Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0258(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0460/2018

Testi mressqa :

A8-0460/2018

Dibattiti :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Testi adottati :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Testi adottati
PDF 272kWORD 88k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu Verżjoni finali
L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0474),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 33, l-Artikolu 114 u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0273/2018),

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta’ Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0460/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 67.
(2) Din il-pożizzjoni tikkorrispondi mal-emendi adottati fil-15 ta' Jannar 2019 (Testi adottati, P8_TA(2019)0001).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri
P8_TC1-COD(2018)0258

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 33, 114 u 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  L-2 140 uffiċċju doganali(3) li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu mgħammra kif xieraq sabiex ikun żgurat li l-Unjoni Doganali taħdem sew b'mod effiċjenti u effettiv. Hemm ħtieġa urġenti li jkun hemm ta' kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti mhux biss minħabba l-funzjoni tradizzjonali tad-dwana li tiġbor id-dħul, iżda dejjem iktar ukoll minħabba l-ħtieġa li jissaħħaħ b’mod sinifikanti l-kontroll tal-oġġetti li jidħlu mill-fruntieri esterni tal-UE u li joħorġu minnhom biex ikunu żgurati s-sigurtà u s-sikurezza. Madankollu, fl-istess ħin, jenħtieġ li dawn il-kontrolli marbutin mal-moviment tal-oġġetti fil-fruntieri esterni ma jfixklux il-kummerċ leġittimu mal-pajjiżi terzi, iżda jiffaċilitawh f'konformità mal-kundizzjonijiet tas-sigurtà u tas-sikurezza. [Em. 1]

(1a)  L-Unjoni Doganali hija waħda mill-elementi fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li hija waħda mill-akbar blokki kummerċjali fid-dinja, u hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku għall-benefiċċju kemm tan-negozji kif ukoll taċ-ċittadini. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018(4), il-Parlament Ewropew esprima tħassib partikolari rigward il-frodi doganali, li ħolqot telf sinifikanti ta' introjtu għall-baġit tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew tenna li Ewropa aktar b'saħħitha u aktar ambizzjuża tista' tinkiseb biss billi tingħata mezzi finanzjarji msaħħa u appella, għalhekk, biex tingħata għajnuna kontinwa lill-politiki eżistenti, jiżdiedu r-riżorsi għall-programmi ewlenin tal-Unjoni, u biex ir-responsabbiltajiet addizzjonali jiġu jikkorrispondu ma' mezzi finanzjarji addizzjonali. [Em. 2]

(2)  Bħalissa hemm żbilanċ fit-twettiq tal-kontrolli doganali min-naħa tal-Istati Membri. Dan l-iżbilanċ ġej kemm mid-differenzi ġeografiċi ta’ bejniethom u kemm mid-differenzi fil-kapaċitajiet u fir-riżorsi rispettivi tagħhom, kif ukoll minn nuqqas ta' kontrolli doganali standardizzati. Il-ħila tal-Istati Membri li jwieġbu għall-isfidi li ġejjin minn mudelli kummerċjali u ktajjen tal-valur dinjin li qed jevolvu l-ħin kollu ma tiddependix biss fuq l-element uman, iżda wkoll fuq id-disponibbiltà u l-funzjonament xieraq ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali modern u affidabbli. Sfidi oħrajn, bħaż-żieda f'daqqa tal-kummerċ elettroniku, id-diġitalizzazzjoni tar-rekords tal-kontrolli u tal-ispezzjonijiet, ir-reżiljenza għall-attakki ċibernetiċi, is-sabotaġġ, l-ispjunaġġ industrijali u l-użu ħażin tad-data, ukoll se jżidu d-domanda għal funzjonament aħjar tal-proċeduri doganali. Għalhekk, biex jiġi indirizzat l-iżbilanċ eżistenti, huwa importanti li jiġi pprovdut tagħmir ekwivalenti għall-kontrolli doganali. Dan se jtejjeb l-ekwivalenza tat-twettiq tal-kontrolli doganali fl-Istati Membri u b’hekk jevita li l-flussi tal-oġġetti jintbagħtu lejn l-iktar punti dgħajfa. L-oġġetti kollha li jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu soġġetti għal kontrolli bir-reqqa sabiex jiġi evitat "xiri minn port għall-ieħor" minn dawk li jwettqu l-frodi doganali. Sabiex jiġi żgurat li tiżdied is-saħħa ġenerali kif ukoll il-konverġenza fil-prestazzjoni tal-kontroll doganali mill-Istati Membri, hija meħtieġa strateġija ċara relatata mal-aktar punti dgħajfa. [Em. 3]

(3)  L-IstatiGħadd ta' Stati Membri kemm-il darba tennew li għandhom bżonn ta’ appoġġ finanzjarju u talbu li ssir analiżi fil-fond tat-tagħmir meħtieġ. Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2017 dwar il-finanzjament doganali(5), il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni “tevalwa l-possibbiltà tal-finanzjament tal-ħtiġijiet ta’ tagħmir tekniku minn programmi finanzjarji futuri tal-Kummissjoni; (...) [u] ittejjeb il-koordinazzjoni, u (...) il-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Doganali u awtoritajiet oħrajn tal-infurzar tal-liġi għal skopijiet ta’ finanzjament”. [Em. 4]

(4)  Skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), il-kontrolli doganali jridu jinftehmu mhux biss bħala s-superviżjoni tal-leġiżlazzjoni doganali iżda wkoll bħala s-superviżjoni ta’ leġiżlazzjoni oħra li tirregola d-dħul, il-ħruġ, it-tranżitu, il-moviment, il-ħażna u l-użu aħħari ta’ oġġetti ttrasportati bejn it-territorju doganali tal-Unjoni u pajjiżi jew territorji ’l barra minn dak it-territorju, u l-preżenza u l-moviment fit-territorju doganali tal-Unjoni ta’ oġġetti mhux tal-Unjoni u ta’ oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura tal-użu aħħari. Din il-leġiżlazzjoni l-oħra li tagħti kompiti speċifiċi ta’ kontroll lill-awtoritajiet doganali tinkludi dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mad-dazji tas-sisa u mat-taxxa fuq il-valur miżjud, dispożizzjonijiet dwar l-aspetti esterni tas-suq intern, dispożizzjonijiet dwar il-politika kummerċjali komuni u dwar politiki komuni oħrajn tal-Unjoni li jaffettwaw il-kummerċ, dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà ġenerali tal-katina tal-provvista u dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

(5)  L-għoti ta’ appoġġ biex ikun hemm kontrolli doganali ta’ livell adegwat u ekwivalenti fil-fruntieri esterni tal-Unjoni jippermetti li jitkabbru kemm jista’ jkun il-benefiċċji tal-Unjoni Doganali. Barra minn hekk, intervent tal-Unjoni li jkun iddedikat għat-tagħmir ta’ kontroll doganali u li jikkoreġi l-iżbilanċi li hemm bħalissa jikkontribwixxi għall-koeżjoni ġenerali bejn l-Istati Membri. Meta wieħed iqis l-isfidi li d-dinja qed tħabbat wiċċha magħhom, b’mod partikolari l-ħtieġa kontinwa li jiġu protetti l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha filwaqt li jiġi ffaċilitat il-fluss tal-kummerċ leġittimu, sar essenzjali li jkun hemm tagħmir modern u affidabbli ta’ kontroll fil-fruntieri esterni.

(6)  Għalhekk jixraq li jiġi stabbilit strument ġdid ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jenħtieġ li jiżgura d-detezzjoni ta' prattiki, bħal pereżempju oġġetti ffalsifikati u prattiki oħra kummerċjali illegali. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati formuli ta' appoġġ finanzjarju li jeżistu diġà. [Em. 5]

(7)  Minħabba li l-għadd ta’ responsabbiltajiet li l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri qed jieħdu fuqhom qiegħed dejjem jiżdied, u ħafna drabi dawk ir-responsabbiltajiet jestendu għall-qasam tas-sigurtà u għandhom x’jaqsmu ma’ kompiti li jitwettqu fil-fruntieri esterni, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kontrolli doganali u l-kontrolli ta’ mal-fruntiera jitwettqu b’mod ekwivalenti fil-fruntieri esterni billi l-Istati Membri jingħataw appoġġ finanzjarju adegwat min-naħa tal-Unjoni. Huwa daqstantieħor daqstant ieħor importanti li tiġi promossa l-kooperazzjoni, filwaqt li titqies iċ-ċibersigurtà, bejn l-aġenziji fil-fruntieri tal-Unjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-kontrolli tal-oġġetti u tal-persuni fost l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kull Stat Membru li huma responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri jew għal kompiti oħrajn li jitwettqu mal-fruntieri. [Em. 6]

(8)  Għalhekk jeħtieġ li jiġi stabbilit Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Fond”).

(9)  Minħabba l-partikolarijiet legali li japplikaw għat-Titolu V tat-TFUE, kif ukoll il-bażijiet ġuridiċi differenti li japplikaw għall-politiki dwar il-fruntieri esterni u għall-politiki dwar il-kontroll doganali, mhuwiex possibbli mil-lat legali li l-Fond jiġi stabbilit bħala strument wieħed.

(10)  Għalhekk jenħtieġ li l-Fond jiġi stabbilit bħala qafas komprensiv għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, magħmul mill-Istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-Istrument”), li qed jiġi stabbilit b’dan ir-Regolament, u mill-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi, stabbilit bir-Regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7).

(11)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-Istrument, li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza primarja għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-Ftehim interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(8) għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali. Sabiex tiġi żgurata dixxiplina baġitarja, il-kondizzjonijet dwar kif l-għotjiet se jingħataw prijorità jenħtieġ li jkunu ċari, definiti u bbażati fuq il-ħtiġijiet li jkunu ġew identifikati għall-kompiti li jitwettqu mill-punti doganali. [Em. 7]

(12)  Ir-Regolament (UE, Euratom) [2018/XXX] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”) japplika għal dan l-Istrument. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar l-għotjiet.

(13)  Ir-Regolament (UE) [2018/XXX] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) jistabbilixxi l-programm “Dwana” għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana sabiex jiġu appoġġati l-Unjoni Doganali u l-awtoritajiet doganali. Sabiex jitħarsu l-koerenza u l-koordinazzjoni orizzontali tal-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni, jixraq li dawn l-azzjonijiet jiġu implimentati kollha fil-kuntest ta’ att legali wieħed u ta’ sett wieħed ta’ regoli. Għalhekk, jenħtieġ li dan l-Istrument jappoġġa biss ix-xiri, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir eliġibbli ta’ kontroll doganali, filwaqt li l-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana jappoġġa l-azzjonijiet relatati magħhom, bħall-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet jew it-taħriġ marbut mat-tagħmir ikkonċernat.

(13a)  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jissodisfa l-ogħla standards tas-sikurezza, inklużi dawk taċ-ċibersigurtà, tas-sigurtà, ambjentali u tas-saħħa. [Em. 8]

(13b)  Id-data li tiġi prodotta mit-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li tiġi aċċessata u pproċessata biss mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet, u jenħtieġ li tkun protetta b'mod adegwat kontra l-aċċess jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom kontroll sħiħ ta' din id-data. [Em. 9]

(13c)  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-forniment tal-ogħla livell ta' ġestjoni tar-riskju doganali. [Em. 10]

(13d)  Meta jkunu qed jissostitwixxu tagħmir ta' kontroll doganali qadim permezz ta' dan l-Istrument, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu responsabbli għar-rimi ekoloġiku ta' tagħmir ta' kontroll doganali qadim. [Em. 11]

(14)  Barra minn hekk, meta jkun xieraq, jenħtieġ li l-Istrument jappoġġa wkoll ix-xiri jew l-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali għall-ittestjar ta’ unitajiet individwali ġodda tat-tagħmir jew ta’ funzjonalitajiet ġodda f’kundizzjonijiet operattivi qabel ma l-Istati Membri jibdew jixtru t-tali tagħmir ġdid fuq skala kbira. L-ittestjar f’kundizzjonijiet operattivi jenħtieġ li jsir b’segwitu, b’mod partikolari, għar-riżultati tar-riċerka dwar it-tagħmir ta’ kontroll doganali li titwettaq fil-qafas tar-Regolament (UE) [2018/XXX](11).

(15)  Ħafna mit-tagħmir ta’ kontroll doganali jista’ jintuża bl-istess mod jew b’kumbinazzjoni wkoll għall-kontrolli tal-konformità ma’ leġiżlazzjoni oħra, bħad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-fruntieri, dwar il-viżi jew dwar il-kooperazzjoni bejn il-pulizija. Għalhekk, il-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri nħaseb bħala żewġ strumenti kumplimentari li għandhom kamp ta’ applikazzjoni differenti iżda koerenti b’rabta max-xiri tat-tagħmir. Minn naħa, l-istrument għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi stabbilit bir-Regolament [2018/XXX](12) se jeskludi t-tagħmir li jista’ jintuża kemm għall-ġestjoni tal-fruntieri u kemm għall-kontroll doganali. Min-naħa l-oħra, l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali stabbilit b’dan ir-Regolament mhux biss se jagħti appoġġ finanzjarju lit-tagħmir li l-għan ewlieni tiegħu jkun li jintuża għall-kontrolli doganali, iżda se jippermetti wkoll li dan jintuża wkoll għal skopijiet oħrajn bħall-kontrolli mal-fruntiera u s-sigurtà. Dan it-tqassim tar-rwoli se jrawwem il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji bħala komponent tal-approċċ għal ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, kif imsemmi fl-Artikolu 4(e) tar-Regolament (UE) 2016/1624(13), u b’hekk se jippermetti lill-awtoritajiet doganali u lill-awtoritajiet tal-fruntieri jikkollaboraw bejniethom u se jżid kemm jista’ jkun l-impatt tal-baġit tal-Unjoni permezz ta' kondiviżjoni u interoperabbiltà tat-tagħmir ta' kontroll. Sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe strument jew tagħmir iffinanzjat mill-fond ikun fil-kustodja permanenti tal-punt doganali magħżul li jkun is-sid tat-tagħmir, jenħtieġ li titħejja definizzjoni ċara tal-qsim konġunt u tal-interoperabbiltà bejn l-awtoritajiet doganali u dawk tal-fruntieri bħala li mhux sistematiku u mhux regolari. [Em. 12]

(16)  B’deroga mir-Regolament Finanzjarju, jenħtieġ li azzjoni tkun tista’ tiġi ffinanzjata minn diversi programmi jew strumenti tal-Unjoni biex ikun jista’ jkun hemm il-kooperazzjoni u l-interoperabbiltà bejn oqsma differenti u sabiex din il-kooperazzjoni u din l-interoperabbiltà jkunu jistgħu jiġu appoġġati meta dan ikun xieraq. Madankollu, fit-tali każijiet, il-kontribuzzjonijiet ma jistgħux ikopru l-istess kostijiet, skont il-prinċipju tal-projbizzjoni tal-finanzjament doppju stabbilit fir-Regolament Finanzjarju. Jekk Stat Membru jkun diġà ngħata jew irċieva kontribuzzjonijiet minn programm ieħor tal-Unjoni jew appoġġ minn fond tal-Unjoni biex jakkwista l-istess tagħmir, dik il-kontribuzzjoni jew dak l-appoġġ jenħtieġ li jiġi elenkat fl-applikazzjoni. [Em. 13]

(16a)   Il-Kummissjoni Ewropea jenħtieġ li tinċentiva l-akkwist konġunt u l-ittestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri. [Em. 14]

(17)  Minħabba l-evoluzzjoni rapida tal-prijoritajiet doganali, tat-theddid fil-qasam doganali u tat-teknoloġiji, jenħtieġ li l-programmi ta’ ħidma ma jitħejjewx għal perjodi twal taż-żmien. Fl-istess ħin, il-ħtieġa li jiġu stabbiliti programmi annwali ta’ ħidma żżid il-piż amministrattiv kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Istati Membri, mingħajr ma dan ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Istrument. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li, fil-prinċipju, il-programmi ta’ ħidma jkunu jkopru iktar minn sena finanzjarja waħda. Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat li tinżamm l-integrità tal-interessi strateġiċi tal-Unjoni, l-Istati Membri huma mħeġġa jqisu bir-reqqa ċ-ċibersigurtà u r-riskji għall-esponiment potenzjali ta' data sensittiva barra mill-Unjoni meta jkunu qed iressqu offerti għal tagħmir ta' kontroll doganali ġdid. [Em. 15]

(18)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14). [Em. 16]

(19)  Għalkemm l-implimentazzjoni ċentrali hija essenzjali biex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu żgurati kontrolli doganali ekwivalenti, minħabba n-natura teknika ta’ dan l-Istrument, hemm bżonn ta’ ħidma preparatorja fil-livell tekniku. Għalhekk jenħtieġ li l-implimentazzjoni tiġi appoġġata minn valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet individwali li jkunu jiddependu fuq l-għarfien espert u l-esperjenza fil-livell nazzjonali permezz tal-involviment tal-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri. Jenħtieġ li dawk il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet jissejsu fuq metodoloġija ċara li tkun tinkludi għadd minimu ta’ passi li jiżguraw li tinġabar l-informazzjoni meħtieġa. [Em. 17]

(20)  Sabiex ikunu żgurati monitoraġġ u rapportar regolari, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas xieraq għall-monitoraġġ tar-riżultati li jinkisbu permezz tal-Istrument u tal-azzjonijiet li jkunu saru fil-kuntest tiegħu. Jenħtieġ li t-tali monitoraġġ u r-rapportar jissejsu fuq indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jkejlu l-effetti tal-azzjonijiet li jkunu saru fil-kuntest tal-Istrument. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw proċedura ta' akkwist trasparenti u ċara. Jenħtieġ li r-rekwiżiti tar-rapportar ikunu jinkludu xi informazzjoni dettaljata dwar it-tagħmir ta’ kontroll doganali u l-proċedura ta' akkwist li jkun jaqbeż ċertu limitu tal-kostijiet, u ġustifikazzjoni tal-infiq. [Em. 18]

(21)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(15), jeħtieġ li dan l-Istrument jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Meta jkun xieraq, dawn ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu bħala l-bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrument fil-prattika.

(22)  Sabiex tingħata tweġiba xierqa għall-prijoritajiet tal-politika, għat-theddid u għat-teknoloġiji li qed jevolvu, jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar ta' dan ir-Regolament sabiex jiġu adottati programmi ta' ħidma, tal-emendar tal-iskopijiet tal-kontrolli doganali għall-azzjonijiet li huma eliġibbli skont l-Istrument u tal-emendar tal-lista tal-indikaturi li jintużaw biex titkejjel il-kisba tal-għanijiet speċifiċi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa u kompletament trasparenti, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu jittrattaw it-tħejjija tal-atti ta' atti delegati. [Em. 19]

(23)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16), ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95(17), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(18) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(19), l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u ta’ frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett u, fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe reat ieħor li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(24)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jistabbilixxu, b’mod partikolari, il-proċedura biex jiġi stabbilit il-baġit u biex dan jiġi implimentat permezz ta’ għotjiet, akkwist, premjijiet u implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu verifiki tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE għandhom x’jaqsmu wkoll mal-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati b’rabta mal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, minħabba li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prerekwiżit essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u għal finanzjament effettiv min-naħa tal-UE. Il-finanzjament taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza, tal-proporzjonalità, tat-trattament ugwali u tan-nondiskriminazzjoni. [Em. 20]

(25)  Jenħtieġ li t-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jingħażlu abbażi tal-ħila tagħhom li jiksbu l-għan speċifiku tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li jitqiesu, b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità li mistenni jkun hemm. F’dan ir-rigward, jenħtieġ li jitqies l-użu ta’ somom f’daqqa, ta’ rati fissi u ta’ kostijiet unitarji, kif ukoll il-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju. It-titjib tal-implimentazzjoni u l-kwalità tal-infiq jenħtieġ li jikkostitwixxu prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrument, filwaqt li jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji. [Em. 21]

(26)  Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament, li jistabbilixxi strument li jappoġġa lill-Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom minħabba l-iżbilanċi oġġettivi li jeżistu bejniethom fil-livell ġeografiku iżda jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni minħabba l-livell ekwivalenti tal-kontrolli doganali u l-kwalità ekwivalenti tagħhom li approċċ ikkoordinat u finanzjament iċċentralizzat se jgħinu biex jipprovdu, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-Istrument”), bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Fond”), biex jipprovdi appoġġ finanzjarju għax-xiri, għall-manutenzjoni u għall-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali.

2.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond flimkien mar-Regolament [2018/XXX] li jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri(21).

3.  Huwa jistabbilixxi l-għanijiet tal-Istrument, il-baġit għall-perjodu mill-2021 sal-2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “awtoritajiet doganali” tfisser l-awtoritajiet iddefiniti fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(2)  “kontrolli doganali” tfisser l-atti speċifiċi ddefiniti fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(3)  “tagħmir ta’ kontroll doganali” tfisser tagħmir maħsub b’mod ewlieni għat-twettiq tal-kontrolli doganali;

(4)  “tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali” tfisser kull mezz tat-trasport li, minbarra li jista’ jiċċaqlaq, huwa maħsub biex ikun unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali huwa stess jew huwa mgħammar għalkollox bit-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(5)  “manutenzjoni” tfisser l-interventi preventivi, korrettivi u ta’ previżjoni, fosthom il-verifiki operattivi u funzjonali, is-servizzi ta’ manutenzjoni, it-tiswija u t-tiġdid, iżda mhux l-aġġornament, li huma meħtieġa biex unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tinżamm fil-kundizzjoni operattiva speċifikata tagħha jew terġa’ tinġieb fiha sabiex tkun tista’ tinkiseb il-ħajja utli massima tagħha;

(6)  “aġġornament” tfisser l-interventi evoluttivi meħtieġa biex unità individwali eżistenti tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tinġieb minn kundizzjoni operattiva speċifikata antikwata għal kundizzjoni operattiva speċifikata moderna.

Artikolu 3

Għanijiet tal-Istrument

1.  Bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri u bl-għan fit-tul li l-kontrolli doganali kollha fl-Unjoni jiġu standardizzati, l-Istrument għandu l-għan ġenerali li jappoġġa lill-Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, sabiex tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-fruntieri tal-Unjoni fir-rigward tal-kontroll tal-oġġetti u l-persuni, jiġu żgurati s-sigurtà u s-sikurezza fl-Unjoni u sabiex l-Unjoni tiġi protetta mill-kummerċ illegali u inġust filwaqt li jiġu ffaċilitati l-attivitajiet kummerċjali leġittimi. [Em. 22]

2.  L-Istrument għandu l-għan speċifiku li jikkontribwixxi biex ikun hemm kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti permezz tax-xiri kompletament trasparenti, tal-manutenzjoni u tal-aġġornament ta' tagħmir ta' kontroll doganali li jkun rilevanti, modern, sikur, reżiljenti għaċ-ċibernetika, sigur, ekoloġiku u affidabbli. Għan addizzjonali huwa li titjieb il-kwalità tal-kontrolli doganali fl-Istati Membri sabiex l-oġġetti ma jintbagħtux lejn punti aktar dgħajfa fl-Unjoni. [Em. 23]

2a.  L-istrument għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Ġestjoni Integrata Ewropea tal-Fruntieri billi jappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji, il-qsim konġunt u l-interoperabbiltà ta' tagħmir ġdid akkwistat permezz tal-Istrument. [Em. 24]

Artikolu 4

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-Implimentazzjoni tal-Istrument għall-perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' EUR 1 149 175 000 fi prezzijiet tal-2018 [EUR 1 300 000 000 fi prezzijiet kurrenti]. [Em. 25]

2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jkopri wkoll l-ispejjeż leġittimi u verifikati ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu, ta' evalwazzjoni u ta' attivitajiet oħrajn għall-ġestjoni tal-Istrument u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu u tal-kisba tal-għanijiet tiegħu. Barra minn hekk, dan jista' jkopri bl-istess mod l-ispejjeż leġittimi u verifikati relatati mal-istudji, mal-laqgħat tal-esperti, mal-azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, mal-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri involuti sa fejn dawn ikunu relatati mal-għanijiet speċifiċi tal-Istrument insostenn tal-objettiv ġenerali, kif ukoll l-ispejjeż marbutin man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, fosthom l-għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u assistenza teknika u amministrattiva oħra meħtieġa b'rabta mal-ġestjoni tal-Istrument. [Em. 26]

Artikolu 5

Implimentazzjoni u forom ta’ finanzjament mill-UE

1.  L-Istrument għandu jiġi implimentat b’ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju.

1a.   Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi l-akkwist jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi miżuri ta' salvagwardja u ta' kontinġenza adegwati li jiżguraw li t-tagħmir kollu akkwistat bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni jintuża mill-awtoritajiet doganali rilevanti fil-każijiet rilevanti kollha. [Em. 27]

2.  L-Istrument jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u, b’mod partikolari, permezz tal-għotjiet.

3.  Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi x-xiri jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta' koordinazzjoni li jiżgura l-effiċjenza tat-tagħmir u l-interoperabbiltà bejn it-tagħmir kollu mixtri bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni u l-interoperabbiltà tat-tali tagħmir, li għandu jippermetti l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. Il-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni għandu jinkludi l-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta biex jiġi massimizzat il-valur miżjud tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri. [Em. 28]

3a.   Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi l-akkwist jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi miżuri ta' salvagwardja u ta' kontinġenza adegwati li jiżguraw li t-tagħmir kollu akkwistat bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni jissodisfaw l-istandards miftiehma dwar il-manutenzjoni regolari. [Em. 29]

KAPITOLU II

ELIĠIBBILTÀ

Artikolu 6

Azzjonijiet eliġibbli

1.  Sabiex l-azzjonijiet ikunu eliġibbli għall-finanzjament skont dan l-Istrument, iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)  jimplimentaw l-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 3;

(b)  jappoġġaw ix-xiri, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jkollu wieħed mill-iskopijiet tal-kontrolli doganali li ġejjin jew iktar:

(1)  l-ispezzjoni mhux invażiva;

(2)  l-indikazzjoni ta’ oġġetti moħbija fuq il-persuni;

(3)  id-detezzjoni tar-radjazzjoni u l-identifikazzjoni tan-nuklidi;

(4)  l-analiżi tal-kampjuni fil-laboratorji;

(5)  il-kampjunar u l-analiżi tal-kampjuni fuq il-post;

(6)  it-tiftix b’apparat portabbli.

L-Anness 1 jistabbilixxi lista indikattiva tat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jista’ jintuża għall-iskopijiet tal-kontrolli doganali msemmijin fil-punti (1) sa (6).

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, f'każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-azzjonijiet jistgħu jkopru wkoll ix-xiri kompletament trasparenti, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir ta' kontroll doganali għall-ittestjar ta' unitajiet individwali ġodda tat-tagħmir jew ta' funzjonalitajiet ġodda f'kundizzjonijiet operattivi. [Em. 30]

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda l-iskopijiet tal-kontrolli doganali stabbiliti fil-paragrafu 1(b), kif ukoll l-Anness 1, meta t-tali reviżjoni titqies li tkun meħtieġa u biex tibqa' aġġornata mal-iżviluppi teknoloġiċi, mal-mudelli li dejjem jinbidlu fil-kuntrabandu tal-merkanzija u ma' soluzzjonijiet ġodda, intelliġenti u innovattivi għal skopijiet ta' kontroll doganali. [Em. 31]

4.  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat skont dan l-Istrument għandu primarjament jintuża għall-kontrolli doganali, imma jista' jintuża għal skopijiet oħrajn minbarra l-kontrolli doganali, fosthom għall-kontroll tal-persuni biex jingħataw appoġġ l-awtoritajiet nazzjonali li jieħdu ħsieb il-ġestjoni tal-fruntieri, u għall-investigazzjonijiet bil-għan li jkun hemm konformità mal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Istrument deskritti fl-Artikolu 3. [Em. 32]

4a.   Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinċentiva l-akkwist konġunt u l-ittestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri. [Em. 33]

Artikolu 7

Entitajiet eliġibbli

B’deroga mill-Artikolu 197 tar-Regolament Finanzjarju, l-entitajiet eliġibbli għandhom ikunu l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri meta dawn jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet kif stabbilit fl-Artikolu 11(3).

Artikolu 8

Rata ta’ kofinanzjament

1.  L-Istrument jista’ jiffinanzja sa 80 % tal-kostijiet eliġibbli kollha ta’ azzjoni.

2.  Kull finanzjament li jaqbeż dan il-limitu massimu għandu jingħata biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali ġġustifikati kif xieraq.

2a.   Il-finanzjament li jaqbeż dak il-limitu jista' jingħata f'każ ta' akkwist konġunt u ta' ttestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri [Em. 34]

2b.   Iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jinkludu x-xiri ta' tagħmir ġdid ta' kontroll doganali u l-konsenja tiegħu fil-ġabra ta' tagħmir tekniku tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-ammissibilità tat-tagħmir ta' kontroll doganali għall-ġabra ta' tagħmir tekniku għandha tiġi aċċertata f'konformità mal-Artikolu 5(3). [Em. 35]

Artikolu 9

Kostijiet eliġibbli

Il-kostijiet li ġejjin ma għandhomx kollha relatati mal-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6 għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament skont għal finanzjament taħt l-Istrument , bl-eċċezzjoni ta': [Em. 36]

(a)  il-kostijiet marbutin max-xiri tal-art;

(aa)  il-kostijiet relatati mat-taħriġ jew mal-aġġornament tal-ħiliet meħtieġa biex jintuża t-tagħmir; [Em. 37]

(b)  il-kostijiet marbutin mal-infrastruttura, bħall-bini jew il-faċilitajiet esterni, kif ukoll mal-għamara;

(c)  il-kostijiet marbutin mas-sistemi elettroniċi, ħlief għas-softwer u l-aġġornamenti tas-softwer li huwa meħtieġ b'mod dirett biex jintuża t-tagħmir ta' kontroll doganali u ħlief għas-softwer elettroniku u għall-ipprogrammar li huwa meħtieġ biex is-softwer eżistenti jintrabat mat-tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 38]

(d)  il-kostijiet tan-netwerks, bħall-mezzi ta' komunikazzjoni sikuri u mhux, jew tal-abbonamenti, ħlief għan-netwerks jew l-abbonamenti li huma meħtieġa b'mod dirett biex jintuża t-tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 39]

(e)  il-kostijiet tal-mezzi tat-trasport, bħall-vetturi, l-inġenji tal-ajru u l-bastimenti, ħlief għat-tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali;

(f)  il-kostijiet tal-oġġetti ta’ konsum għat-tagħmir ta’ kontroll doganali, fosthom tal-materjal ta’ kalibrazzjoni jew ta’ referenza;

(g)  il-kostijiet marbutin mat-tagħmir ta’ protezzjoni personali.

KAPITOLU III

GĦOTJIET

Artikolu 10

Għoti, kumplimentarjetà u finanzjament ikkombinat

1.  L-għotjiet li jaqgħu taħt l-Istrument għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Skont l-Artikolu 195(f) tar-Regolament Finanzjarju, l-għotjiet għandhom jingħataw mingħajr sejħa għall-proposti lill-entitajiet eliġibbli msemmijin fl-Artikolu 7.

3.  B’deroga mill-Artikolu 191 tar-Regolament Finanzjarju, azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni mill-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana stabbilit bir-Regolament (UE) [2018/XXX](22) jew minn kull programm ieħor tal-Unjoni tista’ tirċievi kontribuzzjoni wkoll fil-kuntest ta’ dan l-Istrument, dejjem jekk dawk il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet. Ir-regoli ta’ kull programm tal-Unjoni li jkun qed jagħti kontribuzzjoni għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż il-kostijiet eliġibbli kollha tal-azzjoni u l-appoġġ mogħti mill-programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkulat fuq bażi pro rata skont id-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-appoġġ.

KAPITOLU IV

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI

Artikolu 11

Programm ta’ ħidma

1.  L-Istrument għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmijin fl-Artikolu 110(2) tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14, billi temenda l-Anness 2a biex tistabbilixxi programmi ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 15ħidma. [Em. 40]

3.  It-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma msemmijin fil-paragrafu 1 għandha tkun appoġġata minn valutazzjoni individwali tal-ħtiġijiet li għandha tkun magħmula tal-inqas mill-affarijiet li ġejjin: [Em. 41]

(a)  kategorizzazzjoni komuni tal-punti tal-qsim tal-fruntiera;

(b)  inventarju eżawrjenti tat-tagħmir ta’ kontroll doganali disponibbli u funzjonali; [Em. 42]

(c)  definizzjoni komuni ta’ standard tekniku minimu u tal-aqwa standard għat-tagħmir tal-kontroll doganali b’referenza għall-kategorija tal-punti tal-qsim tal-fruntiera; u [Em. 43]

(ca)  valutazzjoni tal-ogħla standard għat-tagħmir ta' kontroll doganali b'referenza għall-kategorija tal-punti tal-qsim tal-fruntiera; kif ukoll; [Em. 44]

(d)  stima ddettaljata tal-ħtiġijiet finanzjarji li tiddependi fuq id-daqs tal-operazzjonijiet doganali u fuq l-ammont ta' xogħol relattiv. [Em. 45]

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet għandha toħroġ mill-azzjonijiet li jitwettqu fil-kuntest tal-programm Dwana 2020 li ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(23) jew fil-kuntest tal-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana stabbilit bir-Regolament (UE) [2018/XXX](24), u għandha tiġi aġġornata b’mod regolari u tal-inqas kull tliet snin.

Artikolu 12

Monitoraġġ u rapportar

1.  L-indikaturi għar-rapportar F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont il-punt (e)(i) tal-Artikolu 38(3)tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-Programm. Ir-rapportar tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni għandu jinkludi informazzjoni kemm dwar il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness 2kif ukoll dwar in-nuqqasijiet. [Em. 46]

2.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness 2. Sabiex ikun żgurat li jiġi vvalutat b’mod effettiv il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda l-Anness 2 biex tirrevedi l-indikaturi jew biex tikkumplimentahom, meta dan jitqies li jkun meħtieġ, u biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jingħataw informazzjoni aġġornata, kemm kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva, dwar il-prestazzjoni tal-Programm. [Em. 47]

3.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-Istrument tkun komparabbli u kompleta kif ukoll li tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv u f’waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati tar-rapportar fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni affidabbli dwar il-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni użata. [Em. 48]

4.  Ir-rekwiżiti tar-rapportar imsemmijin fil-paragrafu 3 għandhom jinkludu tal-inqas il-komunikazzjoni annwali tal-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni f’każ li unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tkun tiswa iktar minn EUR 10 000 mingħajr it-taxxi:

(a)  id-dati tal-kummissjonar u tad-dekummissjonar tat-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(b)  l-istatistika dwar l-użu tat-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(c)  l-informazzjoni dwar ir-riżultati li ħarġu mill-użu tat-tagħmir ta’ kontroll doganali.

(ca)   il-preżenza u l-kondizzjoni ħames snin wara l-ikkummissjonar ta' oġġetti ta' tagħmir iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni; [Em. 49]

(cb)   l-informazzjoni dwar l-istanzi ta' manutenzjoni ta' tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 50]

(cc)   informazzjoni dwar il-proċedura tal-akkwist; [Em. 51]

(cd)   ġustifikazzjoni tal-infiq. [Em. 52]

Artikolu 13

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet ta' azzjonijiet iffinanzjati taħt l-Istrument u msemmija fl-Artikolu 6 għandhom jivvalutaw ir-riżultati, l-impatt u l-effikaċja tal-Istrument, u għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijietta' deċiżjonijiet. [Em. 53]

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Istrument għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Istrument. [Em. 54]

L-evalwazzjoni interim għandha tippreżenta s-sejbiet meħtieġa sabiex tittieħed deċiżjoni dwar segwitu għall-Programm u l-għanijiet tiegħu lil hinn mill-2017. [Em. 55]

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Istrument, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara tmiem il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Istrument mill-Kummissjoni. [Em. 56]

4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha u l-lezzjonijiet miksuba, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. [Em. 57]

4a.  Il-Kummissjoni għandha tinkludi evalwazzjonijiet parzjali annwali fir-rapport tagħha intitolat "Il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Il-ġlieda kontra l-frodi". [Em. 58]

KAPITOLU V

EŻERĊIZZJU TAD-DELEGA U PROĊEDURA TA’ KUMITAT

Artikolu 14

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028. [Em. 59]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa ta' setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett Għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 60]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih ma tiġix espress oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se sejrin joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 61]

Artikolu 15

Proċedura ta’ kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-“Kumitat tal-Programm Dwana” imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) [2018/XXX](25).

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 62]

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 16

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Dawk li jirċievu l-finanzjament Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b’mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi, inkluż inklużi lill-midja u lill-pubbliku, u b'hekk juru l-valur miżjud tal-Unjoni u jgħinu fl-isforzi marbuta mal-ġbir tad-data min-naħa tal-Kummissjoni sabiex tissaħħaħ it-trasparenza baġitarja. [Em. 63]

2.  Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta'tipprovdi regolarment informazzjoni lill-pubbliku dwar l-Istrument, l-azzjonijiet u r-riżultati ta' komunikazzjoni relatati mal-Istrument, u mal-azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu, filwaqt li tirreferi, inter alia, għall-programmi ta' ħidma msemmija. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Istrument għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 311. [Em. 64]

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Jekk ikun meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 4(2), sabiex jippermettu l-ġestjoni tal-azzjonijiet li jkun għadhom ma tlestewx sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-Presiden

ANNESS 1

Lista indikattiva tat-tagħmir ta’ kontroll doganali marbut mal-iskopijiet tal-kontrolli doganali msemmijin fl-Artikolu 6(1)(b)

SKOP TAL-KONTROLLI DOGANALI

TAGĦMIR TA’ KONTROLL DOGANALI

KATEGORIJA

UŻU

L-ispezzjoni mhux invażiva

Skener bir-raġġi X li juża livell għoli ta’ enerġija

Għall-kontejners, għat-trakkijiet, u għall-vaguni tal-ferrovija u għall-vetturi

Skener bir-raġġi X li juża livell baxx ta’ enerġija

Għall-palits, għall-kaxxi u għall-pakketti

Għall-bagalji tal-passiġġieri

 

Għall-vetturi

Retrodiffużjoni tar-raġġi X

Għall-kontejners

Għat-trakkijiet

Għall-vetturi

Tagħmir ieħor

Għas-sistemi ta’ rikonoxximent awtomatiku tal-pjanċi tal-vetturi jew tal-kontejners

Għall-imwieżen għall-vetturi

Għall-forklifters u għat-tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali simili

L-indikazzjoni ta’ oġġetti moħbija fuq il-persuni(26)

Portal tar-retrodiffużjoni tar-raġġi ibbażat fuq ir-raġġi X

Dan it-tagħmir jintuża l-iktar fl-ajruporti biex jinstabu l-oġġetti moħbija fuq il-persuni (id-drogi, l-isplussivi, il-flus kontanti)

Skener tal-persuna

 

Skanner tas-sikurezza bbażat fuq mewġ millimetriku

 

Id-detezzjoni tar-radjazzjoni u l-identifikazzjoni tan-nuklidi

Id-detezzjoni radjoloġika u nukleari

Għad-detetturi personali tar-radjazzjoni

Għad-detetturi portabbli tar-radjazzjoni

Għall-apparat għall-identifikazzjoni tal-isotopi (RIID)

Għad-detetturi portiċi tar-radjazzjoni (RPMs)

 

 

Għad-detetturi portiċi spettrometriċi għall-identifikazzjoni tal-isotopi (SPMs)

L-analiżi tal-kampjuni fil-laboratorji

L-identifikazzjoni, il-kwantifikazzjoni u l-verifika tal-oġġetti kollha possibbli

Għall-kromatografija b’fażi gassuża u għall-kromatografija b’fażi likwida (GC, LC, HPLC, eċċ.)

Għall-ispettrometrija u għal tekniki kkombinati magħha (l-ispettroskopija bl-infraaħmar, l-ispettroskopija Raman, l-ispettroskopija ultravjola-viżibbli (UV-VIS), il-fluworexxenza, il-kromatografija b’fażi gassuża/l-ispettrometrija ta’ massa, eċċ.)

Għat-tagħmir bir-raġġi X (il-fluworexxenza bir-raġġi X, eċċ.)

Għall-ispettrometrija bir-reżonanza manjetika nukleari (NMR) u għall-analiżi tal-isotopi stabbli

Għal tagħmir ieħor tal-laboratorju (l-ispettrometrija tal-assorbiment atomiku, l-analizzatur tad-distillazzjoni, il-kalorimetrija differenzjali bl-iskennjar, l-elettroforeżi, il-mikroskopju, l-għadd bix-xintillazzjoni likwida, il-magna tat-tipjip, eċċ.)

[Em. 65,66,67 u 68]

SKOP TAL-KONTROLLI DOGANALI

TAGĦMIR TA’ KONTROLL DOGANALI

KATEGORIJA

UŻU

Il-kampjunar u l-analiżi tal-kampjuni fuq il-post

Id-detezzjoni tat-traċċi abbażi tal-ispettrometrija tal-mobbiltà jonika

Għat-tagħmir portabbli li jintuża għad-detezzjoni ta’ traċċi ta’ materjal perikoluż speċifiku

Id-detezzjoni tat-traċċi bl-użu tal-klieb

Din tintuża l-iktar għal diversi riskji marbutin mal-oġġetti ż-żgħar u l-kbar

Il-kampjunar

Għall-għodod biex jittieħdu l-kampjuni, għall-kappoċċ tal-estrattur u għar-reċipjent issiġillat imsejjaħ “glovebox”

Il-laboratorji mobbli

Għall-vetturi li jkun fihom it-tagħmir kollu għall-analiżi tal-kampjuni fuq il-post

[L-analiżi tal-materjal organiku, tal-metalli u tal-ligi] Id-detetturi portabbli

Għat-testijiet kimiċi kolorimetriċi

Għall-ispettroskopija Raman

Għall-ispettroskopija bl-infraaħmar

Għall-fluworexxenza bir-raġġi X

Għad-detetturi tal-gass għall-kontejners

It-tiftix b’apparat portabbli

L-għodod portabbli personali

Għall-għodod tal-but

Għas-settijiet ta’ għodod mekkaniċi

Għall-mirja teleskopiċi

L-apparat

Għall-endoskopji

Għad-detetturi fissi jew portabbli tal-metalli

Għall-kameras biex jiġi ċċekkjat qiegħ il-vetturi

Għall-apparat ultrasoniku

Għall-miters għall-kejl tad-densità

Tagħmir ieħor

Għat-tiftix taħt wiċċ l-ilma

ANNESS 2

Indikaturi

Għan speċifiku: li jingħata kontribut biex ikun hemm kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti permezz tax-xiri, tal-manutenzjoni u tal-aġġornament ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jkun rilevanti, modern u affidabbli

1.  Tagħmir disponibbli

(a)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera fuq l-art ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(b)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bil-baħar ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(c)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bl-ajru ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(d)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera li huma ċentri postali ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(e)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bil-ferrovija ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

1a.  Sikurezza u Sigurtà

(a)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-sikurezza tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha, inkluża ċ-ċibersigurtà

(b)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-sikurezza tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha [Em. 69]

1b.  Is-Saħħa u l-Ambjen

(a)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-saħħa tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha

(b)  Grad ta' konformità mal-istandards ambjentali tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha [Em. 70]

ANNESS 2a

Programmi ta' ħidma [Em. 71]

ANNESS 2b

Ċirkostanzi eċċezzjonali għal finanzjament eċċessiv [Em. 72]

(1)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 67.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(3)L-Anness tar-Rapport annwali tal-2016 dwar il-prestazzjoni tal-Unjoni Doganali, li jinsab fis-sit web li ġej: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_mt.
(4) P8_TA(2018)0075 : Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020.
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf u http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/mt/pdf.
(6)Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(7)COM(2018)0473.
(8)Il-Ftehim interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1).
(9)COM(2016)0605 final.
(10)COM(2018)0442.
(11)COM(2018)0435.
(12)COM(2018)0473.
(13)Ir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 1).
(14)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(15)Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
(16)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(17)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(18)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(19)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(20)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(21)COM(2018)0473.
(22)COM(2018)0442.
(23)Ir-Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 209).
(24)COM(2018)0442.
(25)COM(2018)0442.
(26)Soġġett għad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi applikabbli u għal rakkomandazzjonijiet oħrajn marbutin mal-protezzjoni tas-saħħa u mar-rispett tal-privatezza.

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza