Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0264(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0247/2017

Texte depuse :

A8-0247/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.29

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0387

Texte adoptate
PDF 127kWORD 57k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0551),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0345/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Suediei în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0247/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului
P8_TC1-COD(2016)0264

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1700.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație a Comisiei cu privire la articolul 14 alineatul (2) referitor la cooperarea cu agențiile Uniunii

Pentru a asigura coerența și comparabilitatea statisticilor sociale europene, Comisia va întări cooperarea cu agențiile Uniunii în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu considerentele legate de aceasta [(12) și (33)]. Acest lucru va include cooperarea întărită privind tehnicile, metodologia, calitatea, noile instrumente și sursele de date statistice.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate