Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0151/2019

Předložené texty :

A8-0151/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0391

Přijaté texty
PDF 138kWORD 66k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I
P8_TA(2019)0391A8-0151/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0286),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0194/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jakož i stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0151/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení, které bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie spolu s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 90.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166
P8_TC1-COD(2018)0145

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/2144.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o opotřebovaných pneumatikách

Komise zastává názor, že v zájmu bezpečnosti silničního provozu, ochrany spotřebitele, snížení produkce odpadu, jakož i pro oběhové hospodářství je důležité, aby byly pneumatiky zkoušeny nejen tehdy, jsou-li nové, ale také v opotřebovaném stavu. Za tímto účelem bude Komise podporovat vypracování příslušných zkušebních protokolů v rámci Světového fóra OSN pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel. Pokud však tento proces nebude dokončen do července 2023, má Komise v úmyslu navrhnout právní předpisy EU, které se konkrétně týkají zkoušení pneumatik v opotřebovaném stavu.

Poslední aktualizace: 16. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí