Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
 Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I
 Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***
 Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I
 Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb ***
 Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách ***
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
 Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov - Ivana Maletićová
 Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I
 Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I
 Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (nariadenie) ***I
 Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I
 Kapitálové požiadavky (smernica) ***I
 Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I
 Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I
 Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I
 Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I
 Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I
 Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I
 Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I
 Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I
 Európsky orgán práce ***I
 Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I
 Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I
 Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I
 Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I
 Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I
 Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I
 Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I
 Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz***I
 Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie ***I
 Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I
 Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I
Texty (582 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia