Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
 Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I
 ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***
 Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I
 ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
 Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping ***
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić
 Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I
 Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I
 Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I
 Kapitalinõuded (määrus) ***I
 Kapitalinõuded (direktiiv) ***I
 Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I
 Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I
 Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I
 Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I
 Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I
 Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I
 Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I
 Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I
 Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I
 Euroopa Tööjõuamet ***I
 Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I
 Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I
 OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga ***I
 Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I
 Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I
 Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine ***I
 Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ***I
 ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I
 ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õigusalane koostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I
 Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik ***I
 Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega ***I
Tekstid (558 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika