Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0258(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0460/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0460/2018

Viták :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Szavazatok :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Elfogadott szövegek
PDF 258kWORD 84k
2019. április 16., Kedd - Strasbourg
A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0474),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0273/2018),

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8-0460/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 67. o.
(2) Ez az álláspont megegyezik a 2019. január 15-én elfogadott módosításokkal (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0001).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0258

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33., 114. és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A vámunió hatékony és eredményes működésének biztosításához az Európai Unió külső határain működő 2140 vámhivatalvámhivatalt(3) megfelelő berendezésekkel kell ellátni. A megfelelő és egyenértékű vámellenőrzés iránti igény egyre sürgetőbbé válik, nemcsak amiatt, hogy a vámhatóságok képesek legyenek a bevételek beszedésében megtestesülő hagyományos funkciójuk ellátására, hanem egyre inkább azért is, mert a biztonság és a védelem garantálása érdekében jelentősen meg kell erősíteni az Unió külső határain belépő és kilépő áruk ellenőrzését. Ugyanakkor a külső határokon áthaladó árukon végzett ellenőrzéseknek nem szabad akadályozniuk, hanem elő kell segíteniük a harmadik országokkal folytatott jogszerű kereskedelmet, összhangban a biztonsági és védelmi feltételekkel. [Mód. 1]

(1a)  A világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai Unió egyik sarokköve, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez. Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában(4) különös aggodalmának adott hangot a vámcsalásokkal kapcsolatban, melyek jelentős bevételkiesést okoztak az uniós költségvetésben. Az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Európát, ha megerősített pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére, és ezért kérte a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatását, az Unió kiemelt programjai számára rendelkezésre álló források növelését, valamint azt, hogy a további kötelezettségekhez rendeljenek további pénzügyi eszközöket. [Mód. 2]

(2)  Jelenleg a tagállamok nem egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. Ez egyrészről a tagállamok közötti földrajzi különbségeknek, másrészről a rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak és forrásoknak, valamint a szabványosított vámellenőrzések hiányának tudható be. Nemcsak az emberi tényezőtől függ az, hogy a tagállamok képesek-e megbirkózni a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által támasztott kihívásokkal, hanem attól is, hogy rendelkezésükre állnak-e korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések, és azok megfelelően működnek-e. A vámeljárások működésének javítására irányuló igényt egyéb kihívások is fokozzák, például az e-kereskedelem fellendülése, az ellenőrzések és a vizsgálati jelentések digitalizációja, valamint a számítógépes támadásokkal, a szabotázzsal, az ipari kémkedéssel és az adatok manipulálásával szembeni ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért fontos az egyenértékű vámellenőrzési berendezések biztosítása. Ez egyenértékűbbé fogja tenni a különböző tagállamok által végzett vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít megelőzni az áruáramlások leggyengébb pontok felé való áttevődését. Az Unió vámterületére belépő valamennyi árut alapos ellenőrzéseknek kell alávetni, hogy elkerülhető legyen, hogy a vámcsalást elkövetők a legkedvezőbb feltételeket biztosító kikötőket válasszák ki. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok által végzett vámellenőrzések általános hatásfoka erősödjön és konvergenciája megvalósuljon, egyértelmű stratégiát kell kidolgozni leggyengébb pontokkal kapcsolatban. [Mód. 3]

(3)  A tagállamok Számos tagállam több ízben kifejezték kifejezte a pénzügyi támogatás szükségességét, és kérték kérte a berendezés iránti szükségletek mélyreható elemzését. A vámügyi finanszírozásról szóló 2017. március 23-i következtetéseiben(5) a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy „értékelje annak lehetőségét, hogy a műszaki berendezésekkel kapcsolatos igények finanszírozását jövőbeli bizottsági finanszírozási programok biztosítsák, valamint (…) fokozza a finanszírozási célú együttműködést a vámhatóságok és az egyéb bűnüldöző hatóságok között”. [Mód. 4]

(4)  A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) meghatározása szerint a vámellenőrzések nemcsak a vámjogszabályok, hanem az Unió vámterülete és az e területen kívüli országok vagy területek között szállított áruk beléptetésére, kiléptetésére, árutovábbítására, szállítására, tárolására és meghatározott célra történő felhasználására, valamint a nem uniós áruknak és a meghatározott célra történő felhasználás alatt lévő áruknak az Unió vámterületén belüli jelenlétére és szállítására vonatkozó egyéb jogszabályok felügyeletét is jelenti. Ezen egyéb, a vámhatóságokat bizonyos konkrét ellenőrzési feladatokkal felruházó jogszabályok rendelkezéseket tartalmaznak az adóztatásról, különösen a jövedéki adóról és a hozzáadottérték-adóról, a belső piac külső vonatkozásairól, a közös kereskedelempolitikáról, illetve a kereskedelemre, az ellátási lánc általános biztonságára, valamint az Unió és a tagállamok pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelmére kiható egyéb uniós szakpolitikákról.

(5)  Az Unió külső határain végzett megfelelő szintű és egyenértékű vámellenőrzések biztosításával maximálisan kiaknázhatóvá válnak a vámunió előnyei. Emellett a jelenlegi kiegyensúlyozatlanságot korrigáló, a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó uniós beavatkozás összességében is elősegítené a tagállamok közötti kohéziót. Tekintettel a globális kihívásokra, különösen arra, hogy folyamatosan védelmezni kell az Unió és a tagállamok pénzügyi és gazdasági érdekeit, illetve elő kell segíteni a jogszerű kereskedelmet, elengedhetetlen, hogy a külső határokon korszerű és megbízható ellenőrzési berendezések álljanak rendelkezésre.

(6)  Következésképpen helyénvaló új eszközt létrehozni a vámellenőrzési berendezésekhez nyújtott pénzügyi támogatás céljából, amely biztosítja bizonyos gyakorlatok – például az áruhamisítás és egyéb jogellenes gyakorlatok – felderítését. Fontolóra kell venni a pénzügyi támogatás már meglévő formáinak alkalmazását. [Mód. 5]

(7)  Mivel a tagállami vámhatóságokra egyre több olyan feladat hárul, amelyek gyakran a biztonság területére is kiterjednek és elvégzésükre a külső határokon kerül sor, a külső határokon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egyenértékűségének biztosítása érdekében megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az uniós határokon folytatott, az áruk és személyek ellenőrzését érintő ügynökségközi együttműködés népszerűsítése az egyes tagállamok határellenőrzésért vagy a határokon végzett más feladatokért felelős nemzeti hatóságai körében, a kiberbiztonság szem előtt tartásával. [Mód. 6]

(8)  Létre kell tehát hozni az Integrált Határigazgatási Alapot (a továbbiakban: az alap).

(9)  Az EUMSZ V. címét érintő jogi sajátosságok, valamint a külső határokra és a vámellenőrzésekre vonatkozó szakpolitikák esetében alkalmazandó különböző jogalapok miatt jogilag nem lehetséges az alap egyetlen eszközként való létrehozása.

(10)  Az alapot tehát a határigazgatás területén megvalósuló uniós támogatás átfogó pénzügyi kereteként kell létrehozni, amely magában foglalja az e rendelet alapján létrehozott, a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközt (a továbbiakban: az eszköz), valamint az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet(7) által létrehozott, a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt.

(11)  Ez a rendelet meghatározza az eszköz pénzügyi keretösszegét, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(8) 17. pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. A költségvetési fegyelem biztosítása érdekében a támogatások prioritási sorrendjének meghatározására szolgáló feltételeknek egyértelműeknek és pontosan körülírtaknak kell lenniük, és a vámellenőrzési pontok által ellátott feladatok számára megállapított igényeken kell alapulniuk. [Mód. 7]

(12)  Erre az eszközre alkalmazni kell az (EU, Euratom) [2018/XXX] európai parlamenti és tanácsi rendeletet(9) (a továbbiakban: költségvetési rendelet). Az említett rendelet meghatározza az uniós költségvetés végrehajtásával, többek között a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos szabályokat.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) [2018/XXX] rendelete(10) a vámunió és a vámhatóságok támogatása érdekében létrehozza a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” programot. Az együttműködést célzó intézkedések koherenciájának és horizontális összehangolásának megőrzése érdekében célszerű valamennyi ilyen intézkedést egyetlen jogi aktus és szabályrendszer alapján végrehajtani. Következésképpen ennek az eszköznek csak a támogatható vámellenőrzési berendezések beszerzéséhez, karbantartásához és korszerűsítéséhez kell támogatást nyújtania, a vámügyi együttműködést szolgáló Vám programnak pedig a kapcsolódó intézkedéseket – például az igényfelmérések céljából folytatott együttműködést vagy az érintett berendezésekkel kapcsolatos képzéseket – kell támogatnia.

(13a)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek meg kell felelniük az optimális biztonsági, ezen belül kiberbiztonsági, védelmi, környezetvédelmi és egészségügyi normáknak. [Mód. 8]

(13b)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezések által előállított adatokhoz kizárólag a hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, azokat csak ők kezelhetik, és ezeket az adatokat megfelelő módon meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben. A tagállamok számára teljes ellenőrzést kell biztosítani ezen adatok felett. [Mód. 9]

(13c)  Az ezen eszköz keretében finanszírozott vámellenőrzési berendezéseknek hozzá kell járulniuk az optimális vámügyi kockázatkezelés biztosításához. [Mód. 10]

(13d)  A régi vámellenőrzési berendezések ezen eszköz segítségével történő lecserélésekor a tagállamoknak kell felelniük a régi vámellenőrzési berendezések környezetbarát ártalmatlanításáért. [Mód. 11]

(14)  Emellett az eszköznek adott esetben támogatnia kell a vámellenőrzési berendezések a célból történő beszerzését vagy korszerűsítését, hogy valós körülmények között teszteljenek új berendezéseket vagy új funkciókat, mielőtt a tagállamok megkezdenék az ilyen új berendezések széles körű beszerzését. A valós körülmények közötti tesztelésnek elsősorban a vámellenőrzési berendezésekkel kapcsolatos, az (EU) [2018/XXX] rendelet(11) keretében végzett kutatás eredményeihez kell kapcsolódnia.

(15)  A legtöbb vámellenőrzési berendezés egyenlő mértékben vagy járulékosan alkalmas lehet más jogszabályok, mint például a határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a rendőrségi együttműködési rendelkezések betartásának ellenőrzésére is. Ezért az elgondolás szerint az Integrált Határigazgatási Alap két, egymást kiegészítő eszközből áll, amelyek különálló, de koherens hatókörrel rendelkeznek a berendezések beszerzése tekintetében. Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel(12) létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszköz ki fogja zárni az olyan berendezéseket, amelyek határigazgatásra és vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt a vámellenőrzési berendezések e rendelettel létrehozott pénzügyi támogató eszköze nem csupán azokhoz a berendezésekhez nyújt pénzügyi támogatást, amelyek fő célja a vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a berendezések kiegészítő célokra, például a határellenőrzés és a biztonság céljára történő használatát is. Ez a szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 rendelet(13) 4. cikkének e) pontjában említett ügynökségközi együttműködést, amely az európai integrált határigazgatási megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti hatóságok együttműködését, valamint az uniós költségvetés hatásának maximalizálását az ellenőrzési berendezések megosztása és interoperabilitása révén. Annak biztosítása érdekében, hogy az alap által finanszírozott bármilyen eszköz vagy berendezés felett a berendezést birtokló kijelölt vámellenőrzési pont állandó felügyeleti joggal rendelkezzen, a vámügyi és határőrizeti hatóságok közötti megosztás és interoperabilitás meghatározásakor rögzíteni kell, hogy azok nem szisztematikusak és nem rendszeresek. [Mód. 12]

(16)  A különböző területeket érintő együttműködés és interoperabilitás lehetővé tétele és támogatása érdekében a költségvetési rendelettől eltérve adott esetben lehetővé kell tenni, hogy egy intézkedés több uniós programon vagy eszközön keresztül is finanszírozásban részesüljön. Ugyanakkor a kettős finanszírozás költségvetési rendeletben meghatározott tilalmával összhangban ilyen esetekben a hozzájárulások nem fedezhetik ugyanazokat a költségeket. Amennyiben egy tagállamnak már hozzájárulást ítéltek oda vagy hozzájárulásban részesült más uniós programból vagy támogatást kapott uniós alapból ugyanazon berendezés beszerzésére, a szóban forgó hozzájárulást vagy támogatást fel kell sorolni a kérelemben. [Mód. 13]

(16a)   A Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös beszerzését és tesztelését. [Mód. 14]

(17)  Tekintettel a vámügyi prioritások, a veszélyek és a technológiák gyors változására, a munkaprogramoknak nem kell hosszú időszakra kiterjedniük. Ugyanakkor mind a Bizottság, mind a tagállamok számára adminisztratív többletterhet okoz az éves munkaprogramok kidolgozásának szükségessége, jóllehet arra a program végrehajtásához nincs szükség. Erre tekintettel a munkaprogramoknak elvben egynél több költségvetési évre kell kiterjedniük. Ezen túlmenően az uniós stratégiai érdekek sértetlenségének megőrzése érdekében a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy amikor új vámellenőrzési berendezésekre pályáznak, gondosan mérlegeljék a kiberbiztonságot, valamint annak kockázatát, hogy bizonyos érzékeny adatok esetleg kikerülhetnek az Unióból. [Mód. 15]

(18)  Az e rendelet szerinti munkaprogramok egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(14) megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 16]

(19)  Bár az egyenértékű vámellenőrzések biztosítására irányuló egyedi célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a központi végrehajtás, az eszköz műszaki jellegéből adódóan műszaki szintű előkészítő munkára van szükség. Ezért a végrehajtást nemzeti szakértelemre és tapasztalatokra támaszkodó, a tagállami vámigazgatási szervek bevonásával végzett egyéni igényfelmérésekkel kell segíteni. Az igényfelméréseknek egyértelmű módszertanon kell alapulniuk, amely minimális számú lépéseket is tartalmaz a szükséges és releváns információk összegyűjtésének biztosítására. [Mód. 17]

(20)  A rendszeres nyomon követés és jelentéstétel biztosítása érdekében megfelelő keretet kell létrehozni az eszköz és az eszköz alá tartozó intézkedések által elért eredmények nyomon követésére. Ennek a nyomon követésnek és jelentéstételnek az eszköz körébe tartozó intézkedések hatásait mérő mennyiségi és minőségi mutatókon kell alapulnia. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az átlátható és egyértelmű közbeszerzési eljárást. A jelentéstételi követelményeknek ki kell terjedniük a bizonyos költséghatárt meghaladó vámellenőrzési berendezésekre és közbeszerzési eljárásokra vonatkozó részletes információkra, valamint a költségek indokolására. [Mód. 18]

(21)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás(15) (22) és (23) bekezdése értelmében az eszközt sajátos nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az eszköz tényleges hatásai.

(22)  Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen reagálni a politikai prioritások, a veszélyek és a technológiák változásaira, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a munkaprogramok meghatározása, az eszköz által támogatható intézkedések vámellenőrzési céljainak módosítására módosítása, illetve az egyedi célkitűzések elérésének mérésére szolgáló mutatók listájának módosítására vonatkozóan módosítása érdekében történő módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő és teljesen átlátható konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 19]

(23)  A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel,(16) a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel(17), a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel(18) és az (EU) 2017/1939 rendelettel(19) összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv(20) szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(24)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás útján történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. Az ezen eszköz keretében nyújtott finanszírozásnak tiszteletben kell tartania az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét. [Mód. 20]

(25)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzésének megvalósítására és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás és az egységköltségek, valamint a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint. A kiadások végrehajtásának és minőségének javítását az eszköz célkitűzéseinek elérése érdekében irányadó elvnek kell tekinteni, ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi erőforrások optimális felhasználását. [Mód. 21]

(26)  Mivel a tagállamok között fennálló objektív földrajzi egyenlőtlenségek következtében e rendelet célkitűzését, azaz a vámuniót és a vámhatóságokat támogató eszköz létrehozását a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az – mivel az összehangolt megközelítés és központi finanszírozás hozzájárul az egyenértékű és színvonalas vámellenőrzések biztosításához – uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság említett cikkben foglalt elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)  Ez a rendelet az Integrált Határigazgatási Alap (a továbbiakban: az alap) részeként létrehozza a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközét (a továbbiakban: az eszköz), a vámellenőrzési berendezések beszerzéséhez, karbantartásához és korszerűsítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás biztosítása érdekében.

(2)  A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló [2018/XXX] rendelettel(21) közösen ez a rendelet létrehozza az alapot.

(3)  A rendelet megállapítja az eszköz célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „vámhatóságok”: a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 1. pontjában meghatározott hatóságok;

2.  „vámellenőrzések”: a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 3. pontjában meghatározott konkrét intézkedések;

3.  „vámellenőrzési berendezés”: elsősorban vámellenőrzések végzésére szolgáló berendezés;

4.  „mozgó vámellenőrzési berendezés”: bármilyen szállítóeszköz, amely mozgathatósága mellett saját maga is vámellenőrzési berendezésként szolgál, vagy teljesen fel van szerelve vámellenőrzési berendezéssel;

5.  „karbantartás”: megelőző, javító jellegű és előrejelzésen alapuló beavatkozások – ideértve a működési és funkcionális ellenőrzéseket, szervizelést, javításokat és nagyjavításokat, de nem ideértve a korszerűsítést –, amelyekre egy vámellenőrzési berendezés előírt üzemképes állapotának fenntartása vagy helyreállítása érdekében van szükség a maximális hasznos élettartam elérése céljából;

6.  „korszerűsítés”: olyan módosító beavatkozások, amelyekre azért van szükség, hogy a meglévő vámellenőrzési berendezéseket elavult üzemképes állapotból a technológia aktuális állása szerinti üzemképes állapotba hozzák.

3. cikk

Az eszköz célkitűzései

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként, valamint az Unión belüli összes vámellenőrzés szabványosítására irányuló hosszú távú cél érdekében, az eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió határain az áruk és személyek ellenőrzése terén folytatott ügynökségközi együttműködés előmozdítása, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és jogellenes kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység végzését. [Mód. 22]

(2)  Az eszköz egyedi célkitűzése, hogy releváns, a technológia aktuális állása szerinti, biztonságos, a kibertámadásokkal szemben ellenálló, környezetbarát és megbízható vámellenőrzési berendezések teljesen átlátható beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén megfelelő és egyenértékű vámellenőrzések biztosításához járuljon hozzá. Annak megelőzése érdekében, hogy az áruforgalom az Unió gyengébb pontjaira tevődjön át, további célkitűzés még az egyes tagállamok által végzett vámellenőrzési tevékenységek minőségének javítása. [Mód. 23]

(2a)  Az eszköz hozzájárul az európai integrált határigazgatás végrehajtásához azáltal, hogy támogatja az ügynökségek közötti együttműködést, valamint az eszköz révén megszerzett új berendezések megosztását és interoperabilitását. [Mód. 24]

4. cikk

Költségvetés

(1)  Az eszköz 2021–2027 közötti időszakban történő megvalósítására végrehajtására szánt pénzügyi keret 2018-as árakon 1 149 175 000 EUR (folyó áron 1 300 000 000 EUR). [Mód. 25]

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg fedezheti továbbá az eszköz irányításával és a program teljesítményének és célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó, jogszerű és ellenőrzött költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel, valamint a részt vevő tagállamok közötti adatmegosztással kapcsolatos azon, szintén jogszerű és ellenőrzött kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az eszköz általános célkitűzést támogató egyedi célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget. [Mód. 26]

5. cikk

Az uniós finanszírozás végrehajtása és formái

(1)  Az eszközt a költségvetési rendelettel összhangban közvetlen irányítással kell végrehajtani.

(1a)   Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezést az adott vámhatóságok minden megfelelő esetben használatba vegyék. [Mód. 27]

(2)  Az eszköz a költségvetési rendeletben meghatározott valamennyi formában – különösen vissza nem térítendő támogatások formájában –nyújthat finanszírozást.

(3)  Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre, amely biztosítja az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés hatékonyságát és interoperabilitását, és amely lehetővé teszi az illetékes uniós ügynökségek, különösen Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét és a velük folytatott konzultációt. A koordinációs mechanizmus az uniós hozzáadott érték határigazgatás területén történő maximalizálása céljából magában foglalja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvételét és az azzal folytatott konzultációt. [Mód. 28]

(3a)   Ha a támogatott intézkedés berendezések beszerzését vagy korszerűsítését foglalja magában, akkor a Bizottság megfelelő garanciákat és rendkívüli intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programokból és eszközökből nyújtott támogatások segítségével beszerzett valamennyi berendezés megfeleljen a rendszeres karbantartásra vonatkozó előírásoknak. [Mód. 29]

II. FEJEZET

JOGOSULTSÁG

6. cikk

Támogatható intézkedések

(1)  Ahhoz, hogy egy intézkedés ebből az eszközből finanszírozható legyen, eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

a)  a 3. cikkben említett célkitűzéseket hajtja végre;

b)  olyan vámellenőrzési berendezés beszerzését, karbantartását vagy korszerűsítését célozza, amely az alábbiak közül egy vagy több vámellenőrzési célt szolgál:

1.  behatolásmentes vizsgálat;

2.  embereken elrejtett tárgyak jelzése;

3.  sugárzásészlelés és nuklidok azonosítása;

4.  minták laboratóriumi elemzése;

5.  mintavétel és a minták helyszíni elemzése;

6.  kézi keresés.

Az 1. melléklet tartalmazza azoknak a vámellenőrzési berendezéseknek a tájékoztató jellegű listáját, amelyek az 1–6. pontban felsorolt vámellenőrzési célokból felhasználhatók.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, kellően indokolt esetekben az intézkedések vámellenőrzési berendezések olyan teljesen átlátható beszerzésére, karbantartására és korszerűsítésére is vonatkozhatnak, amely új berendezések vagy új funkciók valós körülmények közötti tesztelésére irányul. [Mód. 30]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vámellenőrzési célok és az 1. melléklet módosítása érdekében, amennyiben az ilyen felülvizsgálat szükségesnek tűnik és annak érdekében, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, az árucsempészet változó gyakorlatával, valamint az új, intelligens és innovatív vámellenőrzési megoldásokkal. [Mód. 31]

(4)  A szóban forgó eszköz útján finanszírozott vámellenőrzési berendezések berendezéseket elsősorban vámellenőrzésre kell használni, de az eszköz 3. cikkben rögzített általános és egyedi célkitűzéseinek való megfelelés érdekében azok vámellenőrzésen kívüli célokra is felhasználhatók, beleértve a nemzeti határigazgatási hatóságokat támogató személyellenőrzést és a nyomozásokat is. [Mód. 32]

(4a)   A Bizottság ösztönzi a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzését és tesztelését. [Mód. 33]

7. cikk

Részvételre jogosult jogalanyok

A költségvetési rendelet 197. cikkétől eltérve a részvételre jogosult jogalanyok a tagállami vámhatóságok, amennyiben biztosítják az igények 11. cikk (3) bekezdése szerinti értékeléséhez szükséges információkat.

8. cikk

Társfinanszírozási arány

(1)  Az eszköz az intézkedések összes elszámolható költségének legfeljebb 80 %-át finanszírozhatja.

(2)  Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtására kizárólag megfelelően indokolt rendkívüli esetben kerülhet sor.

(2a)   Az említett felső határt meghaladó finanszírozás nyújtható a vámellenőrzési berendezések tagállamok közötti közös közbeszerzése és tesztelése esetén. [Mód. 34]

(2b)   A (2) bekezdésben említett rendkívüli körülmények magukban foglalhatják új vámellenőrzési berendezések beszerzését és az Európai Határ- és Parti Őrség műszakieszköz-állományához való hozzáadását. A vámellenőrzési berendezés a műszakieszköz-állománynak való megfelelőségét az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kell megállapítani. [Mód. 35]

9. cikk

Elszámolható költségek

Az eszköz keretében nem számolhatók el a következő költségekelszámolható a 6. cikkben említett tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi költség, az alábbiak kivételével: [Mód. 36]

a)  földterület megvásárlásához kapcsolódó költségek;

aa)  a berendezés használatához szükséges képzéssel vagy készségfejlesztéssel kapcsolatos költségek; [Mód. 37]

b)  infrastruktúrához, például épületekhez vagy szabadtéri létesítményekhez, illetve bútorokhoz kapcsolódó költségek;

c)  elektronikus rendszerekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezések használatához közvetlenül szükséges szoftverek és szoftverfrissítések kivételével, valamint a meglévő szoftver és a vámellenőrzési berendezés összekapcsolásához szükséges elektronikus szoftver és program kivételével; [Mód. 38]

d)  hálózatokkal, például biztonságos vagy nem biztonságos kommunikációs csatornákkal vagy előfizetésekkel kapcsolatos költségek, a vámellenőrzési berendezés használatához közvetlenül szükséges hálózatok vagy előfizetések kivételével; [Mód. 39]

e)  szállítóeszközökkel, például járművekkel, légi járművekkel vagy hajókkal kapcsolatos költségek, a mozgó vámellenőrzési berendezésekkel kapcsolatos költségek kivételével;

f)  a vámellenőrzési berendezésekhez szükséges fogyóeszközökkel, többek között a referencia- vagy kalibrálóanyagokkal kapcsolatos költségek;

g)  az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos költségek.

III. FEJEZET

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

10. cikk

Odaítélés, kiegészítő jelleg és kombinált finanszírozás

(1)  Az eszköz keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

(2)  A költségvetési rendelet 195. cikkének f) pontjával összhangban a vissza nem térítendő támogatások odaítélése pályázati felhívás nélkül történik a 7. cikkben említett, részvételre jogosult jogalanyok számára.

(3)  A költségvetési rendelet 191. cikkétől eltérve az (EU) [2018/XXX] rendelettel(22) létrehozott, vámügyi együttműködést szolgáló Vám programból vagy bármely más uniós programból hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat az eszközből is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes hozzájáruló uniós programok szabályai alkalmazandók a cselekvéshez nyújtott, az adott programból származó hozzájárulásra. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg a cselekvés összes elszámolható költségét, és a különböző uniós programokból származó támogatás arányosan számítható ki, a támogatás feltételeit megállapító dokumentumnak megfelelően.

IV. FEJEZET

PROGRAMOZÁS, NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

11. cikk

Munkaprogram

(1)  Az eszköz végrehajtása a költségvetési rendelet 110. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogramokon keresztül történik.

(2)  A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal. Ezt a végrehajtási felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 15. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni aktusokat fogadjon el, amelyek munkaprogramok megállapítása érdekében módosítják a 2a. mellékletet. [Mód. 40]

(3)  Az (1) bekezdésben említett munkaprogramok kidolgozását egyedi igényfelmérés segíti, amely minimum az alábbiakból áll: [Mód. 41]

a)  a határátkelőhelyek közös besorolása;

b)  a rendelkezésre álló és működő vámellenőrzési berendezések kimerítő jellegű leltárja; [Mód. 42]

c)  a vámellenőrzési berendezésekre vonatkozó minimális és optimális műszaki normák közös meghatározása, a határátkelőhelyek kategóriái szerint, valamint; [Mód. 43]

ca)  a vámellenőrzési berendezések optimális szintjének felmérése a határátkelőhelyek kategóriái szerint; valamint [Mód. 44]

d)  a szükséges pénzeszközök részletes becslése a vámműveletek és a kapcsolódó munkateher függvényében. [Mód. 45]

Az igények értékelésére az 1294/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(23) létrehozott Vám 2020 program vagy az (EU) [2018/XXX](24) rendelettel létrehozott, a vámügyi együttműködést szolgáló Vám program keretében végzett intézkedések eredményeképpen kerül sor, és azt rendszeresen, de legalább 3 évente naprakésszé kell tenni.

12. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

(1)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazzaA költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i) alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek eleget téve a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program eredményeiről. Az eredményekről szóló bizottsági jelentésben tájékoztatást kell nyújtani mind az előrelépésekről, mind a hiányosságokról. [Mód. 46]

(2)  Az eszköz 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. Az eszköz célkitűzéseinek elérése felé történő előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából, hogy friss minőségi és mennyiségi információkkal lássa el az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program teljesítményéről. [Mód. 47]

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az eszköz végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat adatok és az eredményeket eredmények összehasonlíthatóak és teljesek legyenek, valamint azokat hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani. A Bizottság megbízható információkat nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felhasznált teljesítményadatok minőségéről. [Mód. 48]

(4)  A (3) bekezdésben említett jelentéstételi követelmények tartalmazzák legalább a következő információk Bizottsággal való évenkénti közlését, amennyiben egy vámellenőrzési berendezés költsége adók nélkül meghaladja a 10 000 EUR-t:

a)  a vámellenőrzési berendezés üzembe helyezésének és üzemből való kivonásának dátuma;

b)  a vámellenőrzési berendezés használatára vonatkozó statisztikák;

c)  a vámellenőrzési berendezés használatának nyomán elért eredményekre vonatkozó információk;

ca)   az uniós költségvetésből finanszírozott berendezések rendelkezésre állása és állapota az üzembe helyezés után 5 évvel; [Mód. 49]

cb)   a vámellenőrzési berendezés karbantartására vonatkozó információk; [Mód. 50]

cc)   a közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk; [Mód. 51]

cd)   a kiadások indokolása. [Mód. 52]

13. cikk

Értékelés

(1)  Az értékeléseket eszköz keretében finanszírozott és a 6. cikkben említett tevékenységek értékelései során fel kell mérni az eszköz eredményeit, hatását és hatékonyságát, és azokat időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek történő eredményes felhasználásuk biztosítható legyen. [Mód. 53]

(2)  Az eszköz időközi értékelését az eszköz végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy három évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. [Mód. 54]

Az időközi értékelés bemutatja a program 2027 utáni nyomon követésére és annak célkitűzéseire vonatkozó döntések meghozatalához szükséges megállapításokat. [Mód. 55]

(3)  Az eszköz végrehajtásának végén, de legkésőbb négy három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi az eszköz végső értékelését. [Mód. 56]

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei és a levont tanulságok kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával. [Mód. 57]

(4a)  A Bizottság az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló jelentésébe részleges éves értékeléseket is beépít. [Mód. 58]

V. FEJEZET

A FELHATALMAZÁS GYAKORLÁSA ÉS BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

14. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól. [Mód. 59]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és az 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 60]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 61]

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a Vám program (EU) [2018/XXX] rendelet(25) 18. cikkében említett bizottsága segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. [Mód. 62]

VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak, ezzel is megmutatva az Unió hozzáadott értékét és támogatva a Bizottság által a költségvetés átláthatóságának fokozása érdekében tett adatgyűjtési erőfeszítéseket. [Mód. 63]

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az átláthatóság biztosítása érdekében rendszeresen tájékoztatást nyújt a nyilvánosságnak az eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak többek között a 3 11. cikkben említett célkitűzésekhez munkaprogramokra hivatkozva. [Mód. 64]

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2027. december 31-ig be nem fejezett intézkedésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása céljából szükség esetén előirányzatok állíthatók be a 2027 utáni költségvetésbe a(z) 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiadások fedezésére.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

A vámellenőrzési berendezések indikatív listája a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vámellenőrzési célok alapján

VÁMELLENŐRZÉSI CÉL

VÁMELLENŐRZÉSI BERENDEZÉS

KATEGÓRIA

ALKALMAZÁS

Behatolásmentes vizsgálat

Röntgenszkenner – nagy energiájú

Konténerek, tehergépjárművek, vasúti kocsik és járművek

Röntgenszkenner – kis energiájú

Raklapok, dobozok és csomagot

Utaspoggyász

Járművek

Visszaszórásos röntgenberendezés

Konténerek

Tehergépjárművek

Járművek

Egyéb

Automata rendszám-/konténerfelismerő rendszerek

Járműmérlegek

Emelővillák és más hasonló mozgó vámellenőrzési berendezések

Embereken elrejtett tárgyak jelzése(26)

Röntgenalapú visszaszórásos röntgenkapu kapu

Elsősorban repülőtereken használatos az embereken elrejtett tárgyak (kábítószerek, robbanóanyagok, készpénz) észlelésére

Testszkenner

Milliméteres hullámokon alapuló biztonsági szkenner

Sugárzásészlelés és nuklidok azonosítása

Radiológiai és nukleáris észlelés

Személyi sugárzásmérő/sugárzásjelző műszer (PRM)

Kézi sugárzásmérő műszer

Izotópazonosító készülék (RIID)

Sugárkapu (RPM)

Spektrometriás izotópazonosító kapu (SPM)

Minták laboratóriumi elemzése

Valamennyi lehetséges áru azonosítása, mennyiségének meghatározása és ellenőrzése

Gáz- és folyadékkromatográfia (GC, LC, HPLC...)

Spektrometria és spektrometriával kombinált technikák (IR, Raman, UV-VIS, fluoreszcencia, GC-MS…)

Röntgensugaras berendezés (XRF...)

NMR spektroszkópia és stabil izotópok elemzése

Egyéb laboratóriumi berendezés (AAS, desztillációs elemzőberendezés, DSC, elektroforézis, mikroszkóp, LSC, cigarettaelszívató gép...)

[Mód. 65, 66, 67 és 68]

VÁMELLENŐRZÉSI CÉL

VÁMELLENŐRZÉSI BERENDEZÉS

KATEGÓRIA

ALKALMAZÁS

Mintavétel és a minták helyszíni elemzése

Ionmobilitás-spektrometrián (IMS) alapuló anyagnyom-felderítés

Fenyegetést jelentő konkrét anyagok nyomait felderítő hordozható berendezés

Kutyás anyagnyom-felderítés

Sokféle kockázatra alkalmazható kisebb és nagyobb tárgyak esetében

Mintavétel

Mintavételi eszközök, füstelszívó ernyő, kesztyűs manipulátor

Mobil laboratóriumok

A minták helyszíni elemzésére szolgáló berendezésekkel teljes mértékben felszerelt jármű

[Szerves anyagok,fémek és ötvözetek elemzése] Kézi detektorok

Kémiai kolorimetriás vizsgálatok

Raman-spektroszkópia

Infravörös-spektroszkópia

Röntgen fluoreszcencia

Gázdetektorok konténerekhez

Kézi keresés

Személyi kézi eszközök

Zsebeszközök

Szerszámkészlet

Teleszkópos tükör

Eszközök

Endoszkóp

Rögzített vagy kézi fémdetektor

A járművek aljának ellenőrzésére szolgáló kamerák

Ultrahangos eszköz

Sűrűségmérő

Egyéb

Víz alatti keresés

II. MELLÉKLET

Mutatók

Egyedi célkitűzés: releváns, a technológia aktuális állása szerinti és megbízható vámellenőrzési berendezések beszerzése, karbantartása és korszerűsítése révén a megfelelő és egyenértékű vámellenőrzésekhez való hozzájárulás.

1.  Rendelkezésre álló berendezés

a)  A megállapodás szerinti normáknak megfelelő vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állása a szárazföldi határátkelőhelyeken (berendezéstípusonként)

b)  A megállapodás szerinti normáknak megfelelő vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állása a tengeri határátkelőhelyeken (berendezéstípusonként)

c)  A megállapodás szerinti normáknak megfelelő vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állása a légi határátkelőhelyeken (berendezéstípusonként)

d)  A megállapodás szerinti normáknak megfelelő vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állása a postai határátkelőhelyeken (berendezéstípusonként)

e)  A megállapodás szerinti normáknak megfelelő vámellenőrzési berendezések rendelkezésre állása a vasúti határátkelőhelyeken (berendezéstípusonként)

1a.  Biztonság és védelem

a)  A vámellenőrzési berendezések biztonsági előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen, a kiberbiztonságot is beleértve

b)  A vámellenőrzési berendezések védelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen [Mód. 69]

1b.  Egészség és környezetvédelem

a)  A vámellenőrzési berendezések egészségügyi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen

b)  A vámellenőrzési berendezések környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésének mértéke valamennyi határátkelőhelyen [Mód. 70]

IIa. MELLÉKLET

Munkaprogramok [Mód. 71]

IIb. MELLÉKLET

A felső határt meghaladó finanszírozás kivételes körülményei [Mód. 72]

(1)HL C 62., 2019.2.15., 67. o.
(2)Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja.
(3)A vámunió teljesítményére vonatkozó 2016-os éves jelentés melléklete, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_hu.
(4) P8_TA(2018)0075: A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdfés http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).
(7)COM(2018)0473.
(8)Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
(9)COM(2016)0605.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).
(14)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(15)Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).
(16)Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
(17)A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).
(18)A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
(19)A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).
(20)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Az Európai Parlament és a Tanács 1294/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)Az egészség védelmére és a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások és egyéb ajánlások betartása mellett.

Utolsó frissítés: 2020. július 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat