Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I
 EU:s anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***
 Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I
 Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter ***
 Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver ***
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić
 Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I
 Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I
 Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I
 Kapitalkrav (förordning) ***I
 Kapitalkrav (direktiv) ***I
 Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I
 Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I
 Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I
 Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I
 Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I
 Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I
 Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv)***I
 Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)***I
 Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I
 Europeiska arbetsmyndigheten ***I
 Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I
 Förordning om europeisk företagsstatistik ***I
 Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I
 Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I
 Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I
 Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I
 Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I
 Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I
 Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I
 Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I
 Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I
Texter
Slutlig utgåva (586 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy