Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0103(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0473/2018

Внесени текстове :

A8-0473/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Приети текстове :

P8_TA(2019)0386

Приети текстове
PDF 124kWORD 54k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I
P8_TA(2019)0386A8-0473/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0209),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0151/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0473/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 35.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013
P8_TC1-COD(2018)0103

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1148.)

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност