Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 4 april 2019 - Brussel
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos
 Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Afvalbeheer
 Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I
 Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I
 Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I
 Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I
 Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I
 Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I
 Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie ***I
 Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ***I
 Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct ***I
 Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers ***I
 Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I
 Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I
 Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I
 Hergebruik van overheidsinformatie ***I
 Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis ***I
 Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I
 Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 ***I
 Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I
 Verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
 Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Teksten (1100 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid