Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0464/2018

Texte depuse :

A8-0464/2018

Dezbateri :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Texte adoptate
PDF 272kWORD 69k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0442),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0261/2018),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar (A8-0464/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)1 JO C 62, 15.2.2019, p. 45.
(2)2 Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 ianuarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0008).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
P8_TC1-COD(2018)0232

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 33, 114 și 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Programul Vamă 2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/2013(3), și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării vamale. Multe dintre activitățile din domeniul vamal vamale sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate puse în aplicare în mod eficace și eficient de fiecare stat membru în parte. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, paneuropean pus în aplicare de Comisie, le oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor rentabil decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa cadrul propriul său individual cadru de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Acestui program îi revine, de asemenea, un rol determinant în protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia prin asigurarea colectării eficace a taxelor vamale, constituind astfel o sursă importantă de venit pentru bugetul Uniunii și pentru bugetele naționale, inclusiv prin consolidarea capacităților în domeniul tehnologiilor informației și prin intensificarea cooperării în domeniul vamal. De asemenea, sunt necesare mecanisme de control armonizate și standardizate pentru a urmări fluxurile transfrontaliere ilegale de bunuri și pentru a combate fraudele. Prin urmare, este oportun și necesar pentru asigurarea eficienței să se asigure continuitatea finanțării de către Uniune a activităților din domeniul cooperării vamale prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Vamă „Vamă” (denumit în continuare „programul”). [AM 1]

(1a)  Timp de 50 de ani, uniunea vamală, pusă în aplicare de către autoritățile vamale naționale, a fost piatra de temelie a Uniunii, aceasta din urmă fiind unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume. Uniunea vamală constituie un exemplu semnificativ al integrării cu succes a Uniunii și este esențială pentru buna funcționare a pieței unice atât în beneficiul întreprinderilor, cât și al cetățenilor. În Rezoluția sa din 14 martie 2018 intitulată „Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020”, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la frauda vamală. O Uniune mai puternică și mai ambițioasă se poate realiza numai dacă acesteia i se asigură mijloace financiare mai consistente, un sprijin constant pentru politicile existente și resurse suplimentare. [AM 2]

(2)  Uniunea vamală a evoluat considerabil în ultimii cincizeci 50 de ani, iar în prezent administrațiile vamale îndeplinesc cu succes o gamă largă de sarcini la frontiere. Acționând împreună, ele lucrează depun eforturi pentru a facilita schimburile comerciale etice și echitabile și pentru a reduce birocrația, pentru a colecta venituri pentru bugetele destinate bugetelor naționale și bugetul bugetului UE, dar și pentru a proteja populația contribui la protecția populației atât împotriva amenințărilor teroriste, sanitare sau de mediu, cât și împotriva altor amenințări. În special, prin introducerea la nivelul UE a unui cadru comun de gestionare a riscurilor vamale(4) și prin controlul vamal al fluxurilor de numerar în cantități mari pentru combaterea în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile vamale își asumă o poziție de primă linie în lupta împotriva terorismului și, a criminalității organizate și a concurenței neloiale. Având în vedere amplul lor mandat, autoritățile vamale sunt acum cu adevărat autoritățile principale pentru controlul mărfurilor la frontierele externe ale Uniunii. În acest context, programul Vamă ar trebui să acopere nu doar cooperarea vamală, ci să acorde sprijin și pentru misiunea extinsă a autorităților vamale, astfel cum este prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, și anume supravegherea comerțului internațional al Uniunii, implementarea aspectelor externe ale pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și securitatea și a securității lanțului de aprovizionare. Temeiul juridic va acoperi al prezentului regulament ar trebui să acopere, prin urmare, cooperarea vamală (articolul 33 din TFUE), piața internă (articolul 114 din TFUE) și politica comercială (articolul 207 din TFUE). [AM 3]

(3)  Prin Ca obiectiv general, programul ar trebui să le acorde asistență statelor membre și Comisiei prin asigurarea unui cadru pentru acțiuni, care are drept să aibă ca obiectiv sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale, programul ar trebui în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de a face astfel încât toate administrațiile vamale din Uniune să colaboreze cât mai strâns posibil, să contribuie la protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii UE și ale statelor sale membre, la protejarea Uniunii să protejeze Uniunea de practicile comerciale neloiale și ilegale, încurajând în același timp activitățile economice legitime, la garantarea securității să garanteze securitatea și siguranței siguranța Uniunii și a rezidenților acesteia, precum îmbunătățind astfel protecția consumatorilor, și la facilitarea comerțului să faciliteze comerțul legitim, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată beneficia de întregul potențial al pieței interne și al comerțului mondial. [AM 4]

(3a)  Unul dintre principalele obiective specifice ale programului ar trebui să fie acordarea de asistență statelor membre și Comisiei în ceea ce privește instalarea sistemelor electronice, deoarece este evident că unele sisteme menționate la articolul 278 din Codul vamal al Uniunii vor putea fi instalate numai parțial până la 31 decembrie 2020, cu consecința că după acea dată se va recurge în continuare la sisteme neelectronice, iar în lipsa unor modificări legislative care să extindă acest termen, întreprinderile și autoritățile vamale nu vor fi în măsură să își îndeplinească îndatoririle și obligațiile legale aferente operațiunilor vamale. [AM 5]

(3b)  Gestionarea și controlul frontierelor este un domeniu de politică dinamic, care se confruntă cu noi provocări ce apar ca rezultat al evoluției constante a modelelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare, precum și ca rezultat al schimbării practicilor de consum și al digitalizării, cum ar fi comerțul electronic, inclusiv internetul obiectelor, analiza datelor, inteligența artificială și tehnologia block chain. Programul ar trebui să sprijine gestionarea vămilor în astfel de situații și să permită recurgerea la soluții inovatoare. Aceste provocări scot în evidență, de asemenea, nevoia îmbunătățirii cooperării între autoritățile vamale și necesitatea unei interpretări și aplicări uniforme a legislației vamale. Atunci când finanțele publice sunt solicitate, iar volumul schimburilor comerciale la nivel mondial se află în creștere, frauda și contrabanda trezesc preocupări din ce în ce mai puternice. Programul ar trebui să contribuie la soluționarea acestor probleme. [AM 6]

(3c)  Pentru a se asigura o eficiență maximă și pentru a se evita suprapunerile, Comisia ar trebui să coordoneze punerea în practică a programului cu alte programe și fonduri conexe ale Uniunii. Printre acestea se află programul Fiscalis, Programul UE de luptă antifraudă și Programul privind piața unică, precum și Fondul pentru securitate internă și Fondul de gestionare integrată a frontierelor, Programul de sprijin pentru reforme, Programul „Europa digitală”, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Decizia Consiliului privind resursele proprii ale Uniunii Europene, precum și regulamentele și măsurile de punere în aplicare. [AM 7]

(3d)  În ceea ce privește posibila retragere a Regatului Unit din Uniune, pachetul financiar prevăzut pentru program nu ține seama de costurile generate de semnarea acordului de retragere și nici de posibila relație viitoare dintre Regatul Unit și Uniune. Semnarea acordului și retragerea Regatului Unit din toate sistemele vamale și acțiunile de cooperare vamală existente, precum și expirarea obligațiilor sale legale în acest domeniu ar putea genera costuri suplimentare, care nu pot fi estimate exact în momentul instituirii programului. De aceea, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea asigurării unor rezerve suficiente pentru a putea face față acestor eventuale costuri. Totuși, aceste costuri nu ar trebui să fie acoperite din pachetul financiar al programului, deoarece bugetul prevăzut al programului va fi suficient numai pentru acoperirea cheltuielilor care pot fi prevăzute în mod realist în momentul instituirii programului. [AM 8]

(4)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru program, care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5), pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.

(5)  Pentru a sprijini procesul de aderare și de asociere a țărilor terțe, programul ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare și a țărilor candidate, precum și a candidaților potențiali și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate, dacă sunt îndeplinite anumite condiții toate condițiile. De asemenea, acesta poate fi deschis și pentru alte țări terțe, în conformitate cu dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în cadrul unor acorduri specifice între Uniunea Europeană Uniune și țările respective privind participarea lor la orice program al Uniunii, dacă participarea acestor țări este în interesul Uniunii și are un impact pozitiv asupra pieței interne fără efecte negative asupra protecției consumatorilor. [AM 9]

(6)  Acest program face obiectul Regulamentului Programul ar trebui să se afle sub incidența Regulamentului (UE, Euratom) [2018/1046XXX] al Parlamentului European și al Consiliului(6) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Regulamentul financiar prevede normele de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice și rambursarea cheltuielilor experților externi. [AM 10]

(7)  Acțiunile aplicate în cadrul programului Vamă 2020 și care s-au dovedit adecvate ar trebui și, prin urmare, să fie menținute, iar cele care s-au dovedit neadecvate ar trebui menținute încetate. Pentru a asigura o un grad mai mare de simplitate și flexibilitate în executarea programului și, prin urmare, pentru a îndeplini mai bine obiectivele acestuia, acțiunile ar trebui să fie definite numai în termeni de categorii generale, cu o listă de exemple ilustrative de activități concrete. Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Vamă ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale vămilor. [AM 11]

(8)  Regulamentul [2018/XXX] instituie, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, un Instrument pentru echipamente de control vamal(7) (denumit în continuare „Instrumentul ECV”). Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a tuturor acțiunilor de cooperare referitoare la vamă și la echipamentele de control vamal, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de un singur act juridic și de un set unic de reguli, acest act și anume aceste norme regăsindu-se în prezentul regulament. Prin urmare, Instrumentul ECV ar trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor eligibile, în timp ce prezentul program ar trebui să sprijine toate acțiunile asociate, cum ar fi acțiunile de cooperare pentru evaluarea necesităților de echipamente sau, după caz, activitățile de formare legate de echipamentele achiziționate. [AM 12]

(9)  Schimburile de informații vamale și de informații conexe sunt esențiale pentru buna funcționare a vămilor și ele depășesc cu mult sfera schimburilor din cadrul uniunii vamale. Adaptările sau extinderile sistemelor electronice europene asupra unor țări terțe care nu sunt asociate la program și asupra unor organizații internaționale ar putea, într-adevăr, să prezinte interes pentru Uniune sau pentru statele membre. Prin urmare, atunci când acest lucru este justificat de un astfel de interes, adaptările sau extinderile unor sisteme electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale ar trebui să constituie costuri eligibile în cadrul programului.

(10)  Având în vedere importanța globalizării, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica experți externi, în sensul articolului 238 din Regulamentul financiar. Experții externi respectivi ar trebui să fie în principal reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv din țări terțe neasociate, precum și reprezentanți ai mediilor academice și ai organizațiilor internaționale, ai operatorilor economici și ai societății civile. [AM 13]

(11)  În conformitate cu angajamentul Comisiei de a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, stabilit în comunicarea din 19 octombrie 2010 intitulată „Revizuirea bugetului UE(8)”, resursele ar trebui să fie împărțite cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă activitățile preconizate din cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, având în vedere faptul că suma alocată acestui program este calculată fără a se ține seama de eventuale cheltuieli neprevăzute, excluzând totuși dubla finanțare. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor Uniunii în sprijinul uniunii vamale și al autorităților vamale. [AM 14]

(11a)   Ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare achiziția de programe informatice necesare pentru efectuarea unor controale stricte la frontieră. De asemenea, ar trebui privilegiate programele informatice care pot fi utilizate în toate statele membre, pentru a facilita schimburile de date. [AM 15]

(12)  Acțiunile de consolidare a capacităților în materie de tehnologia informației (IT) vor atrage cea mai mare o parte mai importantă a bugetului în cadrul programului. Dispozițiile specifice ar trebui să descrie componentele comune și, respectiv, componentele naționale ale sistemelor electronice europene. În plus, ar trebui să fie clar definite atât domeniul de aplicare al acțiunilor, cât și responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre. Pentru a asigura coerența și coordonarea măsurilor de dezvoltare a capacităților informatice, programul ar trebui să prevadă elaborarea și actualizarea de către Comisie a unui plan vamal strategic multianual (PSM-V) cu scopul de a crea un mediu electronic care să garanteze coerența și interoperabilitatea sistemelor vamale din Uniune. [AM 16]

(13)  Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului(9) solicită Comisiei să elaboreze un plan strategic multianual pentru domeniul vamal în scopul creării unui mediu vamal electronic coerent și interoperabil pentru Uniune. Dezvoltarea și operarea sistemelor electronice incluse în planul strategic multianual sunt, în principal, finanțate în cadrul programului. În vederea asigurării coerenței și a coordonării programului cu planul strategic multianual, în prezentul regulament ar trebui incluse dispozițiile relevante din decizia menționată. Întrucât toate dispozițiile relevante din Decizia nr. 70/2008/CE sunt în prezent preluate fie de Regulamentul (UE) nr. 952/2013, fie de prezentul regulament, Decizia nr. 70/2008/CE ar trebui abrogată.

(14)  Prezentul regulament Comisia ar trebui să fie pus în aplicare prin intermediul programelor adopte programe de lucru pentru a deservi scopurile urmărite de prezentul regulament. Având în vedere atât obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, cât și experiența dobândită de-a lungul timpului, programele de lucru ar trebui să poată cuprinde mai mulți ani. Trecerea de la programele anuale de lucru la cele multianuale va reduce sarcina administrativă atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre. [AM 62]

(14a)  În conformitate cu constatările din cele două rapoarte speciale referitoare la domeniul vamal, adoptate recent de Curtea de Conturi Europeană, și anume Raportul special nr. 19/2017 din 5 decembrie 2017 intitulat „Proceduri de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE” și Raportul special nr. 26/2018 din 10 octombrie 2018 intitulat „O serie de întârzieri înregistrate în implementarea sistemelor informatice vamale: ce anume nu a funcționat?”, măsurile întreprinse în cadrul programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ar trebui să aibă ca scop eliminarea deficiențelor semnalate. [AM 17]

(14b)  La 4 octombrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale Uniunii. La punerea în practică a acțiunilor din cadrul programului ar trebui să se țină seama de concluziile incluse în această rezoluție. [AM 18]

(15)  Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10). [AM 63]

(16)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(11), este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor instrumentului pe teren.

(17)  Pentru a răspunde în mod adecvat schimbărilor în materie de priorități ale politicilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice ale programului, legat de întocmirea și actualizarea planului strategic multianual pentru domeniul vamal și de întocmirea programelor de lucru multianuale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(12). În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 64]

(18)  În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(13), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului(14), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului(15) și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului(16), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționate, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(17). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(19)  Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE.

(20)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține cele mai bune rezultate, luând în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul estimat de nerespectare a normelor. Acestea ar trebui să ia în considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. [AM 19]

(21)  Întrucât obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(22)  Prezentul regulament înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, care ar trebui, prin urmare, să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1.  Prezentul regulament instituie programul „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (denumit în continuare programul).

2.  El prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)  „autorități vamale” înseamnă autoritățile definite la articolul 5 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(2)  „sisteme electronice europene” înseamnă sistemele electronice necesare pentru uniunea vamală și pentru îndeplinirea misiunii autorităților vamale;

(3)  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

Articolul 3

Obiectivele programului

1.  Programul are ca obiectiv general Obiectivul global al programului este sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru în eforturile acestora de a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru realiza scopul pe termen lung privind cooperarea cât mai strânsă a administrațiilor vamale din Uniune, pentru a a garanta securitatea și siguranța în Uniune statelor membre și pentru a proteja Uniunea împotriva fraudelor și a practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând promovând în același timp, activitățile comerciale legitime și un nivel ridicat al protecției consumatorilor. [AM 20]

2.  Programul are ca obiectiv specific următoarele obiective specifice:

(1)   să sprijine pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, precum și cooperarea vamală;

(2)  și să sprijine consolidarea capacității administrative, inclusiv competențele umane și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene. capacităților IT, care constă în dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor electronice menționate la articolul 278 din Codul vamal al Uniunii și în sprijinirea trecerii fără probleme la un mediu și comerț informatizat, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament;

(3)  să finanțeze acțiuni comune, care constau în mecanisme de cooperare care le permit funcționarilor să desfășoare activități operative comune în cadrul responsabilităților lor de bază, să facă schimb de experiență vamală și să-și unească eforturile pentru a pune în aplicare politica vamală;

(4)  să îmbunătățească competențele umane prin sprijinirea aptitudinilor profesionale ale funcționarilor vamali și permițându-le să-și îndeplinească rolul în mod uniform;

(5)  să sprijine inovațiile în domeniul politicilor vamale. [AM 21]

2a.  Programul este coerent cu alte programe de acțiune și fonduri ale UE cu obiective similare în domenii înrudite și valorifică eventuale sinergii cu acestea. [AM 22]

2b.  Punerea în practică a programului respectă principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării. [AM 23]

2c.  Programul sprijină, de asemenea, evaluarea și monitorizarea continue ale cooperării dintre autoritățile vamale, în vederea identificării lacunelor și a unor eventuale îmbunătățiri. [AM 24]

Articolul 4

Buget

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 - 2027 este de 842 844 000 EUR la prețurile din 2018 (950 000 000 EUR la prețurile curente). [AM 25]

2.  Suma Atunci când este necesar și în cazuri justificate corespunzător, suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi, de asemenea, cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a programului și de evaluare a performanței acestuia și a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare întreprinse de Comisie și adresate statelor membre și agenților economici, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele programului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea programului, în măsura în care aceste activități sunt necesare pentru realizarea obiectivelor programului. [AM 26]

2a.  Programul nu este utilizat pentru a acoperi cheltuielile legate de eventuala retragere a Regatului Unit din Uniune. Comisia rezervă resursele necesare, conform propriei estimări, pentru acoperirea cheltuielilor legate de ieșirea Regatului Unit din toate sistemele vamale ale Uniunii și din acțiunile de cooperare, precum și de expirarea obligațiilor sale legale în acest domeniu.

Înainte de a rezerva aceste resurse, Comisia estimează posibilele costuri și informează Parlamentul European de îndată ce sunt disponibile date pertinente pentru estimarea respectivă. [AM 27]

Articolul 5

Țări terțe asociate la program

Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:

(a)  țările în curs de aderare, țările candidate și candidații potențiali, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(b)  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective, cu condiția ca țările respective să fi ajuns la un nivel satisfăcător de apropiere a legislației și a metodelor administrative relevante de cele ale Uniunii;

(c)  alte țări terțe, în conformitate cu condițiile respectarea condițiilor prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul: [AM 28]

–  să asigure un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile tării terțe care participă la programele Uniunii;

–  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate venit alocat în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul [2018/XXX] [noul regulament financiar] financiar; [AM 29]

–  să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la program;

–  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Articolul 6

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea UE

1.  Programul este pus în aplicare prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar.

2.  Programul poate furniza finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, mai precis granturi, premii, achiziții publice și rambursarea cheltuielilor de călătorie și de ședere suportate de experții externi.

CAPITOLUL II

ELIGIBILITATE

Articolul 7

Acțiuni eligibile

1.  Numai acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 sunt eligibile pentru finanțare.

2.  Acțiunile care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [instrumentul ECV] și/sau care completează sau care sprijină acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) [2018/XXX] [Programul de combatere a fraudelor] sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului program. [AM 30]

3.  Acțiunile menționate la alineatele (1) și (2) includ următoarele:

(a)  reuniuni și evenimente ad hoc similare;

(b)  colaborarea structurată pe bază de proiecte, cum ar fi dezvoltarea domeniului informatic prin colaborarea dintre un grup de state membre; [AM 31]

(c)  acțiuni de consolidare a capacităților IT, în special dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene;

(d)  acțiuni de dezvoltare a competențelor umane și acțiuni de consolidare a capacităților, inclusiv formare și schimb de bune practici; [AM 32]

(e)  acțiuni de sprijin și alte acțiuni, inclusiv:

(1)  studii;

(2)  activități de inovare, în special inițiative de demonstrare a fezabilității conceptelor (proof-of-concepts), proiecte-pilot și prototipuri;

(3)  acțiuni de comunicare elaborate în comun;

(3a)   activități de monitorizare; [AM 33]

(4)  orice alte acțiuni prevăzute în programele de lucru menționate la articolul 13, care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 sau în sprijinul atingerii lor.

Formele posibile ale acțiunilor menționate la literele (a), (b) și (d) sunt prezentate în lista neexhaustivă din anexa 1.

4.  Acțiunile care constau în dezvoltarea, instalarea, întreținerea și operarea unor adaptări sau extinderi ale componentelor comune ale sistemelor electronice europene pentru cooperarea cu țări terțe care nu sunt asociate programului sau cu organizații internaționale sunt eligibile pentru finanțare dacă prezintă interes pentru Uniune. Comisia instituie măsurile administrative necesare, care pot prevedea o contribuție financiară pentru aceste acțiuni din partea părților terțe vizate. [AM 34]

5.  În cazul în care o acțiune de consolidare a capacităților IT menționată la alineatul (3) litera (c) se referă la dezvoltarea și operarea unui sistem electronic european, numai costurile legate de responsabilitățile încredințate Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (2) sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului. Statele membre suportă costurile legate de responsabilitățile care le sunt încredințate în temeiul articolului 11 alineatul (3).

Articolul 8

Experți externi

1.  Ori de câte ori acest lucru este benefic pentru realizarea acțiunilor în vederea punerii în aplicare a obiectivelor menționate la articolul 3, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, inclusiv cei ai țărilor terțe care nu sunt asociate la program în temeiul articolului 5, reprezentanți ai mediilor academice și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai altor organizații relevante, reprezentanți ai operatorilor economici și ai organizațiilor care reprezintă operatori economici, precum și reprezentanți ai societății civile pot participa în calitate de experți externi la acțiunile organizate în cadrul programului. [AM 35]

2.  Cheltuielile suportate de experții externi menționați la alineatul (1) sunt eligibile pentru rambursare în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Regulamentul financiar.

3.  Experții externi sunt selectați de Comisie, pe baza competențelor, a experienței lor în domeniul de aplicare al prezentului regulament și a cunoștințelor relevante ale acestora pentru cu privire la acțiunea specifică avută în vedere, evitând orice potențial conflict de interese. Procesul de selecție asigură un echilibru între reprezentanții mediului de afaceri și alți experți din cadrul societății civile și ține seama de principiul egalității între femei și bărbați. Lista experților externi este actualizată în mod regulat și pusă la dispoziția publicului. [AM 36]

CAPITOLUL III

GRANTURI

Articolul 9

Atribuirea, complementaritatea și finanțarea combinată

1.  Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar, în special cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării și egalității de tratament. [AM 37]

2.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea programului, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Orice contribuție la acțiune face obiectul normelor aplicabile programului Uniunii din care s-a acordat respectiva contribuție. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

3.  În conformitate cu articolul 198 litera (f) din Regulamentul financiar, granturile vor fi acordate fără o cerere de propuneri dacă entitățile eligibile sunt autorități vamale din statele membre și din țările terțe asociate la program, astfel cum se menționează la articolul 5 din prezentul regulament, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Articolul 10

Rata de cofinanțare

1.  Prin derogare de la articolul 190 din Regulamentul financiar, programul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni, în funcție de pertinența acțiunii și de impactul estimat. [AM 38]

2.  Rata de cofinanțare aplicabilă în cazul în care acțiunile necesită atribuirea de granturi se stabilește în programele de lucru multianuale menționate la articolul 13.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU ACȚIUNILE DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR INFORMATICE

Articolul 11

Responsabilități

1.  Comisia și statele membre asigură în comun dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12, inclusiv proiectarea, specificațiile, testarea conformității, implementarea, întreținerea, evoluția, modernizarea, securitatea, asigurarea calității și controlul calității sistemelor electronice europene incluse în planul strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la articolul 12. [AM 39]

2.  Comisia asigură în special:

(a)  dezvoltarea și operarea componentelor comune astfel cum s-a stabilit în planul strategic multianual pentru domeniul vamal prevăzut la articolul 12;

(b)  coordonarea de ansamblu a dezvoltării și operării sistemelor electronice europene având în vedere operabilitatea, reziliența informatică, interconectarea și îmbunătățirea lor continuă, precum și implementarea lor în mod sincronizat; [AM 40]

(c)  coordonarea, la nivelul Uniunii, a sistemelor electronice europene în vederea promovării și implementării lor la nivel național;

(d)  coordonarea dezvoltării și operării sistemelor electronice europene în ceea ce privește interacțiunile lor cu părți terțe, cu excepția acțiunilor destinate satisfacerii cerințelor naționale;

(e)  coordonarea sistemelor electronice europene cu alte acțiuni relevante referitoare la guvernarea electronică la nivelul Uniunii;

(ea)   comunicarea eficientă și rapidă cu statele membre și între acestea, pentru a optimiza guvernanța sistemelor electronice ale Uniunii; [AM 41]

(eb)   comunicarea în timp util și transparentă cu părțile interesate implicate în punerea în practică a sistemelor informatice la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, îndeosebi cu privire la întârzierile de punere în practică și la utilizarea componentelor de la nivelul Uniunii și la nivel național. [AM 42]

3.  Statele membre asigură în special:

(a)  dezvoltarea și operarea componentelor naționale astfel cum s-a stabilit în planul strategic multianual pentru domeniul vamal prevăzut la articolul 12;

(b)  coordonarea dezvoltării și operării componentelor naționale ale sistemelor electronice europene la nivel național;

(c)  coordonarea sistemelor electronice europene cu alte acțiuni relevante referitoare la guvernarea electronică la nivel național;

(d)  furnizarea informarea periodică de informații a Comisiei cu privire la măsurile adoptate pentru a le permite autorităților sau operatorilor economici respectivi vizați să utilizeze pe deplin și în mod eficient sistemele electronice europene; [AM 43]

(e)  implementarea la nivel național a sistemelor electronice europene.

Articolul 12

Planul strategic multianual pentru domeniul vamal (PSM-V)

1.  Comisia elaborează adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 17, în completarea prezentului regulament, întocmind și actualizează actualizând un plan strategic multianual pentru domeniul vamal care enumeră toate sarcinile relevante pentru dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene și care clasifică fiecare sistem sau o parte a unui sistem ca fiind: [AM 65]

(a)  o componentă comună: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivelul Uniunii care este disponibilă pentru toate statele membre sau identificată a fi comună de către Comisie ca fiind comună din motive care țin de eficiență, securitate de securitatea raționalizării și raționalizare de fiabilitate; [AM 45]

(b)  o componentă națională: o componentă a sistemelor electronice europene dezvoltată la nivel național, care este disponibilă în statul membru care a creat o astfel de componentă sau a contribuit la crearea sa în comun cu alte state, de exemplu în cadrul unui proiect de colaborare privind dezvoltarea informatică la care participă un grup de state membre; [AM 46]

(c)  sau o combinație între cele două.

2.  Planul strategic multianual pentru domeniul vamal include, de asemenea, acțiuni de inovare și acțiuni pilot, precum și metodologiile și instrumentele de sprijin aferente sistemelor electronice europene.

3.  Statele membre notifică Comisiei finalizarea fiecărei sarcini care le-a fost atribuită în cadrul planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1). De asemenea, ele raportează periodic Comisiei cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite ce le revin și, dacă este cazul, cu privire la întârzierile previzibile în implementarea acestora. [AM 47]

4.  Cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei rapoartele de progres anuale cu privire la punerea în aplicare a planului strategic multianual pentru domeniul vamal menționat la alineatul (1), care acoperă perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului precedent. Rapoartele anuale menționate se bazează pe un format prestabilit.

5.  Cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Comisia, pe baza rapoartelor anuale menționate la alineatul (4), întocmește un raport consolidat de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre și de Comisie în punerea în aplicare a planului menționat la alineatul (1), incluzând informații privind adaptările necesare sau întârzierile planului, și pune raportul respectiv la dispoziția publicului. [AM 48]

CAPITOLUL V

PROGRAMARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL

Articolul 13

Programul de lucru

1.  Programul va fi pus în aplicare prin programe Programele de lucru multianuale menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar sunt adoptate pentru a deservi obiectivele Programului. Programele de lucru multianuale menționate la articolul 108 din Regulamentul financiar stabilesc în special obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metodele de realizare și cuantumul total al planului de finanțare. De asemenea, programele conțin o descriere detaliată a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de execuție. [AM 66]

2.  Programele de lucru multianuale se Comisia, în conformitate cu articolul 17, adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte delegate de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2) completare a prezentului regulament prin stabilirea unor programe multianuale de lucru. [AM 67]

2a.   Programul de lucru multianual se bazează pe învățămintele desprinse din programele precedente. [AM 51]

Articolul 14

Monitorizare și raportare

1.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 41 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la rezultatele programului. Raportarea cu privire la articolul 3 rezultate include informații privind atât progresele, cât și deficiențele. [AM 52]

2.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind rezultatele programului în sensul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare pentru a asigura Parlamentul European și Consiliul cu informații calitative și cantitative actualizate referitoare la rezultatele programului. [AM 53]

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt comparabile și complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune impun cerințe de raportare proporționate proporționale și pertinente. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate. [AM 54]

Articolul 15

Evaluare

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

2.  Evaluarea interimară intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru trei ani de la începerea implementării programului. [AM 55]

2a.   Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele sale. [AM 56]

3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de patru trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. [AM 57]

4.  Comisia prezintă și comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 58]

Articolul 16

Audituri și investigații

În cazul în care o țară terță participă la program printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță respectivă acordă drepturile necesare și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană și Parchetul European (EPPO) să își exercite pe deplin competențele care le-au fost atribuite. În cazul OLAF și al EPPO, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale verificări și inspecții la fața locului, prevăzute de în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului(18).[AM 59]

CAPITOLUL VI

EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE ȘI PROCEDURA COMITETULUI

Articolul 17

Exercitarea delegării de competențe

1.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (1), la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (2) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. [AM 68]

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 alineatul (1), la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 69]

4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (1), al articolului 13 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (2) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 70]

Articolul 18

Procedura comitetului

1.  Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul pentru programul Vamă”. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 71]

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 19

Informare, comunicare și publicitate

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc menționează originea finanțării primite din partea Uniunii și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii o vizibilitate maximă a acesteia (în special în cazul cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. [AM 60]

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile finanțate în cadrul programului și rezultatele sale obținute de acțiunile finanțate. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3. [AM 61]

Articolul 20

Abrogare

1.  Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

2.  Decizia nr. 70/2008/CE se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 21

Dispoziții tranzitorii

1.  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate, până la încheierea lor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1294/2013, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

2.  Pachetul financiar pentru program poate include, de asemenea, cheltuieli de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția de la măsurile adoptate în temeiul programului anterior, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1294/2013, la programul actual.

3.  Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), necesare pentru a permite gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA 1

Listă neexhaustivă a formelor posibile de acțiuni

menționate la articolul 7 alineatul (3) primul paragraf literele (a), (b) și (d)

Acțiunile menționate la articolul 7 alineatul (3) primul paragraf literele (a), (b) și (d) pot lua, printre altele, următoarele forme:

(a)  În ceea ce privește reuniunile și evenimentele ad hoc similare:

–  seminar și atelier, la care participă, în general, toate țările și în cadrul căruia se fac prezentări, iar participanții sunt angrenați în discuții și activități intensive pe un anumit subiect;

–  vizită de lucru organizată pentru a le permite funcționarilor să dobândească sau să își dezvolte experiența sau cunoștințele în domeniul vamal.

(b)  În ceea ce privește colaborarea structurată pe bază de proiecte:

–  grup de proiect, în general compus dintr-un număr limitat de țări, care funcționează pentru o perioadă limitată și urmărește realizarea unui obiectiv predefinit, cu rezultate definite cu precizie, inclusiv coordonarea sau analiza comparativă;

–  grup operativ, și anume forme structurate de cooperare, cu un caracter permanent sau temporar, care pun în comun expertiza pentru a îndeplini atribuții în domenii specifice sau pentru a efectua activități operaționale, beneficiind eventual de sprijinul serviciilor de colaborare online, de asistență administrativă și de infrastructură și echipamente;

–  activitate de monitorizare efectuată de echipe mixte formate din funcționari ai Comisiei și funcționari ai autorităților eligibile pentru a analiza practicile vamale, pentru a identifica eventualele dificultăți în punerea în aplicare a normelor și, după caz, pentru a formula sugestii în vederea adaptării normelor și a metodelor de lucru ale Uniunii.

(c)  În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare a competențelor umane și acțiunile de consolidare a capacităților:

–  acțiuni comune de formare sau dezvoltarea unor programe de învățare online (eLearning), care să sprijine formarea competențelor și dobândirea cunoștințelor profesionale necesare în domeniul vamal;

–  asistență tehnică, menită să îmbunătățească procedurile administrative, să consolideze capacitatea administrativă și să amelioreze funcționarea și operațiunile autorităților vamale prin inițierea și schimbul de bune practici.

ANEXA 2

Indicatori

Obiectiv specific: să sprijine pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale, precum și cooperarea vamală și consolidarea capacității administrative, inclusiv competențele umane și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene pentru domeniul vamal.

1.  Consolidarea capacităților (capacități administrative, umane și informatice):

1.  Indexul privind aplicarea și implementarea legislației și a politicilor Uniunii (numărul de acțiuni din cadrul programului organizate în acest domeniu și recomandări emise în urma acțiunilor respective)

2.  Indexul privind învățarea (modulele de învățare utilizate; numărul de funcționari formați; scorul de calitate per participant)

3.  Disponibilitatea sistemelor electronice europene (în procente de timp)

4.  Disponibilitatea rețelei comune de comunicații (în procente de timp)

5.  Utilizarea principalelor sisteme electronice europene care vizează creșterea interconectării și trecerea la o uniune vamală fără proceduri pe suport de hârtie (numărul de mesaje schimbate și consultările efectuate)

6.  Rata de finalizare a implementării CVU (procentajul etapelor încheiate în procesul de implementare a sistemelor prevăzute de CVU)

2.  Schimbul de cunoștințe și colaborarea în rețele:

1.  Indexul privind robustețea colaborării (gradul de colaborare în rețea generat, numărul de reuniuni față în față, numărul de grupuri de colaborare online)

2.  Indexul privind bunele practici și orientări (indicele numărului de acțiuni din cadrul programului organizate în acest domeniu; procentul de participanți care au utilizat o practică de lucru/orientare dezvoltată cu sprijinul programului)

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 45.
(2) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.
(3)Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE, JO L 347, 20.12.2013, p. 209.
(4)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(5)JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6)COM(2016)0605 final. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(7)Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal.
(8)COM(2010)0700 final.
(9)Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21).
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11)Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(12) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(13)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(14)Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(15)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(16)Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(17)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(18) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Ultima actualizare: 29 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate