Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2018

Внесени текстове :

A8-0347/2018

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.30

Приети текстове :

P8_TA(2019)0388

Приети текстове
PDF 127kWORD 58k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0793) и измененото предложение (COM(2018)0478),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 16, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0294/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0347/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 48.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2017)0351

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/817.)

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност