Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Dagen fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Dagen då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt
 Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet
 Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet
 Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet
 Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Avfallshantering
 Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I
 Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I
 Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I
 Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I
 Europeiska havs- och fiskerifonden ***I
 Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I
 Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I
 Förvaltning av vägars säkerhet ***I
 En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I
 Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I
 Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I
 Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I
 Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I
 Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) ***I
 Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I
 Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I
 Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I
 Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I
 Begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
 Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten
Texter (1039 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy