Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg
 Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I
 Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***
 Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I
 Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ***
 Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven ***
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić
 Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I
 Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I
 Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I
 Kapitaalvereisten (verordening) ***I
 Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I
 Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I
 Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I
 Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I
 Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I
 Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s ***I
 Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I
 Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I
 Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)***I
 Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I
 Europese Arbeidsautoriteit ***I
 Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I
 Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I
 Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I
 Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I
 Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I
 Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I
 Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I
 Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I
 Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I
 Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I
 Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I
Teksten (606 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid