Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
 Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
 Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
 Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Насоки за политиките на заетост на държавите членки *
 Управление на отпадъците
 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I
 Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
 Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I
 Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I
 Паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) ***I
 Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I
 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
 Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I
 Многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч ***I
 Минимално ниво на обучение на морските лица ***I
 Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. ***I
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
 Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на паневропейски персонален пенсионен продукт
Текстове (1641 kb)
Правна информация - Политика за поверителност