Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0464/2018

Внесени текстове :

A8-0464/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Приети текстове :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Приети текстове
PDF 295kWORD 87k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0442),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент в Парламента (C8‑0261/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол (A8-0464/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 45.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0008).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
P8_TC1-COD(2018)0232

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Програма „Митници 2020“, създадена установена с Регламент (ЕС) № 1294/2013(3), и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването укрепването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област митническите дейности са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани изпълнявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки всяка държава членка поотделно. С програма „Митници“ на равнището на Съюза в целия Съюз, която се изпълнява прилага от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба предоставя рамка на равнището на Съюза за развитие на тези такива дейности по за сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена отделна уредба за сътрудничество на двустранна двустранно или многостранна основа многостранно равнище. Митническата програма играе съществена роля и за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, като осигурява ефективното събиране на мита, и следователно представлява важен източник на приходи за бюджета на Съюза и за националните бюджети, като се съсредоточава също върху изграждането на ИТ капацитет и върху засиленото сътрудничество в областта на митниците. Освен това е необходим хармонизиран и стандартизиран контрол, за да се проследяват незаконните трансгранични потоци от стоки и да се води борба с измамите. Поради това е целесъобразно и от интерес за ефикасността да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област — програма „Митници“ („Програмата“). [Изм. 1]

(1a)  Вече 50 години митническият съюз, осъществяван от националните митнически органи, е основополагащ елемент на Съюза, един от най-големите търговски блокове в света. Митническият съюз е важен пример за успешна интеграция на Съюза и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“, Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. По-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само ако разполага с допълнителни финансови средства, непрекъсната подкрепа за съществуващите политики и увеличени ресурси. [Изм. 2]

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет 50 години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите широк спектър от гранични задачи. Действайки Работейки заедно, те работят за се стремят към улесняване на търговията етична и справедлива търговия и намаляване на бюрокрацията, събират приходи приход за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите и спомагат за защита на населението от терористични, здравни, и екологични, както и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка(4) за управление на риска(5) в целия на равнището на ЕС и митнически контрол върху движенията с контролирането на парични средства потоци в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия митническите органи поемат водеща роля в борбата с тероризма, и организираната престъпност и нелоялната конкуренция. Предвид на този широк техния широкообхватен мандат сега митниците митническите органи действително са водещият орган основните органи за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло да предоставя подкрепа за по-широката мисия на митниците, както е определена предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор надзора върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, с оказващи влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще за настоящия регламент следва да бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС). [Изм. 3]

(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за Програмата следва като обща цел да подпомага държавите членки и Комисията, като предоставя рамка за действия, имащи за цел да подкрепят митническия съюз и митническите органи, Програмата следва с дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да допринесе за: работят във възможно най-тясно сътрудничество; защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна нелоялни и незаконна търговия и незаконни търговски практики, като същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване се насърчават законни стопански дейности, гарантират се на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители и по този начин се засилва защитата на потребителите; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия. [Изм. 4]

(3a)  Тъй като е очевидно, че някои от системите, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, могат да бъдат въведени само частично до 31 декември 2020 г., което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и при липсата на законодателни изменения, които удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции, една от основните конкретни цели на Програмата следва да бъде подпомагането на държавите членки и Комисията за създаването на такива електронни системи. [Изм. 5]

(3б)  Управлението и контролът на митниците са динамична област на политиката, изправена пред нови предизвикателства, породени от постоянно променящите се глобални бизнес модели и вериги на доставките, както и от променящите се модели на потребление и цифровизация, например електронната търговия, включително интернет на нещата, анализ на данни, изкуствен интелект и технологии за блокови вериги. Програмата следва да подпомага митническото управление в такива ситуации и да дава възможност за използване на новаторски решения. Тези предизвикателства допълнително подчертават необходимостта от засилване на сътрудничеството между митническите органи и необходимостта от единно тълкуване и прилагане на митническото законодателство. Когато публичните финанси са под натиск, увеличаването на обема на световната търговия и измамите и контрабандата будят нарастващо безпокойство; Програмата следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства. [Изм. 6]

(3в)  За да се гарантира максимална ефективност и да се избегне припокриване, Комисията следва да координира изпълнението на Програмата със свързани програми и фондове на Съюза. Това включва по-специално програма „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд за интегрирано управление на границите, Програмата за подкрепа на структурните реформи, програмата „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, както и регламентите и мерките за изпълнение. [Изм. 7]

(3г)  По отношение на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза финансовият пакет за Програмата не отчита разходите, произтичащи от подписването на споразумението за оттегляне, и потенциалните бъдещи отношения между Обединеното кралство и Съюза. Подписването на това споразумение, оттеглянето на Обединеното кралство от всички съществуващи митнически системи и сътрудничество и изтичането на правните му задължения в тази област биха довели до допълнителни разходи, които не могат да бъдат точно изчислени към момента на създаването на Програмата. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за запазване на достатъчно ресурси, за да се подготви за тези потенциални разходи. Тези разходи обаче не следва да бъдат покривани от пакета за Програмата, тъй като предвиденият в Програмата бюджет ще бъде достатъчен само за покриване на разходите, които биха могли да бъдат реалистично предвидени към момента на създаване на Програмата. [Изм. 8]

(4)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои всички условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с при условията, определени предвидени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети съответните държави, с които се урежда участието им относно участието на тези държави в дадена програма на Съюза, ако това участие представлява интерес за Съюза и ако има положително въздействие върху вътрешния пазар, без да се засяга защитата на потребителите. [Изм. 9]

(6)  По отношение на тази програма се прилага Програмата следва да бъде обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] 1046 на Европейския парламент и на Съвета(7) (наричан по-нататък „Финансовият регламент). В него Във Финансовия регламент са установени предвидени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти. [Изм. 10]

(7)  Поради това дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са и доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят, а други, които са се оказали нецелесъобразни, следва да бъдат прекратени. За да се осигури повече по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ Програмата следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени. [Изм. ]

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол(8) (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, — настоящия като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или — при необходимост — обучение във връзка с купеното оборудване. [Изм. 12]

(9)  Обменът на митническа и свързана с нея информация са от решаващо значение за правилната работа на митниците и този обмен се разпростира много отвъд обмена в рамките на митническия съюз. Приспособяванията или разширенията на европейските електронни системи за включване на трети държави, които не участват в Програмата, и на международни организации биха могли да бъдат в интерес на Съюза или държавите членки. Ето защо, когато това е надлежно обосновано със съществуването на такъв интерес, разходите за приспособявания или разширения на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави и международни организации следва да бъдат допустими за финансиране по Програмата.

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество. [Изм. 13]

(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“(9), ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като се има предвид, че сумата, предназначена за Програмата, се изчислява, без да се взема под внимание, че би могло да възникнат непредвидени разходи, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи. [Изм. 14]

(11a)   Закупуването на софтуер, който е необходим за извършването на строги проверки по границите, следва да бъде допустимо за финансиране по Програмата. В допълнение следва да се насърчава закупуването на софтуер, който може да бъде използван във всички държави членки, за да се улесни обменът на данни. [Изм. 15]

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия по-голям дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. За да се осигури съгласуваност и координация на действията по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди, че Комисията разработва и актуализира многогодишен стратегически план за митниците („MASP-C“) с цел създаване на електронна среда, която да гарантира последователност и оперативна съвместимост на митническите системи на Съюза. [Изм. 16]

(13)  С Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) от Комисията се иска да състави Многогодишен стратегически план за митниците с цел създаване на последователна и оперативно съвместима електронна среда за Съюза. Разработването и експлоатацията на електронните системи, включени в Многогодишния стратегически план за митниците, се финансират главно по Програмата. За да се осигури последователност и съгласуваност между Програмата и Многогодишния стратегически план за митниците, относимите разпоредби на Решението следва да бъдат включени в настоящия регламент. Тъй като всички относими разпоредби на Решение № 70/2008/ЕО вече са въведени или в Регламент (ЕС) № 952/2013, или в настоящия регламент, Решение № 70/2008/ЕО следва да бъде отменено.

(14)  Настоящият регламент Комисията следва да бъде изпълняван чрез приема работни програми за целите на настоящия регламент. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми следва да може да обхващат няколко години. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми ще доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки. [Изм. 62]

(14a)  В съответствие с констатациите, съдържащи се в двата специални доклада, приети неотдавна от Европейската сметна палата в областта на митниците, а именно специален доклад № 19/2017 от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос — неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“, и специален доклад № 26/2018 от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, действията, предприети в рамките на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, следва да имат за цел преодоляване на сигнализираните недостатъци. [Изм. 17]

(14б)  На 4 октомври 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на Съюза. Заключенията, съдържащи се в тази резолюция, следва да бъдат отчитани по време на изпълняваните в рамките на Програмата дейности. [Изм. 18]

(15)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(11). [Изм. 63]

(16)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(12) е необходимо Програмата да бъде оценявана въз основа на информация, събрана в изпълнение на особените изисквания за наблюдението, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-конкретно по отношение на държавите членки. Тези изисквания могат по целесъобразност да включват измерими показатели, които да послужат като база за оценяване на практическото въздействие на инструмента.

(17)  За да се реагира по подходящ начин на промените в политическите приоритети, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата във връзка със създаването и обновяването на многогодишния стратегически план за митническата област и във връзка със създаването на многогодишните работни програми. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(13) По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 64]

(18)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередностите и измамите, събиране на изгубени, неправомерно платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(19)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на най-добри резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. [Изм. 19]

(21)  Доколкото целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради мащаба и последиците му може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)  С настоящия регламент се заменя Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета, който следва да бъде отменен по тази причина,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (наричана по-нататък „Програмата“).

2.  С него се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „митнически органи“ са органите, определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

2)  „европейски електронни системи“ са електронните системи, които са необходими за митническия съюз и за изпълнението на задачите на митническите органи;

3)  „трета държава“ е държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на Програмата

1.  За да се постигне дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество и за да се гарантират сигурността и безопасността на държавите членки, да се защити Съюзът от измами, нелоялни и незаконни търговски практики, и същевременно да се насърчат законни бизнес дейности и високо равнище на защита на потребителите, oбщата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност. [Изм. 20]

2.  Конкретната цел на Програмата има следните конкретни цели:

1)   е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество;

2)  и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни подпомагане на изграждането на ИТ капацитета, което се състои в разработване, поддържане и експлоатация на електронните системи, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, и създаване на условия за плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

3)  финансиране на съвместни действия, които се състоят в механизми за сътрудничество с цел даване на възможност на длъжностни лица да извършват съвместни оперативни дейности в рамките на основните си отговорности, да споделят опит в областта на митниците и да обединяват усилията си за постигане на резултати в митническата политика;

4)  повишаване на компетентностите на служителите, като се подпомагат професионалните умения на митническите служители и им се дава възможност да изпълняват ролята си на единна основа;

(5)  подпомагане на иновациите в областта на митническата политика. [Изм. 21]

2a.  Програмата е съобразена с други програми за действие и фондове на Съюза със сходни цели в свързани области и използва всички полезни взаимодействия с тях. [Изм. 22]

2б.  При изпълнението на Програмата се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация. [Изм. 23]

2в.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение. [Изм. 24]

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 — 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 25]

2.  Когато е необходимо и надлежно обосновано, сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на нейната резултатност и постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности от Комисията, предназначени за държавите членки и икономическите оператори, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата , доколкото тези дейности са необходими за постигането на целите на Програмата. [Изм. 6]

2a.  Програмата не се използва за покриване на разходи, свързани с потенциалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. Комисията заделя според собствената си оценка ресурси с цел покриване на разходите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от всички митнически системи и сътрудничество на Съюза и с изтичането на правните му задължения в тази област.

Преди да задели тези ресурси, Комисията прави прогнозна оценка на потенциалните разходи и информира Европейския парламент, след като станат достъпни съответните данни за тази прогнозна оценка. [Изм. 27]

Член 5

Трети държави, участващи в Програмата

Програмата е отворена за следните трети държави:

а)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

б)  държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави, ако тези държави са достигнали достатъчно равнище на сближаване на относимото си законодателство и административни методи към тези на Съюза;

в)  други трети държави — в съответствие с съгласно условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда относно участието на третата трета държава в дадена програма на Съюза, ако: [Изм. 28]

—  със споразумението се осигурява справедливо съотношение между вноските на третата държава за финансиране на програмите на Съюза и ползите от участието ѝ в тях;

—  със споразумението се определят установяват условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член [ в съответствие с [член 21, параграф 5] от Регламент [2018/XXX] [новия Финансов [Финансовия регламент]; [Изм. 29]

—  със споразумението на третата държава не се предоставя правомощие да взема решения по отношение на Програмата;

—  със споразумението се обезпечават правата на Съюза да осигурява разумно финансово управление и да защитава финансовите си интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  По Програмата може да се предоставя финансиране под всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и възстановяване на пътните, дневните и квартирните разходи на външни експерти.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 7

Допустими дейности

1.  Допустими за финансиране са само дейностите в изпълнение на целите по член 3.

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите]. [Изм. 30]

3.  Дейностите по параграфи 1 и 2 включват следното:

а)  срещи и подобни събития по конкретни поводи;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки; [Изм. 31]

в)  дейности по изграждане на ИТ капацитета, по-конкретно разработване и експлоатация на европейските електронни системи;

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите, включително обучение и обмен на най-добри практики; [Изм. 32]

д)  помощни и други дейности, в т.ч.:

1)   проучвания;

2)   дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни инициативи и инициативи за изпитване на прототипи;

3)   съвместно разработени съобщителни дейности;

3a)   дейности по наблюдение; [Изм. 33]

4)   всякакви други дейности, които са предвидени в работните програми по член 13 и които са необходими за постигането на целите по член 3 или го подпомагат.

В приложение 1 се съдържа неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите по букви а), б) и г).

4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни. [Изм. 4]

5.  Когато дадена дейност за изграждане на ИТ капацитета по параграф 3, буква в) засяга разработването и експлоатацията на европейска електронна система, само разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на Комисията по силата на член 11, параграф 2, са допустими за финансиране по Програмата. Разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на държавите членки по силата на член 11, параграф 3, са за сметка на държавите членки.

Член 8

Външни експерти

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти. [Изм. 5]

2.  Разходите на външните експерти по параграф 1 са допустими за възстановяване по Програмата съгласно разпоредбите на член 238 от Финансовия регламент.

3.  Външните Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения тяхната компетентност, опит в областта на прилагането на настоящия регламент и съответните им знания, свързани с конкретната относно предприеманата конкретна дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси. При подбора се постига баланс между представителите на бизнеса и други експерти от гражданското общество и се взема под внимание принципът на равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността. [Изм. 36]

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 9

Отпускане, допълняемост и съчетано финансиране

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, и по-специално с принципите на разумно финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране. [Изм. 37]

2.  За дейност, за която е получен финансов принос по друга програма на Съюза, може да бъде получен и финансов принос по Програмата, при условие че приносът не покрива същите разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подкрепата по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подкрепа.

3.  По силата на член 198, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат без покана за представяне на предложения, когато отговарящите на условията организации са митнически органи на държавите членки и на трети държави, участващи в Програмата по силата на член 5 от настоящия регламент, ако са спазени условията по посочения член.

Член 10

Процент на съфинансиране

1.  По изключение Чрез дерогация от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100 % от допустимите разходи за дадена дейност според целесъобразността на дейността и очакваното въздействие. [Изм. 38]

2.  Когато за дейностите е необходимо отпускането на безвъзмездни средства, приложимият процент на съфинансиране се определя в многогодишните работни програми по член 13.

ГЛАВА IV

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ КАПАЦИТЕТА

Член 11

Отговорности

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни тези системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12. [Изм. 39]

2.  Комисията по-специално осигурява следното:

а)  разработването и експлоатацията на общите компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по член 12;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване; [Изм. 40]

в)  съгласуването на съюзно равнище на европейските електронни системи с цел насърчаване на развитието им и внедряването им на национално равнище;

г)  съгласуването на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи по отношение на взаимодействията им с трети страни, с изключение на дейностите за изпълнение на националните изисквания;

д)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на съюзно равнище;

да)   ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи; [Изм. 41]

дб)   навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния в изпълнението на компоненти на Съюза и на националните компоненти и в тяхното изразходване. [Изм. 42]

3.  Държавите членки осигуряват по-специално следното:

а)  разработването и експлоатацията на националните компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по член 12;

б)  съгласуването на разработването и експлоатацията на националните компоненти на европейските електронни системи на национално равнище;

в)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на национално равнище;

г)  редовното предоставяне предоставянето на Комисията на редовна информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна и ефективна степен европейските електронни системи; [Изм. 43]

д)  внедряването на европейските електронни системи на национално равнище.

Член 12

Многогодишен стратегически план за митниците (МГСП-М)

1.  Комисията съставя приема делегирани актове в съответствие с член 17, като допълва настоящия регламент чрез създаването и редовно обновява Многогодишния обновяването на многогодишен стратегически план за митниците (МГСП-М) митническата област, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като: [Изм. 65]

а)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност на рационализацията и рационализация надеждност; [Изм. 45]

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, например като част от проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки; [Изм. 46]

в)  или съчетание от двете.

2.  В Многогодишния стратегически план за митниците се включват и новаторски и пилотни дейности, както и помощните методики и инструменти, свързани с европейските електронни системи.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение. [Изм. 47]

4.  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията годишни доклади за напредъка по изпълнението на Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1, обхващащи периода от 1 януари до 31 декември предходната година. Тези годишни доклади се съставят под предварително установена форма.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността. [Изм. 48]

ГЛАВА V

ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КОНТРОЛ

Член 13

Работна програма

1.  Програмата се изпълнява чрез Многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент , посочени в член 110 от Финансовия регламент, следва да се приемат за целите на програмата. В многогодишните работни програми се определят по-специално целите, които ще се преследват, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се сумата, отделена за всяка дейност, и индикативен график за изпълнение. [Изм. 66]

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17, като допълва настоящия регламент чрез създаването на многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2. [Изм. 67]

2а.  Многогодишните работни програми се основават на извлечените поуки от предходните програми. [Изм. 51]

Член 14

Наблюдение и отчитане

1.  Показателите за отчитане на напредъка по В съответствие с изискванията за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците. [Изм. 52]

2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата. [Изм. 53]

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на гарантира, че данните за наблюдението върху на изпълнението на Програмата и нейните резултати са сравними и пълни, както и че се събират ефикасно, ефективно и навременно. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални и подходящи изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението. [Изм. 54]

Член 15

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата веднага след като има достатъчно налична информация за нейното изпълнение, но не по-късно от четири три години след началото на изпълнението ѝ. [Изм. 55]

2а.   При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели. [Изм. 6]

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, по посочен в член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. [Изм. 57]

4.  Комисията представя и съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. [Изм. 58]

Член 16

Одити и разследвания

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(19). [Изм. 59]

ГЛАВА VI

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок до 31 декември 2028 г. [Изм. 68]

3.  Делегираното правомощие по член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 69]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 70]

Член 18

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет, наричан „Комитет по програма „Митници“. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 71]

ГЛАВА VIІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Информация, съобщения и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността. [Изм. 60]

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с в рамките на Програмата, на дейностите по нея Програмата, и на резултатите, постигнати от изпълнението ѝ тези финансирани действия. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата институциите, доколкото тези приоритети са свързани с целите, по посочени в член 3. [Изм. 61]

Член 20

Отмяна

1.  Регламент (ЕС) № 1294/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

2.  Решение № 70/2008/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 21

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) № 1294/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  От финансовия пакет за Програмата може да се покриват и разходи за техническа и административна помощ, които са необходими, за да се обезпечи преходът между Програмата и мерките, приети по предшестващия я Регламент (ЕС) № 1294/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите

по член 7, параграф 3, първата алинея, букви а), б) и г)

Дейностите по член 7, параграф 3, първата алинея, букви а), б) и г) може да бъдат под следните форми (но не само):

а)  За срещите и подобните събития по конкретни поводи:

–  семинари и работилници, обичайно с участието на всички държави, по време на които се правят представяния и участниците осъществяват усилени обсъждания и дейности по определена тема;

–  работни посещения, организирани с цел да се даде възможност на служителите да придобият или повишат експертния си опит или знанията си по митническите въпроси;

б)  За структурираното сътрудничество въз основа на проекти:

–  проектни групи, които обикновено са съставени от ограничен брой държави и действат в рамките на ограничен срок за постигането на предварително определена цел с точно определен резултат, включително съгласуване или сравнителен анализ;

–  работни групи, т.е. структурирани форми на сътрудничество, които са временни или постоянни и обединяват експертен опит за изпълнение на задачи в определени области или за извършване на оперативни дейности, евентуално с помощта на услуги за сътрудничество в режим „на линия“, административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

–  дейности по наблюдение, провеждани от съвместни екипи, съставени от служители на Комисията и служители на отговарящите на условията органи, за анализ на митническите практики, установяване на трудностите при изпълнението на разпоредбите и, когато е целесъобразно, изготвяне на предложения за изменение на разпоредбите и работните методи на Съюза;

в)  За дейностите по изграждане на компетентностите и способностите на служителите:

–  съвместно обучение или разработване на електронно обучение, с което да се подпомогне изграждането на необходимите професионални умения и знания по митническите въпроси;

–  техническа помощ, предназначена за усъвършенстване на административните процедури, повишаване на административния капацитет и подобряване на работата и дейността на митническите органи чрез въвеждане и споделяне на добри практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели

Конкретна цел: подпомагане на подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи за митниците.

1.  Изграждане на административния капацитет, способностите на служителите и ИТ капацитета:

1.  Индекс на прилагането и изпълнението на законодателството и политиката на Съюза (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област, и препоръки, издадени вследствие на тези дейности)

2.  Индекс на обучението (използвани модули за обучение; брой на служителите, преминали обучение; качествена оценка от участниците)

3.  Разполагаемост на европейските електронни системи (като процент от времето)

4.  Разполагаемост на общата комуникационна мрежа CCN (като процент от времето)

5.  Използване на ключовите европейски електронни системи с цел повишаване на взаимната свързаност и преминаване към митнически съюз в безкнижна среда (брой на обменените съобщения и проведените консултации)

6.  Степен на изпълнение на МКС (процент на постигнатите етапни цели при внедряването на системите по МКС)

2.  Споделяне на знания и създаване на работни връзки:

1.  Индекс на надеждността на сътрудничеството (равнище на създадените работни връзки, брой на личните срещи, брой на групите за сътрудничество в режим „на линия“)

2.  Индекс на най-добрите практики и указанията (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област; процент на участниците, които са се възползвали от работна практика или указание, установени с подкрепата на Програмата)

(1)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 45.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
(4) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(5)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(6)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(7)СОМ(2016)0605 final. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(8)Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
(9)СОМ(2010)0700.
(10)Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (OB L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).
(11)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(12)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1).
(13) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(14)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(16)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(17)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(18)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност