Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
 Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
 Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
 Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Насоки за политиките на заетост на държавите членки *
 Управление на отпадъците
 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I
 Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
 Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I
 Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I
 Паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) ***I
 Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I
 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
 Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I
 Многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч ***I
 Минимално ниво на обучение на морските лица ***I
 Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. ***I
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
 Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на паневропейски персонален пенсионен продукт

Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
PDF 118kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент (C(2019)02530) на Комисията,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2019 г.,

A.  като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, е бил продължен;

Б.  като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476(3), взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/397, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен, няма да бъде спазено;

В.  като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 ще останат, независимо от продължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/397;

Г.  като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно да бъдат освободени някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – продължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 15.
(3) Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1).


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
PDF 117kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA(2019)0332B8-0235/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2019)02533),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 5, параграф 2 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2019 г.,

А.  като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и в него съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен;

Б.  като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476(3), взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/396, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е удължен, няма да бъде спазено;

В.  като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 ще продължат да бъдат налице, независимо от евентуалното удължаване на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/396;

Г.  като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен с позицията, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, да бъдат освободени за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – удължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 11.
(3) Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1).


Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
PDF 131kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM))
P8_TA(2019)0333A8-0185/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Георгиос Епитидиос съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0185/2019),

А.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос, член на Европейския парламент, във връзка с възможни правни действия относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Георгиос Епитидиос е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не може да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Георгиос Епитидиос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата отговорна комисия, на гръцките органи и на Георгиос Епитидиос.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
PDF 132kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (2018/2269(IMM))
P8_TA(2019)0334A8-0183/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Ламброс Фундулис съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0183/2019),

A.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемане на имунитета на Ламброс Фундулис, член на Европейския парламент, във връзка с възможни правни действия относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Ламброс Фундулис е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не може да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат отделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Ламброс Фундулис;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата отговорна комисия, на гръцките органи и на Ламброс Фундулис.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
PDF 132kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (2018/2270(IMM))
P8_TA(2019)0335A8-0184/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Елефтериос Синадинос съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз (Съда) от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0184/2019),

А.  като има предвид, че службата на заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция поиска да бъде снет имунитетът на Елефтериос Синадинос, член на Европейския парламент, поради евентуални правни действия във връзка с предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на своя парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани по съдебен път, задържани или лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Елефтериос Синадинос е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнесе относно вината или невиновността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не е в позиция да се произнася относно вината или невиновността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнение на парламентарните задължения и които са неразделни от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася до изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Елефтериос Синадинос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на гръцките органи и на Елефтериос Синадинос.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
PDF 123kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA(2019)0336A8-0047/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0745),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0483/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 2 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0047/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

P8_TC1-COD(2018)0390


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/592.)


Насоки за политиките на заетост на държавите членки *
PDF 112kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA(2019)0337A8-0177/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0151),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0131/2019),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0177/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Управление на отпадъците
PDF 136kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP))
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(1) („Рамкова директива за отпадъците“),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013(5) („Регламент за действия в областта на климата“),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(6) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно тази директивата,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)(11),

—  като взе предвид временното политическо споразумение, до което съзаконодателите стигнаха на 19 декември 2018 г. по предложението за Директивата относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика (COM(2017)0034),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032) и свързания с него работен документ на службите на Комисията (SWD(2018)0020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид над 60-те петиции относно управлението на отпадъците, получени в Европейския парламент от Белгия, България, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство през последните няколко години,

—  като взе предвид констативните посещения на комисията по петиции в България, Гърция и Италия през последните години във връзка с въпроси в областта на управлението на отпадъци, и по-специално заключенията и конкретните препоръки в последвалите ги доклади,

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно въпросите, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с прилагането в държавите — членки на Европейския съюз, на Директивата за управление на отпадъците и на свързаните с нея директиви(12),

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в целия ЕС беше постигнат напредък по отношение на намаляването на въздействието на генерирането на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, но все още остават много предизвикателства и трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се гарантира устойчиво управление на ресурсите, особено във връзка със сравнително високите количества необработени отпадъци, които все още се депонират в много държави членки;

Б.  като има предвид, че две от главните бъдещи предизвикателства са да се намалят равнищата на генериране на отпадъци и да се съгласуват целите за управление на отпадъците с тези на кръговата икономика, по-специално чрез повишаване на равнищата на повторна употреба и рециклиране;

В.  като има предвид, че чрез Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО за първостепенен приоритет в йерархията на мерките за отпадъците е установено тяхното предотвратяване;

Г.  като има предвид, че неподходящите практики на управление на отпадъците имат сериозно въздействие върху околната среда както по отношение на замърсяването на почвата, така и на водата и въздуха; като има предвид, че вносители на петиции посочват, че сметища и инсталации за изгаряне на отпадъци са разрешени и са пуснати в експлоатация в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти и в райони, където геоложките и хидрогеоложките условия не са били надлежно взети предвид от компетентните органи на държавите членки, и представляват пряка заплаха за общественото здраве;

Д.  като има предвид, че над 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя на етапа на проектиране, който по този начин играе важна роля за насърчаването на предотвратяването на отпадъците и за всички аспекти на кръговата икономика, като например трайността, възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за рециклиране на даден продукт;

Е.  като има предвид, че в допълнение към създаването на по-устойчиви и ресурсно ефективни продукти принципите на икономиката на споделянето и на икономиката на услугите могат да служат и за намаляване на генерирането на отпадъци в Европа;

Ж.  като има предвид, че Комисията разгледа множество производства за установяване на нарушение във връзка с нарушаване на законодателството на ЕС в областта на управлението на отпадъците в няколко държави — членки на ЕС; като има предвид, че някои от тези случаи бяха отнесени до Съда на Европейския съюз неотдавна;

З.  като има предвид, че последният доклад на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на отпадъците, включително и докладът за ранно предупреждение на държавите членки, изложени на риск от изоставане в подготовката за постигане на целта за повторна употреба/рециклиране на битовите отпадъци през 2020 г., показаха, че са налице сериозни пропуски, които трябва да бъдат преодолени бързо, ако Европа иска да се възползва от екологичните и икономическите ползи от кръговата икономика;

И.  като има предвид, че последните данни, които придружават множество петиции, подчертават, че положението с управлението на отпадъците в няколко държави членки и региони все още е много проблематично, като предоставят убедителни доказателства за необходимостта от значително подобряване на прилагането на Рамковата директива за отпадъците и останалата част от законодателството на ЕС, свързано с мерките за предотвратяване и третиране на отпадъците;

Й.  като има предвид, че икономика, която отдава приоритет на поправката, повторното използване, преработването и рециклирането на материали, е по-трудоемка от икономика, основана на философията на изхвърлянето, и поради това води до повече възможности за работни места; като има предвид, че правилното прилагане на съществуващото законодателство относно предотвратяването и управлението на отпадъците би могло да отключи потенциала за създаване на работни места в секторите за повторна употреба и рециклиране;

К.  като има предвид, че правилното управление и предотвратяването на отпадъците са от съществено значение за подобряване на качеството на живот в Европа и за постигане на нетоксична околна среда;

1.  подчертава, че множество внесени петиции относно неуспешното прилагане от страна на държавите членки на законодателството в областта на отпадъците често посочват различни здравни и екологични проблеми, свързани с неподходящи практики за управление на отпадъците, като лошото качество на въздуха в градските райони, замърсяването на подпочвените водни ресурси, прекомерните нива на шума и емисиите на миризми;

2.  подчертава, че за да се подкрепи преходът към икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, публичното финансиране на управлението на отпадъците, било то на национално равнище или на равнището на ЕС, следва да бъде съобразено с целта за придвижване нагоре по стълбицата на йерархията на мерките за отпадъците; поради това счита, че към планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране следва да бъдат насочени финансови средства;

3.  призовава държавите членки да постигнат по-голям напредък в определянето на ефективни планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране, тъй като те са от решаващо значение за намаляване на екологичното натоварване от отпадъците, за извличане на икономически ползи от кръговата икономика и за подобряване на ресурсната ефективност; настоятелно призовава Комисията да подкрепя държавите членки в усилията им за прилагане, включително чрез техническа помощ и фондовете на ЕС; предлага да се приемат подходящи икономически инструменти, както е посочено в Рамковата директива за отпадъците, и да се приложат ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите схеми за по-голяма отговорност на производителите с цел насърчаване на прехода към кръгова икономика;

4.  призовава държавите членки да предприемат мерки за почистване на отпадъците и за подобряване на тяхното управление (събиране, сортиране и рециклиране) и да създадат икономически инструменти и да проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на замърсяването с отпадъци;

5.  приветства волята на Комисията да предприеме посещения на високо равнище в областта на кръговата икономика/отпадъците в държавите членки, които са изложени на риск да не изпълнят целите за битовите отпадъци за 2020 г., и да се ангажира със съответните заинтересовани страни, включително асоциации на местни и регионални участници и общоевропейски организации, които действително насърчават култура на нулеви отпадъци и свързаните с нея политики;

6.  подчертава, че държавите членки трябва да смекчат последиците за околната среда от генерирането на отпадъци, по-специално чрез намаляване на количеството генерирани битови отпадъци; за тази цел призовава държавите членки да предприемат мерки за предотвратяване на отпадъците, както е посочено в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците;

7.  подчертава, че националните, регионалните и местните участници играят важна роля в управлението на отпадъците и в разработването и прилагането на политиката в тази област; припомня, че последователна политика, наред с напредъка на подходящата инфраструктура в съответствие с йерархията на мерките за отпадъците, може да бъде установена единствено чрез координация и сътрудничество на всички равнища в ЕС; призовава Комисията да възнаграждава най-добрите практики на всички равнища и да улесни техния обмен, както и да подкрепя новаторски проекти по конкретен и подходящ начин;

8.  призовава държавите членки и предприятията, като ключови партньори в сектора на управлението на отпадъците, да подобрят ангажимента си за насърчаване на кръговите вериги за доставка, за да получат достъп, често на конкурентни цени, до висококачествени вторични суровини, които следва да бъдат възстановени за по-нататъшно използване и производство;

9.  призовава за предоставяне на обучение и насърчаване на различни видове заетост, включително финансова подкрепа за обучение за придобиване на умения на високо равнище и за социални работни места, по-специално в секторите на поправките и подготовката за повторна употреба;

10.  твърдо вярва, че новите бизнес модели, насочени към предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, трябва да бъдат популяризирани и подкрепяни по подходящ начин с оглед на по-ефективното насърчаване на прехода към кръгова икономика;

11.  подчертава, че правилното прилагане на пакета за кръговата икономика предоставя възможности в целия ЕС, включително инвестиции, които ще спомогнат за рационализиране на използването на природните ресурси;

12.  подчертава, че повишаването на производителността на ресурсите посредством по-висока ефективност и намаляване на отпадъците от ресурсите чрез мерки, като например повторна употреба, рециклиране и повторно производство, може сериозно да понижи както потреблението на ресурси, така и емисиите на парникови газове — цел, която е в сърцевината на кръговата икономика; подчертава, че в една кръгова икономика ресурсите се задържат в икономиката и продължават да се използват продуктивно, когато даден продукт е достигнал края на своя жизнен цикъл, като така се намалява потреблението на ресурси; счита, в контекста на законодателството в областта на отпадъците, че подобреното кръгово проектиране на продуктите ще спомогне за затваряне на производствените цикли и за промяна в моделите на производство и потребление, като по този начин ще се намали равнището на токсични вещества и общото количество отпадъци;

13.  приканва държавите членки да осигурят пълна прозрачност относно обема и крайната дестинация на остатъците от различните варианти за третиране на отпадъците, и по-специално по отношение на общностите, които са потенциално засегнати от обектите и от новите проекти, и да се консултират с тях в процеса на вземане на решения; освен това настоятелно призовава държавите членки да прилагат изцяло и изчерпателно разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за оценка на въздействието върху околната среда)(13) и други съответни законодателни актове на ЕС, насочени към опазване на околната среда и общественото здраве;

14.  счита, че разделното събиране на отпадъци от домовете от врата на врата е ефективен начин за повишаване на осведомеността сред населението относно стратегическото значение на кръговата икономика и за по-ефективно постигане на колективно ангажиране за тази цел; подчертава, че такива системи дават възможност за по-добро отчитане на видовете и количеството на произведените битови отпадъци и свързаните с тях нужди от обработка с цел максимално повишаване на подготовката за повторна употреба и рециклиране, както и въвеждането на по-справедливи стимулиращи/отблъскващи икономически мерки;

15.  припомня, че изгарянето се намира едва на второ място след депонирането на дъното на йерархията на мерките за отпадъците;

16.  припомня, че опасните отпадъци поставят специфични предизвикателства по отношение на третирането, които не могат да бъдат пренебрегнати и следва да бъдат разгледани специално; призовава държавите членки да прилагат изцяло разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците във връзка с управлението на опасни отпадъци;

17.  подкрепя Комисията в текущите производства за установяване на нарушение срещу държавите членки, които не спазват законодателството в областта на отпадъците; призовава Комисията да използва пълния потенциал на системата за ранно предупреждение, предвидена в преработените директиви за отпадъците; предлага събраните от Комисията наказателни глоби да се реинвестират в проекти, съобразени с най-високите равнища в йерархията на мерките за отпадъците;

18.  изразява съжаление поради факта, че — според вносителите на петициите — депа за отпадъци са получили разрешение и са били разположени в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти; призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират пълна защита на човешкото здраве и да вземат структурни мерки, насочени към намиране на решение за замърсяването на подпочвените води;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(5) ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26.
(6) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0352.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0100.
(9) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 151.
(10) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(11) Приети текстове, P8_TA(2018)0241.
(12) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 60.
(13) ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.


Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
PDF 320kWORD 100k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0278),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0170/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2)

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0206/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) [Изм. 764]

P8_TC1-COD(2017)0121


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(-1)   Предвид голямата мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и социалната закрила на водачите. Поради това целта на настоящата директива е да се осигури правна сигурност и яснота, да се допринесе за хармонизирането и насърчаването на изпълнението и за борбата с незаконните практики, както и да се намали административната тежест. [Изм. 765]

(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна — подходящи условия и да се осигури подходяща и конкурентна среда за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях , като същевременно се зачитат основните свободи, по-конкретно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, гарантирани от Договорите. [Изм. 766]

(1a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се спазват условията на труд и се осигурява социална закрила на водачите. [Изм. 767]

(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите, повечето от които (90%) са МСП с по-малко от 10 работници, не се сблъскват с непропорционални административни пречки или с неправомерни и дискриминационни проверки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги. [Изм. 768]

(2a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, включително разходите за продукти и услуги, като се спазват условията на труд и социална закрила за водачите, както и като се отчита специфичният характер на сектора, тъй като водачите са работници с голяма мобилност, а не командировани работници. [Изм. 769]

(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна, пропорционална, недискриминационна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Поради това всеки национален законодателен акт или политика за изпълнение на национално равнище в сектора на транспорта трябва да способстват за развитието и укрепването на единното европейско транспортно пространство и по никакъв начин да не допринасят за фрагментирането на вътрешния пазар. [Изм. 770]

(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава голяма административна тежест за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което която е вредно вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора. [Изм. 771]

(4a)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО(6) и Директива 2014/67/EС(7) на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите, свързани с командироването на водачи, и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите водачи. [Изм. 772]

(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време и почивките е от решаващо значение подобряване на пътната безопасност, за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Следва също така да има възможност за съчетаване на проверките относно времето за управление на превозното средство и работното време с проверки относно правилата за командироването на водачи, без това да води до допълнителна административна тежест. Проверките за спазване на работното време следва да бъдат ограничени до проверките, извършвани в помещенията на превозвачите, докато станат достъпни технологии, позволяващи ефективното извършване на пътни проверки относно работното време. [Изм. 773]

(5a)   Като се има предвид специфичният характер на транспортните услуги и прякото въздействие върху свободното движение на стоките и като се обръща внимание по-специално на пътната безопасност и сигурност, пътните проверки следва да бъдат ограничени до минимум. Водачите не следва да носят отговорност за допълнителните административни задължения на съответните им дружества. Правилата за работното време следва да се контролират единствено в помещенията на превозвача. [Изм. 774]

(5б)   С цел да се предостави възможност за по-ефикасни, по-бързи и повече на брой пътни проверки и същевременно да се намали регулаторната тежест за водачите, контролът за съответствие с Директива 2002/15/ЕО следва да се извършва в рамките на проверките в помещенията на предприятията, а не в рамките на пътните проверки. [Изм. 775]

(6)  Административното сътрудничество между държавите членки по отношение на прилагането на социалните правила в автомобилния транспорт се оказа недостатъчно, поради което трансграничното правоприлагане е по-трудно, неефикасно и несъгласувано. Ето защо е необходимо да се установи рамка за ефективно общуване и взаимно подпомагане, включително обмен на данни относно нарушения и информация за добри практики в правоприлагането.

(6a)  За да се насърчат ефективното административно сътрудничество и ефективният обмен на информация, държавите членки следва да свържат националните си електронни регистри посредством системата на Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), с правно основание – член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(8). Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят свързването на националните електронни регистри, така че компетентните органи на държавите членки, включително пътните инспектори, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в ERRU. [Изм. 776]

(6б)  За да се улесни по-доброто и по-единно прилагане на минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО и за да се улесни спазването от страна на автомобилните превозвачи на административните изисквания при командироването на водачи, Комисията следва да разработи един или няколко модула на ИСВП за подаване на декларации при командироване и електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки. [Изм. 777]

(7)  За по-нататъшно подобряване на ефективността, ефикасността и съгласуваността на изпълнението е желателно да се развиват характеристиките и използването на съществуващите национални системи за класифициране на риска. Достъпът до данните, съдържащи се в системите за класифициране на риска, би дал възможност за по-целенасочени проверки на превозвачи, които не спазват правилата, а единната формула за оценка на степента на риска за дадено транспортното предприятие би допринесла за по-справедливо третиране на превозвачите при проверките.

(7a)  С цел да се гарантират справедливи и равнопоставени условия на конкуренция за работниците и бизнеса, е необходимо да се постигне напредък по отношение на интелигентното прилагане и да се осигури цялата възможна подкрепа за пълното въвеждане и използване на системите за класифициране на риска. За тази цел е необходимо на правоприлагащите органи да бъде предоставен достъп в реално време до националните електронни регистри, като се използва във възможно най-голяма степен ERRU. [Изм. 778]

(8)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2006/22/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011(9).

(8a)   Правилата за командироване на работници, които са приложими за дейностите, свързани с автомобилен транспорт, следва да бъдат балансирани, опростени и с малка административна тежест за държавите членки и за транспортните предприятия. Те не следва да имат за цел да обезсърчават извършването на дейности извън държавата на установяване на дадено предприятие. [Изм. 779]

(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(11). Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха правна несигурност, нарушаване на конкуренцията в транспортния сектор и големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта и за конкурентоспособността на транспортните дружества. Необходима е хармонизация на административните изисквания и на мерките за контрол, за да се избегнат ненужни или произволни забавяния на превозвачите по време на път. [Изм. 780]

(9а)  С оглед да се осигури пълното спазване на правилата, държавите членки следва да обменят данни и информация, да участват в административно сътрудничество и да си предоставят взаимна помощ посредством Информационната система за вътрешния пазар ИСВП, чието правно основание е Регламент (ЕС) № 1024/2012. По подобен начин ИСВП следва да се използва за изпращането и актуализирането на декларациите за командироване между превозвачите и компетентните органи на приемащите държави членки. За постигането на последната цел ще бъде необходимо да се създаде паралелен, обществено достъпен интерфейс на ИСВП, до който превозвачите да имат достъп. [Изм. 781]

(9б)  Всички участници във веригата за доставка на стоки следва да поемат своя справедлив дял от отговорността за нарушенията на правилата, предвидени в настоящата директива. Това следва да се отнася за случаите, когато нарушенията действително са били известни на участниците или когато предвид всички относими обстоятелства, те е трябвало да бъдат запознати с тях. [Изм. 782]

(9в)  За да се гарантира правилното прилагане на мерките за контрол при командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както е определено в Директива 96/71/ЕО и в Директива 2014/67/ЕС, следва да бъдат засилени проверките и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи. [Изм. 783]

(9г)  Изпълнителите следва да бъдат насърчавани да действат по социално отговорен начин, като използват превозвачи, които спазват правилата, предвидени в настоящата директива. За да бъдат улеснени изпълнителите при намирането на такива превозвачи, Комисията следва да извърши оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, които насърчават социално отговорното поведение на всички участници във веригата на доставка на стоки с оглед на създаването на европейска платформа от ползващи се с доверие транспортни дружества, ако е целесъобразно. [Изм. 784]

(9д)  Неспазването на правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, създава различия на вътрешния пазар и допринася за развитието на нелоялна конкуренция между предприятията. Поради това правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, следва да бъдат по-строги и по-лесни за контролиране, по-специално с цел борба с възникването на дружества „пощенски кутии“. [Изм. 785]

(10)  В предложението на Комисията от 8 март 2016 г.(12) за изменение на Директива 96/71/ЕО се отчита, че изпълнението на посочената директива поставя специфични правни въпроси и води до специфични трудности в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт и се посочва, че тези проблеми следва да се разрешат най-добе чрез специално законодателство за сектора на автомобилния транспорт.

(10a)   Предвид факта, че съществува недостиг на водачи в Европа, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията. [Изм. 786]

(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Разпоредбите относно командироването на работници, предвидени в Директива 96/71/ЕО, и относно прилагането на тези разпоредби, предвидени в Директива 2014/67/ЕС, следва да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт съгласно условията на настоящата директива. [Изм. 787]

(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за Тази достатъчна връзка съществува в случая на каботажни превози, определени в регламенти (ЕО) № 1072/2009(13) и (ЕО) № 1073/2009(14) на Европейския парламент и на Съвета , тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач. [Изм. 788]

(12a)  При международни превози водачите при двустранните международни превози имат основна връзка с държавата членка на установяване на транспортното дружество, тъй като той се връща редовно в държавата членка на установяване на транспортното дружество. Водачите могат да предприемат няколко двустранни транспортни операции по време на едно пътуване. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато водачът изпълнява други видове операции, и по-специално международни транспортни операции, различни от двустранните, в тази държава членка. [Изм. 789]

(12б)  За да се осигури ефикасно използване на транспортните ресурси, да се вземат предвид оперативните реалности и да се намали броят на празните курсове, което е важен елемент за постигането на целите на Парижкото споразумение във връзка с намаляването на емисиите на CO2, следва да бъде възможен ограничен брой допълнителни транспортни дейности, без да се задействат правилата за командироване. Тези дейности се състоят в операции, осъществявани в рамките на даден период в хода на или след двустранна международна транспортна операция от държавата членка на установяване и преди връщането в държавата членка на установяване. [Изм. 790]

(12в)  В случай че водачът извършва комбинирана транспортна операция, естеството на предоставяната услуга в рамките на началната или крайната пътна отсечка е тясно свързано с държавата членка на установяване, при условие че пътната отсечка представлява сама по себе си двустранна транспортна операция. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато транспортната операция в рамките на пътната отсечка се изпълнява в приемащата държава членка или като международна транспортна операция, различна от двустранните, поради което в такъв случай следва да се прилагат правилата относно командироването. [Изм. 791]

(12г)   Тъй като липсва достатъчна връзка на даден водач с територията на държава членка на транзитно преминаване, транзитните превози не следва да се считат за случаи на командироване. Следва да се поясни също, че фактът, че пътниците слизат от автобуса при спирането му по хигиенни причини, не променя естеството на транспортната операция. [Изм. 792]

(12д)  Автомобилният транспорт е изключително мобилен сектор и изисква общ подход към някои аспекти на възнагражденията в сектора. Транспортните предприятия се нуждаят от правна сигурност относно правилата и изискванията, които трябва да спазват. Тези правила и условия следва да бъдат ясни, разбираеми и лесно достъпни за транспортните предприятия и следва да дават възможност за извършването на ефективни проверки. Важно е новите правила да не създават ненужна административна тежест и да вземат надлежно предвид интересите на МСП. [Изм. 793]

(12e)  Когато в съответствие с националното право, традиции и практика, включително зачитане на автономията на социалните партньори, редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, се определят в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС тези ред и условия се обезпечават по достъпен и прозрачен начин за транспортните предприятия от други държави членки и за командированите водачи, и във връзка с това следва да се стремят да осигурят участието на социалните партньори. Съответната информация следва да включва по-специално различните възнаграждения и техните съставни елементи, включително елементите на възнагражденията, предвидени в приложимите на местно или регионално равнище колективни трудови договори, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957(15) за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не следва да бъдат санкционирани за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени. [Изм. 794]

(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф. С цел да се сведе до минимум сложността на задълженията, установени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО, държавите членки следва да могат да налагат на автомобилните превозвачи единствено административните изисквания, посочени в настоящата директива, които са приспособени към сектора на автомобилния транспорт. [Изм. 795]

(13а)   С цел да се ограничи максимално административната тежест и задачите по управление на документи, възложени на водача, при поискване от компетентните органи в държавата членка на установяване на превозвача превозвачите предоставят всички необходими документи в съответствие с разпоредбите на глава III от Директива 2014/67/ЕС относно взаимопомощта и сътрудничеството между държавите членки. [Изм. 796]

(13б)   С цел да се улесни изпълнението и прилагането на настоящата директива, установената с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16) ИСВП следва да се използва в държавите членки за по-добър трансграничен обмен на информация между регионалните и местните органи. Също така би могло да бъде полезно характеристиките на ИСВП да се разширят, така че да включват подаването и изпращането на обикновени декларации. [Изм. 797]

(13в)   С цел да се намали административната тежест за превозвачите, които често са малки и средни предприятия, би било целесъобразно да се опрости процесът на изпращане на декларации за командироване от страна на превозвачите посредством стандартизирани формуляри, като някои предварително определени елементи бъдат преведени на всички официални езици на Съюза. [Изм. 798]

(13г)   Едно общо изпълнение и прилагане на правилата за командироването на работници в автомобилния транспорт би могло да повлияе на структурата на сектора на автомобилния товарен транспорт в Съюза. Поради това държавите членки и Комисията следва да наблюдават внимателно въздействието на този процес. [Изм. 799]

(13д)   Изпълнението следва да се съсредоточи върху проверките в помещенията на предприятията. Пътните проверки не следва да се изключват, но те следва да се извършват по недискриминационен начин единствено за товарителници или техния електронен вариант, потвърждения за предварителна регистрация и атестация за връщане в държавата на установяване на превозвача или на пребиваване на водача. При пътните проверки следва да се контролират на първо място данните от тахографите, които са важни за определяне на дейността на водача и на превозното средство за период от четири поредни седмици и географското покритие на тази дейност. Записването на кода на държавата може да бъде от полза. [Изм. 800]

(13е)   Влиянието на прилагането и изпълнението на правилата за командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт следва да се оценява многократно от Комисията и да се докладва на Парламента и на Съвета и следва да се правят предложения за допълнителното им опростяване и за намаляване на административната тежест. [Изм. 801]

(13ж)   Признаването на необходимостта от специално третиране за сектора на транспорта, в който движението представлява същността на работата на водачите, налага прилагането на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт да съвпада с датата на влизане в сила на изменението на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. [Изм. 802]

(13з)   За да се адаптират приложенията към настоящата директива към развитието на най-добрите практики, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези приложения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(17). По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 803]

(-14a)  Обменът на информация в условията на ефективно административно сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да е в съответствие с правилата относно защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679. [Изм. 804]

(-14б)   Правилата за гарантиране на добри социални условия на целия европейски пазар на автомобилни превози следва да се спазват от всички партньори по веригата на доставки. С цел създаване на икономически и социално устойчив европейски вътрешен пазар следва да се установи и да се прилага верига на отговорност, която да обхваща всички участници във веригата на доставки. Прилагането на прозрачност и отговорност и увеличаването на социалното и икономическото равенство ще повишат привлекателността на професията „водач на превозно средство“ и ще насърчат здравословна конкуренция. [Изм. 805]

(14)  Поради това Директива 2006/22/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/22/ЕО се изменя, както следва:

1)  Заглавието се заменя със следното:"

„Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета“;

"

2)  Член 1 се заменя със следното:"

„Настоящата директива установява минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014* и Директива 2002/15/ЕО**.“

______________________

* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

** Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).“;

"

3)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:"

„Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и а в случай на проверки в помещенията – на мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Държавите членки организират пътни проверки относно прилагането на Директива 2002/15/ЕО едва след като бъде въведена технология, позволяваща ефективното извършване на тези проверки. Дотогава тези проверки се извършват единствено в помещенията на транспортните предприятия.“; [Изм. 806]

"

б)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3% от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО. След пътни проверки, по време на които водачът не може да представи един или повече от исканите документи, водачите се освобождават да продължат своя превоз, а превозвачът в държавата членка на установяване се задължава да представи исканите документи чрез компетентните органи.“; [Изм. 807]

"

в)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените в помещенията работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.“; [Изм. 808]

"

3a)  Член 5 се заменя със следното:"

„Член 5

Съгласувани проверки

Най-малко шест пъти годишно държавите-членки държавите членки предприемат съгласувани пътни проверки и проверки в помещенията на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия. Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“; [Изм. 809]

"

4)  В член 6 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или и Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.“;

"

4a)  В член 7, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) да предава статистическите доклади, изготвяни на всеки две години, на Комисията според член 16, параграф 2 17 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 811]

"

5)  В член 7, параграф 1 се добавя следната буква:"

„г) да осигурява обмена на информация с другите държави членки по отношение на прилагането на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и на Директива 2002/15/ЕО.“;

"

6)  Член 8 се изменя, както следва:

-a)  в член 8, параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„1. Информацията, която е налична двустранно по член 17 22, параграф 3 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006 или член 19 40, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7:“; [Изм. 812]

"

а)  в параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) при мотивирано по конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи, при условие че необходимата информация не е достъпна чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.“; [Изм. 813]

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„1а. Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 25 10 работни дни от получаването на искането. В надлежно обосновани случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия, срокът е 20 работни дни. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни. [Изм. 814]

Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 пет работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка. [Изм. 815]

Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната запитаната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от 10 пет работни дни, като посочва причините обосновава и мотивира надлежно затруднението или невъзможността да предостави съответната информация. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение. [Изм. 816]

Когато Комисията бъде уведомена за трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация, тя може да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблема, включително, ако е необходимо, да започне разследване на случая, и в крайна сметка, да наложи санкции на държавата членка.“; [Изм. 817]

"

ба)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите-членки се стремят да създадат системи за електронен обмен на информация. В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията дефинира обща методология за ефективен обмен на информация Чрез дерогация от член 21 от Директива 2014/67/ЕС обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, предвиден в параграфи 1 и 1а от настоящия член, се изпълнява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Компетентните органи на държавите членки разполагат с пряк достъп в реално време до данните в националните електронни регистри чрез Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както е посочено в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.“; [Изм. 818]

"

бб)  в член 8 се добавя следният параграф:"

„2a. Комисията разработва общо за всички държави – членки на ЕС електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки и проверки в помещенията до 2020 г. Това приложение се разработва чрез пилотен проект.“; [Изм. 819]

"

7)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки въвеждат система за класифициране на риска за предприятията на базата на относителния брой и степента на сериозност на всички нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или на националните разпоредби за транспониране на Директива 2002/15/ЕО, извършени от отделно предприятие.

На Комисията установява чрез се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изпълнение в съответствие с член 15а за установяване на обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои своите превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.“; [Изм. 820]

"

б)  в параграф 2 се заличава второто изречение;

ба)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„3. Първоначален списък с нарушения на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 е даден в приложение III.“; [Изм. 21]

"

бб)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

„С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3820/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 на Комисията може, ако е подходящо, в съответствие с процедурата, посочена в се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12, параграф 2, да адаптира 15а за изменение на приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.“; [Изм. 822]

"

бв)  в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:"

„Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.“; [Изм. 823]

"

в)  добавят се следните параграфи:"

„4. За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска и националните регистри на транспортните предприятия и дейности, най-малко чрез електронно приложение, общо за всички държави – членки, което им предоставя пряк достъп до ERRU в реално време.; [Изм. 824]

5.  Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки при поискване или чрез осигуряване на пряк достъп до нея в съответствие със сроковете, посочени в член 8 чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. В това отношение обменът на информация и данни относно нарушенията на превозвачите и класификацията на риска е съсредоточен във и се извършва посредством осигуряваната от ERRU взаимовръзка между различните национални регистри в държавите членки.“; [Изм. 825]

"

8)  В член 11 параграф 3 се заменя със следния текст:"

„3. Комисията установява чрез На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а актове в съответствие с член 15а за изпълнение общ подход за регистриране регистрирането и контрол контрола на периоди периодите на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които се извършва, и за регистрирането и контрола на и периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.“; [Изм. 826]

"

8а)  Член 12 се заменя със следното:"

„Член 12

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден по член 42, параграф 1, от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. “;[Изм. 827]

"

8б)  В член 13 буква б) се заменя със следното:"

„б) да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕО) № 561/2006 между изпълнителните власти;“ [Изм. 828]

"

8в)  Член 14 се заменя със следното:"

Член 14

Преговори с трети страни

След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.

Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите членки включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 829]

"

8г)  Член 15 се заменя със следния текст:"

„Член 15

Актуализиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.“; [Изм. 830]

"

8д)  Вмъква се следният член:"

„Член 15a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“; [Изм. 831]

"

9)  Приложение I се изменя, както следва:

-a)  в част А параграф 1 се заменя със следното:"

„(1) дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 15 36, параграфи 7 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 3821/85 165/2014 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;“; [Изм. 832]

"

-aа)  в част А параграф 2 се заменя със следното:"

(2) за периода, посочен в член 15, параграф 7 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3, са дефинирани в част А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО 2007/46/ЕО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобренията на вида на моторните превозни средства и техните ремаркета(18);; [Изм. 833]

"

-аб)  в част А точка 4 се заменя със следното:"

4) правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 14 16, параграф 5 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.(ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 834]

"

а)  в част А се добавя следната точка:"

„6. седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки.“; [Изм. 835]

"

б)  в част Б се добавя следната точка:"

„4. седмичните работни времена, почивките по време на работа и нощния труд, посочени в членове 4, 5 и 7 от Директива 2002/15/ЕО.“;

"

ба)  в част Б параграф 2 се заменя със следното:"

Държавите-членки Държавите членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85 (ЕС) № 165/2014.“. [Изм. 836]

"

Член 2

1.  С настоящия член се установяват специфични правила по отношение на някои аспекти от Директива 96/71/ЕО във връзка с командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и от Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на тези водачи.

1а.  Тези специфични правила се прилагат спрямо водачи, чиито работодатели са предприятия, установени в държава членка, която предприема една от мерките, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от Директива 96/71/ЕО.

2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.

2.   Даден водач не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато извършва двустранни транспортни операции.

За целите на настоящата директива двустранна транспортна операция на стоки е движението на стоки въз основа на договор за превоз от държавата членка на установяване, съгласно определението в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, до друга държава членка или трета държава или от друга държава членка или трета държава до държавата членка на установяване.

2а.  От датата, на която водачите записват ръчно данните за преминаване на граници съгласно изискванията на член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014, държавите членки прилагат и освобождаването, посочено в параграф 2 по отношение на превоза на стоки, когато:

—  водачът, изпълняващ двустранна транспортна операция, в допълнение към нея осъществява една дейност по товарене и/или разтоварване в държавите членки или третите държави, които пресича, при условие че не товари и разтоварва стоки в една и съща държава членка.

Ако двустранна транспортна операция, която започва от държавата членка на установяване и по време на която не е извършена допълнителна дейност, е последвана от двустранна транспортна операция до държавата членка на установяване, изключението се прилага за най-много две допълнителни дейности по товарене и/или разтоварване, при посочените по-горе условия.

Освобождаването се прилага само до датата, на която интелигентният тахограф, способен да регистрира преминаването на границите и допълнителните дейности, посочени в член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 165/2014, се монтира на превозните средства, регистрирани за първи път в държава членка, както е посочено в член 8, параграф 1 от посочения регламент. От тази дата освобождаването, посочено в първата алинея, се прилага единствено за водачи, които управляват превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф съгласно членове 8, 9 и 10 от посочения регламент.

2б.  Водач, който изпълнява случаен или редовен международен превоз на пътници, съгласно определенията в Регламент (ЕО) № 1073/2009, не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато:

—  взема пътници в държавата членка на установяване и ги оставя в друга държава членка или трета държава; или

—  взема пътници в държава членка или трета държава и ги оставя в държавата членка на установяване; или

—  взема и оставя пътници в държавата членка на установяване за целите на местни екскурзии съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1073/2009.

2в.  Водач, който извършва каботажен превоз съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, се счита за командирован съгласно Директива 96/71/ЕО.

2г.  Независимо от член 2, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, водачът не се счита за командирован на територията на държава членка, през която водачът преминава без товарене или разтоварване на товари и без да взема или да сваля пътници.

2д.  В случай че водачът осъществява началната или крайната отсечка с автомобилен превоз от операция по комбиниран транспорт съгласно определението в Директива 92/106/ЕИО, той не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, ако отсечката с автомобилен превоз сама по себе си се състои от двустранни транспортни операции по смисъла на параграф 2.

2е.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС редът и условията на заетост, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, които са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, се предоставят по достъпен и прозрачен начин на транспортните предприятия от други държави членки и на командированите водачи. Съответната информация по-специално обхваща различните възнаграждения и съставните им елементи, включително елементи на възнагражденията, предвидени в колективните трудови договори, приложими на местно или регионално равнище, използвания метод за изчисляване на дължимото възнаграждение и, когато е приложимо, квалифициращите критерии за класифициране в различните категории заплати. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не се санкционират за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.

2ж.  Транспортните предприятия, установени в трети държави, не трябва да бъдат третирани по-благоприятно отколкото предприятия, установени в държава членка.

Държавите членки прилагат еквивалентни мерки към Директива 96/71/ЕО и настоящата директива [XX/XX] (lex specialis) в двустранните си споразумения с трети страни, когато предоставят достъп до пазара на ЕС на предприятия за автомобилни превози, установени в такива трети страни. Държавите членки също така се стремят да прилагат подобни еквивалентни мерки в контекста на многостранни споразумения с трети държави. Държавите членки уведомяват Комисията за съответните разпоредби на своите двустранни и многостранни споразумения с трети държави.

С цел да се гарантира адекватен контрол на тези еквивалентни мерки относно командироването от страна на превозвачите от трети държави, държавите членки гарантират, че преразгледаните правила в Регламент (ЕС) XXX/XXX относно установяването на местоположението чрез тахографи [Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2014] се прилагат в рамките на Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR)]. [Изм. 37]

Когато периодът на командироване е по-дълъг от 3 дни, държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО за целия период на командироване на тяхната територия през периода от един календарен месец, посочен в първа алинея. [Изм. 838]

3.  За целите на изчислението на периодите на командироване, посочени в параграф 2: [Изм. 839]

а)  по-къс от шест часа период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за половин ден; [Изм. 840]

б)  шестчасов или по-дълъг период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за пълен ден; [Изм. 841]

в)  почивките по време на работа и периодите на почивка, както и периодите на разположение, прекарани на територията на приемаща държава членка, се считат за период на работа; [Изм. 842]

4.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 от Директива 2014/67/ЕС държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол: [Изм. 43]

а)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи на държавата членка, в която е командирован водачът, най-късно при започването на командировката декларация върху и всякакви актуализации към нея в електронен носител формат чрез Информационната система за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, на английски език един от официалните езици на Европейския съюз, съдържаща само следната информация: [Изм. 844]

i)  самоличността на автомобилния превозвач чрез неговия данъчен идентификационен номер, валиден в рамките на Общността, или номера на лиценза на Общността; [Изм. 845]

ii)  координатите за връзка с ръководител на транспортната дейност или с друго(и) лице(а) за контакт в държавата членка на установяване с оглед на връзка с компетентните органи на приемащата държава членка, в която се предоставят услугите, и за изпращане и получаване на документи или съобщения;

iii)  планираните брой и информация относно командирования водач, включително следното: самоличност, държава на пребиваване, държава на плащане на социални осигуровки, социалноосигурителен номер и номер на командированите работници свидетелството за управление; [Изм. 846]

iv)  планираните продължителност, планираната начална дата, очакваната продължителност и крайна крайната дата на командировката, както и правото, приложимо към трудовия договор; [Изм. 847]

ivа)  за автомобилните превозвачи на товари: самоличност и координати за връзка на получателите, при условие че превозвачът не използва електронна товарителница (e-CMR); [Изм. 848]

v)  регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката;

vi)  вида на транспортните услуги, т.е. превоз на товари, превоз на пътници, международен превоз, каботажен превоз;

viа)  за автомобилните превозвачи на товари: адресите на товарене и разтоварване, при условие че превозвачът не използва e-CMR; [Изм. 849]

б)  задължение за водача автомобилния превозвач да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага, върху хартиен или електронен носител, с копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета; [Изм. 850]

в)  задължение за водача автомобилния превозвач да съхранява и предоставя гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз; [Изм. 851]

ва)  по време на пътните проверки, посочени в букви б) и в) от настоящия член, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи; [Изм. 852]

г)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и да предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета(19), преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език; [Изм. 854]

д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие; [Изм. 855]

е)  задължение за автомобилния превозвач да представи чрез публичния интерфейс на ИСВП при поискване от органите на приемащата държава членка, в разумен срок която е командирован даден водач, след изтичане на командировката, [...] копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), и в), както и д); документация относно възнаграждението на командированите водачи, отнасяща се за периода на командироване, и техния договор за трудово правоотношение или еквивалентен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО(20), документите, удостоверяващи отработеното време, свързани с положения от водача труд, и доказателства за извършено плащане.

Автомобилният превозвач предоставя изискваната документация, като използва публичния интерфейс на ИСВП, в срок от два месеца от датата на искането.

Когато автомобилният превозвач не предостави цялата изискуема документация чрез публичния интерфейс на ИСВП в рамките на определения срок, компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, могат, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2014/67/ЕС, да поискат съдействие от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача. Когато бъде отправено подобно искане чрез ИСВП, компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача имат достъп до декларацията за командироване и до други относими документи, представени от превозвача чрез публичния интерфейс на ИСВП.

Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача гарантират, че документите, поискани от компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, се предоставят чрез ИСВП в срок от 25 работни дни от датата на искането. [Изм. 853]

5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца. [Изм. 856]

5a.  Информацията от декларациите се съхранява в архива на ИСВП с цел проверка за срок от 18 месеца и е достъпна пряко и в реално време за всички компетентни органи на други държави членки, определени в съответствие с член 3 от Директива 2014/67/ЕС, член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и член 7 от Директива 2006/22/ЕО.

Националният компетентен орган може да разреши на социалните партньори в съответствие с националното право и националните практики достъп до информацията, при условие че информацията:

—  е свързана с командироване на територията на съответната държава членка;

—  се използва за целите на прилагането на правилата относно командироването; както и

—  данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. [Изм. 857]

5б.  Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандартизирани формуляри на всички официални езици на Съюза, които да се използват за подаване на декларации чрез публичния интерфейс на ИСВП, уточнява функционалните елементи на декларацията в ИСВП и начина, по който трябва да бъде представена в декларацията информацията по параграф 4, буква а), точки i) – via), и гарантира, че информацията от тези декларации се превежда автоматично на езика на приемащата държава членка. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2. [Изм. 858]

5в.   Държавите членки избягват ненужни забавяния при осъществяването на мерките за контрол, които може да засегнат продължителността и планираните дати на командировката. [Изм. 859]

5г.   Компетентните органи в държавите членки си сътрудничат тясно и си предоставят един на друг взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009. [Изм. 860]

Член 2а

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 861]

Член 2б

Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на член 2 от настоящата директива, когато им е известно или когато предвид относимите обстоятелства трябва да им е известно, че възлаганите от тях транспортни услуги са в нарушение на настоящата директива.

Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни. [Изм. 862]

Член 2в

Комисията извършва оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, насърчаващи социално отговорното поведение на всички участници във веригата за доставка на стоки, и представя законодателно предложение за създаване на Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества, ако е целесъобразно, в срок до ... [две години след влизане в сила на настоящата директива]. [Изм. 863]

Член 2г

Интелигентно осигуряване на изпълнението

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС и с цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в член 2 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

2.  Всяка държава членка гарантира, че контролът, предвиден в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, ще включва, ако е приложимо, проверка на командироването и че тези проверки се извършват без дискриминация, по-специално без дискриминация въз основа на регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката.

3.  Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на член 2 от настоящата директива. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоятелен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

4.  За целите на параграф 3 държавите членки имат достъп до съответните информация и данни, които се записват, обработват или съхраняват от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, в декларациите за командироване, посочени в член 2, параграф 4 от настоящата директива, и в електронните транспортни документи, като електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:

a)  подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;

б)  правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;

в)  техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.

6.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.

7.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки относно командироването най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Тези проверки се извършват по едно и също време от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на командироването, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.

Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. [Изм. 64]

Член 2д

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавят следните точки:"

„12а. Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета: Член 8.

12б.  Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО относно изискванията за прилагане и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт: член 2, параграф 5.“. [Изм. 865]

"

Член 3

Докладване и преглед

1.   Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, в срок от [3 години след датата на транспониране на настоящата директива] и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно нейното прилагане. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Държавите членки докладват ежегодно на Комисията относно прилагането на настоящата директива, и по-специално относно резултатите от интелигентното прилагане, посочено в член 2г, и относно възможните трудности при прилагането.

С цел оценка на ефективността на информацията относно прилагането докладът следва да включва информация относно ефективността на:

—  интелигентния тахограф, посочен в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014;

—  използването на ИСВП, посочено в член 2, параграфи 5а и 5б от настоящата директива;

—  използването на електронни транспортни документи, като електронни товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки;

—  обмена на информация между компетентните органи чрез ERRU и ИСВП, както и информацията относно ефективността на прекия достъп и достъпа в реално време на органите до ERRU и ИСВП чрез приложението на ЕС по време на пътни проверки, както е посочено в членове 8 и 9 от Директива 2006/22/ЕО; както и

—  изпълнението на програмата за обучение, чиято цел е да помогне на водачите и на другите участници в процедурата, включително предприятията, администрациите, инспекторите, да се приспособят към новите правила и изисквания, които ги засягат.

2.   След посочения в параграф 1 доклад Комисията редовно оценява настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя форматът на докладването, посочено в параграф 1, и се предоставят насоки за него.

Актовете за изпълнение могат да включват правила, съгласно които от държавите членки се изисква да предоставят на Комисията данни относно транспортните потоци и данни относно държавите членки на регистрация на превозните средства, събрани от системите за пътно таксуване в държавите членки, когато има такива данни, за целите на оценката на ефективността на прилагането на настоящата директива.

3.   Когато е целесъобразно, докладите, посочени в параграфи 1 и 2, се придружават от съответните предложения. Не по-късно от 31 декември 2025 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на прилагането, включително анализ на разходите и ползите от използването на сензорите за претегляне за целите на автоматичното регистриране на местата на товарене/разтоварване. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Докладът се оповестява публично. [Изм. 866]

Член 3а

Обучение

За целите на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива Комисията и държавите членки установяват цялостна и интегрирана програма за обучение и приспособяване към новите правила и изисквания както за водачите, така и за всички участници в процедурата, предприятия, администрации, инспектори. [Изм. 867]

Член 4

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от […] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] до 30 юли 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 868]

Поради признатото си изключително мобилно естество транспортният сектор е освободен от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, докато започне да се прилага настоящата директива. [Изм. 869]

Транспортният сектор се освобождава от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, до влизането в сила на изискванията за изпълнение, определящи специфични правила по отношение на транспонирането на настоящата директива. [Изм. 870]

Те прилагат тези разпоредби от […] г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(3)ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(4)ОВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(5) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(6) Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(7) Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
(8) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(9)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(10)Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(11)Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
(12)COM(2016)0128.
(13)Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(14)Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).
(15) Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OB L 173, 9.7.2018 г., стр. 16).
(16) Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за IMI“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
(17) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(18) OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 23.12.2006 г., стр. 27). Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива).
(19)Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).
(20) Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).


Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
PDF 273kWORD 97k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0277),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

P8_TC1-COD(2017)0122


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен, и социално отговорен и недискриминационен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза. [Изм. 346]

(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета(6), бяха установени някои слабости в съществуващата правна прилагането на правната рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите. От друга страна, максималното време на управление за ден и за седмица, установено в Регламент (ЕО) № 561/2006, способства ефективно за подобряването на социалните условия на водачите, както и за безопасността по пътищата като цяло, и поради тази причина следва да се предприемат мерки, за да се гарантира неговото зачитане. [Изм. 347]

(2a)   В интерес на пътната безопасност и на правоприлагането всички водачи следва да бъдат напълно запознати както с правилата за времето на управление и периодите на почивка, така и с наличието на места за почивка. Следователно е целесъобразно държавите членки да полагат усилия да изготвят насоки, които представят настоящия регламент по ясен и прост начин, дават полезна информация относно местата за паркиране и за почивка и подчертават значението на борбата с умората. [Изм. 348]

(2б)   В интерес на пътната безопасност е транспортните предприятия да бъдат насърчавани да възприемат култура на безопасност, която включва политики и процедури на безопасност, приемани от висшето ръководство, ангажимент от страна на непосредственото ръководство за прилагане на политика на безопасност, както и готовност на работниците и служителите за спазване на правилата за безопасност. Следва да се постави ясен акцент върху въпросите на пътната безопасност, включително умора, отговорност, планиране на пътуването, спазване на дежурства, заплащане според постигнатите резултати и управление въз основа на правилото „точно навреме“. [Изм. 349]

(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки, което увеличава разпокъсаността на европейския вътрешен пазар. [Изм. 350]

(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури лоялна конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата. [Изм. 351]

(4a)   Всички национални правила, които се прилагат за автомобилния транспорт, трябва да бъдат пропорционални, както и обосновани, и не трябва да възпрепятстват или да правят по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз. [Изм. 352]

(4б)  За да се гарантират еднакви условия на конкуренция на европейско равнище в автомобилния транспорт, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички превозни средства над 2,4 тона, които осъществяват международни превози. [Изм. 53/rev]

(5)  Действащите изисквания за почивките по време на работа се оказаха неподходящи и трудно приложими за водачите при екипно управление. Ето защо е уместно изискването за регистриране на почивките по време на работа да се съобрази с особеностите на превозите, извършвани от водачи, които работят в екип.

(5a)   Превозът на товари се различава съществено от превоза на пътници. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да ползват по-гъвкаво почивки по време на работа, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. [Изм. 354]

(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома или в избрано от тях място за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни. Когато водач избере да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предостави средства за връщане. [Изм. 355]

(6а)   В случаите, когато дейността на даден водач логично включва извършването на дейности за работодателя, които са различни от професионалните задачи на водача по управление на превозното средство, като например товарене/разтоварване, намиране на места за паркиране, поддръжка на превозното средство, подготовка на пътя и т.н., времето, от което се нуждае водачът за изпълнението на тези задачи, следва да бъде взето предвид при определянето на работното му време, на възможността за адекватна почивка и на възнаграждението. [Изм. 356]

(6б)   За да се защитят условията на труд за водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водача до хигиенни съоръжения. [Изм. 357]

(6в)  Бързият технологичен напредък води до развитието на системи за автономно управление, характеризиращи се с все по-високи нива на сложност. В бъдеще тези системи биха могли да дадат възможност за диференцирано използване на превозни средства, в чието управление не участва водач. Това би могло да създаде нови оперативни възможности, като например организирането на конвои от камиони. Вследствие на това съществуващото законодателство, включително правилата относно времето на управление и периодите на почивка, ще трябва да бъдат адаптирани, като напредъкът на Работната група на ИКЕ на ООН е от съществено значение за това. Комисията представя доклад за оценка на използването на системи за автономно управление в държавите членки, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, за да се отчитат ползите от технологиите за автономно управление. Целта на това законодателство е да се гарантират пътната безопасност, еднакви условия на конкуренция и подходящи условия на труд, като същевременно на ЕС се дава възможност да проучва нови иновативни технологии и практики. [Изм. 358]

(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. Ето защо За да бъдат гарантирани добри условия на труд и за да бъде осигурена безопасността на водачите, е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури подходящо на водачите качествено и съобразено с техния пол настаняване на водачите или друго място, избрано от водача, което се заплаща от работодателя, за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома. Държавите членки следва да гарантират наличието на достатъчно безопасни зони за паркиране, които са адаптирани към потребностите на водачите на превозни средства. [Изм. 359]

(7а)  Специалните зони за паркиране следва да разполагат с всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни, свързани със сигурността и други. [Изм. 360]

(7б)  Подходящите условия за почивка са от ключово значение за подобряване на условията на труд на водачите в сектора и за поддържане на пътната безопасност. Тъй като за транспортния сектор е типично да се ползва почивка в кабината и в някои случаи тя е желателна от гледна точка на удобството и пригодността, на водачите следва да бъде разрешено да ползват почивката си в своето превозно средство, ако то е оборудвано с подходящи условия за спане. Следователно създаването на специални зони за паркиране не следва да бъде непропорционално възпрепятствано от държавите членки. [Изм. 361]

(7в)  В преразгледаните насоки относно TEN-T е предвидено изграждането на зони за паркиране по автомагистралите приблизително на всеки 100 км, за да се осигури пространство за паркиране за професионалните ползватели на пътищата с подходящо ниво на безопасност и сигурност, и следователно държавите членки следва да се насърчават да прилагат насоките относно TEN-T и в достатъчна степен да подкрепят и да инвестират в безопасни и подходящо пригодени зони за паркиране. [Изм. 362]

(7г)  За да се осигурят съоръжения за почивка на достъпни цени и с добро качество, Комисията и държавите членки следва да насърчават създаването на социални, търговски, публични и други предприятия за експлоатацията на специални зони за паркиране. [Изм. 363]

(8)  Водачите често се сблъскват с непредвидени обстоятелства, поради които е невъзможно да се достигне желаното място за ползване на седмичната почивка, без да се нарушат правилата на Съюза. Желателно е да се облекчат водачите, когато трябва да се справят с такива обстоятелства, и да им се даде възможност да стигнат до мястото за седмичната почивка без да се нарушават правилата за максималното време на управление.

(8а)  Множество автомобилни транспортни операции в Съюза включват транспорт с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции. [Изм. 364]

(9)  За да се намалят и предотвратят различията в практиката по правоприлагане и да се повишат още повече ефективността и ефикасността на трансграничното правоприлагане, от решаващо значение е да се установят ясни правила за редовно административно сътрудничество между държавите членки.

(9a)  За да се гарантира ефективното изпълнение, е важно компетентните органи при извършване на пътните проверки да бъдат в състояние да установяват дали времето на управление и периодите на почивка са спазени надлежно в деня на проверката и през предходните 56 дни. [Изм. 365]

(9б)   За да се гарантира, че правилата са ясни, лесноразбираеми и приложими, информацията трябва да бъде достъпна за водачите. Това следва да се постигне чрез координиране от страна на Комисията. Водачите следва да получават също информация относно зоните за почивка и безопасно паркиране, за да могат по-добре да планират пътуванията си. Освен това чрез координация от страна на Комисията следва да бъде създадена безплатна гореща телефонна линия за уведомяване на службите за контрол, в случай че водачите са обект на неправомерен натиск, измама или незаконно поведение. [Изм. 366]

(9в)  Член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 задължава държавите членки да прилагат обща класификация на нарушенията при оценката на добрата репутация. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че националните правила относно санкциите, приложими при нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и на Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилагат по ефективен, пропорционален и възпиращ начин. Необходимо е да се предприемат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че всички санкции, прилагани от държавите членки, са недискриминационни и са съразмерни на тежестта на нарушението. [Изм. 367]

(10)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за изясняване на разпоредбите от настоящия Регламент и за установяване на общи подходи към тяхното прилагане и изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011(7).

(11)  За повишаване на да се повиши ефективността на разходите по прилагането на социалните правила, използването следва пълноценно да се използва потенциалът на настоящите и бъдещите на интелигентните тахографски системи в международния транспорт следва да бъде задължително. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози. [Изм. 368]

(11a)   Бързото развитие на новите технологии и цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаване на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрираните превозни средства. Интелигентните тахографи ще допринесат за опростяването на проверките и по този начин ще улеснят работата на националните органи. [Изм. 369]

(11б)   Като отчита широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото развитие на техните функции, и с оглед на разгръщането на системата „Галилео“, предлагаща все повече възможности за определяне на местоположението в реално време, което много мобилни устройства вече използват, Комисията следва да проучи възможността за разработване и сертифициране на мобилно приложение, което предлага същите предимства като предлаганите от интелигентните тахографи при еднакви свързани разходи. [Изм. 370]

(11в)  За да се гарантират подходящи стандарти за здраве и безопасност за водачите на превозни средства, е необходимо да бъдат създадени или модернизирани безопасни зони за паркиране, подходящи хигиенни съоръжения и качествено настаняване. В Съюза следва да има достатъчна мрежа от зони за паркиране. [Изм. 371]

(12)  Поради това Регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8) следва да бъдат съответно изменени,

(12а)  Потвърждава, че транспортирането на стоки е различно от превоза на хора. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да им бъдат предоставени по-гъвкави условия в рамките на настоящия регламент, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. Поради това Комисията следва да направи оценка дали могат да бъдат приети специфични правила за този сектор, особено за случайните превози по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, [Изм. 372]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 561/2006 се изменя, както следва:

-1)  В член 2, параграф 1 се вмъква следната буква:"

„-аа) на стоки при международни превози, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 2,4 тона; или“; [Изм. 373]

"

-1а)  В член 3 буква аа) се заменя със следното:"

„(aa) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа или за доставка на стоки, които са произведени при занаятчийско производство в рамките на предприятието, в което водачът е нает, и които се използват само в радиус от 150 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;“; [Изм. 374]

"

1)  В член 3 буква з) се заменя със следния текст:"

„з) превозни средства или комбинации от превозни средства, използвани за превоз на стоки с нетърговска цел;“

"

1a)  В член 3 се вмъква следната буква:"

„за) леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, а за сметка на дружеството или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“; [Изм. 375]

"

2)  В член 4 се добавя следната буква с):"

„с) „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи или оборот.“ [Изм. 376]

"

2а)   В член 4 се добавя следната буква:"

„са) „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в дадена държава членка.“; [Изм. 377]

"

2б)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:"

1. Минималната възраст за водачите е 18 години.“; [Изм. 378]

"

3)  В член 6 параграф 5 първото изречение се заменя със следния текст:"

„Водачът регистрира като друга работа всяко време, прекарано съгласно описаното в член 4, буква д), както и всяко време, прекарано за управление на превозно средство, използвано за търговски операции, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, и регистрира всички периоди на разположение, определени в член 3, буква б) от Директива 2002/15/EО в съответствие с член 34, параграф 5, буква б), точка iii) от Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези записи се вписват ръчно на регистрационен лист, на разпечатката или като се използват устройствата за ръчно въвеждане на данни на записващото оборудване.“

"

4)  В член 7 се добавя следната трета алинея:"

„Водач, който участва в екипно управление, може да реши да ползва 45-минутна почивка по време на работа в превозно средство, управлявано от друг водач, при условие че водачът, който ползва почивката, не участва в подпомагане на водача, който управлява превозното средство.“

"

5)  Член 8 се изменя както следва:

а)  в параграф 6 първата алинея се заменя със следния текст:"

„6. През всеки четири последователни седмици водачът ползва поне:

   a) четири нормални седмични почивки, или
   б) две нормални седмични почивки от поне 45 часа и две намалени седмични почивки от поне 24 часа.

За целите на буква б) намалените седмични почивки се компенсират с равностоен период на почивка, който се ползва без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица.“; [Изм. 379]

"

б)  параграф 7 се заменя със следния текст:"

„7. Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва се обединява с нормална седмична почивка от поне 45 часа.“; [Изм. 381]

"

в)  добавят се следните параграфи:"

„8а. Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Тя се ползва Те се ползват при адекватно качествено и съобразено с пола настаняване, извън кабината, с подходящи хигиенни условия и условия за спане и хигиена; за водача. Такова настаняване е: [Изм. 382]

   a) осигурено от или платено от работодателя, или [Изм. 383]
   б) у в дома на водача или на друго място по избор на водача. [Изм. 384]

8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място по избор на водача поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките преди края на всеки период от три четири последователни седмици. Водачът информира писмено транспортното предприятие не по-късно от две седмици преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача необходимите средства да се завърне у дома. Предприятието документира как изпълнява това задължение и съхранява документацията в своите помещения, за да я представи при поискване на контролните органи. [Изм. 385]

„Водачът декларира, че нормалната седмична почивка или седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, е ползвана на място по избор на водача. Декларацията се съхранява в помещенията на предприятието.“; [Изм. 386]

"

ва)  добавя се следният параграф:"

„9а. Комисията оценява и докладва на Парламента и на Съвета не по-късно от... [две години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], дали могат да бъдат приети по-подходящи правила за водачите, извършващи случаен превоз на пътници, както е определено в член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.“; [Изм. 380]

"

5a)  Вмъква се следният член:"

„Член 8a

1.  В срок до … [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията местоположението на наличните на тяхна територия специални зони за паркиране (СЗП) и впоследствие я уведомяват за всички промени в тази информация. Комисията публикува и редовно актуализира списък на всички публично достъпни СЗП на отделен официален уебсайт.

2.  Всички зони за паркиране, които имат най-малко съоръженията и характеристиките, определени в приложение 1, и са включени в публикуван от Комисията списък в съответствие с параграф 2, могат да обявяват на входа, че са СЗП.

3.  Държавите членки гарантират, че се извършват редовно случайни проверки, за да се проверява съответствието на характеристиките за паркиране с критериите за СЗП, определени в приложение.

4.  Държавите членки разследват жалбите относно сертифицирани СЗП, които не изпълняват критериите, определени в приложение.

5.  Държавите членки насърчават създаването на специални зони за паркиране в съответствие с изискванията по член 39, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1315/2013.

Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите на превозни средства и на обезопасени съоръжения за паркиране. Този доклад се придружава от проекта на регламент, уреждащ стандартите и процедурите за сертифициране на СЗП, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този доклад се актуализира ежегодно въз основа на информацията, събрана от Комисията по реда на параграф 5, и съдържа списък на предложените мерки за увеличаване на броя и качеството на подходящи съоръжения за почивка за водачите и на обезопасени съоръжения за паркиране.“ [Изм. 387]

"

6)  В член 9 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до спална кабина, койка или кушетка.“; [Изм. 88]

"

6a)  В член 9 се вмъква следният параграф:"

„1а. Дерогацията по параграф 1 може да бъде разширена, така че да обхване редовните седмични почивки, когато пътуването с ферибот е с продължителност от 12 или повече часа. По време на тази седмична почивка водачът има достъп до спална кабина.“; [Изм. 389]

"

6б)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:"

1. Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви допълнителни възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, скоростта на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение насърчава нарушение на настоящия регламент.“; [Изм. 390]

"

7)  В член 12 се добавя следният параграф:"

„При условие че пътната безопасност не е застрашена, по изключение водачът може да се отклони от разпоредбите на член 8, параграф 2 и член 8, параграф 6, втора алинея 6, параграфи 1 и 2 след почивка от 30 минути, за да може да стигне до подходящо място за настаняване в съответствие с член 8, параграф 8а, за да ползва дневна или седмична почивка там. Не се допуска отклонението да доведе до надвишаване на дневното или седмично време на управление или съкращаване на дневната или седмичната почивка в рамките на два часа до оперативния център на работодателя, където водачът обичайно е базиран и където започва обикновената седмична почивка на водача. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно в регистрационния лист на на разпечатката от записващото устройство. или на разпечатката от записващото устройство, или в графика на своите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за настаняване Този период до два часа се компенсира с равностоен период на почивка, ползван наведнъж без прекъсване, преди края на третата седмица след въпросната седмица.“; [Изм. 391]

"

7a)  В член 13 параграф 1 буква г) се заменя със следното:"

„г) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от пощенски пратки по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 97/67/ЕО.“; [Изм. 392]

"

7б)   Член 13 параграф 1 буква д) се заменя със следното:"

д) превозни средства, използвани изключително на острови или региони, изолирани от останалата част на националната територия, с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства, и които не граничат с друга държава членка;“; [Изм. 393]

"

7в)  В член 13 параграф 1 се добавя следната буква:"

„пa) превозни средства или съчленени превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 44 тона, които се използват от строително предприятие в радиус до 100 км от базата на предприятието, и при условие че управлението на превозните средства не представлява основна дейност за водача;“; [Изм. 394]

"

8)  В член 14 параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.

Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС. [Изм. 395]

"

9)  Член 15 се заменя със следния текст:"

Член 15

Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. В интерес на условията на труд на водачите, както и на пътната безопасност и на правоприлагането е държавите членки информират Комисията за съответните национални правила, приложими към тези водачи да осигуряват зони за паркиране и почивка без сняг и лед през зимата, особено в най-отдалечените и/или периферните региони на Европейския съюз.“ [Изм. 396]

"

9а)  В член 17 се вмъква следният параграф:"

„3a. Докладът включва оценка на използването на системи за автономно шофиране в държавите членки и възможността за водача да записва периода, през който се задейства система за автономно шофиране, като тази оценка се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, включително по отношение на необходимите изисквания към водача да записва данните в интелигентния тахограф.“; [Изм. 397]

"

10)  В член 19 параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване наприлагането им. Тези санкции следва да бъдат трябва да бъдат ефективни, и съразмерни на тежестта на нарушението, определена нарушенията, както е посочено в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(9), възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат подлагани предмет на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава Държавите членки нотифицират на Комисията тези разпоредби и мерки, заедно с метода и правилата относно санкциите критериите, избрани на национално равнище за оценка на тяхната пропорционалност, преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Тя съобщава Държавите членки нотифицират незабавно и за всякакви всички последващи изменения, в тях които ги засягат. Комисията уведомява своевременно другите държави членки държавите членки за тези разпоредби и мерки, както и за всякакви техни изменения.

Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на Съюза, който съдържа подробна информация за тези санкции, приложими в държавите членки на Съюза. [Изм. 398]

"

11)  Член 22 се изменя както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Държавите членки работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие без ненужно забавяне, за да улесняват съгласуваното прилагане на настоящия регламент и ефективното му изпълнение в съответствие с изискванията по член 8 от Директива 2006/22/EО.“;

"

б)  в параграф 2 се добавя следната буква в):"

„в) друга конкретна информация, включително за степента на риска за предприятията, от която може да произтекат последици за спазването на разпоредбите на настоящия регламент.“;

"

в)  вмъкват се следните параграфи:"

„3a. За целите на обмена на информация в рамките на настоящия регламент държавите членки използват органите за взаимодействие в общността, определени съгласно член 7 от Директива 2006/22/EО.“;

„3б. Взаимното административно сътрудничество и взаимопомощ се предоставят безплатно.“

"

12)  В член 25 параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи за прилагането на настоящия регламент в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.“; [Изм. 399]

"

12а)  Добавя се следното приложение:"

„Минимални изисквания към зоните за паркиране

Част А: Обслужващи съоръжения

   1) Тоалетни с кранове за вода, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
   до 10 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с четири тоалетни;
   от 10 до 25 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с осем тоалетни;
   от 25 до 50 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 10 тоалетни във всеки блок;
   от 50 до 75 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
   от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
   над 125 паркоместа — най-малко шест тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок.
   2) Душове, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
   до 10 паркоместа — най-малко един душ блок с два душа;
   от 25 до 50 паркоместа — най-малко два душ блока с пет душа във всеки блок;
   от 50 до 75 паркоместа — най-малко два душ блока с 10 душа във всеки блок;
   от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири душ блока с 12 душа във всеки блок;
   над 125 паркоместа — най-малко шест душ блока с 15 душа във всеки блок.
   3) Адекватен достъп до питейна вода;
   4) Подходящи съоръжения за готвене, закусвалня или ресторант;
   5) Наличност на магазин с разнообразие от храни, напитки и т.н. на обекта или в близост до него;
   6) Кошчета за отпадъци, налични в достатъчно количество и с достатъчен капацитет;
   7) Заслон срещу дъжд или слънце в близост до зоната за паркиране;
   8) План за непредвидени ситуации/наличност на начини за справяне/номера за контакт при спешни случаи, които да са известни на персонала;
   9) Разумен брой маси за пикник със скамейки или налични алтернативи;
   10) Специална Wi-Fi услуга;
   11) Система за безкасови резервации, плащания и фактуриране;
   12) Система за указване на наличността на свободни слотове — на обекта и онлайн;
   13) Съоръженията са съобразени с особеностите на половете.

Част Б: Елементи за сигурност

   1) Постоянно отделяне на зоната за паркиране от околното пространство, например чрез огради или друг вид заграждение, които предотвратяват случайно проникване и умишлено незаконно проникване или забавят влизането;
   2) Достъп до зоната за паркиране имат единствено ползвателите на зоната за паркиране на камиони и нейният персонал;
   3) Наличие на устройства за цифров запис (поне 25 кадъра в секунда). Системата записва или в непрекъснат режим, или чрез детектор за движение;
   4) Инсталирана е система за видеонаблюдение (CCTV), която покрива цялата ограда и осигурява ясно различим запис на всички дейности в близост до оградата или по нея (видеонаблюдение със запис);
   5) Наблюдение на обекта от патрули или по друг начин;
   6) Всеки инцидент във връзка с престъпно поведение се докладва на персонала на зоната за паркиране на камиони, както и на полицията. Ако е възможно, превозното средство трябва да остане неподвижно в очакване на инструкции от полицията;
   7) Постоянно осветени пътни и пешеходни платна;
   8) Безопасност на пешеходците в специалните зони за паркиране;
   9) Наблюдение на зоната за паркиране чрез подходящи и пропорционални проверки на сигурността;
   10) Ясно указани телефонни номера на службите за спешно реагиране.“ [Изм. 400]

"

Член 2

Регламент (ЕС) № 165/2014 се изменя както следва:

-1)  В член 1 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. В настоящия регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) и Директива 92/6/ЕИО на Съвета(11), Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 92/106/ЕИО на Съвета(12), Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специални правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.“; [Изм. 401]

"

-1а)  В член 2 параграф 2 се вмъква следната буква:"

„за) „интелигентен тахограф“ означава дигитален тахограф, използващ услуга за позициониране въз основа на спътникова навигационна система, автоматично определящ позицията си в съответствие с настоящия регламент;“; [Изм. 402]

"

-1б)  В член 3 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Не по-късно от(13) ... [3 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], следните превозни средства се оборудват с интелигентни тахографи:

   a) превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с аналогов тахограф;
   б) превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими до 30 септември 2011 г.; или
   в) превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими от 1 октомври 2011 г.“; [Изм. 403]

"

-1в)  В член 3 се вмъква следният параграф:"

„4а. В срок до ... [4 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложимо от 1 октомври 2012 г., се оборудват с интелигентен тахограф.“; [Изм. 404]

"

-1г)  В член 3 се вмъква следният параграф:"

„4б. В срок до ... [5 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IВ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията(14), се оборудват с интелигентен тахограф.“; [Изм. 405]

"

-1д)  В член 4 параграф 2, след третото тире се вмъква следното тире:"

„— да разполагат с достатъчен капацитет памет за съхранение на всички данни, изисквани съгласно настоящия регламент;“; [Изм. 406]

"

-1е)  В член 7 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679.“; [Изм. 407]

"

-1ж)  В член 7 уводната част на параграф 2 се заменя със следния текст:"

„2. По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с параграф 1 по отношение на:“; [Изм. 408]

"

1)  В член 8 параграф 1, второто тире се заменя със следния текст:"

„— на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница на държава членка;“ [Изм. 09]

   всеки път, когато превозното средство извършва товарене или разтоварване;“; [Изм. 410]

"

1a)  В член 8 параграф 1 се вмъква следната алинея:"

„За да се улеснява проверката на спазването, извършвана от контролните органи, интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници съгласно изискването по Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 411]

"

1б)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Превозни средства, които са регистрирани за първи път от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], се оборудват с тахограф в съответствие с член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и с член 8, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.“; [Изм. 412]

"

1в)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В срок до ... [1 година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки снабдяват в подходяща степен своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.“; [Изм. 413/rev]

"

1г)  В член 9 параграф 3 се заменя със следното:"

"3. Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на правните актове на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, и на настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.“; [Изм. 414]

"

1д)  В член 11 параграф 1 се заменя със следното:"

За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа.

До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила за записване на всяко преминаване на граница от превозното средство, посочено в член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и в член 8, параграф 1, втора алинея.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.“; [Изм. 415]

"

1е)  В член 34 параграф 5, буква б) подточка iv) се заменя със следното:"

„iv) обозначен със символа20190404-P8_TA(2019)0340_BG-p0000002.png: почивки по време на работа, почивка, годишен отпуск или отпуск по болест, обозначен със символа „ферибот/влак“: В допълнение към символа 20190404-P8_TA(2019)0340_BG-p0000003.png: периодът на почивка, прекаран на ферибот или влак, както се изисква съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 416]

"

2)  В член 34 параграф 7 първата алинея се заменя със следното:"

„7. Когато тахографът не е в състояние да регистрира автоматично преминаването през граница, водачът, на първото възможно и достъпно място за спиране, въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. След преминаване на дадена граница в нова държава, кодът на държавата се въвежда под рубриката BEGIN на тахографа. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.“; [Изм. 417]

"

2a)   В член 34 се добавя следният параграф:"

„7a. На водачите се осигурява обучение относно начините за правилно използване на тахографите с цел постигане на пълноценно използване на оборудването. Разходите за обучението не трябва да бъдат за сметка на водачите, а се поемат от техния работодател.“; [Изм. 418]

"

2б)   В член 34 се добавя следният параграф:"

„7б. Максимален брой контролни органи следва да бъдат обучени относно начините за правилно отчитане и наблюдение на тахографа.“; [Изм. 419]

"

2в)  В член 36 параграф 1, подточка i) се заменя със следното:"

„i) тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,“; [Изм. 420]

"

2г)  В член 36, параграф 1, подточка iii) се заменя със следното:"

„iii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.“; [Изм. 421]

"

2д)  В член 36 параграф 2, подточка ii) се заменя със следното:"

„ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;“; [Изм. 422]

"

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(3)OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45.
(4)OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(5) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(6)Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(8)Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
(9)Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
(10) Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
(11) Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
(12) Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (OB L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).
(13) Като се предполага влизането в сила на пакета за автомобилните превози през 2019 г. и на втората версия на акта за изпълнение на Комисията относно интелигентните тахографи до 2019/2020 г. (вж. член 11 по-долу), като след това се прилага поетапен подход към преоборудването.
(14) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).


Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
PDF 299kWORD 94k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0281),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0169/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0204/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

P8_TC1-COD(2017)0123


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Опитът при прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009(6) и Регламент (ЕО) № 1072/2009(7) показа, че в предвидените в тези регламенти правила има възможност за внасяне на подобрение по редица въпроси.

(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, до 3,5 тонаили състави от превозни средства, който не превишава това ограничение. Броят на тези предприятия, които извършват както вътрешни, така и международни превози, нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се избегнат евентуални пропуски и да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона, за международни превози посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, тази разпоредба следва да бъде заличена, докато изискванията по отношение на действителното и трайното установяване и необходимата финансова стабилност за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да станат задължителни се прилагат по еднакъв начин, като същевременно се избягва несъразмерна административна тежест. Тъй като настоящият регламент се прилага само за предприятия, превозващи стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение, предприятията, извършващи транспортни операции за собствена сметка, не попадат в обхвата на разпоредбата. [Изм. 110]

(2а)  В своята оценка на въздействието Комисията оценява икономиите за предприятията на 2,7— 5,2 милиарда евро за периода 2020—2035 г. [Изм. 111]

(3)  В допълнение към изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1071/2009, понастоящем държавите членки имат право да наложат и други изисквания за достъпа до професията автомобилен превозвач. Тази възможност не се оказа наложително необходима и доведе до различия по отношение на достъпа. Поради това тя следва да бъде премахната.

(4)  Необходимо е да се гарантира, че С цел да се води борба срещу явлението на т. нар. „дружества паравани“ и да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар, са необходими по-ясни критерии за установяване, по-интензивно наблюдение и осигуряване на изпълнението, както и по-добро сътрудничество между държавите членки. Aвтомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, следва да имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и в действителност да осъществяват стопанската си своята стопанска дейност на превозвачи и да извършват съществени дейности оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят да бъдат пояснени и засилени разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване, като същевременно се избягва създаването на прекомерна административна тежест. [Изм. 112]

(5)  Доколкото достъпът до професията зависи от добрата репутация на съответното предприятие, са необходими пояснения по отношение на лицата, чието поведение трябва да бъде взето предвид, административните процедури, които трябва да бъдат следвани, и сроковете във връзка с възстановяването на правата, когато ръководителят на транспортната дейност е загубил добра репутация.

(6)  С оглед на вероятността да засегнат значително условията за лоялна конкуренция на пазара на автомобилни превози на товари, тежките нарушения на националните данъчни правила следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.

(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници, каботажа и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация. [Изм. 113]

(8)  Предвид значението на лоялната конкуренция на пазара при оценката на добрата репутация на ръководителите на транспортната дейност и предприятията за превози следва да се вземат предвид нарушенията на правилата на Съюза, свързани с този въпрос. Предоставянето на правомощия на Комисията да определя степента на тежест на съответните нарушения следва да бъде съответно изяснено.

(9)  Националните компетентни органи са имали затруднения при определяне на документите, които могат да бъдат подавани от предприятията за превози с цел доказване на финансовата им стабилност, по-конкретно при липса на заверени годишни счетоводни отчети. Правилата относно доказателствата, необходими за доказване на финансовата стабилност, следва да бъдат изяснени.

(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение и които извършват международни превози, следва да имат минимално равнище на минимална финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче въпросните извършваните с тези превозни средства превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение. [Изм. 114]

(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде възможно най-пълна пълна и актуална, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 , както и на други приложими законодателни актове на Съюза. Освен това, за да се гарантира на длъжностните лица, извършващи дейности по правоприлагане, включително тези, които извършват крайпътни проверки, ясна и пълна информация за транспортните оператори, които са обект на контрол, те следва да имат пряк достъп в реално време до цялата съответна информация. Поради това националните електронни регистри следва да бъдат действително оперативно съвместими и данните, съдържащи се в тях, следва да бъдат пряко достъпни в реално време за всички определени длъжностни лица, извършващи дейности по правоприлагане, от всички държави членки. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени. [Изм. 115]

(12)  Определението за най-тежко нарушение, отнасящо се до превишаване на дневното време за управление, както е предвидено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1071/2009, не съответства на съществуващата съответна разпоредба в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета(8). Това несъответствие води до несигурност и разминаващи се практики сред националните органи и оттам до трудности при прилагане на въпросните правила. По тази причина определението следва да бъде изяснено, за да се осигури съгласуваност между двата регламента.

(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, като същевременно се запази като цяло степента на либерализация, постигната досега. [Изм. 116]

(14)  За да се избягват празни курсове, каботажните превози следва да бъдат разрешени, при спазване на определени ограничения, в приемащата държава членка. За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален. [Изм. 117]

(14а)  За да се предотврати систематичното извършване на каботажни превози, което може да създаде постоянна или непрекъсната дейност, която нарушава конкуренцията на националния пазар, срокът за каботажни операции в една приемаща държава членка следва да бъде съкратен. Освен това на превозвачите следва да не се разрешава да извършват нови каботажни превози в една и съща приемаща държава членка в рамките на определен срок и докато те не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка, в която е установено предприятието. Настоящата разпоредба не засяга извършването на международни превози. [Изм. 118]

(15)  Ефективното и ефикасно прилагане на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на инструментите за правоприлагане е от съществено значение за освобождаването на капацитет за осигуряване на изпълнението, за намаляването на ненужната административна тежест за международните превозвачи, и по-специално за МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. За да може транспортните документи да престанат да бъдат на хартиен носител, използването на електронни документи в бъдеще следва да се превърне в правило, особено електронната товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (eCMR). Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури. [Изм. 119]

(15a)  Въвеждането на интелигентния тахограф е от решаващо значение, тъй като той ще даде възможност на правоприлагащите органи, които извършват крайпътни проверки, да откриват нарушения и нередности по-бързо и по-ефективно, което ще доведе до по-добро прилагане на настоящия регламент. [Изм. 120]

(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за изпращачите, товародателите, и спедиторите, в случай че съзнателно възлагат изпълнителите и подизпълнителите, когато те знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009. Когато предприятията, които са страна по договор за транспортни услуги, възлагат тези услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, тяхната отговорност следва да бъде намалена. [Изм. 121]

(16a)   Предложеният европейски орган по труда има за цел да подкрепя и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните национални органи, с оглед на ефективното осигуряване на изпълнението на приложимото право на Съюза. Като подкрепя и улеснява осигуряването на изпълнението на настоящия регламент, Органът може да играе важна роля чрез подпомагане на обмена на информация между компетентните органи, чрез подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет посредством обмен на служители и обучение, както и чрез оказване на помощ на държавите членки при организирането на съвместни проверки. Това ще доведе до засилване на взаимното доверие между държавите членки, ще подобри ефективното сътрудничество между компетентните органи и ще подпомогне борбата срещу измамите и злоупотребите с правилата. [Изм. 122]

(16б)   Законодателството в областта на автомобилния транспорт следва да бъде укрепено с цел да се гарантира добро прилагане и изпълнение на Регламент „Рим І“, така че трудовите договори да отразяват обичайното място на работа на служителите. Основните правила на Регламент (ЕО) № 1071/2009, които имат за цел да се води борба с дружествата паравани и да се гарантират подходящи критерии за установяване на дружества, допълват и са пряко свързани с Регламент „Рим І“. Необходимо е тези правила да бъдат засилени, за да се гарантират правата на работниците, когато временно работят извън държавата на обичайното си място на работа, и за да се гарантира лоялна конкуренция между предприятията за превози. [Изм. 123]

(17)  Доколкото с настоящия регламент се въвежда известна степен на хармонизация в някои области, които досега не са хармонизирани от правото на Съюза, по-специално по отношение на превозите с леки търговски превозни средства и практиките за правоприлагане, неговите цели, а именно сближаване на условията за конкуренция и подобряване на правоприлагането, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради естеството на преследваните цели в съчетание с трансграничния характер на автомобилните превози могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(18)  С цел да се вземат предвид развитието на пазара и техническият прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 1071/2009, за допълване на този регламент чрез изготвянето на списък с категории, видове и степени на сериозност на тежките нарушения, които, в допълнение към нарушенията, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1071/2009, могат да доведат до загуба на добра репутация, и за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 1072/2009. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовка на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовка на делегираните актове.

(19)  Поради това Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1071/2009 се изменя, както следва:

1)  Член 1 се изменя, както следва:

а)  параграф 4 се изменя, както следва:

i)  буква а) се заличава; заменя със следното:"

„a) предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, по-малка от 2,4 тона;

   aа) предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, под 3,5 тона, които извършват изключително превози на национално равнище;“; [Изм. 124]

"

ii)  буква б) се заменя със следното:"

„б) предприятия, предоставящи изключително услуги за автомобилен превоз на пътници с нетърговска цел, или предприятия, чиято основна дейност не е тази на автомобилен превозвач на пътници.

Всеки автомобилен превоз, за който не се получава възнаграждение и който не създава приходи, като превоз на хора за благотворителни или за изцяло лични цели чиято цел не е да генерира печалба за водача или за други лица, например когато услугата се предоставя с благотворителна или филантропска цел, се счита за превоз с нетърговска цел;“; [Изм. 125]

"

б)  добавя се следният параграф 6:"

„6. Член 3, параграф 1, букви б) и г) и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се прилагат към предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона.

Държавите членки могат обаче:

   а) да изискват от тези предприятия да прилагат някои или всички разпоредби, посочени в първа алинея;
   б) да намалят ограничението, посочено в първа алинея, за всички или за някои категории автомобилни превози.“; [Изм. 126]

"

2)  В член 3 параграф 2 се заличава;

3)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  буква а) се заменя със следното:"

„а) да разполага с подходящи помещения, съразмерни на дейностите на предприятието, в които да държи основните си може да има достъп до оригиналите на своите основни търговски документи, в електронен или във всякакъв друг формат, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за социално осигуряване, документи, съдържащи данни за каботажните превози, командироването на работници и документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;“; [Изм. 127]

"

aа)  добавя се следната буква:"

„aа) посочените в буква б) превозни средства извършват в рамките на договор за превоз най-малко едно натоварване или едно разтоварване на товари на всеки четири седмици в държавата членка на установяване;“; [Изм. 128]

"

б)  буква в) се заменя със следното:"

„в) да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото административно оборудване и съоръжения в помещенията посочените в буква а) помещения, разположени в съответната държава членка;“; [Изм. 129]

"

в)  добавя се следната буква г):"

„г) да управлява действително и непрекъснато превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;“; [Изм. 130]

"

г)  добавя се следната буква д):"

„д) да притежава активи и да наема персонал, пропорционални на дейността на предприятието.“;

"

га)  добавя се следната буква е):"

„е) да има ясна връзка между осъществяваните транспортни дейности и държавата членка на установяване, оперативен център и достъп до достатъчно на брой места за паркиране с цел редовно използване от превозните средства, посочени в буква б);“; [Изм. 131]

"

гб)  добавя се следната буква ж):"

„ж) да назначава и наема водачи съгласно правото, приложимо за трудовите договори на тази държава членка;“; [Изм. 132]

"

гв)  добавя се следната буква з):"

„з) да се гарантира, че предприятието е мястото, където или от което работниците обичайно извършват своята работа, в съответствие с Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета* и/или Римската конвенция.

_______________________

* Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6). [Изм. 133]

"

4)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  втората алинея се заменя със следното:"

„При определяне дали дадено предприятие изпълнява това изискване, държавите членки вземат предвид дейността на предприятието, неговите ръководители на транспортната дейност, изпълнителни директори, генерални партньори в случай на партньорство, други законни представители, както и на всички други имащи отношение лица, определени от съответната държава членка. Всяко позоваване в настоящия член на присъди, санкции или нарушения включва присъдите, санкциите или нарушенията на самото предприятие, неговите ръководители на транспортната дейност, изпълнителни директори, генерални партньори в случай на партньорство, други законни представители, както и на всички други имащи отношение лица, определени от съответната държава членка.“;

"

ii)  в трета алинея буква а) се добавя следната подточка vii):"

„vii) данъчното право.“;

"

iii)  в трета алинея буква б) се добавят следните подточки xi), и xii) и xiii):"

„xi) командироването на работници;

   xii) приложимото право към договорните задължения.“;
   xiii) каботажен превоз.“; [Изм. 134]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. За целите на параграф 1, трета алинея, буква б), когато ръководителят на транспортната дейност или предприятието за превози е бил(о) осъден(о) за тежко престъпление или е им била наложена санкция в една или повече държави членки за някое от най-тежките нарушения на правилата на Съюза, изложени в приложение IV, компетентният орган на държавата членка на установяване осъществява и приключва своевременно надлежно проведена административна процедура, която включва, ако е целесъобразно, проверка на място в помещенията на съответното предприятие.

По време на административната процедура на ръководителя на транспортната дейност или други законни представители на предприятието за превози, в зависимост от случая, се предоставя правото да представят своите аргументи и обяснения.

По време на административната процедура компетентният орган оценява дали поради конкретни обстоятелства загубата на добра репутация би представлявала непропорционална мярка в дадения случай. При тази оценка компетентният орган взема предвид броя на тежките нарушения на националните правила и правилата на Съюза, посочени в параграф 1, трета алинея, както и броя на най-тежките нарушения на правилата на Съюза, изложени в приложение IV, за които ръководителят на транспортната дейност или предприятието за превози е бил(о) осъден(о) или са му били наложени санкции. Всяка подобна констатация трябва да е надлежно мотивирана и обоснована.

Ако компетентният орган констатира, че загубата на добра репутация би била непропорционална мярка, той взема решение съответното предприятие да запази добра репутация. Причините за това решение се вписват в националния регистър. Броят на тези решения се посочва в доклада по член 26, параграф 1.

Ако компетентният орган не констатира, че загубата на добра репутация би била непропорционална, присъдата или санкцията води до загуба на добра репутация.“;

"

в)  добавя се следният параграф 2a:"

„2а. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за установяване на списък с категории, видове и степени на сериозност на тежките нарушения на правилата на Съюза, посочени в параграф 1, трета алинея, буква б), които наред с предвидените в приложение IV могат да доведат до загуба на добра репутация. Държавите членки вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1.

За тази цел Комисията:

   а) определя категориите и видовете нарушения, които се срещат най-често;
   б) определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и или да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници; [Изм. 135]
   в) определя честотата, над която повторните нарушения се квалифицират като по-тежки, като взема предвид броя на водачите, използвани за транспортната дейност, ръководени от ръководителя на транспортната дейност.“;

"

5)  Член 7 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:"

„За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR — за всяко следващо използвано превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, над 3,5 тона, и на 900 EUR за всяко следващо превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR — за всяко следващо използвано превозно средство.“; [Изм. 136]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, в това число застрахователни дружества, или друг обвързващ документ, доказващ, че който предоставя солидарно гаранция за предприятието разполага със по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.“; [Изм. 137]

"

5a)  В член 8 параграф 5 се заменя със следното:"

„Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от 10 три години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност лицето или лицата, посочени в параграф 1, са достатъчно запознати с новостите в сектора.“; [Изм. 138]

"

6)  В член 8 параграф 9 се заменя със следното:"

„9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на приложения I, II и III с цел адаптирането им към развитието на пазара и постиженията на техническия прогрес.“;

"

7)  В член 11 параграф 4, третата алинея се заличава;

8)  В член 12 параграф 2, втората алинея се заличава; заменя със следното:"

„Държавите членки извършват проверки най-малко на всеки три години, за да проверят дали предприятията отговарят на изискванията, предвидени в член 3.“; [Изм. 139]

"

9)  В член 13 параграф 1, буква в) се заменя със следното:"

„в) срок до шест месеца, когато не е спазено изискването за финансова стабилност, за да се докаже, че това изискване отново е трайно спазено.“;

"

10)  В член 14 параграф 1 се добавя следната втора алинея:"

„Компетентният орган не възстановява правата на ръководителя на транспортната дейност по-рано от една година след датата на загубата на добра репутация.“;

"

10a)   Член 14 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата съгласно съответните в съответствие с приложимите разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки. Комисията изготвя списък с мерките за възстановяване на правата, които водят до възстановяване на добрата репутация.“; [Изм. 140]

"

11)  Член 16 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се изменя, както следва:

-ia)  буква в) се заменя със следния текст:"

„в) имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за изискванията, посочени в член 3, във връзка с добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;“; [Изм. 141]

"

i)  добавят се следните букви ж), з), и) и й):"

„ж) регистрационни номера на превозните средства на разположение на предприятията в съответствие с член 5, буква б);

   з) брой на служителите лицата, наети в предприятието през последната календарна година; [Изм. 142]
   и) общ размер на активите, пасивите, собствения капитал и оборота през последните две години;
   й) класифициране на риска за предприятията в съответствие с член 9 от Директива 2006/22/ЕО.“;

"

iа)  добавя се следната буква йа):"

„йа) трудови договори на международни водачи през последните шест месеца.“; [Изм. 143]

"

ii)  алинея втора, трета и четвърта се заменят със следното:"

Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни. [Изм. 144]

Във всеки случай Oргани, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.“; [Изм. 145]

За целите на член 14а от Регламент (ЕО) № 1072/2009, данните, посочени в буква й), се предоставят при поискване на изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители.“; [Изм. 146]

"

б)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят актуализирането и точността на всички данни, които се съдържат в националния електронен регистър.“;

"

ба)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. С цел повишаване на ефективността на трансграничното осигуряване на изпълнението, държавите членки гарантират, че националните електронни регистри са взаимосвързани и оперативно съвместими в целия Съюз посредством Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията, така че данните, посочени в параграф 2, да са пряко достъпни за всички компетентни правоприлагащи органи и контролни органи на всички държави членки в реално време.“; [Изм. 147]

"

бб)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване и актуализиране на общи правила, които да гарантират, че националните електронни регистри са изцяло взаимосвързани и оперативно съвместими по такъв начин, че компетентен или контролен орган в която и да е държава членка има възможност за пряк достъп в реално време до националния електронен регистър на всяка държава членка, както е посочено в параграф 5. Тези общи правила включват правила относно формата на обменяните данни, техническите процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави членки и оперативната съвместимост на тези регистри, както и конкретни правила относно достъпа, регистрирането и проследяването на данните.“; [Изм. 148]

"

в)  параграф 7 се заличава;

12)  Член 18 се заменя със следното:"

„Член 18

Административно сътрудничество между държавите членки

1.  Държавите членки определят национално звено за контакт, което да отговаря за обмена Компетентните органи на информация с останалите държави държавите членки относно прилагането на настоящия регламент. Държавите членки съобщават на Комисията наименованията и адресите на своите национални звена за контакт до 31 декември 2018 г. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията всички промени във връзка със звената за контакт си сътрудничат тясно и си предоставят своевременно взаимна помощ и всяка друга полезна информация, за да се улесни прилагането и осигуряването на изпълнението на настоящия регламент. [Изм. 149]

1а.  За целите на параграф 1 административното сътрудничество, предвидено в настоящия член, се осъществява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), която предоставя възможност на всички оператори да подават данни на своя собствен език. [Изм. 150]

2.  Държавата членка, която получава нотификация за тежко нарушение, в резултат на което през последните две години е постановена присъда или наложена санкция в друга държава членка, вписва това нарушение в своя национален електронен регистър.

3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и когато е необходимо, извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията на за информация от компетентните органи на държавите членки са надлежно обосновани и разяснени. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а). [Изм. 151]

4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до десет пет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка. [Изм. 152]

5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет пет работни дни, като посочва причините обосновава надлежно това затруднение или невъзможност. Съответните държави членки провеждат обсъждане си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения. В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация без надлежна обосновка, Комисията, след като бъде информирана и след консултация със съответната държава членка, може да предприеме всички необходими мерки за коригиране на положението. [Изм. 153]

6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от двадесет и пет петнадесет работни дни от получаването на искането, освен ако по взаимно съгласие между заинтересованите държави членки не е договорен друг срок или освен ако те не са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5, и не е намерено разрешение за тези затруднения. [Изм. 154]

7.  Държавите членки гарантират, че информацията, която им е предадена в съответствие с настоящия член, се използва само във връзка с въпросите, за които е поискана.

8.  Взаимното административно сътрудничество и помощ се оказват безплатно.

9.  Искането на информация не възпрепятства компетентните органи да предприемат мерки в съответствие с приложимото национално право и право на Съюза с цел разследване и предотвратяване на предполагаеми нарушения на настоящия регламент.“;

"

12а)  Вмъква се следният член 18a:"

„Член 18a

Съпътстващи мерки

1.  Държавите членки предприемат съпътстващи мерки, за да разработват, улесняват и насърчават обмените между длъжностните лица, отговарящи за административното сътрудничество и за оказването на взаимопомощ между държавите членки, както и служителите, отговарящи за наблюдението на спазването и за осигуряването на изпълнението на приложимите разпоредби на настоящия регламент.

2.  Комисията предоставя техническа и друга подкрепа с цел допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие между държавите членки, включително чрез насърчаване на обмена на длъжностни лица и съвместни програми за обучение, както и чрез разработване, улесняване и насърчаване на инициативи за разпространение на най-добрите практики. Комисията може, без да се засягат прерогативите на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура, да използва наличните инструменти за финансиране с цел допълнително засилване на изграждането на капацитет и на административното сътрудничество между държавите членки.

3.  Държавите членки създават програма за партньорски проверки, в която следва да участват всички компетентни правоприлагащи органи, като се осигурява подходяща ротация на проверяващите и на проверяваните компетентни правоприлагащи органи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези програми на всеки две години, като част от доклада за дейността на компетентните органи, посочен в член 26.“; [Изм. 155]

"

13)  Член 24 се заличава;

14)  Добавя се следният член 24a:"

„Член 24a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2 и член 8, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент (за изменение)].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2 и член 8, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г за по-добро законотворчество.*

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 6, параграф 2 и член 8, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

___________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;

"

15)  В член 25 параграф 3 се заличава;

16)  В член 26 се добавят следните параграфи 3, 4 и 5:"

„3. Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на тяхна територия на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона, с които се извършват международни превози и които са установени на или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва: [Изм. 156]

   а) броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона; [Изм. 157]
   б) броя очаквания дял на превозните моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година; [Изм. 158]
   в) общия брой на превозните моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година; [Изм. 159]
   г) очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, както и тези с маса под 2,4 до 3,5 тона или съставите от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози. [Изм. 160]

4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, с които се извършват вътрешни и международни автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки. [Изм. 161]

5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, параграфи 3 и 4, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.“; [Изм. 162]

"

16a)  Добавя се следният параграф 5а:"

„5a. Въз основа на информацията, събрана от Комисията съгласно параграф 5, и на допълнителни данни, Комисията представя не по-късно от 31 декември 2020 г. подробен доклад до Европейския парламент и до Съвета относно степента на административно сътрудничество между държавите членки, евентуалните пропуски в това отношение и възможните начини за подобряване на сътрудничеството. Въз основа на този доклад тя преценява дали е необходимо да бъдат предложени допълнителни мерки.“; [Изм. 163]

"

17)  В приложение IV точка 1, буква б) се заменя със следното:"

„б) По време на дневен период на управление — превишаване с 50 % или повече на максималното време за управление.“;

"

Член 2

Регламент (ЕО) № 1072/2009 се изменя, както следва:

1)  В член 1 параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Превозът на празни контейнери или палети се счита за превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, когато той е предмет на договор за превоз.“;

"

1a)  В член 1 параграф 1 се добавя следната алинея: "

„Сроковете, посочени в член 8, параграф 2 и в член 8, параграф 2а от настоящия регламент, се прилагат и за входящия или изходящия автомобилен превоз на товари като начален и/или краен етап от маршрут при комбиниран транспорт съгласно Директива 92/106/ЕИО на Съвета.“; [Изм. 164]

"

1б)  Член 1 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Това транзитно пътуване обаче се изключва от прилагането на Директивата относно командироването на работници. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.“; [Изм. 165]

"

1в)  В параграф 5 буква в) се заменя със следното:"

„в) превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, е под 2,4 тона;“; [Изм. 166]

"

2)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  точка 6 се заменя със следното:"

„6. „каботажен превоз“ означава вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава членка, който включва превоза от вземането на товарите от един или няколко пункта за натоварване до доставката им в един или няколко пункта за доставка, както е посочено в товарителницата;“;

"

аа)  добавя се следната точка:"

„7a. „транзитно преминаване“ означава пътуване с товар на превозно средство през една или повече държави членки или трети държави, при което мястото на отпътуване и мястото на пристигане не са в съответните държави членки или трети държави.“; [Изм. 167]

"

3)  Член 4 се изменя, както следва:

-a)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„бa) изпълнява международен превоз с превозно средство, оборудвано с интелигентен тахограф, съгласно посоченото в член 3 и в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета*.

__________________

*а Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).“; [Изм. 168]

"

а)  в параграф 2 трета алинея се заменя със следното:"

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б за изменение на настоящия регламент с цел адаптиране на максималния срок на валидност на лиценза на Общността към развитието на пазара.“;

"

б)  в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:"

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към техническия прогрес.“;

"

4)  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б за изменение на приложение III с цел адаптирането му към техническия прогрес.“;

"

5)  Член 8 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 5 три дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз, при условие че това е предвидено в договор за извършване на превози.“; [Изм. 169]

"

aа)  вмъква се следният параграф:"

„2a. След изтичането на тридневния срок, посочен в параграф 2, на превозвачите на товари не се разрешава да извършват каботажни превози в същата приемаща държава членка със същото превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от състава в срок от 60 часа след завръщането си в държавата членка на установяване на превозвача на товари и докато не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка на установяване на съответното предприятие.“; [Изм. 170]

"

б)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава членка от превозвач, установен извън тази държава членка, са в съответствие с настоящия регламент единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за предшестващ ги международен превоз.“;

"

в)  добавя се следният параграф 4a:"

„4а. Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Те могат да бъдат представени Държавите членки приемат, че тези доказателства се представят или предадени изпращат по електронен път, като се използва позволяващ с помощта на подлежащ на редактиране структуриран формат, който може да се ползва директно за съхранение или и компютърна обработка от компютър, като например електронна товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (eCMR). По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.

_________________

* Електронна товарителница съгласно „Конвенцията за договора за международни автомобилни превози на товари“.“; [Изм. 171]

"

5a)  В член 9 параграф 1 се добавя следната буква:"

„да) заплащането и платения годишен отпуск, както е посочено в член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*.

__________________

* Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).“; [Изм. 72]

"

(6)  В член 10 параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„Комисията разглежда положението, по-специално въз основа на съответните данни, и след консултация с комитета, създаден в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета,* решава в едномесечен срок след получаването на искането на държавата членка дали са необходими предпазни мерки и ги приема, ако такива са необходими.

________________

* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

"

7)  Добавя се следният член 10a:"

„Член 10a

Проверки Интелигентно осигуряване на изпълнението

1.  Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 2 % от всички каботажни превози, извършвани на нейна С цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата глава, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат Тази стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. [Изм. 174]

1а.  Всяка държава членка гарантира, че проверките, предвидени в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, включват, когато е приложимо, проверка на каботажните превози. [Изм. 175]

2.  Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на настоящата глава. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоятелен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета * и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета **.

2а.  За целите на параграф 2 държавите членки имат достъп до съответната информация и данни, които са записани, обработени или съхранявани от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и електронните документи за транспорт, като например електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR). [Изм. 176]

2б.  Държавите членки предоставят достъп до тези данни единствено на компетентните органи, оправомощени да проверяват за нарушения на правните актове, посочени в настоящия регламент. Държавите членки уведомяват Комисията относно данните за връзка на всички компетентни органи на тяхна територия, за които са определили да разполагат с достъп до посочените данни. В срок до ... [ХХХ] Комисията съставя списък с всички компетентни органи и го предава на държавите членки. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения на този списък. [Изм. 177]

2в.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:

   a) подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;
   б) правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;
   в) техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните. [Изм. 178]

2г.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават. [Изм. 179]

3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки. [Изм. 180]

______________________

* Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

** Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).“;

"

8)  Добавят се следните членове 14a и 14б:"

„Член 14a

Отговорност

Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат знаят или логично би следвало да знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги, се извършват нарушения на настоящия регламент.

Когато изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители възлагат транспортни услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, както е посочено в член 9 от Директива 2006/22/ЕО, те не носят отговорност за санкции за нарушения, освен ако не се докаже, че те действително са знаели за съответните нарушения. [Изм. 181]

Член 14б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент (за изменение)].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.*

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

___________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;

"

9)  Член 15 се заличава;

10)  Член 17 се заменя със следното:"

„Член 17

Доклади

1.  Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на превозвачите, които притежават лицензи на Общността към 31 декември на предходната година, и за броя на заверените копия, които отговарят на превозните средства в движение към тази дата.

2.  Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на атестациите за водачи, издадени през предходната календарна година, както и за общия брой атестации за водачи към 31 декември на предходната календарна година.

3.  Не по-късно от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки изпращат на Комисията своите национални стратегии за осигуряване на изпълнението, приети в съответствие с член 10а. Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на проверките на каботажните превози действията по осигуряване на изпълнението, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а, включително, когато е целесъобразно, броя на извършените проверки. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър. [Изм. 182]

3а.  До края на 2022 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на автомобилни превози в Съюза. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на проверките и развитието на условията за наемане на работа в професията.“  [Изм. 183]

"

Член 3

Преглед

1.  Комисията извършва оценка на изпълнението на настоящия регламент, по-специално на резултатите от член 2, с който се внасят изменения в член 8 от Регламент (EО) № 1072/2009, най-късно [3 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и докладва на Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент. Ако е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

2.  След доклада по параграф 1 Комисията извършва редовна оценка на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и Съвета резултатите от оценката.

3.  Когато е целесъобразно, докладите по параграфи 1 и 2 са придружени от съответните предложения.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [xx].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 38.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(3)OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 38.
(4)OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
(5) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(6)Регламент (ЕО) № 1071/2009 за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(7)Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(8)Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилните превози, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
(9)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10) Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).


Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I
PDF 123kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA(2019)0342A8-0143/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0660),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0394/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0143/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

P8_TC1-COD(2017)0294


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/692.)

(1) OВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 64.
(2) OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 72.


Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
PDF 573kWORD 167k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0390),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0270/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A8-0176/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, и рибарство и аквакултури и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [Изм. 1 Настоящото изменение се прилага в целия текст]

P8_TC1-COD(2018)0210


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Необходимо е да се установи Европейски фонд за морско дело, и рибарство и аквакултури (ЕФМДР ЕФМДРА) за периода 2021—2027 г. [Изм. 1 Настоящото изменение се прилага в целия текст]. Неговата цел следва да се състои в насочване на финансови средства от бюджета на Съюза за подкрепа на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), морската политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на управлението на океаните. Посоченото финансиране е ключов фактор за осигуряване на устойчиво рибарство, и включително опазване на морските биологични ресурси и местообитания, за устойчиви аквакултури, както и за продоволствената сигурност чрез снабдяването с морски храни, за растежа на устойчивата синя икономика, за просперитет и гарантирането на икономическо и социално сближаване на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, и за доброто състояние, безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Подпомагането по линия на ЕФМДРА следва да допринася за посрещане на нуждите както на производителите, така и на потребителите. [Изм. 276]

(1a)   Европейският парламент подчертава своята позиция, че в изпълнение на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата Многогодишна финансова рамка (МФР) и да достигнат 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. [Изм. 4]

(1б)  На 14 март 2018 г. и 30 май 2018 г. Европейският парламент подчерта в своите резолюции относно МФР за периода 2021 – 2027 г. значението на хоризонталните принципи, на които следва да се основават МФР за периода 2021 – 2027 г. и всички свързани с нея политики на Съюза. В този контекст Европейският парламент отново потвърди своята позиция, че Съюзът трябва да изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), и изрази съжаление във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент в тази посока в предложенията за МФР; поради това Европейски парламент изиска интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на Съюза в рамките на следващата МФР. Нещо повече, той отново подчерта, че Съюзът ще стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства. Поради това Европейският парламент призова за непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, и по-специално за дългогодишните политики на Съюза, заложени в Договорите, а именно общата селскостопанска политика и ОПОР, както и политиката на сближаване, тъй като те носят осезаеми ползи за гражданите на Съюза. [Изм. ]

(1в)   В своята резолюция от 14 март 2018 г. Европейският парламент подчерта социално-икономическото и екологичното значение на сектора на рибарството, морската среда и „синята икономика“ и техния принос за устойчивата продоволствена независимост на Съюза по отношение на гарантирането на устойчивост на европейските аквакултури и рибарството и за смекчаване на въздействието върху околната среда. Освен това Европейският парламент призова за запазване на разпределянето на специални суми за рибарството в рамките на настоящата МФР и доколкото са планирани нови цели за интервенция в синята икономика – за увеличаване на финансовите средства за морското дело. [Изм. 6]

(1г)   Освен това в резолюциите си от 14 март и 30 май 2018 г. относно МФР за периода 2021 – 2027 г. Европейският парламент подчерта, че борбата с дискриминацията е от жизненоважно значение за изпълнението на ангажиментите на Съюза за изграждане на приобщаваща Европа и че поради това специалните финансови ангажименти за интегриране на принципа на равенство между половете и за равенство между половете следва да бъдат включени във всички политики и инициативи на Съюза в обхвата на следващата МФР. [Изм. 7]

(1д)   ЕФМДРА следва да отдаде приоритет на подпомагането на дребномащабния риболов с цел решаване на проблемите в този сегмент и на подпомагането на местното и устойчиво управление на съответното рибарство и за развитието на крайбрежните общности. [Изм. 8]

(2)  Като фактор от световна важност в политиката за управление на океаните, който има най-голямото морско пространство в света, когато се включат най-отдалечените региони и пети отвъдморските страни и територии, Съюзът се превърна в петия по големина производител на морски храни в света Съюзът и носи значителна отговорност за защитата, опазването и устойчивото използване на океаните и техните ресурси. Опазването на моретата и океаните е от съществено значение предвид бързото нарастване на населението в световен мащаб. То е и също така от социално-икономически интерес за Съюза, тъй като устойчивата синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, подпомага инвестициите, растежа и създаването на работни места, насърчава научните изследвания и иновациите и допринася за енергийната сигурност чрез производството на енергия от океана. Безопасността и сигурността на океаните и моретата е също така от основно значение за ефективния граничен контрол и за борбата в световен мащаб с морската престъпност, с което се отговаря на тревогите на гражданите по отношение на сигурността. [Изм. 277]

(2a)  Устойчивото рибарство и морските и сладководните аквакултури допринасят значително за продоволствената сигурност на Съюза, за запазването и създаването на работни места в селските райони и за опазването на природната среда, и по-специално на биологичното разнообразие. Следващата политика на Съюза в областта на рибарството следва да бъде концентрирана върху подпомагането и развитието на секторите на рибарството и аквакултурите. [Изм. 10]

(3)  Регламент (ЕС) xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] („Регламент за общоприложимите разпоредби“)(6) беше приет с оглед да се подобри координацията и да се хармонизира изпълнението на подпомагането по линия на фондовете при споделено управление („фондовете“), като основната цел е осъществяването на политиките да се опрости по съгласуван начин. Тези общоприложими разпоредби се отнасят до частта от ЕФМДР ЕФМДРА, която се предоставя при споделено управление. Фондовете преследват допълнителни цели на политиката и използват един и същ метод на управление. Поради това в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] се предвиждат редица общи цели и принципи, като например партньорство и многостепенно управление. В него се съдържат и общите елементи на стратегическото планиране и програмиране, включително разпоредби относно предвидените за сключване с всяка държава членка споразумения за партньорство, като се определя общ подход за насоченост към качеството на изпълнението на фондовете. В съответствие с това в регламента са включени благоприятстващи условия, преглед на качеството на изпълнението и механизми за мониторинг, докладване и оценка. Общоприложими разпоредби са предвидени и по отношение на правилата за допустимост, като са определени специални мерки за финансовите инструменти, използването на InvestEU, воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и финансовото управление. Част от механизмите за управление и контрол също са общоприложими за всички фондове. Начините за взаимно допълване между различните фондове,включително ЕФМДР ЕФМДРА, и другите програми на Съюза следва да бъдат описани в споразумението за партньорство, предвидено в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

(4)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Посочените правила са установени в Регламент (ЕС) xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] (Финансов регламент)(7), като с тях по-специално се определя процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети съгласно член 322 от Договора, се отнасят също така до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци във връзка с прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от Съюза.

(5)  В рамките на прякото управление на ЕФМДР ЕФМДРА следва да бъдат разработени полезни взаимодействия и начини за взаимно допълване с други съотносими фондове и програми на Съюза, както и полезни взаимодействия между държавите членки и регионите. Също така следва фондът да позволи предоставянето на финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за InvestEU](8). [Изм. 11]

(6)  Подпомагането по линия на ЕФМДР ЕФМДРА следва да се използва за решаване по пропорционален начин на проблемите, свързани с неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, без да се дублира или измества частното финансиране и без да се нарушава конкуренцията като допринася за увеличаване на приходите от риболов, за насърчаване на работни места с права в сектора, за гарантиране на справедливи цени за производителите, за повишаване на добавената вътрешния пазар. Подпомагането следва да е с безспорна европейска добавена стойност от риболова и за подпомагане за развитието на свързаните с това дейности нагоре и надолу по веригата на риболова. [Изм. 12]

(7)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за реализиране на заложените в действията приоритети и за постигане на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск рискът от неспазване на правилата. Това следва да включва възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи в съответствие с член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза]. [Изм. 13]

(8)  В многогодишната финансова рамка МФР, установена в Регламент (ЕС) xx/xx(9), се предвижда, че бюджетът на Съюза трябва да продължи да подпомага политиката в областта на рибарството и морската политика. Бюджетът на ЕФМДР ЕФМДРА следва да възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи цени бъде увеличен с поне 10% по отношение на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Ресурсите на ЕФМДР Неговите ресурси следва да се разпределят между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление следва да се предоставят 5 311 000 000 EUR 87%, а за подпомагането при пряко и непряко управление — 829 000 000 EUR 13%. С цел да се гарантира стабилност — по-специално във връзка с постигането на целите на ОПОР — разпределянето на средствата, предоставени на национално равнище при споделено управление за програмния период 2021—2027 г., следва да се основава на разпределянето на средствата по линия на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Следва да се заделят специални средства за най-отдалечените региони, за контрол и правоприлагане, както и за събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони, както и на знанията за морската среда, като се предвидят тавани за средствата, предназначени за окончателното и за временното преустановяване на риболовни дейности и за инвестициите в кораби. [Изм. 14]

(8a)  Във връзка със значението на сектора на аквакултурите равнището на средствата на Съюза за сектора, и по-специално за сладководните аквакултури, следва да бъде запазено на равнището, определено за текущия бюджетен период. [Изм. 15]

(9)  Европейският морски сектор осигурява работа на над 5 милиона души и генерира почти 500 милиарда евро годишно, като съществува потенциална възможност за създаването на още много работни места. Приблизителните оценки сочат, че в момента производството на световната икономика на океаните е 1,3 трилиона евро, като до 2030 г. то може да се увеличи повече от два пъти. Необходимостта от постигане на целевите стойности, свързани с намаляване от Парижкото споразумение по отношение на емисиите на CO2, налага най-малко 30% от бюджета на Съюза да се използват за дейности за борба с изменението на климата. Необходимо е също така повишаване на ефективността на ресурсите и ограничаване на въздействието на синята икономика върху околната среда, е която се развива в рамките на екологичните възможности и беше и продължава да бъде важен фактор за иновациите в други сектори — например морското оборудване, корабостроенето, океанското наблюдение, драгирането, опазването на крайбрежните региони и морското строителство. Инвестиции в морската икономика се предоставят по линия на структурните фондове на Съюза — по-специално от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ЕФМДР. С цел да се реализира потенциалът за растеж на сектора се налага би могло да бъдат използвани нови инвестиционни инструменти — например InvestEU. [Изм. 16]

(9a)   Инвестициите в синята икономика следва да бъдат подкрепени от най-добрите налични научни становища, за да се избегнат вредни въздействия върху околната среда, които застрашават дългосрочната устойчивост. Ако не съществува подходяща информация или експертен опит за оценка на въздействието на инвестициите върху околната среда, е препоръчително както публичният, така и частният сектор да възприемат подход на предпазливост, тъй като може да се извършат дейности с потенциално вредно въздействие. [Изм. 17]

(10)  ЕФМДР ЕФМДРА следва да се основава на четири пет приоритета: насърчаване на устойчивото рибарство, и включително опазването на морските биологични ресурси; насърчаване на устойчивите аквакултури; принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви пазари за стоки от рибарство и аквакултури и пазари преработвателни сектори; създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика, като се взема предвид допустимото екологично натоварване, и стимулиране на проспериращи крайбрежни просперитет и икономическо и социално сближаване в крайбрежните и вътрешните общности; повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Работата във връзка с тези приоритети следва да се извършва в рамките на споделено, пряко и непряко управление. [Изм. 18]

(10a)  Приоритетите могат да бъдат определени с конкретни цели на Съюза, за да се осигури допълнителна яснота относно това за какво може да се използва фондът и да се повиши ефективността на фонда. [Изм. 19]

(11)  В периода след 2020 г. ЕФМДР ЕФМДРА следва да се основава на опростена структура без предварително определени мерки и без императивни и подробни правила за допустимост на равнището на Съюза. Вместо това следва да бъде предвидено описание на широки области на подпомагане в рамките на всеки приоритет. Съответно държавите членки следва да изготвят своите програми, като в тях посочат най-подходящите средства за изпълнение на приоритетите. В съответствие с правилата на настоящия регламент и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] може да се предоставя подпомагане за редица мерки, предвидени в програмите на държавите членки, при условие че тези мерки попадат в областите на подпомагане приоритетите, определени в настоящия регламент. Необходимо е обаче е да се състави списък на недопустимите операции, така че да се избегнат отрицателните последици върху мерките за опазване по отношение на рибарството — например обща забрана на инвестициите за повишаване на риболовния капацитет, като се предвидят определени надлежно обосновани дерогации. Наред с това следва да се въведат строги изисквания за съгласуваност на инвестициите и компенсациите за риболовния флот със заложените в ОПОР цели за опазване. [Изм. 0]

(12)  Опазването и устойчивото използване на океаните е една от 17-те цели за устойчиво развитие, заложени в изготвената от ООН Програма до 2030 г. за устойчиво развитие (цел № 14). Тъй като Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и с нейното постигане, той пое ангажимент да насърчава устойчивата синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и е съобразена с екосистемния подход при морското пространствено планиране, и по-специално като се взема предвид чувствителността на видовете и местообитанията по отношение на човешките дейности в морето, и по-специално като се взема предвид чувствителността на видовете и местообитанията по отношение на човешките дейности в морето, да стимулира опазването на биологичните ресурси и постигането на добро екологично състояние, да забрани определени форми на субсидиране в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета на флота и прекомерния улов, да прекрати субсидиите, способстващи за незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, и да се въздържа от такива субсидии в бъдеще. Тези цели следва да са резултат от преговорите за субсидии в областта на рибарството, проведени в рамките на Световната търговска организация. При преговорите в рамките на Световната търговска организация, състояли се на световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., и на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“) през 2012 г. Съюзът се ангажира да премахне субсидиите в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета на флота и прекомерния улов. Устойчивите сектори на рибарството и на морските и сладководните аквакултури в Съюза допринасят значително за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие. [Изм. 21]

(12a)   ЕФМДРА следва също така да допринася за другите цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. По-специално в настоящия регламент се вземат предвид следните цели:

   ЦУР 1 — изкореняване на бедността: ЕФМДРА ще допринася за подобряване на условията на живот на най-уязвимите крайбрежни общности, по-специално на тези, които зависят от риболовен ресурс, който е застрашен от прекомерен улов, глобални промени или екологични проблеми.
   ЦУР 3 — добро здраве и благосъстояние: ЕФМДРА ще допринася за борбата със замърсяването на крайбрежните води, което води до ендемични заболявания, както и за гарантирането на качествени храни от рибарство и аквакултури.
   ЦУР 7 — чиста енергия: ЕФМДРА ще насърчава развитието на възобновяемата морска енергия чрез съвместно финансиране на синята икономика със средствата за „Хоризонт Европа“ и ще гарантира, че това развитие е подходящо за опазване на морската среда и опазване на рибните ресурси.
   ЦУР 8 — достоен труд и икономически растеж: ЕФМДРА ще допринася за развитието на синята икономика съвместно с ЕСФ като фактор за икономически растеж. Той ще гарантира също така, че този икономически растеж е подходящ източник на заетост за крайбрежните общности. Освен това ЕФМДРА ще допринася за подобряване на условията на труд на рибарите.
   ЦУР 12 — отговорно потребление и производство: ЕФМДРА ще допринася за отговорното използване на природните ресурси и ограничаването на загубите на природни ресурси и енергия.
   ЦУР 13 — борба с изменението на климата: ЕФМДРА ще предоставя насоки относно бюджета си за борба с изменението на климата. [Изм. 22]

(13)  Тъй като ЕФМДР ЕФМДРА отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за канализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 25 30 % от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата. Очаква се действията по настоящия регламент да насочат 30 % от общия финансов пакет на ЕФМДР към постигане на целите, свързани с климата дадат възможност на ЕФМДРА да допринесе за постигането на целите в областта на климата, но без да се засяга финансирането на ОПОР, финансирането на която трябва да бъде отново оценено положително. Съответните действия, включително проекти, насочени към опазването и възстановяването на леглата от морски треви и крайбрежните влажни зони, които са основни поглътители на въглерод, ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР ЕФМДРА и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед. [Изм. 3]

(14)  ЕФМДР ЕФМДРА следва също така да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, като отчита надлежно социалното сближаване в рамките на ОПОР и Рамковата директива за морска стратегия, и следва да прилага европейската политика в областта на околната среда, включително стандартите за качество на водата, гарантиращи качеството на морската среда, която е подходяща за подобряване на перспективите за рибарството. Този принос следва да се проследява чрез прилагане на маркерите на Съюза в областта на околната среда и да се докладва редовно в контекста на оценките и годишните доклади за качеството на изпълнението. [Изм. 4]

(15)  В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за ОПОР)(10) финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР ЕФМДРА следва да зависи от спазването пълното спазване на правилата на ОПОР и относимото законодателство на Съюза в областта на околната среда. Финансова помощ от Съюза следва да се отпуска само на онези оператори и държави членки, които изцяло спазват съответните си правни задължения. Заявленията от бенефициери, които не спазват приложимите правила на ОПОР, не следва да бъдат допустими. [Изм. 25]

(16)  С цел да се вземат под внимание конкретните условия на ОПОР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се допринесе за спазването пълното спазване на правилата на ОПОР, следва да бъдат предвидени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване и преустановяване на плащанията и към правилата за финансови корекции, съдържащи се в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. Когато държава членка или бенефициер не са спазили своите задължения по ОПОР или когато Комисията разполага с доказателства, които предполагат доказват такова неспазване, на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва временно сроковете за плащане като предпазна мярка. С цел да се избегне явен риск от плащане на недопустими разходи, в допълнение към възможността за прекъсване на срока за плащане на Комисията следва да бъде разрешено да спира плащания и да налага финансови корекции в случай на сериозно неспазване на правилата на ОПОР от страна на държава членка. [Изм. 6]

(17)  През последните няколко години ОПОР отбеляза значителен напредък при се предприемат стъпки за възстановяването на доброто състояние на рибните запаси, повишаването на рентабилността на риболовния сектор на Съюза и опазването на морските екосистеми. Все още обаче се търси решение на някои важни предизвикателства при постигането за пълното постигане на заложените в ОПОР социално-икономически цели и цели, свързани с околната среда, включително правното задължение за възстановяване и поддържане на всички популации на рибните запаси над равнищата на биомаса, при които е възможен максимален устойчив улов. Поради това е необходимо подпомагането в периода след 2020 г. да продължи — особено в морските басейни, в които напредъкът е по-бавен, и по-специално в най-изолираните морски басейни като най-отдалечените региони. [Изм. 27]

(17а)  Член 13 ДФЕС предвижда, че при изработването и осъществяването, наред с другото, на политиката на Съюза в областта на рибарството, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и съществуващите практики в държавите членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство. [Изм. 2]

(18)  Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни и островни общности на територията на Съюза — по-специално в тези от тях, където дребномащабният крайбрежен риболов изпълнява важна роля, като например най-отдалечените региони. Предвид обстоятелството, че средната възраст в много рибарски общности надхвърля 50 години, обновяването на работната сила и диверсификацията на дейностите остават важни предизвикателства в сектора на рибарството продължават да представляват предизвикателство. Поради това е от съществено значение ЕФМДРА да осигури подпомагане за привлекателността на сектора на рибарството чрез осигуряване на професионално обучение и достъп на младите хора до кариери в областта на рибарството. [Изм. 8]

(18a)  Прилагането на механизми за съвместно управление в областта на професионалните и любителските риболовни дейности и аквакултурите, с прякото участие на заинтересованите страни, като например администрацията, сектора на рибарството и аквакултурите, научната общност и гражданското общество, които основават своята функционалност на справедливо разпределение на отговорностите при вземането на решения и на адаптивно управление, основано на знания, информация и непосредственост, благоприятства постигането на целите на ОПОР. ЕФМДРА следва да подпомага прилагането на тези механизми на местно равнище. [Изм. 29]

(19)  ЕФМДР ЕФМДРА следва да се стреми към постигане допринася за постигането на заложените в ОПОР икономически и социални цели, както и целите в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Посоченото подпомагане следва да гарантира, че риболовните дейности са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите, предвидени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които ще допринесат за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за приноса към продоволственото здравословното продоволствено снабдяване, и същевременно да гарантира справедливи условия на труд. В това отношение рибарството, което е зависимо от малките разположени в морето острови, следва да бъде специално признато и подкрепяно, за да може да оцелее и да просперира. [Изм. 30]

(20)  Подпомагането по линия на ЕФМДР ЕФМДРА следва да е насочено към постигането допринася за своевременното постигане на правното задължение за възстановяването и поддържането на устойчив риболов, основаващ се популациите на всички рибни запаси над равнищата на биомаса, при които е възможен добив на максималния устойчив улов, и за свеждането до минимум и по възможност за елиминирането на отрицателното въздействие, което риболовните на неустойчивите и вредни риболовни дейности оказват върху морската екосистема. Това подпомагане следва да включва иновации и инвестиции в устойчиви на изменението на климата и нисковъглеродни риболовни практики и техники, които са с по-слабо въздействие върху околната среда, както и техники, насочени към селективно рибарство. [Изм. 31]

(21)  Задължението за разтоварване е правно задължение и е едно от основните предизвикателства за ОПОР. То доведе до края на неприемливата от гледна точка на околната среда практика на изхвърляне на улов, както и до съществени и важни промени в сектора, които засягат риболовните практики и в някои случаи са съпроводени със значителни финансови разходи. Вследствие на това държавите членки следва да съществува възможност използват ЕФМДР ЕФМДРА за подпомагане по линия на ЕФМДР за на иновациите и инвестициите, които допринасят за изпълнението цялостното и своевременно изпълнение на задължението за разтоварване, като бъде предвиден по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции — например инвестициите за селективни риболовни уреди и времеви и пространствени мерки за селективност, за подобряване на пристанищната инфраструктура и за предлагане на пазара на нежелания улов. Също така следва да се предостави 100-процентов максимален интензитет на помощта за проектирането, разработването, мониторинга, оценката и управлението на прозрачни системи за обмен на възможности за риболов между държавите членки („размяна на квоти“), с цел да се намали т. нар. „ефект на блокиращ вид“, предизвикан от задължението за разтоварване. [Изм. 279]

(21a)   Мониторингът на задължението за разтоварване следва да се осъществява с еднаква строгост в целия спектър – от дребномащабните до едромащабните риболовни кораби, във всяка държава членка. [Изм. 33]

(22)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за иновациите и инвестициите на борда на риболовните кораби, насочени към подобряване на здравето, безопасността и условията на труд, опазването на околната среда, енергийната ефективност, хуманното отношение към животните и качеството на улова, както и подпомагане по конкретни проблеми, свързани със здравеопазването. Това подпомагане не следва обаче да води до риск от увеличаване на риболовния капацитет, нито до способността за намиране на риба, като то не следва да се предоставя единствено за спазването на изисквания, които са задължителни съгласно правото на Съюза или националното право. Съгласно новата структура, в която липсват императивни мерки, определянето на конкретните правила за допустимост на посочените инвестиции и подпомагането ще бъде прерогатив на държавите членки. По отношение на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби следва да бъде разрешено прилагането на по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции. [Изм. 34]

(23)  Контролът върху рибарството е от изключително важно значение за прилагането на ОПОР. В контекста на споделеното управление ЕФМДР ЕФМДРА следва съответно да подкрепя разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета („Регламент за контрол“)(11). Някои задължения, предвидени при преразглеждането на Регламента за контрол, оправдават въвеждането на специфично подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА — те по-конкретно включват задължения за използване на системи за проследяване на кораби и електронно отчитане при корабите, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов, за използване на електронни системи за дистанционно наблюдение и за непрекъснато измерване и записване на мощността на двигателите. Направените от държавите членки инвестиции в средства за контрол могат да бъдат използвани и за целите на морското наблюдение и сътрудничеството по отношение на функциите по брегова охрана.

(24)  Успехът на ОПОР зависи от наличието на научни становища за управлението на рибарството, а оттам — и от наличието на данни относно рибарството. С оглед на предизвикателствата и разходите, свързани с получаването на надеждни и пълни данни, е необходимо да се осигури подпомагане както за действията на държавите членки, насочени към събирането, и обработването и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент за рамката за събиране на данни“)(12), така и за най-добрите налични научни становища. Това подпомагане следва да позволява полезни взаимодействия със събирането, и обработването и обмена на други видове данни относно морската среда, включително данни за любителския риболов. [Изм. 35]

(25)  ЕФМДР ЕФМДРА следва да подпомага ефективното и основано на знания прилагане и управление на ОПОР както при пряко, така и при непряко управление, посредством предоставянето на научни становища, разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството, работата на консултативните съвети и доброволния принос към дейността на международни организации, както и по-сериозен ангажимент на Съюза към международното управление на океаните. [Изм. 36]

(26)  Като се имат предвид предизвикателствата, свързани с постигането на заложените в ОПОР цели за опазване, следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за управлението на рибарството и риболовните флотове. В този контекст подпомагането, предназначено за адаптирането на флотовете, в определени случаи остава необходимо по отношение на някои сегменти на флота и морски басейни. То следва да бъде насочено конкретно към опазването и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и към постигането на баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Поради посочените причини следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за окончателното преустановяване на риболовни дейности в сегментите на флота, в които не е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Посоченото подпомагане следва да се използва като инструмент в плановете за действие, насочени към коригиране на сегменти на флота, при които е установен структурен излишък на капацитет в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се осъществява чрез бракуване на риболовния кораб или чрез неговото извеждане от експлоатация и преоборудване за други дейности. В случаите, когато това преоборудване би довело до повишен натиск на любителския риболов върху морската екосистема, подпомагането следва да се предоставя само ако то е съобразено с ОПОР и с целите на съответните многогодишни планове. С цел да се гарантира съгласуваността на структурното адаптиране на флота към целите за опазване, подпомагането за окончателното преустановяване на риболовни дейности следва да се подчинява на строги условия и да е свързано с постигането на определени резултати. Поради посочените причини подпомагането следва да се изпълнява единствено чрез финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. Съгласно този механизъм Комисията следва да възстановява похарчените от държавите членки средства за окончателно преустановяване на риболовни дейности не въз основа на действителните разходи, а въз основа на изпълнението на условията и постигането на резултатите. С оглед на това Комисията следва да определи в делегиран акт условията, свързани с постигането на заложените в ОПОР цели за опазване. [Изм. 37]

(26a)   За да се установят устойчиви, екологосъобразни риболовни дейности с намален натиск върху рибните ресурси, ЕФМДРА следва да подпомага модернизацията на корабите, за да се стремят към модели, които използват по-малко енергия, включително за небалансирани сегменти, чрез субсидии или посредством финансови инструменти. ЕФМДРА следва също така да позволява на младите рибари да получават помощ за придобиването на работните си инструменти, включително плавателни съдове с дължина над 12 м, освен в небалансирани сегменти. [Изм. 38]

(26б)   Тъй като риболовните пристанища, кейовете за разтоварване, покритите лодкостоянки и рибните борси играят съществена роля за гарантиране на качеството на разтоварените продукти, както и за безопасността и условията на труд, ЕФМДРА следва приоритетно да подпомага модернизацията на пристанищната инфраструктура, и по-специално в търговията с рибни продукти, с цел да се оптимизира добавената стойност на разтоварените продукти. [Изм. 39]

(27)  Тъй като риболовните дейности са до голяма степен непредсказуеми, съществува вероятност настъпването на извънредни обстоятелства временното преустановяване може да доведе до значителни икономически загуби за рибарите. С оглед смекчаването на тези последици може да се предоставя подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА под формата на компенсация за извънредно преустановяване временното преустановяване на риболовни дейности в резултат на прилагането на определени мерки за опазване (например многогодишни планове, целеви стойности за опазването и устойчивата експлоатация на запасите, мерки за адаптиране на риболовния капацитет на корабите към наличните възможности за риболов и технически мерки), спешни мерки (например забрана на даден вид риболов), прекъсване вследствие на непреодолима сила на прилагането или неподновяването на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, природно бедствие или екологична катастрофа, включително случаи на затваряне по здравни причини или необичайна смъртност на рибни ресурси, произшествия в морето по време на риболовни дейности и неблагоприятни климатични явления. Подпомагането следва да се предоставя само ако въпросните обстоятелства оказват значително въздействие върху рибарите, т.е. ако търговската дейност на засегнатия кораб е била преустановена в продължение на най-малко 90 120 последователни дни през последните две години и ако претърпените вследствие на това икономически загуби възлизат на повече от 30 % от средния годишен оборот на съответното предприятие за определен период от време. При определянето на условията за предоставяне на такова подпомагане следва да бъдат взети под внимание особеностите на улова на змиорки. [Изм. 40]

(27a)  Следва да бъде възможно за рибарите и производителите на морски и сладководни аквакултури да получават подкрепа от ЕФМДРА в случай на криза на пазарите на рибни продукти и на аквакултури, природни бедствия или екологични катастрофи. [Изм. 41]

(27б)  За да допринесе за положителното развитие на водните ресурси и за поддържането на риболова извън забранения сезон, ЕФМДРА следва да може да подпомага биологичните сезони винаги, когато те, бидейки свързани с определени критични фази от жизнения цикъл на видовете, са необходими за устойчивата експлоатация на рибните ресурси. [Изм. 306]

(27в)  Европейският парламент подчертава неотложната необходимост да се подкрепи създаването на фонд за компенсиране на възнагражденията, който да обхваща периодите, през които риболовът е забранен, и тези периоди да се третират като действително работно време за целите на пенсионното осигуряване и други социалноосигурителни права. Освен това Европейският парламент се застъпва за установяването на минимална работна заплата, определена в съответствие с местните практики, преговорите и колективните трудови договори. [Изм. 307]

(28)  Дребномащабният крайбрежен риболов се извършва от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглени риболовни уреди. Той обхваща близо 75 % от всички регистрирани в Съюза риболовни кораби и почти половината от цялата заетост в сектора на рибарството. Поминъкът на операторите в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов е силно зависим от доброто състояние на рибните запаси. Съответно в рамките на ЕФМДР ЕФМДРА ще им бъде предоставено преференциално третиране чрез 100-процентов интензитет на помощта, включително за операциите, свързани с контрола и правоприлагането, като целта е да се насърчи устойчивостта на риболовните практики в съответствие с целите на ОПОР. Освен това някои области на подпомагане следва да бъдат запазени за дребномащабния риболов в сегментите на флота, в които тъй като е необходимо да се гарантира, че е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов — например за придобиване , обновяване и прекласификация на използван кораб плавателен съд и за подмяна или осъвременяване на корабен двигател, както и за млади рибари. Държавите членки следва също така да включат в програмите си план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, който да е обект на мониторинг съгласно показатели, основаващи се на зададени междинни цели и целеви стойности. [Изм. 42 и 308]

(29)  Най-отдалечените региони, посочени в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“(13), са изправени пред специфични предизвикателства, свързани с тяхната отдалеченост, релеф и климат, както е посочено в член 349 от Договора, но същевременно разполагат със специфични предимства, които биха подпомогнали развитието на устойчива синя икономика. Съответно към програмите за действие на съответните държави членки следва да бъдат приложени планове за действие за развитието на устойчиви сектори на синята икономика във всеки от най-отдалечените региони, включително за устойчивата експлоатация на рибарството и аквакултурите, като бъдат заделени финансови средства, с които да се подпомогне изпълнението на тези планове за действие. Следва За да се предвиди също така възможност за предоставяне на подпомагане по линия запази конкурентоспособността на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони в сравнение с тази на ЕФМДР под формата подобни продукти от други региони Съюза, през 1992 г. Съюзът въведе мерки на компенсация за компенсиране на съответните допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, които се прилагат за периода 2014 – 2020 г., са посочени в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(14). Необходимо е да продължи подпомагането с цел компенсиране на допълнителните разходи за риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, дължащи се така че компенсирането да допринесе за запазване на тяхното разположение и островния им характер икономическата жизнеспособност на операторите от тези региони. Предвид различните пазарни условия в най-отдалечените региони колебанията в улова и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави членки следва сами да определят продуктите от риболов, за които е допустимо компенсиране, техните съответните им максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки. На държавите членки следва да бъде разрешено да променят списъка и количествата на съответните продукти от риболов, както и размера на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки. Те следва също така да получат разрешение да коригират плановете си за компенсации, когато това е обосновано от променящите се условия. Държавите членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните неблагоприятни характеристики на най-отдалечените региони. С цел да се избегне прекомерно компенсиране размерът следва да е пропорционален на допълнителните разходи, които се покриват от помощта. За целта следва да се вземат предвид и други форми на публична интервенция, които оказват въздействие върху равнището на допълнителните разходи. По отношение на това подпомагане следва да се предвиди таван, който да представлява процент от общите финансови средства. Наред с това в най-отдалечените региони следва да се прилага по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции. [Изм. 43]

(29a)  С цел да се даде възможност на сектора на дребномащабното рибарство в най-отдалечените региони да оцелее и в съответствие с принципите на диференцирано третиране на малките острови и териториите, посочени в цел за устойчиво развитие (ЦУР) 14, следва да бъде възможно ЕФМДРА да подпомага въз основа на член 349 от ДФЕС придобиването и обновяването на корабите за дребномащабен крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, които разтоварват целия си улов в пристанищата в най-отдалечените региони и допринасят за местното устойчиво развитие, така че да се повиши безопасността при хората, да се постигне съответствие със стандартите на Съюза за хигиена, да се води борба с ННН риболов и да се постигне по-голяма екологична ефективност. Това обновяване на риболовния флот следва да остане в рамките на разрешените тавани на капацитета и следва да е в съответствие с целите на ОПОР. ЕФМДРА следва да може да подпомага свързаните с това мерки, като например строителството или модернизацията на корабостроителници, занимаващи се с кораби за дребномащабен крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, придобиването или обновяването на инфраструктури и оборудване или извършването на проучвания. [Изм. 44]

(29б)   Като се взема предвид резолюцията на Европейския парламент относно специалното положение на островите (2015/3014(RSP) и становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Специфични проблеми на островите“ (1229/2011), селското стопанство, животновъдството и рибарството представляват важен елемент от местните островни икономики. Европейските островни региони страдат поради липсата на достъпност, особено за МСП, ниското равнище на диференциация на продуктите и се нуждаят от стратегия с цел да се използват всички възможни полезни взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти на Съюза, за да се компенсират неблагоприятните условия на островите и да се подобри положението с техния икономически растеж, създаването на работни места и устойчивото им развитие. Макар че в член 174 от ДФЕС се признават постоянните неблагоприятни природни и демографски условия, специфични за положението на островите, Комисията трябва да създаде „Стратегическа рамка на Съюза за островите“ с оглед на свързването на инструменти, които могат да имат голямо териториално въздействие. [Изм. 45]

(30)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони. За тази цел следва да се предвиди подпомагане под формата на компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето, по-специално пластмаса, и за инвестиции в пристанищата за набавяне на подходящи съоръжения за приемане и съхранение на изгубени риболовни съоръжения и събрани морски отпадъци. Подпомагане следва да се предостави и за действията за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда и за изпълнение на мерките за пространствена защита в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за морска стратегия)(15) и в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за местообитанията)(16), за управлението, възстановяването и мониторинга на защитените зони по „Натура 2000“, както и за защитата на видовете съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за птиците)(17) и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(18), както и стандартите на Съюза за градски отпадъчни води и също така за строителство, монтаж, модернизация и научна подготовка и оценка на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за закрила и увеличаване на морската фауна и флора в най-отдалечените региони. В рамките на прякото управление подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА следва да се предоставя за насърчаване на чистотата и доброто състояние на моретата и за изпълнение на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, предвидена в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 16 януари 2016 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“(19), в съответствие с целта за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда. [Изм. 46]

(31)  Рибарството и аквакултурите Премахването на глада, постигането на продоволствена сигурност и подобрено хранене са една от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР 2), заложени в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и нейното изпълнение. В този контекст рибарството и устойчивите аквакултури допринасят за продоволствената сигурност и храненето. Независимо от това в момента Съюзът внася над 60 % от продуктите от риболов, предлагани на неговия пазар, което означава, че той е силно зависим от трети държави. От особено значение е да се насърчава консумацията на рибни протеини продукти, които са произведени в Съюза при високи стандарти за качество и се продават на достъпни цени, като на публичните институции, като болници или училища, се доставят местни продукти от дребномащабен риболов и се организират програми за обучение и осведоменост в учебните заведения относно значението на консумацията на местна риба. [Изм. 47]

(32)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури — например във връзка с достъпа до морско пространство или за издаване на разрешения — които затрудняват опитите на сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подпомагането следва да бъде съобразено с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За допустимо следва да се счита подпомагането, насочено по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Допустими също така следва да бъдат действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Подпомагането За предпочитане е подпомагането производствени инвестиции обаче следва да се предоставя единствено чрез финансови инструменти, чрез и InvestEU, които биха оказали по-силно въздействие върху пазарите и съответно са по-подходящи за справяне на предизвикателствата, свързани с финансирането на сектора, в сравнение с безвъзмездните чрез безвъзмездни средства. [Изм. 48]

(33)  Продоволствената сигурност зависи от опазването на морската среда, устойчивото управление на рибните запаси, ефективните и добре организирани пазари, благодарение на които се повишават прозрачността, стабилността, качеството и разнообразието на веригата на доставки, както и информацията за потребителите. С оглед на това следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета(20). По-специално подпомагането следва да се предоставя inter alia за създаването на организации на производители, включително риболовни кооперации, за дребни производители, изпълнението на планове за производство и предлагане, кампании за популяризиране и комуникация, насърчаването на нови пазарни ниши, провеждането на проучвания на пазарите, съхранение и укрепване на Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) и разработването и разпространението на резултати от проучвания на пазара. [Изм. 49 и 280]

(33a)   Качеството и разнообразието на морските продукти на Съюза предоставят конкурентно предимство на производителите, което допринася значително за културното и гастрономическо наследство, като съчетава запазването на културните традиции с развитието и прилагането на нови научни експертни знания. Гражданите и потребителите все повече изискват качествени продукти с различни специфични характеристики, свързани с техния географски произход. За тази цел ЕФМДРА ще може да подпомага морските продукти, включени в Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета(21). По-специално той ще може да подпомага признаването и регистрацията на качествени географски указания съгласно този регламент. Той ще може също така да подпомага ръководните органи за защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), както и програмите, които те разработват за подобряване на качеството. Освен това той ще бъде в състояние да подпомага научните изследвания, извършвани от тези управляващи органи, с цел по-добро познаване на специфичните производствени съоръжения, процеси и продукти. [Изм. 50]

(33б)  Като се имат предвид резолюцията на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно приемането на Европейски план за управление на популациите от корморани и резолюцията на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, ЕФМДРА следва да подпомага научните изследвания и събирането на данни относно въздействието на прелетните птици върху сектора на аквакултурите и съответните рибни запаси на Съюза. [Изм. 51]

(33в)  Като се има предвид необходимостта от растеж на сектора на аквакултурите и съществените загуби на рибни запаси, които те претърпяват поради прелетните птици, ЕФМДРА следва да включва определени компенсации за тези загуби до въвеждането на европейски план за управление. [Изм. 2]

(34)  Важен фактор за наличието и качеството на продуктите от риболов и аквакултури е преработвателната промишленост. Следва да се предвиди възможност за подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за целенасочените инвестиции в тази промишленост, при условие че те допринасят за постигане на целите на общата организация на пазарите. Посоченото подпомагане следва може да се предоставя единствено чрез безвъзмездни средства, чрез финансови инструменти и чрез InvestEU, но не и под формата на безвъзмездни средства. [Изм. 3]

(34а)  Освен вече посочените допустими мерки, следва да бъде възможно ЕФМДРА да подпомага други области, свързани с рибарството и аквакултурите, включително подпомагане за защитен лов или управление на видовете дива фауна, застрашаващи устойчивото равнище на рибните запаси, по-специално на тюлените и кормораните. [Изм. 54]

(34б)  Освен вече посочените допустими мерки, следва да бъде възможно ЕФМДРА да подпомага други области, свързани с рибарството и аквакултурите, включително обезщетението за щети, нанесени на улова, причинени от бозайници и птици, защитени от законодателството на Съюза, а именно тюлените и кормораните. [Изм. 55]

(35)  Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на устойчива синя икономика под местно ръководство, която се развива в рамките на екологичните възможности и благодарение на която е възможно обновяването на социалната структура на тези региони, включително островите и най-отдалечените региони. Очаква се свързаните с океана сектори и услуги да постигнат по-добри резултатите в сравнение със световната икономика и да окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята икономика зависи от иновациите и инвестициите както в новите сфери на стопанска дейност, свързани с морето, така и в биоикономиката и в биотехнологията — включително в модели на устойчив туризъм, енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови пристанищни услуги и устойчивото развитие на сектора на рибарството и аквакултурите, които могат да създадат работни места и да стимулират местното развитие, както и разработване на нови морски продукти, основани на биологията. Макар публичните инвестиции в устойчивата синя икономика да следва да бъдат широко заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР ЕФМДРА следва да бъде насочен конкретно към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и за премахването на пречките, така че да се улеснят инвестициите и развитието на нови пазари и технологии или услуги. Подпомагането за развитието на устойчивата синя икономика следва да се осъществява чрез споделено, пряко и непряко управление. [Изм. 56]

(35a)  В съответствие със съображение 3 от Регламента за ОПОР любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните ресурси и поради това държавите членки следва да гарантират, че той се извършва по начин, който е съвместим с целите на ОПОР. При все това любителският риболов не може да бъде управляван правилно без надеждно и повтарящо се събиране на данни за любителския риболов, както се подчертава в резолюцията на Европейския парламент относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз (2017/2120(INI)). [Изм. 57]

(35б)   Целта на устойчивата синя икономика е да се гарантират устойчиво потребление и производство, както и ефективно използване на ресурсите, съчетано със защита и опазване на разнообразието, производителността, устойчивостта, основните функции и вътрешните стойности на морските екосистеми. Тя се основава на оценката на дългосрочните нужди на настоящите и бъдещите поколения. Това също така означава определяне на правилните цени за стоки и услуги. [Изм. 58]

(35в)  Необходими са мерки за подкрепа с оглед на улесняване на социалния диалог и използване на ЕФМДРА за подпомагане на обучението на квалифицирани специалисти за морския сектор и сектора на рибарството. Значението на модернизирането на морския сектор и сектора на рибарството и ролята на иновациите в това отношение налагат преразглеждане на разпределението на финансови средства за професионално обучение в рамките на ЕФМДРА. [Изм. 59]

(35г)   Инвестирането в човешкия капитал също е изключително важно за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните и морските дейности. Ето защо ЕФМДРА следва да подпомага консултантските услуги, сътрудничеството между учени и рибари, професионалното обучение и ученето през целия живот, и следва да насърчава разпространението на знания, да способства за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите и да насърчава социалния диалог. Като признание за ролята им в рибарските общности при определени условия на съпрузите и партньорите на семейни начала на самостоятелно заетите рибари също следва да се предоставя подпомагане за професионално обучение, учене през целия живот, разпространение на знания и създаването на мрежи от контакти, което допринася за професионалното им развитие. [Изм. 60]

(36)  Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства между местните участници, които допринасят за жизнеспособността и устойчивостта на населението на крайбрежните, островните и вътрешните общности и икономики. Инструментите за насърчаване на такива партньорства следва да бъдат предоставени от ЕФМДР ЕФМДРА. За тази цел следва да се предвиди подпомагане за воденото от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на споделено управление. Този подход следва да повиши диверсификацията на икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във вътрешните водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. Всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на свързаната с него стратегия, като се гарантира балансирано участие и представителство на всички заинтересовани страни от синята икономика на местно равнище. [Изм. 61]

(37)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА за устойчивата устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, чрез събиране, управление и използване на данни с оглед подобряване на знанията за състоянието на морската и сладководната среда и на ресурсите. Това подпомагане следва да е насочено към изпълнението на съдържащите се в Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО изисквания за подпомагане на морското пространствено планиране, за устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите и за подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за морски наблюдения и данни. [Изм. 62]

(38)  В рамките на прякото и непрякото управление ЕФМДР ЕФМДРА следва да бъде насочен към създаването създаване на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и благоприятства за здравословна морска среда посредством насърчаването на интегрирано управление на морската политика, подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на моретата и океаните и обмена на екологични и социално-икономически данни за устойчивата синята икономика, насърчаване на нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, както и разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти. При изпълнението на действията във връзка с посочените области следва да се подходи с необходимото внимание към най-отдалечените региони специфичното положение на най-отдалечените региони и островите, попадащи в обхвата на член 174 от ДФЕС. [Изм. 63]

(39)  Тъй като 60 % от площта на океаните попада извън границите на националните юрисдикции е необходимо да се упражнява споделена международна отговорност. Повечето проблеми, засягащи океаните — например свръхексплоатацията, изменението на климата, повишаването на киселинното съдържание, замърсяването, и намаляването търсенето на нефт или подводните минни дейности, които водят до намаляване на биологичното разнообразие, са трансгранични по своя характер, поради което за решаването им се изискват общи действия. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право, по която Съюзът е страна по силата на Решение 98/392/ЕО на Съвета(22), много свързани с юрисдикцията правомощия, институции и специфични рамки са създадени с цел регулиране и управление на човешката дейност в океаните. През последните години беше постигнат консенсус в световен мащаб относно необходимостта от по-ефективно управление на морската среда и човешките дейности в морето, така че да се преодолее все по-големият натиск върху океаните и моретата. [Изм. 64]

(40)  Като фактор от световна важност Съюзът е силно ангажиран с насърчаването на международното управление на океаните в съответствие със съвместното съобщение до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 ноември 2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“(23). Политиката на Съюза за управление на океаните е нова политика, която обхваща океаните по интегриран начин. Международното управление на океаните е от основно значение не само за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално на цел за устойчиво развитие № 14 („Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“), но и за гарантирането на безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните за бъдещите поколения. Съюзът трябва да изпълнява тези международни ангажименти и да бъде движеща и водеща сила за по-доброто международно управление на океаните на двустранно, регионално и многостранно равнище, включително за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран ННН риболов и свеждане до минимум на въздействието върху морската среда, за подобряване на международната рамка за управление на океаните, за намаляване на натиска върху океаните и моретата, за създаване на условия за развитието на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, и за укрепване на международните научни изследвания и данни. [Изм. 65]

(41)  Действията, насърчаващи международното управление на океаните в рамките на ЕФМДР ЕФМДРА, трябва да подобрят цялостната рамка на международните и регионалните процеси, споразумения, правила и институции, създадена с цел регулиране и управление на човешката дейност в океаните. ЕФМДР ЕФМДРА следва да финансира сключените от Съюза международни договорености по въпросите, които не са обхванати от споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство с различни трети държави, както и приноса на Съюза като член на регионалните организации за управление на рибарството. Посочените споразумения и организации ще продължат да се финансират от различните направления на бюджета на Съюза.

(42)  По отношение на сигурността и отбраната от съществена важност е да се подобрят защитата на границите и морската сигурност. Ключово значение за постигане на посочените цели има стратегията на Съюза за морска сигурност, приета от Съвета на Европейския съюз на 24 юни 2014 г., и свързаният с нея план за действие, приет на 16 декември 2014 г., обменът на информация и европейското сътрудничество по отношение на функциите по гранична и брегова охранa между Европейската агенция за контрол на рибарството, Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Вследствие на посочените причини подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА следва да се предоставя за морското наблюдение и сътрудничеството по отношение на функциите по брегова охрана както при споделено, така и при пряко управление, включително чрез закупуване на активи за многофункционални морски операции. Фондът също така следва да предостави възможност на съответните агенции да изпълняват подпомагането в областта на морското наблюдение и сигурност при непряко управление.

(43)  В рамките на споделеното управление всяка държава членка следва да изготви единна програма в сътрудничество с всички региони, която да бъде одобрена от Комисията. В контекста на регионализацията и с цел държавите членки да бъдат насърчени да възприемат по-стратегически подход при подготовката на програмите Комисията следва да изготви анализ за всеки морски басейн, в който се набелязват общите преимущества и недостатъци във връзка с постигането на целите на ОПОР. Този анализ следва да предоставя насоки за държавите членки и за Комисията в преговорите по всяка програма, като се вземат под внимание регионалните предизвикателства и потребности. При оценяването на програмите Комисията следва да отчита екологичните и социално-икономическите предизвикателства на ОПОР, качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, в социално-икономически контекст, по-специално по отношение на дребномащабния крайбрежен риболов, предизвикателствата на равнище морски басейн, опазването и възстановяването на морските екосистеми, намаляване и събиране на морските отпадъци, борба с изменението на климата, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. [Изм. 66]

(43a)   За да се гарантира ефективното прилагане на мерките за управление на регионално равнище, държавите членки следва да въведат схема за съвместно управление с участието на консултативните съвети, рибарските организации и компетентните институции/органи с цел засилване на диалога и участието на страните. [Изм. 67]

(44)  Качеството на изпълнението на подпомагането по линия на ЕФМДР ЕФМДРА в държавите членки следва да се оценява въз основа на определени показатели. Държавите членки следва да представят ежегодни доклади за напредъка по изпълнението на зададените междинни цели и целеви стойности, въз основа на които Комисията да извършва преглед на изпълнението, позволяващ своевременното констатиране на потенциални проблеми в изпълнението и предприемането на коригиращи действия. За тази цел следва да бъде установена рамка за мониторинг и оценка.

(44a)  Процедурата за плащане по настоящия ЕФМДР се отчита като незадоволителна, тъй като след четири години на прилагане са използвани едва 11%. Тази процедура следва да бъде подобрена, за да се ускорят плащанията към бенефициерите, особено когато става въпрос за физически лица или семейства. [Изм. 68]

(45)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(24) е необходимо да бъде извършена оценка на ЕФМДР ЕФМДРА, основаваща се на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на въздействието на ЕФМДР ЕФМДРА на местно равнище.

(46)  Комисията следва да осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на ЕФМДР ЕФМДРА и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, предоставени на ЕФМДР ЕФМДРА, следва да допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на фонда.

(46a)   Комисията следва да предостави също така подходящи инструменти за информиране на обществото относно дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите, и ползите от разнообразяването на консумацията на риба и морски храни. [Изм. 69]

(47)  В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(25), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(26), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(27) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(28) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности (в това число измами), събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) би могла следва да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура би могла следва да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(29). В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на ЕФМДР ЕФМДРА се осигурява защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. [Изм. 70]

(48)  За да се увеличи прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза и тяхното добро финансово управление, по-специално засилването на публичния контрол върху използваните средства, в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] на специален уебсайт в съответната държава членка следва да се публикува определена информация относно операциите, финансирани по линия на ЕФМДР ЕФМДРА. При публикуването на такава информация от страна на държавата членка трябва да се спазват правилата за защита на личните дати, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(30). [Изм. 71]

(49)  С оглед на допълнението и изменението на определени несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за определяне на прага, при достигането на който започва да тече периодът на недопустимост, както и продължителността на този период във връзка с критериите за допустимост на заявленията; за определяне на условията за прилагане на мерките за опазване за финансирането, което не е свързано с разходи, по отношение на окончателното преустановяване на риболовни дейности; за определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от специфичните неблагоприятни характеристики на най-отдалечените региони; за определяне на случаите на неспазване от страна на държавите членки, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане; за определяне на случаите на сериозно неспазване от страна на държавите членки, които могат да доведат до спиране на плащанията; за установяването на критерии за определяне на равнището на прилаганите финансови корекции и критерии за прилагане на фиксирани ставки или екстраполирани финансови корекции; за изменение на приложение I и за установяване на рамка за мониторинг и оценка. С цел да се улесни плавният преход от системата, установена с Регламент (ЕС) № 508/2014 към системата, установена с настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора и във връзка с установяването на преходни условия.

(50)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за одобряване и изменение на оперативните програми, одобряване и изменение на националните работни планове за събиране на данни, спиране на плащанията и финансови корекции.

(51)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с процедурите, формàта и сроковете за представяне на националните работни планове за събиране на данни и представянето на годишните доклади за качеството на изпълнението,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩА РАМКА

ГЛАВА І

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският фонд за морско дело, и рибарство и аквакутури(ЕФМДР ЕФМДРА). С него се определят приоритетите на ЕФМДР ЕФМДРА, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и специфичните правила за предоставяне на това финансиране, и се допълват общите правила, приложими към ЕФМДР ЕФМДРА съгласно Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

Член 2

Географски обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на операциите, които се осъществяват на територията на Съюза, освен ако в него е предвидено друго.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент и без да се засяга параграф 2, се прилагат определенията, съдържащи се в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 2 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подпомагани от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, точка 6 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], при които се съчетават форми на неподлежащо на връщане подпомагане и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежащо на връщане подпомагане от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

2)  „обща среда за обмен на информация (CISE)“ означава съвкупност от системи, които са разработени с цел да се подкрепи междусекторният и трансграничният обмен на информация между органите, участващи в морското наблюдение, така че да се подобри тяхната осведоменост за дейностите, извършвани в морето; [Изм. 72]

3)  „брегова охрана“ означава националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана, които обхващат морската безопасност, морската сигурност, митническите дейности в морето, предотвратяването и елиминирането на нелегалния трафик и контрабандата, съответното прилагане на морското право, морския граничен контрол, морското наблюдение, опазването на морската среда, издирвателните и спасителните операции, мерките при злополуки и бедствия, контрола върху риболова, инспекция и други дейности, свързани с посочените функции; [Изм. 73]

4)  „Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet)“ означава партньорство за събиране на данни и метаданни за морската среда, така че тези фрагментирани ресурси да станат по-достъпни и използваеми от публични и частни ползватели чрез предлагане на висококачествени, оперативно съвместими и хармонизирани данни за морската среда;

5)  „проучвателен риболов“ означава риболов на запаси, които през предходните десет години не са били обект на риболов или не са били обект на риболов с определен вид риболовен уред или техника;

6)  „рибар“ означава всяко физическо лице, което се занимава с признати от съответната държава членка търговски риболовни дейности;

6a)   „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, при които се използват морски биологични ресурси за развлечение, туризъм или спорт; [Изм. 74]

6б)   „сектор на любителския риболов“ означава всички сегменти на любителския риболов, както и предприятията и работните места, зависими от тези риболовни дейности или генерирани от тях; [Изм. 75]

7)  „риболов във вътрешни водоеми“ означава риболовни дейности, извършвани със стопанска цел във вътрешни водоеми от кораби или с други устройства, включително използваните за риболов под лед;

7а)   „рибар, който извършва риболов от брега“ означава всяко физическо лице, което се занимава с признати от съответната държава членка търговски риболовни дейности, извършвани от брега; [Изм. 76]

8)  „международно управление на океаните“ означава инициатива на Съюза за подобряване на общата рамка на международните и регионалните процеси, споразумения, договорености, правила и институции чрез съгласуван междусекторен и основан на правила подход, за да се гарантират доброто състояние, безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на океаните;

9)  „морска политика“ означава политиката на Съюза, с която се насърчава интегрираното и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на Съюза, и по-специално на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони, както и на секторите на устойчивата синя икономика, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество;

10)  „морска сигурност и наблюдение“ означава дейностите за разбиране, предотвратяване и — когато е приложимо — управление по всеобхватен начин на всички събития и действия, свързани с морската област, които биха оказали въздействие върху морската безопасност и сигурност, правоприлагането, отбраната, граничния контрол, опазването на морската среда, контрола върху рибарството, търговските и икономическите интереси на Съюза;

11)  „морско пространствено планиране“ означава процес, чрез който съответните органи на държавите членки анализират и организират човешките дейности в морските райони с цел постигане на екологичните, икономическите и социалните цели;

(12)  „производствени инвестиции за аквакултури“ означава инвестициите за изграждане, разширяване, модернизиране или оборудване на съоръжения за производство на аквакултури; [Изм. 77]

13)  „стратегия за морските басейни“ означава интегрирана рамка за борба с общите предизвикателства в областта на морските дейности и корабоплаването, пред които са изправени държавите членки и — в зависимост от случая — трети държави, в даден конкретен морски басейн или в един или повече подбасейни, както и за насърчаване на сътрудничеството и на координацията с оглед на икономическото, социалното и териториалното сближаване; тя е разработена от Комисията в сътрудничество със засегнатите държави членки и трети държави, техните региони и — в зависимост от случая — други заинтересовани страни; [Изм. 78]

14)  „дребномащабен крайбрежен риболов“ означава риболов, извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглените уреди, изброени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(31), риболов, извършван от брега, и улов на черупчести мекотели; [Изм. 79]

14a)   „флот за дребномащабен риболов от най-отдалечените региони“ означава флот за дребномащабен риболов, който извършва дейност в най-отдалечените региони, както е определено във всяка национална оперативна програма. [Изм. 80]

15)  „устойчива синя икономика“ означава всички секторни и междусекторни икономически дейности в рамките на единния пазар, които са свързани с океаните, моретата, крайбрежните региони и вътрешните водоеми, обхващащи островните и най-отдалечените региони на Съюза и държавите без излаз на море, включително нововъзникващите сектори и непазарните стоки и услуги, и които са чиято цел е осигуряване на екологично, социално и икономическо благосъстояние за сегашните и бъдещите поколения, като същевременно се поддържат и възстановяват здравословни морски екосистеми и се опазват уязвими природни ресурси, в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда. [Изм. 81]

15a)   „съвместно управление“ означава партньорско споразумение, при което правителството, общността на местните потребители на ресурси (рибарите), външни лица (неправителствени организации, научноизследователски институции), а понякога други лица, заинтересовани от състоянието на крайбрежните ресурси (собственици на лодки, търговци на риба, кредитни агенции или заемодатели, представители на туристическата индустрия и др.) си споделят отговорността и правомощията за вземане на решения относно управлението на даден вид риболов; [Изм. 82]

15б)   „екологична катастрофа“ означава непредвидено природно или предизвикано от човека явление, което води до влошаване на околната среда. [Изм. 83]

Член 4

Приоритети

ЕФМДР ЕФМДРА трябва да допринася за прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и на морската политика. В него са заложени следните приоритети:

1)  насърчаване на устойчивото рибарство, защитата, възстановяването и опазването на морските биологични ресурси; [Изм. 291/rev]

1a)  насърчаване на устойчивите аквакултури; [Изм. 85]

2)  принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни устойчиви и устойчиви отговорни в социален план аквакултури, рибарство и пазари; [Изм. 291/rev]

3)  създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика, като се взема предвид екологичното допустимо натоварване, и стимулиране на проспериращи крайбрежни просперитет и икономическо и социално сближаване в крайбрежните, островните и вътрешните общности; [Изм. 87]

4)  повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

Подпомагането по линия на ЕФМДР ЕФМДРА трябва да допринася също и за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, и за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Проследяването на този принос се извършва в съответствие с методиката, посочена в приложение IV. [Изм. 88]

Стремежът към постигане на тези цели не трябва да води до увеличаване на риболовния капацитет. [Изм. 281]

Член 4а

Най-отдалечени региони

Всички разпоредби на настоящия регламент трябва да отчитат специфичните ограничения, признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. [Изм. 89]

ГЛАВА II

Финансова рамка

Член 5

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнение на ЕФМДР ЕФМДРА за периода 2021—2027 г. е 6 140 000 000 EUR се увеличава на 6 867 000 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 7 739 000 000 по текущи цени). [Изм. 90]

2.  Частта от финансовия пакет, предоставена на ЕФМДР ЕФМДРА по дял II, се изпълнява при споделено управление в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и член 63 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

3.  Частта от финансовия пакет, предоставена на ЕФМДР ЕФМДРА по дял III, се изпълнява пряко от Комисията в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], или в рамките на непряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

Член 6

Бюджетни ресурси при споделено управление

1.  Частта от финансовия пакет при споделено управление, както е посочено в дял II, възлиза на 5 311 000 000 EUR 87% от финансовия пакет на ЕФМДРА [ххх EUR] по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, определено в приложение V. [Изм. 91]

2.  За операциите, осъществявани в най-отдалечените региони, всяка съответна държава членка разпределя в рамките на полученото от нея финансово подпомагане от Съюза, определено в приложение V, най-малко следните средства:

а)  102 000 000 EUR за Азорските острови и остров Мадейра;

б)  82 000 000 EUR за Канарските острови;

в)  131 000 000 EUR за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен. [Изм. 2]

3.  Компенсацията, посочена в параграф 21, не може да надхвърля 50 % от всяка от сумите, посочени в параграф 2, букви а), б) и в). [Изм. 93]

4.  Най-малко 15 % от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, трябва да бъде предназначено за областите на подпомагане, посочени в членове 19 и 20. Държавите членки, които не разполагат с достъп до водите на Съюза, могат да прилагат по-нисък процент по отношение на обхвата на своите задачи във връзка с контрола и събирането на данни. Когато разпределените средства за контрол и събиране на данни по членове 19 и 20 от настоящия регламент не се използват, съответната държава членка може да прехвърли съответните суми, които да бъдат използвани при пряко управление за целите на разработването и прилагането, от Европейската агенция за контрол на рибарството, на система на Съюза за контрол на рибарството съгласно член 40, буква б) от настоящия регламент. [Изм. 94]

4а.  Най-малко 25% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, се разпределя за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони и за знания за морската среда (членове 22 и 27). [Изм. 283 и 315]

4б.  Най-малко 10% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, се разпределя за подобряване на безопасността, условията на живот и труд на екипажа, обучение, социален диалог, умения и заетост. Въпреки това финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДРА, разпределено по държави членки за всички инвестиции на борда на корабите, не надвишава 60% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено за всяка държава членка. [Изм. 96]

5.  Финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР ЕФМДРА, разпределено по държави членки за областите на подпомагане, посочени в член 17, параграф 2 и в член 18, не може да надхвърля по-високия от следните два прага:

а)  6 000 000 EUR; или

б)  10 15 % от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки. [Изм. 97]

6.  В съответствие с членове 30—32 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за техническата помощ за ефективното администриране и използване на този фонд по инициатива на държава членка.

Член 7

Финансово разпределение при споделено управление

Наличните ресурси за поетите от държавите членки задължения по член 6, параграф 1 за периода 2021—2027 г. са определени в таблицата в приложение V.

Член 8

Бюджетни ресурси при пряко и непряко управление

1.  Частта от финансовия пакет при пряко и непряко управление, посочен в дял III, възлиза на 829 000 000 EUR 13% от финансовия пакет на ЕФМДРА [ххх EUR] по текущи цени. [Изм. 98]

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на ЕФМДР ЕФМДРА — например за подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

По инициатива на Комисията и при спазване на тавана от 1,7 % от финансовия пакет, посочен в член 5, параграф 1, подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за:

а)  техническата помощ за прилагането на настоящия регламент, посочена в член 29 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби];

б)  подготовката, мониторинга и оценката на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство и участието на Съюза в регионални организации за управление на рибарството;

в)  създаването на европейска мрежа от местни групи за действие.

3.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя също така за разходите за информационни и комуникационни дейности, свързани с прилагането на настоящия регламент.

ГЛАВА III

Програми

Член 9

Програми за подпомагане при споделено управление

1.  В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] всяка държава членка изготвя единна национална програма или регионални оперативни програми за изпълнение на приоритетите, посочени в член 4. [Изм. 99]

2.  Подпомагането по дял II се организира в съответствие с областите на подпомагане, определени в приложение II.

3.  В допълнение към елементите, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], програмите трябва да съдържат:

а)  анализ на положението от гледна точка на преимуществата, недостатъците, възможностите и заплахите, и набелязване на потребностите, които трябва да бъдат посрещнати в обхванатия от програмата географски район, който — в зависимост от случая — може да включва морски басейни;

б)  плана за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, посочен в член 15;

в)  когато е приложимо — плановете за действие за най-отдалечените региони, посочени в параграф 4 член 29в; [Изм. 100]

(вa)   когато е целесъобразно, плановете за действие за морските басейни на поднационалните или регионалните органи, отговарящи за рибарството, черупестите мекотели и морското дело. [Изм. 101]

4.  В рамките на своите програми съответните държави членки изготвят планове за действие за всеки от най-отдалечените си региони, посочени в член 6, параграф 2, като тези планове съдържат:

а)  стратегия за устойчивата експлоатация на рибните ресурси и развитието на устойчиви сектори на синята икономика;

б)  описание на основните планирани дейности и съответните финансови средства, включително:

i)  структурното подпомагане по дял II за сектора на рибарството и аквакултурите;

ii)  компенсацията за допълнителни разходи, посочена в член 21;

iii)  всички други инвестиции в устойчивата синя икономика, необходими за устойчивото развитие на крайбрежните региони. [Изм. 102]

5.  Комисията, след получаване на становищата на съответните консултативни съвети, разработва анализи за всеки морски басейн, в които се набелязват общите преимущества и недостатъци на съответния басейн във връзка с постигането на целите на ОПОР, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и постигането на добро екологично състояние, в съответствие с Директива 2008/56/ЕО. Когато е приложимо, В тези анализи се вземат под внимание съществуващите стратегии за морските басейни и макрорегионални стратегии. [Изм. 103]

6.  Комисията извършва оценка на програмата в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. В тази оценка по-конкретно се взема под внимание:

а)  максималното увеличаване на приноса на програмата за приоритетите, посочени в член 4;

б)  балансът между риболовния капацитет на флотовете и наличните възможности за риболов, съдържащи се в годишните доклади от държавите членки съгласно член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

ба)   където е приложимо, необходимостта от модернизиране или обновяване на флотовете; [Изм. 104]

в)  когато е приложимо — многогодишните планове за управление, приети в съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, плановете за управление, приети в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета, и препоръките на регионалните организации за управление на рибарството в случаите, когато те са приложими за Съюза;

г)  изпълнението на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

га)   контрол на инвазивни видове, които причиняват значителни щети на производителността на рибарството; [Изм. 105]

гб)   подпомагане на научни изследвания и използване на иновативни селективни риболовни уреди в целия Съюз, не само, но включително в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; [Изм. 106]

д)  най-актуалните доказателства за баланса между екологичните приоритети и качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, и по-специално по отношение на сектора на рибарството и аквакултурите; [Изм. 107]

е)  когато е приложимо — анализите, посочени в параграф 5;

ж)  приносът на програмата за постигане на баланс между икономическите и социалните съображения и опазването и възстановяването на морскитеи сладководните екосистеми, като подпомагането, свързано с „Натура 2000“, трябва да е съобразено с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО; [Изм. 108]

з)  приносът на програмата за събирането и намаляването на морските отпадъци в съответствие с Директива xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Директива относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда](32); [Изм. 109]

и)  приносът на програмата за борба с изменението на климата, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, включително чрез намаляване на емисиите на CO2 посредством икономия на гориво; [Изм. 110]

иa)   приносът на програмата за борбата с ННН риболов. [Изм. 111]

7.  При спазване на член 18 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява програмата. Комисията одобрява предложената програма, при условие че е представена необходимата информация.

8.  При спазване на член 19 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява измененията на дадена програма.

Член 10

Програми за подпомагане при пряко и непряко управление

Дялове III и IV се прилагат посредством работните програми, посочени в член 110 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза]. Когато е приложимо, в работните програми се определя общата сума, заделена за операциите за смесено финансиране, посочени в член 47.

ДЯЛ II

ПОДПОМАГАНЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА І

Общи принципи по отношение на подпомагането

Член 11

Държавна помощ

1.  Без да се засяга параграф 2, по отношение на помощта, отпусната от държавите членки за предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, се прилагат членове 107, 108 и 109 от Договора.

2.  Членове 107, 108 и 109 от Договора не се прилагат обаче по отношение на плащанията, които са извършени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент и които попадат в обхвата на член 42 от Договора.

3.  Националните разпоредби, предвиждащи публично финансиране, което надхвърля предвиденото в разпоредбите на настоящия регламент относно плащанията, посочени в параграф 2, се уреждат в тяхната цялост въз основа на параграф 1.

Член 12

Допустимост на заявленията

1.  Подадено от бенефициер заявител заявление за подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА е недопустимо в продължение на определен период, установен съгласно параграф 4, ако компетентният орган е установил, че съответният бенефициер заявител: [Изм. 112]

а)  е извършил тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета(33), член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета или друг законодателен акт, приет от Европейския парламент и от Съвета, в рамките на ОПОР и законодателството на Съюза в областта на опазването на околната среда; [Изм. 317]

б)  е участвал в дейността, управлението или собствеността на риболовни кораби, включени в посочения в член 40, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 списък на Съюза на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, или на кораб, плаващ под знамето на държави, определени като несътрудничещи трети държави съгласно член 33 от същия регламент; или

в)  е извършил някое от престъпленията против околната среда, посочени в членове 3 и 4 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(34), когато заявлението се отнася до подпомагане по член 23. [Изм. 114]

2.  След представяне на заявлението бенефициерът трябва да продължава да спазва посочените в параграф 1 условия за допустимост през целия период на изпълнение на операцията, както и в продължение на пет две години след извършване на последното плащане в полза на този бенефициер. [Изм. 115]

3.  Без да се засягат по-широкообхватните национални правила, договорени в споразумението за партньорство със съответната държава членка, подадено от бенефициер заявление е недопустимо в продължение на определен период, установен съгласно параграф 4, ако компетентният орган е установил, че бенефициерът е извършил измама съгласно определението в член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(35).

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 във връзка с:

а)  определянето на прага, при достигането на който започва да тече посоченият в параграфи 1 и 3 период на недопустимост, както и продължителността на този период, като той трябва да е пропорционален на естеството, сериозността, продължителността и системния характер на тежките нарушения, престъпленията или измамите и да продължава най-малко една година;

aа)   всякакви условия, при които продължителността на периода на недопустимост е намалена; [Изм. 116]

аб)   определянето на условията, които трябва да бъдат спазени след подаване на заявлението, посочени в параграф 2, и реда за възстановяване на предоставената помощ в случай на неспазване, чийто размер е в зависимост от тежестта на извършеното нарушение; [Изм. 117]

б)  съответната начална и крайна дата на периода, посочен в параграфи 1 и 3.

5.  Държавите членки изискват от бенефициерите, подаващи заявление за подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА, да представят на управляващия орган подписана декларация с потвърждение, че отговарят на критериите, изброени в параграфи 1 и 3. Преди одобряването на операцията държавите членки проверяват верността на декларацията въз основа на информацията в националните регистри на нарушенията по член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 или на други налични данни.

За целите на проверката, посочена в първата алинея, при поискване от друга държава членка държавите членки предоставят информация, съдържаща се в техните национални регистри на нарушенията по член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5а.  Държавите членки могат да прилагат срока на недопустимост и за заявления, подадени от рибари във вътрешни водоеми, които са извършили тежки нарушения, както е определено в националните правила. [Изм. 118]

Член 12а

Допустими операции

ЕФМДРА може да подпомага различни операции, определени от държавите членки в техните програми, при условие че те са обхванати от един или няколко от приоритетите, определени в настоящия регламент. [Изм. 119]

Член 13

Недопустими операции

Недопустими за подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА са следните операции:

а)  операции, с които се увеличава риболовният капацитет на риболовен кораб или се подпомага придобиването на оборудване, повишаващо способността за намиране на риба на този кораб, с изключение на целта за подобряване на безопасността или условията на труд или на живот на екипажа, което включва корекции на стабилността на плавателния съд или качеството на продукта, при условие че увеличението е в рамките на ограничението, разпределено на съответната държава членка, без да се застрашава балансът между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов и без да се увеличава способността на риболовния кораб да извършва улов на риба; [Изм. 120]

б)  строеж и придобиване на риболовни кораби или внос на риболовни кораби, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго;

в)  прехвърляне на риболовни кораби или смяна на тяхното знаме към трети държави, включително чрез създаване на съвместни предприятия с партньори от тези държави;

г)  временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго;

д)  проучвателен риболов;

е)  прехвърляне на собствеността върху предприятие, с изключение на прехвърлянето на предприятие на млади рибари или млади производители на аквакултури; [Изм. 121]

ж)  пряко зарибяване, освен когато то е изрично предвидено като мярка за опазване в правен акт на Съюза или в случай случаите на експериментално зарибяване или зарибяване, свързано с процеси за подобряване на околната среда и на производствените условия в естествената околна среда; [Изм. 122]

з)  изграждане на нови пристанища, нови кейове за разтоварване, или нови рибни борси с изключение на малки пристанища и кейове за разтоварване в отдалечени райони, особено в най-отдалечените региони, на отдалечени острови и в периферни и извънградски крайбрежни райони; [Изм. 123]

и)  механизми за пазарна намеса, насочени към временното или постоянното изтегляне на продукти от риболов или аквакултури от пазара, така че да се намали предлагането и да се избегне спад на цените или да се осигури повишаване на цените; аналогично — операции по складиране в логистична верига, които преднамерено или непреднамерено биха довели до същите резултати; [Изм. 124]

й)  освен ако е предвидено друго в настоящия регламент, инвестиции на борда на риболовни кораби, които са необходими за спазване на изискванията съгласно правото на Съюза или националното право, включително изискванията съгласно задълженията на Съюза в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, при условие че тези инвестиции не водят до непропорционални разходи за операторите; [Изм. 125]

к)  инвестиции на борда на риболовни кораби, които са извършвали дейности в морето в продължение на по-малко от 60 дни през всяка от двете календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане. [Изм. 126]

ка)  подмяната или модернизацията на основния или на допълнителния двигател на риболовен кораб, ако това води до увеличаване на мощността в Kw; [Изм. 127]

кб)  производството на генетично модифицирани организми, когато това производство може да окаже неблагоприятно въздействие върху естествената околна среда. [Изм. 128]

Член 13а

Подпомагане за операциите за управление на рибарството и риболовните флотове

ЕФМДРА може да подпомага операции по управление на рибарството и риболовните флотове в съответствие със схемата за влизане/излизане, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и с таваните за риболовния капацитет, определени в приложение II към посочения регламент. Държавите членки се стремят по-специално да оптимизират разпределението на наличния си риболовен капацитет, като вземат предвид нуждите на своя флот, без да увеличават общия си риболовен капацитет. [Изм. 323]

ГЛАВА II

Приоритет 1: насърчаване на устойчивото рибарство, и опазването на морските биологични ресурси и социално-икономическата стабилност [Изм. 129]

Раздел 1

Общи условия

Член 14

Общ обхват на подпомагането

1.  Подпомагането по настоящата глава трябва да допринася за постигане на заложените в ОПОР икономически и социални цели и на целите в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и ще благоприятства за социалния диалог между страните. [Изм. 130]

2.  Когато подпомагането по настоящата глава се предоставя за кораб, в продължение на най-малко пет години след последното плащане по подпомаганата операция не може да се извършва прехвърляне на този кораб или смяна на неговото знаме към държава извън Съюза.

3.  С изключение на членове 15 и 17 подпомагането по настоящата глава се прилага и по отношение на риболова във вътрешни водоеми.

Раздел 2

Дребномащабен крайбрежен риболов

Член 15

План за действие за дребномащабния крайбрежен риболов

1.  В рамките на своите програми и в тясно сътрудничество със съответните сектори държавите членки изготвят специфичен план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, в който се определя стратегия за развитието на рентабилен и устойчив дребномащабен крайбрежен риболов. Когато е приложимо, структурата на тази стратегия трябва да включва следните области: [Изм. 131]

а)  адаптиране и управление на риболовния капацитет;

б)  насърчаване на устойчиви на изменението на климата и нисковъглеродни риболовни практики, които са с по-слабо въздействие и свеждат до минимум увреждането на морската среда;

в)  укрепване на веригата на стойността на сектора и насърчаване на стратегиите за предлагане на пазара, като се насърчават всички механизми за подобряване на първоначалната продажна цена, така че да това да бъде от полза за рибарите, като увеличава печалбата за тяхната работа и насърчава справедливо и подходящо разпределение на добавената стойност по цялата верига на стойността в сектора, намалява маржовете на посредниците, увеличава изкупните цени, плащани на производителите, и ограничава цените, заплащани от крайните потребители; [Изм. 311]

г)  насърчаване на знанията, уменията, иновациите и изграждането на капацитет, по-специално за младите рибари; [Изм. 132]

д)  подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби при извършването на риболов от брега и улов на черупчести мекотели, както и на сушата при дейности, свързани пряко с риболова; [Изм. 133]

е)  по-стриктно спазване на изискванията във връзка със събирането на данни, проследимостта, мониторинга, контрола и наблюдението;

ж)  участие в съвместното управление на морското пространство, включително защитените морски зони и защитените зони по „Натура 2000“;

з)  диверсификация на дейностите в по-широкия контекст на устойчивата синя икономика;

и)  колективно организиране и участие в процеса на вземане на решения и консултативните процеси.

2.  Планът за действие трябва да бъде съобразен с Незадължителните насоки на ФАО за гарантиране на устойчив дребномащабен риболов и — в зависимост от случая — с Регионалния план за действие за дребномащабния риболов, изготвен от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

3.  За целите на мониторинга върху прилагането на посочената в параграф 1 стратегия, в плана за действие трябва да бъдат зададени конкретни междинни цели и целеви стойности, които са свързани със съответните показатели, установени в рамките на посочената в член 37 рамка за мониторинг и оценка.

3а.  За да се намали административната тежест за операторите, кандидатстващи за помощ, държавите членки полагат усилия за въвеждане на единно за Съюза опростено заявление за мерките по ЕФМДРА. [Изм. 134]

Член 16

Инвестиции в кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за посочените по-долу инвестиции по отношение на кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов и спадащи към сегмент на флота, който съгласно най-актуалния доклад за риболовния капацитет, посочен в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов:

а)  първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар, който към момента на подаване на заявлението все още не е навършил 40 години и е работил най-малко пет години като рибар или е придобил подходяща професионална квалификация;

aа)  прекласифицирането, подновяването и модифициране на размерите на плавателни съдове, когато те са очевидно остарели, което прави възможно подобряването на условията за риболов и увеличаването на периодите, прекарани извън морето. [Изм. 312]

б)  подмяна или осъвременяване на основен или допълнителен двигател.

ба)  улесняване на достъпа до кредитиране, застрахователни и финансови инструменти. [Изм. 136]

2.  Корабите, посочени в параграф 1, трябва да бъдат оборудвани за морски риболов и да са на възраст между 5 и 30 години. [Изм. 137]

3.  Подпомагането, посочено в параграф 1, буква б), може да се предоставя единствено при следните условия:

а)  мощността на новия или осъвременения двигател в kW не може да надвишава тази на стария;

б)  всяко намаляване на риболовния капацитет в kW, дължащо се на подмяната или обновяването на основен или допълнителен двигател, се заличава окончателно от регистъра на флота на Съюза;

в)  държавата членка е извършила физическа проверка на мощността на двигателя на риболовния кораб, за да се гарантира, че тя не надвишава мощността, посочена в лицензията за риболов.

4.  Подпомагане по настоящия член не може да се предоставя, ако оценката на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов в най-актуалния доклад, посочен в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за сегмента на флота, към който спадат съответните кораби, не е била изготвена въз основа на биологичните и икономическите показатели, както и на показателите за използването на корабите, съдържащи се в упоменатите в същия регламент общи насоки.

Раздел 3

Специфични области на подпомагане

Член 17

Управление на рибарството и риболовните флотове

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за операциите за управление на рибарството и риболовните флотове.

2.  Ако подпомагането, посочено в параграф 1, се може да предоставя под формата на компенсация за окончателно преустановяване на риболовни дейности, трябва да бъдат при условие че са изпълнени следните условия: [Изм. 139]

а)  преустановяването да е предвидено като инструмент в рамките на плана за действие, посочен в член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

aа)  преустановяването води до постоянно намаляване на риболовния капацитет, тъй като полученото подпомагане не се реинвестира във флота; [Изм. 140]

б)  преустановяването да е осъществено чрез бракуване на риболовния кораб или чрез неговото извеждане от експлоатация и преоборудване за извършване на дейности, различни от търговски риболов, при съобразяване с целите на ОПОР и многогодишните планове;

в)  риболовният кораб да е регистриран като действащ и да е извършвал риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 120 90 дни през всяка от последните три две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане; [Изм. 141]

г)  еквивалентният риболовен капацитет да е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов да са окончателно отнети в съответствие с член 22, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; и

д)  на бенефициера да е наложена забрана да регистрира риболовен кораб в рамките на пет години след получаване на подпомагането.

Рибарите, включително собствениците на риболовни кораби и членовете на екипажа, които са работили в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен плавателен съд на Съюза, засегнат от окончателното преустановяване, могат също да се възползват от подпомагането, посочено в параграф 1. Съответните рибари преустановяват напълно всички риболовни дейности. Бенефициерът представя на компетентния орган доказателство за пълното преустановяване на риболовните дейности. Рибарят възстановява обезщетението въз основа на принципа pro rata temporis, когато този рибар възобнови риболовната си дейност в срок до две години след датата на подаване на заявлението за подпомагане. [Изм. 143]

3.  Посоченото в параграф 2 подпомагане за окончателно преустановяване на риболовни дейности се осъществява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 46, буква а) и член 89 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и се основава на изпълнението на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член: [Изм. 144]

а)  изпълнението на условията в съответствие с член 46, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]; и [Изм. 145]

б)  постигането на резултатите в съответствие с член 46, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. [Изм. 146]

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на условията, посочени в буква а), които са свързани с прилагането на мерките за опазване, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 147]

4.  Подпомагането по параграф 2 не може да се предоставя, ако оценката на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов в най-актуалния доклад, посочен в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за сегмента на флота, към който спадат съответните кораби, не е била изготвена въз основа на биологичните и икономическите показатели, както и на показателите за използването на корабите, съдържащи се в упоменатите в същия регламент общи насоки.

Член 18

Извънредно Временно преустановяване на риболовни дейности [Изм. 148]

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя под формата на компенсация за извънредно временно преустановяване на риболовни дейности, дължащо се на: [Изм. 149]

а)  прилагането на мерките за опазване, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), в), и) и й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително периоди на естествено възстановяване и с изключение на ОДУ и квотите, или на еквивалентни мерки за опазване, приети от регионални организации за управление на рибарството, когато те са приложими за Съюза; [Изм. 150]

б)  спешни мерки на Комисията и държавите членки в случай на сериозна заплаха за морските биологични ресурси съгласно членове 12 и 13 съответно от Регламент (ЕС) № 1380/2013; [Изм. 151]

в)  прекъсване поради причини, свързани с непреодолима сила, на прилагането или неподновяването на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протокол към него поради причини, свързани с непреодолима сила; или [Изм. 152]

г)  природни бедствия или екологични катастрофи, включително случаи на затваряне по здравни причини или необичайна смъртност на рибни ресурси, произшествия в морето по време на риболовни дейности и неблагоприятни климатични явления, включително продължителни опасни метеорологични условия в морето, които оказват въздействие върху определен вид риболов, които са официално признати от компетентните органи на съответната държава членка. [Изм. 153]

Повтарящото се сезонно спиране на риболовните дейности не се взема предвид при предоставяне на обезщетения или плащания съгласно настоящия член. [Изм. 154]

2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя единствено при следните условия:

а)  търговската риболовни дейност на съответния кораб да е била прекратена в продължение на най-малко 90 30 последователни дни; и [Изм. 155]

б)  икономическите загуби в резултат от преустановяването да възлизат на повече от 30 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени на базата на средния оборот на предприятието за предходните три календарни години.

3.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя единствено на:

а)  собственици на риболовните кораби или рибари, които извършват риболов от брега, които са регистрирани като действащи и са извършвали риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 120 дни през всяка от последните три две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане; или [Изм. 157]

б)  рибари, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през всяка от последните три две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от извънредното временното преустановяване. [Изм. 158]

Изискването, свързано с броя на дните в морето в настоящия параграф, не се прилага по отношение на улова на змиорки.

4.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя през периода 2021—2027 г. за максимален срок от 6 месеца за отделните кораби. [Отделно гласуване]

5.  През периода на преустановяване се прекратяват всички риболовни дейности, извършвани от съответните кораби и рибари. Компетентният орган трябва да се увери, че през посочения период периода на временно преустановяване съответният кораб не извършва никакви риболовни дейности и че се избягва всяка свръхкомпенсация, произтичаща от използването на този кораб за други цели. [Изм. 159]

Член 19

Контрол и правоприлагане

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за разработването и прилагането на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (EС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.

2.  Чрез дерогация от член 13, буква й) подпомагането, посочено в параграф 1, може също така да обхваща:

а)  закупуването, инсталирането и инсталирането управлението на борда на корабите на необходимите компоненти за задължителни системи за проследяване на кораби и електронно отчитане, които се използват за контролни цели целите на контрола и инспекцията — само за риболовни кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов с обща дължина под 12 метра;; [Изм. 160]

б)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на необходимите компоненти за задължителни електронни системи за дистанционно наблюдение, с които се контролира изпълнението на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; [Изм. 161]

в)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на устройства за задължително непрекъснато измерване и записване на мощността на двигателите. [Изм. 162]

3.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може също така да допринася за морското наблюдение, посочено в член 28, и за европейското сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана, посочено в член 29.

4.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

Член 20

Събиране, и обработване и разпространение на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели [Изм. 163]

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за събирането, управлението, обработването, и използването и разпространението на данни за рибарството и аквакултурите за научни цели, включително данни за любителския риболов, както е предвидено в член 25, параграфи 1 и 2 и в член 27 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложено по-подробно в Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на националните работни планове, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/1004. [Изм. 164]

2.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи правила за процедурите, формàта и графиците за представяне и одобряване на националните работни планове, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2.

4.  Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява или изменя националните работните планове, посочени в параграф 1, до 31 декември на годината, предхождаща годината, от която трябва да се прилага съответният работен план.

Член 22

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата, и в крайбрежните региони и в сладководните басейни [Изм. 166]

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за действията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата на морските, крайбрежните и в крайбрежните региони сладководните екосистеми, включително във вътрешните водоеми. За тази цел следва да се насърчи сътрудничеството с Европейската космическа агенция и европейските спътникови програми, за да се съберат повече данни за замърсяването на морето и най-вече за пластмасовите отпадъци във водите. [Изм. 167]

2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може да включва:

а)  компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и пасивното събиране на отпадъци в морето, включително събирането на саргасови водорасли в засегнатите най-отдалечени региони; [Изм. 168]

б)  инвестиции в пристанищата за набавяне на подходящи съоръжения за приемане, съхранение и рециклиране на изгубени риболовни уреди и отпадъци, както и на нежелания улов, посочен в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, събрани в морето; [Изм. 169]

ба)   защитата на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици, защитени от Директива 92/43/ЕИО или Директива 2009/147/ЕО, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди; [Изм. 170]

бб)   компенсация за използването на устойчиви уреди за риболов и събиране на черупчести мекотели; [Изм. 171]

в)  действия за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда в съответствие с член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО;

ва)   мерки за постигане и поддържане на добро екологично състояние на сладководната среда; [Изм. 172]

вб)  дейности за отстраняване на замърсяването, най-вече на пластмасовите отпадъци, в пристанищни, крайбрежни и риболовни зони в Съюза; [Изм. 173]

г)  изпълнение на мерките за пространствена защита, установени в съответствие с член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО;

д)  управление, възстановяване и мониторинг на защитените зони по „Натура 2000“ в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8 от Директива 92/43/ЕИО;

е)  защита на видовете по силата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8 от Директива 92/43/ЕИО, и защитата на всички видове, защитени от CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) и/или включени в Червената книга на МСОП (Международен съюз за опазване на природата); [Изм. 174]

еа)   изграждане, инсталиране или модернизиране на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за защита и подобряване на морската фауна и флора, включително тяхната научна подготовка и оценка, а също и в случая на най-отдалечените региони – на традиционни закотвени устройства за събиране на риба; [Изм. 175]

еб)   компенсационни схеми за вреди по улова, причинени от бозайници и птици, защитени с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО; [Изм. 176]

ев)   принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси; [Изм. 177]

ег)   подпомагане за защитен лов или управление на видовете дива фауна, застрашаващи устойчивото равнище на рибните запаси; [Изм. 178]

ед)   пряко зарибяване като мярка за опазване в правен акт на Съюза; [Изм. 179]

ее)   подкрепа за събирането и управлението на данни за появата на чужди видове, които могат да причинят катастрофални последици за биологичното разнообразие; [Изм. 180]

еж)   дейности по обучение на рибарите, за да се намалят последиците от риболова в морската околна среда, най-вече във връзка с използването на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване. [Изм. 181]

2a.  ЕФМДРА може да предоставя финансиране за щети и инвестиции във връзка с член 22, параграф 2, букви а) и б) в размер на 100%. [Изм. 182]

2б.  параграф 2, букви д) и е), включва съответни действия от рибовъдните стопанства и земеделските стопани. [Изм. 183]

Член 22a

Научни изследвания и събиране на данни относно въздействието на прелетните птици

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДРА може да се предоставя, въз основа на многогодишните национални стратегически планове, за създаването на национални или трансгранични проекти за научни изследвания и събиране на данни с цел по-добро разбиране на въздействието на прелетните птици върху сектора на аквакултурите и други рибни запаси от значение за Съюза. Тези проекти следва да публикуват резултатите си предварително и да отправят препоръки за по-добро управление.

2.  За да бъде допустим, даден национален проект за научни изследвания и събиране на данни трябва да включва поне един национален институт или признат институт на Съюза.

3.  За да бъде допустим, даден трансграничен проект за научни изследвания и събиране на данни включва поне един институт от поне две различни държави членки. [Изм. 184]

Член 22б

Иновации

1.  С цел стимулиране на иновациите в рибарството ЕФМДРА може да подпомага проекти, насочени към разработването или въвеждането на нови или значително подобрени продукти и оборудване, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на равнище преработка и предлагане на пазара, постепенно премахване на изхвърлянето и прилова, въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда, включително подобряване на риболовните техники и селективност на риболовните уреди, или постигане на по-устойчиво използване на живите морски ресурси и съвместно съществуване със защитени хищници.

2.  Операциите, финансирани по настоящия член, се инициират от отделни предприемачи или организации на производители и техните асоциации.

3.  Резултатите от финансираните по настоящия член операции се оповестяват публично от държавата членка. [Изм. 85]

ГЛАВА IIа

Приоритет 1а: Благоприятстване на устойчиви аквакултури [Изм. 186]

Член 23

Аквакултури

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за насърчаването на устойчиви аквакултури — морски и сладководни, включително аквакултури със затворени системи за ограничаване на разпространението и рециркулационни системи — в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Подпомагане може да се предоставя и за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях в контекста на аквакултурите в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета(36) и Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета(37). [Изм. 187]

2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, трябва да е в съответствие с многогодишните национални стратегически планове за развитие на аквакултурите, посочени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.  Производствените инвестиции Инвестиции за аквакултури съгласно настоящия член могат да бъдат подпомагани единствено чрез безвъзмездни средства, в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], както и за предпочитане, чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент. [Изм. 188]

Член 23a

Мрежа за статистическа информация относно аквакултурите

1.  ЕФМДРА може да подпомага събирането, управлението и използването на данни за управлението на аквакултурите, както е предвидено в член 34, параграф 1, букви а) и д) и член 34, параграф 5 и член 35, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с оглед създаването на Мрежа за статистическа информация за аквакултурите (ASIN-RISA) и национални работни планове за прилагането ѝ.

2.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

3.  Комисията може да приеме актове за изпълнение за определянето на правила относно процедурата, формата и сроковете за създаването на Мрежата за статистическа информация за аквакултурите, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2.

4.  Комисията приема актове за изпълнение, с които да одобрява или изменя националните работни планове, посочени в параграф 1, в срок до 31 декември в годината, предхождаща годината, считано от която трябва да се прилага съответният работен план. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2. [Изм. 1 и 189]

ГЛАВА III

Приоритет 2: принос насърчаване на конкурентоспособни и устойчиви пазари на рибни продукти и аквакултури и преработвателни сектори, които допринасят за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари [Изм. 190]

Член 24

Предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за действия, допринасящи за постигането на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може също да се предоставя за осезаеми инвестиции и действия, с които се насърчават предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и устойчиви аквакултури. [Изм. 191]

1a.  Що се отнася до изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, съответната държава членка може да предостави авансово 50% от финансовото подпомагане след одобрение на плана за производство и предлагане на пазара в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1379/2013. [Изм. 192]

1б.  Годишното подпомагане, предоставяно на дадена организация на производители съгласно настоящия член, не може да надвишава 3% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители през предходните три календарни години, или на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през същия период. За новопризнатите организации на производители това подпомагане не надвишава 3% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през предходните три календарни години. [Изм. 193]

1в.  Подпомагането, посочено в параграф 1a, се предоставя само на организации на производители и асоциации на организации на производители. [Изм. 194]

Член 25

Преработване и съхраняване на продуктите от риболов и аквакултури [Изм. 195]

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за инвестициите в преработване и съхраняване на продуктите от риболов и аквакултури. Това подпомагане трябва да допринася за постигането на целите на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013. [Изм. 196]

1a.  Подпомагане по линия на ЕФМДРА може да се предоставя и за инвестиции за иновациите при преработването на продукти от риболов и аквакултури, както и насърчаването на партньорство между организациите на производителите и научните субекти. [Изм. 197]

2.  Подпомагането по настоящия член се предоставя единствено чрез безвъзмездни средства и чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент. [Изм. 198]

2a.  Развитието на преработвателните предприятия в областта на рибарството и аквакултурите може да бъде подкрепено от държавите членки чрез участието на други ресурси на структурните фондове. [Изм. 199]

Член 25a

Помощ за съхранение

1.  ЕФМДРА може да подпомага компенсирането на признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които съхраняват продуктите от риболов, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1379/2013, при условие че продуктите се съхраняват в съответствие с членове 30 и 31 от посочения регламент и при спазване на следните условия:

a)  размерът на помощта за съхранение не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват за стабилизиране и съхранение на въпросните продукти;

б)  количествата, за които се допуска помощ за съхранение, не надвишават 15% от годишните количества на съответните продукти, които се предлагат за продажба от организацията на производители;

в)  годишното финансово подпомагане не надвишава 2% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на организацията на производители в периода 2016 – 2018 г. За целите на настоящата буква, когато член на организацията на производители не е пуснал на пазара продукция през периода 2016 – 2018 г., се взема предвид средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от него през първите три години на производство.

2.  Посоченото в параграф 1 подпомагане се предоставя само след като продуктите са пуснати за консумация от човека.

3.  Държавите членки определят размера на техническите и финансовите разходи, приложими на тяхна територия, както следва:

a)  техническите разходи се изчисляват ежегодно въз основа на преките разходи, свързани с действията, които са необходими за стабилизиране и съхранение на съответните продукти;

б)  финансовите разходи се изчисляват ежегодно, като се използва лихвен процент, определян ежегодно във всяка държава членка; тези технически и финансови разходи се оповестяват публично.

4.  Държавите членки упражняват контрол, за да гарантират, че продуктите, за които се отпуска помощ за съхранение, отговарят на определените в настоящия член условия. За целите на този контрол бенефициерите на помощ за съхранение водят регистър на запасите за всяка категория продукти, която оставят за съхранение и която впоследствие отново се пуска на пазара за консумация от човека. [Изм. 00]

ГЛАВА IV

Приоритет 3: създаване на предпоставки за растеж на устойчивата устойчива синя икономика в рамките на екологичните възможности и стимулиране на проспериращи крайбрежни, островни и крайречни общности [Изм. 201]

Член 26

Водено от общностите местно развитие

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за устойчивото развитие създаването на благоприятни условия за устойчива синя икономика и за благосъстоянието на местните икономики и общности чрез воденото от общностите местно развитие, предвидено в член 25 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. [Изм. 202]

2.  За целите на подпомагането по линия на ЕФМДР ЕФМДРА стратегиите за водено от общностите местно развитие, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] трябва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата една устойчива синя икономика в рамките на екологичните възможности, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. [Изм. 203]

2a.  Стратегиите трябва да са съобразени с възможностите и потребностите, установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза, предвидени в член 4. Стратегиите могат да са от такива, които са съсредоточени върху рибарството, до по-широки стратегии, насочени към диверсификация на районите за рибарство. Стратегиите трябва да надхвърлят обикновеното събиране на операции или съпоставяне на секторни мерки. [Изм. 204]

2б.   Действията, предприети в този сектор, следва да бъдат съгласувани със стратегиите за регионално развитие, така че да се даде възможност за растежа на една устойчива синя икономика и за създаването на добавена стойност на крайбрежните територии. [Изм. 205]

2в.   Държавите членки прилагат режима за съвместно управление, за да гарантират постигането на целите на настоящия регламент при отчитане на местната риболовна реалност. [Изм. 206]

Член 27

Знания за морската среда и сладководните басейни [Изм. 207]

Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя също и за събирането, управлението, анализирането, обработването и използването на данни, водещи до подобряване на знанията за състоянието на морската и сладководната среда, любителския риболов и сектора на любителския риболов, с оглед на: [Изм. 208]

а)  изпълнение на изискванията за мониторинг, определяне и управление на защитени зони съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

aа)   изпълнение на изискванията за събиране на данни съгласно Регламент (ЕО) № 665/2008(38), Решение 2010/93/ЕС на Комисията(39), Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията(40) и Регламента за рамката за събиране на данни; [Изм. 209]

б)  подпомагане на морското пространствено планиране, посочено в Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(41);

ба)   изпълнение на изискванията за събиране на данни съгласно Регламента за ОПОР; [Изм. 210]

в)  подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet), както и в други мрежи за данни, обхващащи сладководните басейни; [Изм. 211]

ва)   увеличаване на съществуващите надеждни данни относно улова от любителския риболов; [Изм. 212]

вб)   инвестиции в анализа и наблюдението на замърсяването на морето, най-вече пластмасите, за увеличаване на данните относно ситуацията; [Изм. 213]

вв)   повишаване на знанията за пластмасовите отпадъци в моретата и техните концентрации. [Изм. 214]

ГЛАВА V

Приоритет 4: повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните

Член 28

Морско наблюдение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за дейностите, които допринасят за постигането на целите на общата среда за обмен на информация.

2.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

2а.   в съответствие с целта за постигане на безопасно, сигурно, чисто и устойчиво управление на моретата и океаните, ЕФМДРА допринася за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. [Изм. 215]

Член 29

Сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя за действия на националните органи, оказващи принос за европейското сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана, посочено в член 53 от Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(42), член 2б от Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета(43) и член 7а от Регламент (ЕС) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета(44).

2.  Подпомагането за действията, посочени в параграф 1, може също да допринася за разработването и прилагането на система на Съюза за контрол и инспекция на рибарството при условията, посочени в член 19. [Изм. 216]

3.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

Член 29a

Опазване на природата и видовете

ЕФМДРА подпомага изпълнението на действия за опазване на природата в рамките на Световната Харта за природата на Организацията на обединените нации, и по-специално членове 21, 22, 23 и 24 от нея.

ЕФМДРА подпомага също така действия, насочени към доброволно сътрудничество и координация с международни форуми, организации, органи и институции и помежду тях, за обединяване на средствата за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, бракониерството на морски видове и избиването на морските видове, които се считат за „хищници“ спрямо рибните запаси. [Изм. 217 и 301]

Глава Va

Най-отдалечени региони [Изм. 218]

Член 29б

Бюджетни ресурси при споделено управление

1.  За операциите, осъществявани в най-отдалечените региони, всяка съответна държава членка разпределя в рамките на полученото от нея финансово подпомагане от Съюза, определено в приложение V, най-малко следните средства(45):

a)  114 000 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 128 566 000 EUR по текущи цени) за Азорските острови и остров Мадейра;

б)  91 700 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 103 357 000 EUR по текущи цени) за Канарските острови;

в)  146 500 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 165 119 000 EUR по текущи цени) за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен.

2.  Всяка държава членка определя частта от финансовите пакети, установена в параграф 1 и предназначена за компенсацията, посочена в член 29г, като тя не може да надхвърля 50% от всяка от сумите, посочени в параграф 1.

3.  Чрез дерогация от член 9, параграф 8 от настоящия регламент и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и с цел да се вземат предвид променящите се условия, държавите членки могат да коригират ежегодно списъка и количествата допустими рибни продукти и размера на компенсацията, посочена в член 29г, при условие че са спазени сумите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Корекциите могат да се правят само дотолкова, доколкото се извършва съответстващо повишаване или намаляване към плановете за компенсации на друг регион на същата държава членка. Държавите членки предварително информират Комисията за корекциите. [Изм. 321]

Член 29в

План за действие

В рамките на своите програми съответните държави членки изготвят планове за действие за всеки от най-отдалечените си региони, посочени в член 6, параграф 2, като тези планове съдържат:

a)  стратегия за устойчивата експлоатация на рибните ресурси и развитието на устойчиви сектори на синята икономика;

б)  описание на основните планирани дейности и съответните финансови средства, включително:

i)  структурното подпомагане по дял II за сектора на рибарството и аквакултурите;

ii)  компенсацията за допълнителни разходи, посочена в член 29г, включително списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, както и размера на компенсацията;

iii)  всички други инвестиции в устойчивата синя икономика, необходими за устойчивото развитие на крайбрежните региони. [Изм. 220]

Член 29г

Обновяване на флотовете за дребномащабен крайбрежен риболов и свързани с това мерки

Без да се засягат разпоредбите на член 13, букви а) и б) и на член 16, в най-отдалечените региони ЕФМДРА може да подпомага:

a)  подновяването на флота за дребномащабен крайбрежен риболов, включително изграждането и придобиването на нови плавателни съдове, за заявители, които пет години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане имат основно място на регистрация в най-отдалечения регион, където ще бъде регистриран новият плавателен съд, и които разтоварват целия си улов в пристанища в най-отдалечените региони, с оглед подобряване на човешката безопасност, спазване на правилата на Съюза и на националните правила за хигиена, здраве и условия на труд на борда, борба срещу ННН риболов и постигане по-голяма екологична ефективност. Придобитият благодарение на подпомагането плавателен съд остава регистриран в най-отдалечения регион в продължение на най-малко 15 години, считано от датата, на която е отпусната помощта. В случай, че това условие на бъде спазено, предоставените чрез помощта суми следва да бъдат възстановени в пропорционален размер, като се имат предвид естеството, сериозността, продължителността и системният характер на неспазването. Това обновяване на риболовния флот остава в рамките на разрешените тавани на капацитета и е в съответствие с целите на ОПОР.

б)  подмяна или осъвременяване на основен или допълнителен двигател. Мощността на новия двигател или на модернизирания двигател може да надхвърля мощността на двигателя в случай на надлежно обоснована нужда от увеличаване на мощността от съображения за безопасност в морето, без да се увеличава капацитетът за риболов на съответния риболовен кораб;

в)  частичното реновиране на структурни дървени корпуси на риболовни кораби, когато това е необходимо с оглед на подобряването на морската безопасност, в съответствие с обективни технически критерии в корабостроенето;

г)  изграждането и модернизацията на пристанища, пристанищни инфраструктури, кейове за разтоварване, рибни борси, корабостроителници, корабостроителни предприятия и ремонтни работилници, когато инфраструктурата допринася за устойчивия риболов. [Изм. 287]

Член 29д

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да се предоставя под формата на компенсация за допълнителни разходи, направени от бенефициерите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 6 29б, параграф 2 1.

1a.  Компенсацията е пропорционална на допълнителните разходи, които тя е предназначена да компенсира. Сумите, с които се компенсират допълнителните разходи, се обосновават надлежно в плана за компенсиране. Въпреки това компенсацията в никакъв случай не надвишава 100% от направените разходи.

2.  В съответствие с критериите, определени съгласно параграф 7, всяка заинтересована държава членка изготвя по отношение на посочените в параграф 1 региони списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, за които е допустимо предоставянето на компенсация.

3.  При изготвянето на списъка и определянето на количествата, посочени в параграф 2, държавите членки вземат под внимание всички съотносими фактори — по-специално необходимостта да се гарантира съвместимостта на компенсацията с правилата на ОПОР.

4.  Не може да се предоставя компенсация за продукти от риболов и аквакултури, които са:

а)  уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под знамето на Венесуела и извършващи дейност във водите на Съюза в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета(46);

б)  уловени от риболовни кораби на Съюза, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в параграф 1;

ба)   уловени от риболовни кораби на Съюза, регистрирани в пристанище в един от посочените в параграф 1 региони, но които не извършват дейност, нито имат участие в този регион;

в)  внесени от трети държави.

5.  Параграф 4, буква б) не се прилага, ако наличният капацитет на преработвателната промишленост в съответния най-отдалечен регион превишава количеството на доставените суровини.

6.  С цел да се избегне свръхкомпенсацията, при компенсацията, изплащана на бенефициерите, които извършват посочените в параграф 1 дейности в най-отдалечените региони или които притежават кораб, регистриран в пристанище в тези региони и извършващ дейността си там, трябва да се вземе предвид следното:

а)  за всеки продукт или категория продукти от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на специфичните неблагоприятни характеристики на съответните региони; и

б)  всяка друга форма на публична интервенция, която оказва въздействие върху равнището на допълнителните разходи.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от специфичните неблагоприятни характеристики на засегнатите региони и да одобрява методологичната рамка за изплащането на компенсаторната помощ. [Изм. 165]

Член 29де

Държавна помощ

1.  За продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към ДФЕС, за които се прилагат членове 107, 108 и 109 от него, Комисията може да разреши в съответствие с член 108 от ДФЕС оперативна помощ в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, в секторите, произвеждащи, преработващи и предлагащи на пазара продукти от риболов и аквакултури, с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост.

2.  Държавите членки могат да предоставят допълнително финансиране за изпълнение на плановете за компенсации, посочени в член 29г. В тези случаи държавите членки информират Комисията за държавната помощ, която Комисията може да одобри в съответствие с настоящия регламент като част от посочените планове. Държавната помощ, за която е предоставена информация, се счита за държавна помощ, за която е предоставена информация по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение от ДФЕС. [Изм. 222]

Член 29ж

Преразглеждане — POSEI

Комисията представя доклад относно прилагането на разпоредбите на настоящата глава в срок до 31 декември 2023 г. и, ако е необходимо, приема подходящи предложения. Комисията прави оценка на възможността за създаване на Програма от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) в областта на морското дело и рибарството. [Изм. 223]

ГЛАВА VІ

Правила за изпълнение при споделено управление

Раздел 1

Подпомагане от ЕФМДР ЕФМДРА

Член 30

Изчисляване на допълнителни разходи или пропуснати ползи

Подпомагането, предоставяно въз основа на допълнителни разходи или пропуснати приходи, се отпуска в която и да е от формите, посочени в член 46, букви а), в), г) и д) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

Член 31

Определяне на ставките на съфинансиране

Максималната ставка на съфинансиране по ЕФМДР ЕФМДРА по област на подпомагане е посочена в приложение II.

Член 32

Интензитет на публичната помощ

1.  Държавите членки прилагат максимален интензитет на помощта в размер на 50 % от общите допустими разходи за операцията.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 максималните специални ставки на интензитета на помощта за някои области на подпомагане и някои видове дейности са определени в приложение III.

3.  Когато една операция попада в обхвата на няколко реда от редове 2—16 от приложение III, се прилага най-високият максимален интензитет на помощта.

4.  Когато една операция попада в обхвата на един или няколко реда от редове 2—16 от приложение III и едновременно с това в ред 1 от същото приложение, се прилага максималният интензитет на помощта, посочен в ред 1.

Член 32a

Морска политика и развитие на устойчива синя икономика

ЕФМДРА подпомага изпълнението на интегрираната морска политика и растежа на устойчивата синя икономика чрез развитието на регионални платформи за финансиране на иновативни проекти. [Изм. 224]

Раздел 2

Финансовото управление

Член 33

Прекъсване на срока за плащане

1.  В съответствие с член 90, параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда, Комисията може да прекъсне изцяло или частично срока за плащане по дадено заявление за плащане, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявлението за плащане, за които е поискано междинното плащане. [Изм. 225]

2.  Преди прекъсването, посочено в параграф 1, Комисията уведомява съответната държава членка за доказателствата за неспазването на посочените правила и ѝ дава възможност да представи своите коментари в рамките на разумен период от време.

3.  Прекъсването, посочено в параграф 1, трябва да е пропорционално на естеството, сериозността, продължителността и системния характер на неспазването.

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на случаите на неспазване на правилата по параграф 1.

Член 34

Спиране на плащанията

1.  В съответствие с член 91, параграф 3 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за сериозно неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда, Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се спират изцяло или частично междинните плащания по програмата, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявление за плащане, за които е поискано междинното плащане.[Изм. 226]

2.  Преди спирането, посочено в параграф 1, Комисията уведомява държавата членка за становището си, че е налице сериозно неспазване на правилата, приложими в рамките на ОПОР, и ѝ дава възможност да представи своите коментари в рамките на разумен период от време.

3.  Спирането, посочено в параграф 1, трябва да е пропорционално на естеството, сериозността, продължителността и системния характер на сериозното неспазване на правилата.

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на случаите на сериозно неспазване на правилата по параграф 1.

Член 35

Финансови корекции от страна на държавите членки

1.  В съответствие с член 97, параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] държавите членки прилагат финансови корекции в случай на неспазване на задълженията, посочени в член 12, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  В случаите на финансови корекции, посочени в параграф 1, държавите членки определят размер на корекцията, който е пропорционален по отношение на естеството, сериозността, продължителността и системния характер на нарушението или престъплението от страна на бенефициера и по отношение на значимостта на приноса на ЕФМДР ЕФМДРА за стопанската дейност на бенефициера.

Член 36

Финансови корекции от страна на Комисията

1.  В съответствие с член 98, параграф 5 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] Комисията приема актове за изпълнение, с които извършва финансови корекции чрез анулиране изцяло или частично на приноса на Съюза за дадена програма, ако след необходимата проверка заключи, че:

а)  разходите, посочени в заявление за плащане, са повлияни от случаи, в които бенефициерът не е спазил задълженията, посочени в член 12, параграф 2, и не са коригирани от държавата членка преди започване на процедурата за корекция по настоящия параграф;

б)  разходите, посочени в заявление за плащане, са повлияни от случаи на сериозно неспазване на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка, които са довели до спиране на плащане съгласно член 34 от настоящия регламент, и държавата членка все още не е представила доказателства за предприемането на необходимите коригиращи действия, за да гарантира спазването и правоприлагането на приложимите правила в бъдеще. [Изм. 227]

2.  Комисията взема решение относно размера на корекцията, като отчита както естеството, тежестта, продължителността и системния характер на сериозното неспазване на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка или бенефициера, така и значимостта на приноса на ЕФМДР ЕФМДРА за стопанската дейност на съответния бенефициер. [Изм. 228]

3.  Когато не е възможно да се определи точно размерът на разходите, свързани с неспазването на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка, Комисията прилага фиксирана ставка или екстраполирана финансова корекция в съответствие с параграф 4. [Изм. 229]

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за установяване на критериите за определяне на равнището на финансовата корекция, която да бъде приложена, и критериите за прилагане на фиксирани ставки или екстраполирани финансови корекции.

Раздел 3

Мониторинг и докладване

Член 37

Рамка за мониторинг и оценка

1.  Показателите за докладване относно постигнатия от ЕФМДР ЕФМДРА напредък при изпълнението на приоритетите, посочени в член 4, се съдържат в приложение І.

2.  С цел да се гарантира ефективна оценка на постигнатия от ЕФМДР ЕФМДРА напредък при изпълнението на неговите приоритети, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за изменение на приложение I, така че при необходимост показателите да бъдат преразгледани или допълнени, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби за установяването на рамка за мониторинг и оценка.

Член 38

Годишен доклад за качеството на изпълнението

1.  В съответствие с член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] не по-късно от един месец преди годишната среща за преглед всяка държава членка представя на Комисията годишен доклад за качеството на изпълнението. Първият доклад се представя през 2023 г., а последният — през 2029 г.

2.  В посочения в параграф 1 доклад се описва напредъкът при изпълнението на програмата и постигането на междинните цели и целевите стойности, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. В него също така се описват всички проблеми, засягащи изпълнението на програмата, както и предприети мерки за тяхното решаване.

3.  Докладът, посочен в параграф 1, се разглежда в рамките на годишна среща за преглед в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

3a.  Всяка държава членка публикува доклада, посочен в параграф 1, както на оригиналния език, така и на един от работните езици на Европейската комисия. [Изм. 230]

3б.  Докладът, посочен в параграф 1, се публикува редовно на уебсайта на Европейската комисия. [Изм. 231]

3в.  Всяка държава членка и Комисията публикуват доклади за най-добрите практики на своите съответни уебсайтове. [Изм. 232]

4.  Комисията приема актове за изпълнение, определящи правилата за представяне на доклада, посочен в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2.

4а.  Комисията публикува всички съответни документи, свързани с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 7. [Изм. 233]

ДЯЛ III

ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ПРЯКО И НЕПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

Член 39

Географски обхват

Чрез дерогация от член 2 подпомагане по настоящия дял може да се предоставя и за операции, осъществявани извън територията на Съюза, с изключение на техническа помощ.

ГЛАВА І

Приоритет 1: насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси

Член 40

Прилагане на ОПОР

Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя за прилагането на ОПОР посредством:

а)  предоставяне на научни становища и знания с цел да се насърчи вземането на правилни и ефективни решения за управление на рибарството в рамките на ОПОР, включително чрез участието на експерти в научни организации;

aа)   участие във възможно най-голяма степен на средствата по програмата за научни изследвания и развойна дейност „Хоризонт Европа“, за да се подкрепят и насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновационните дейности в сектора на рибарството и аквакултурите; [Изм. 234]

б)  разработване и прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (EС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)  работата на консултативните съвети, създадени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, чиято цел е да участват в ОПОР и да подкрепят тази политика;

г)  доброволен принос към дейността на международните организации в областта на рибарството в съответствие с членове 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 41

Насърчаване на чистотата и доброто състояние на моретата

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя за насърчаването на чистотата и доброто състояние на моретата, включително чрез действия в подкрепа на прилагането на Директива 2008/56/ЕО и действия, гарантиращи съответствие с целта за постигане на добро екологично състояние съгласно член 2, параграф 5, буква й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, трябва да съответства на законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално на целта за постигане или поддържане на добро екологично състояние, посочена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

ГЛАВА II

Приоритет 2: принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви рибарство, аквакултури и пазари [Изм. 235]

Член 42

Проучвания на пазара

Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя за действията на Комисията за разработване на проучвания на пазара на продукти от риболов и аквакултури и разпространение на резултати от такива проучвания в съответствие с член 42 от Регламент (EС) № 1379/2013, а именно посредством създаването на Мрежа за статистическа информация за аквакултурите (ASIN-RISA). [Изм. 236]

ГЛАВА III

Приоритет 3: създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на здрава морска среда за проспериращи крайбрежни общности [Изм. 237]

Член 43

Морска политика и развитие на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности в морска и сладководна среда [Изм. 238]

Подпомагане по линия ЕФМДРА подпомага изпълнението на ЕФМДР се предоставя за прилагането и развитието на устойчива синя икономика на морската политика посредством: [Изм. 239]

а)  насърчаване на устойчива, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, осигуряваща благосъстоянието на хората и околната среда, която се развива в рамките на екологичните възможности в морска и сладководна среда; [Изм. 240]

aа)   възстановяването, защитата и поддържането на разнообразието, производителността, устойчивостта и присъщата стойност на морските системи; [Изм. 241]

б)  насърчаване на интегрирано управление на морската политика, включително чрез морско пространствено планиране, стратегии за морските басейни, и регионално морско сътрудничество, макрорегионални стратегии на Съюза и трансгранично сътрудничество; [Изм. 242]

ба)   насърчаването на отговорно производство и потребление, чисти технологии, енергия от възобновяеми източници и кръгови потоци на материали; [Изм. 243]

в)  подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, включително Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet)както и в други мрежи за данни, обхващащи сладководните басейни, за да се гарантира, че ползите от технологиите и повишаването на ефективността не се компенсират от растежа, че акцентът се поставя върху устойчивите икономически дейности, които отговарят на потребностите на настоящите и бъдещите поколения, и че необходимите инструменти и капацитет за прехода към кръгова икономика са разработени в съответствие със стратегията на Съюза за пластмасите в кръговата икономика; [Изм. 244]

г)  подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и сладководни басейни и обмен на социално-икономически и екологични данни за устойчивата синята икономика; [Изм. 245]

д)  разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти;

да)  подпомагане на действия за защитата и възстановяването на морското и крайбрежното биологично разнообразие и екосистемите посредством предоставяне на компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето. [Изм. 246]

Член 43a

Инвестиционни решения в синята икономика

Инвестициите в синята икономика следва да бъдат подкрепени от най-добрите налични научни становища, за да се избегнат вредни въздействия върху околната среда, които застрашават дългосрочната устойчивост. Когато не съществуват подходящи знания или информация, подходът на предпазливост се прилага както в публичния, така и в частния сектор, тъй като е възможно да се предприемат действия с потенциално вредно въздействие. [Изм. 247]

ГЛАВА IV

Приоритет 4: повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните

Член 44

Морска сигурност и наблюдение

Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя за насърчаването на морската сигурност и наблюдение, включително чрез обмен на данни, сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана и в рамките на агенциите, както и борба с престъпните и незаконните дейности в морето.

Член 45

Международно управление на океаните

Подпомагане по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се предоставя за прилагането на политиката в областта на международното управление на океаните посредством:

а)  доброволен принос към дейността на международни организации, чиято дейност обхваща управлението на океаните;

б)  доброволно сътрудничество и координация между международните форуми, организации, органи и институции в контекста на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и другите международни споразумения, договорености и партньорства в тази област;

в)  осъществяване на океански партньорства между Съюза и съответните участници в политиката за управление на океаните;

г)  изпълнение на съответните международни споразумения, договорености и инструменти, насочени към насърчаване на по-доброто управление на океаните и към разработването на действия, мерки, инструменти и знания, които създават предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на океаните;

д)  прилагане на съответните международни споразумения, мерки и инструменти за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран ННН риболов и мерки и инструмент за свеждане до минимум на въздействието върху морската среда, и по-специално случайния улов на морски птици, морски бозайници и морски костенурки; [Изм. 248]

е)  международно сътрудничество и развитие в областта на научните изследвания и данните за океаните.

Член 45a

Отстраняване на замърсяването на океаните

ЕФМДРA подпомага изпълнението на дейности за отстраняване на замърсяването на моретата и океаните от всички видове отпадъци, предимно пластмасите, „пластмасовите континенти“, както и опасните или радиоактивните отпадъци. [Изм. 249 и 300]

ГЛАВА V

Правила за изпълнение при пряко и непряко управление

Член 46

Форми на финансиране от Съюза

1.  Финансиране по линия на ЕФМДР ЕФМДРА може да предоставя в която и да е от формите, предвидени в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], по-специално обществени поръчки съгласно дял VII и безвъзмездни средства съгласно дял VIII от същия регламент. Също така то може да се предоставя под формата на финансови инструменти в рамките на операциите за смесено финансиране, посочени в член 47.

2.  Оценката на предложенията за безвъзмездни средства може да се извършва от независими експерти.

2а.  Процедурите по плащане, свързани с настоящия регламент, се ускоряват с цел намаляване на икономическите тежести за рибарите. Комисията оценява текущите резултати с цел подобряване и ускоряване на процеса на плащане. [Изм. 250]

Член 47

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране по линия на ЕФМДР ЕФМДРА се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за InvestEU] и дял X от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза]. В рамките на четири месеца след публикуването на настоящия регламент в Официален вестник Комисията представя на държавите членки набор от подробни насоки за прилагане на операции за смесено финансиране в националните оперативни програми в съответствие с ЕФМДРА, като обръща специално внимание на смесеното финансиране, осъществявано от местните участници в местното развитие. [Изм. 251]

Член 48

Оценка

1.  Оценките се изготвят на ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на подпомагането по дял III се извършва, след като се натрупа достатъчно информация относно изпълнението, но не по-късно от четири години, след като е започнало изпълнението на подпомагането. Тази оценка е под формата на доклад на Комисията и предоставя подробна оценка на всички специфични аспекти на изпълнението. [Изм. 252]

3.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след него, Комисията изготвя окончателен доклад за оценка на подпомагането по дял III.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения докладите за оценка, посочени в параграфи 2 и 3, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. [Изм. 253]

4а.  Доколкото е целесъобразно, Комисията може да предложи изменения на настоящия регламент въз основа на доклада, посочен в параграф 2. [Изм. 254]

Член 49

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти — включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити — съставляват основата на общата увереност по член 127 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Член 50

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на ЕФМДР ЕФМДРА и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, предоставени на ЕФМДР ЕФМДРА, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с приоритетите, посочени в член 4.

Член 51

Допустими субекти

1.  Критериите за допустимост, определени в параграфи 2—3, се прилагат в допълнение към критериите, определени в член 197 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

2.  Допустими са следните субекти:

а)  правни субекти, установени в държава членка, в ОСТ или в трета държава, посочена в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 3 и 4; [Изм. 255]

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, включително професионалните организации, или всяка международна организация. [Изм. 256]

3.  Правните субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

4.  Правните субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, по принцип поемат разходите за своето участие.

ДЯЛ IV

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 52

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 и 55, се предоставя до 31 декември 2027 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 и 55, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 или 55, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 53

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(47).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 57]

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 54

Отмяна

1.  Регламент (ЕС) № 508/2014 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

2.  Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 55

Преходни разпоредби

1.  С цел да се улесни преходът от схемата за подпомагане, създадена с Регламент (ЕС) № 508/2014, към схемата, създадена с настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на условията, при които одобреното от нея подпомагане по Регламент (ЕС) № 508/2014 може да бъде включено в подпомагането, предвидено в настоящия регламент.

2.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

3.  Заявленията, които са подадени съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, остават валидни.

Член 56

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила двадесет дни след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИОРИТЕТ

ПОКАЗАТЕЛ

Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси

Промени в обема на разтоварванията при запасите, чиято оценка е била извършена на равнището на МУУ

Промени в рентабилността на риболовния флот на Съюза и заетостта [Изм. 260]

Площ (ha) Степен на съответствие с екологичните цели, установени с плана за действие за защита на защитените морската среда в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия, или, при липса на такива, значителни положителни резултати в защитени зони по „Натура 2000“ и други защитени морски зони в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия, които са обхванати от мерките за опазване, поддържане и възстановяване [Изм. 261]

Процент на риболовните кораби, оборудвани с електронни устройства за позициониране и за докладване на улова

Промени в рентабилността на риболовния флот на Съюза и заетостта [Изм. 262]

Принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви рибарство, аквакултури и пазари [Изм. 258]

Промени в стойността и обема на производството на аквакултури в Съюза

Промени в стойността и обема на разтоварванията

Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни и островни общности [Изм. 259]

Промени на БВП в морските региони на ниво 3 от NUTS

Промени в броя на работните места (ЕПРБ) в устойчивата синя икономика

Повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните

Брой съвместни операции, допринасящи за европейското сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЛАСТИ НА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТ

ОБЛАСТ НА ПОДПОМАГАНЕ

ВИД ОБЛАСТ НА ПОДПОМАГАНЕ (номенклатура, която следва да се използва в плана за финансиране)

МАКСИМАЛНА СТАВКА НА СЪФИНАНСИРАНЕ

(% от допустимите публични разходи)

1

Член 14, параграф 1

Постигане на заложените в ОПОР икономически и социални цели, както и цели в областта на заетостта и околната среда

1.1

75 %

1

Член 16

Инвестиции в кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов

1.1

75 85% [Изм. 263]

1

Член 17, параграф 1

Управление на рибарството и риболовните флотове

1.1

75 %

1

Член 17, параграф 2

Окончателно преустановяване на риболовни дейности

1.2

50 %

1

Член 18

Извънредно преустановяване на риболовни дейности

1.2

50 %

1

Член 19

Контрол и правоприлагане

1.3

85 %

1

Член 20

Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели

1.3

85%

1

Член 21

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

1.4

100 %

1

Член 22

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми

1.5

85 %

2

Член 23

Аквакултури

2.1

7585 %

2

Рибарство

2.1

75% [Изм. 264]

2

Член 23а

Мрежа за статистическа информация относно аквакултурите

X

75%[Изм. 265]

2 3

Член 24

Предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури [

2.1 3.1

75%Изм. 266]

2 3

Член 25

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

2.1 3.1

75 %[Изм. 267]

3

Член 26

Водено от общностите местно развитие

3.1

75 %

3

Член 27

Знания за морската среда

3.1

75 %

4

Член 28

Морско наблюдение

4.1

75 %

4

Член 29

Сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана

4.1

75 %

 

Техническа помощ

5.1

75 %

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАКСИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ СТАВКИ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ПОМОЩТА ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

НОМЕР НА РЕДА

ОБЛАСТ НА ПОДПОМАГАНЕ ИЛИ ВИД ОПЕРАЦИЯ

МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

1

Член 16

Инвестиции в кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов

30 55 % [Изм. 68]

2

Операции, допринасящи за изпълнение на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013:

—  операции за подобряване селективността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;

—  операции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, с цел да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов;

—  операции за улесняване на предлагането на пазара на нежелания улов, разтоварван от запасите за търговски цели в съответствие с член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

75 %

3

Операции за подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби

75 %

4

Операции, осъществявани в най-отдалечените региони

85 %

5

Операции, осъществявани на отдалечените ирландски острови, гръцки острови и на хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo [Изм. 269]

85 %

6

Член 19

Контрол и правоприлагане

85 %

7

Операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов (включително за контрол и правоприлагане)

100 %

8

В случаите, в които бенефициерът е публичноправен орган или предприятие, натоварено с функцията да оказва услуги от общ икономически интерес, както е посочено в член 106, параграф 2 от Договора, когато подпомагането се предоставя за оказване на такива услуги

100 %

9

Член 17, параграф 2

Окончателно преустановяване на риболовни дейности

100 %

10

Член 18

Извънредно преустановяване на риболовни дейности

100 %

11

Член 20

Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели

100 %

12

Член 21

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

100 %

13

Член 27

Знания за морската среда

100 %

14

Член 28

Морско наблюдение

100 %

15

Член 29

Сътрудничество по отношение на функциите по брегова охрана

100 %

16

Операции, свързани с проектирането, разработването, мониторинга, оценката или управлението на прозрачни системи за обмен на възможности за риболов между държавите членки, в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013

100 %

16a

Операции, извършвани от бенефициери по колективни проекти

60% [Изм. 270]

16б.

Операции, извършвани от междубраншова организация, организация на производители или асоциация на организации на производители

75% [Изм. 271]

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДПОМАГАНЕТО ЗА ЦЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛОНАТА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

* В изготвените от тях програми държавите членки могат да предложат определяне на коефициент в размер на 40 % за област на подкрепа, която е отбелязана със знак * в таблицата, ако могат да докажат значението на тази област на подкрепа за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него или — в зависимост от случая — за целите, свързани с околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБЩИ РЕСУРСИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, И РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 г.

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981

10 822 003

71 755 962

SE

15 601 692

15 913 725

16 232 007

16 556 649

16 887 785

17 225 527

17 479 140

115 896 525

ОБЩО

714 953 155

729 252 201

743 837 554

758 714 409

773 888 819

789 365 971

800 987 891

5 311 000 000

(1) OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 104.
(2) ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 9.
(3)OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 104.
(4)OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 9.
(5) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(6)ОВ C […], […] г., стр. […].
(7)ОВ C […], […] г., стр. […].
(8)ОВ C […], […] г., стр. […].
(9)ОВ C […], […] г., стр. […].
(10)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(11)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).
(13)COM(2017)0623.
(14) Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
(15)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда, ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(16)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(17)Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7)
(18) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(19)COM(2018)0028.
(20)Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).
(21) Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (OB L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
(22)Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).
(23)JOIN(2016)0049.
(24)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(25)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(26)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(27)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(28)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(29)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(30)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(31)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(32)ОВ C […], […] г., стр. […].
(33)Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(34)Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28).
(35)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(36)Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).
(37)Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).
(38) Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията от 14 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3).
(39) Решение 2010/93/ЕС на Комисията от 18 декември 2009 г. за приемане на многогодишна програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство за периода 2011—2013 г. (нотифицирано с документ C(2009)0121) (ОВ L 41, 16.2.2010 г., стр. 8).
(40) Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 г. за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (ОВ L 207, 1.8.2016 г., стр. 113).
(41)Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (OB L 257, 28.8.2014 г., стр. 135).
(42)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(43)Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 77).
(44)Регламент (ЕС) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 80).
(45) Тези цифри ще трябва да бъдат адаптирани съгласно договорените стойности в член 5, параграф 1.
(46)Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета от 14 септември 2015 г. за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венесуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (ОВ L 244, 14.9.2015 г., стр. 55).
(47)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
PDF 130kWORD 55k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA(2019)0344A8-0005/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0115),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0104/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0005/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1022.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 13 от настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който включва правомощие за същите мерки.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 103.


Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I
PDF 123kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA(2019)0345A8-0436/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0212),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 21, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0153/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—