Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0464/2018

Ingivna texter :

A8-0464/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Antagna texter :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Antagna texter
PDF 241kWORD 81k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0442),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0261/2018),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A8-0464/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 45.
(2) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 15 januari 2019 (Antagna texter, P8_TA(2019)0008).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) /… om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
P8_TC1-COD(2018)0232

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 114 och 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Det Tull 2020-program Tull 2020-programmet, som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/2013(3) och dess föregående program föregångare har i betydande mån bidragit avsevärt till att underlätta och förstärka stärka tullsamarbetet. Många av verksamheterna på tullområdet Mycket av tullverksamheten är gränsöverskridande genom att de den involverar och berör samtliga medlemsstater, och de kan således därför inte utföras genomföras ändamålsenligt och effektivt av enskilda medlemsstater varje medlemsstat på egen hand. Ett unionsomfattande tullprogram på unionsnivå som genomförs av kommissionen erbjuder förser medlemsstaterna en unionsram inom vilken de kan med ramar på unionsnivå för att utveckla dessa samarbetsaktiviteter detta samarbete, vilket är mera mer kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv skulle inrätta enskilda inrättar sina egna samarbetsramar på bilateral eller multilateral grund. En fortsatt finansiering från unionens sida av verksamheter på området för tullsamarbete bör följaktligen säkerställas genom att man inrättar nivå. Tullprogrammet spelar också en väsentlig roll för att skydda unionens och medlemsstaternas budgetintressen genom att säkerställa en effektiv uppbörd av tullar och utgör därmed en viktig inkomstkälla för unionens budget och de nationella budgetarna, bland annat genom sitt fokus på uppbyggnad av it-kapacitet och ökat samarbete på tullområdet. Vidare är harmoniserade och standardiserade kontroller nödvändiga för att spåra olagliga gränsöverskridande flöden av varor och bekämpa bedrägerier. Det är därför lämpligt och i effektivitetens intresse att säkerställa kontinuiteten i unionens finansieringsverksamhet på området för tullsamarbete genom att ett nytt program inrättas på samma område, nämligen tullprogrammet (programmet). [Ändr. 1]

(1a)  I 50 år har tullunionen, som förverkligats av de nationella tullmyndigheterna, utgjort en hörnsten för unionen, som är ett av världens största handelsblock. Tullunionen är ett viktigt exempel på framgångsrik integration i unionen och en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företagen och allmänheten. I sin resolution av den 14 mars 2018 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 uttryckte parlamentet särskild oro över tullbedrägerier. En starkare och mer ambitiös union kan uppnås endast om den får förstärkta finansiella medel, kontinuerligt stöd för befintlig politik och ökade resurser. [Ändr. 2]

(2)  Tullunionen har utvecklats väsentligt avsevärt under de femtio senaste 50 åren och tullförvaltningarna utför fullgör nu framgångsrikt en bred uppsättning av lång rad olika uppgifter vid gränserna. Tillsammans gränsen. De arbetar de för tillsammans och strävar efter att underlätta handeln en etisk och rättvis handel och minska byråkratin, ta ut inkomster för inkassera intäkter till nationella budgetars och unionsbudgetens räkning och unionsbudgeten och hjälpa till att skydda allmänheten mot terrorism, befolkningen mot terroristhot, hälso- och miljöhot och samt andra hot. Särskilt införandet av den EU-omfattande genom att införa gemensamma ramen ramar för riskhantering(4) och tullens kontroll av förflyttningar av på tullområdet på unionsnivå och genom att kontrollera stora kontantbelopp kontantflöden för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att tullen står i främsta ledet när det gäller går tullmyndigheterna i bräschen för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och illojal konkurrens. Med detta breda tanke på deras omfattande uppdrag utgör tullen tullmyndigheterna nu i praktiken den ledande myndigheten de huvudansvariga myndigheterna för kontroll kontrollen av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte enbart täcka bara omfatta tullsamarbete utan även stödja tullmyndigheternas uppdrag i stort det bredare tulluppdrag som det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. att övervaka nämligen tillsynen av unionens internationella handel, bidra till och genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå unionspolitik som har betydelse för ett inflytande på handeln, och bidra till leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden täcker således i denna förordning bör därför omfatta tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget). [Ändr. 3]

(3)  Programmet bör som ett allmänt mål bistå medlemsstaterna och kommissionen genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som har som mål syftar till att stödja tullunionen och tullmyndigheterna bör programmet med det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojal och olaglig illojala och olagliga affärsmetoder samtidigt som legitim affärsverksamhet gynnas, garantera uppmuntras, säkerhet och skydd för unionen och dess invånare garanteras och konsumentskyddet därigenom stärks samt underlätta legitim handel, så att företag och invånare allmänhet till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns fördelar. potential. [Ändr. 4]

(3a)  Det har blivit uppenbart att vissa av de system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex endast delvis kan införas till den 31 december 2020, vilket innebär att icke-elektroniska system kommer att fortsätta att användas efter detta datum, och i avsaknad av lagstiftningsändringar som förlänger denna tidsfrist kommer företag och tullmyndigheter inte att kunna fullgöra sina skyldigheter och rättsliga förpliktelser när det gäller tullverksamheten. Därför bör ett av programmets främsta särskilda mål vara att hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att inrätta sådana elektroniska system. [Ändr. 5]

(3b)  Tullförvaltning och tullkontroll är ett dynamiskt politikområde som står inför nya utmaningar till följd av globala affärsmodeller och leveranskedjor som hela tiden utvecklas, liksom föränderliga konsumtionsmönster och digitalisering, såsom e-handel, inbegripet sakernas internet, dataanalys, artificiell intelligens och blockkedjeteknik. Programmet bör stödja tullförvaltningen i sådana situationer och möjliggöra användning av innovativa lösningar. Dessa utmaningar understryker ytterligare behovet av samarbete mellan tullmyndigheter och behovet av en enhetlig tolkning och ett enhetligt genomförande av tullagstiftningen. När de offentliga finanserna står under tryck ökar omfattningen av världshandeln, och bedrägerier och smuggling är ett växande problem. Programmet bör bidra till att bemöta dessa utmaningar. [Ändr. 6]

(3c)  För att säkerställa maximal effektivitet och undvika överlappningar bör kommissionen samordna genomförandet av programmet med relaterade unionsprogram och unionsfonder. Detta inbegriper i synnerhet Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och Fonden för integrerad gränsförvaltning, reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser. [Ändr. 7]

(3d)  När det gäller Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen beaktar finansieringsramen för programmet inte de kostnader som följer av avtalet om utträde och den eventuella framtida relationen mellan Förenade kungariket och unionen. Undertecknandet av detta avtal, Förenade kungarikets tillbakadragande från alla befintliga tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område skulle kunna leda till ytterligare kostnader som inte kan uppskattas exakt vid tidpunkten för inrättandet av programmet. Kommissionen bör därför överväga att avsätta tillräckliga medel för att förbereda sig för dessa eventuella kostnader. Dessa kostnader bör dock inte täckas av programmets finansieringsram, eftersom den budget som anslås i programmet bara kommer att räcka till de kostnader som realistiskt kunde förutses vid tidpunkten för inrättandet av programmet. [Ändr. 8]

(4)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5), för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(5)  För att stödja tredjeländers anslutning och associering bör programmet vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater och de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att vissa samtliga villkor är uppfyllda. Det får även vara öppet för andra tredjeländer i enlighet med på de villkor som anges föreskrivs i särskilda avtal mellan unionen och de berörda länderna om dessa länder angående deras länders deltagande i unionens program, om detta deltagande ligger i unionens program. intresse och har en positiv inverkan på den inre marknaden utan att påverka konsumentskyddet. [Ändr. 9]

(6)  Programmet bör omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [2018/XXX1046](6) (nedan kallad budgetförordningen) är tillämplig på detta program. I den förordningen budgetförordningen fastställs regler reglerna för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter. [Ändr. 10]

(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet och har visat sig vara adekvata och bör därför behållas, medan andra som har visat sig vara inadekvata bör avslutas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör tullprogrammet programmet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter. [Ändr. 11]

(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning(7). För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning, dvs. som utgörs av den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning. [Ändr. 12]

(9)  Utbytet av tulluppgifter och relaterad information är grundläggande för att tullen ska kunna fungera och täcker mycket mer än blott utbyten inom tullunionen. Anpassningar eller utvidgningar av europeiska elektroniska system till tredjeländer som inte är associerade till programmet och internationella organisationer skulle kunna vara av intresse för unionen eller medlemsstaterna. När det motiveras av ett sådant intresse bör följaktligen anpassningar eller utvidgningar av europeiska elektroniska system till att även omfatta samarbete med tredjeländer och internationella organisationer betraktas som stödberättigande kostnader inom ramen för programmet.

(10)  Med tanke på vikten av globalisering globaliseringens betydelse bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, liksom akademiker och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället. [Ändr. 13]

(11)  I linje med kommissionens åtagande i dess meddelande av den 19 oktober 2010 Översyn av EU:s budget(8), dvs. att förenkla finansieringsprogram och göra dem samstämmiga, bör medel delas med andra av unionens finansieringsinstrument när programmets planerade åtgärder eftersträvar mål som är gemensamma för flera finansieringsinstrument – med beaktande av att det belopp som anslås till programmet beräknas utan hänsyn till att det kan uppstå oförutsedda utgifter – vilket dock inte får innefatta dubbelfinansiering. Programmets åtgärder bör säkerställa samstämmighet i användningen av unionens medel till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna. [Ändr. 14]

(11a)   Inköp av programvara som behövs för att utföra noggranna gränskontroller bör berättiga till finansiering inom ramen för programmet. Vidare bör inköp av programvara som kan användas i alla medlemsstater uppmuntras i syfte att underlätta utbytet av data. [Ändr. 15]

(12)  Den största delen En större del av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt. För att säkerställa sammanhållning och samordning när det gäller åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad bör det i programmet föreskrivas att kommissionen ska utveckla och uppdatera en flerårig strategisk plan för tullens elektroniska system, med målet att skapa en elektronisk miljö som säkerställer konsekvens och driftskompatibilitet mellan tullsystemen i unionen. [Ändr. 16]

(13)  I Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG(9) uppmanas kommissionen att utarbeta en flerårig strategisk plan för tullen, i syfte att skapa en sammanhängande och kompatibel elektronisk tullmiljö för unionen. Utvecklingen och driften av de elektroniska system som tas upp i denna fleråriga strategiska plan finansieras huvudsakligen genom programmet. För att säkerställa att programmet och den fleråriga strategiska planen är samstämmiga och samordnade bör de relevanta bestämmelserna i det beslutet tas med i denna förordning. Eftersom alla relevanta bestämmelser i beslut nr 70/2008/EG har övertagits av förordning (EU) nr 952/2013 eller tas över av denna förordning, bör det beslutet upphävas.

(14)  Denna förordning Kommissionen bör anta genomföras med hjälp av arbetsprogram för tillämpningen av denna förordning. Med tanke på att de mål som ska uppnås har medellång respektive långfristig är av medellång- till långsiktig karaktär och utgående från tidigare erfarenheter bör arbetsprogrammen kunna täcka flera år. Övergången från årliga till fleråriga arbetsprogram kommer att minska den administrativa bördan för både kommissionen och medlemsstaterna. [Ändr. 62]

(14a)  I linje med iakttagelserna i de två särskilda rapporter som nyligen antagits av Europeiska revisionsrätten på tullområdet, nämligen den särskilda rapporten nr 19/2017 av den 5 december 2017. Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen och den särskilda rapporten nr 26/2018 av den 10 oktober 2018 En rad förseningar av tullens it-system: vad har gått fel?, bör de åtgärder som vidtas inom ramen för tullprogrammet för samarbete i tullfrågor syfta till att åtgärda de brister som påpekats. [Ändr. 17]

(14b)  Den 4 oktober 2018 antog Europaparlamentet en resolution om kampen mot tullbedrägerier och skyddet av unionens egna medel. Slutsatserna i denna resolution bör beaktas i samband med de åtgärder som genomförs inom ramen för programmet. [Ändr. 18]

(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10). [Ändr. 63]

(16)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(11) behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av instrumentets konsekvenser i praktiken.

(17)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på ändringar av de politiska prioriteringarna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av förteckningen över indikatorer för att mäta i vilken utsträckning programmets särskilda mål uppnåtts, upprättandet och uppdaterandet av den fleråriga strategiska planen för tullområdet samt fastställandet av de fleråriga arbetsprogrammen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(12). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter. [Ändr. 64]

(18)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(13), rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(14), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(15) och rådets förordning (EU) 2017/1939(16) ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på platsen, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Enligt förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och andra brott som skadar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(17). I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(19)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

(20)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, klumpsummor, schablonsatser, bidrag till och enhetskostnader och samt finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. [Ändr. 19]

(21)  Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkan, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(22)  Denna förordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013, som därför bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.  Genom denna förordning inrättas ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (nedan kallat programmet).

2.  Här fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  tullmyndigheter: de myndigheter som definieras i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

2.  europeiska elektroniska system: de elektroniska system som krävs för tullunionen och för utförandet av tullmyndigheternas uppdrag.

3.  tredjeland: ett land som inte är medlem i unionen.

Artikel 3

Programmets mål

1.  I syfte att uppnå det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, och i syfte att garantera säkerhet och skydd i medlemsstaterna och skydda unionen mot bedrägerier och illojala och olagliga affärsmetoder, och samtidigt främja legitim affärsverksamhet och en hög konsumentskyddsnivå, är programmets allmänna mål är att stödja tullunionen och tullmyndigheterna när det gäller att skydda i skyddet av unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet underlättas. [Ändr. 20]

2.  Programmets har följande särskilda mål:

1.   är Att stödja utarbetande och ett enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, liksom tullsamarbete.

2.   Bistå med uppbyggnad av it-kapacitet genom administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling, underhåll och drift av de europeiska elektroniska systemen. system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex och möjliggöra en smidig övergång till en papperslös miljö och handel i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

3.  Finansiera gemensamma åtgärder genom samarbetsmekanismer som gör det möjligt för tjänstemän att genomföra gemensamma operativa insatser inom sina huvudsakliga ansvarsområden, utbyta erfarenheter på tullområdet och med gemensamma krafter arbeta för resultat på tullområdet.

4.  Stärka personalkompetensen, stödja tulltjänstemännens yrkesfärdigheter och ge dem möjlighet att fullgöra sina uppgifter på en enhetlig grund.

5.  Stödja innovation på det tullpolitiska området. [Ändr. 21]

2a.  Programmet ska vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra av unionens åtgärdsprogram och fonder som har liknande mål på närliggande områden [Ändr. 22]

2b.  Vid genomförandet av programmet ska principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering respekteras. [Ändr. 23]

2c.  Programmet ska också stödja en kontinuerlig utvärdering och övervakning av samarbetet mellan tullmyndigheter i syfte att identifiera svagheter och möjliga förbättringar. [Ändr. 24]

Artikel 4

Budget

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 842 844 000 EUR i 2018 års priser (950 000 000 EUR i löpande priser). [Ändr. 25]

2.  Där det är nödvändigt och vederbörligen motiverat får det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets resultat och måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten och informations- och kommunikationsåtgärde från kommissionens sida riktade till medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt liksom utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning behandling och -utbyte, utbyte av information, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet, i den mån sådana aktiviteter krävs för att programmets mål ska uppnås. [Ändr. 26]

2a.  Programmet ska inte användas för att täcka kostnader i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen. Kommissionen ska på grundval av sin egen bedömning avsätta medel för att täcka kostnaderna i samband med Förenade kungarikets tillbakadragande från alla unionens tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område.

Innan kommissionen avsätter dessa medel ska den göra en uppskattning av de potentiella kostnaderna och informera Europaparlamentet så snart de uppgifter som är relevanta för denna uppskattning blir tillgängliga. [Ändr. 27]

Artikel 5

Tredjeländer som är associerade till programmet

Programmet ska vara öppet för följande tredjeländer:

a)  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder.

b)  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder, förutsatt att dessa länder i tillräcklig grad har tillnärmat sin relevanta lagstiftning och sina administrativa metoder till unionens lagstiftning och metoder.

c)  Andra tredjeländer, i enlighet med på de villkor i respektive om föreskrivs i ett särskilt avtal som täcker om ett lands tredjelands deltagande i unionens program, förutsatt att avtalet [Ändr. 28]

–  säkerställer en rimlig balans mellan bidraget från det tredjeland som deltar i unionens program och de fördelar som landet får av respektive program,

–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i förordning [2018/XXX] [den nya budgetförordningen], [Ändr. 29]

–  inte ger tredjelandet beslutsbefogenhet över programmet,

–  garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och att skydda sina ekonomiska intressen.

Artikel 6

Genomförande av och former för EU-finansiering

1.  Programmet ska genomföras genom direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter för deras utgifter för resor och uppehälle.

KAPITEL II

STÖDBERÄTTIGANDE

Artikel 7

Stödberättigande åtgärder

1.  Endast åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 ska berättiga till finansiering.

2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] och/eller åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 i förordning (EU) [2018/XXX] [programmet för bedrägeribekämpning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program. [Ändr. 30]

3.  Åtgärder enligt punkterna 1 och 2 ska innefatta följande:

a)  Möten och liknande särskilda evenemang.

b)  Projektbaserat strukturerat samarbete, såsom samarbete kring it-utveckling av en grupp medlemsstater. [Ändr. 31]

c)  Åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad, i synnerhet utveckling och drift av europeiska elektroniska system.

d)  Åtgärder för uppbyggnad av personalkompetens och annan kapacitetsuppbyggnad, däribland utbildning och utbyte av bästa praxis. [Ändr. 32]

e)  Stöd och andra åtgärder, däribland följande:

1.  Studier.

2.  Innovationsverksamheter, i synnerhet koncepttest och pilot- och prototypförsök.

3.  Gemensamt framtagna kommunikationsåtgärder.

(3a)   Övervakningsverksamhet.  [Ändr. 33]

4.  Andra åtgärder som föreskrivs i de arbetsprogram som avses i artikel 13 och som är nödvändiga för att uppnå eller stödja de mål som anges i artikel 3.

I bilaga 1 anges en icke-uttömmande förteckning över möjliga typer av åtgärder som avses i leden a, b och d.

4.  Åtgärder bestående i utveckling, ibruktagande, underhåll och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder. [Ändr. 34]

5.  När en åtgärd för it-kapacitetsuppbyggnad som avses i punkt 3 c avser utveckling och drift av ett europeiskt elektroniskt system ska enbart kostnader relaterade till de ansvarsområden som kommissionen anförtrotts enligt artikel 11.2 vara berättigade till finansiering inom ramen för programmet. Medlemsstaterna ska bära de kostnader som är relaterade till de ansvarsområden som de anförtrotts i enlighet med artikel 11.3.

Artikel 8

Externa experter

1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, akademiker samt företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer eller och företrädare för det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet. [Ändr. 35]

2.  Kostnader som uppstår för sådana externa experter som avses i punkt 1 ska berättiga till ersättning inom ramen för programmet i enlighet med artikel 238 i budgetförordningen.

3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, deras kompetens, erfarenheter och kunskaper som är på tillämpningsområdet för denna förordning och deras relevanta för kunskaper om de specifika åtgärderna, åtgärder som vidtas, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas. Vid urvalet ska man uppnå en balans mellan företrädare för näringslivet och andra experter från det civila samhället samt beakta principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Förteckningen över externa experter ska regelbundet uppdateras och göras tillgänglig för allmänheten. [Ändr. 36]

KAPITEL III

BIDRAG

Artikel 9

Tilldelning, komplementaritet och kombinerad finansiering

1.  Bidrag inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen, särskilt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling [Ändr. 37].

2.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom programmet, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

3.  I enlighet med artikel 198 f i budgetförordningen ska bidrag tilldelas utan ansökningsomgång när de stödberättigade enheterna är tullmyndigheter i medlemsstaterna och i sådana tredjeländer som är associerade till programmet enligt artikel 5 i den här förordningen, förutsatt att villkoren i den artikeln är uppfyllda.

Artikel 10

Samfinansieringssats

1.  Med avvikelse från artikel 190 i budgetförordningen får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader med hänsyn till åtgärdens relevans och beräknade inverkan. [Ändr. 38]

2.  Den samfinansieringssats som ska tillämpas när åtgärder kräver tilldelning av bidrag ska anges i de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 13.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ÅTGÄRDER FÖR IT-KAPACITETSUPPBYGGNAD

Artikel 11

Ansvarsområden

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift, inbegripet utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12., inbegripet dess utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, modernisering, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. [Ändr. 39]

2.  Kommissionen ska särskilt svara för följande:

a)  Utveckling och drift av gemensamma komponenter som de fastställts inom ramen för den fleråriga strategiska plan för tullen som föreskrivs i artikel 12.

b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga, och motståndskraftiga mot it-angrepp, sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt. [Ändr. 40]

c)  Samordning på unionsnivå av de europeiska elektroniska systemen, med sikte på att främja och genomföra dem på nationell nivå.

d)  Samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen i fråga om deras samspel med tredje parter, bortsett från åtgärder som utformats för att uppfylla nationella behov.

e)  Samordning mellan de europeiska elektroniska systemen och andra relevanta åtgärder som rör e-förvaltning på unionsnivå.

(ea)   Effektiv och snabb kommunikation med och mellan medlemsstaterna i syfte att rationalisera hanteringen av unionens elektroniska system. [Ändr. 41]

(eb)   Snabb och tydlig kommunikation med de intressenter som berörs av genomförandet av it-system på unions- och medlemsstatsnivå, särskilt om förseningar i genomförandet av och kostnader för unionskomponenter och nationella komponenter. [Ändr. 42]

3.  Medlemsstaterna ska särskilt svara för följande:

a)  Utveckling och drift av nationella komponenter som de fastställts inom ramen för den fleråriga strategiska plan för tullen som föreskrivs i artikel 12.

b)  Samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemens nationella komponenter på nationell nivå.

c)  Samordning mellan de europeiska elektroniska systemen och andra relevanta åtgärder som rör e-förvaltning på nationell nivå.

d)  Regelbunden information till kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att deras respektive myndigheter de berörda myndigheterna eller ekonomiska aktörer aktörerna ska kunna använda de europeiska elektroniska systemen till fullo och på ett ändamålsenligt sätt. [Ändr. 43]

e)  Genomförande på nationell nivå av de europeiska elektroniska systemen.

Artikel 12

Flerårig strategisk plan för tullen

1.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning genom att upprätta och hålla uppdaterad uppdatera en flerårig strategisk plan för tullen tullområdet där samtliga de arbetsuppgifter som är relevanta för utveckling och drift utvecklingen och driften av de europeiska elektroniska systemen förtecknas och varje system eller del av ett system klassificeras som [Ändr. 65]

a)  en gemensam komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater eller, av skäl som hänger samman med effektivitet, säkerhet och rationalisering, rationaliseringssäkerhet och tillförlitlighet, har identifierats som gemensam av kommissionen, [Ändr. 45]

b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, till exempel som en del av ett samarbetsprojekt för it-utveckling av en grupp medlemsstater, eller [Ändr. 46]

c)  en kombination av båda.

2.  Den fleråriga strategiska planen för tullen ska även innefatta innovations- och pilotåtgärder och sådana stödjande metoder och verktyg som avser de europeiska elektroniska systemen.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna och i förekommande fall om förutsebara förseningar i genomförandet av dem [Ändr. 47].

4.  Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna till kommissionen lämna årliga lägesrapporter om genomförandet, under perioden 1 januari–31 december föregående år, av den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. Dessa årliga rapporter ska baseras på ett i förväg fastställt format.

5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, inbegripet information om nödvändiga anpassningar eller förseningar av planen, och offentliggöra den rapporten. [Ändr. 48]

KAPITEL V

PROGRAMPLANERING, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH KONTROLLER

Artikel 13

Arbetsprogram

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana Fleråriga arbetsprogram enligt vad som avses i artikel 108 110 i budgetförordningen ska antas för tillämpningen av programmet. I de fleråriga arbetsprogrammen ska i synnerhet anges de mål som ska eftersträvas, de förväntade resultaten, metoden för genomförande och det totala beloppet för finansieringsplanen. De ska också inbegripa en detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som anslagits för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för genomförandet [Ändr. 66].

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning genom att upprätta de fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2. [Ändr. 67]

2a.   De fleråriga arbetsprogrammen ska bygga på erfarenheterna från tidigare progrÄndr. [Ändr. 51]

Artikel 14

Övervakning och rapportering

1.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering I enlighet med sina rapporteringsskyldigheter enligt artikel 41.3 h i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som beskrivs i artikel 3. resultat. Rapporteringen om resultatet ska omfatta information om både framsteg och tillkortakommanden. [Ändr. 52]

2.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 3. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering. [Ändr. 53]

3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning uppgifterna från övervakningen av programmets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in resurseffektivt, på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och rättidigt. inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella och relevanta rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de resultatuppgifter som används. [Ändr. 54]

Artikel 15

Utvärdering

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

2.  En interimsutvärdering Interimsutvärderingen av programmet ska göras när det väl föreligger genomföras så snart tillräcklig information om genomförandet av programmet, dess genomförande blir tillgänglig, dock senast fyra tre år efter det att programmet började genomföras. [Ändr. 55]

2a.   Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål. [Ändr. 56]

3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra tre år efter utgången av den period som anges avses i artikel 1, ska kommissionen göra genomföra en slutlig utvärdering av programmet. [Ändr. 57]

4.  Kommissionen ska presentera och överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. [Ändr. 58]

Artikel 16

Revisioner och utredningar

Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). och rådets förordning (EU) 2017/1939(18) [Ändr. 59]

KAPITEL VI

UTÖVANDE AV DELEGERING OCH KOMMITTÉFÖRFARANDE

Artikel 17

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel artiklarna 12.1, 13.2 och 14.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028. [Ändr. 68]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel artiklarna 12.1, 13.2 och 14.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 69]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel artiklarna 12.1, 13.2 och 14.2 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 70]

Artikel 18

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad tullprogramkommittén. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.[Ändr. 71]

KAPITEL VII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Information, kommunikation och publicitet

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess största möjliga synlighet för den (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. [Ändr. 60]

2.  Kommissionen ska vidta genomföra informations- och kommunikationsåtgärder avseende om programmet, och dess om de åtgärder som finansierats inom ramen för programmet och om de resultat som uppnåtts genom de finansierade åtgärderna. De medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska institutionella kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses anges i artikel 3. [Ändr. 61]

Artikel 20

Upphävande

1.  Förordning (EU) nr 1294/2013 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

2.  Beslut nr 70/2008/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1.  Denna förordning ska inte påverka ett fortsatt genomförande eller en ändring av de åtgärder som berörs av förordning (EU) nr 1294/2013 fram till dess att de avslutas, och den förordningen ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas.

2.  Finansieringsramen för programmet får också omfatta de utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan programmet och de åtgärder som antagits inom ramen för dess föregångare, dvs. förordning (EU) nr 1294/2013.

3.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka de kostnader som föreskrivs i artikel 4.2, i syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA 1

Icke-uttömmande förteckning över möjliga typer av åtgärder som avses i artikel 7.3 första stycket a, b och d

De åtgärder som avses i artikel 7.3 första stycket a, b och d kan bland annat ha följande former:

a)  När det gäller möten och liknande särskilda evenemang:

–  Seminarier och workshoppar, där generellt alla länder närvarar, presentationer görs och deltagarna deltar i intensiva diskussioner och intensiv verksamhet om en särskild fråga.

–  Arbetsbesök, som organiseras för att tjänstemän ska kunna förvärva eller utvidga expertis och kunskaper i tullfrågor.

b)  När det gäller projektbaserat strukturerat samarbete:

–  Projektgrupper, där generellt ett begränsat antal länder deltar, där verksamhet sker under en begränsad tidsperiod i syfte att uppnå ett i förväg fastställt mål med noga angivet resultat, inbegripet samordning eller riktmärkning.

–  Arbetsgrupper, dvs. strukturerade samarbetsformer av icke-permanent eller permanent karaktär, där expertis slås samman för att utföra uppgifter på ett specifikt område eller operativ verksamhet, eventuellt med stöd av samordningstjänster online, administrativt bistånd samt infrastruktur och utrustning.

–  Övervakningsverksamhet, som utförs av gemensamma grupper av kommissionstjänstemän och tjänstemän från stödberättigade myndigheter i syfte att analysera tullpraxis, identifiera problem med genomföranderegler och, i tillämpliga fall, lägga fram förslag till anpassning av unionens regler och arbetsmetoder.

c)  När det gäller åtgärder för uppbyggnad av personalkompetens och annan kapacitetsuppbyggnad:

–  Gemensam utbildning eller utveckling av e-lärande, för att gynna utveckling av erforderliga färdigheter och yrkeskunskaper i tullfrågor.

–  Tekniskt bistånd, för att förbättra administrativa förfaranden, stärka den administrativa kapaciteten och förbättra tullmyndigheternas funktion och drift genom att ta fram och utbyta god praxis.

BILAGA 2

Indikatorer

Särskilt mål: Att stödja utarbetande och enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling och drift av de europeiska elektroniska system som inrättats för tullens verksamhet.

1.  Kapacitetsuppbyggnad (när det gäller administration, personal och it)

1.  Index för tillämpning och genomförande av unionslagstiftning och unionspolitik (antal åtgärder som organiserats på detta område inom programmet och rekommendationer som utfärdats till följd av dessa åtgärder)

2.  Index för utbildning (använda utbildningsmoduler; antal tjänstemän som utbildats; deltagarnas kvalitetspoäng)

3.  De europeiska elektroniska systemens tillgänglighet (som procentandel av tiden)

4.  Gemensamma kommunikationsnätets tillgänglighet (som procentandel av tiden)

5.  Användning av de centrala europeiska elektroniska system som syftar till att öka sammankopplingen och gå över till en pappersfri tullunion (antalet utväxlade meddelanden och utförda samråd)

6.  Grad av fullbordande av unionens tullkodex (procentandel uppnådda delmål avseende genomförandet av systemen inom ramen för unionens tullkodex)

2.  Kunskapsutbyte och nätverkande

1.  Index för samarbetets stabilitet (den omfattning av nätverkande som skapats, antalet personliga möten, antalet samarbetsgrupper online)

2.  Index för bästa praxis och riktlinjer (antal åtgärder som organiserats på detta område inom programmet; procentandel deltagare som använt en arbetspraxis/riktlinje som utvecklats med stöd av programmet)

(1)EUT C 62, 15.2.2019, s. 45
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).
(4)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(5)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(7)Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.
(8)COM(2010)0700.
(9)Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
(12) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(14)Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
(15)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(16)Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(17)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(18) Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy