Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Διαχείριση αποβλήτων
 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
 Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I
 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I
 Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I
 Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) ***I
 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I
 Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
 Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ***I
 Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I
 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I
 Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Αναζήτηση της γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
PDF 116kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)02530),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Απριλίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 11 παράγραφος 5 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/397 της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2019,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/397, ο κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), εκτός εάν η συμφωνία αποχώρησης έχει τεθεί σε ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία ή εάν έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2019/476(3) για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/397, δηλαδή ότι η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δεν έχει παραταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/397 θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ότι δεν είχε καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/397·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να συμφωνεί ως προς τη σημασία που έχουν για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27, και ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαρτίου 2019 που αντιμετωπίζει τη νέα εξέλιξη της παράτασης της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Συμβουλίου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71 της 13.3.2019, σ. 15.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1).


Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
PDF 103kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA(2019)0332B8-0235/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)02533),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Απριλίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/396 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2019,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EΕ) 2019/396, ο κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), εκτός εάν η συμφωνία αποχώρησης έχει τεθεί σε ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία ή εάν έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2019/476(3) για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2019/396, δηλαδή ότι η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δεν έχει παραταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/396 θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ότι δεν είχε καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2019/396·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να συμφωνεί ως προς τη σημασία που έχουν για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27, και ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαρτίου 2019 που αντιμετωπίζει τη νέα εξέλιξη της παράτασης της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Συμβουλίου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71 της 13.3.2019, σ. 11.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1).


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
PDF 125kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (2018/2268(IMM))
P8_TA(2019)0333A8-0185/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Επιτήδειο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0185/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γεωργίου Επιτήδειου, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Επιτήδειος κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτής, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Επιτήδειου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Επιτήδειο.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
PDF 131kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (2018/2269(IMM))
P8_TA(2019)0334A8-0183/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον Λάμπρο Φουντούλη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0183/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λάμπρου Φουντούλη, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λάμπρος Φουντούλης κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Λάμπρου Φουντούλη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Λάμπρο Φουντούλη.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
PDF 125kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (2018/2270(IMM))
P8_TA(2019)0335A8-0184/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον Ελευθέριο Συναδινό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0184/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελευθέριου Συναδινού, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ελευθέριος Συναδινός κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Ελευθέριου Συναδινού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Ελευθέριο Συναδινό.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
PDF 120kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA(2019)0336A8-0047/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0745),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 2ας Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0047/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0390


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/592.)


Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 109kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA(2019)0337A8-0177/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2019)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0131/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0177/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Διαχείριση αποβλήτων
PDF 132kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (2019/2557(RSP))
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα(1) (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013(5) (κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(6), καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)(11),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από τους συννομοθέτες στις 19 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον ρόλο της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)0034),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032) και το σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη τις περισσότερες από 60 αναφορές σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,

–  έχοντας υπόψη τις διερευνητικές επισκέψεις της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία κατά τα τελευταία έτη σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, και ιδίως τα συμπεράσματα και τις ειδικές συστάσεις των επακόλουθων εκθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει αναφέροντες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, και σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις σχετικά υψηλές ποσότητες μη επεξεργασμένων αποβλήτων που εξακολουθούν να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής σε πολλά κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον είναι η μείωση των επιπέδων παραγωγής αποβλήτων και η ευθυγράμμιση των στόχων διαχείρισης αποβλήτων με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, ιδίως δε με την ενίσχυση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη έχει αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα της ιεράρχησης των αποβλήτων μέσω της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες έχουν επισημάνει ότι χώροι υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρες έχουν εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία κοντά σε κατοικημένες και γεωργικές περιοχές και σε περιοχές όπου οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και συνιστούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, γεγονός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και σε όλες τις πτυχές της κυκλικής οικονομίας, όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα επισκευής, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση ενός προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη δημιουργία προϊόντων πιο βιώσιμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων, οι αρχές της οικονομίας του διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει χειριστεί πολυάριθμες διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις —και ορισμένες εξ αυτών πρόσφατα— παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να καθυστερήσουν στην προετοιμασία τους για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για το 2020, έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα προκειμένου η Ευρώπη να αποκομίσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα δεδομένα που συνοδεύουν πολυάριθμες αναφορές έχουν καταδείξει ότι η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες εξακολουθεί να είναι προβληματική και παρέχουν ισχυρά πειστήρια για την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και της υπόλοιπης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και επεξεργασίας των αποβλήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία που δίνει προτεραιότητα στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση υλικών χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας μεγαλύτερη σε σύγκριση με μια οικονομία που βασίζεται σε μια φιλοσοφία διάθεσης αποβλήτων, και δημιουργεί έτσι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας των τομέων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη και την επίτευξη του στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον·

1.  τονίζει ότι πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν σχετικά με την αδυναμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα απόβλητα επισημαίνουν διάφορα προβλήματα υγείας και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, όπως η κακή ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, η μόλυνση των υπόγειων υδατικών πόρων, τα υπερβολικά επίπεδα θορύβου και οι δύσοσμες εκπομπές·

2.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία, η δημόσια χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο της επίσπευσης όσον αφορά την υλοποίηση της ιεράρχησης των αποβλήτων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τα κονδύλια πρέπει να κατευθύνονται προς σχέδια και έργα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό αποτελεσματικών σχεδίων και έργων για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση, δεδομένης της κρισιμότητάς τους για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω των αποβλήτων, την αξιοποίηση των οικονομικών οφελών της κυκλικής οικονομίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας και κονδυλίων της ΕΕ· προτείνει τη θέσπιση κατάλληλων οικονομικών μέσων, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, και την εφαρμογή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να προωθηθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την περισυλλογή απορριμμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση) και να εγκρίνουν οικονομικά μέσα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων·

5.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να πραγματοποιήσει επισκέψεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την κυκλική οικονομία και τα απόβλητα στα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους για τα αστικά απόβλητα για το 2020 και να συνεργαστεί με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων και πανευρωπαϊκών οργανώσεων που προωθούν πραγματικά μια νοοτροπία για μηδενικά απόβλητα και τις συναφείς πολιτικές·

6.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως μειώνοντας την ποσότητα των αστικών αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη, για τον σκοπό αυτόν, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζεται στην αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα·

7.  επισημαίνει ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων και στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής επί του θέματος· υπενθυμίζει ότι μια συνεκτική πολιτική, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κατάλληλων υποδομών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω συντονισμού και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ανταμείψει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα και να διευκολύνει την ανταλλαγή τους, καθώς και να στηρίξει έμπρακτα και επαρκώς τα πρωτοποριακά έργα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και τις βιομηχανίες, ως βασικούς εταίρους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση των κυκλικών αλυσίδων εφοδιασμού, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δευτερογενείς πρώτες ύλες, συχνά σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες θα πρέπει να ανακτηθούν για περαιτέρω χρήση και παραγωγή·

9.  ζητεί την παροχή κατάρτισης και την προώθηση μιας σειράς μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης της κατάρτισης για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και για κοινωνική εργασία, ιδίως στους τομείς της επισκευής και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·

10.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εστιάζουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν επαρκώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

11.  υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία παρέχει ευκαιρίες σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της χρήσης των φυσικών πόρων·

12.  επισημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και του περιορισμού της σπατάλης των πόρων με τη θέσπιση μέτρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανακατασκευή, μπορεί να μειώσει δραστικά τόσο την κατανάλωση πόρων όσο και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που ως στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι σε μια κυκλική οικονομία οι πόροι διατηρούνται στο πλαίσιο της οικονομίας και παραμένουν σε παραγωγική χρήση όταν ένα προϊόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, τη μείωση της κατανάλωσης πόρων· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων ώστε να είναι συμβατά με την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στο κλείσιμο των κύκλων παραγωγής και θα επιφέρει μια αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ θα μειώσει έτσι τα επίπεδα των τοξικών ουσιών και τον συνολικό όγκο των αποβλήτων·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τον όγκο και τον τελικό προορισμό των υπολειμμάτων που προκύπτουν από διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες που ενδέχεται να επηρεαστούν από εγκαταστάσεις και νέα έργα, και να τις συμβουλεύονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και διεξοδικά τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)(13) και άλλων συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

14.  θεωρεί ότι η χωριστή συλλογή αποβλήτων πόρτα-πόρτα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ευαισθητοποίηση του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τη στρατηγική σημασία της κυκλικής οικονομίας, καθώς και για την αποτελεσματικότερη επίτευξη μιας συλλογικής δέσμευσης για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη καταγραφή των τύπων και των ποσοτήτων των οικιακών αποβλήτων που παράγονται και των συναφών αναγκών επεξεργασίας τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης δικαιότερων οικονομικών μέτρων για την παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι η αποτέφρωση είναι προτελευταία στην ιεράρχηση των αποβλήτων, ακολουθούμενη μόνον από την υγειονομική ταφή·

16.  υπενθυμίζει ότι τα επικίνδυνα απόβλητα δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία, που δεν μπορούν να παραβλεφθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα που αφορούν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων·

17.  στηρίζει την Επιτροπή στις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες οδηγίες για τα απόβλητα· προτείνει τα πρόστιμα που εισπράττονται από την Επιτροπή να επανεπενδύονται σε έργα που συνάδουν με τα υψηλότερα επίπεδα ιεράρχησης των αποβλήτων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αναφέροντες, χώροι υγειονομικής ταφής έχουν εγκριθεί και βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία της ανθρώπινης υγείας και να εγκρίνουν διαρθρωτικά μέτρα με στόχο την εξεύρεση λύσης για τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
(2) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
(3) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
(4) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
(5) ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26.
(6) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0352.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0100.
(9) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 151.
(10) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0241.
(12) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 60.
(13) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.


Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
PDF 307kWORD 78k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0278),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0206/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Τροπολογία 764]

P8_TC1-COD(2017)0121


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)   Δεδομένου του υψηλού βαθμού κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών, απαιτούνται ειδικοί τομεακοί κανόνες για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια, να συμβάλει στην εναρμόνιση και την προώθηση της επιβολής, καθώς και στην καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και να οδηγήσει στη μείωση του διοικητικού φόρτου. [Τροπολογία 765]

(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, αφενός, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού να παρέχεται κατάλληλο επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών όπως ειδικότερα κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. [Τροπολογία 766]

(1α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. [Τροπολογία 767]

(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους (90 %) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή καταχρηστικούς και μεροληπτικούς ελέγχους που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. [Τροπολογία 768]

(2α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν ούτε να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσω του σεβασμού των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών, καθώς και της ιδιαιτερότητας του κλάδου, εφόσον οι οδηγοί είναι εξαιρετικά κινητικοί, και όχι αποσπασμένοι, εργαζόμενοι. [Τροπολογία 769]

(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό και αναλογικό ανταγωνισμό χωρίς μεροληψία ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, όποια εθνική νομοθεσία ή πολιτική εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών σε εθνική εμβέλεια, οφείλει να ενισχύει την ανάπτυξη και την εδραίωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και να μην συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 770]

(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους, καθώς και παράνομες πρακτικές, όπως η χρήση εταιρειών-βιτρινών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, γεγονός που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους οδηγούς και τους μεταφορείς. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα. [Τροπολογία 771]

(4α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες 96/71/ΕΚ(6) και 2014/67/ΕΕ(7) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές εισφορές για τους αποσπασμένους οδηγούς. [Τροπολογία 772]

(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕEK. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των ελέγχων σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας με τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση οδηγών, χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας πρέπει να περιορίζονται σε ελέγχους στις εγκαταστάσεις των μεταφορέων, μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία που θα καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή αποτελεσματικών καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας. [Τροπολογία 773]

(5α)   Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφορών και τον άμεσο αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και προστασία, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι καθ’ οδόν έλεγχοι. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται μόνο στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα. [Τροπολογία 774]

(5β)   Για να είναι εφικτοί αποτελεσματικότεροι, ταχύτεροι και περισσότεροι καθ’ οδόν έλεγχοι και ταυτόχρονα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οδηγούς, η τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όχι στο πλαίσιο καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 775]

(6)  Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ καθιστά τη διασυνοριακή επιβολή δυσχερέστερη, μη αποδοτική και ασυνεπή. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί πλαίσιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και αμοιβαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων για παραβάσεις και πληροφοριών για καλές πρακτικές επιβολής.

(6α)  Για να υλοποιήσουν τον στόχο της αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασυνδέσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους διαμέσου του συστήματος ERRU (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών), με νομική βάση το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών εθνικών μητρώων, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών ελεγκτών, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο ERRU. [Τροπολογία 776]

(6β)  Για να γίνει δυνατή η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, και για να διευκολυνθούν οι οδικοί μεταφορείς στη συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις κατά την απόσπαση οδηγών, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μία ή περισσότερες ενότητες του συστήματος ΙΜΙ για την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης και μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει στους ελεγκτές άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και το IMI, κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 777]

(7)  Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η συνέπεια της επιβολής, είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά και η χρήση των υφιστάμενων συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Η πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα αποτίμησης επικινδυνότητας θα επέτρεπε την καλύτερη στόχευση των ελέγχων σε μη συμμορφούμενους μεταφορείς και η ύπαρξη ενιαίου τύπου για την αξιολόγηση της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων μεταφορών αναμένεται να συμβάλει στην πιο δίκαιη μεταχείριση των μεταφορέων κατά τους ελέγχους.

(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στην ευφυή επιβολή της νομοθεσίας και να παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη για την πλήρη εφαρμογή και χρήση συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Προς τούτο, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, με πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU). [Τροπολογία 778]

(8)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(8α)   Οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι, απλοί και με μικρό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις μεταφορών. Δεν θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αποθαρρύνουν μεταφορείς να δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας εγκατάστασής τους. [Τροπολογία 779]

(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει ανασφάλεια δικαίου, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών και υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών εταιρειών. Είναι λοιπόν απαραίτητη η εναρμόνιση των διοικητικών απαιτήσεων και των μέτρων ελέγχου ώστε οι μεταφορείς να μην υφίστανται άσκοπες ή αυθαίρετες καθυστερήσεις. [Τροπολογία 780]

(9α)  Τα κράτη μέλη, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τους κανόνες, θα πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες, να συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο και να προσφέρουν αμοιβαία συνδρομή μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τη νομική βάση του οποίου αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Το ΙΜΙ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την υποβολή και την επικαιροποίηση των δηλώσεων απόσπασης που διαβιβάζονται μεταξύ των μεταφορέων και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται η ανάπτυξη παράλληλης δημόσιας διασύνδεσης εντός του συστήματος ΙΜΙ, όπου θα έχουν πρόσβαση οι μεταφορείς. [Τροπολογία 781]

(9β)  Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών θα πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τις παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν ο παράγων έχει όντως γνώση των παραβάσεων ή όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, όφειλε να τις γνωρίζει. [Τροπολογία 782]

(9γ)  Για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως ορίζουν οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με την απόσπαση οδηγών. [Τροπολογία 783]

(9δ)  Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, χρησιμοποιώντας μεταφορείς οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους συμβαλλόμενους να βρουν τέτοιους μεταφορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών εταιρειών, αν χρειαστεί. [Τροπολογία 784]

(9ε)  Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών δημιουργεί αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά και ενισχύει τις άδικες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις ίδρυσης επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες και η εποπτεία τους να γίνει ευχερέστερη, με σκοπό ιδίως να καταπολεμηθεί η σύσταση «εταιρειών-γραμματοκιβωτίων». [Τροπολογία 785]

(10)  Η Επιτροπή, στην πρόταση που υπέβαλε στις 8 Μαρτίου 2016(13) για την αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας εγείρει ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και δυσχέρειες στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα οδικών μεταφορών και ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα με ειδική για τον τομέα των οδικών μεταφορών νομοθεσία.

(10α)   Δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό να γίνει πιο ελκυστικό. [Τροπολογία 786]

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, που περιέχονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και σχετικά με την επιβολή των διατάξεων αυτών, που περιέχονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν για τον τομέα των οδικών μεταφορών υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 787]

(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση διεθνών μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις Αυτός ο επαρκής δεσμός υπάρχει στις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EK) αριθ. 1072/2009(14) και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009(15) εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό. [Τροπολογία 788]

(12α)   Στην περίπτωση των διεθνών μεταφορών, ως κύριος δεσμός ενός οδηγού όσον αφορά τις διμερείς διεθνείς μεταφορές θεωρείται το κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών, καθώς ο οδηγός επιστρέφει τακτικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών. Ένας οδηγός δύναται να εκτελέσει σειρά διμερών μεταφορών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν ο οδηγός εκτελεί άλλους τύπους μεταφορών, ιδίως μη διμερείς διεθνείς μεταφορές, στο εν λόγω κράτος μέλος. [Τροπολογία 789]

(12β)   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των μεταφορικών πόρων, να ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές συνθήκες και να μειωθεί ο αριθμός των διαδρομών χωρίς φορτίο, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, θα πρέπει να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού πρόσθετων μεταφορικών δραστηριοτήτων χωρίς να ενεργοποιούνται οι κανόνες περί απόσπασης. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται σε εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια, ή μετά την ολοκλήρωση, μιας διμερούς διεθνούς μεταφοράς από το κράτος μέλος εγκατάστασης και πριν από το ταξίδι επιστροφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης. [Τροπολογία 790]

(12γ)  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί συνδυασμένη μεταφορά, η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της τελικής οδικής διαδρομής συνδέεται στενά με το κράτος μέλος εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η οδική διαδρομή από μόνη της είναι διμερής μεταφορά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν η μεταφορά κατά την οδική διαδρομή πραγματοποιείται εντός του κράτους μέλους υποδοχής ή ως μη διμερής διεθνής μεταφορά και, ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις αποσπάσεις. [Τροπολογία 791]

(12δ)   Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής δεσμός ενός οδηγού με το έδαφος κράτους μέλους διαμετακόμισης, οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το λεωφορείο κατά τη διάρκεια μιας στάσης για λόγους υγιεινής, δεν αλλάζει τον χαρακτηρισμό της μεταφοράς. [Τροπολογία 792]

(12ε)  Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τομέα υψηλής κινητικότητας που απαιτεί κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές σχετικές με τις αμοιβές στον τομέα. Οι επιχειρήσεις μεταφορών χρειάζονται ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καλούνται να τηρήσουν. Οι εν λόγω κανόνες και απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευπρόσιτες για τις επιχειρήσεις μεταφορών και θα πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι σημαντικό οι νέοι κανόνες να μην εισάγουν περιττό διοικητικό φόρτο και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ. [Τροπολογία 793]

(12στ)  Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές πρακτικές, αλλά και με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι εν λόγω όροι και συνθήκες διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς, και θα πρέπει να ζητούν προς τον σκοπό αυτό τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει συγκεκριμένα να καλύπτουν τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. [Τροπολογία 794]

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος. Για να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία και την οδηγία 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους οδικούς μεταφορείς μόνο τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον τομέα οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 795]

(13α)   Για να ελαχιστοποιηθούν ο διοικητικός φόρτος και η διαχείριση εγγράφων που βαρύνει τους οδηγούς, οι μεταφορείς διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, όλα τα αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/67/ΕΕ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. [Τροπολογία 796]

(13β)   Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης, της εφαρμογής και της επιβολής της παρούσας οδηγίας, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη για την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΙΜΙ ώστε να περιλαμβάνουν την υποβολή και τη μετάδοση απλών δηλώσεων. [Τροπολογία 797]

(13γ)   Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεταφορέων, που είναι συχνά μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να απλουστευθεί η διαδικασία αποστολής δηλώσεων απόσπασης από μεταφορείς, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων με ορισμένα προκαθορισμένα στοιχεία μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. [Τροπολογία 798]

(13δ)   Η γενική εφαρμογή και υλοποίηση των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας. [Τροπολογία 799]

(13ε)   Η επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να εστιάζει σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι καθ’ οδόν έλεγχοι δεν θα πρέπει να αποκλείονται αλλά θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο αμερόληπτο, μόνο για τις φορτωτικές ή την ηλεκτρονική έκδοσή τους, τις επιβεβαιώσεις προεγγραφής και τη βεβαίωση επιστροφής στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα ή κατοικίας του οδηγού. Στους καθ’ οδόν ελέγχους θα πρέπει να ελέγχονται καταρχήν τα δεδομένα των ταχογράφων, τα οποία είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας του οδηγού και του οχήματος κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου τεσσάρων εβδομάδων και της γεωγραφικής κάλυψης της δραστηριότητας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη η καταγραφή του κωδικού χώρας. [Τροπολογία 800]

(13στ)   Ο αντίκτυπος της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα πρέπει να αξιολογείται επανειλημμένα από την Επιτροπή και να κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα πρέπει να κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων αυτών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. [Τροπολογία 801]

(13ζ)   Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης του τομέα των μεταφορών, όπου η μετακίνηση αποτελεί την ίδια την ουσία της εργασίας των οδηγών, η εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να συμπέσει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης της οδηγίας 2006/22/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις επιβολής και συγκεκριμένων κανόνων σε σχέση με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/EΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 802]

(13η)   Για να προσαρμόζονται τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις εξελίξεις όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των εν λόγω παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(17). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 803]

(-14α)  Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. [Τροπολογία 804]

(-14β)   Οι κανόνες για τη διασφάλιση των καλών κοινωνικών συνθηκών σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να δημιουργηθεί μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί μια αλυσίδα ευθύνης που να καλύπτει όλους τους φορείς στην υλικοτεχνική αλυσίδα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης και η αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας θα κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του οδηγού και θα προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό. [Τροπολογία 805]

(14)  Επομένως, η οδηγία 2006/22/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/22/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

"

2)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014* και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ**.

______________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

** Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).».

"

3)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και, στην περίπτωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Τα κράτη μέλη οργανώνουν καθ’ οδόν ελέγχους για την τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ μόνο μετά την εφαρμογή τεχνολογίας που επιτρέπει οι έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσματικοί. Μέχρι τότε, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των εταιρειών μεταφορών.»· [Τροπολογία 806]

"

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Έπειτα από καθ’ οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο μεταφορέας στο κράτος μέλος εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω των αρμόδιων αρχών.»· [Τροπολογία 807]

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.». [Τροπολογία 808]

"

3α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5

Συντονισμένοι έλεγχοι

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο, καθ’ οδόν και σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, συντονισμένους ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.». [Τροπολογία 809]

"

4)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.». [Τροπολογία 810]

"

4α)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·». [Τροπολογία 811]

"

5)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) να διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.».

"

6)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7:»· [Τροπολογία 812]

"

α)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) μετά από αιτιολογημένη συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ζητούμενη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη μέσω άμεσης αναζήτησης στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.»· [Τροπολογία 813]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 25 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες σε περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η προθεσμία είναι 20 εργάσιμες ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών. [Τροπολογία 814]

Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 πέντε εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση. [Τροπολογία 815]

Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 πέντε εργάσιμων ημερών, τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία παροχής των σχετικών πληροφοριών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει. [Τροπολογία 816]

Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται για επίμονο πρόβλημα στην ανταλλαγή πληροφοριών ή για πάγια άρνηση διαβίβασης πληροφοριών, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η διερεύνηση του θέματος και, ενδεχομένως, η επιβολή κυρώσεων στο κράτος μέλος.»· [Τροπολογία 817]

"

βα)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στα δεδομένα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων, μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.»· [Τροπολογία 818]

"

ββ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, κοινή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρέχει στους επιθεωρητές, το αργότερο από το 2020, άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και στο IMI, κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων και των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύσσεται μέσω ενός δοκιμαστικού σχεδίου.». [Τροπολογία 819]

"

7)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εισάγουν σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας για τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον σχετικό αριθμό και τη σοβαρότητα οποιασδήποτε παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, την οποία διαπράττει μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η Ανατίθεται στην Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά τη θέσπιση κοινού τύπου υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα στα οχήματά της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.»· [Τροπολογία 820]

"

β)  στην παράγραφο 2, η δεύτερη περίοδος απαλείφεται·

βα)  Στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.»· [Τροπολογία 821]

"

ββ)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.»· [Τροπολογία 822]

"

βγ)  στην παράγραφο 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.»· [Τροπολογία 823]

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μεταφορών είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαμέσου τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη, μέσω της οποίας θα διαθέτουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στο ERRU. [Τροπολογία 824]

5.  Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 8 μέσω διαλειτουργικών εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με παραβάσεις μεταφορέων και εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα συγκεντρώνεται και θα εκτελείται μέσω της προσφερόμενης από το ERRU διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων εθνικών μητρώων των κρατών μελών.». [Τροπολογία 825]

"

8)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Ανατίθεται στην Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβανομένου του είδους της καταγραφής και των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς και για την καταγραφή και τον έλεγχο των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 2 και δεν είναι σε θέση να ασκεί δραστηριότητες με το όχημα αυτό.». [Τροπολογία 826]

"

8α)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 12

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.». [Τροπολογία 827]

"

8β)  Στο άρθρο 13, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 από τις αρχές επιβολής του νόμου·». [Τροπολογία 828]

"

8γ)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 14

Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Ένωση προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.». [Τροπολογία 829]

"

8δ)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Ενημέρωση των Παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με στόχο την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών σε παρακολούθηση των εξελίξεων της βέλτιστης πρακτικής.». [Τροπολογία 830]

"

8ε)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 15α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 και του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 831]

"

9)  Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στο Μέρος Α, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1) ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·»· [Τροπολογία 832]

"

-αα)  στο μέρος Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 (οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

–––––––––––––––––

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο).»· [Τροπολογία 833]

"

-αβ)  στο μέρος Α, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4) η ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, η παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·»· [Τροπολογία 834]

"

α)  στο μέρος Α προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«6) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία επιτρέπει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.»· [Τροπολογία 835]

"

β)  στο μέρος Β προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«4) εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, διαλείμματα και απαιτήσεις νυκτερινής εργασίας όπως ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.»·

"

βα)  στο Μέρος B, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.». [Τροπολογία 836]

"

Άρθρο 2

1.  Το παρόν άρθρο θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 96/71/ΕΚ αναφορικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση αυτών των οδηγών.

1α.  Οι ως άνω ειδικοί κανόνες ισχύουν για τους οδηγούς που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος που λαμβάνει ένα από τα διακρατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 96/71/EΚ.

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός για τον σκοπό της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση μεταφοράς, από το κράτος μέλος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ή από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

2α.  Από την ημερομηνία κατά την οποία οι οδηγοί καταγράφουν τα δεδομένα διέλευσης συνόρων με το χέρι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης την εξαίρεση της παραγράφου 2 σε ό,τι αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν:

–  ο οδηγός που εκτελεί διμερή μεταφορά εκτελεί, επιπλέον, μία δραστηριότητα φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης στα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες από τις οποίες διέρχεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν φορτώνει εμπορεύματα και τα εκφορτώνει στο ίδιο κράτος μέλος.

Όταν μια διμερής μεταφορά που ξεκινά από το κράτος μέλος εγκατάστασης, στη διάρκεια της οποίας δεν εκτελείται επιπλέον δραστηριότητα, ακολουθείται από διμερή μεταφορά στο κράτος μέλος εγκατάστασης, η εξαίρεση ισχύει για μέχρι δύο επιπλέον δραστηριότητες φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης, υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ευφυής ταχογράφος που είναι συμβατός με την καταγραφή της διέλευσης των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τοποθετείται στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, η εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα με ευφυή ταχογράφο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του εν λόγω κανονισμού.

2β.  Ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς έκτακτες ή τακτικές μεταφορές επιβατών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν:

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης και αποβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα· ή

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης· ή

–  οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τοπικές εκδρομές, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009.

2γ.  Ο οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές, όπως ορίζεται βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 θεωρείται αποσπασμένος βάσει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

2δ.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος στο έδαφος κράτους μέλους από το οποίο ο οδηγός διέρχεται υπό καθεστώς διαμετακόμισης χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση και χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

2ε.  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, ο οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

2στ.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι οποίοι καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς. Οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν, συγκεκριμένα, τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.

2ζ.  Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος που δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα ισοδύναμα με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία [XX/XX] (lex specialis) στις διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες κατά τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες για την εφαρμογή τέτοιων ισοδύναμων μέτρων στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις των διμερών και πολυμερών συμφωνιών τους με τρίτες χώρες.

Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος των εν λόγω ισοδύναμων μέτρων όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων από μεταφορείς τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων [κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014] εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR). [Τροπολογία 837]

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 838]

3.  Για τους σκοπούς του υπολογισμού των περιόδων απόσπασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2: [Τροπολογία 839]

α)  ημερήσιος χρόνος εργασίας μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή ημέρα· [Τροπολογία 840]

β)  ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη ημέρα· [Τροπολογία 841]

γ)  τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος εργασίας. [Τροπολογία 842]

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: [Τροπολογία 843]

α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει υποβάλει και/ή να επικαιροποιήσει δήλωση απόσπασης σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, στις εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες: [Τροπολογία 844]

i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα με τη χρήση του ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου του ή του αριθμού της κοινοτικής άδειας· [Τροπολογία 845]

ii)  τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις·

iii)  τον αναμενόμενο αριθμό και την ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· πληροφορίες σχετικά με τον αποσπασμένο οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ταυτότητα, χώρα κατοικίας, χώρα καταβολής των κοινωνικών εισφορών, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός άδειας οδήγησης· [Τροπολογία 846]

iv)  την αναμενόμενη διάρκεια και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, και την εκτιμώμενη διάρκεια, την ημερομηνία λήξης της απόσπασης, και το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση εργασίας· [Τροπολογία 847]

iva)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)· [Τροπολογία 848]

v)  τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην απόσπαση·

vi)  το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, διεθνείς μεταφορές, ενδομεταφορές (καμποτάζ)·

via)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: τις διευθύνσεις φορτώσεων και εκφορτώσεων, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)· [Τροπολογία 849]

β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει του οδικού μεταφορέα να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· [Τροπολογία 850]

γ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει του οδικού μεταφορέα να διασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών· [Τροπολογία 851]

γα)  κατά τους ελέγχους καθ’ οδόν στους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τα αιτούμενα έγγραφα· [Τροπολογία 852]

δ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου(18), μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά· [Τροπολογία 854]

ε)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το αντίγραφο· [Τροπολογία 855]

στ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, αποστείλει μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, [...] αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, καθώς και τεκμηρίωση της αμοιβής των αποσπασμένων οδηγών που σχετίζεται με την περίοδο απόσπασης και τη σύμβαση εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου(19), τα δελτία χρόνου παρουσίας που αφορούν την εργασία του οδηγού και αποδείξεις πληρωμών.

Ο οδικός μεταφορέας παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα χρησιμοποιώντας τη δημόσια διεπαφή του συστήματος ΙΜΙ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

Όταν ο οδικός μεταφορέας δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η απόσπαση μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα. Όταν πραγματοποιείται ένα τέτοιο αίτημα μέσω του συστήματος ΙΜΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα έχουν πρόσβαση στη δήλωση απόσπασης και σε άλλες σχετικές πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τον μεταφορέα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσπαση παρέχονται μέσω του συστήματος ΙΜΙ εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος. [Τροπολογία 853]

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο. [Τροπολογία 856]

5α.  Τα στοιχεία από τις δηλώσεις αποθηκεύονται στο αποθετήριο του ΙΜΙ για τους σκοπούς των ελέγχων, για περίοδο 18 μηνών, και είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά:

–  αφορούν απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

–  χρησιμοποιούνται για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων· και

–  υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 857]

5β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη τυποποιημένων εντύπων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή δηλώσεων μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, προσδιορίζει τις λειτουργίες της δήλωσης στο ΙΜΙ και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία i) έως vi a) της παραγράφου 4 στοιχείο α) πρέπει να εμφανίζονται στη δήλωση και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δηλώσεις μεταφράζονται αυτομάτως σε γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2. [Τροπολογία 858]

5γ.   Τα κράτη μέλη αποφεύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση των μέτρων ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια και τις ημερομηνίες απόσπασης. [Τροπολογία 859]

5δ.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. [Τροπολογία 860]

Άρθρο 2α

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 861]

Άρθρο 2β

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ποινές κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν αυτοί γνωρίζουν ή, στη βάση όλων των σχετικών περιστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζουν, ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες μεταφοράς παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και δεν εισάγουν διακρίσεις. [Τροπολογία 862]

Άρθρο 2γ

Η Επιτροπή αξιολογεί τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών και υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων επιχειρήσεων, αν κριθεί σκόπιμο, έως τις [δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. [Τροπολογία 863]

Άρθρο 2δ

Ευφυής επιβολή

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο για την απόσπαση, και ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται χωρίς διακρίσεις, και ιδίως χωρίς διακρίσεις με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την απόσπαση.

3.   Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τέτοιου είδος παραβάσεων ως αυτοτελή κίνδυνο.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στις δηλώσεις απόσπασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Συμβάσεως περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, των όρων χρήσης τους και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβασή τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

α)   λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·

β)   τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·

γ)   τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα με το είδος των δεδομένων.

6.   Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.

7.   Τα κράτη μέλη διενεργούν, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε σχέση με τις αποσπάσεις, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στο πεδίο των αποσπάσεων, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 864]

Άρθρο 2ε

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:"

«12α. Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου: Άρθρο 8

12β.   Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών: Άρθρο 2 παράγραφος 5.». [Τροπολογία 865]

"

Άρθρο 3

Σύνταξη εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις επιπτώσεις του άρθρου 2, έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της ευφυούς επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 2δ και τις ενδεχόμενες δυσκολίες κατά την επιβολή.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιβολής, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα:

–  του ευφυούς ταχογράφου που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014·

–  της χρήσης του συστήματος IMI που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 5α και 5β της παρούσας οδηγίας·

–  της χρήσης των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς, όπως των ηλεκτρονικών φορτωτικών βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR)·

–  της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του ERRU και του IMI, καθώς και στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο πρόσβασης των αρχών τόσο στο ERRU όσο και στο IMI μέσω της εφαρμογής της ΕΕ κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· και

—  της εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οδηγούς και όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και των ελεγκτών, να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τους αφορούν.

2.  Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά την παρούσα οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μορφής και κατευθυντήριων γραμμών για τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας και δεδομένα σχετικά με τα κράτη μέλη ταξινόμησης των οχημάτων τα οποία συλλέγονται από συστήματα διοδίων στα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιβολής της παρούσας οδηγίας.

3.  Ανάλογα με την περίπτωση, οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από σχετικές προτάσεις. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-οφέλους όσον αφορά τη χρήση αισθητήρων βάρους για τον σκοπό της αυτόματης καταγραφής των σημείων φόρτωσης/εκφόρτωσης. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση. Η έκθεση δημοσιοποιείται. [Τροπολογία 866]

Άρθρο 3α

Κατάρτιση

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και προσαρμογής στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους οδηγούς και για όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις και τους ελεγκτές. [Τροπολογία 867]

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] [Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη] έως την 30ή Ιουλίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 868]

Ο τομέας των μεταφορών, λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής κινητικότητάς του, εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ, έως ότου η παρούσα οδηγία τεθεί σε ισχύ. [Τροπολογία 869]

Ο τομέας των μεταφορών εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις επιβολής με τις οποίες θεσπίζονται οι ειδικοί κανόνες σχετικά με τις μεταφορές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 870]

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από […].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45
(4) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(6) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(7) Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(10) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(11) Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(12) Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).
(13) COM(2016)0128.
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).
(16) Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 16).
(17) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(18) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
(19) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας του (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).


Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
PDF 267kWORD 93k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0205/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

P8_TC1-COD(2017)0122


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού, και κοινωνικά υπεύθυνου και χωρίς διακρίσεις τομέα οδικών μεταφορών, ικανού να προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 346]

(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας και της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων. Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των οδηγών και της οδικής ασφάλειας εν γένει, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρησή τους. [Τροπολογία 347]

(2α)   Για λόγους οδικής ασφάλειας και επιβολής του νόμου, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι τόσο για τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης όσο και για τη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανάπαυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να εργαστούν για την κατάρτιση οδηγιών που θα παρουσιάζουν τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο σαφή και απλό, θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και θα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της κόπωσης. [Τροπολογία 348]

(2β)   Είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις μεταφορών να υιοθετήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας που να περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια που διαμορφώνονται από ανώτερα διοικητικά στελέχη, τη δέσμευση των άμεσα προϊσταμένων να εφαρμόζουν την πολιτική ασφάλειας και την προθυμία των εργαζομένων να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής εστίαση στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της κόπωσης, της ευθύνης, του προγραμματισμού των διαδρομών, του χρονοπρογραμματισμού, της αμοιβής βάσει επιδόσεων και της διαχείρισης «ακριβώς στην ώρα» (just in time). [Τροπολογία 349]

(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 350]

(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. [Τροπολογία 351]

(4α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι και αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 352]

(4β)  Για να διασφαλιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα άνω των 2,4 τόνων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. [Τροπολογία 353/αναθ.]

(5)  Η ισχύουσα απαίτηση που αφορά τα διαλείμματα αποδείχθηκε ακατάλληλη και μη πρακτική στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος. Ως εκ τούτου, η απαίτηση που αφορά την καταγραφή των διαλειμμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των μεταφορών που εκτελούνται από οδηγούς που οδηγούν κατά ομάδες.

(5α)   Η μεταφορά εμπορευμάτων διαφέρει σε ουσιαστικό βαθμό από τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν διαλείμματα με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να παρατείνουν τους χρόνους οδήγησης και χωρίς να μειώνουν τους χρόνους ανάπαυσης και τα διαλείμματα. [Τροπολογία 354]

(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους ή σε προορισμό της επιλογής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα· οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν στους οδηγούς που το επιθυμούν τα μέσα για να επιστρέψουν και να περάσουν την περίοδο ανάπαυσής τους στον τόπο διαμονής τους. [Τροπολογία 355]

(6α)   Σε περίπτωση που κατά την εργασία του ένας οδηγός προβλέπεται να εκτελεί και άλλες δραστηριότητες για λογαριασμό του εργοδότη πέραν των επαγγελματικών του καθηκόντων οδήγησης, όπως φόρτωση/εκφόρτωση, αναζήτηση χώρου στάθμευσης, συντήρηση του οχήματος, προετοιμασία των διαδρομών κ.λπ., ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εργασίας, της δυνατότητας επαρκούς ανάπαυσης και της αμοιβής. [Τροπολογία 356]

(6β)   Προκειμένου να διαφυλάσσονται οι συνθήκες εργασίας των οδηγών σε τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν στον οδηγό πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. [Τροπολογία 357]

(6γ)  Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης με αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας. Στο μέλλον τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη διαφοροποιημένη χρήση οχημάτων των οποίων ο χειρισμός θα πραγματοποιείται χωρίς οδηγό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως οι φάλαγγες φορτηγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, κάτι για το οποίο απαιτείται πρόοδος στο επίπεδο της ομάδας εργασίας της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης της χρήσης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τα οφέλη των τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης. Η νομοθεσία αυτή θα αποσκοπεί στην προστασία της οδικής ασφάλειας, ίσων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να πρωτοστατήσει στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές. [Τροπολογία 358]

(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας και ασφαλείας για τους οδηγούς, να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται επαρκές κατάλυμα ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα ή άλλος χώρος που επιλέγεται από τον οδηγό και πληρώνεται από τον εργοδότη για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των οδηγών. [Τροπολογία 359]

(7α)  Οι ειδικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για καλές συνθήκες ανάπαυσης, ήτοι εγκαταστάσεις υγιεινής, μαγειρικής, ασφάλειας και άλλες. [Τροπολογία 360]

(7β)  Οι επαρκείς εγκαταστάσεις ανάπαυσης είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών που απασχολούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η ανάπαυση στην καμπίνα αποτελεί χαρακτηριστική πρακτική για τον κλάδο των μεταφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητή για λόγους άνεσης και καταλληλότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του οχήματός τους, εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ή να παρακωλύεται σε δυσανάλογο βαθμό από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 361]

(7γ)  Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ προβλέπουν την ανάπτυξη χώρων στάθμευσης σε αυτοκινητοδρόμους ανά 100 περίπου χιλιόμετρα, ώστε να παρέχεται χώρος στάθμευσης για επαγγελματίες χρήστες του οδικού δικτύου σε ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας και, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ και να παρέχουν επαρκή στήριξη και επενδύσεις για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλα προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης. [Τροπολογία 362]

(7δ)  Προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές και οικονομικά προσιτές εγκαταστάσεις ανάπαυσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη σύσταση κοινωνικών, εμπορικών, δημόσιων και άλλου είδους επιχειρήσεων οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τους ειδικούς χώρους στάθμευσης. [Τροπολογία 363]

(8)  Οι οδηγοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με απρόβλεπτες περιστάσεις που καθιστούν ανέφικτη τη μετάβασή τους σε επιθυμητό προορισμό προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραβίαση ενωσιακών κανόνων. Είναι ευκταίο να καταστεί ευκολότερο για τους οδηγούς να αντεπεξέρχονται στις περιστάσεις αυτές και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στον προορισμό τους προκειμένου να λάβουν εβδομαδιαία ανάπαυση χωρίς να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον χρόνο οδήγησης.

(8α)  Πολλές οδικές μεταφορές εντός της Κοινότητας περιλαμβάνουν μεταφορά με πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές. [Τροπολογία 364]

(9)  Για να περιοριστούν και να αποφεύγονται αποκλίνουσες πρακτικές εφαρμογής και για να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιβολής σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την τακτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(9α)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επιβολή, έχει σημασία να μπορούν οι αρμόδιες αρχές, όταν διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, να εξακριβώνουν ότι έχουν τηρηθεί ορθώς οι χρόνοι οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης κατά την ημέρα του ελέγχου και κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες. [Τροπολογία 365]

(9β)   Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι σαφείς, εύκολα κατανοητοί και εκτελεστοί, οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στους οδηγούς. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του συντονισμού της Επιτροπής. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους ανάπαυσης και ασφαλούς στάθμευσης ώστε να προγραμματίζουν καλύτερα τις διαδρομές τους. Επιπλέον, μέσω του συντονισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την ειδοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών σε περίπτωση άσκησης αδικαιολόγητης πίεσης στους οδηγούς, απάτης ή παράνομης συμπεριφοράς. [Τροπολογία 366]

(9γ)  Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινές κατηγορίες παραβάσεων κατά την αξιολόγηση των εχέγγυων αξιοπιστίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις οι οποίοι εφαρμόζονται στις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι αναλογικές προς τη σοβαρότητα της παράβασης. [Τροπολογία 367]

(10)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να αποσαφηνιστούν οιεσδήποτε από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις επί της εφαρμογής και επιβολής τους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011(7).

(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων τα σημερινά και τα ευφυή συστήματα ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως είναι υποχρεωτικά στις διεθνείς μεταφορές. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών. [Τροπολογία 368]

(11α)   Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς οδικές μεταφορές, καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου για την εγκατάσταση ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην απλούστευση των ελέγχων και, κατά συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των εθνικών αρχών. [Τροπολογία 369]

(11β)   Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων τους, και δεδομένης της ανάπτυξης του Galileo, το οποίο παρέχει όλο και περισσότερες δυνατότητες για εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη πολλά κινητά τηλέφωνα, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πιστοποίησης μιας εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει τα ίδια οφέλη με τον ευφυή ταχογράφο, με το ίδιο παρεπόμενο κόστος. [Τροπολογία 370]

(11γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τους οδηγούς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και ποιοτικά καταλύματα ή να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές. Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης. [Τροπολογία 371]

(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(12α)  Αναγνωρίζει ότι η μεταφορά εμπορευμάτων είναι διαφορετική από τη μεταφορά προσώπων. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να προβλέπονται καταλληλότερες συνθήκες εργασίας για αυτούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, χωρίς παράταση των χρόνων οδήγησης ή μείωση των χρόνων ανάπαυσης και των διαλειμμάτων. Η Επιτροπή αξιολογεί επομένως κατά πόσον μπορούν να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τομέα αυτό, ιδίως για έκτακτες γραμμές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, [Τροπολογία 372]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«-αα) εμπορευμάτων σε διεθνείς μεταφορές, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 2,4 τόνους, ή». [Τροπολογία 373]

"

-1α)  Στο άρθρο 3, το στοιχείο αα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«αα) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του ή για την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί βιοτεχνικά στην επιχείρηση που απασχολεί τον οδηγό και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 100 150 χλμ από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού,». [Τροπολογία 374]

"

1)  Στο άρθρο 3, το ακόλουθο στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων,».

"

1α)  Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ηα) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, αλλά για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα·». [Τροπολογία 375]

"

2)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιη):"

«ιη) “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα ή κύκλο εργασιών.». [Τροπολογία 376]

"

2α)  Στο άρθρο 4, προστίθεται το νέο ακόλουθο στοιχείο:"

«ιηα) “τόπος διαμονής”: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος.». [Τροπολογία 377]

"

2β)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους ελεγκτές οδηγούς είναι το 18ο έτος.». [Τροπολογία 378]

"

3)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 5, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ο οδηγός καταγράφει ως “άλλη εργασία” οποιονδήποτε χρόνο που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) καθώς και οποιονδήποτε χρόνο αναλώνεται για την οδήγηση ενός οχήματος που χρησιμοποιείται για επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους “διαθεσιμότητας”, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η καταγραφή αυτή γίνεται χειρογράφως σε φύλλο καταγραφής, σε εκτυπωμένο αντίγραφο ή με το χέρι μέσω της συσκευής ελέγχου.».

"

4)  Στο άρθρο 7, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:"

«Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα που οδηγεί άλλος οδηγός υπό τον όρο ότι ο οδηγός που κάνει το διάλειμμα δεν παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί το όχημα.».

"

5)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:

   α) τέσσερις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή
   β) δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.», [Τροπολογία 379]

"

β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή μετά από μαζί με κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.», [Τροπολογία 381]

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 8α και 8β:"

«8α. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει. Αντιθέτως, λαμβάνονται σε καταλύματα ποιότητας που είναι φιλικά προς τα δύο φύλα, εκτός καμπίνας, με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, και ύπνου για τον οδηγό. Κατάλληλο θεωρείται κατάλυμμα: [Τροπολογία 382]

   α) το οποίο είτε παρέχει ο εργοδότης είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή [Τροπολογία 383]
   β) στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του οδηγού. [Τροπολογία 384]

8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους εντός ή σε άλλο τόπο της επιλογής του οδηγού πριν από το τέλος κάθε περιόδου τριών τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει αυτήν την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα απαραίτητα μέσα για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. Η επιχείρηση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της και τηρεί τα παραστατικά τεκμηρίωσης στους χώρους της προκειμένου να τα παρουσιάζει εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές. [Τροπολογία 385]

Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε, σε τοποθεσία της επιλογής του, κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Η δήλωση φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.», [Τροπολογία 386]

"

γα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«9α. Tο αργότερο ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά πόσο μπορούν να θεσπιστούν καταλληλότεροι κανόνες για τους οδηγούς που εκτελούν έκτακτες μεταφορές επιβατών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία.». [Τροπολογία 380]

"

5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 8α

1.  Έως ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις θέσεις των ειδικών χώρων στάθμευσης (ΕΧΣ) που είναι διαθέσιμες στην επικράτειά τους και την ενημερώνουν εν συνεχεία για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών αυτών. Η Επιτροπή καταχωρίζει όλες τους ΕΧΣ με δημόσια πρόσβαση σε έναν ενιαίο επίσημο ιστότοπο ο οποίος ενημερώνεται τακτικά.

2.  Όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτουν τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα 1 και δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να δηλώνουν στην είσοδό τους ότι είναι ΕΧΣ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων σε τακτική βάση για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών των χώρων στάθμευσης με τα κριτήρια των ΕΧΣ που ορίζονται στο παράρτημα.

4.  Τα κράτη μέλη διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με πιστοποιημένους ΕΧΣ που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.

5.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από το σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ΕΧΣ που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω έκθεση επικαιροποιείται ετησίως βάσει πληροφοριών που συγκεντρώνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 και περιλαμβάνει κατάλογο προτεινόμενων μέτρων για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των κατάλληλων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς και των ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης.». [Τροπολογία 387]

"

6)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου, κλίνη ή κουκέτα.». [Τροπολογία 388]

"

6α)  Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επεκτείνεται στις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης όταν το ταξίδι με πορθμείο διαρκεί 12 ή περισσότερες ώρες. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου.». [Τροπολογία 389]

"

6β)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 390]

"

7)  Στο άρθρο 12, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται έτσι σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 6 παράγραφος 1 και 2 μετά από ανάπαυση 30 λεπτών, και από το άρθρο 8 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο φύλλο καταγραφής της συσκευής ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του στο κατάλληλο κατάλυμα εντός δύο ωρών στο επιχειρησιακό κέντρο του εργοδότη που είναι η κανονική έδρα του οδηγού και στο οποίο ξεκινά η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου. Περίοδοι έως και δύο ωρών αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται εν συνόλω μαζί με οποιαδήποτε περίοδο ανάπαυσης μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.». [Τροπολογία 391]

"

7α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων στο πλαίσιο της παροχής της καθολικής υπηρεσίας ως μέρος ταχυδρομικών αντικειμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 97/67/ΕΚ.». [Τροπολογία 392]

"

7β)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας ή σε περιοχές απομακρυσμένες από την υπόλοιπη εθνική επικράτεια, που διαθέτουν έκταση κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν συνδέονται και μη συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα, και δεν συνορεύουν με κανένα άλλο κράτος μέλος·». [Τροπολογία 393]

"

7γ)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιστα)οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 44 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστική επιχείρηση εντός ακτίνας 100 km από τη βάση της επιχείρησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·». [Τροπολογία 394]

"

8)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.». [Τροπολογία 395]

"

9)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για αυτούς τους οδηγούς. Προς όφελος των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και της οδικής ασφάλειας και της επιβολής των κανόνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης που τον χειμώνα δεν θα έχουν χιόνι ή πάγο, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και/ή περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». [Τροπολογία 396]

"

9α)  Στο άρθρο 17, προστίθεται η εξής παράγραφος:"

«3α. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη και της δυνατότητας του οδηγού να καταγράφει την περίοδο κατά την οποία είναι ενεργοποιημένο ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης, και συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαιτήσεις προκειμένου ο οδηγός να καταγράφει τα εν λόγω στοιχεία στον ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 397]

"

10)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, και ανάλογες με τη βαρύτητά τους που καθορίζεται σύμφωνα το βαρύτητα των παραβάσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη, έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα και τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και τη μέθοδο και τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της αναλογικότητάς τους. Τα κράτη μέλη περί κυρώσεων έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο. κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους τροποποίηση που επηρεάζει τους εν λόγω κανόνες και μέτρα. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώςκαι σχετικά με κάθε τροποποίησή τους.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις αυτού του είδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.». [Τροπολογία 398]

"

11)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή χωρίς περιττή καθυστέρηση προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την αποτελεσματική επιβολή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.»,

"

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):"

«γ) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως μεταξύ άλλων η αποτίμηση της επικινδυνότητας της επιχείρησης, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.»,

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Για τον σκοπό της ανταλλαγής στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους φορείς ενδοκοινοτικού συνδέσμου που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

3β. Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία και συνδρομή παρέχονται δωρεάν.».

"

12)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.». [Τροπολογία 399]

"

12α)  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:"

«Ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης

Μέρος A: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

   1) Τουαλέτες με βρύσες, οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
   έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με τέσσερις τουαλέτες·
   10 έως και 25 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με οκτώ τουαλέτες·
   25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 10 τουαλέτες ο καθένας·
   50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
   75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
   πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας.
   2) Ντουζιέρες οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
   έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος ντους με δύο ντουζιέρες·
   25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με πέντε ντουζιέρες ο καθένας·
   50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με 10 ντουζιέρες ο καθένας·
   75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι ντους με 12 ντουζιέρες ο καθένας·
   πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι ντους με 15 ντουζιέρες ο καθένας.
   3) Επαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό·
   4) Κατάλληλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος, σνακ μπαρ ή εστιατόριο·
   5) Κατάστημα με ποικιλία τροφίμων, ποτών κ.λπ. στον χώρο ή πλησίον του χώρου·
   6) Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό και επαρκούς χωρητικότητας·
   7) Στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή τον ήλιο κοντά στον χώρο στάθμευσης·
   8) Προβλέπεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, και υπάρχουν επαφές έκτακτης ανάγκης τις οποίες γνωρίζει το προσωπικό·
   9) Τραπέζια για πικνίκ με πάγκους, ή εναλλακτικές λύσεις, σε εύλογο αριθμό·
   10) Ειδική υπηρεσία Wi-Fi·
   11) Σύστημα κράτησης, πληρωμής και τιμολόγησης χωρίς μετρητά·
   12) Σύστημα ένδειξης των διαθέσιμων θέσεων επί τόπου και διαδικτυακά·
   13) Οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς τα δύο φύλα.

Μέρος B: Χαρακτηριστικά ασφαλείας

   1) Συνεχής διαχωρισμός του χώρου στάθμευσης από τον περιβάλλοντα χώρο, π.χ. με φράχτες ή εναλλακτικά φράγματα, ο οποίος εμποδίζει την τυχαία είσοδο και την εσκεμμένη παράνομη είσοδο ή καθυστερεί την είσοδο·
   2) Μόνον χρήστες και υπάλληλοι του χώρου στάθμευσης φορτηγών μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης·
   3) Ψηφιακή καταγραφή του χώρου (τουλάχιστον 25 fps). Το σύστημα καταγράφει είτε συνεχόμενα είτε με ανίχνευση των κινήσεων·
   4) Σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλη την περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε δραστηριότητα κοντά στην περίφραξη ή ακριβώς πάνω στην περίφραξη μπορεί να καταγραφεί ευκρινώς (καταγραφή βίντεο CCTV)·
   5) Επιτήρηση του χώρου με περιπολίες ή άλλο τρόπο·
   6) Κάθε εγκληματική ενέργεια αναφέρεται στους υπαλλήλους του χώρου στάθμευσης φορτηγών και στην αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται εν αναμονή οδηγιών από την αστυνομία·
   7) Λωρίδες κίνησης οχημάτων και πεζών που φωτίζονται διαρκώς·
   8) Ασφάλεια των πεζών στους ειδικούς χώρους στάθμευσης·
   9) Παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών ελέγχων ασφαλείας·
   10) Σαφώς επισημασμένοι αριθμοί τηλεφώνου υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.». [Τροπολογία 400]

"

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:"

«1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου(12), την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.». [Τροπολογία 401]

"

-1α)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ηα) ως «ευφυής ταχογράφος» νοείται ψηφιακός ταχογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί υπηρεσία εντοπισμού θέσης βάσει δορυφορικού συστήματος πλοήγησης για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·». [Τροπολογία 402]

"

-1β)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:"

«4. Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος. Το αργότερο(13) ... [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα ακόλουθα οχήματα εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο:

   α) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με αναλογικό ταχογράφο,
   β) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, στη μορφή που ίσχυε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011· ή
   γ) οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2011.». [Τροπολογία 403]

"

-1γ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Έως τις … [4 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με το παράρτημα IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2012, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 404]

"

-1δ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4β. Έως τις … [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο σύμφωνα με το παράρτημα IΓ του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/799(14), εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.». [Τροπολογία 405]

"

-1ε)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, μετά την τρίτη περίπτωση παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«– διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που απαιτεί ο παρών κανονισμός·». [Τροπολογία 406]

"

-1στ)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.». [Τροπολογία 407]

"

-1ζ)  Στο άρθρο 7παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:"

«2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:». [Τροπολογία 408]

"

1)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«– κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και σε κάθε διέλευση συνόρων κράτους μέλους από το όχημα, [Τροπολογία 409]

   κάθε φορά που το όχημα εκτελεί δραστηριότητες φόρτωσης ή εκφόρτωσης,». [Τροπολογία 410]

"

1α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές αρχές, ο ευφυής ταχογράφος καταγράφει επίσης εάν το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 411]

"

1β)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά από τις … [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] εξοπλίζονται με ταχογράφο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 412]

"

1γ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Δεκαπέντε έτη αφότου αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 8 και 10 Έως τις ... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.». [Τροπολογία 413/αναθ.]

"

1δ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 των ενωσιακών νομικών πράξεων που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.». [Τροπολογία 414]

"

1ε)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:"

«Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο.

Έως τις ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την καταγραφή κάθε διέλευσης των συνόρων από οχήματα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.». [Τροπολογία 415]

"

1στ)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β), το σημείο iv) τροποποιείται ως εξής:"

«iv) με το σύμβολο 20190404-P8_TA(2019)0340_EL-p0000002.png: διάλειμμα, ή ανάπαυση, ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια, με το σύμβολο «πορθμείο/σιδηρόδρομος»: επιπλέον του συμβόλου 20190404-P8_TA(2019)0340_EL-p0000003.png: η περίοδος ανάπαυσης επί του πορθμείου ή σιδηροδρόμου, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 416]

"

2)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Όταν ο ταχογράφος αδυνατεί να καταγράψει αυτομάτως τη διέλευση των συνόρων, ο οδηγός εισάγει, στον ψηφιακό ταχογράφο πρώτο δυνατό και διαθέσιμο τόπο στάθμευσης, το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Ο κωδικός της χώρας μετά τη διέλευση των συνόρων και την είσοδο σε νέα χώρα εισάγεται στον ταχογράφο υπό τον τίτλο BEGIN. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.». [Τροπολογία 417]

"

2α)   Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7α. Στους οδηγούς παρέχεται κατάρτιση σχετικά με τη σωστή χρήση του ταχογράφου, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του εξοπλισμού. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος της εν λόγω κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τον εργοδότη τους.». [Τροπολογία 418]

"

2β)  Στο άρθρο 34, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7β. Θα πρέπει να καταρτιστούν όσο το δυνατό περισσότερες ελεγκτικές αρχές στην ορθή ανάγνωση και παρακολούθηση ενός ταχογράφου.». [Τροπολογία 419]

"

2γ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο i) τροποποιείται ως εξής:"

«i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 56 ημέρες,». [Τροπολογία 420]

"

2δ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο iii) τροποποιείται ως εξής:"

«iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.». [Τροπολογία 421]

"

2ε)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο ii) αντικαθίσταται ως εξής:"

«ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,». [Τροπολογία 422]

"

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο/Η Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3)ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(4)ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(9)Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
(10) Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).
(11) Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).
(12) Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
(13) Με βάση την υπόθεση ότι η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2019, και η δεύτερη έκδοση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής για τους ευφυείς ταχογράφους έως το 2019/2020 (βλ. άρθρο 11 παρακάτω). Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μετασκευή.
(14) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους (ΕΕ L 139 της 26.5.2016, σ. 1).


Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
PDF 302kWORD 86k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0204/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

P8_TC1-COD(2017)0123


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η εμπειρία από την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009(6) και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009(7) κατέδειξε ότι υπήρχε περιθώριο βελτίωσης, σε διάφορα σημεία, των κανόνων που θέσπισαν οι εν λόγω κανονισμοί.

(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη. [Τροπολογία 110]

(2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2020-2035.

(3)  Σήμερα, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η αναγκαιότητά αυτής της δυνατότητας ως απάντηση στις επιτακτικές ανάγκες δεν αποδείχθηκε στην πράξη και οδήγησε σε αποκλίσεις όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί.

(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, για εντατικότερη παρακολούθηση και επιβολή του νόμου και για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Oι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι να ασκούν όντως τη μεταφορική δραστηριότητά τους και άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης, και παράλληλα να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. [Τροπολογία 112]

(5)  Στον βαθμό που η πρόσβαση στο επάγγελμα εξαρτάται από τα εχέγγυα αξιοπιστίας της εκάστοτε επιχείρησης, απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά τα πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τις περιόδους αναμονής για την αποκατάσταση των εχεγγύων αξιοπιστίας ενός διαχειριστή μεταφορών σε περίπτωση απώλειάς τους.

(6)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, οι σοβαρές παραβάσεις των εθνικών φορολογικών κανόνων θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.

(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. [Τροπολογία 113]

(8)  Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, οι παραβάσεις των σχετικών κανόνων της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των διαχειριστών μεταφορών και των επιχειρήσεων μεταφορών. Η ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να καθορίζει τον βαθμό σοβαρότητας των σχετικών παραβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αναλόγως.

(9)  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αντιμετώπισαν δυσκολίες στον καθορισμό των εγγράφων που μπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις μεταφορών ως απόδειξη της οικονομικής επιφάνειάς τους, ιδίως όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί. Οι κανόνες σχετικά με τις αποδείξεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της οικονομικής επιφάνειας χρήζουν αποσαφήνισης.

(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, και εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα οχήματα είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. [Τροπολογία 114]

(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες πλήρεις και επίκαιρες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, και την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα όργανα επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. [Τροπολογία 115]

(12)  Ο ορισμός της σοβαρότερης παράβασης που αφορά την υπέρβαση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, δεν εναρμονίζεται με την υφιστάμενη σχετική διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Αυτή η ανακολουθία προκαλεί αβεβαιότητα και αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ των εθνικών αρχών δημιουργώντας δυσχέρειες στην επιβολή των εν λόγω κανόνων. Ο συγκεκριμένος ορισμός θα πρέπει συνεπώς να αποσαφηνιστεί προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των δύο κανονισμών.

(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα. [Τροπολογία 116]

(14)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο κράτος μέλος υποδοχής. Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές. [Τροπολογία 117]

(14α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που στρεβλώνει την εθνική αγορά, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς να εκτελούν νέες πράξεις ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 118]

(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τους διεθνείς μεταφορείς και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορέων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα έγγραφα μεταφοράς, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών. [Τροπολογία 119]

(15α)  Η ταχεία εισαγωγή του ευφυούς ταχογράφου έχει κεφαλαιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους να εντοπίζουν παραβάσεις και ανωμαλίες ταχύτερα και αποδοτικότερα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε καλύτερη επιβολή του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 120]

(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους αποστολείς, τους φορτωτές, και τους μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και τους υπερεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται. [Τροπολογία 121]

(16α)   Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην υποστήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής και της κατάρτισης του προσωπικού και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να υποβοηθηθεί η καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κανόνων. [Τροπολογία 122]

(16β)   Η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού Ρώμη I κατά τρόπον ώστε οι συμβάσεις εργασίας να αντικατοπτρίζουν τον συνήθη τόπο εργασίας των εργαζομένων. Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό Ρώμη Ι, και σε άμεση σύνδεση με αυτόν, οι θεμελιώδεις κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπούν στην καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών και στη διασφάλιση των κατάλληλων κριτηρίων εγκατάστασης των εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν εργάζονται προσωρινά εκτός της χώρας συνήθους εργασίας τους, καθώς και για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών. [Τροπολογία 123]

(17)  Στο μέτρο που ο παρόν κανονισμός καθιερώνει έναν βαθμό εναρμόνισης σε ορισμένους τομείς οι οποίοι δεν είχαν έως σήμερα εναρμονιστεί μέσω του ενωσιακού δικαίου, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές με ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τις πρακτικές επιβολής, οι στόχοι του, δηλαδή η σύγκλιση των όρων ανταγωνισμού και η βελτίωση της επιβολής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη· απεναντίας, λόγω της φύσης των επιδιωκόμενων στόχων σε συνδυασμό με τη διασυνοριακή φύση των οδικών μεταφορών, μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων που, μαζί με εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας καθώς και την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016(9). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(19)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i)  διαγράφεται το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους,

   αα) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές,», [Τροπολογία 124]

"

ii)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) στις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές μεταφορές επιβατών αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς ή των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών.

Οι οδικές μεταφορές για τις οποίες δεν εισπράττεται αμοιβή και οι οποίες δεν παράγουν εισόδημα, όπως οι μεταφορές προσώπων για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για αυστηρώς ιδιωτική χρήση σκοπός των οποίων δεν είναι η αποκόμιση κέρδους για τον οδηγό ή άλλους, όπως σε περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε ευαγή ή φιλανθρωπική βάση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς,». [Τροπολογία 125]

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:"

«6. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:

   α) να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
   β) να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.». [Τροπολογία 126]

"

2)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) να διαθέτει κατάλληλο χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρωτότυπα των βασικών εμπορικών εγγράφων της, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, την απόσπαση και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό,», [Τροπολογία 127]

"

αα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αα) τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) εκτελούν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, τουλάχιστον μία φόρτωση ή μία εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τέσσερις εβδομάδες στο κράτος μέλος εγκατάστασης,», [Τροπολογία 128]

"

β)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο διοικητικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος,», [Τροπολογία 129]

"

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) να διαχειρίζεται πραγματικά και συνεχώς τις μεταφορές που εκτελούνται με χρησιμοποιώντας τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος,», [Τροπολογία 130]

"

δ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):"

«ε) να κατέχει στοιχεία ενεργητικού και να απασχολεί προσωπικό ανάλογο προς τη δραστηριότητα της εγκατάστασης,»,

"

δα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):"

«στ) να διατηρεί σαφή δεσμό μεταξύ των μεταφορών που εκτελούνται και του κράτους μέλους εγκατάστασης, καθώς και ένα κέντρο επιχειρήσεων και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τακτική χρήση από τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β),», [Τροπολογία 131]

"

δβ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):"

«ζ) να προσλαμβάνει και να απασχολεί οδηγούς σύμφωνα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους,», [Τροπολογία 132]

"

δγ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):"

«η) να διασφαλίζει ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι το μέρος στο οποίο ή από το οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν συνήθως την εργασία τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και/ή τη σύμβαση της Ρώμης.

___________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).». [Τροπολογία 133]

"

4)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον μια επιχείρηση πληροί την απαίτηση αυτή, τα κράτη μέλη εξετάζουν τη συμπεριφορά της επιχείρησης, των διαχειριστών μεταφοράς, των εκτελεστικών διευθυντών, των γενικών εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, άλλων νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού προσώπου καθορίσει το κάθε κράτος μέλος. Τυχόν αναφορά στο παρόν άρθρο σε καταδίκες, κυρώσεις ή παραβάσεις περιλαμβάνει καταδίκες, κυρώσεις ή παραβάσεις της ίδιας της επιχείρησης, των διαχειριστών μεταφοράς, των εκτελεστικών διευθυντών, των γενικών εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, άλλων νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού προσώπου καθορίσει το κάθε κράτος μέλος.»,

"

ii)  στο στοιχείο α) του τρίτου εδαφίου προστίθεται το ακόλουθο σημείο vii):"

«vii) του φορολογικού δικαίου,»,

"

iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi), και xii) και xiii):"

«xi) την απόσπαση εργαζομένων,

   xii) το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές,
   xiii) ενδομεταφορές.», [Τροπολογία 134]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β), σε περίπτωση που ο διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση μεταφορών έχει, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή του/της έχει επιβληθεί κύρωση για μια από τις σοβαρότατες παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης κινεί και ολοκληρώνει με τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο χρόνο διοικητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, επιτόπια επιθεώρηση των χώρων της εν λόγω επιχείρησης.

Στη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, ο διαχειριστής μεταφορών ή οι άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης μεταφορών, κατά περίπτωση, θα έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και να δώσουν εξηγήσεις.

Στη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή εκτιμά κατά πόσον, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας θα συνιστούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη αντίδραση. Στο πλαίσιο αυτής της εκτίμησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τον αριθμό σοβαρών παραβάσεων των εθνικών και ενωσιακών κανόνων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο, καθώς και τον αριθμό των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, για τις οποίες ο διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση μεταφορών έχει καταδικαστεί ή υποστεί κυρώσεις. Κάθε τέτοια απόφαση αιτιολογείται δεόντως.

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας είναι δυσανάλογη αντίδραση, αποφασίζει ότι η εν λόγω επιχείρηση συνεχίζει να πληροί τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η αιτιολογία της απόφασης καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο. Τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών αποφάσεων επισημαίνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας δεν είναι δυσανάλογη αντίδραση, η καταδίκη ή η κύρωση οδηγεί στην απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας,»,

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, για την κατάρτιση καταλόγου των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β), οι οποίες, μαζί με τις παραβάσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙV, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή:

   α) καθορίζει τις κατηγορίες και τους τύπους παραβάσεων που απαντώνται συχνότερα,
   β) καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και ή να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών, [Τροπολογία 135]
   γ) προβλέπει τη συχνότητα των παραβάσεων, πέραν της οποίας οι επανειλημμένες παραβάσεις θεωρούνται σοβαρότερες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφορών που διευθύνει ο διαχειριστής μεταφορών.».

"

5)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα, συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.», [Τροπολογία 136]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η εγγυάται εις ολόκληρον για την επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.». [Τροπολογία 137]

"

5α)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.». [Τροπολογία 138]

"

6)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και ΙΙΙ ώστε να τα προσαρμόζει στις εξελίξεις της αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

7)  Στο άρθρο 11 παράγραφος 4, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

8)  Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.». [Τροπολογία 139]

"

9)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) εντός προθεσμίας έξι το πολύ μηνών, σε περίπτωση που δεν πληρούται η απαίτηση οικονομικής επιφάνειας, για να αποδείξει ότι η απαίτηση αυτής θα πληρούται και πάλι σε διαρκή βάση.».

"

10)  Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Η αρμόδια αρχή δεν αποκαθιστά τον διαχειριστή μεταφορών εάν δεν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία απώλειας των εχεγγύων αξιοπιστίας.».

"

10α)   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο μέτρων αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας.». [Τροπολογία 140]

"

11)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

-iα)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου,», [Τροπολογία 141]

"

i)  προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ζ), η), θ) και ι):"

«ζ) τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση δυνάμει του άρθρου 5 στοιχείο β),

   η) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, [Τροπολογία 142]
   θ) το σύνολο του ενεργητικού, του παθητικού, των μετοχών και του κύκλου εργασιών της τελευταίας διετίας,
   ι) την αποτίμηση επικινδυνότητας της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.»,

"

iα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):"

«ια) συμβάσεις εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών κατά τους τελευταίους έξη μήνες,», [Τροπολογία 143]

"

ii)  το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. [Τροπολογία 144]

Σε κάθε περίπτωση, Στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας. [Τροπολογία 145]

Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο ι) τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων.», [Τροπολογία 146]

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.»,

"

βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής, ούτως ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.», [Τροπολογία 147]

"

ββ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α όσον αφορά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση κοινών διατάξεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την καταγραφή των δεδομένων και την παρακολούθησή τους.», [Τροπολογία 148]

"

γ)  η παράγραφος 7 απαλείφεται.

12)  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 18

Διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων επαφής το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλους τους συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής. [Τροπολογία 149]

1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα δεδομένα στη γλώσσα τους. [Τροπολογία 150]

2.  Το κράτος μέλος, το οποίο παραλαμβάνει κοινοποίηση σοβαρής παράβασης η οποία έχει οδηγήσει σε καταδίκη ή κύρωση από άλλο κράτος μέλος κατά την τελευταία διετία, καταχωρίζει την παράβαση στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο του.

3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). [Τροπολογία 151]

4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα. [Τροπολογία 152]

5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου προβλήματος στην ανταλλαγή πληροφοριών ή πάγιας άρνησης διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού ενημερωθεί σχετικά και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. [Τροπολογία 153]

6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί λύση για τις δυσκολίες αυτές. [Τροπολογία 154]

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτά σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με το θέμα(-τα) για το οποίο(-α) ζητήθηκαν.

8.  Η αμοιβαία διοικητική συνεργασία και συνδρομή παρέχονται δωρεάν.

9.  Ένα αίτημα για πληροφορίες δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη διερεύνηση και αποτροπή πιθανών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

______________________

* Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).».

"

12α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 18α:"

«Άρθρο 18a

Συνοδευτικά μέτρα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες του παρόντος κανονισμού, και της επιβολής των κανόνων αυτών.

2.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 26.». [Τροπολογία 155]

"

13)  Το άρθρο 24 απαλείφεται.

14)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 24α:"

«Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (τροποποιητικού) κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 8 παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

"

15)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

16)  Στο άρθρο 26, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3, 4 και 5:"

«3. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει: [Τροπολογία 156]

   α) τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, [Τροπολογία 157]
   β) τον αριθμό μηχανοκινήτων οχημάτων με των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, [Τροπολογία 158]
   γ) τον συνολικό αριθμό μηχανοκινήτων οχημάτων με των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους, [Τροπολογία 159]
   δ) το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζασυμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων με δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μικρότερη των 2,4 τόνων, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές. [Τροπολογία 160]

4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα. [Τροπολογία 161]

5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.». [Τροπολογία 162]

"

16α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:"

«5α. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την έκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τις ενδεχόμενες ανεπάρκειες στο επίπεδο αυτό και τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.». [Τροπολογία 163]

"

17)  Στο παράρτημα IV παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) υπέρβαση κατά 50 % ή περισσότερο, κατά τη διάρκεια ημερήσιας περιόδου εργασίας, του μέγιστου χρονικού ορίου ημερήσιου χρόνου εργασίας.».

"

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών θεωρείται μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου στις περιπτώσεις που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης μεταφοράς.».

"

1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "

«Οι χρονικοί περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 8 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.». [Τροπολογία 164]

"

1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διέλευσης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.». [Τροπολογία 165]

"

1γ)  Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 2,4 τόνων,». [Τροπολογία 166]

"

2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6) «ενδομεταφορά»: εθνική μεταφορά για λογαριασμό τρίτου η οποία εκτελείται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής, από την παραλαβή των εμπορευμάτων σε ένα ή περισσότερα σημεία φόρτωσης έως την παράδοσή τους σε ένα ή περισσότερα σημεία παράδοσης, σύμφωνα με τη φορτωτική.»,

"

αα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "

«7α) «διέλευση»: η διαδρομή ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.». [Τροπολογία 167]

"

3)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) εκτελεί διεθνείς μεταφορές με οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).», [Τροπολογία 168]

"

α)  στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμόσει την περίοδο ισχύος της κοινοτικής άδειας στις εξελίξεις της αγοράς.»·

"

β)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II προκειμένου να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

4)  Στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για την τροποποίηση του παραρτήματος III προκειμένου να το προσαρμόζει στην τεχνολογική πρόοδο.».

"

5)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 5 3 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς.», [Τροπολογία 169]

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Μετά τη λήξη του τριήμερου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος εντός 60 ωρών μετά την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.», [Τροπολογία 170]

"

β)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την προηγούμενη διεθνή μεταφορά.»,

"

γ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:"

«4α. Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή Τα κράτη μέλη αποδέχονται οι αποδείξεις να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR* ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.».

_________________

* Ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της «Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων».[Τροπολογία 171]

"

5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«εα) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

___________________

* Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).». [Τροπολογία 172]

"

6)  Στο άρθρο 10 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, βάσει ιδίως των πιο πρόσφατων στοιχείων και, αφού συμβουλευθεί την επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, αποφασίζει, εντός προθεσμίας ενός μηνός αφότου λάβει την αίτηση του κράτους μέλους, εάν είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα διασφάλισης ή όχι, και τα θεσπίζει, εάν κριθεί αναγκαίο.

________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).».

"

7)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 10α:"

«Άρθρο 10α

Έλεγχοι Ευφυής επιβολή [Τροπολογία 173]

1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2 % επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3 % από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 174]

1α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, έλεγχο των πράξεων ενδομεταφορών. [Τροπολογία 175]

2.  Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο για τέτοιου είδος παραβάσεις ως αυτοτελή κίνδυνο.

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). [Τροπολογία 176]

2β.  Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις των νομικών πράξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών εντός της επικράτειάς τους για τις οποίες έχουν ορίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Έως τις ... [XXX], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών χωρίς καθυστέρηση. [Τροπολογία 177]

2γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14β, που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:

   α) λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού,
   β) τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα,
   γ) τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης, όπου αρμόζει, ανάλογα με το είδος των δεδομένων. [Τροπολογία 178]

2δ.  Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται. [Τροπολογία 179]

3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων. [Τροπολογία 180]

______________________

* Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).».

"

8)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 14α και 14β:"

«Άρθρο 14α

Ευθύνη

Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι γνωρίζουν ή οφείλουν λογικά να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Όταν αποστολείς, μεταφορείς φορτίων, εργολάβοι και υπεργολάβοι αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, δεν φέρουν ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχαν όντως επίγνωση των εν λόγω παραβάσεων. [Τροπολογία 181]

Άρθρο 14β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (τροποποιητικού) κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

___________________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

"

9)  Το άρθρο 15 απαλείφεται.

10)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων

1.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των μεταφορέων κατόχων κοινοτικής άδειας στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και για τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων που αντιστοιχούν στα οχήματα που κυκλοφορούν κατά την ημερομηνία αυτή.

2.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των βεβαιώσεων οδηγού που εκδόθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και για τον συνολικό αριθμό των βεβαιώσεων οδηγού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

3.  Έως τις … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το αργότερο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική επιβολής τους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α. Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των ελέγχων ενδομεταφορών που διενεργήθηκαν τις ενέργειες επιβολής που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν. [Τροπολογία 182]

3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της εξέλιξης των όρων άσκησης του επαγγέλματος.». [Τροπολογία 183]

"

Άρθρο 3

Επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως την επίπτωση του άρθρου 2 που τροποποιεί το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, έως τις [3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

2.  Μετά την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Εάν κριθεί σκόπιμο, οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(3)ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(4)ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(6)Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1071/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(9)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.


Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
PDF 120kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA(2019)0342A8-0143/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0660),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0143/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

P8_TC1-COD(2017)0294


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/692.)

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 64.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 72.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
PDF 580kWORD 180k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0390),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0270/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0176/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Τροπολογία 1. Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου]

P8_TC1-COD(2018)0210


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027 [Τροπολογία 1. Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου]. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, όπου περιλαμβάνονται και η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και οικοτόπων, για μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για την ευημερία και την οικονομική και κοινωνική συνοχή στις αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές κοινότητες, και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Η στήριξη από το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. [Τροπολογία 276]

(1α)   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα οριζόντιες δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και να φτάσουν στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. [Τροπολογία 4]

(1β)  Στις 14 Μαρτίου 2018 και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ του 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ· κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Επί πλέον επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να δημιουργηθεί μόνον εφόσον της παρασχεθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ως εκ τούτου τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, διότι προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ χειροπιαστά οφέλη. [Τροπολογία 5]

(1γ)   Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διατηρηθούν τα ειδικά ποσά που διατίθενται για την αλιεία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, στον βαθμό που νέοι στόχοι παρέμβασης στη γαλάζια οικονομία θα προγραμματίζονται, να αυξηθούν οι πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις. [Τροπολογία 6]

(1δ)   Ακόμη, στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ του 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι ο αγώνας κατά των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και ως εκ τούτου θα πρέπει σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες στο πεδίο του προσεχούς ΠΔΠ να ενσωματωθούν ειδικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για την ισότητα των φύλων. [Τροπολογία 7]

(1ε)   Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αλιεία μικρής κλίμακας για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα στον εν λόγω τομέα και να στηρίξει την τοπική, βιώσιμη διαχείριση των εμπλεκομένων τύπων αλιείας και την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων. [Τροπολογία 8]

(2)  Ως παγκόσμιος ωκεάνιος παράγοντας, όσον αφορά τους ωκεανούς με τον μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο εάν συνυπολογιστούν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, η Ένωση έχει γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση και έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της καινοτομίας έρευνα και την καινοτομία, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια. [Τροπολογία 277]

(2α)  Η βιώσιμη αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων και γλυκών υδάτων συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης, στη διατήρηση και δημιουργία αγροτικών θέσεων εργασίας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, ειδικότερα, της βιοποικιλότητας. Η στήριξη και ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της επόμενης ενωσιακής αλιευτικής πολιτικής. [Τροπολογία 10]

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] («κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(6) έχει εγκριθεί προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να εναρμονισθεί η υλοποίηση της στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση (τα «Ταμεία»), με κύριο στόχο την απλούστευση της υλοποίησης των πολιτικών με συνεκτικό τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν για το μέρος του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υπό επιμερισμένη διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] καθορίζει μια σειρά κοινών γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό των επιδόσεων των Ταμείων. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του InvestEU, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τη δημοσιονομική διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να περιγράφεται στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

(4)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] («δημοσιονομικός κανονισμός»)(7) και προσδιορίζουν ιδίως τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(5)  Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης όπως και συνέργειες μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για το InvestEU](8). [Τροπολογία 11]

(6)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και θα πρέπει να μην επικαλύπτει ούτε να παραγκωνίζει την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Η στήριξη θα πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην αύξηση των εισοδημάτων από την αλιεία, στην προώθηση θέσεων εργασίας με δικαιώματα στον τομέα, σε εγγυημένες δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας από την αλιεία, και στη στήριξη της ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ανάντη και κατάντη της αλιείας. [Τροπολογία 12]

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. [Τροπολογία 13]

(8)  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ΠΔΠ που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx(9) προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10 % σε σχέση με το ΕΤΘΑΥ του 2014-2020. Οι πόροι του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Το 87 % θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 EUR κατανεμηθεί για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 000 EUR το 13 % για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και για γνώσεις για τη θάλασσα, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για επενδύσεις σε σκάφη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο. [Τροπολογία 14]

(8α)  Όσον αφορά τη σημασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το επίπεδο των κονδυλίων της Ένωσης για τον τομέα αυτόν και ιδίως για την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων θα πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο που έχει οριστεί για την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. [Τροπολογία 15]

(9)  Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές CO2 σημαίνει ότι τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κλιματικές δράσεις. Είναι επίσης ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μιας γαλάζιας οικονομίας, η οποία θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία αποτέλεσε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ. Πρέπει Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα. [Τροπολογία 16]

(9α)   Οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες ή εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των επενδύσεων, σκόπιμο είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να εκτελεστούν δραστηριότητες με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις. [Τροπολογία 17]

(10)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πέντε προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, και συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών και μεταποιητικών τομέων· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 18]

(10α)  Οι προτεραιότητες θα μπορούσαν να εκφραστούν με συγκεκριμένους ενωσιακούς στόχους, ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. [Τροπολογία 19]

(11)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή χωρίς προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους τομείς στήριξης τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για παράδειγμα, γενική απαγόρευση των επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική ικανότητα, με ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ. [Τροπολογία 20]

(12)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία θα είναι συνεπής με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχει μια συνεπή οικοσυστημική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ευαισθησία των ειδών και των οικοτόπων απέναντι στις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και στην υπεραλίευση. Η βιώσιμη ενωσιακή αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια θαλάσσιων και γλυκών υδάτων ως τομείς συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. [Τροπολογία 21]

(12α)  Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να συμβάλει και σε άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους στόχους:

   ˗ ΣΒΑ 1 – Εξάλειψη της φτώχειας: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αλιευτικό πόρο που απειλείται λόγω υπεραλίευσης, παγκόσμιων αλλαγών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων.
   ˗ ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην καταπολέμηση της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων η οποία ευθύνεται για ενδημικές νόσους, και στη διασφάλιση της καλής ποιότητας των τροφίμων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
   ˗ ΣΒΑ 7 – Καθαρή ενέργεια: το ΕΤΘΑΥ προάγει την ανάπτυξη ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας χρηματοδοτώντας τη γαλάζια οικονομία από κοινού με τα κονδύλια του «Ορίζων Ευρώπη» και μεριμνά ώστε η ανάπτυξη αυτή να ενδείκνυται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.
   ˗ ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει από κοινού με το ΕΚΤ στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Μεριμνά επίσης ώστε να αποτελεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη πηγή αξιοπρεπούς απασχόλησης για τις παράκτιες κοινότητες. Ακόμη, το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους αλιείς.
   ˗ ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη στροφή προς την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων· και ενέργειας.
   ˗ ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα: το ΕΤΘΑΥ παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον προσανατολισμό του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. [Τροπολογία 22]

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ επιτρέψουν στο ΕΤΘΑΥ σε κλιματικούς σκοπούς να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων αλλά με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης της ΚΑΠ της οποίας η χρηματοδότηση πρέπει να επαναξιολογηθεί θετικά. Οι σχετικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των έργων που αποσκοπούν στην προστασία και στην αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών και των παράκτιων υγροτόπων που λειτουργούν ως συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα, θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. [Τροπολογία 23]

(14)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική συνοχή μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της οδηγίας-πλαισίου και της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και θα πρέπει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της αλιείας. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων. [Τροπολογία 24]

(15)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για την ΚΑΠ»)(10), η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης. Η οικονομική βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης και στα κράτη μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές. [Τροπολογία 25]

(16)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν αποδεικνύουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να διακόψει προσωρινά τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος. [Τροπολογία 26]

(17)  Πολλά έχουν επιτευχθεί Έχουν ληφθεί μέτρα τα τελευταία χρόνια από την ΚΑΠ όσον αφορά για την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την πλήρη επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης προς αποκατάσταση και διατήρηση όλων των πληθυσμών ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη, και ειδικότερα στις πλέον απομονωμένες, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. [Τροπολογία 27]

(17α)  Το άρθρο 13 ΣΛΕΕ ορίζει ότι κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης μεταξύ άλλων στον τομέα της αλιείας, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά. [Τροπολογία 2]

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός του τομέα της αλιείας εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Έχει συνεπώς σημασία να βοηθήσει το ΕΤΘΑΥ στην ελκυστικότητα του τομέα της αλιείας διασφαλίζοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση των νέων σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες στην αλιεία. [Τροπολογία 28]

(18α)  Η εφαρμογή μηχανισμών συνδιαχείρισης στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα και στην υδατοκαλλιέργεια, με άμεση συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγόντων, όπως η διοίκηση, ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών, που στηρίζει τη λειτουργικότητά της στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην ευέλικτη διαχείριση βάσει γνώσεων, πληροφοριών και αμεσότητας, ευνοεί την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο. [Τροπολογία 29]

(19)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στοχεύει συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα υγειούς επισιτιστικού εφοδιασμού και ταυτόχρονα διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας. Από αυτή την άποψη, ειδικά η αλιεία που εξαρτάται από μικρά υπεράκτια νησιά θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης και υποστήριξης ώστε τα νησιά αυτά να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν. [Τροπολογία 30]

(20)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αποσκοπεί συμβάλλει στην επίτευξη έγκαιρη εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης για αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών όλων των ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης αλιείας με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) απόδοσης, και την ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των μη βιώσιμων και επιβλαβών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως και σε τεχνικές επιλεκτικής αλιείας. [Τροπολογία 31]

(21)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί νομική υποχρέωση και είναι μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Συνεπάγεται τον τερματισμό της περιβαλλοντικά απαράδεκτης πρακτικής της απόρριψης, καθώς και μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία καθώς και στην εφαρμογή χρονικών και χωρικών επιλεκτικών μέτρων, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 100 % στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης. [Τροπολογία 279]

(21α)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να παρακολουθείται εξίσου σε ολόκληρο το φάσμα μεγέθους, από τα μικρά έως τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη, σε όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 33]

(22)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή απόδοση, η καλή μεταχείριση των ζώων και η ποιότητα των αλιευμάτων, καθώς και να παρέχει στήριξη για ειδικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση κίνδυνο αύξησης της αλιευτικής ικανότητας ή της δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις και τη στήριξη. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. [Τροπολογία 34]

(23)  Ο έλεγχος της αλιείας είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου («κανονισμός ελέγχου»)(11). Ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου δικαιολογούν ειδική στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, ήτοι την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής εκθέσεων στην περίπτωση σκαφών παράκτιας αλιείας μικτής κλίμακας, τα υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως και την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος πρόωσης μηχανής. Επιπλέον, οι επενδύσεις των κρατών μελών σε συσκευές ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής.

(24)  Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή, και επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)(12) και να υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή, και επεξεργασία και ανταλλαγή άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία. [Τροπολογία 35]

(25)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με μια καλύτερη δέσμευση της Ένωσης στη διεθνή ωκεάνια διακυβέρνηση. [Τροπολογία 36]

(26)  Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να μπορεί να στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του στόλου με τους στόχους διατήρησης, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και να συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ενισχύονται οικονομικά από την Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ. [Τροπολογία 37]

(26α)   Για τη δημιουργία βιώσιμων, περιβαλλοντικά ενάρετων τύπων αλιείας με μειωμένη πίεση επί των αλιευτικών πόρων, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των σκαφών προς μονάδες που να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, μεταξύ άλλων και στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου, είτε μέσω επιδοτήσεων είτε μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χορήγηση βοήθειας σε νέους αλιείς για την απόκτηση του εργαλείου της δουλειάς τους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων, με εξαίρεση στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου. [Τροπολογία 38]

(26β)   Δεδομένου ότι οι αλιευτικοί λιμένες, οι τόποι εκφόρτωσης, τα καταφύγια και οι ιχθυόσκαλες έχουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των εκφορτούμενων προϊόντων, όπως και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, θα πρέπει το ΕΤΘΑΥ να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ειδικότερα, στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, να βελτιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία των εκφορτούμενων προϊόντων. [Τροπολογία 39]

(27)  Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, οι έκτακτες περιστάσεις η προσωρινή παύση ενδέχεται να προκαλέσουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους ανωτέρας βίας, της εφαρμογής ή μη ανανέωσης μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από περιβαλλοντικό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας των ιχθυαποθεμάτων, των ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, και των δυσμενών κλιματικών φαινομένων. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 90 120 διαδοχικών ημερών και εάν οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός των δύο τελευταίων ετών. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω στήριξης. [Τροπολογία 40]

(27α)  Θα πρέπει να μπορούν οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές θαλασσίων και γλυκών υδάτων να λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑΥ σε περίπτωση κρίσης στις αγορές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, φυσικής καταστροφής ή περιβαλλοντικού συμβάντος. [Τροπολογία 41]

(27β)  Προκειμένου να συμβάλει στη θετική ανάπτυξη των υδάτινων πηγών και στη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων πέραν της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, το ΕΤΘΑΥ πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει τις περιόδους βιολογικής ανάπαυλας, εφόσον είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, σε περίπτωση που συμπίπτουν με ορισμένα κρίσιμης σημασίας στάδια του κύκλου ζωής των ειδών. [Τροπολογία 306]

(27γ)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός Ταμείου Αντιστάθμισης Μισθών, το οποίο θα καλύπτει τις περιόδους απαγόρευσης της αλιείας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πραγματικός χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της θέσπισης κατώτατου μισθού, ο οποίος θα καθορίζεται σύμφωνα με τις τοπικές πρακτικές, τις διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. [Τροπολογία 307]

(28)  Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης ενίσχυσης 100%, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών που είναι σύμφωνες με τους στόχους της ΚΑΠ. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για την αλιεία μικρής κλίμακας, στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει καθώς είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για την απόκτηση, μεταχειρισμένου ανανέωση και αναταξινόμηση σκάφους και την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της μηχανής, καθώς και στήριξη για τους νέους αλιείς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα και στόχοι. [Τροπολογίες 42 και 308]

(29)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(13) αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί επίσης να στηρίζει Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης έναντι παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ένωσης, η Ένωση θέσπισε το 1992 μέτρα για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) ορίζει τα μέτρα που ισχύουν κατά την περίοδο 2014-2020. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι για την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. της Ένωσης, ώστε η αντιστάθμιση να συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματιών αυτών των περιφερειών. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των διακυμάνσεων στα αλιεύματα και στα ιχθυαποθέματα και στη ζήτηση της αγοράς, θα πρέπει να μπορούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαφοροποιούν τον κατάλογο και τις ποσότητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να τους επιτραπεί να αναπροσαρμόζουν τα σχετικά προγράμματα αντιστάθμισης εφόσον αυτό δικαιολογείται λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Προς αποφυγή υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του πρόσθετου κόστους. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. [Τροπολογία 43]

(29α)  Για την επιβίωση του αλιευτικού κλάδου μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τήρηση της αρχής της διαφοροποιημένης μεταχείρισης των μικρών νησιών και εδαφών κατά τα προβλεπόμενα στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 14, θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑΥ να λαμβάνει, βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, μέτρα για τη στήριξη της αγοράς και ανανέωσης των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία εκφορτώνουν το σύνολο των αλιευμάτων τους σε λιμένες των περιφερειών αυτών και συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, να τηρούνται τα ενωσιακά υγειονομικά πρότυπα, να καταπολεμηθεί η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου θα πρέπει να παραμείνει κάτω από τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια χωρητικότητας, και να τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ. Θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑΥ να στηρίζει συναφή μέτρα, όπως την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ναυπηγείων που ασχολούνται αποκλειστικά με σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την αγορά ή ανακαίνιση υποδομών και εξοπλισμού, ή την εκπόνηση μελετών. [Τροπολογία 44]

(29β)   Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά» (1229/2011), η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία συνιστούν σημαντικό στοιχείο των τοπικών νησιωτικών οικονομιών. Οι ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές πλήττονται εξαιτίας της έλλειψης προσπελασιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και του χαμηλού επιπέδου διαφοροποίησης των προϊόντων και χρειάζονται μια στρατηγική ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν όλες τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων των νησιών και την αύξηση της οικονομικής τους μεγέθυνσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και το άρθρο 174 ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τα μόνιμα φυσικά και γεωγραφικά προβλήματα που είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης των νησιών, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα «Στρατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για τα νησιά» προκειμένου να συνδέσει μεταξύ τους τα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο. [Τροπολογία 45]

(30)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για την παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων και ιδιαίτερα πλαστικών στη θάλασσα και για τη στήριξη των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής και αποθήκευσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που έχουν συλλεχθεί. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»)(15), με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τα ενδιαιτήματα»)(16), για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων του NATURA 2000, καθώς και για την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τα πτηνά»)(17) και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), όπως και των ενωσιακών προτύπων για τα αστικά λύματα και επίσης για την κατασκευή, την τοποθέτηση, τον εκσυγχρονισμό και την επιστημονική προπαρασκευή και αξιολόγηση σταθερών ή μετακινούμενων εγκαταστάσεων προστασίας και βελτίωσης της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 2016(19), σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. [Τροπολογία 46]

(31)  Το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030 όρισε ως έναν από τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 2) την εξάλειψη της πείνας και την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής. Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την επίτευξή του. Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60 % του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές με το να προμηθεύονται τα δημόσια ιδρύματα, όπως νοσοκομεία ή σχολεία, με αλιευτικά προϊόντα μικρής τοπικής κλίμακας και με το να ξεκινήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών ψαριών. [Τροπολογία 47]

(32)  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο κατά προτίμηση μέσω χρηματοδοτικών μέσων, και μέσω του InvestEU και μέσω επιχορηγήσεων, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα. [Τροπολογία 48]

(33)  Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός ΚΟΑ»)(20). Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη μεταξύ άλλων για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, την συμπεριλαμβανομένων και αλιευτικών συνεταιρισμών, παραγωγών μικρής κλίμακας, εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας, προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων, εκπόνηση μελετών σχετικά με τις αγορές, προστασία και ενίσχυση του Παρατηρητηρίου των Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), και την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά. [Τροπολογίες 49 και 280]

(33α)   Η ποιότητα και η ποικιλία των θαλασσινών προϊόντων της Ένωσης παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά, συνδυάζοντας τη διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέας επιστημονικής εμπειρογνωσίας. Οι πολίτες και οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα ποιότητας με διαφορετικά ειδικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τη γεωγραφική τους προέλευση. Προς το σκοπό αυτό το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τα ιχθυηρά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Ειδικότερα, μπορεί να στηρίξει την αναγνώριση και καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επίσης μπορεί να στηρίζει τις διαχειριστικές οντότητες των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), όπως και τα προγράμματα που αυτές σχεδιάζουν για τη βελτίωση της ποιότητας. Ακόμη, μπορεί να στηρίζει την έρευνα που διεξάγουν αυτές οι διαχειριστικές οντότητες με σκοπό μια καλύτερη ενημέρωση για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής, για τις διαδικασίες παραγωγής και για τα προϊόντα. [Τροπολογία 50]

(33β)  Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης των κορμοράνων και το ψήφισμα της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και στα αντίστοιχα αλιευτικά αποθέματα της Ένωσης. [Τροπολογία 51]

(33γ)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τις σημαντικές απώλειες ιχθυαποθεμάτων που προκαλούνται εξαιτίας των μεταναστευτικών πτηνών, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει και ορισμένες μορφές αποζημίωσης για τις απώλειες αυτές έως ότου καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης. [Τροπολογία 52]

(34)  Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η στήριξη αυτή θα πρέπει μπορεί να παρέχεται μόνο μέσω επιχορηγήσεων, μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων. [Τροπολογία 53]

(34α)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη, ιδίως φώκιες και κορμοράνοι, που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων. [Τροπολογία 54]

(34β)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ζημιές στα αλιεύματα από θηλαστικά και πτηνά, ιδίως φώκιες και κορμοράνους, που είναι υπό την προστασία της ενωσιακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 55]

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιφερειών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία και τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας και του ωκεάνιου τομέα, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη όπως και την ανάπτυξη νέων θαλασσινών προϊόντων βάσει της βιολογίας. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στη διασφάλιση προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 56]

(35α)  Σε συμφωνία με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού για την ΚΑΠ, η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους και θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να ασκείται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της ΚΑΠ. Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς αξιόπιστη και διαρκή συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την κατάσταση όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120(INI)). [Τροπολογία 57]

(35β)   Σκοπός μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας είναι επιτύχει βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και αποδοτική χρήση των πόρων, σε συνδυασμό με την προστασία και διατήρηση της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας, των βασικών λειτουργιών και των εγγενών αξιών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Βασίζεται στην αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αναγκών των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Τούτο σημαίνει επίσης τον καθορισμό των σωστών τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες. [Τροπολογία 58]

(35γ)  Πρέπει να υποστηριχθούν μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού διαλόγου και για την αξιοποίηση του ΕΤΘΑΥ έτσι ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας. Η σημασία του εκσυγχρονισμού των τομέων της ναυτιλίας και της αλιείας και ο ρόλος που διαδραματίζει η καινοτομία σε αυτό απαιτούν την επανεκτίμηση της κατανομής των κονδυλίων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ. [Τροπολογία 59]

(35δ)   Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, να τονώσει τη διάδοση της γνώσης και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των φορέων εκμετάλλευσης και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Σε αναγνώριση του ρόλου τους στις αλιευτικές κοινότητες, οι σύζυγοι και σύντροφοι των αυτοαπασχολούμενων αλιέων θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επίσης να λαμβάνουν στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση, διάδοση γνώσεων, και δικτύωση συμβάλλουσα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. [Τροπολογία 60]

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των παράκτιων, των νησιωτικών και των χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ). Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία. [Τροπολογία 61]

(37)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος γλυκών υδάτων καθώς και των πόρων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων. [Τροπολογία 62]

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις στη δημιουργία των προϋποθέσεων που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και προωθεί ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του θαλάσσιου και ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η δοθεί η δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 ΣΛΕΕ σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς. [Τροπολογία 63]

(39)  Το 60 % των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η όξινη βροχή, η ρύπανση, και η φθίνουσα βιοποικιλότητα η αναζήτηση πετρελαίου ή η υποβρύχια εξόρυξη, που οδηγούν σε μείωση της βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου(22), δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες. [Τροπολογία 64]

(40)  Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας»(23). Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια και ηγετική δύναμη για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ (παράνομης, λαθραίας και άναρχης) αλιείας, και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς. [Τροπολογία 65]

(41)  Οι δράσεις που προωθούν την διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ έχουν ως στόχο τη βελτίωση του γενικού πλαισίου των διεθνών και περιφερειακών διαδικασιών, συμφωνιών, κανόνων και θεσμών για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχουν συναφθεί με διάφορες τρίτες χώρες, καθώς και την εκ του νόμου προβλεπόμενη συνεισφορά μέλους της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι ΣΣΒΑ και οι ΠΟΔΑ θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(42)  Όσον αφορά τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την άμυνα, είναι απαραίτητη η βελτίωση της προστασίας των συνόρων και της θαλάσσιας ασφάλειας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014 και του σχεδίου δράσης της που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει τη θαλάσσια επιτήρηση και τη συνεργασία των ακτοφυλακών τόσο υπό επιμερισμένη όσο και με άμεση διαχείριση, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πόρων για θαλάσσιες δραστηριότητες πολλαπλών σκοπών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους αρμόδιους οργανισμούς να υλοποιούν τη στήριξη στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και της ασφάλειας μέσω έμμεσης διαχείρισης.

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, ιδίως όσον αφορά την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση και συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, του κλίματος τον μετριασμό της και την προσαρμογή σε αυτή. [Τροπολογία 66]

(43α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα συνδιαχείρισης με τη συμμετοχή γνωμοδοτικών συμβουλίων, οργανώσεων αλιέων και αρμόδιων φορέων/αρχών, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής των μερών. [Τροπολογία 67]

(44)  Οι επιδόσεις της στήριξης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει δεικτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, και η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί επισκόπηση των επιδόσεων βάσει των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που εκπονούνται από τα κράτη μέλη, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού πιθανών προβλημάτων εφαρμογής και ανάληψης διορθωτικών δράσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

(44α)  Έχει αναφερθεί ότι η διαδικασία πληρωμής στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΤΘΑΥ είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο το 11 %. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να επισπευσθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους, ιδίως όσον αφορά άτομα ή οικογένειες. [Τροπολογία 68]

(45)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(24), είναι απαραίτητο να αξιολογείται το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην πράξη.

(46)  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ και τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ.

(46α)   Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παράσχει κατάλληλα εργαλεία για να ενημερώνει την κοινωνία για τις δραστηριότητες στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και για τα οφέλη από τη διαφοροποίηση της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών. [Τροπολογία 69]

(47)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(26), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(27) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(28), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί θα πρέπει να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται θα πρέπει να διεξάγει έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29). Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πόρων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 70]

(48)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30). [Τροπολογία 71]

(49)  Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον προσδιορισμό του κατωφλίου ενεργοποίησης και της διάρκειας του απαραδέκτου χρονικού διαστήματος όσον αφορά τα κριτήρια παραδεκτού των αιτήσεων, τον καθορισμό των όρων που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης για χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες όσον αφορά τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους λόγω των ειδικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών μελών που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή της προθεσμίας πληρωμών, τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών μελών που μπορούν να προκαλέσουν αναστολή πληρωμών, τον καθορισμό των κριτηρίων ορισμού του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται και των κριτηρίων εφαρμογής κατ’ αποκοπήν συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση, την τροποποίηση του παραρτήματος I και τον ορισμό πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει επίσης να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό μεταβατικών όρων.

(50)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την έγκριση και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων, την αναστολή πληρωμών και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

(51)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ). Καθορίζει τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους ειδικούς κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

Άρθρο 2

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], και οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

(2)  «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» (ΚΠΑΠ): ένα περιβάλλον συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες που εκτελούνται στη θάλασσα· [Τροπολογία 72]

(3)  «ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας, τις επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες· [Τροπολογία 73]

(4)  «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας» (EMODnet): σύμπραξη που συγκεντρώνει θαλάσσια δεδομένα και μεταδεδομένα προκειμένου να καταστήσει αυτούς τους κατακερματισμένους πόρους πιο διαθέσιμους και χρησιμοποιήσιμους από δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες προσφέροντας ποιοτικά, διαλειτουργικά και εναρμονισμένα θαλάσσια δεδομένα·

(5)  «πειραματική αλιεία»: η αλίευση αποθεμάτων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο αλιείας ή τα οποία δεν έχουν αλιευθεί με συγκεκριμένο τύπο αλιευτικού εργαλείου ή τεχνική την προηγούμενη δεκαετία·

(6)  «αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το σχετικό κράτος μέλος·

(6α)   «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό [Τροπολογία 74]

(6β)   «τομέας ερασιτεχνικής αλιείας»: όλα τα τμήματα της ερασιτεχνικής αλιείας και οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας που εξαρτώνται ή δημιουργούνται από αυτό τον τύπο αλιείας· [Τροπολογία 75]

(7)  «αλιεία εσωτερικών υδάτων»: οι αλιευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται για εμπορικούς σκοπούς στα εσωτερικά ύδατα με σκάφη ή άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία σε πάγο·

(7α)   «πεζός αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες πεζή, όπως αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος· [Τροπολογία 76]

(8)  «διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών»: πρωτοβουλία της Ένωσης για τη βελτίωση του βασικού πλαισίου που περιλαμβάνει διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες, συμφωνίες, ρυθμίσεις, κανόνες και θεσμούς μέσω μιας συνεκτικής διατομεακής και βασισμένης σε κανόνες προσέγγισης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ωκεανοί είναι υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενοι και υπό βιώσιμη διαχείριση·

(9)  «θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της ολοκληρωμένης και συνεκτικής λήψης αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, κυρίως των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και των τομέων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, μέσω συνεκτικών θαλάσσιων πολιτικών και σχετικής διεθνούς συνεργασίας·

(10)  «ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση»: οι δραστηριότητες για την κατανόηση, την πρόληψη, όπου είναι εφικτή, και τη συνολική διαχείριση όλων των συμβάντων και δράσεων που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και μπορούν να έχουν αντίκτυπο στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα, της επιβολής του νόμου, της άμυνας, των συνοριακών ελέγχων, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του ελέγχου της αλιείας, του εμπορίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

(11)  «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν ανθρώπινες δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων·

(12)  «παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 77]

(13)  «στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, τις περιφέρειές τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση· [Τροπολογία 78]

(14)  «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου(31), η πεζή αλιεία και η συλλογή οστρακοειδών· [Τροπολογία 79]

(14α)   «μικρής κλίμακας στόλος από εξόχως απόκεντρη περιοχή»: ο μικρής κλίμακας στόλος που δραστηριοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά τα οριζόμενα σε κάθε εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα· [Τροπολογία 80]

(15)  «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες, εντός οικολογικών ορίων, στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περίκλειστες χώρες της Ένωσης και τις μεσόγειες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας των σημερινών και των μελλοντικών γενεών διατηρώντας παράλληλα και αποκαθιστώντας υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα και προστατεύοντας ευπαθείς φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης· [Τροπολογία 81]

(15α)   «συνδιαχείριση»: συμφωνία συνεργασίας, με την οποία η κυβέρνηση, η κοινότητα χρηστών τοπικών πόρων (αλιείς), εξωτερικοί φορείς (μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα ερευνών), και ενίοτε άλλοι ενδιαφερόμενοι για την αλιεία και τους παράκτιους πόρους φορείς (ιδιοκτήτες σκαφών, ιχθυέμποροι, πιστωτικά ιδρύματα ή δανειστές χρημάτων, τουριστικός κλάδος κλπ.) μοιράζονται την ευθύνη και την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση ενός τύπου αλιείας· [Τροπολογία 82]

(15β)   «περιβαλλοντικό συμβάν»: τυχαίο φαινόμενο φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. [Τροπολογία 83]

Άρθρο 4

Προτεραιότητες

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην εφαρμογή της ΚΑΠ και της θαλάσσιας πολιτικής. Θα ακολουθεί τις παρακάτω προτεραιότητες:

(1)  προώθηση της βιώσιμης αλιείας καθώς και της προστασίας, της αποκατάστασης και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· [Τροπολογία 291/αναθ.]

(1α)  προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 83]

(2)  συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων υδατοκαλλιέργειών, πρακτικών αλιείας και αγορών· [Τροπολογία 291/αναθ.]

(3)  ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες, τις νησιωτικές και τις χερσαίες κοινότητες· [Τροπολογία 87]

(4)  ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV. [Τροπολογία 88]

Η επιδίωξη των στόχων αυτών δεν συνεπάγεται αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. [Τροπολογία 281]

Άρθρο 4α

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζει το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 89]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται αυξάνεται σε 6 140 000 000 6 867 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 739 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 90]

2.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου ΙΙ εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

3.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου III εφαρμόζεται είτε απευθείας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό του Ένωσης] ή εντός του πλαισίου έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR στο 87 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑΥ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V. [Τροπολογία 91]

2.  Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον:

α)  102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

β)  82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους·

γ)  131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο. [Τροπολογία 92]

3.  Η αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % για καθένα από τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 2. [Τροπολογία 93]

4.  Τουλάχιστον το 15 % της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος χορηγείται για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων. Εάν τα κονδύλια για τον έλεγχο της νομοθεσίας και τη συλλογή δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιηθούν, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στην άμεση διαχείριση για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας βάσει του άρθρου 40 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 94]

4α.  Τουλάχιστον το 25 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας, των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, και των γνώσεων για τη θάλασσα (άρθρα 22 και 27). [Τροπολογίες 283 και 315]

4β.  Τουλάχιστον το 10 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων, της κατάρτισης, του κοινωνικού διαλόγου, των δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Όμως, η μέσω του ΕΤΘΑΥ ανά κράτος μέλος ενωσιακή χρηματοοικονομική στήριξη για όλες τις επί του σκάφους επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 60 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης. [Τροπολογία 96]

5.  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ που χορηγείται ανά κράτος μέλος στις περιοχές ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από τα δύο κατώτατα όρια:

α)  6 000 000 EUR· ή

β)  το 10% 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος. [Τροπολογία 97]

6.  Σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τεχνική βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του εν λόγω Ταμείου με πρωτοβουλία κράτους μέλους.

Άρθρο 7

Χρηματοοικονομική κατανομή για επιμερισμένη διαχείριση

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος V.

Άρθρο 8

Δημοσιονομικοί πόροι υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR στο 13 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑΥ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές. [Τροπολογία 98]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών.

Ειδικότερα, το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου του 1,7% του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα ακόλουθα:

α)  την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]·

β)  την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

γ)  τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ομάδων τοπικής δράσης.

3.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προγραμματισμός

Άρθρο 9

Προγραμματισμός για στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο εθνικό πρόγραμμα ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4. [Τροπολογία 99]

2.  Η στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙ οργανώνεται στους τομείς στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

3.  Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)  ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις απειλές και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη σχετική γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των θαλάσσιων λεκανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

β)  το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας που αναφέρεται στο άρθρο 15·

γ)  ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στο άρθρο 29γ· [Τροπολογία 100]

γα)   κατά περίπτωση, τα σχέδια δράσης για θαλάσσιες λεκάνες υπέρ των υποεθνικών ή περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την αλιεία, τα οστρακοειδή και τα ναυτιλιακά. [Τροπολογία 101]

4.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)  μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

β)  περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

i)  της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

ii)  της αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 21·

iii)  κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία που είναι αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ακτών. [Τροπολογία 102]

5.  Η Επιτροπή, αφού λάβει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ. Όπου ενδείκνυται, Κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές. [Τροπολογία 103]

6.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στην εκτίμησή της λαμβάνει υπόψη ιδίως:

α)  τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προγράμματος στις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4·

β)  την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των στόλων και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως αναφέρουν ετησίως τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

βα)   κατά περίπτωση, την ανάγκη εκσυγχρονισμού ή ανανέωσης των στόλων· [Τροπολογία 104]

γ)  ενδεχομένως, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και τις συστάσεις των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εφόσον ισχύουν για την Ένωση·

δ)  την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

δα)   τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών που προκαλούν σημαντική ζημία στην παραγωγικότητα της αλιείας· [Τροπολογία 105]

δβ)   τη στήριξη της έρευνας για καινοτόμα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και της χρήσης τους σε ολόκληρη την Ένωση, όχι κατ’ αποκλειστικότητα αλλά, μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 106]

ε)  τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 107]

στ)  ενδεχομένως, τις αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5·

ζ)  τη συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις οικονομικές και τις κοινωνικές παραμέτρους και στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η στήριξη που σχετίζεται με τους τόπους του Natura 2000 θα είναι σύμφωνη με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων· [Τροπολογία 108]

η)  τη συνεισφορά του προγράμματος στη συλλογή και μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον](32)· [Τροπολογία 109]

θ)  τη συμβολή του προγράμματος στον μετριασμό αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, στον μετριασμό της και στην προσαρμογή σε αυτή, μεταξύ άλλων και με τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων· [Τροπολογία 110]

θα)   τη συμβολή του προγράμματος στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. [Τροπολογία 111]

7.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του προγράμματος. Η Επιτροπή θα εγκρίνει το προτεινόμενο πρόγραμμα υπό τον όρο ότι παρασχέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία.

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση του προγράμματος.

Άρθρο 10

Προγραμματισμός για στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Ο τίτλος III θα υλοποιηθεί μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Στα προγράμματα εργασίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές αρχές στήριξης

Άρθρο 11

Κρατική ενίσχυση

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2.  Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης.

3.  Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δημόσια χρηματοδότηση πέραν των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1.

Άρθρο 12

Αποδοχή των αιτήσεων

1.  Η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο αιτούνται για στήριξη από το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος αιτών: [Τροπολογία 112]

α)  έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(33) ή του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός του πλαισίου της ΚΑΠ και της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας· [Τροπολογία 317]

β)  έχει συμμετάσχει στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την κυριότητα αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ή σκάφους που φέρει σημαία χωρών που προσδιορίζονται ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού· ή

γ)  έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(34), όταν η αίτηση υποβάλλεται για στήριξη δυνάμει του άρθρου 23. [Τροπολογία 114]

2.  Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή της αίτησης, εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για περίοδο πέντε δύο ετών μετά την τελική πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο. [Τροπολογία 115]

3.  Με την επιφύλαξη εθνικών κανονισμών μεγαλύτερης εμβέλειας όπως συμφωνήθηκαν στη συμφωνία σύμπραξης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο δικαιούχος έχει διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(35).

4.  Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 52 σχετικά με:

α)  τον προσδιορισμό του κατωφλίου έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, το οποίο είναι ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη των σοβαρών παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και είναι τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους·

αα)   τυχόν προϋποθέσεις βάσει των οποίων μειώνεται το χρονικό διάστημα μη επιλεξιμότητας· [Τροπολογία 116]

αβ)   τον προσδιορισμό των όρων που πρέπει να τηρούνται μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 2, καθώς και των τρόπων ανάκτησης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, των ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί, με κλιμακοθέτηση βάσει της σοβαρότητας της διαπραχθείσας παράβασης· [Τροπολογία 117]

β)  τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3.

5.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ να υποβάλουν στη διαχειριστική αρχή υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι τηρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης πριν εγκρίνουν τη δράση, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο εθνικό μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων δεδομένων.

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος παρέχει, κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό του μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την περίοδο απαραδέκτου και στις αιτήσεις που υποβάλλουν αλιείς εσωτερικών υδάτων οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις όπως αυτές ορίζονται από τους εθνικούς κανόνες. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 12α

Επιλέξιμες δράσεις

Ένα πλήθος από δράσεις προσδιορισμένες από τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους μπορεί να λάβει στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, υπό τον όρο να υπάγεται σε μια ή περισσότερες από τις προτεραιότητες που ορίζει ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 119]

Άρθρο 13

Μη επιλέξιμες δράσεις

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ:

α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή στηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα, εκτός εάν σκοπός είναι η βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας ή διαβίωσης του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων στην ευστάθεια του σκάφους ή στην ποιότητα του προϊόντος, υπό τον όρο ότι η αύξηση δεν υπερβαίνει το όριο που έχει επιτραπεί στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και χωρίς αύξηση της ικανότητας του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια· [Τροπολογία 120]

β)  η κατασκευή και η απόκτηση αλιευτικών σκαφών ή η εισαγωγή αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό·

γ)  η μεταφορά ή η μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών με εταίρους των εν λόγω χωρών·

δ)  η προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό·

ε)  η πειραματική αλιεία·

στ)  η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης, εκτός από τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε νεαρούς αλιείς ή σε νεαρούς υδατοκαλλιεργητές· [Τροπολογία 121]

ζ)  η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση σε περιπτώσεις πειραματικού εμπλουτισμού ή επανεμπλουτισμού αποθεμάτων σε συνδυασμό με διαδικασίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών και παραγωγικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος· [Τροπολογία 122]

η)  η κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης, ή νέων ιχθυοσκαλών εκτός των μικρών λιμένων και των τόπων εκφόρτωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στα απομακρυσμένα νησιά και στις απόκεντρες και μη αστικές παράκτιες περιοχές· [Τροπολογία 123]

θ)  οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών· κατ’επέκταση, οι δράσεις αποθήκευσης σε αλυσίδα εφοδιαστικής που θα μπορούσαν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα είτε εκούσια ή ακούσια· [Τροπολογία 124]

ι)  πλην των περιπτώσεων όπου ο παρών κανονισμός προβλέπει διαφορετικά, οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εκτός κι αν οι επενδύσεις αυτές οδηγούν σε δυσανάλογο κόστος για τον φορέα εκμετάλλευσης· [Τροπολογία 125]

ια)  οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες στη θάλασσα για λιγότερο από 60 ημέρες για καθένα από τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για στήριξη. [Τροπολογία 126]

ιαα)  η αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός της κύριας ή της βοηθητικής μηχανής ενός αλιευτικού σκάφους, εάν οδηγεί σε αύξηση της ισχύος σε Kw· [Τροπολογία 127]

ιαβ)  η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όταν η παραγωγή αυτή ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. [Τροπολογία 128]

Άρθρο 13α

Στήριξη σε δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων.

Ο ΕΤΘΑΥ μπορεί να υποστηρίζει δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων σύμφωνα με το καθεστώς εισόδου/εξόδου αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και με τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή της διαθέσιμης αλιευτικής τους ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του στόλου τους, χωρίς να αυξήσουν τη συνολική αλιευτική τους ικανότητα. [Τροπολογία 323]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας [Τροπολογία 129]

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 14

Γενικό εύρος της στήριξης

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των μερών. [Τροπολογία 130]

2.  Όταν χορηγείται στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου για ένα σκάφος, το εν λόγω σκάφος δεν μεταβιβάζεται ούτε μετανηολογείται εκτός της Ένωσης για τουλάχιστον πέντε έτη από την τελική πληρωμή της δράσης που έλαβε στήριξη.

3.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου ισχύει επίσης για την αλιεία εσωτερικών υδάτων, με εξαίρεση τα άρθρα 15 και 17.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Άρθρο 15

Σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, και σε δέουσα συνεργασία με τους συναφείς κλάδου, ένα ειδικό σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση: [Τροπολογία 131]

α)  προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας·

β)  προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις ζημιές στο θαλάσσιο περιβάλλον·

γ)  ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του τομέα και προώθηση στρατηγικών εμπορίας, προωθώντας μηχανισμούς που βελτιώνουν την τιμή πρώτης πώλησης, ώστε να ωφεληθούν οι αλιείς με την αύξηση της ανταμοιβής τους για την εργασία τους, και που προωθούν τη δίκαιη και κατάλληλη κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του τομέα, μειώνοντας τα περιθώρια των μεσαζόντων, αυξάνοντας τις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς και περιορίζοντας τις τιμές που καταβάλλουν οι τελικοί καταναλωτές· [Τροπολογία 311]

δ)  προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων, ιδίως για τους νεαρούς αλιείς· [Τροπολογία 132]

ε)  βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, στην πεζή αλιεία και στη συλλογή οστρακοειδών, όπως και στις χερσαίες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία· [Τροπολογία 133]

στ)  αυξημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συλλογής, ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης δεδομένων·

ζ)  συμμετοχή στη συμμετοχική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των τόπων του Natura 2000·

η)  διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

θ)  συλλογική οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής συμβουλών.

2.  Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας και, ενδεχομένως, το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

3.  Για τον σκοπό της παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το σχέδιο δράσης καθορίζει συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους που συνδέονται με σχετικούς δείκτες που θεσπίζονται στο πλαίσιο του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37.

3α.  Προς ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των φορέων εκμετάλλευσης που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καθιερώσουν ένα ενιαίο ενωσιακό απλουστευμένο έντυπο αίτησης για υπαγωγή στα μέτρα του ΕΤΘΑΥ. [Τροπολογία 134]

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις όσον αφορά τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας τα οποία ανήκουν σε τμήμα στόλου για το οποίο η τελευταία έκθεση σχετικά με την αλιευτική ικανότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατέδειξε την ύπαρξη ισορροπίας με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο εν λόγω τμήμα:

α)  την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα·

αα)  αναταξινόμηση, ανανέωση και αλλαγή του μεγέθους των σκαφών, όταν είναι σαφώς πεπαλαιωμένα, γεγονός που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των αλιευτικών συνθηκών και την αύξηση των περιόδων παραμονής στη θάλασσα. [Τροπολογία 312]

β)  την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής.

βα)  διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά μέσα. [Τροπολογία 136]

2.  Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα για θαλάσσια αλιεία και να έχουν παλαιότητα μεταξύ 5 και 30 ετών. [Τροπολογία 137]

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

α)  η νέας ή εκσυγχρονισμένη μηχανή δεν θα έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από την υπάρχουσα μηχανή·

β)  κάθε μείωση της αλιευτικής ικανότητας σε kW λόγω αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριας ή βοηθητικής μηχανής αφαιρείται οριστικά από το μητρώο στόλου της Ένωσης·

γ)  η ισχύς της μηχανής του αλιευτικού σκάφους έχει υποβληθεί σε φυσική επιθεώρηση από το κράτος μέλος για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει την ισχύ μηχανής που αναγράφεται στην άδεια αλιείας.

4.  Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν η εκτίμηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 17

Διαχείριση αλιείας και αλιευτικών στόλων

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να υποστηρίζει δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των αλιευτικών στόλων.

2.  Εάν Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μπορεί να χορηγηθεί μέσω αποζημίωσης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: [Τροπολογία 139]

α)  η παύση προβλέπεται ως εργαλείο σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

αα)  η παύση οδηγεί σε μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, επειδή η χορηγηθείσα ενίσχυση δεν επανεπενδύεται στον στόλο· [Τροπολογία 140]

β)  η παύση επιτυγχάνεται με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους ή με τον παροπλισμό και τη μετασκευή του για άλλες δραστηριότητες πλην της εμπορικής αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ και των πολυετών σχεδίων·

γ)  το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 90 ημέρες σε καθένα από τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· [Τροπολογία 141]

δ)  η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και

ε)  ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Οι αλιείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και των μελών των πληρωμάτων που, επί τουλάχιστον 90 ημέρες ετησίως κατά τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης υπαγόμενου σε οριστική παύση, μπορούν επίσης να λάβουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς παύουν πλήρως κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια αρχή απόδειξη της πλήρους παύσης των αλιευτικών του δραστηριοτήτων. Ο αλιέας επιστρέφει την αντιστάθμιση pro rata temporis εάν επανέλθει στην αλιευτική δραστηριότητα εντός περιόδου μικρότερης των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. [Τροπολογία 143]

3.  Η στήριξη για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υλοποιείται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) και το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], και βασίζεται: στην πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 144]

α)  στην εκπλήρωση των όρων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]· και [Τροπολογία 145]

β)  στην επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 146]

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των όρων που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. [Τροπολογία 147]

4.  Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 2, εάν η εκτίμηση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 18

Έκτακτη Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων [Τροπολογία 148]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από: [Τροπολογία 149]

α)  μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), και ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων βιολογικής ανάπαυσης και εξαιρουμένων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και ποσοστώσεων, ή ισοδύναμα μέτρα διατήρησης που θεσπίζονται από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας, όταν εφαρμόζονται στην Ένωση· [Τροπολογία 150]

β)  μέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής ή των κρατών μελών σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 στα άρθρα 12 και 13 αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 151]

γ)  διακοπή που οφείλεται σε εφαρμογής ή μη ανανέωση, για λόγους ανωτέρας βίας, όσον αφορά την εφαρμογή μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· ή [Τροπολογία 152]

δ)  φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων απαγόρευσης για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας ιχθυαποθεμάτων, ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων και δυσμενών κλιματικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων ανασφαλών καιρικών συνθηκών στη θάλασσα που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο τύπο αλιείας, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 153]

Οι περιοδικές εποχικές αναστολές αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποζημίωσης ή την καταβολή πληρωμών δυνάμει του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 154]

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον:

α)  οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 90 30 συνεχείς ημέρες· και [Τροπολογία 155]

β)  οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο:

α)  στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών ή στους πεζούς αλιείς που είναι νηολογημένα ως ενεργά εγγεγραμμένοι ως ενεργοί και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για επί τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από κατά τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή [Τροπολογία 157]

β)  σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από κατά τα τρία δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η έκτακτη προσωρινή διακοπή. [Τροπολογία 158]

Η αναφορά στον αριθμό ημερών στη θάλασσα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για την αλιεία χελιών.

4.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών ανά σκάφος κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2027. [Χωριστή ψηφοφορία]

5.  Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη και αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει σταματήσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η έκτακτη προσωρινή παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους για άλλους σκοπούς. [Τροπολογία 159]

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ι), η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύπτει:

α)  την αγορά, και εγκατάσταση και διαχείριση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης, μόνον στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων· [Τροπολογία 160]

β)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· [Τροπολογία 161]

γ)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος της μηχανής. [Τροπολογία 162]

3.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλλει στη θαλάσσια επιτήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 και στην ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 29.

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 20

Συλλογή, και επεξεργασία και διάδοση των δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς [Τροπολογία 163]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία, και τη χρήση και τη διάδοση δεδομένων για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004. [Τροπολογία 164]

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα εργασίας.

Άρθρο 22

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων [Τροπολογία 166]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και με τα ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδίως των πλαστικών αποβλήτων στα ύδατα. [Τροπολογία 167]

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει:

α)  αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή για την παθητική συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής φυκιών από τη Θάλασσα των Σαργασσών στις πληττόμενες εξόχως απόκεντρες περιοχές· [Τροπολογία 168]

β)  επενδύσεις σε λιμένες για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που συλλέγονται από τη θάλασσα· [Τροπολογία 169]

βα)   την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων απέναντι σε θηλαστικά και πτηνά που είναι υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, υπό τον όρο ότι δεν θα υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων· [Τροπολογία 170]

ββ)   την αντιστάθμιση για τη χρήση εργαλείων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 171]

γ)  δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

γα)   μέτρα για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 172]

γβ)  δραστηριότητες απορρύπανσης, ιδίως προκειμένου για πλαστικά, στις παράκτιες περιοχές, στους λιμένες και τους ιχθυότοπους της Ένωσης· [Τροπολογία 173]

δ)  την εφαρμογή μέτρων για τη χωροταξική προστασία που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ε)  τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων του Natura 2000, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγία 92/43/ΕΟΚ·

στ)  την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και την προστασία όλων των ειδών που προστατεύονται από την Σύμβαση CITES (Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση) και/ή περιλαμβάνονται στον κόκκινο κατάλογο της IUCN (Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης). [Τροπολογία 174]

στα)   την κατασκευή, την τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων προοριζόμενων να προστατεύουν και να βελτιώνουν τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και της αξιολόγησής τους και, στην περίπτωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των παραδοσιακών αγκυροβολημένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων· [Τροπολογία 175]

στβ)   συστήματα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που τελούν υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ· [Τροπολογία 176]

στγ)   συνεισφορές για την καλύτερη διαχείριση ή τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· [Τροπολογία 177]

στδ)   στήριξη για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων· [Τροπολογία 178]

στε)   άμεση ανανέωση του αποθέματος ως μέτρο διατήρησης με νομική πράξη της Ένωσης [Τροπολογία 179]

στστ)   στήριξη για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ξενικών ειδών που ενδέχεται να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα· [Τροπολογία 180]

στζ)   κατάρτιση για αλιείς, ιδίως σχετικά με τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. [Τροπολογία 181]

2α.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να χορηγεί χρηματοδότηση 100 % για ζημίες και επενδύσεις που έχουν σχέση με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). [Τροπολογία 182]

2β.  Τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν αντίστοιχες ενέργειες από ιχθυοτροφεία και γεωργούς. [Τροπολογία 183]

Άρθρο 22α

Επιστημονική έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει, βάσει των πολυετών εθνικών στρατηγικών σχεδίων, τη θέσπιση εθνικών ή διασυνοριακών έργων επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και άλλα σχετικά ενωσιακά ιχθυαποθέματα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων θα πρέπει να δημοσιεύονται εγκαίρως και να διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης.

2.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα εθνικό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ίδρυμα, εθνικό ή αναγνωρισμένο από την Ένωση.

3.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα διασυνοριακό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει από ένα τουλάχιστον ίδρυμα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη. [Τροπολογία 184]

Άρθρο 22β

Καινοτομία

1.  Για να τονώσει την καινοτομία στην αλιεία, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει έργα για την ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και εξοπλισμών, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας, σταδιακής εξάλειψης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, εισαγωγής νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση των αλιευτικών τεχνικών και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων και για τη συνύπαρξη με προστατευόμενα αρπακτικά.

2.  Οι χρηματοδοτούμενες βάσει του παρόντος άρθρου δράσεις πηγάζουν από μεμονωμένους επιχειρηματίες ή οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους.

3.  Τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος άρθρου δράσεων δημοσιοποιούνται από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 185]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα

Προτεραιότητα 1α: Προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας [Τροπολογία 186]

Άρθρο 23

Υδατοκαλλιέργεια

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας –θαλάσσιου νερού και γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας με κλειστά συστήματα συγκράτησης και ανακύκλωσης του νερού–, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την αύξηση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας, λαμβανομένης υπόψη της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος. Μπορεί επίσης να στηρίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(36) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37):

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι σύμφωνη με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

3.  Οι παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μόνο μέσω επιχορηγήσεων δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και, κατά προτίμηση, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. [Τροπολογία 188]

Άρθρο 23α

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να παρέχει στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), στο άρθρο 34 παράγραφος 5 και στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη σύσταση του Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA) και τα εθνικά σχέδια εργασίας για την υλοποίησή του.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στήριξη μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις εκτελούμενες εκτός του εδάφους της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες, τη δομή και τα χρονοδιαγράμματα για την σύσταση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 Δικτύου ASIN/RISA. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης εφαρμογής του προγράμματος εργασίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2. [Τροπολογία 189]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 2: προαγωγή ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποιητικών κλάδων ως συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 190]

Άρθρο 24

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει απτές επενδύσεις και δράσεις προώθησης της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. [Τροπολογία 191]

1α.  Για την ετοιμασία και εκτέλεση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, το οικείο κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει προκαταβολή ίση προς το 50 % της οικονομικής στήριξης μετά την έγκριση του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. [Τροπολογία 192]

1β.  Η ετήσια στήριξη που χορηγείται ανά οργάνωση παραγωγών κατ’ έτος δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Για οποιαδήποτε προσφάτως αναγνωρισθείσα οργάνωση παραγωγών, η στήριξη αυτή δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στο εμπόριο τα μέλη της οργάνωσης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. [Τροπολογία 193]

1γ.  Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1α χορηγείται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. [Τροπολογία 194]

Άρθρο 25

Μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [Τροπολογία 195]

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω στήριξη θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. [Τροπολογία 196]

1α.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει επίσης επενδύσεις για την καινοτομία κατά τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και επιστημονικών φορέων. [Τροπολογία 197]

2.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο μέσω επιχορηγήσεων και μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. [Τροπολογία 198]

2α.  Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορεί να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη μέσω κονδυλίων από άλλα διαρθρωτικά ταμεία. [Τροπολογία 199]

Άρθρο 25α

Ενισχύσεις αποθήκευσης

1.  Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθηκεύουν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν λόγω κανονισμού, βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)  το ποσό της ενίσχυσης για αποθήκευση δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

β)  οι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθήκευσης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 15 % των ετήσιων ποσοτήτων των συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την οργάνωση παραγωγών·

γ)  η ετήσια χρηματοδοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 2 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2016-2018. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που ένα μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσε την παραγωγή του στην αγορά κατά το διάστημα 2016 έως 2018, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής του συγκεκριμένου μέλους.

2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη χορηγείται μόνο μόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους που προκύπτει για την επικράτειά τους ως εξής:

α)  το τεχνικό κόστος υπολογίζεται ετησίως με βάση το άμεσο κόστος που αφορά τις δράσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

β)  το οικονομικό κόστος υπολογίζεται κατ’ έτος με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος μέλος· το εν λόγω τεχνικό και οικονομικό κόστος δημοσιοποιείται.

4.  Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενίσχυση αποθήκευσης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς των ελέγχων αυτών, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αποθήκευσης τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης για κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία αποθηκεύτηκαν και ακολούθως διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση. [Τροπολογία 200]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εντός οικολογικών ορίων και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων, νησιωτικών και παραλιακών κοινοτήτων [Τροπολογία 201]

Άρθρο 26

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη τις ευνοϊκές συνθήκες που απαιτούνται για μια βιώσιμη ανάπτυξη γαλάζια οικονομία και για την ευημερία των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. [Τροπολογία 202]

2.  Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ, οι κοινοτικές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία εντός οικολογικών ορίων, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. [Τροπολογία 203]

2α.  Οι στρατηγικές είναι συνεπείς με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στη σχετική περιοχή και με τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 4. Οι στρατηγικές μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές επικεντρωμένες στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές αποσκοπούσες στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Οι στρατηγικές υπερβαίνουν την απλή συλλογή δράσεων ή την παράθεση τομεακών μέτρων. [Τροπολογία 204]

2β.   Τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι συνεπή με τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να έχουν προστιθέμενη αξία τα παράκτια εδάφη. [Τροπολογία 205]

2γ.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς συνδιαχείρισης ώστε οι στόχοι του παρόντος κανονισμού να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αλιευτικές συνθήκες. [Τροπολογία 206]

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα και τα γλυκά ύδατα [Τροπολογία 207]

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί επίσης να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος των γλυκών υδάτων, καθώς και της ερασιτεχνικής αλιείας και του τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας, με σκοπό: [Τροπολογία 208]

α)  την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησης, ορισμού και διαχείρισης τόπων σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ·

αα)   την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής(38), της απόφασης 2010/93/ΕΕ της Επιτροπής(39), της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής(40), και του κανονισμού πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων· [Τροπολογία 209]

β)  τη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(41)·

βα)   την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού της ΚΑΠ· [Τροπολογία 210]

γ)  την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και ανταλλαγή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet), όπως και άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 211]

γα)   την αύξηση των διαθέσιμων αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας· [Τροπολογία 212]

γβ)   επενδύσεις στην ανάλυση και την παρατήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως από πλαστικά, ώστε να αυξηθούν τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση· [Τροπολογία 213]

γγ)   αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα και τις συγκεντρώσεις τους. [Τροπολογία 214]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών.

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

2α.   Σε συμφωνία με τον στόχο της επίτευξης ασφαλών, καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών, το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. [Τροπολογία 215]

Άρθρο 29

Συνεργασία με την ακτοφυλακή

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που διεξάγονται από εθνικές αρχές, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(42), στο άρθρο 2β του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(43) και στο άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1626 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(44).

2.  Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19. [Τροπολογία 216]

3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 29α

Προστασία της φύσης και των ειδών

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση μέτρων προστασίας της φύσης εντασσόμενων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Χάρτη για τη Φύση του ΟΗΕ, και ιδίως των άρθρων 21, 22, 23 και 24.

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει επίσης την εθελοντική συνεργασία και συντονισμό με διεθνή φόρουμ, οργανώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα και μεταξύ αυτών, για την από κοινού αξιοποίηση των μέσων καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, της λαθραλιείας θαλάσσιων ειδών και της σφαγής ειδών που θεωρούνται θηρευτές ιχθυαποθεμάτων. [Τροπολογίες 217 και 301]

Κεφάλαιο Vα

Εξόχως απόκεντρες περιοχές [Τροπολογία 218]

Άρθρο 29β

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.  Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κάθε οικείο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της ενωσιακής χρηματοδοτικής του στήριξης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον(45):

α)  114 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 128 566 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

β)  91 700 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 103 357 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τα Κανάρια Νησιά·

γ)  146 500 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 165 119 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

2.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει το τμήμα εκείνο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 κονδυλίου που θα κρατηθεί για τις αντισταθμίσεις του άρθρου 29δ χωρίς να υπερβαίνει το 50 % της κάθε κατανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού και από το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και για να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν ετησίως τον κατάλογο και τις ποσότητες των επιλέξιμων αλιευτικών προϊόντων και το επίπεδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 29δ αντιστάθμισης, υπό τον όρο να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ποσά. Οι αναπροσαρμογές αυτές είναι δυνατές μόνο στον βαθμό που θα γίνει μια αντίστοιχη αύξηση ή μείωση στα προγράμματα αντιστάθμισης μιας άλλης περιφέρειας του ίδιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή για τις αναπροσαρμογές. [Τροπολογία 321]

Άρθρο 29γ

Σχέδιο δράσης

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)   μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

β)   περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

i)  της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

ii)  της αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 29δ, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου και των ποσοτήτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του επιπέδου αντιστάθμισης·

iii)  κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία αναγκαίας για την επίτευξη βιώσιμης παράκτιας ανάπτυξης. [Τροπολογία 220]

Άρθρο 29δ

Ανανέωση του στόλου παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και σχετικά μέτρα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 16, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει εντός των εξόχως απόκεντρων περιοχών:

α)  την ανανέωση των στόλων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και απόκτησης νέων σκαφών, για όσους αιτούντες, πέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενίσχυση, έχουν τον κύριο τόπο εγγραφής τους στην εξόχως απόκεντρη περιοχή όπου το νέο σκάφος θα νηολογηθεί, εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματά τους σε λιμένες εξόχως απόκεντρων περιοχών, για να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, τηρούν τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί υγιεινής, υγείας και συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, καταπολεμούν την ΠΛΑ αλιεία και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Το σκάφος που αποκτάται με ενίσχυση παραμένει νηολογημένος στην εξόχως απόκεντρη περιοχή επί 15 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Εάν δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, η ενίσχυση ανακτάται κατ’ αναλογία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και του επαναληπτικού χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου παραμένει εντός των ορίων της επιτρεπόμενης μέγιστης χωρητικότητας και τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ·

β)  την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής. Η ισχύς του νέου κινητήρα ή του εκσυγχρονισμένου κινητήρα μπορεί να υπερβαίνει την τρέχουσα ισχύ του κινητήρα σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης για αυξημένη ισχύ για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια·

γ)  τη μερική ανακαίνιση των δομικών ξύλινων καταστρωμάτων ενός αλιευτικού σκάφους ηλικίας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, σύμφωνα με αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια της ναυπηγικής τέχνης·

δ)  την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, των λιμενικών υποδομών, των τόπων εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών, των ναυπηγείων και των ναυπηγικών και επισκευαστικών εγκαταστάσεων, εφόσον οι υποδομές συμβάλλουν στη βιώσιμη αλιεία. [Τροπολογία 287]

Άρθρο 21 Άρθρο 29ε

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 άρθρο 29β παράγραφος 1.

1α.  Η αντιστάθμιση είναι ανάλογη με το πρόσθετο κόστος που προορίζεται να καλύψει. Το επίπεδο της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους αιτιολογείται δεόντως στο πρόγραμμα αντιστάθμισης. Ωστόσο, η αντιστάθμιση δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100 % των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

4.  Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

α)  αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση (EE) 2015/1565 του Συμβουλίου(46)·

β)  αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

βα)   αλιεύονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αλλά δεν δραστηριοποιούνται ούτε έχουν συμμετοχή στην εν λόγω περιοχή·

γ)  εισάγονται από τρίτες χώρες.

5.  Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

6.  Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα σε λιμένα των εν λόγω περιοχών όπου και δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών και

β)  κάθε άλλος τύπος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του πρόσθετου κόστους.

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών και για την έγκριση του μεθοδολογικού πλαισίου πληρωμής της αντισταθμιστικής ενίσχυσης. [Τροπολογία 165]

Άρθρο 29στ

Κρατική ενίσχυση

1.   Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών οι οποίες προκύπτουν στις εν λόγω περιοχές λόγω απομόνωσης, νησιωτικού χαρακτήρα και άκρως περιφερειακής θέσης.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 29δ. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος των εν λόγω προγραμμάτων. Η κρατική ενίσχυση που κοινοποιήθηκε θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 πρώτη φράση ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 222]

Άρθρο 29ζ

Επανεξέταση - POSEI

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και, εάν χρειαστεί, εκδίδει κατάλληλες προτάσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα (POSEI) για θαλάσσια και αλιευτικά ζητήματα. [Τροπολογία 223]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες εφαρμογής υπό επιμερισμένη διαχείριση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ

Άρθρο 30

Υπολογισμός πρόσθετου κόστους ή διαφυγόντος εισοδήματος

Η στήριξη που παρέχεται βάσει του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήματος χορηγείται σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

Άρθρο 31

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ανά τομέα στήριξης καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 32

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, συγκεκριμένα ανώτατα όρια έντασης ενίσχυσης για ορισμένες περιοχές στήριξης και για ορισμένους τύπους ενεργειών καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Όταν μία δράση εμπίπτει σε πολλές από τις σειρές 2 έως 16 του παραρτήματος IΙΙ, εφαρμόζεται το υψηλότερο μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης.

4.  Όταν μία δράση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις σειρές 2 έως 16 του παραρτήματος IΙΙ και ταυτόχρονα στη σειρά 1 του εν λόγω παραρτήματος, εφαρμόζεται το μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης της σειράς 1.

Άρθρο 32α

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών πλατφορμών για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων. [Τροπολογία 224]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση τεκμηριωμένης απόδειξης της μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. [Τροπολογία 225]

2.  Πριν από τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα τις αποδείξεις της μη συμμόρφωσης και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.  Η διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της μη συμμόρφωσης.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 34

Αναστολή πληρωμών

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. [Τροπολογία 226]

2.  Πριν από την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας.

3.  Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της σοβαρής μη συμμόρφωσης.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 35

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της διόρθωσης, το οποίο είναι αναλογικό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της παράβασης ή του αδικήματος από τον δικαιούχο και της σημασίας της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου.

Άρθρο 36

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες πραγματοποιούνται δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα εάν, αφού διενεργήσει την απαραίτητη εξέταση, συμπεράνει ότι:

α)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και δεν έχουν διορθωθεί από το κράτος μέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης δυνάμει της παρούσας παραγράφου·

β)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 34 και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον. [Τροπολογία 227]

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης και τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου δικαιούχου. [Τροπολογία 228]

3.  Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4. [Τροπολογία 229]

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και των κριτηρίων για την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 37

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.  Στο παράρτημα I παρατίθενται δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ ως προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 52, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι προκειμένου να επανεξετάζονται ή να συμπληρώνονται οι δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 38

Ετήσια έκθεση επιδόσεων

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων το αργότερο ένα μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2023 και η τελευταία έκθεση το 2029.

2.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Περιγράφει επίσης τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την εκτέλεση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων.

3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξετάζεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

3α.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα όσο και σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [Τροπολογία 230]

3β.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 έκθεση δημοσιεύεται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [Τροπολογία 231]

3γ.  Κάθε κράτος μέλος αλλά και η Επιτροπή δημοσιεύουν στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τις εκθέσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. [Τροπολογία 232]

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

4α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συναφές έγγραφο που σχετίζεται με την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7. [Τροπολογία 233]

ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 39

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, ο παρών τίτλος μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για πράξεις που εκτελούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης, εξαιρουμένης της τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Άρθρο 40

Εφαρμογή της ΚΑΠ

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω:

α)  της παροχής επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων για την προώθηση ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων με συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε επιστημονικούς φορείς·

αα)   της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των ταμείων του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης «Ορίζων Ευρώπη» προκειμένου να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και καινοτομίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· [Τροπολογία 234]

β)  της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·

γ)  της λειτουργίας των συμβουλευτικών συμβουλίων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα οποία έχουν στόχο να αποτελέσουν τμήμα και να στηρίξουν την ΚΑΠ·

δ)  εθελοντικών συνεισφορών σε δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών οργανώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 41

Προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και δράσεων για τη διασφάλιση της συνοχής με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία.

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 235]

Άρθρο 42

Γνώση της αγοράς

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, ιδίως με τη δημιουργία ενός Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την Υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA). [Τροπολογία 236]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας προώθηση των αναγκαίων συνθηκών για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων της ευημερίας ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος για ευημερούσες παράκτιες κοινότητες [Τροπολογία 237]

Άρθρο 43

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα [Τροπολογία 238]

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσω: [Τροπολογία 239]

α)  της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, που διασφαλίζει την ανθρώπινη και περιβαλλοντική ευημερία και αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα· [Τροπολογία 240]

αα)   της αποκατάστασης, προστασίας και διατήρησης της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας και της εγγενούς αξίας των θαλάσσιων συστημάτων· [Τροπολογία 241]

β)  της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, και της θαλάσσιας περιφερειακής συνεργασίας, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης και της διασυνοριακής συνεργασίας· [Τροπολογία 242]

βα)   της προώθησης της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης, των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κυκλικών ροών των υλικών· [Τροπολογία 243]

γ)  της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) καθώς και σε άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την τεχνολογία και την αποδοτικότητα δεν θα εξουδετερωθούν από την μεγέθυνση, ότι στο επίκεντρο θα είναι οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, και ότι τα αναγκαία εργαλεία και οι ικανότητες για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αναπτύσσονται σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία· [Τροπολογία 244]

δ)  της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και του γραμματισμού σε θέματα γλυκών υδάτων και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία· [Τροπολογία 245]

ε)  της ανάπτυξης δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

εα)  της στήριξης δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των αντίστοιχων οικοσυστημάτων με αντισταθμίσεις στους αλιείς για την περισυλλογή απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα. [Τροπολογία 246]

Άρθρο 43α

Επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας

Οι επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να υποστηρίζονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Όποτε δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις ή πληροφορίες, εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις. [Τροπολογία 247]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Άρθρο 44

Nαυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση της ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων, της συνεργασίας μεταξύ ακτοφυλακής και υπηρεσιών, και της καταπολέμησης των εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Άρθρο 45

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την εφαρμογή της διεθνούς πολιτικής διακυβέρνησης των ωκεανών μέσω:

α)  εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών·

β)  εθελοντικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διεθνών φόρουμ, οργανισμών, φορέων και οργάνων στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλων συναφών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και συμπράξεων·

γ)  της εφαρμογής θαλάσσιων συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και των σχετικών παραγόντων των ωκεανών·

δ)  της υλοποίησης σχετικών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέσων με σκοπό την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών, καθώς και μέσω της ανάπτυξης δράσεων, μέτρων, εργαλείων και γνώσεων που θα επιτρέπουν την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση·

ε)  της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και μέτρων και εργαλείων μείωσης του αντίκτυπου επί του θαλασσίου περιβάλλοντος, ιδίως των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων χελωνών· [Τροπολογία 248]

στ)  της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της έρευνας και των δεδομένων σχετικά με τους ωκεανούς.

Άρθρο 45α

Απορρύπανση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την υλοποίηση δράσεων για την απορρύπανση των θαλασσών και ωκεανών από κάθε είδος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων κατά προτεραιότητα των πλαστικών, των «ηπείρων από πλαστικά», και των επικίνδυνων ή ραδιενεργών αποβλήτων. [Τροπολογίες 249 και 300]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κανόνες εφαρμογής υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Άρθρο 46

Μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης

1.  Το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις δυνάμει του τίτλου VII του εν λόγω κανονισμού και τις επιχορηγήσεις δυνάμει του τίτλου VIII του εν λόγω κανονισμού. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47.

2.  Η αξιολόγηση των προτάσεων επιχορηγήσεων μπορεί να πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

2α.  Διαδικασίες πληρωμής που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό επισπεύδονται προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους αλιείς. Η Επιτροπή αξιολογεί τις τρέχουσες επιδόσεις με στόχο τη βελτίωση και την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής. [Τροπολογία 250]

Άρθρο 47

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για το InvestEU] και τον τίτλο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή υποβάλλει δέσμη λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των πράξεων συνδυασμού πόρων στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το ΕΤΘΑΥ, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε συνδυαστικές πράξεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς στην τοπική ανάπτυξη. [Τροπολογία 251]

Άρθρο 48

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται μόλις υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης της στήριξης. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή έκθεσης από την Επιτροπή και παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση όλων των συγκεκριμένων πτυχών της υλοποίησης. [Τροπολογία 252]

3.  Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, το αργότερο όμως τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙΙ.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις παρατηρήσεις της, κοινοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 253]

4α.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 έκθεσης. [Τροπολογία 254]

Άρθρο 49

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων από εκείνες που έχουν οριστεί από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Άρθρο 50

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεπείς, αποτελεσματικές και αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του ευρέος κοινού.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ και τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑ ΕΤΘΑΥ συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 51

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 3 ισχύουν επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

2.  Οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος ή σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4· [Τροπολογία 255]

β)  κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οργανώσεων, ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού. [Τροπολογία 256]

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένης δράσης.

4.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει κατ’ αρχήν να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 ανατίθεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 ή 55 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 53

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(47).

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 257]

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.  Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 55

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς στήριξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τους όρους κάτω από τους οποίους η στήριξη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 μπορεί να ενσωματωθεί στην στήριξη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει για τις σχετικές δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Εξέλιξη του όγκου των εκφορτώσεων που προέρχονται από αποθέματα που αξιολογούνται με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ)

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση [Τροπολογία 260]

Επιφάνεια (ha) Βαθμός συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζει το σχέδιο δράσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συμφωνία με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ή, εν απουσία, σημαντικά θετικά αποτελέσματα των τόπων του δικτύου Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καλύπτονται από μέτρα προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης [Τροπολογία 261]

Ποσοστό των αλιευτικών σκαφών που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονική συσκευή στίγματος και αναφοράς αλιευμάτων

Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών [Τροπολογία 258]

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου της παραγωγής από υδατοκαλλιέργεια στην Ένωση

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση [Τροπολογία 262]

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου των εκφορτώσεων

Δυνατότητα ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων [Τροπολογία 259]

Εξέλιξη του ΑΕγχΠ στις θαλάσσιες περιφέρειες NUTS 3

Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων εργασίας (σε ΙΠΑ) στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών

Αριθμός κοινών δράσεων που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τις λειτουργίες ακτοφυλακής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ονοματολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται στο σχέδιο χρηματοδότησης)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών)

1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών στόχων της ΚΑΠ

1.1

75 %

1

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

1.1

75 %

1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων

1.1

75 % 85 % [Τροπολογία 263]

1

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.2

50 %

1

Άρθρο 18

Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.2

50 %

1

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή

1.3

85 %

1

Άρθρο 20

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς

1.3

85 %

1

Άρθρο 21

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.4

100 %

1

Άρθρο 22

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

1.5

85 %

2

Άρθρο 23

Υδατοκαλλιέργεια

Αλιεία

2.1

2.1

75 % 85 %

75 % [Τροπολογία 264]

2

Άρθρο 23α

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

Χ

75 %

[Τροπολογία 265]

2

3

Άρθρο 24

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

2.1

3.1

75 %

[Τροπολογία 266]

2 3

Άρθρο 25

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

2.1 3.1

75 %

[Τροπολογία 267]

3

Άρθρο 26

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

3.1

75 %

3

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα

3.1

75 %

4

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

4.1

75 %

4

Άρθρο 29

Συνεργασία των ακτοφυλακών

4.1

75 %

 

Τεχνική βοήθεια

5.1

75 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Άρθρο 16

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

30 % 55 %

[Τροπολογία 268]

2

Δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:

—  δράσεις που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα ως προς το μέγεθος ή την επιλεκτικότητα ως προς το είδος των αλιευτικών εργαλείων·

—  δράσεις για τη βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών λιμένων, των ιχθυοσκαλών, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, προκειμένου να διευκολυνθούν η εκφόρτωση και η αποθήκευση ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

—  δράσεις που διευκολύνουν την εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

75 %

3

Δράσεις για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών

75 %

4

Δράσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

85 %

5

Δραστηριότητες στα απομακρυσμένα ιρλανδικά νησιά, στα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo [Τροπολογία 269]

85 %

6

Άρθρο 19

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας

85 %

7

Δραστηριότητες σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και της εφαρμογής της νομοθεσίας)

100 %

8

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ίδρυμα δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση επιφορτισμένη με τη λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η στήριξη χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών

100 %

9

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

10

Άρθρο 18

Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

11

Άρθρο 20

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς

100 %

12

Άρθρο 21

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

100 %

13

Άρθρο 27

Γνώσεις για τη θάλασσα

100 %

14

Άρθρο 28

Θαλάσσια επιτήρηση

100 %

15

Άρθρο 29

Συνεργασία των ακτοφυλακών

100 %

16

Δράσεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή τη διαχείριση διαφανών συστημάτων ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

100 %

16α

Πράξεις εκτελούμενες από δικαιούχους συλλογικών έργων

60 %

[Τροπολογία 270]

16β

Πράξεις εκτελούμενες από διακλαδική οργάνωση, οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών

75 %

[Τροπολογία 271]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

* Ένα κράτος μέλος μπορεί να προτείνει στο πρόγραμμά του ο συντελεστής 40 % να αποδίδεται σε τομέα στήριξης που σημειώνεται με* στον πίνακα, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδείξει τη συνάφεια του εν λόγω τομέα στήριξης με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτή, ή με τους περιβαλλοντικούς στόχους, κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θάλασσας, Αλιείας και Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981