Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I
 Przystąpienie UE do Aktu genewskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***
 Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I
 Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych ***
 Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych ***
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego
 Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego
 Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I
 Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I
 Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I
 Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I
 Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I
 Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I
 Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I
 Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I
 Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I
 Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I
 Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I
 Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I
 Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I
 Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I
 Europejski Urząd ds. Pracy ***I
 Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I
 Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I
 Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF ***I
 Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I
 Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I
 Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I
 Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I
 Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I
 Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I
 Utworzenie europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I
 Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I
Teksty (615 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności