Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
 EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I
 EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***
 Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I
 Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik ***
 International overenskomst om olivenolie og spiseoliven ***
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić
 Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I
 Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I
 Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I
 Kapitalkrav (forordning) ***I
 Kapitalkrav (direktiv) ***I
 Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I
 Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I
 Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I
 Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I
 Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I
 Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I
 Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I
 Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I
 Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I
 En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I
 Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I
 Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I
 OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I
 Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I
 Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I
 Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I
 Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I
 Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I
 Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I
 Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I
 Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I
Tekster (577 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik