Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0264(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2017

Внесени текстове :

A8-0247/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.29

Приети текстове :

P8_TA(2019)0387

Приети текстове
PDF 130kWORD 60k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0551),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0345/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0247/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени, възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0264

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1700.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията във връзка с член 14, параграф 2 относно сътрудничеството с агенциите на Съюза

С цел да гарантира съгласуваността и съпоставимостта на европейската социална статистика, Комисията ще засили сътрудничеството с агенциите на Съюза в съответствие с член 14, параграф 2 и свързаните с него съображения (12 и 33). Това ще включва засилено сътрудничество в областта на статистическите техники, методологията, качеството, новите инструменти и източниците на данни.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност