Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Διαχείριση αποβλήτων
 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
 Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I
 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I
 Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I
 Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) ***I
 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I
 Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
 Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ***I
 Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I
 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I
 Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Αναζήτηση της γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Κείμενα (1707 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου