Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0444/2018

Ingivna texter :

A8-0444/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0398

Antagna texter
PDF 117kWORD 45k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I
P8_TA(2019)0398A8-0444/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0238),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0165/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A8‑0444/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 177.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
P8_TC1-COD(2018)0112

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1150.)

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy