Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0347/2018

Indgivne tekster :

A8-0347/2018

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.30

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0388

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 60k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0793) og det ændrede forslag (COM(2018)0478),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 74 og artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0294/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 13. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0347/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 283 af 10.8.2018, s. 48.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA
P8_TC1-COD(2017)0351

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/817.)

Seneste opdatering: 16. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik