Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0258(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0460/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0460/2018

Rasprave :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Usvojeni tekstovi
PDF 295kWORD 72k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0474),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 33., 114. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0273/2018),

—  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenja Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor te Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0460/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(2);

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 67.
(2) Ovo stajalište odgovara izmjenama donesenima 15. siječnja 2019. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0001).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama
P8_TC1-COD(2018)0258

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 33., 114. i 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Dvije tisuće sto i četrdeset carinskih ureda(3) na vanjskim granicama Europske unije potrebno je na odgovarajući način opremiti kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno funkcioniranje carinske unije. Potreba za odgovarajućim i ujednačenim carinskim provjerama sve je važnija ne samo zbog tradicionalne uloge carine u prikupljanje prihoda, nego i zbog potrebe da se znatno postroži provjera robe koja ulazi i izlazi preko vanjskih granica Unije kako bi se osigurala sigurnost i zaštita. Međutim, te provjere kretanja robe preko vanjskih granica istodobno bi trebale olakšavati, a ne otežavati zakonitu trgovinu s trećim zemljama, u skladu s uvjetima sigurnosti i zaštite. [Am. 1]

(1a)  Carinska unija stup je Europske unije, jednog od najvećih svjetskih trgovinskih blokova, i bitna je za pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u korist poduzeća i građana. U svojoj je rezoluciji od 14. ožujka 2018.(4) Europski parlament izrazio posebnu zabrinutost zbog carinskih prijevara koje su dovele do znatnog gubitka prihoda za proračun Unije. Europski parlament ponovio je da je snažniju i ambiciozniju Europu moguće postići samo uz dodatna financijska sredstva te je je stoga pozvao na pružanje trajne potpore postojećim politikama, povećanje sredstava za vodeće programe Unije te da se dodatne odgovornosti poprate dodatnim financijskim sredstvima. [Am. 2]

(2)  Trenutačno postoji neravnoteža u provedbi carinskih provjera u državama članicama. Ta je neravnoteža nastala zbog geografskih razlika među državama članicama i razlika u njihovim odgovarajućim kapacitetima i resursima, kao i zbog nedostatka standardiziranih carinskih provjera. Sposobnost država članica da odgovore na izazove koje stvaraju globalni poslovni modeli i lanci opskrbe koji se stalno mijenjaju ne ovisi samo o ljudskom čimbeniku, nego i o raspoloživosti i ispravnom funkcioniranju moderne i pouzdane opreme za carinske provjere. Drugi izazovi, kao što su porast e-trgovine, digitalizacija evidencija o kontrolama i inspekcijama, otpornost na kibernapade, sabotaža, industrijska špijunaža i zlouporaba podataka, također će povećati zahtjeve za boljim funkcioniranjem carinskih postupaka. Osiguravanje ujednačenih carinskih provjera stoga je važan element u otklanjanju postojeće neravnoteže. Time će se povećati ujednačenost provedbe carinskih provjera u svim državama članicama i izbjeći preusmjeravanje protoka robe prema najslabijim točkama. [Am. 3]

(3)  Brojne države članice u više su navrata izrazile potrebu za financijskom potporom i zatražile dubinsku analizu potrebne opreme. Vijeće je u svojim zaključcima(5) o financiranju carine od 23. ožujka 2017. pozvalo Komisiju da „ocijeni mogućnost financiranja potrebne tehničke opreme iz budućih financijskih programa Komisije te poveća usklađenost i poboljša suradnju (...) carinskih tijela i drugih tijela za izvršavanje zakonodavstva za potrebe financiranja”. [Am. 4]

(4)  Na temelju Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6) carinske provjere treba tumačiti ne samo kao nadzor carinskog zakonodavstva nego i drugog zakonodavstva kojim se regulira ulazak, izlazak, provoz, kretanje, smještaj i uporaba u posebne svrhe robe koja se kreće između carinskog područja Unije i zemalja ili područja izvan tog područja, te prisutnost i kretanje robe koja nije roba Unije unutar carinskog područja Unije te robe koje je stavljena u postupak uporabe u posebne svrhe. Drugo zakonodavstvo kojim se carinskim tijelima dodjeljuju posebne zadaće kontrole uključuje odredbe o oporezivanju, posebno u pogledu trošarina i poreza na dodanu vrijednost, o vanjskim aspektima unutarnjeg tržišta, o zajedničkoj trgovinskoj politici i drugim zajedničkim politikama Unije koje utječu na trgovinu, o sveukupnoj sigurnosti lanca opskrbe i o zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica.

(5)  Potporom uspostavi primjerene i ujednačene razine carinskih provjera na vanjskim granicama Unije omogućuje se maksimalno iskorištavanje prednosti carinske unije. Štoviše, posebnom intervencijom Unije za opremu za carinske provjere radi ispravljanja trenutačne neravnoteže pridonijelo bi se ukupnoj koheziji među državama članicama. S obzirom na izazove s kojima se svijet suočava, posebno potrebe da se zaštite financijski i gospodarski interesi Unije i njezinih država članica istodobno olakšavajući protok zakonite trgovine, nužna je dostupnost moderne i pouzdane opreme za provjere na vanjskim granicama.

(6)  Stoga je prikladno uspostaviti novi instrument financijske potpore za opremu za carinske provjere kojim bi se trebalo osigurati otkrivanje krivotvorenja robe i drugih nezakonitih poslovnih praksi. Trebalo bi razmotriti postojeće formule financijske potpore. [Am. 5]

(7)  Budući da carinska tijela država članica preuzimaju sve veći broj odgovornosti koje se često odnose na područje sigurnosti i provode se na vanjskoj granici, potrebno je odgovarajućom financijskom potporom Unije državama članicama osigurati ujednačenost pri provedbi granične kontrole i carinskih provjera na vanjskim granicama. Jednako je važno promicati međuagencijsku suradnju na granicama Unije u pogledu kontrola robe i kontrola osoba među nacionalnim tijelima svake države članice odgovornima za nadzor državne granice ili za druge zadaće koje se provode na granici, uzimajući pritom u obzir kibersigurnost. [Am. 6]

(8)  Stoga je potrebno uspostaviti Fond za integrirano upravljanje granicama („Fond”).

(9)  S obzirom na pravne posebnosti primjenjive na glavu V. UFEU-a te na različite pravne osnove koje se primjenjuju na politike o vanjskim granicama i o carinskim provjerama, iz pravnih razloga Fond nije moguće uspostaviti kao jedinstveni instrument.

(10)  Stoga bi Fond trebalo uspostaviti kao sveobuhvatan okvir za financijsku potporu Unije u području upravljanja granicama koji bi obuhvaćao instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere („Instrument”) uspostavljen ovom Uredbom te instrument za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize uspostavljen Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća(7).

(11)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za Instrument, koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(8), za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Kako bi se osigurala proračunska disciplina, uvjeti za određivanje prioriteta bespovratnih sredstava trebaju biti jasni, definirani i temeljiti se na utvrđenim potrebama za zadaće koje provode carinske točke. [Am. 7]

(12)  Uredba (EU, Euratom) [2018/XXX] Europskog parlamenta i Vijeća(9) (dalje u tekstu „Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Instrument. Njome se utvrđuju pravila za provedbu proračuna Unije, uključujući pravila o bespovratnim sredstvima.

(13)  Uredbom (EU) [2018/XXX] Europskog parlamenta i Vijeća(10) uspostavlja se program „Carina” za suradnju u području carina radi potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima. Radi očuvanja dosljednosti i horizontalne koordinacije djelovanja suradnje, primjereno ih je provesti u okviru jednog pravnog akta i skupa pravila. Stoga bi u okviru ovog Instrumenta trebalo podupirati samo nabavu, održavanje i poboljšavanje prihvatljive opreme za carinske provjere, dok bi u okviru programa Carina za suradnju u području carine trebalo podupirati povezana djelovanja, kao što su djelovanja suradnje za procjenu potrebe za opremom ili osposobljavanja u odnosu na predmetnu opremu.

(13a)  Oprema za carinske provjere koja se financira u okviru ovog Instrumenta treba ispunjavati optimalne standarde u pogledu sigurnosti, uključujući kibersigurnost, zaštitu, okoliš i zdravlje. [Am. 8]

(13b)  Samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela treba imati pristup podacima dobivenima na temelju opreme za carinske provjere koja se financira u okviru ovog Instrumenta te se ti podaci trebaju odgovarajuće zaštititi od neovlaštenog pristupa i priopćavanja. Države članice trebale bi imati potpunu kontrolu nad tim podacima. [Am. 9]

(13c)  Oprema za carinske provjere koja se financira u okviru ovog Instrumenta treba pridonositi osiguravanju optimalnog upravljanja carinskim rizicima. [Am. 10]

(13d)  Kad je riječ o zamjeni stare opreme za carinske provjere sredstvima ovog Instrumenta, države članice trebale bi biti odgovorne za ekološki prihvatljivo odlaganje stare opreme za carinske provjere. [Am. 11]

(14)  Osim toga, Instrumentom bi se, prema potrebi, trebala podupirati nabava ili poboljšavanje opreme za carinske provjere radi ispitivanja novih dijelova ili novih funkcionalnosti u radnim uvjetima prije nego što države članice započnu s nabavom velikih količina takve nove opreme. Testiranje radnih uvjeta posebno bi trebalo biti usmjereno na ishode istraživanja u pogledu opreme za carinske provjere u okviru Uredbe (EU) [2018/XXX](11).

(15)  Većina opreme za carinske provjere može biti uvijek ili povremeno prikladna za kontrolu usklađenosti s drugim zakonodavstvom, kao što su odredbe o upravljanju granicama, vizama ili policijskoj suradnji. Fond za integrirano upravljanje granicama osmišljen je kao kombinacija dvaju komplementarnih instrumenata sa zasebnim, ali međusobno dosljednim područjima primjene u pogledu nabave opreme. S jedne strane, instrument za upravljanje granicama i vize uspostavljen Uredbom [2018/XXX](12) isključit će opremu koja se može upotrebljavati i za upravljanje granicama i za carinske provjere. S druge strane, instrumentom za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere uspostavljenim ovom Uredbom neće se samo pružati financijska potpora za opremu za carinske provjere, što je glavna svrha, nego će se omogućiti i upotreba za dodatne povezane svrhe, kao što su granična kontrola te zaštita i sigurnost. Tom raspodjelom uloga poticat će se međuagencijska suradnja kao sastavnica pristupa europskog integriranog upravljanja granicama, kako je navedeno u članku 4. točki (e) Uredbe (EU) 2016/1624(13), čime se carinskim i graničnim tijelima omogućuje suradnja i optimalno iskorištavanje učinka proračuna Unije omogućivanjem dijeljenja i interoperabilnosti opreme za provjere. Kako bi se zajamčilo da je svaki instrument ili oprema koji su financirani u okviru Fonda u trajnom posjedu određene carinske točke koja je vlasnik opreme, čin dijeljenja i interoperabilnosti između carinskih i graničnih tijela trebao bi biti definiran kao nesustavan i neredovit. [Am. 12]

(16)  Odstupajući od Financijske uredbe, trebalo bi omogućiti financiranje djelovanja iz nekoliko programa ili instrumenata Unije kako bi se, prema potrebi, omogućila i pružila potpora za suradnju i interoperabilnost koja obuhvaća više područja. Međutim, u tim slučajevima doprinosi ne bi smjeli pokrivati iste troškove u skladu s načelom zabrane dvostrukog financiranja koje je utvrđeno Financijskom uredbom. Ako je država članica već dodijelila doprinose ili primila doprinose u okviru drugog programa Unije ili potporu iz fonda Unije za nabavu iste opreme, taj doprinos ili ta potpora trebali bi se navesti u zahtjevu. [Am. 13]

(16a)   Europska komisija trebala bi poticati zajedničku nabavu i ispitivanje opreme za carinske provjere među državama članicama. [Am. 14]

(17)  S obzirom na brzi razvoj carinskih prioriteta, prijetnji i tehnologija, programi rada ne bi trebali obuhvaćati dulje razdoblje. Istodobno, potreba za izradom godišnjih programa rada povećava administrativno opterećenje i za Komisiju i za države članice, a nije nužna za provedbu Instrumenta. S obzirom na to, programi rada trebali bi u načelu obuhvaćati više od jedne proračunske godine. Osim toga, kako bi se zajamčilo očuvanje cjelovitosti strateških interesa Unije, države članice potiče se da pri javnom nadmetanju za novu opremu za carinske provjere pomno uzmu u obzir kibersigurnost i rizike od moguće izloženosti osjetljivih podataka izvan Unije. [Am. 15]

(18)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu odredaba programa rada na temelju ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(14). [Am. 16]

(19)  Iako je centralizirana provedba nužna kako bi se postigao poseban cilj osiguravanja ujednačenih carinskih provjera, uzimajući u obzir tehničku prirodu ovog Instrumenta, na tehničkoj je razini potreban pripremni rad. Stoga bi provedbu trebalo poduprijeti pojedinačnim procjenama potreba koje ovise o nacionalnoj stručnosti i iskustvu uz sudjelovanje carinskih uprava država članica. Te procjene potreba trebale bi se temeljiti na jasnoj metodologiji, uključujući minimalni broj koraka kojima se osigurava prikupljanje traženih relevantnih informacija. [Am. 17]

(20)  Kako bi se osiguralo redovito praćenje i izvješćivanje, trebalo bi uspostaviti odgovarajući okvir za praćenje rezultata postignutih Instrumentom i djelovanjima u okviru Instrumenta. Takvo praćenje i izvješćivanje trebali bi se temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima kojima se mjere učinci djelovanja u okviru Instrumenta. Države članice trebale bi osigurati transparentan i jasan postupak nabave. Zahtjevi za izvješćivanje trebali bi uključivati određene detaljne informacije o opremi za carinske provjere i postupku nabave iznad određenog praga troška te obrazloženje troškova. [Am. 18]

(21)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(15), potrebno je ocijeniti ovaj Instrument na temelju informacija prikupljenih posebnim zahtjevima za praćenje, istodobno izbjegavajući prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebno za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Instrumenta na terenu.

(22)  Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na nove političke prioritete, prijetnje i tehnologije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene ove Uredbe kako bi se utvrdili programi rada, izmjene namjena u okviru carinskih provjera za djelovanja prihvatljiva u okviru Instrumenta te popisa pokazatelja za mjerenje postizanja posebnih ciljeva. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća i potpuno transparentna savjetovanja, među ostalim savjetovanja na razini stručnjaka, i da se savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata. [Am. 19]

(23)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(16), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95(17), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(18) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(19), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo kojeg drugog kaznenog djela kojim se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(20). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(24)  Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila navedena u Financijskoj uredbi i njima se posebno utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršavanje proračuna bespovratnim sredstvima, nagradama, javnom nabavom i neizravnim izvršenjem, kao i provjere odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravilima donesenima na temelju članka 322. UFEU-a usto se uređuje zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, imajući u vidu da je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i djelotvorno financiranje sredstvima EU-a. Financiranje u okviru ovog Instrumenta trebalo bi biti u skladu s načelima transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije. [Am. 20]

(25)  Oblike financiranja i metode provedbe utvrđene ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik neusklađivanja. To bi trebalo obuhvatiti i razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnog financiranja i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Načela za ostvarenje ciljeva iz Instrumenta trebaju biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog korištenja financijskih sredstava. [Am. 21]

(26)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, uspostavu instrumenta kojim se podupiru carinska unija i carinska tijela, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog objektivnih neravnoteža koje postoje na geografskoj razini, nego se on na bolji način može ostvariti na razini Unije zbog ujednačene razine i kvalitete carinskih provjera koju bi usklađeni pristup i centralizirano financiranje na razini Unije pomogli omogućiti , Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja Instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere („Instrument”) u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama („Fond”) radi pružanja financijske potpore za nabavu, održavanje i poboljšavanje opreme za carinske provjere.

2.  Zajedno s Uredbom [2018/XXX] o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize(21), ovom se Uredbom uspostavlja taj Fond.

3.  Njome se određuju ciljevi Instrumenta, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „carinska tijela” znači tijela definirana u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 952/2013;

2.  „carinske provjere” znači posebne radnje definirane u članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 952/2013;

3.  „oprema za carinske provjere” znači oprema namijenjena u prvom redu za provedbu carinskih provjera;

4.  „pokretna oprema za carinske provjere” znači bilo koje prijevozno sredstvo koje je, osim svoje pokretnosti, samo po sebi namijenjeno tome da bude dio opreme za carinske provjere ili je u potpunosti opremljeno opremom za carinske provjere;

5.  „održavanje” znači preventivne, korektivne i predvidive intervencije, uključujući operativne i funkcionalne provjere, servisiranje, popravak i remont, ali isključujući poboljšavanje, potrebne za očuvanje ili obnavljanje dijela opreme za carinske provjere do njegova utvrđenog ispravnog stanja kako bi dosegnuo svoj najdulji mogući korisni vijek uporabe;

6.  „poboljšavanje” znači evolutivna intervencija potrebna za preinaku postojećeg dijela opreme za carinske provjere iz ispravnog stanja koje je zastarjelo u ono koje je najsuvremenije;

Članak 3.

Ciljevi Instrumenta

1.  U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama i s obzirom na dugoročni cilj standardizacije svih carinskih uprava u Uniji, Instrument ima opći cilj potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima u zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica radi promicanja međuagencijske suradnje na granicama Unije u pogledu kontrole robe i osoba, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije, i kako bi se Unija zaštitila od nepoštene i nezakonite trgovine te istodobno olakšala zakonita poslovna aktivnost. [Am. 22]

2.  Poseban je cilj Instrumenta doprinijeti odgovarajućim i ujednačenim carinskim provjerama potpuno transparentnom nabavom, održavanjem i poboljšavanjem odgovarajuće, najsuvremenije, sigurne, zaštićene, ekološki prihvatljive i pouzdane opreme za carinske provjere koja je otporna na kibernapade. Dodatni je cilj poboljšati kvalitetu carinskih provjera u svim državama članicama kako bi se izbjeglo preusmjeravanje robe prema slabijim točkama u Uniji. [Am. 23]

2.a  Instrument pridonosi provedbi europskog integriranog upravljanja granicama tako što podržava međuagencijsku suradnju te dijeljenje i interoperabilnost nove opreme nabavljene pomoću Instrumenta. [Am. 24]

Članak 4.

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 149 175 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 300 000 000 EUR u tekućim cijenama). [Am. 25]

2.  Iznosom iz stavka 1. mogu se pokrivati i opravdani i provjereni troškovi za pripremu, praćenje, kontrolu, reviziju, evaluaciju i druge aktivnosti upravljanja Instrumentom te troškovi evaluacije njegove uspješnosti i ostvarivanja njegovih ciljeva. Osim toga, mogu se pokriti opravdani i provjereni troškovi povezani sa studijama, sastancima stručnjaka, djelovanjima informiranja i komunikacije, te razmjenama informacija među državama članicama ako su povezani s posebnim ciljevima Instrumenta koji služe za postizanje općeg cilja, te troškovi povezani s informacijskim mrežama s naglaskom na obradu i razmjenu informacija, uključujući institucijske alate informacijske tehnologije i drugu tehničku i administrativnu pomoć potrebnu za upravljanje Instrumentom. [Am. 26]

Članak 5.

Provedba i oblici EU-ova financiranja

1.  Instrument se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom.

1.a   Ako djelovanje koje se podupire uključuje nabavu ili poboljšavanje opreme, Komisija uspostavlja prikladne mjere zaštite i izvanredne mjere kako bi osigurala da se opremom kupljenom uz potporu iz programa i instrumenata Unije koriste sva relevantna carinska tijela u svim relevantnim slučajevima. [Am. 27]

2.  Instrumentom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku utvrđenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava.

3.  Ako djelovanje uključuje nabavu ili poboljšavanje opreme, Komisija uspostavlja mehanizam koordinacije kojim se osigurava učinkovitost i interoperabilnost sve opreme kupljene uz potporu iz programa i instrumenata Unije i koji će omogućiti savjetovanje s relevantnim agencijama Unije, u prvom redu s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, i njihovo sudjelovanje. Mehanizam koordinacije uključuje sudjelovanje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i savjetovanje s njom u cilju maksimalnog povećanja dodane vrijednosti Unije u području upravljanja granicama. [Am. 28]

3.a   Ako djelovanje koje se podupire uključuje nabavu ili poboljšavanje opreme, Komisija uspostavlja prikladne mjere zaštite i izvanredne mjere kako bi osigurala da oprema kupljena uz potporu iz programa i instrumenata Unije ispunjava dogovorene standarde o redovitom održavanju. [Am. 29]

POGLAVLJE II.

PRIHVATLJIVOST

Članak 6.

Prihvatljiva djelovanja

1.  Kako bi djelovanja bila prihvatljiva za financiranje u okviru ovog Instrumenta, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)  moraju se provoditi ciljevi iz članka 3.;

(b)  mora se pružati potpora za nabavu, održavanje i poboljšavanje opreme za carinske provjere koja ima jednu ili više sljedećih namjena u okviru carinske provjere:

1.  neintruzivne inspekcije;

2.  nalaženje skrivenih predmeta na osobama;

3.  otkrivanje zračenja i nuklida;

4.  analizu uzoraka u laboratorijima;

5.  uzorkovanja i analize na terenu;

6.  ručne pretrage.

U Prilogu 1. naveden je okvirni popis opreme za carinske provjere koja se može upotrijebiti za namjene u okviru carinske provjere iz točaka od 1. do 6.

2.  Odstupajući od stavka 1., u opravdanim slučajevima djelovanja mogu obuhvatiti potpuno transparentnu nabavu, održavanje i poboljšavanje opreme za carinske provjere radi ispitivanja novih dijelova ili novih funkcionalnosti u radnim uvjetima. [Am. 30]

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. o izmjeni namjena u okviru carinskih provjera utvrđenih stavkom 1. točkom (b) i u Prilogu 1. ako se smatra da su takve izmjene potrebne te radi usklađenosti s tehnološkim razvojima, promjenama načina krijumčarenja robe i novim, pametnim i inovativnim rješenjima za potrebe carinskih provjera. [Am. 31]

4.  Oprema za carinske provjere koja se financira u okviru ovog Instrumenta trebala bi se prvenstveno upotrebljavati za carinske provjere, ali može se upotrijebiti i u dodatne svrhe osim provedbe carinske provjere, među ostalim i za kontrolu osoba radi potpore nacionalnim tijelima za upravljanje granicama i istrage radi ispunjavanja općih i posebnih ciljeva opisanih u članku 3. [Am. 32]

4.a   Komisija potiče zajedničku nabavu i ispitivanje opreme za carinske provjere među državama članicama. [Am. 33]

Članak 7.

Prihvatljivi subjekti

Odstupajući od članka 197. Financijske uredbe, prihvatljivi su subjekti carinska tijela država članica koja pruže informacije potrebne za procjenu potreba kako je utvrđeno u članku 11. stavku 3.

Članak 8.

Stopa sufinanciranja

1.  Instrumentom se može financirati do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja.

2.  Svako financiranje koje premašuje tu gornju graničnu vrijednost odobrava se samo u opravdanim iznimnim okolnostima.

2.a   Financiranje koje premašuje tu gornju granicu može se odobriti u slučajevima zajedničke nabave i ispitivanja opreme za carinske provjere među državama članicama. [Am. 34]

2.b   Iznimne okolnosti iz stavka 2. mogu uključivati kupnju nove opreme za carinsku kontrolu koja će se pridodati tehničkoj opremi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Može li se oprema za carinsku kontrolu pridodati tehničkoj opremi utvrđuje se u skladu s člankom 5. stavkom 3. [Am. 35]

Članak 9.

Prihvatljivi troškovi

Svi troškovi koji se odnose na djelovanja iz članka 6. prihvatljivi su za financiranje u okviru Instrumenta nisu prihvatljivi sljedeći troškovi, osim sljedećih troškova: [Am. 36]

(a)  troškovi nabave zemljišta;

(aa)  troškovi koji se odnose na osposobljavanje ili usavršavanje vještina potrebnih za uporabu opreme; [Am. 37]

(b)  troškovi povezani s infrastrukturom, kao što su zgrade ili objekti na otvorenom, kao i troškovi namještaja;

(c)  troškovi povezani s elektroničkim sustavima, osim troškova softvera i ažuriranja softvera potrebnog izravno za uporabu opreme za carinske provjere te troškova elektroničkog softvera i programiranja potrebnog za međusobno povezivanje postojećeg softvera s opremom za carinske provjere; [Am. 38]

(d)  troškovi mreža, kao što su osigurani ili neosigurani kanali komunikacije, ili pretplate, osim troškova mreža ili pretplate potrebnih izravno za uporabu opreme za carinske provjere; [Am. 39]

(e)  troškovi za prijevozna sredstva, kao što su vozila, zrakoplovi ili brodovi, osim pokretne opreme za carinske provjere;

(f)  troškovi potrošnog materijala, uključujući referentne materijale ili materijal za umjeravanje, namijenjenog opremi za carinske provjere;

(g)  troškovi povezani s osobnom zaštitnom opremom.

POGLAVLJE III.

BESPOVRATNA SREDSTVA

Članak 10.

Dodjela, komplementarnost i kombinirano financiranje

1.  Bespovratna sredstva u okviru Instrumenta dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

2.  U skladu s člankom 195. točkom (f) Financijske uredbe bespovratna sredstva dodjeljuju se bez poziva na podnošenje prijedloga prihvatljivim subjektima iz članka 7.

3.  Odstupajući od članka 191. Financijske uredbe, djelovanje za koje je primljen doprinos iz programa Carina za suradnju u području carine uspostavljenog Uredbom (EU) [2018/XXX](22) ili iz bilo kojeg drugog programa Unije može primiti i doprinos u okviru Instrumenta, pod uvjetom da doprinosi ne pokrivaju iste troškove. Pravila programa Unije iz kojeg je dobiven doprinos primjenjuju se na pripadajući doprinos djelovanju. Kumulativno financiranje ne smije premašiti iznos ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja te se potpora iz različitih programa Unije može izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima u kojima su propisani uvjeti za potporu.

POGLAVLJE IV.

PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE I EVALUACIJA

Članak 11.

Program rada

1.  Instrument se provodi prema programima rada iz članka 110. stavka 2. Financijske uredbe.

2.  Komisija donosi programe rada provedbenim aktima. Taj provedbeni akt donosi je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. kojima se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15 izmjenjuje Prilog 2.a kako bi se utvrdili programi rada. [Am. 40]

3.  Priprema programa rada iz stavka 1. podupire se pojedinačnom procjenom potreba koja se sastoji od najmanje sljedećeg: [Am. 41]

(a)  zajedničke kategorizacije graničnih prijelaza;

(b)  iscrpnog popisa raspoložive ispravne opreme za carinske provjere; [Am. 42]

(c)  zajedničke definicije minimalnog i optimalnog tehničkog standarda opreme za carinske provjere u odnosu na kategoriju graničnog prijelaza i ; [Am. 43]

(ca)  procjene optimalne razine opreme za carinske provjere u odnosu na kategoriju graničnog prijelaza; i [Am. 44]

(d)  detaljne procjene financijskih potreba ovisno o opsegu carinskih aktivnosti i relativnom radnom opterećenju. [Am. 45]

Procjena potreba proizlazi iz djelovanja koja se provode u okviru programa Carina 2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1294/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(23) ili u okviru programa Carina za suradnju u području carina uspostavljenog Uredbom (EU) [2018/XXX ](24) te se redovito ažurira, a najmanje svake tri godine.

Članak 12.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Instrumenta prema postizanju općih i posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu 2 U skladu s obvezom o izvješćivanju u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) podtočkom i. Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi informacije o uspješnosti Programa. Izvješća Komisije o uspješnosti moraju obuhvaćati informacije i o napretku i o nedostacima. [Am. 46]

2.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Instrumenta prema postizanju općih i posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu 2. Kako bi se osigurala djelotvorna procjena napretka Instrumenta u postizanju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. radi izmjene Priloga 2. u cilju preispitivanja ili dopune pokazatelja, ako je potrebno, te dopune ove Uredbe odredbama o uspostavljanju okvira za praćenje i evaluaciju kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću pružile ažurirane kvalitativne i kvantitativne informacije o uspješnosti programa. [Am. 47]

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se su podaci za praćenje provedbe i rezultata Instrumenta usporedivi i potpuni te da se prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću pruža pouzdane informacije o kvaliteti korištenih podataka o uspješnosti. [Am. 48]

4.  Ako je trošak dijela opreme za carinske provjere veći od 10 000 EUR bez poreza, zahtjevi za izvješćivanje iz stavka 3. uključuju dostavljanje Komisiji sljedećih informacija najmanje jednom godišnje:

(a)  datuma puštanja u pogon i stavljanja izvan pogona opreme za carinske provjere;

(b)  statističkih podataka o uporabi opreme za carinske provjere;

(c)  informacija o rezultatima uporabe opreme za carinske provjere;

(ca)   informacija o prisutnosti i stanju dijelova opreme financirane iz proračuna Unije pet godina nakon puštanja u pogon; [Am. 49]

(cb)   informacija o datumima održavanja opreme za carinske provjere; [Am. 50]

(cc)   informacija o postupku nabave; [Am. 51]

(cd)   obrazloženje troškova. [Am. 52]

Članak 13.

Evaluacija

1.  Evaluacije djelovanja iz članka 6. koja se financiraju u okviru Instrumenta ocjenjuju rezultate, učinak i djelotvornost Instrumenta te se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir zajamčila njihova učinkovita uporaba tijekom postupka odlučivanja. [Am. 53]

2.  Privremena evaluacija Instrumenta provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri tri godine nakon početka provedbe Instrumenta. [Am. 54]

Privremena evaluacija predstavlja nalaze koji su potrebni za donošenje odluke o daljnjem djelovanju Programa nakon 2027. i njegovim ciljevima. [Am. 55]

3.  Na kraju provedbe Instrumenta, a najkasnije četiri tri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Instrumenta. [Am. 56]

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe i stečena saznanja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija. [Am. 57]

4.a  Komisija uključuje godišnje djelomične evaluacije u svoje izvješće „Zaštita financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevare”. [Am. 58]

POGLAVLJE V.

IZVRŠAVANJE DELEGIRANJA OVLASTI I POSTUPAK ODBORA

Članak 14.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028. [Am. 59]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj Odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 60]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 61]

Članak 15.

Postupak Odbora

1.  Komisiji pomaže „Odbor programa Carina” iz članka 18. Uredbe (EU) [2018/XXX](25).

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. [Am. 62]

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Informiranje, komunikacija i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost, upućujući time na dodanu vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji i pomažući Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala proračunska transparentnost. [Am. 63]

2.  Komisija provodi djelovanja informiranja i komunikacije povezana s Instrumentom, djelovanjima i rezultatima. Financijski izvori dodijeljeni Instrumentu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose Kako bi se osigurala transparentnost, Komisija redovito pruža javnosti informacije povezane s Instrumentom te njegovim djelovanjima i rezultatima, upućujući, između ostalog, na ciljeve programe rada navedene u članku 311. [Am. 64]

Članak 17.

Prijelazne odredbe

Odobrena sredstva mogu se prema potrebi unijeti u proračun nakon 2027. za pokrivanje troškova predviđenih u članku 4. stavku 2. kako bi se omogućilo upravljanje djelovanjima koja nisu dovršena do 31. prosinca 2027.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG 1.

Okvirni popis opreme za carinske provjere povezane s namjenom u okviru carinske provjere iz članka 6. stavka 1. točke (b)

NAMJENA U OKVIRU CARINSKE PROVJERE

OPREMA ZA CARINSKE PROVJERE

KATEGORIJA

PRIMJENA

neintruzivna inspekcija

rendgenski skener – visokoenergetski

kontejneri, kamioni, željeznički vagoni i vozila

rendgenski skener – niskoenergetski

palete, kutije i paketi

putnička prtljaga

vozila

rendgenski skener tehnikom raspršenog zračenja

kontejneri

kamioni

vozila

ostalo

sustavi za automatsko prepoznavanje registarskih pločica/kontejnera

vage za vaganje vozila

viljuškari i slična pokretna oprema za carinske

nalaženje skrivenih predmeta na osobama(26)

protočni rendgenski skener tehnikom raspršenog zračenja temeljen na rendgenu

uglavnom za upotrebu u zračnim lukama radi nalaženja skrivenih predmeta na osobama (droge, eksplozivi, gotov novac)

skener tijela

sigurnosni skener temeljen na milimetarskom valu

otkrivanje zračenja i nuklida

radiološka i nuklearna detekcija

osobni detektor za praćenje i otkrivanje zračenja (PRM)

ručni detektor zračenja

uređaj za identifikaciju izotopa (RIID)

protočni uređaj za praćenje zračenja (RPM)

protočni spektrometrijski uređaj za identifikaciju izotopa (PMP)

analiza uzoraka u laboratorijima

identifikacija, kvantifikacija i provjera sve moguće robe

plinska i tekućinska kromatografija (GC, LC, HPLC...)

spektrometrija i tehnike kombinirane sa spektrometrijom (IR, Raman, UV-VIS, UV-VIS, fluorescencija, GC-MS...)

rendgenska oprema (XRY)

spektrometrija NMR i analize stabilnih izotopa

ostala laboratorijska oprema (AAS, uređaj za analizu destilacijom, DSC, elektroforeza, mikroskop, LSC, simulator pušenja duhana...)

[Am. 65, 66, 67 i 68]

NAMJENA U OKVIRU CARINSKE PROVJERE

OPREMA ZA CARINSKE PROVJERE

KATEGORIJA

PRIMJENA

uzorkovanje i analiza uzoraka na terenu

otkrivanje tragova na temelju spektrometrije mobilnosti iona (IMS)

prijenosna oprema za provjeru postojanja tragova određenih opasnih materijala

otkrivanje tragova uz pomoć pasa

primijenjeno na niz rizika u odnosu na male i veće predmete

uzorkovanje

alati za uzimanje uzoraka, digestor i kutija s rukavicama

mobilni laboratorij

vozilo u kojem je smještena sva oprema za analizu uzoraka na terenu

[analiza organskih materijala, metala i slitina] ručni detektori

kemijski kolorimetrijski testovi

Ramanova spektroskopija

infracrvena spektroskopija

rendgenska fluorescencija

detektori plina za kontejnere

ručna pretraga

ručni alati

džepni alati

kutija s mehaničkim alatima

teleskopsko zrcalo

uređaji

endoskop

samostojeći ili ručni detektor metala

kamere za provjeru donje strane vozila

ultrazvučni uređaj

mjerač gustoće

ostalo

podvodna pretraga

PRILOG 2.

Pokazatelji

Posebni cilj: doprinijeti ujednačenim i primjerenim carinskim provjerama kupnjom, održavanjem i poboljšavanjem odgovarajuće suvremene i pouzdane opreme za carinske provjere

1.  Raspoloživa oprema

(a)  raspoloživost opreme za carinske provjere koja ispunjava dogovorene standarde na kopnenim graničnim prijelazima (prema vrsti opreme);

(b)  raspoloživost opreme za carinske provjere koja ispunjava dogovorene standarde na morskim graničnim prijelazima (prema vrsti opreme);

(c)  raspoloživost opreme za carinske provjere koja ispunjava dogovorene standarde na graničnim prijelazima u zračnim lukama (prema vrsti opreme);

(d)  raspoloživost opreme za carinske provjere koja ispunjava dogovorene standarde na poštanskim graničnim prijelazima (prema vrsti opreme);

(e)  raspoloživost opreme za carinske provjere koja ispunjava dogovorene standarde na željezničkim graničnim prijelazima (prema vrsti opreme).

1.a  Zaštita i sigurnost

(a)  stupanj usklađenosti opreme za carinske provjere sa standardima u pogledu zaštite na svim graničnim prijelazima, uključujući kibersigurnost

(b)  stupanj usklađenosti opreme za carinske provjere sa standardima u pogledu sigurnosti na svim graničnim prijelazima [Am. 69]

1.b  Zdravlje i okoliš

(a)  stupanj usklađenosti opreme za carinske provjere sa standardima u pogledu zdravlja na svim graničnim prijelazima

(b)  stupanj usklađenosti opreme za carinske provjere sa standardima u pogledu okoliša na svim graničnim prijelazima [Am. 70]

PRILOG 2.a

Programi rada [Am. 71]

PRILOG 2.b

Iznimne okolnosti za financiranje dodatnim sredstvima [Am. 72]

(1)SL C 62, 15.2.2019., str. 67.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(3)Prilog Godišnjem izvješću za 2016. o uspješnosti carinske unije koji je dostupan na: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(4)P8_TA(2018)0075 : Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u nakon 2020. godine.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf i http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/hr/pdf
(6)Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
(7)COM(2018)0473.
(8)Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).
(14)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(15)Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).
(16)Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(17)Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
(18)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(19)Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
(20)Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Uredba (EU) br. 1294/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa djelovanja za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. (Carina 2020.) i stavljanju izvan snage Odluke br. 624/2007/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 209.).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)U skladu s primjenjivim zakonodavnim odredbama i drugim preporukama u pogledu zaštite zdravlja i privatnosti.

Posljednje ažuriranje: 29. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti