Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
 Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I
 Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***
 Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I
 Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини ***
 Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
 Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
 Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I
 Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I
 Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I
 Капиталови изисквания (Регламент) ***I
 Капиталови изисквания (Директива) ***I
 Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I
 Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I
 Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I
 Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I
 Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I
 Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I
 Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I
 Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I
 Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I
 Европейски орган по труда ***I
 Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
 Регламент относно европейската бизнес статистика ***I
 Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I
 Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
 Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I
 Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I
 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I
 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебно сътрудничество, убежище и миграция ***I
 Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I
 Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност***I
Текстове (898 kb)
Правна информация - Политика за поверителност