Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
 Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity
 Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity
 Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity
 Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Nakladanie s odpadmi
 Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I
 Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I
 Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I
 Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I
 Európsky námorný a rybársky fond ***I
 Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I
 Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I
 Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I
 Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I
 Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I
 Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I
 Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I
 Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
 Opakované použitie informácií verejného sektora ***I
 Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I
 Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I
 Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I
 Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I
 Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
 Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
Texty (1061 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia