soghluaiste’ aon chóir iompair, atá beartaithe, sa bhreis ar a hacmhainneacht shoghluaiste, a bheith ina píosa trealaimh rialaithe custaim nó atá iomlán feistithe le trealamh rialaithe custaim;

(5)  ciallaíonn ‘cothabháil’ idirghabhálacha coisctheacha, ceartaitheacha agus tuarthacha, lena n‑áirítear seiceálacha oibríochtúla agus feidhmiúla, seirbhísiú, deisiú agus ollchóiriú ach gan uasghrádú a chur san áireamh, is gá chun riocht inoibrithe sonraithe píosa trealaimh rialaithe custaim a choinneáil nó a athbhunú chun a shaolré úsáide uasta a bhaint amach;

(6)  ciallaíonn ‘uasghrádú’ idirghabhálacha éabhlóideacha is gá chun trealamh rialaithe custaim atá ann cheana a athrú ó riocht atá as dáta ina riocht úrscothach inoibrithe sonraithe.

Airteagal 3

Cuspóirí ionstraime

1.  Mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha agus d’fhonn an aidhm fhadtéarmach go ndéanfar rialuithe custaim uile san Aontas a chaighdeánú, tá sé mar chuspóir ginearálta leis an Ionstraim tacaíocht a thabhairt don aontas custaim agus d’údaráis chustaim chun leasanna airgeadais agus eacnamaíocha an Aontais agus na Ballstáit a chosaint, chun comhar idirghníomhaireachta a chur chun cinn ag teorainneacha an Aontais maidir le rialuithe earraí agus rialuithe daoine, chun slándáil agus sábháilteacht a áirithiú laistigh den Aontas agus an tAontas a chosaint ar thrádáil éagórach agus neamhdhleathach, agus gníomhaíocht ghnó dhlisteanach á héascú san am céanna. [Leasú 22]

2.  Tá cuspóir ar leith leis an Ionstraim, is é sin, rannchuidiú le rialuithe custaim leordhóthanacha agus coibhéiseacha trí threalamh rialaithe custaim atá ábhartha, úrscothach, slán, athléimneach in aghaidh cibearionsaithe, sábháilte, neamhdhíobhálach don chomhshaol agus iontaofa a cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú ar bhealach iomlán trédhearcach. Cuspóir eile atá léi ná feabhas a chur ar cháilíocht rialuithe custaim ar fud Ballstát chun atreorú earraí i dtreo pointí níos laige san Aontas a sheachaint. [Leasú 23]

2a.  Rannchuideoidh an Ionstraim leis an mBainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip a chur chun feidhme trí thacaíocht a thabhairt do chomhar idirghníomhaireachta, do chomhroinnt agus d’idir-inoibritheacht an trealaimh nua a fuarthas tríd an Ionstraim. [Leasú 24]

Airteagal 4

Buiséad

1.  Is é EUR 1 149 175 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 1 300 000 000 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme na hIonstraime don tréimhse 2021 – 2027. [Leasú 25]

2.  Sa mhéid dá dtagraítear i mír 1, féadfar speansais maidir le hullmhú, le faireachán, le rialú, le hiniúchóireacht, le meastóireacht agus le gníomhaíochtaí eile a bhaineann le bainistiú na hIonstraime agus le meastóireacht a dhéanamh ar bhaint amach chuspóirí na hIonstraime a chumhdach freisin. Ina theannta sin, féadfar speansais a bhaineann le staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a chumhdach sa mhéid sin, a fhad a bhaineann siad sin le cuspóirí na hIonstraime Féadfar a chumhdach freisin leis an méid dá dtagraítear i mír 1 speansais atá dlisteanach agus fíoraithe maidir le hullmhú, le faireachán, le rialú, le hiniúchóireacht, le meastóireacht agus le gníomhaíochtaí eile a bhaineann le bainistiú na hIonstraime agus le meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht na hIonstraime agus ar bhaint amach chuspóirí na hIonstraime a chumhdach chomh maith. Ina theannta sin, maidir le speansais atá dlisteanach agus fíoraithe a bhaineann le staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaireachtaí faisnéise agus cumarsáide, malartú sonraí idir na Ballstáit lena mbaineann, féadfar iad a chumhdach leis a fhad a bhaineann siad sin le cuspóirí sonracha na hIonstraime i dtaca leis an gcuspóir ginearálta, mar aon le speansais a bhaineann le líonraí teicneolaíochta faisnéise arb é is fócas dóibh próiseáil agus malartú faisnéise, lena n‑áirítear uirlisí teicneolaíochta faisnéise corparáideacha agus cúnamh teicniúil agus riaracháin eile a bhfuil gá leo i ndáil le bainistiú na hIonstraime. [Leasú 26]

Airteagal 5

Cur chun feidhme agus foirmeacha cistiúcháin ón Aontas

1.  Is tríd an mbainistíocht dhíreach a chuirfear an Ionstraim chun feidhme i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

1a.   Nuair a bhaineann an ghníomhaíocht a dtacaítear léi le trealamh a cheannach nó a uasghrádú, cuirfidh an Coimisiún coimircí leormhaithe agus bearta teagmhasacha ar bun lena n-áiritheofar gurb iad na húdaráis custaim ábhartha a úsáideann an trealamh uile a cheannaítear le tacaíocht ó chláir agus ionstraimí an Aontais i ngach cás ábhartha. [Leasú 27]

2.  Féadfar cistiú a sholáthar ón Ionstraim, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais agus go háirithe trí bhíthin deontas.

3.  Nuair a bhaineann an ghníomhaíocht lena bhfuiltear ag tacú le trealamh a cheannach nó a uasghrádú, cuirfidh an Coimisiún sásra comhordúcháin ar bun lena n‑áiritheofar éifeachtúlacht agus idir-inoibritheacht idir an trealamh uile a cheannaítear le tacaíocht ó chláir agus ionstraimí an Aontais, rud lena gceadófar comhairliúchán agus rannpháirtíocht ghníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, go háirithe an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta. Leis an sásra comhordúcháin áireofar rannpháirtíocht agus comhairliúchán na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta chun breisluach an Aontais a uasmhéadú i réimse an bhainistithe teorainneacha. [Leasú 28]

3a.   Nuair a bhaineann an ghníomhaíocht a dtacaítear léi le trealamh a cheannach nó a uasghrádú, cuirfidh an Coimisiún coimircí leordhóthanacha agus bearta teagmhasacha ar bun lena n-áiritheofar go mbeidh caighdeáin aontaithe maidir le cothabháil rialta á gcomhlíonadh ag an trealamh go léir a cheannaítear le tacaíocht ó chláir agus ionstraimí an Aontais. [Leasú 29]

CAIBIDIL II

INCHÁILITHEACHT

Airteagal 6

Bearta incháilithe

1.  Ionas go mbeadh na gníomhaíochtaí incháilithe do chistiú faoin Ionstraim seo, ní mór na gníomhaíochtaí a bheith i gcomhréir leis na ceanglais seo a leanas:

(a)  cur chun feidhme na gcuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3;

(b)  tacú le trealamh rialuithe custaim a cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú lena mbeidh ceann amháin nó níos mó de na críocha rialaithe custaim seo a leanas:

(1)  cigireacht neamh-ionsáite;

(2)  léiriú ar nithe folaithe ar dhaoine;

(3)  radaíocht a bhrath agus núiclíd a shainaithint;

(4)  anailís ar shamplaí i saotharlanna;

(5)  sampláil agus anailís allamuigh ar shamplaí;

(6)  cuardach láimhe.

In Iarscríbhinn 1, leagtar síos liosta táscach den trealamh rialaithe custaim a d’fhéadfaí a úsáid chun na críocha rialaithe custaim dá dtagraítear i bpointe (1) go pointe (6) a bhaint amach.

2.  De mhaolú ar mhír 1, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfar ceannach, cothabháil agus uasghrádú iomlán trédhearcach trealaimh rialaithe custaim a chumhdach sna gníomhaíochtaí chun píosaí nua nó feidhmiúlachtaí nua a thástáil i ndálaí oibríochtúla. [Leasú 30]

3.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14 chun na críocha rialaithe custaim a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 1 agus in Iarscríbhinn 1 a leasú i gcás inar gá an t‑athbhreithniú sin a dhéanamh agus chun fanacht cothrom le dáta maidir le forbairtí teicneolaíocha, patrúin athraitheacha i smuigleáil earraí agus le réitigh nua, chliste agus nuálacha chun críocha rialaithe custaim. [Leasú 31]

4.  Féadfar Ba cheart trealamh rialaithe custaim arna mhaoiniú faoin Ionstraim seo a úsáid le haghaidh rialuithe custaim, ach féadfar é a úsáid chun críocha atá sa bhreis ar rialuithe custaim, lena n‑áirítear i gcomhair rialú ar dhaoine chun tacú leis na húdaráis maidir le bainistíocht náisiúnta teorainneacha agus imscrúdú chun cuspóirí ginearálta agus sonracha na hIonstraime a leagtar amach in Airteagal 3 a chomhlíonadh. [Leasú 32]

4a.   Dreasóidh an Coimisiúin comhsholáthar agus comhthástáil trealaimh rialaithe custaim idir Ballstáit. [Leasú 33]

Airteagal 7

Eintitis incháilithe

De mhaolú ar Airteagal 197 den Rialachán Airgeadais, is iad údaráis chustaim na mBallstát a bheidh ina n‑eintitis incháilithe a sholáthraíonn an fhaisnéis is gá chun measúnuithe a dhéanamh ar na riachtanais a leagtar amach in Airteagal 11(3).

Airteagal 8

Ráta cómhaoinithe

1.  Féadfar leis an Ionstraim suas le 80 % de chostais incháilithe iomlána gníomhaíochta a mhaoiniú.

2.  Ní thabharfar aon chistiú os cionn na huasteorann sin ach amháin i gcúinsí eisceachtúla a bhfuil údar cuí tugtha leo.

2a.   Féadfar cistiú atá os cionn na huasteorann sin a dheonú i gcásanna comhsholáthar agus comhthastáil trealaimh rialaithe custaim idir na Ballstáit. [Leasú 34]

2b.   Féadfar a áireamh leis na cúinsí eisceachtúla dá dtagraítear i mír 2, trealaimh rialaithe custaim nua a cheannach agus an trealaimh sin a thíolacadh chuig comhthiomsú trealaimh theicniúil an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Fionnfar inghlacthacht trealaimh rialaithe custaim chuig an gcomhthiomsú trealaimh theicniúil i gcomhréir le hAirteagal 5(3). [Leasú 35]

Airteagal 9

Costais incháilithe

Ní bheidh na costais seo a leanas incháilithe le haghaidh cistiú faoin Ionstraim Beidh na costais ar fad a bhaineann le gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 6 incháilithe le haghaidh cistiú faoin Ionstraim, cé is moite den mhéid seo a leanas: [Leasú 36]

(a)  costais a bhaineann le ceannach talún;

(aa)  costais a bhaineann le hoiliúint nó le huasghrádú ar na scileanna is gá chun an trealamh a úsáid; [Leasú 37]

(b)  costais a bhaineann le bonneagar, amhail foirgnimh nó saoráidí amuigh faoin aeir, mar aon le troscán;

(c)  costais a bhaineann le córais leictreonacha, cé is moite de bhunachar sonraí bhogearraí agus nuashonrú ar bhogearraí is gá go díreach chun an trealamh rialaithe custaim a úsáid agus cé is moite de na bogearraí leictreonacha agus ríomhchlárú is gá chun bogearraí atá ann cheana a idirnascadh leis an trealamh rialuithe custaim; [Leasú 38]

(d)  costais a bhaineann le líonraí, amhail cainéil chumarsáide urraithe nó neamhurraithe, nó síntiúis cumarsáide shlána nó neamhshlána, nó síntiúis, cé is moite de líonraí nó síntiúis is gá go díreach chun an trealamh rialuithe custaim a úsáid; [Leasú 39]

(e)  costais a bhaineann le cóir iompair, amhail feithiclí, aerárthaí nó longa, cé is moite de threalamh rialaithe custaim soghluaiste;

(f)  costais a bhaineann le tomhaltáin, lena n‑áirítear ábhar tagartha nó calabrúcháin, le haghaidh trealamh rialaithe custaim;

(g)  costais a bhaineann le trealamh cosanta pearsanta.

CAIBIDIL III

DEONTAIS

Airteagal 10

Dámhachtain, comhlántacht agus cistiú comhcheangailte

1.  Dámhfar agus bainisteofar deontais faoin Ionstraim i gcomhréir le Teideal VIII den Rialachán Airgeadais.

2.  I gcomhréir le hAirteagal 195(f) den Rialachán Airgeadais, déanfar deontais a dhámhachtain gan glao ar thograí ar na heintitis incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 7.

3.  De mhaolú ar Airteagal 191 den Rialachán Airgeadais, maidir le gníomhaíocht a fuair ranníocaíocht ón gclár custaim le haghaidh comhar i réimse an chustaim arna bhunú le Rialachán (AE) [2018/XXX](22) nó ó aon chlár eile de chuid an Aontais, féadfar ranníocaíocht a thabhairt di faoin Ionstraim freisin, ar choinníoll nach gcumhdaítear na costais chéanna leis na ranníocaíochtaí. Beidh feidhm ag rialacha gach cláir de chuid an Aontais lena ndéantar ranníocaíocht maidir lena ranníocaíocht féin leis an ngníomhaíocht. Ní rachaidh an cistiú carnach thar chostais incháilithe iomlána na gníomhaíochta agus féadfar an tacaíocht ó na cláir éagsúla de chuid an Aontais a ríomh ar bhonn pro-rata i gcomhréir leis na doiciméid ina leagtar amach na coinníollacha maidir le tacaíocht.

CAIBIDIL IV

CLÁREAGRÚ, FAIREACHÁN AGUS MEASTÓIREACHT

Airteagal 11

Clár oibre

1.  Is leis na cláir oibre dá dtagraítear in Airteagal 110(2) den Rialachán Airgeadais a chuirfear an Ionstraim chun feidhme.

2.  Glacfaidh an Coimisiún na cláir oibre trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 15 Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14, lena leasaítear Iarscríbhinn 2a chun cláir oibre a leagan síos. [Leasú 40]

3.  Beidh measúnú aonair ar na riachtanais mar thacaíocht le hullmhú na gclár oibre dá dtagraítear i mír 1 agus beidh an méid seo a leanas ar a laghad i gceist leis sin: [Leasú 41]

(a)  catagóiriú coiteann ar phointí trasnaithe teorann;

(b)  fardal uileghabhálach den trealamh rialaithe custaim atá ar fáil agus feidhmiúil; [Leasú 42]

(c)  sainmhíniú coiteann ar threalamh rialaithe custaim ar chaighdeán íosta agus barrmhaith teicniúil trí thagairt a dhéanamh don chatagóir pointí trasnaithe teorann agus [Leasú 43]

(ca)  measúnú ar leibhéal optamach trealaimh rialaithe custaim trí thagairt a dhéanamh don chatagóir pointí trasnaithe teorann; agus [Leasú 44]

(d)  meastachán mionsonraithe ar riachtanais airgeadais ag brath ar mhéid na n-oibríochtaí custaim agus ar an ualach oibre coibhneasta. [Leasú 45]

Is ó na gníomhaíochtaí arna ndéanamh faoin gclár Custaim 2020 arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23) nó faoin gclár custaim le haghaidh comhar i réimse an chustaim arna bhunú le Rialachán [2018/XXX](24) a dhéanfar an measúnú ar na riachtanais agus déanfar é a thabhairt cothrom le dáta go rialta agus gach 3 bliana ar a laghad.

Airteagal 12

Faireachán agus tuairisciú

1.  Na táscairí a úsáidfear le tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn na hIonstraime maidir le baint amach na gcuspóirí ginearálta sonracha a leagtar amach in Airteagal 3, déantar iad a leagan amach in Iarscríbhinn 2 I gcomhréir lena cheanglas tuairiscithe de bhun phointe (e)(i) d’Airteagal 38(3) den Rialachán Airgeadais, cuirfidh an Coimisiún faisnéis maidir le feidhmíocht an Chláir faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Áireofar sa tuairisciú maidir le feidhmíocht ón gCoimisiún faisnéis ar dhul chun cinn agus ar easnaimh araon. [Leasú 46]

2.  Leagtar amach in Iarscríbhinn 2 na táscairí chun tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn na hIonstraime i dtreo bhaint amach na gcuspóirí ginearálta agus sonracha a leagtar amach in Airteagal 3. Chun a áirithiú go ndéanfar dul chun cinn na hIonstraime a mheas go héifeachtach i dtreo bhaint amach a cuspóirí, tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 14, chun Iarscríbhinn 2 a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a fhorlíonadh i gcás ina measfar gur gá, agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú chun faisnéis nuashonraithe cháilíochtúil agus chainníochtúil maidir le feidhmíocht an Chláir a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. [Leasú 47]

3.  Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus ar thorthaí na hIonstraime, go mbaileofar iad ar dhóigh atá inchomparáide agus iomlán mar aon le héifeachtúil éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas. Déanfaidh an Coimisiún faisnéis iontaofa ar cháilíocht na sonraí feidhmíochta a úsáidtear a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. [Leasú 48]

4.  Ar na ceanglais tuairiscithe dá dtagraítear i mír 3 áiritheofar ar a laghad an fhaisnéis seo a leanas a chur in iúl don Choimisiún go bliantúil i gcás ina gcosnaíonn píosa trealaimh rialaithe custaim níos mó ná EUR 10 000 gan cánacha a chur san áireamh:

(a)  dátaí coimisiúnaithe agus díchoimisiúnaithe an trealaimh rialaithe custaim;

(b)  staidreamh maidir le húsáid an trealaimh rialaithe custaim;

(c)  faisnéis faoi thorthaí ó úsáid an trealaimh rialaithe custaim.

(ca)   láithreacht agus staid na n-ítimí trealaimh arna chistiú ó bhuiséad an Aontais cúig bliana i ndiaidh iad a choimisiúnú; [Leasú 49]

(cb)   faisnéis maidir le huaireanta cothabhála trealamh rialaithe custaim; [Leasú 50]

(cc)   faisnéis faoin nós imeachta soláthair; [Leasú 51]

(cd)   bonn cirt leis na caiteachais. [Leasú 52]

Airteagal 13

Meastóireacht

1.  Déanfar meastóireachtaí go tráthúil sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint astu sa phróiseas cinnteoireachta Sna meastóireachtaí ar ghníomhaíochtaí arna gcistiú faoin Ionstraim agus dá dtagraítear in Airteagal 6, deanfar measúnú ar thorthaí, tionchar agus éifeachtacht na hIonstraime, agus déanfar iad go tráthúil chun a n-úsáid éifeachtúil sa phróiseas cinnteoireachta a áirithiú. [Leasú 53]

2.  Déanfar an mheastóireacht eatramhach ar an Ionstraim a luaithe a bheidh faisnéis leordhóthanach ar fáil faoi chur chun feidhme na hIonstraime, ach tráth nach déanaí ná ceithre trí bliana ó thosach chur chun feidhme na hIonstraime. [Leasú 54]

Leis an meastóireacht eatramhach, cuirfear i láthair na fionnachtana is gá chun cinneadh a dhéanamh maidir le hobair leantach ar an gClár tar éis 2027 agus maidir lena chuspóirí. [Leasú 55]

3.  I ndeireadh chur chun feidhme na hIonstraime, ach tráth nach déanaí ná ceithre trí bliana tar éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in Airteagal 1, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar an Ionstraim. [Leasú 56]

4.  Cuirfidh an Coimisiún conclúidí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha agus na ceachtanna a foghlaimíodh, in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún. [Leasú 57]

4a.  Cuirfidh an Coimisiún páirtmheastóireachtaí bliantúla san áireamh ina thuarascáil dar teideal “Cosaint Leasanna Airgeadais an Aontais Eorpaigh – An comhrac i gcoinne na calaoise”. [Leasú 58]

CAIBIDIL V

AN TARMLIGEAN A FHEIDHMIÚ AGUS AN NÓS IMEACHTA COISTE

Airteagal 14

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6(3) agus in Airteagal 12(2) Airteagail 6(3), 11(2) agus 12(2) a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028. [Leasú 59]

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(3) agus in Airteagal 12(2) Airteagail 6(3), 11(2) agus 12(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana. [Leasú 60]

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh Tiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(3) agus Airteagal 12(2) Airteagail 6(3), 11(2) agus 12(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. [Leasú 61]

Airteagal 15

Nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh “Coiste an Chláir Custaim” dá dtagraítear in Airteagal 18 de Rialachán (AE) [2018/XXX](25) cúnamh a thabhairt don Choimisiún.

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. [Leasú 62]

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS DEIRIDH

Airteagal 16

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistiúcháin ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn bheidh na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú bhfógairt) trí le fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n‑áirítear na meáin agus an pobal, agus, ar an gcaoi sin, breisluach AE á léiriú agus cuidiú á thabhairt le hiarrachtaí bailithe sonraí an Choimisiúin chun trédhearcacht bhuiséadach a fheabhsú. [Leasú 63]

2.  Cuirfidh Chun trédhearcacht a áirithiú, soláthróidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide go rialta don phobal faisnéis a bhaineann leis an Ionstraim, lena gníomhaíochtaí agus lena torthaí. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an Ionstraim, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear, agus tagairt á déanamh, inter alia, do na cláir oibre dá dtagraítear in Airteagal 3 11. [Leasú 64]

Airteagal 17

Forálacha idirthréimhseacha

Más gá, féadfar leithreasuithe a iontráil sa bhuiséad tar éis 2027 chun na speansais dá bhforáiltear in Airteagal 4(2) a chumhdach, ionas go mbeifear in ann na gníomhaíochtaí nach mbeidh curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2027 a bhainistiú.

Airteagal 18

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN 1

Liosta táscach de threalamh rialaithe custaim i ndáil le críoch an rialaithe custaim dá dtagraítear in Airteagal 6(1)(b)

CRÍOCH AN RIALAITHE CUSTAIM

TREALAMH AN RIALAITHE CUSTAIM

CATAGÓIR

FEIDHM

Cigireacht neamh-ionsáite

Scanóir x-gha - Ardfhuinneamh

Coimeádáin, trucailí, vaigíní iarnróid agus feithiclí

Scanóir x-gha - Ísealfhuinneamh

Pailléid, boscaí agus beartáin

Bagáiste paisinéirí

Feithiclí

Cúlscaipeadh x-gha

Coimeádáin

Trucailí

Feithiclí

Eile

Uimhirphláta Uathoibríoch / Córais Aitheantais Coimeádán

Scálaí ualaithe feithiclí

Forcardaitheoirí agus trealamh rialaithe custaim soghluaiste comhchosúil

Léiriú ar nithe folaithe ar dhaoine(26)

Tairseach cúlscaipthe x-gha bunaithe ar x-ghathanna

Rud a úsáidtear in aerfoirt den chuid is mó chun nithe folaithe a bhrath ar dhaoine (drugaí, pléascáin, airgead)

Scanóir coirp

Scanóir slándála bunaithe ar thonnta milliméadair

Radaíocht a bhrath agus núiclíd a shainaithint

Brath Raideolaíoch agus Núicléach

Monatóir Radaíochta Pearsanta/brathadóir (PRM)

Brathadóir Radaíochta Láimhe

Feiste Sainaitheantais Iseatóip (RIID)

Monatóir Tairsí Radaíochta (RPM)

Monatóir Tairsí Speictriméadair le haghaidh sainaitheantas iseatóip (SPM)

Anailís ar shamplaí i saotharlanna

Na hearraí go léir a d'fhéadfadh a bheith ann a shainaithint, a chainníochtú agus a fhíorú

Crómatagrafaíocht gháis agus leachta (GC, LC, HPLC…)

Speictriméadracht agus teicnící comhcheangailte le speictriméadracht (IR, Raman, UV-VIS, Fluaraiseacht, GC-MS…)

Trealamh x-gha (XRF…)

Speictriméadracht NMR agus anailísí iseatóip cobhsaí

Trealamh saotharlainne eile (AAS, Anailíseoir Driogtha, DSC, Leictreafóiréis, Micreascóp, LSC, Meaisín tobac…)

[Leasuithe 65, 66, 67 agus 68]

CRÍOCH AN RIALAITHE CUSTAIM

TREALAMH AN RIALAITHE CUSTAIM

CATAGÓIR

FEIDHM

Sampláil agus anailís allamuigh ar shamplaí

Rian a bhrath bunaithe ar Speictriméadracht Soghluaisteachta Ian (IMS)

Trealamh iniompartha chun rianta ábhar bagartha sonrach a bhrath

Brath rianta cainínigh

Le haghaidh réimse rioscaí ar nithe beaga agus móra

Sampláil

Uirlisí a úsáidtear chun samplaí a thógáil, cochall eastarraingthe, lámhainnbhosca

Saotharlanna shoghluaiste

Feithiclí lánfheistithe chun anailís allamuigh a dhéanamh ar shamplaí

[Anailís ar ábhair orgánacha, ar mhiotail agus ar chóimhiotail] Brathadóirí láimhe

Tástálacha dathmhéadracha ceimiceacha

Speictreascópacht Raman

Speictreascópacht infridheirg

Fluaraiseacht x-gha

Brathadóirí gáis i gcomhair coimeádán

Cuardach láimhe

Uirlisí láimhe pearsanta

Uirlisí póca

Foireann uirlisí meicnice

Scáthán teileascópála

Feistí

Ionscóp

|Brathadóir miotail do-aistrithe nó láimhe

Ceamaraí chun an taobh íochtair d'fheithiclí a sheiceáil

Feiste ultrasonach

Méadar dlúis

Eile

Cuardach fo-uisce

IARSCRÍBHINN 2

Táscairí

Cuspóir sonrach: Rannchuidiú le rialuithe custaim leordhóthanacha agus coibhéiseacha trí threalamh rialaithe custaim atá ábhartha, úrscothach agus iontaofa a cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú

1.  Trealamh atá ar fáil

(a)  Trealamh rialaithe custaim ar fáil ag Pointí Trasnaithe Teorann talún lena gcomhlíontar caighdeáin arna gcomhaontú (de réir an chineáil trealaimh)

(b)  Trealamh rialaithe custaim ar fáil ag Pointí Trasnaithe Teorann farraige lena gcomhlíontar caighdeáin arna gcomhaontú (de réir an chineáil trealaimh)

(c)  Trealamh rialaithe custaim ar fáil ag Pointí Trasnaithe Teorann aeir lena gcomhlíontar caighdeáin arna gcomhaontú (de réir an chineáil trealaimh)

(d)  Trealaimh rialaithe custaim ar fáil ag Pointí Trasnaithe Teorann poist lena gcomhlíontar caighdeáin arna gcomhaontú (de réir an chineáil trealaimh)

(e)  Trealamh rialaithe custaim ar fáil ag Pointí Trasnaithe Teorann iarnróid lena gcomhlíontar caighdeáin arna gcomhaontú (de réir an chineáil trealaimh)

1a.  Slándáil agus Sábháilteacht

(a)  A mhéid a chomhlíontar caighdeáin slándála an trealaimh rialaithe custaim ag na Pointí Trasnaithe Teorann uile, lena n-áirítear cibearslándáil

(b)  A mhéid a chomhlíontar caighdeáin sabháilteachta an trealaimh rialaithe custaim ag na Pointí Trasnaithe Teorann uile. [Leasú 69]

1b.  Sláinte agus Comhshaol

(a)  A mhéid a chomhlíontar caighdeáin sláinte an trealaimh rialaithe custaim ag na Pointí Trasnaithe Teorann uile

(b)  A mhéid a chomhlíontar caighdeáin chomhshaoil an trealaimh rialaithe custaim ag na Pointí Trasnaithe Teorann uile [Leasú 70]

IARSCRÍBHINN 2a

Cláir oibre [Leasú 71]

IARSCRÍBHINN 2b

Cúinsí eisceachtúla a bhaineann le cistiú breise [Leasú 72]

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch. 67.
(2)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019.
(3)Iarscríbhinn a ghabhann le Tuarascáil Bhliantúil 2016 ar fheidhmíocht an aontais custaim. https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4)P8_TA(2018)0075: An chéad CAI eile: Ag ullmhú sheasamh na Parlaiminte maidir le CAI tar éis 2020.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf agus http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).
(7)COM(2018)0473
(8)Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 373, 20.12.2013, lch. 1).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (IO L 251, 16.9.2016, lch. 1).
(14)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(15)Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).
(16)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(17)Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).
(18)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(19)Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(20)Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n‑aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018) 442.
(26)Faoi réir forálacha reachtacha is infheidhme agus moltaí eile maidir le cosaint sláinte agus meas ar phríobháideachas.

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais