Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper
 Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet
 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Affaldshåndtering
 Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I
 Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I
 Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I
 Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I
 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I
 En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I
 Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I
 Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I
 Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I
 Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I
 Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I
 Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I
 Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser ***I
 Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I
 Flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I
 Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I
 Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I
 Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I
 Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
 Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt
Tekster (1051 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik