Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I
 Προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***
 Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ***
 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
 Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I
 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I
 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I
 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I
 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I
 Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
 Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
 Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I
 Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I
 Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I
 Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
 Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
 Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
 Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I
 Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
 Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I
 Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***I
 Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I
 Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I
 Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I
 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων ***I
 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) ***I
 Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I
 Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια ***I
Κείμενα (946 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου