Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kuupäev, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kliiringukohustuse jõustumise kuupäev teatavate lepinguliikide suhtes
 Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus
 Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus
 Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus
 Seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega nende kolmandate riikide, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja nende kolmandate riikide loetelu, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 Jäätmekäitlus
 Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I
 Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I
 Autoveosektori muutustega kohanemine ***I
 Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I
 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I
 Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I
 Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I
 Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I
 Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (PEPP) ***I
 Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamine ***I
 Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I
 Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I
 Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I
 Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I
 Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava ***I
 Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I
 Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I
 Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I
 Arvamuse palumine Euroopa Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga
 Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel
Tekstid (1015 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika