Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów
 Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa
 Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa
 Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa
 Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich *
 Gospodarowanie odpadami
 Egzekwowanie prawa i szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I
 Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I
 Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I
 Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I
 Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I
 Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I
 Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I
 Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I
 Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I
 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I
 Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I
 Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I
 Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I
 Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I
 Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I
 Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I
 Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I
 Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego
Teksty (1103 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności