Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0264(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0247/2017

Teksty złożone :

A8-0247/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.29

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0387

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 60k
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0551),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0345/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną w ramach protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności przez parlament szwedzki, stwierdzającą że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą subsydiarności,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 29 marca 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0247/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98
P8_TC1-COD(2016)0264

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/1700.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w odniesieniu do art. 14 ust. 2 dotyczącego współpracy z agencjami Unii

W celu zapewnienia spójności i porównywalności europejskich statystyk społecznych Komisja wzmocni współpracę z agencjami Unii zgodnie z art. 14 ust. 2 i powiązanymi z nim motywami (12 i 33). Wzmocniona współpraca będzie obejmowała takie dziedziny jak techniki statystyczne, metodyka, jakość, nowe instrumenty i źródła danych.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności