Показалец 
Приети текстове
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I
 Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***
 Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I
 Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини ***
 Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
 Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
 Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I
 Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I
 Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I
 Капиталови изисквания (Регламент) ***I
 Капиталови изисквания (Директива) ***I
 Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I
 Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I
 Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I
 Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I
 Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I
 Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I
 Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I
 Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I
 Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I
 Европейски орган по труда ***I
 Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
 Регламент относно европейската бизнес статистика ***I
 Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I
 Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
 Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I
 Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I
 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I
 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебно сътрудничество, убежище и миграция ***I
 Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I
 Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност***I

Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I
PDF 235kWORD 71k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0307),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0182/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0395/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила

P8_TC1-COD(2018)0154


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета(2) установява обща и съпоставима правна рамка за европейската статистика за миграцията и международната закрила.

(2)  В отговор на нови потребности в Съюза за статистика за убежището миграцията и управляваната миграция международната закрила и като се има предвид, че характеристиките на миграцията миграционните движения се променят бързо, съществува необходимост от рамка, която да позволява бърз отговор на променящите се потребности по отношение на статистиката за убежището миграцията и управляваната миграция международната закрила. [Изм. 1]

(2a)  Поради постоянно променящото се и разнообразно естество на настоящите миграционни потоци са необходими всеобхватни, съпоставими и разбити по полов признак статистически данни относно мигрантското население, за да се добие представа за действителното положение, да се идентифицират уязвимостите и неравенствата и да се предоставят на лицата, определящи политиката, надеждни данни и информация за разработване на бъдещи публични политики. [Изм. 2]

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства и да разработи политики, които да отчитат равенството между половете и се основават на правата на човека, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно миграцията и международната закрила. [Изм. 3]

(4)  Статистиката за миграцията и международната закрила има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа, с цел да се постигнат най-добрите решения. [Изм. 4]

(4a)  Статистиката за миграцията и международната закрила има основно значение, за да се получи цялостна представа за миграционните движения в рамките на Съюза и да се даде възможност държавите членки да прилагат правилно законодателството на Съюза, като зачитат основните права, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. [Изм. 5]

(4б)  Преследването на лица на основание пол представлява основание за търсене и получаване на международна закрила. Статистическите органи на национално равнище и на равнището на Съюза следва да събират статистически данни относно молбите за международна закрила на основание пол, в това число основано на пола насилие. [Изм. 6]

(5)  С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

(6)  Предоставените данни за миграцията и международната закрила следва да бъдат съгласувани със съответната информация, събрана в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007.

(7)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(3) предоставя референтна рамка за европейската статистика за миграцията и международната закрила. По-специално той съдържа изискването европейската статистика да е съобразена с принципите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност.

(8)  При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и където е приложимо, другите компетентни национални и регионални органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който беше преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(9)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се преразгледат и допълнят съществуващите общи правила за събирането и съставянето на европейска статистика за миграцията и международната закрила, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а вместо това по причини, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, може да бъде постигната в по-пълна степен на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(9a)  За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 862/2007, следва да бъдат разпределени достатъчно финансови ресурси за събирането, анализа и разпространението на висококачествени национални статистически данни и на статистически данни на Съюза относно миграцията и международната закрила, по-специално чрез действия за подкрепа в това отношение в съответствие с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4). [Изм. 7]

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и, на защита на личните данни и на недискриминация и равенство между половете, както е посочено в членове 7, 8, 21 и 8 23 от Хартата и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(5). [Изм. 8]

(10a)  Събирането на групирани по полов признак данни следва да даде възможност да се идентифицират и анализират специфичните уязвимости и качества на жените и мъжете, като се разкриват пропуските и неравенствата. Отчитащите равенството между половете данни относно миграцията имат потенциала да насърчават по-голямо равенство и да предложат възможности на групите в неравностойно положение. Статистическите данни за миграцията следва също така да отчитат променливи като полова идентичност и сексуална ориентация, за да се събират данни относно преживяванията на лицата от групата на ЛГБТКИ+ и неравенствата, на които те са обект, в процесите на миграция и търсене на убежище. [Изм. 9]

(11)  С цел За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 862/2007, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето определяне на правилата за подходящите формати за предаване на разбивки. данните; Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с се упражняват съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(6). [Изм. 10]

(11a)  С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 862/2007 към технологичните и икономическите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 862/2007 за актуализиране на някои определения и допълване с цел определяне на групите от данни и допълнителните разбивки и за установяване на правила относно точността и стандартите за качество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(7). По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 11]

(11б)  Ефективният мониторинг на прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 изисква той да се подлага на оценка на редовни интервали. Комисията следва да направи щателна оценка на статистическите данни, събрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007, както и на тяхното качество и своевременно предоставяне за целите на представянето на доклади пред Европейския парламент и Съвета. Следва да се провеждат тесни консултации с всички действащи лица, участващи в събирането на данни в областта на убежището, в това число агенции на ООН и други съответни международни и неправителствени организации. [Изм. 12]

(12)  Поради това Регламент (ЕО) № 862/2007 следва да бъде съответно изменен.

(13)  Проведена бе консултация с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 862/2007 се изменя, както следва:

-1)  в член 1 буква в) се заменя със следния текст:"

„в) административните и съдебните процедури и производства в държавите-членки, свързани с имиграцията, издаването на разрешения за пребиваване, гражданство, убежище и други форми на международна закрила, незаконното влизане и престой, както и връщанията.“; [Изм. 13]

"

-1a)  Член 2 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 буква й) се заменя със следния текст:"

„й) „молба за международна закрила“ означава молба за международна закрила съгласно определението в член 2, буква з) от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8);“; [Изм. 14]

"

б)  в параграф 1 буква к) се заменя със следния текст:"

„к) „статут на бежанец“ означава статут на бежанец съгласно определението в член 2, буква д)от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 15]

"

в)  в параграф 1 буква л) се заменя със следния текст:"

„л) „статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила“ означава статута, предоставен по силата на субсидиарна закрила по смисъла на определението в член 2, буква ж)от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 16]

"

г)  в параграф 1 буква м) се заменя със следния текст:"

„м) „членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9);“; [Изм. 17]

"

д)  в параграф 1 буква о) се заменя със следния текст:"

„о) „непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава непълнолетно лице по смисъла на член 2, буква л) от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 18]

"

е)  в параграф 1 буква п) се заменя със следния текст:"

„п) „външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета(10);“; [Изм. 19]

"

ж)  в параграф 1 буква р) се заменя със следния текст:"

„р) „граждани на трети страни, на които е отказан достъп“ означава граждани на трети страни, на които е отказан достъп на външна граница, тъй като не изпълняват всички условия за достъп, предвидени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) 2016/399, и не спадат към категориите лица, посочени в член 6, параграф 5 от посочения регламент;“; [Изм. 20]

"

з)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„та) „извеждане“ означава извеждане съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11);“; [Изм. 21]

"

и)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„тб) „доброволно напускане“ означава доброволно напускане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО;“; [Изм. 22]

"

й)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„тв) „подпомогнато доброволното връщане“ означава доброволно връщане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО, подпомогнато с логистична, финансова или друга материална помощ.“; [Изм. 23]

"

к)  Параграф 3 се заличава. [Изм. 24]

-1б)  Член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

Статистика за международната миграция, обичайно пребиваващото население и придобиването на гражданство

1.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

   a) имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:
   i) групи според гражданството – по възраст и пол;
   ii) групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и пол;
   iii) групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване – по възраст и пол;
   б) емигрантите, напускащи територията на държавата членка, разделени по следните показатели:
   i) групи по гражданство;
   ii) възраст;
   iii) пол;
   iv) по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;
   в) лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:
   i) групи според гражданството – по възраст и пол;
   ii) групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и пол;
   г) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата-членка и са придобили гражданство на държавата-членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство;
   га) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата членка и са придобили разрешение за дългосрочно пребиваване през референтната година, разделени по групи според възраст и пол.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до дванадесет месеца след края на базисната година. Първата референтна година е 2020 г.“; [Изм. 25]

"

1)  Член 4 се изменя, както следва:

-a)  в параграф 1 буква в) се заменя със следното:"

„в) молбите за международна закрила, които са оттеглени през референтния период, групирани по вид на оттеглянето;“; [Изм. 26]

"

а)  В параграф 1 се добавят следните букви:"

„г) лицата, подали молба за международна закрила или за вписване в такава молба в качеството им на член на семейството през референтния период и кандидатстващи за международна закрила за първи път;

   га) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени по ускорената процедура, посочена в член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12); [Изм. 27]
   гб) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени съгласно процедурите на границата, посочена в член 43 от Директива 2013/32/ЕС, през референтния период; [Изм. 28]
   гв) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са освободени от ускорената процедура или процедурата на границата в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 6 от Директива 2013/32/ЕС; [Изм. 29]
   гг) лица, които са подали молба за международна закрила, без да са били регистрирани в Евродак, както е посочено в член 14 от Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета(13); [Изм. 30]
   гд) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които могат да представят писмени доказателства, подпомагащи установяването на тяхната самоличност; [Изм. 31]
   ге) лицата, които са подали последваща молба за международна закрила, посочена в член 40 от Директива 2013/32/EС или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период; [Изм. 32]
   гж) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са били задържани в съответствие с Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14) в края на референтния период, групирани по месеците, през които тези лица са били задържани, и основанията за задържането; [Изм. 33]
   гз) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ задържането им в съответствие с Директива 2013/33/ЕС, през референтния период; [Изм. 34]
   ги) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:
   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането; [Изм. 35]
   гй) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тях и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:
   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането; [Изм. 36]
   гк) лицата, които са подали молба за международна закрила и които са били подложени на оценка за определяне на възрастта през референтния период; [Изм. 37]
   гл) решения относно оценките за определяне на възрастта на кандидатите, групирани, както следва:
   i) оценки, с които се заключава, че кандидатът е ненавършило пълнолетие лице;
   ii) оценки, с които се заключава, че кандидатът е пълнолетно лице;
   iii) оценки, които не позволяват да се направи заключение, или преустановени оценки; [Изм. 38]
   гм) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и за които е установено, че се нуждаят от специални процедурни гаранции в съответствие с член 24 от Директива 2013/32/ЕС, или като кандидати със специални потребности за приемане по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2013/33/ЕС през референтния период; [Изм. 39]
   гн) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от безплатна правна помощ съгласно член 20 от Директива 2013/32/ЕС през референтния период, групирани по процедури на първа и втора инстанция; [Изм. 40]
   го) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от материални условия на приемане, осигуряващи подходящ стандарт на живот за кандидатите, в съответствие с член 17 от Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период; [Изм. 41]
   гп) лицата, които са подали молба за международна закрила като непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е определен представител в съответствие с член 25 от Директива 2013/32/ЕС; [Изм. 42]
   гр) лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е бил предоставен достъп до образователната система в съответствие с член 14 от Директива 2013/33/ЕС; [Изм. 43]
   гс) лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и които през референтния период са били настанени в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2011/95/ЕС, групирани по основания за настаняване; [Изм. 44]
   гт) среден брой непридружени малолетни и непълнолетни лица, определени за даден настойник, през референтния период.“; [Изм. 45]

"

б)  Последната алинея от параграф 1 се заменя със следното:"

Статистическите Тези статистически данни се разпределят групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.“; [Изм. 46]

"

ба)  в параграф 2 буква а) се заменя със следното:"

„а) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи през референтния период, групирани, както следва:

   i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;
   ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;
   iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;
   iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;
   v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 47]

"

бб)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се разпределят допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването;“; [Изм. 48]

"

бв)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:"

„в) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на субсидиарна закрила въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването;“; [Изм. 49]

"

бг)  в параграф 2 се добавя следната буква:"

„да) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“; [Изм. 50]

"

в)  В параграф 2 последната алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни се разпределят групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

Тези статистически данни се групират допълнително по решения, приети след индивидуално интервю, и решения, приети без индивидуално интервю. Статистическите данни относно решенията, приети след индивидуално интервю, се групират по индивидуални интервюта, в които кандидатът е получил услугите на преводач, и индивидуални интервюта, в които кандидатът не е получил услугите на преводач.“; [Изм. 51]

"

г)  В параграф 3 буква а) се заличава;

га)  в параграф 3 буква б) се заменя със следното:"

„б) лицата, обхванати от окончателни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи при обжалване или преразглеждане през референтния период, групирани, както следва:

   i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;
   ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;
   iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;
   iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;
   v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 52]

"

гб)  в параграф 3 буква в) се заменя със следното:"

„в) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването;“; [Изм. 53]

"

гв)  в параграф 3 буква г) се заменя със следното:"

„г) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването;“; [Изм. 54]

"

гг)  в параграф 3 се добавя следната буква:"

„жа) лицата, обхванати от окончателни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“; [Изм. 55]

"

д)  В параграф 3 последната алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни по букви б) — ж) се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“; [Изм. 56]

"

да)  Вмъква се следният параграф:"

„3a. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за продължителността на разглеждане на жалбите в календарни дни от момента на подаване на жалбата до момента, в който се приема първоинстанционното решение по жалбата.“; [Изм. 57]

"

е)  В параграф 4 буква г) се заменя със следното:"

„г) броя на прехвърлянията, до които водят решенията, посочени в букви в) и з);“;

"

ж)  В параграф 4 се добавят следните букви:"

„е) броя на исканията за повторно разглеждане за връщане и поемане на лица, търсещи убежище;

   ж) разпоредбите, на които се основават исканията, посочени в буква е);
   з) решенията, взети в отговор на исканията, посочени в буква е);“;

"

з)  В параграф 4 последната алинея се заменя със следното:"

Тези статистически данни се групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни се отнасят до референтни периоди от една календарна година един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година Първият референтен период е януари 2020 г.“; [Изм. 58]

"

за)  Добавя се следният параграф:"

„4a. Статистическите данни, посочени в параграфи 1 – 4, се групират по месеци на подаване на молбата.“; [Изм. 59]

"

1а)  Член 5 се изменя, както следва:

а)   [Изм. 60(Не се отнася до българския текст.)]

б)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:"

„a) гражданите на трети държави, на които е отказан достъп на територията на държава-членка на външната граница, групирани по възраст, пол и гражданство;“; [Изм. 61]

"

[Изм. 62 (Не се отнася до българския текст.)]

в)  В параграф 1 третата алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни, посочени в буква б), се групират по възраст, пол и гражданство на съответните лица, основания за тяхното задържане и място на задържане.“; [Изм. 63]

"

2)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно:

   -a) броя молби за издаване на разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 64]
   -aа) броя на отхвърлените молби за разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 65]
   -аб) броя отхвърлени молби за разрешение за пребиваване, с което се променя имиграционният статут или основанието за престой, през референтния период, групирани по гражданство, по основания за отказ на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 66]
   а) броя на разрешенията за пребиваване, издадени на лица, които са граждани на трети държави, разпределени, както следва:
   i) разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 67]
   ii) разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 68]
   iii) валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 69]
   б) брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени групирани по гражданство, по вид на статута на дългосрочно пребиваващ, по възраст и по пол.“. [Изм. 70]

За статистическите данни по букви -а), -аа) и a) разрешителни, издадени по семейни причини, се групират допълнително по основания и по статут на спонсора на гражданина на трета страна.“; [Изм. 71]

"

б)  Параграф 3 се заменя със следното:"

„Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до шест месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“;

"

3)  Член 7 се изменя, както следва:

-a)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:"

„а) броя на граждани на трети страни, които са в незаконно положение на територията на държава-членка и са адресати на административно или съдебно решение или акт, в който се заявява или декларира, че пребиваването им е незаконно и с който се възлага задължение за напускане на територията на държавата-членка, групирани по гражданство на съответните лица и по основанията за решението;“; [Изм. 72]

"

-aа)  В параграф 1 се вмъква следната буква:"

„aa) броя на гражданите на трети държави, посочени в буква а) от настоящия член, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за забрана за влизане, както е посочено в член 11 от Директива 2008/115/ЕО, в края на референтния период, групирани по гражданство на съответните лица;“; [Изм. 73]

"

-аб)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аб) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО през референтния период;“; [Изм. 74]

"

-ав)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ав) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месец на задържането на тези граждани на трети държави;“; [Изм. 75]

"

-аг)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аг) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:

   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането;“; [Изм. 76]

"

-ад)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ад) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тези лица и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:

   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането;“; [Изм. 77]

"

-ае)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ае) броя на гражданите на трети държави, за които е било постановено административно решение за отлагане на извеждането съгласно член 9 от Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по основание за отлагане и по гражданство на съответните лица;“; [Изм. 78]

"

-аж)  В параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аж) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им и които са обжалвали по съдебен ред, както е посочено в член 15, параграф 2 от Директива № 2008/115/ЕО, през референтния период;“; [Изм. 79]

"

а)  В параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

б) броя на граждани на трети държави, които в действителност са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, както е посочено в буква а), разпределени групирани по гражданство на върнатите лица, по вид на връщането и получената помощ и по държава по местоназначение. и допълнително групирани по връщания в държавата на произход на гражданина на трета държава;“; [Изм. 80]

"

aа)  В параграф 1 се добавя следната буква:"

„ба) броя на граждани на трети държави, които са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, групирани по вида на решението или акта, както следва:

   i) в съответствие с официално споразумение на Съюза за обратно приемане;
   ii) в съответствие с неофициално споразумение на Съюза за обратно приемане;
   iii) в съответствие с национално споразумение за обратно приемане;

Тези статистическите данни се групират допълнително по държави по местоназначение и по гражданство на съответните лица.“; [Изм. 81]

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Статистическите данни, посочени в параграф 1, се групират по възраст и пол на съответното лице, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца две седмици след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.“; [Изм. 82]

"

4)  Член 8 се заличава.

4a)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използваните източници на данни, основанията за избор на тези източници и отражението на избраните източници върху качеството на статистиката, механизмите, прилагани за гарантиране на защитата на личните данни, както и за използваните методи на оценяване и информират Комисията (Евростат) за извършените промени.“; [Изм. 83]

"

4б)  Вмъква се следният член:"

„Член 9а

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на определенията, посочени в член 2, параграф 1.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на настоящия регламент чрез:

   a) определяне на категориите въз основа на групите по държави по рождение, групите по държави на предишно и следващо място на обичайно пребиваване и групите по гражданство, както е предвидено в член 3, параграф 1;
   б) определяне на категориите въз основа на основанията за издаване на разрешителните за пребиваване, предвидени в член 6, параграф 1, буква а);
   в) определяне на допълнителните разбивки;
   г) определяне на правилата за точност и стандартите за качество.“; [Изм. 84]

"

5)  Член 10 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел определяне на разбивки в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, както и за установяване на правилата за подходящите формати за предаване на данните, както е предвидено в член 9. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.“; [Изм. 85]

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.“.

"

б)  В Параграф 2 буква г) се заличава. [Изм. 86]

5a)  Вмъква се следният член:"

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“; [Изм. 87]

"

(5б)  Член 11 се изменя, както следва:

a)  Заглавието се заменя със следното:"

„Процедура на комитет“; [Изм. 88]

"

б)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.“; [Изм. 89]

"

в)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 10 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като се вземат предвид разпоредбите на член 11 от него.“; [Изм. 90]

"

г)  параграф 3 се заличава. [Изм. 91]

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4, параграфи 1 и 2 и член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 862/2007 се прилагат от 1 март 2020 г.

Член 4, параграфи 3 и 4 и член 6, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007 се прилагат от 1 юли 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

за Европейския парламент за Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).
(3)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(4) Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
(5) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(6)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(7) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(8) Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(9) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31)
(10) Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(11) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(12) Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(13) Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).
(14) Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).


Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))
P8_TA(2019)0360A8-0187/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06929/2019),

—  като взе предвид Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, подписан в Женева на 20 май 2015 г. (11510/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0133/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0187/2019),

1.  дава своето одобрение за присъединяване на Европейския съюз към акта;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I
PDF 141kWORD 54k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0365),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0383/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0036/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение трите изявления на Комисията, приложени към настоящата резолюция, първото и второто от които ще бъдат публикувани в серия L на Официален вестник на Европейския съюз, заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

P8_TC1-COD(2018)0189


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1753.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания от страна на ЕС по отношение на неселскостопанските продукти

Комисията взема предвид резолюцията на Европейския парламент от 6 октомври 2015 г. относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания от страна на ЕС по отношение на неселскостопанските продукти.

В допълнение към проучването от 2013 г., през ноември 2018 г. Комисията започна проучване, с цел да получи допълнителни икономически и правни доказателства относно защитата на ГУ за неселскостопански продукти в рамките на единния пазар и допълнителни данни по въпроси като конкурентоспособност, нелоялна конкуренция, фалшифициране, възприятия на потребителите, разходи/ползи, както и за ефективността на моделите за защита на ГУ за неселскостопански продукти с оглед на принципа на пропорционалност.

В съответствие с принципите за по-добро регулиране и ангажиментите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, Комисията ще се запознае внимателно с проучването и доклада относно участието на Съюза в Женевския акт, както е посочено в члена относно мониторинга и преразглеждането на Регламента относно действията на Съюза след неговото присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, и ще разгледа възможни следващи стъпки.

Изявление на Комисията относно процедурата, предвидена в член 9а, параграф 3 от Регламента

Комисията отбелязва, че макар процедурата, предвидена в член 9а, параграф 3 от Регламента, да е правна необходимост предвид изключителната компетентност на Съюза, все пак тя може да посочи изрично, че в контекста на настоящите достижения на правото на ЕС всяка такава нейна намеса би била извънредна и надлежно обоснована. По време на консултациите с дадена държава членка Комисията ще положи всички усилия за изясняване, съвместно с държавата членка, на всички възникнали опасения, с цел да се избегне издаването на отрицателно становище. Комисията отбелязва, че всяко отрицателно становище ще бъде съобщавано в писмена форма на съответната държава членка и в съответствие с член 296 от ДФЕС ще съдържа мотивите, на които се основава. Комисията отбелязва освен това, че едно отрицателно становище няма да възпрепятства подаването на ново заявление по отношение на същото наименование за произход, ако причините за отрицателното становище са били отстранени след издаването му или вече не са актуални.

Изявление на Комисията относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Комисията отбелязва, че Съюзът разполага с изключителна външна компетентност относно географските означения и се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба като страна на собствено основание. Това следва от решението на Съда от 25 октомври 2017 г. по дело C-389/15 (Комисия/Съвет). С оглед на изключителната външна компетентност на Съюза, държавите членки са възпрепятствани да станат страни на собствено основание по Женевския акт и не следва сами да предлагат закрила за новите географски означения, регистрирани от трети държави — членки на Лисабонската система. Като взема предвид изключителните обстоятелства с оглед на това, че седем държави членки дълго време са били страни по Лисабонската спогодба, както и че те имат значителна интелектуална собственост, регистрирана по спогодбата, което изисква гладък преход, Комисията по изключение би се съгласила, в този конкретен случай, България, Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Италия, Португалия да получат разрешение да се присъединят към Женевския акт в интерес на ЕС.

Комисията силно се противопоставя на продължаващата настойчивост на Съвета относно възможността всички държави — членки на ЕС, които желаят да направят това, да получат разрешение да ратифицират или да се присъединят към Женевския акт наред със Съюза, посочвайки като основание узаконяването на правото на гласуване на Съюза с оглед на член 22, параграф 4, буква б), подточка ii) от Женевския акт вместо горепосочените извънредни обстоятелства.

Освен това Комисията би искала да припомни, че, тъй като Съюзът е упражнил вътрешната си компетентност по отношение на географските означения на селскостопански продукти, държавите — членки на ЕС, не разполагат със собствени национални системи за закрила на географските означения на тези продукти.

Поради това Комисията си запазва правата, включително правото да използва средства за правна защита срещу решението на Съвета, и категорично счита, че този случай не представлява прецедент за други съществуващи или бъдещи международни/СОИС споразумения, по-специално, но не само в случаите, когато ЕС вече е ратифицирал международни споразумения на собствено основание въз основа на изключителната си компетентност.

(1) OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 55.


Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
PDF 115kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15056/2018),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0051/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0191/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Филипини.

(1)OВ L 322, 18.12.2018 г., стр. 3.


Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини ***
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06781/2019),

—  като взе предвид проекта на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (11178/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0134/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0186/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
PDF 111kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0049/2019),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0194/2019),

A.  като има предвид, че с писмо от 14 февруари 2019 г. Съветът се е консултирал с Парламента относно назначаването на Виорел Щефан за член на Европейската сметна палата;

Б.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че на своето заседание от 8 април 2019 г. комисията по бюджетен контрол проведе изслушване на кандидата на Съвета за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
PDF 112kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))
P8_TA(2019)0365A8-0195/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0116/2019),

—  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0195/2019),

A.  като има предвид, че с писмо от 5 март 2019 г. Съветът се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Ивана Малетич за член на Европейската сметна палата;

Б.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че на своето заседание от 8 април 2019 г. комисията по бюджетен контрол проведе изслушване на кандидата на Съвета за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I
PDF 132kWORD 58k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0218),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 16, 33, 43, 50, 53, параграф 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, 325, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 31от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0159/2018),

—  като взе предвид становищата на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 16, член 43, параграф 2, член 50, член 53, параграф 1, член 91, член 100, член 114, член 168, параграф 4, член 169, член 192, параграф 1 и член 325, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 31 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 26 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(2),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0398/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

P8_TC1-COD(2018)0106


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1937.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно Директивата за защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза

По време на прегледа, който трябва да бъде извършен съгласно член 27 от Директивата, Комисията ще разгледа възможността за разширяване на нейното приложно поле с цел да се включат определени актове въз основа на членове 153 и 157 от ДФЕС след консултации със социалните партньори, когато това е уместно, в съответствие с член 154 от ДФЕС.

(1) ОВ C 405, 9.11.2018 г., стр. 1.
(2) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 155.


Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I
PDF 124kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
P8_TA(2019)0367A8-0430/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0092),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0111/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0430/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране

P8_TC1-COD(2018)0041


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1160.)

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.


Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I
PDF 123kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
P8_TA(2019)0368A8-0431/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0110),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0110/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0431/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014

P8_TC1-COD(2018)0045


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1156.)

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.


Капиталови изисквания (Регламент) ***I
PDF 127kWORD 65k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
P8_TA(2019)0369A8-0242/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0850),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0480/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 май 2017 г. да разреши на комисията по икономически и парични въпроси да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0242/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване, и на Регламент (ЕС) № 648/2012

P8_TC1-COD(2016)0360A


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/876.)

(1) OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.


Капиталови изисквания (Директива) ***I
PDF 126kWORD 61k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
P8_TA(2019)0370A8-0243/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0854),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0474/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0243/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

P8_TC1-COD(2016)0364


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/878.)

(1) OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.


Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I
PDF 125kWORD 62k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
P8_TA(2019)0371A8-0216/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0851),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0478/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0216/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

P8_TC1-COD(2016)0361


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/877.)

(1) OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17.
(2) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.


Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I
PDF 124kWORD 59k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))
P8_TA(2019)0372A8-0218/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0852),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0481/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г.(1),

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0218/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО

P8_TC1-COD(2016)0362


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/879.)

(1) OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17.
(2) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.


Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I
PDF 242kWORD 80k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0339),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0206/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейската централна банка,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0180/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации

P8_TC1-COD(2018)0171


(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (ЦКОДО), биха могли да спомогнат за преодоляването на някои слабости, които излязоха наяве при финансовата криза през 2007 – 2008 г. или възникнаха в резултат от нея. По-конкретно, ЦКОДО биха могли да помогнат на банките и другите финансови институции да диверсифицират по-добре експозициите си към държавни дългови инструменти, да ограничат допълнително зависимостта си от държавните ценни книжа и да подобрят предлагането на нискорискови активи в евро, като улеснят прилагането на паричната политика. Освен това ЦКОДО биха могли да направят облигациите, емитирани на малки и по-малко ликвидни национални пазари, по-привлекателни за чуждестранните инвеститори — което може да насърчи поделянето на риска с участието на частния сектор и ограничаването на риска, както и да доведе до по-ефективно разпределяне на рисковете сред финансовите субекти.

(2)  Съгласно действащата нормативна уредба ЦКОДО биха били третирани като секюритизации и оттам — подложени на допълнителни изисквания за заделяне на капитал и намаления на стойността в зависимост от изискванията за заделяне на капитал и намаленията на стойността за държавните облигации от еврозоната в базисния портфейл. Тези допълнителни такси и намаления на стойността биха попречили на създаването и използването на ЦКОДО от частния сектор, въпреки че ЦКОДО съдържат по-ниски рискове от онези, свързани с други видове секюритизации. Въпреки това някои рискове преобладават, като например рисковете, свързани със складовете или с измамно поведение от страна на дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Следователно, за да се позволи пазарната поява на този продукт, ЦКОДО следва да бъдат уредени по начин, който е по-съобразен с техните продуктови характеристики и свойства.

(2a)  В качеството им на секюритизации ЦКОДО са изложени на специфични продуктови рискове, свързани с ДСИЦ, т.е. правно обособен и самостоятелен субект, създаден с цел да емитира ЦКОДО. Транш за първа загуба извън банковата система ще бъде от основно значение за намаляване на връзката на банките с държавните ценни книжа. Ето защо преференциалното регулаторно третиране, предоставено на базовите активи на ЦКОДО, трябва да бъде разширено, така че да обхваща дяловите участия на банките по първостепенни траншове на ЦКОДО.

(3)  Въвеждането на нормативна основа за управлявано от пазара развитие на ЦКОДО е част от усилията на Комисията за намаляване на рисковете за финансовата стабилност и за доизграждане на банковия съюз. ЦКОДО биха могли да спомогнат за допълнителното диверсифициране на портфейлите в банковия сектор, като същевременно послужат за нов източник на високо-качествени обезпечения – нещо, което е особено целесъобразно при трансграничните финансови операции, както и при операциите на централните банки от евросистемата и централните контрагенти. Освен това с ЦКОДО би се увеличил броят на наличните инструменти за трансгранично инвестиране и частно поделяне на риска, което е в подкрепа на усилията на Комисията за доизграждане на банковия съюз и за задълбочаване и все по-тясно интегриране на европейските капиталови пазари в контекста на съюза на капиталовите пазари.

(4)  ЦКОДО не налагат обединяване на рисковете и загубите между държавите членки, защото държавите членки не гарантират общо съответните си задължения в рамките на портфейла от държавни облигации, служещ за база на ЦКОДО. Нормативната основа за възникването на ЦКОДО не налага и никакви промени в настоящото регулаторно третиране на експозициите към държавни дългови инструменти.

(5)  За постигане на целите за географска диверсификация на риска в рамките на банковия съюз и вътрешния пазар, базисният портфейл на ЦКОДО следва да бъде съставен от държавни облигации на държавите членки, чиято парична единица е еврото. С цел да се избегне валутният риск, в базисния портфейл на ЦКОДО следва да се разреши да бъдат включвани само държавните облигации в евро на държавите членки, чиято парична единица е еврото. С цел държавните облигации на всяка държава членка от еврозоната да участват в създаването на ЦКОДО в съответствие с дела на съответната държава членка в стабилността на еврозоната като цяло, относителното тегло на националните държавни облигации в базисния портфейл на ЦКОДО следва да бъде много близко до относителното тегло на съответните държави членки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки.

(6)  С цел да се осигурят висококачествени нискорискови активи и същевременно да се отчете различната склонност на инвеститорите към поемане на риск, емисиите на ЦКОДО следва да се състоят от първостепенен транш и от един или повече подчинени траншове. Първостепенният транш, възлизащ на седемдесет процента от номиналната стойност на всяка емисия на ЦКОДО, следва да осигури равнище на очакваната загуба, което да не се отклонява съществено от това на най-безопасните държавни облигации от еврозоната при отчитане на риска и корелацията на държавните облигации в базисния портфейл от държавни облигации на ЦКОДО. Подчинените траншове следва да осигурят защита на първостепенния транш. ▌С цел да се ограничи рискът при транша с най-нисък ранг (траншът, който поема загубите преди всеки друг транш), номиналната му стойност следва все пак да е поне % от оставащата номинална стойност на цялата емисия ЦКОДО. Като се има предвид специфичната сложност на продукта, придобиването от страна на потребителите на дребно следва да се разглежда само като първостепенни траншове, а не като подчинени траншове.

(7)  За да се гарантира целостта на емисиите на ЦКОДО и да се ограничат максимално рисковете, свързани с притежаването и управлението на базисния портфейл от държавни облигации, матуритетите на базовите държавни облигации следва да бъдат тясно съобразени с матуритета на ЦКОДО, а съставът на базисния портфейл от държавни облигации следва да остане неизменен за целия жизнен цикъл на ЦКОДО.

(8)  Стандартизираният състав на базисния портфейл на ЦКОДО може да затрудни или възпрепятства емитирането на ЦКОДО, ако на пазара не са налични държавни облигации от една или повече държави членки. Поради тази причина следва да е възможно облигациите на дадена държава членка да бъдат изключени от бъдещите емисии на ЦКОДО, ако — и докато — емитирането на държавни облигации от дадената държава членка е значително ограничено поради намалена потребност от публичен дълг или затруднен достъп до пазара.

(9)  С оглед на достатъчната хомогенност на ЦКОДО, изключването и повторното интегриране в базисния портфейл от държавни облигации на държавните облигации на дадена държава членка следва да се разрешава само след решение на Комисията, така че всички емитирани по едно и също време ЦКОДО да имат един и същ базисен портфейл от държавни облигации. ЦКОДО представляват нови продукти и, за да се осигури непрекъснатост на издаването им на пазара, е необходим навременен механизъм за вземане на решения за коригиране на базисния портфейл на ЦКОДО в случаите, когато дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара. Освен това коментаторите и заинтересованите страни изразиха опасения относно вероятността от отрицателно въздействие върху ликвидността на пазарите за съответните държавни облигации, които опасения заслужават да бъдат възприети сериозно. За тази цел с настоящия регламент се възлага на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(5) (ЕОЦКП), задължението да наблюдава пазарите за ЦКОДО и съответните държавни облигации за признаци на нестабилност.

(9a)  Въз основа на наблюденията на ЕОЦКП и с помощта на докладите им Комисията следва да бъде оправомощена да предостави ясно определение за „пазарна ликвидност“ и метод за нейното изчисляване, както и да определи критериите, с помощта на които ЕОЦКП следва да оценява дали дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара, за целите на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 290 от ДФЕС. При подготовката и изготвянето на този делегиран акт Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(10)  Фиксираният размер на първостепенния транш на емисиите на ЦКОДО може да бъде ограничен за бъдещите емисии на ЦКОДО, ако неблагоприятна пазарна конюнктура, която сериозно нарушава функционирането на пазара на държавен дълг в дадена държава членка или в Съюза, налага да се ограничи размерът на първостепенния транш, за да се запази неговото високо качество и нисък риск. Когато тази неблагоприятна конюнктура отмине, размерът на първостепенния транш при бъдещите емисии ЦКОДО следва да бъде върнат на първоначалната му стойност от седемдесет процента. ▌

(11)  Инвеститорите следва да бъдат защитени във възможно най-голяма степен от риска от изпадане в несъстоятелност на институцията, която придобива държавните облигации („първоначален купувач“) за целите на съставянето на базисния портфейл на ЦКОДО. Поради тази причина ЦКОДО следва да могат да се емитират само от дружества със специална инвестиционна цел („ДСИЦ“), чиято дейност се състои изключително в емитирането и управлението на ЦКОДО и които не поемат никакви други дейности като например кредитиране. Поради същата причина ДСИЦ следва да подлежат на строги изисквания за обособяване на активите.

(12)  С цел да управляват ограничените падежни несъответствия в периода между получаването на постъпленията по базисния портфейл от обслужването на дълга и датите на плащане на инвеститорите в ЦКОДО, ДСИЦ следва да могат да инвестират постъпленията по базисния портфейл от държавни облигации на ЦКОДО от обслужването на дълга единствено в парични средства или във високоликвидни финансови инструменти с нисък пазарен и кредитен риск.

(12a)  Държавите членки следва да гарантират, че притежаването на държавни облигации от ДСИЦ се ползва със същото третиране като всяко друго притежаване на същата държавна облигация или на други държавни облигации, емитирани със същите условия.

(13)  Само продуктите, които удовлетворяват предвидените в настоящия регламент изисквания за състава и матуритета на базисния портфейл, размера на първостепенния транш и на подчинените траншове, и чието издаване е в съответствие с режима на надзор, следва ▌да се ползват с регулаторното третиране, предвидено в настоящия регламент.

(14)  Системата за сертифициране от ЕОЦКП следва да гарантира, че дадена емисия на ЦКОДО удовлетворява изискванията на настоящия регламент. Поради това ЕОЦКП следва да води списък на сертифицираните ЦКОДО ▌, за да позволи на инвеститорите да проверяват дали комерсиализиран като ЦКОДО продукт наистина е такъв. Поради същата причина, в този списък ЕОЦКП следва да посочва дали по отношение на дадени ЦКОДО е била наложена санкция, както и да отстранява от този списък продуктите, за които е установено, че са в нарушение на настоящия регламент.

(15)  Инвеститорите следва да могат да разчитат на сертифицирането на ЦКОДО от страна на ▌ЕОЦКП, както и на предоставяната от ДСИЦ информация. Информацията за ЦКОДО и за държавните облигации в техния базисен портфейл следва да позволява на инвеститорите да разбират, оценяват и сравняват сделките с ЦКОДО, а не да разчитат единствено на трети страни, в т.ч. на агенциите за кредитен рейтинг. Тази възможност следва да позволи на инвеститорите да действат предпазливо и да извършват ефикасна надлежна проверка. Информацията за ЦКОДО следва да бъде предоставяна безплатно на инвеститорите посредством стандартизирани образци, на уебсайт, който осигурява непрекъснат достъп до данните.

(16)  За да се предотвратяват злоупотребите и да се поддържа доверието в ЦКОДО, ЕОЦКП следва да предвиди подходящи административни санкции и корективни мерки за небрежност или умишлено нарушение на изискванията за уведомяване или на продуктовите изисквания към ЦКОДО.

(17)  Инвеститорите в различните финансови сектори следва да могат да инвестират в ЦКОДО при същите условия, при които инвестират в базовите държавни облигации от еврозоната, с изключение на инвестициите на банките в дялови участия в подчинени траншове на ЦКОДО. Поради това, за да бъдат третирани ЦКОДО в различните регламентирани финансови сектори както базовите им активи, следва да бъдат изменени Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) и Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(18)  За запазване на финансовата стабилност, за осигуряване на доверието на инвеститорите и за насърчаване на ликвидността е важно върху пазарите на ЦКОДО да бъде упражняван подходящ и ефективен надзор. За тази цел ЕОЦКП следва да бъде известяван за емитирането на ЦКОДО и следва да получава от ДСИЦ цялата информация, необходима за изпълнението на надзорните му задачи. С надзора с оглед спазването на настоящия регламент се цели най-вече защитата на инвеститорите; където е приложимо, този надзор се извършва по отношение на аспектите, които могат да са свързани с емитирането или притежаването на ЦКОДО от регламентирани финансови субекти.

(19)  Националните компетентни органи на субектите, участващи в съставянето на ЦКОДО или в пазара на ЦКОДО и ЕОЦКП, следва тясно да координират надзорните си действия и да осигуряват последователност в решенията си. ▌

(20)  Като се има предвид, че ЦКОДО са нови продукти, чието въздействие върху пазарите за съответните държавни дългови ценни книжа е неизвестно, уместно е Европейският съвет за системен риск (ЕССР), националните компетентни органи и определените органи за макропруденциалните инструменти да упражняват надзор върху пазара на ЦКОДО. С тази цел ЕССР следва да се възползва от правомощията, предоставени му съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета(10), и ако е уместно, да отправи предупреждения и представи предложения за корективни действия на компетентните органи.

(21)  Предвид високо специализирания експертен опит на ЕОЦКП в областта на ценните книжа и пазарите на ценни книжа е целесъобразно да му се възложи разработването на проекти на регулаторни технически стандарти за начините, по които ДСИЦ могат да вложат постъпленията от плащанията по главницата или лихвата в базисния портфейл на ЦКОДО, информацията, която ДСИЦ трябва да предоставя на ЕОЦКП за уведомяване и сертифициране на емисия ЦКОДО, информацията, която трябва да бъде предоставена преди прехвърлянето на дадени ЦКОДО, както и задълженията за сътрудничество и обмен на информация сред компетентните органи. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези стандарти по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(22)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема и технически стандарти за изпълнение — чрез актове за изпълнение по силата на член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 — по отношение на изискванията към ДСИЦ за уведомяване преди емитиране на ЦКОДО.

(23)  С цел да се осигурят еднообразни условия за прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да разполага с изпълнителни правомощия, за да решава дали държавните облигации на дадена държава членка следва да се отстранят или включат в базисния портфейл на ЦКОДО и дали следва да се промени размерът на първостепенния транш на бъдещите емисии ЦКОДО. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(24)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се създаде уредба на ЦКОДО, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, като се има предвид, че развитието на пазара на ЦКОДО зависи от премахването на пречките, произтичащи от прилагането на законодателството на Съюза, както и че равнопоставени условия на конкуренция на вътрешния пазар за всички институционални инвеститори и дружества, участващи във функционирането на ЦКОДО, могат да бъдат постигнати само на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава 1

Предмет, приложно поле и определения

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава обща уредба на ценните книжа, обезпечени с държавни облигации („ЦКОДО“).

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за първоначалните купувачи, дружествата със специална инвестиционна цел, инвеститорите и всеки друг субект, който участва в емитирането или притежаването на ЦКОДО.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „компетентен орган“ означава публичен орган или орган, официално признат от националното законодателство, оправомощен по силата на националното право или правото на Съюза да изпълнява предвидените в настоящия регламент задачи;

(2)  „държавна облигация“ означава дългов инструмент, емитиран от централното правителство на държава членка, емитиран и финансиран в паричната единица на тази държава членка, с първоначален матуритет от — или над — една година;

(3)  „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“ („ЦКОДО“) означава финансови инструменти в евро, чийто кредитен риск е свързан с експозициите към портфейл от държавни облигации и които удовлетворяват изискванията на настоящия регламент;

(4)  „дружество със специална инвестиционна цел“ („ДСИЦ“) означава юридическо лице, различно от първоначалния купувач, което емитира ЦКОДО и извършва съответните дейности във връзка с базисния портфейл от държавни облигации в съответствие с членове 7 и 8 от настоящия регламент;

(5)  „първоначален купувач“ означава юридическо лице, което купува държавни облигации от свое име и впоследствие ги прехвърля на ДСИЦ за целите на емитирането на ЦКОДО;

(6)  „инвеститор“ означава физическо или юридическо лице, което притежава ЦКОДО;

(7)  „транш“ означава договорно установен сегмент от кредитния риск по състоящия се от държавни облигации базисен портфейл на ЦКОДО; понесената евентуална кредитна загуба при позиция в този сегмент е по-голяма или по-малка отколкото при позиция със същия размер в друг сегмент от този кредитен риск;

(8)  „първостепенен транш“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите, които не са били поети от всички подчинени траншове в тази емисия ЦКОДО;

(9)  „подчинен транш“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите преди първостепенния транш;

(10)  „транш с най-нисък ранг“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите преди всеки друг транш.

Глава 2

Състав, матуритет и структура на ЦКОДО

Член 4

Състав на базисния портфейл

1.  Базисният портфейл на ЦКОДО се състои само от следното:

а)  държавни облигации на държави членки, чиято парична единица е еврото;

б)  приходите от изплащането на тези държавни облигации.

2.  Теглото на държавните облигации на всяка държава членка в рамките на даден базисен портфейл на ЦКОДО („базово тегло“) е равно на относителното тегло на вноската на тази държава членка в капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) по алгоритъма за записване и внасяне на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, както е предвидено в член 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

ДСИЦ могат да се отклоняват до десет процента от определената чрез прилагането на базовото тегло номинална стойност на държавните облигации на всяка държава членка.

3.  След сертифицирането на първите ЦКОДО ЕОЦКП започва, без необосновано забавяне, да наблюдава и оценява непрестанно дали е налице някоя от следните ситуации:

а)  за предходните дванадесет месеца („референтен период“) държавата членка е емитирала по-малко от половината от размера държавни облигации, равен на произведението на относителното тегло, определено в съответствие с параграф 2, и общия размер на ЦКОДО, емитирани през последните дванадесет месеца преди референтния период;

aа)   емитирането на ЦКОДО е оказало значително отрицателно въздействие върху пазарната ликвидност на държавните облигации на държава членка включени в базисния портфейл;

б)  през предходните дванадесет месеца държавата членка е финансирала поне половината от годишните си потребности от финансиране чрез официална финансова подкрепа за изпълнението на програма за макроикономически корекции, както е посочено в член 7 от Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета(12), или по някаква причина държавата членка вече не се ползва с достъп до пазара.

За целите на буква аа) от първа алинея „пазарната ликвидност“ се определя, като се вземат под внимание следните минимални критерии: данни от предходните три месеца за ширината и дълбочината на пазара, доказани от ниски спредове купува — продава, високи обеми на търговия и голям брой разнообразни участници на пазара.

За целите на буква аа) от първа алинея, до ... [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 24а с цел да се даде ясно определение и метод на изчисляване на „пазарната ликвидност“ за целите на настоящия регламент.

За целите на буква б) от първа алинея, до ... [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 24а, за да допълни настоящия регламент чрез определянето на критериите, с помощта на които ЕОЦКП ще оценява дали дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара.

3a.  ЕОЦКП извършва текущ мониторинг и оценка дали дадена държава членка, чиито държавни облигации са включени в базисния портфейл на ЦКОДО, вече не се ползва с достъп до пазара или е започнала участие в програма за макроикономическо адаптиране, дали емитирането на ЦКОДО не е оказало значително отрицателно въздействие върху пазарната ликвидност и дали базовите тегла на държавите членки с ограничена наличност на държавни облигации не възпрепятстват издаването на нови ЦКОДО – или пък дали някоя от изброените ситуации, която е била валидна за дадена държава членка, вече не е налице.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че е налице някоя от ситуациите, посочени в букви а) или аа) от първа алинея на параграф 3, ЕОЦКП може да поиска от Комисията да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че е налице ситуация, посочена в буква б) от първа алинея на параграф 3, ЕОЦКП може да поиска от Комисията или да изключи държавата членка от базисния портфейл на ЦКОДО, или да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че ситуацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея на параграф 3, вече не е налице, ЕОЦКП може да поиска от Комисията да възстанови държавните облигации на държавата членка в базисния портфейл на ЦКОДО и да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

В рамките на 48 часа от искането, посочено във втора, трета и четвърта алинея, и въз основа на представените от ЕОЦКП мотиви и доказателства, Комисията прави едно от следните неща:

а)  приема акт за изпълнение, който или изключва държавните облигации на държавата членка от базисния портфейл на ЦКОДО, или коригира базовите тегла на съответните държави членки;

б)  приема акт за изпълнение за отхвърляне на исканото изключване или коригиране на базовите тегла на съответните държави членки; или

в)  приема акт за изпълнение за възстановяване на държавните облигации на държавата членка в базисния портфейл на ЦКОДО, като съответно коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

3б.  Всеки акт за изпълнение, приет съгласно параграф 3 на настоящия член, се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Когато дадена държава членка е изключена от базисния портфейл на ЦКОДО в резултат на акт за изпълнение съгласно параграф 3а, базовите тегла на държавните облигации на останалите държави членки се определят чрез изключване на държавните облигации на държавата членка, посочена в параграф 3а, и прилагане на метода за изчисление, посочен в параграф 2. Когато се прилага акт за изпълнение съгласно параграф 3а и базовите тегла са коригирани, базовите тегла се прилагат в съответствие с акта за изпълнение.

Срокът на изключването или корекцията е валиден за първоначален период от един месец. След като се е консултирала с ЕОЦКП, Комисията може посредством акт за изпълнение да удължи срока на изключване или коригиране на базовите тегла съгласно настоящия член за допълнителни периоди от един месец. Ако срокът на изключването или на коригирането не бъде удължен до края на първоначалния срок или до края на всеки следващ удължен срок, действието му се преустановява автоматично.

3в.   ЕЦБ своевременно се уведомява за всяко едно решение, взето съгласно параграфи 3а и 3б.

Член 5

Матуритет на базовите активи

1.  Траншовете на ЦКОДО, които са част от една и съща емисия, имат един и същ първоначален падеж. Този падеж настъпва един ден или повече след падежа на държавната облигация в базисния портфейл, която е с най-дълъг матуритет.

2.  Матуритетът на която и да е държавна облигация в базисния портфейл на ЦКОДО не може да бъде по-кратък с повече от шест месеца от матуритета на държавната облигация с най-дълъг матуритет в този портфейл.

Член 6

Структура на траншовете, плащания и загуби

1.  Всяка емисия на ЦКОДО се състои от първостепенен транш и един или повече подчинени траншове. Остатъчната номинална стойност на първостепенния транш е седемдесет процента от остатъчната номинална стойност на цялата емисия на ЦКОДО. Броят и оставащата номинална стойност на подчинените траншове се определя от ДСИЦ, като обаче номиналната стойност на транша с най-нисък ранг трябва да е поне пет процента от оставащата номинална стойност на цялата емисия на ЦКОДО.

2.  При пазарна конюнктура с остро отрицателно въздействие върху функционирането на пазара на държавен дълг в дадена държава членка или в Съюза и ако Комисията потвърди в съответствие с параграф 4 наличието на такова въздействие, за всички емисии на ЦКОДО след това потвърждаване ДСИЦ свежда на шестдесет процента оставащата номинална стойност на първостепенния транш.

Когато Комисията в съответствие с параграф 4 потвърди, че това въздействие е отминало, параграф 1 се прилага за всички емисии на ЦКОДО след това потвърждаване.

3.  ЕОЦКП наблюдава и преценява дали ситуацията по параграф 2 е налице или е отминала и информира Комисията за това.

4.  Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който да установи, че ситуацията по параграф 2 е налице или вече е отминала. Този акт за изпълнение се приема по процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

5.  Плащанията по ЦКОДО зависят от плащанията по базисния портфейл от държавни облигации.

6.  Разпределянето на загубите и последователността на плащанията се определя, неизменно за целия жизнен цикъл на емисията на ЦКОДО, според съответния транш от емисията на ЦКОДО.

Загубите се признават и разпределят при реализирането им.

Член 7

Емитиране на ЦКОДО и задължения на ДСИЦ

1.  ДСИЦ удовлетворява всички изброени по-долу изисквания:

а)  установено е в Съюза;

б)  дейността му се състои единствено в емитирането на ЦКОДО и обслужването на емисии на ЦКОДО, както и в управляването на базисните портфейли на тези емисии на ЦКОДО в съответствие с членове 4, 5, 6 и 8;

в)  ДСИЦ носи цялата отговорност за предоставянето на услугите и дейностите по буква б).

2.  ДСИЦ има пълно право на собственост върху базисния портфейл на емисия на ЦКОДО.

Базисният портфейл на емисия на ЦКОДО представлява споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(13) за гарантиране на финансовите задължения на ДСИЦ към инвеститорите в съответната емисия на ЦКОДО.

Притежаването на ЦКОДО от дадена емисия на ЦКОДО не предоставя никакви права, нито вземания по отношение на активите на емитиралото тези ЦКОДО ДСИЦ извън рамките на базисния портфейл на същата емисия и приходите от притежаването на дадените ЦКОДО.

Намаляването на стойността или на постъпленията по базисния портфейл от държавни облигации не поражда за инвеститорите право на иск.

3.  ДСИЦ води отчетност и регистри, така че:

а)  да обособява своите активи и финансови ресурси от тези на базисния портфейл на емисията на ЦКОДО и свързаните с нея постъпления;

б)  да обособява базисния портфейл и постъпленията на всяка емисия на ЦКОДО;

в)  да обособява позициите на всеки инвеститор или посредник;

г)  да проверява, че във всеки един момент броят на ЦКОДО от дадена емисия е равен на сбора на ЦКОДО, притежавани от всички инвеститори или посредници в същата емисия;

д)  да проверява, че оставащата номинална стойност на ЦКОДО от дадена емисия е равна на оставащата номинална стойност на базисния портфейл от държавни облигации на същата емисия.

4.  ДСИЦ държи държавните облигации по член 4, параграф 1, буква а) под попечителство, както е позволено в раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14) и раздел А, точка 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014(15) на Европейския парламент и на Съвета, само в централни банки, централни депозитари на ценни книжа, лицензирани кредитни институции или лицензирани инвестиционни посредници.

4а.   Държавите членки гарантират, че притежаването на държавни облигации от ДСИЦ се ползва със същото третиране като всяко друго притежаване на същата държавна облигация или на други държавни облигации, емитирани със същите условия.

Член 8

Инвестиционна политика

1.  ДСИЦ инвестира плащанията по главницата или лихвата по държавните облигации по член 4, параграф 1, буква а), дължими преди плащанията по главницата или лихвата по ЦКОДО, единствено в парични средства или еквиваленти на парични средства в евро, допустими за ликвидиране в рамките на един ден с минимален отрицателен ценови ефект.

ДСИЦ държи под попечителство плащанията по първа алинея, както е позволено в раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС и раздел А, точка 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, само в централни банки, централни депозитари на ценни книжа, лицензирани кредитни институции или лицензирани инвестиционни посредници.

2.  ДСИЦ не променя базисния портфейл на дадени ЦКОДО до падежа на същите ЦКОДО.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за доуточняване на условията, при които финансовите инструменти могат да бъдат считани за високоликвидни и с минимален пазарен и кредитен риск, както е посочено в параграф 1. ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Глава 3

Използване на обозначението „ЦКОДО“ и изисквания за уведомяване, прозрачност и предоставяне на информация

Член 9

Използване на обозначението „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“

Обозначението „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“ („ЦКОДО“), се използва само за финансовите продукти, които удовлетворяват едновременно следните условия:

а)  финансовият продукт неотклонно удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6;

aа)  ДСИЦ спазва неотклонно изискванията на членове 7 и 8;

б)  ЕОЦКП е сертифицирал този финансов продукт в съответствие с член 10, параграф 1, а самият финансов продукт е включен в списъка по член 10, параграф 2.

Член 10

Изисквания за уведомяване относно ЦКОДО

1.  Най-малко една седмица преди да пристъпи към емисия на ЦКОДО и посредством образеца по параграф 5 от настоящия член, ДСИЦ подава заявление за сертифициране на емисия на ЦКОДО, като уведомява ЕОЦКП, че емисията удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6. ЕОЦКП уведомява компетентния орган на ДСИЦ без необосновано забавяне.

1a.  Уведомлението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, включва обяснение от ДСИЦ за това, как е спазило всяко от изискванията, определени в членове 4, 5, 6, 7, и 8.

1б.  ЕОЦКП сертифицира емисия на ЦКОДО само когато напълно се е уверил, че кандидатстващият ДСИЦ и емисията на ЦКОДО съответстват на всички изисквания, определени в настоящия регламент. ЕОЦКП незабавно информира подалия заявлението ДСИЦ за предоставянето или отказа на сертифициране.

2.  ЕОЦКП поддържа на своя официален уебсайт списък на всички емисии на ЦКОДО, които са били сертифицирани от ЕОЦКП. След решение на ЕОЦКП по член 15 ЕОЦКП веднага актуализира този списък и отстранява всички емисии на ЦКОДО, които не се считат вече за такива.

3.  ▌ЕОЦКП незабавно отбелязва в списъка по параграф 2 от настоящия член винаги когато по отношение на съответните ЦКОДО е наложил административни санкции, посочени в член 16, които вече не подлежат на обжалване.

3a.  ЕОЦКП отменя сертифицирането на емисия на ЦКОДО, ако е изпълнено някое от изброените по-долу условия:

а)  ДСИЦ изрично се е отказало от сертифицирането или не го е използвало в рамките на шест месеца след издаването му;

б)  ДСИЦ е получило сертифициране посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)  емисията на ЦКОДО вече не удовлетворява условията, при които му е било предоставено сертифициране.

Отнемането на сертифицирането влиза в сила незабавно на цялата територия на Съюза.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за установяване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяване на образците за предоставяне на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя тези проекти на технически стандарти на Комисията за изпълнение в срок до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Изисквания за прозрачност

1.  Без необосновано забавяне ДСИЦ предоставя на инвеститорите и ЕОЦКП следната информация:

а)  информация за базисния портфейл, която е от основно значение за преценката дали финансовият продукт удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6;

б)  подробна информация за йерархията на плащанията по траншовете на емисията ЦКОДО;

в)  ако в случаите, предвидени в член 1, параграфи 4 и 5 или член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(16), не е съставен проспект — описание на основните характеристики на ЦКОДО, включително, ако е приложимо, подробна информация за характеристиките на експозицията, паричните потоци и разпределянето на загубите;

г)  уведомлението и сертифицирането по член 10, параграф 1 и съответно по член 10, параграф 1б.

Информацията, посочена в буква а) от настоящия параграф, се предоставя най-късно един месец след датата, на която лихвата на ЦКОДО стане изискуема.

2.  ДСИЦ качва информацията по параграф 1 на уебсайт, който:

а)  разполага с добре функционираща система за контрол на качеството на данните;

б)  спазва подходящи стандарти за управление и се поддържа и управлява чрез подходяща организационна структура, която осигурява непрекъснатостта и нормалното му функциониране;

в)  подлежи на системи, проверки и процедури за установяване на всички значими източници на операционен риск;

г)  разполага със системи за защита и запазване на целостта на получената информация и за незабавен запис на информацията;

д)  позволява архивиране на информацията най-малко за пет години след падежа на дадената емисия на ЦКОДО.

В документацията за ЦКОДО, която ДСИЦ предоставя на инвеститорите, се посочва информацията по параграф 1 и мястото за достъп до нея.

Член 12

Изисквания за предоставяне на информация

1.  Преди да прехвърли ЦКОДО, прехвърлителят предоставя на приобретателя следната информация:

а)  процедурата за разпределяне на постъпленията от базисния портфейл държавни облигации по траншовете на емисията на ЦКОДО, включително за процедурата при очакване — или в резултат — на неплащане по базовите активи;

б)  как при предложение за замяна в очакване — или в резултат — на неплащане по дадена държавна облигация от базисния портфейл се разпределят сред инвеститорите правата на глас и как се разпределя по траншовете на емисията на ЦКОДО загубата поради неплащане на дължимо вземане.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за установяване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Глава 4

Продуктов контрол

Член 13

Надзор от страна на ЕОЦКП

1.  ЕОЦКП е компетентният орган, който следи за спазването ▌на изискванията, определени в на настоящия регламент, от страна на ДСИЦ.

2.  ЕОЦКП ▌разполага с необходимите за изпълнението на своите задачи по настоящия регламент надзорни, разследващи и наказателни правомощия.

ЕОЦКП разполага най-малко със следните правомощия:

а)  да изискват достъп до всички отнасящи се до ДСИЦ документи във всякаква форма и да получават или взимат копие от тях;

б)  да изискват от ДСИЦ да предостави информация незабавно;

в)  да изискат информация от всяко лице, свързано с дейността на ДСИЦ;

г)  да извършват проверки на място със или без предизвестие;

д)  да взимат подходящи мерки за осигуряване на непрекъснатото спазване от страна на ДСИЦ на изискванията на настоящия регламент;

е)  да разпоредят ДСИЦ да спазва настоящия регламент и да се въздържа от повторение на всякакво нарушаващо го поведение.

Член 14

Сътрудничество между компетентните органи и ЕОЦКП

1.  Компетентните органи, отговарящи за надзора върху субектите, участващи в съставянето на ЦКОДО или ангажирани по друг начин на пазара на ЦКОДО, и ЕОЦКП си сътрудничат тясно и обменят информация с оглед на изпълнението на задачите си. Те в частност координират тясно надзорните си дейности, за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия регламент, разработват и насърчават добри практики, улесняват сътрудничеството, стимулират последователност при тълкуването и предоставят валидни за различните юрисдикции оценки в случай на несъгласие.

С цел да се улесни използването на правомощията на компетентните органи и с оглед на съгласуваното изпълнение и правоприлагане на предвидените в настоящия регламент задачи, ЕОЦКП действа в рамките на правомощията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентен орган, който разполага с недвусмислени доказателства, че ДСИЦ е в нарушение на настоящия регламент, незабавно уведомява подробно ЕОЦКП . ЕОЦКП предприема подходящи мерки, сред които може да е решение по член 15.

3.  Ако въпреки мерките, предприети от ▌ЕОЦКП, ДСИЦ продължава да действа по начин, който очевидно е в нарушение на настоящия регламент, ЕОЦКП може да предприеме всички подходящи мерки за защита на инвеститорите, включително да забрани на ДСИЦ да продължава да комерсиализира ЦКОДО в неговата юрисдикция и да вземе решение по член 15.

Член 15

Злоупотреба с обозначението „ЦКОДО“

1.  Когато има основания да счита, че в нарушение на член 9 ДСИЦ комерсиализира продукт, който е обозначило като „ЦКОДО“, но който не удовлетворява изискванията по същия член, ЕОЦКП следва предвидената в параграф 2 процедура.

2.  В рамките на 15 дни след като узнае за посоченото в параграф 1 евентуално нарушение, ЕОЦКП решава дали член 9 е бил нарушен и уведомява за това другите съответни компетентни органи, включително, ако са му известни, компетентните органи по отношение на инвеститорите. ▌

Ако ЕОЦКП счита, че нарушението от страна на ДСИЦ на член 9 е извършено без зла умисъл, той може да реши да предостави на ДСИЦ максимален период от един месец за коригиране на установеното нарушение, считано от деня, в който ЕОЦКП е уведомил ДСИЦ за нарушението. През този период ЦКОДО, фигуриращи в списъка, поддържан от ЕОЦКП по силата на член 10, параграф 2, продължават да се считат за ЦКОДО и остават в този списък.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на задълженията за сътрудничество и обмен на информация съгласно параграфи 1 и 2.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 16

Административни санкции и корективни мерки

1.  Без да се засяга правото на държавите членки да налагат наказателноправни санкции по силата на член 17, ЕОЦКП налага на ДСИЦ или управляващото го физическо лице подходящи корективни мерки, включително решение по член 15, и подходящи административни санкции, посочени в параграф 3, ако ДСИЦ:

а)  не е изпълнило задълженията по членове 7 и 8;

б)  не е спазило изискванията по член 9, включително не е уведомило ЕОЦКП в съответствие с член 10, параграф 1 или е отправило подвеждащо уведомление;

в)  не е удовлетворило изискванията за прозрачност по член 11.

2.  Административните санкции по параграф 1, включват най-малко следното:

а)  публично изявление, в което се посочват самоличността на физическото или юридическото лице нарушител и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което от физическото или юридическото лице нарушител се изисква да преустанови довелото до нарушението поведение и да не го повтаря;

в)  временна забрана на член на управителния орган на ДСИЦ или на всяко друго физическо лице, което носи отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в ДСИЦ;

г)  при нарушението, посочено в параграф 1, буква б) — временна забрана на ДСИЦ да отправя уведомлението по член 10, параграф 1;

д)  административни имуществени санкции на стойност максимум 5 000 000 евро, а в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], или максимум 10 % от общия годишен нетен оборот на ДСИЦ, както е установен в последните налични отчети, одобрени от управителния орган на ДСИЦ;

е)  имуществени административни санкции на стойност максимум двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори този размер да надхвърля максималните суми по буква д).

3.  Когато определя вида и размера на административните санкции, ЕОЦКП взема предвид доколко нарушението е било извършено умишлено или се дължи на небрежност, както и всички други съответни обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)  съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице нарушител;

в)  финансовите възможности на физическото или юридическото лице нарушител;

г)  размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от физическото или юридическото лице нарушител, доколкото той може да бъде определен;

д)  загубите, произтекли за трети страни в резултат на нарушението;

е)  степента на съдействие, което физическото или юридическото лице нарушител оказва на компетентния орган;

ж)  предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

4.  ЕОЦКП се уверява, че всяко решение за налагане на административни санкции или коригиращи мерки е надлежно мотивирано и подлежи на обжалване.

Член 17

Взаимодействие с наказателноправните санкции

Държавите членки, които за нарушенията, посочени в член 16, параграф 1, са предвидили наказателноправни санкции, разрешават на ЕОЦКП да осъществява в рамките на тяхната юрисдикция връзка със съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите на наказателното правораздаване и да получава и да предоставя на други относими органи специфична информация за образуваните наказателни разследвания или производства за нарушенията, посочени в член 16, параграф 1.

Член 18

Публикуване на административните санкции

1.  ЕОЦКП публикува на своя уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция, която вече не може да бъде обжалвана и която е наложена за нарушение по член 16, параграф 1, без необосновано забавяне и след уведомяване на съответното лице.

Посоченото в първа алинея публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена административната санкция.

2.  При някое от изброените по-долу обстоятелства ЕОЦКП публикува административната санкция анонимно ▌:

а)  когато административната санкция е наложена на физическо лице и след предварителна проверка се приеме, че публикуването на лични данни е непропорционално;

б)  когато публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо наказателно разследване;

в)  когато публикуването би причинило прекомерна вреда на съответните ДСИЦ или физически лица.

Алтернативно, когато обстоятелствата, посочени в първа алинея, е вероятно да престанат да бъдат налице в рамките на разумен срок, публикуването по параграф 1 може да бъде отложено за такъв срок.

3.  ЕОЦКП съхранява най-малко пет години информацията, публикувана на официалния му уебсайт по силата на параграф 1 или 2. Личните данни се съхраняват на официалния уебсайт на ЕОЦКП само за необходимия период.

Член 18а

Надзорни такси

1.  ЕОЦКП начислява на ДСИЦ такси съгласно настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези такси са пропорционални на оборота на съответните ДСИЦ и покриват изцяло разходите на ЕОЦКП, свързани с лицензирането на ЦКОДО и надзора върху ДСИЦ.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегиран акт в съответствие с член 47 с цел допълване на настоящия регламент чрез допълнително конкретизиране на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащането им.

Член 19

Макропруденциален надзор на пазара на ЦКОДО

В рамките на своя мандат, предвиден в Регламент (ЕС) № 1092/2010, ЕССР извършва, в съответствие с правомощията, предвидени в посочения регламент, макропруденциален надзор на пазара на ЦКОДО в Съюза. Ако установи, че пазарите за ЦКОДО представляват значителен риск за нормалното функциониране на пазарите за държавни дългови ценни книжа на държавите членки, чиято валута е евро, ЕССР упражнява правомощията по членове 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, когато това е целесъобразно.

Глава 4

Изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 21

Изменение на Директива 2009/65/ЕО

В Директива 2009/65/ЕО се вмъква следният член 54а:"

„Член 54a

1.  Когато държавите членки прилагат дерогация, както е посочено в член 54, или предоставят освобождаване, както е посочено в член 56, параграф 3, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК:

   а) прилагат по отношение на това ПКИПЦК същата дерогация или му предоставят същото освобождаване, така че да може в съответствие с принципа на разпределяне на риска да инвестира до 100 % от активите си в ЦКОДО, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], стига тези компетентни органи да приемат, че притежателите на дялове в това ПКИПЦК се ползват със защита, която е равностойна на тази на притежателите на дялове в ПКИПЦК, което съблюдава ограниченията по член 52;
   б) освобождават от прилагането на член 56, параграфи 1 и 2.

2.  До ... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на параграф 1.“.

"

Член 22

Изменение на Директива 2009/138/ЕО

В член 104 от Директива 2009/138/ЕО се добавя следният параграф 8:"

"8. За целите на изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност, експозициите към ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], се третират като експозиции към централни правителства или централни банки с парична единица и парична единица на финансиране националната парична единица на тези централни правителства или централни банки.

До ... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на първа алинея.“.

"

Член 23

Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

(1)  в член 268 се добавя следният параграф 5:"

"5. Чрез дерогация от първия параграф, първостепенният транш на ценните книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 8 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], може винаги да се третира в съответствие с първия параграф от настоящия член.“;

"

(2)  в член 325 се добавя следният параграф 4:"

"4. За целите на настоящия дял институциите третират експозициите под формата на първостепенен транш на ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 8 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], като експозиции към централното правителство на държава членка.“;

"

(3)  в член 390, параграф 7 се добавя следната алинея:"

„Първа алинея се прилага за експозициите към ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО].“.

"

Член 24

Изменения на Директива (ЕС) 2016/2341

В Директива (ЕС) 2016/2341 се вмъква следният член 18а:"

„Член 18а

Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации

1.  В своите национални правила относно оценката на активите на ИППО, изчисляването на собствените средства на ИППО и изчисляването на границата на платежоспособност за ИППО държавите членки третират ценните книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], както третират дълговите инструменти на държавите от еврозоната.

2.  До... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на параграф 1.“.

"

Член 24a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член4, параграф 3, трета и четвърта алинея и в член 18а, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, трета и четвърта алинея и в член 18а, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, трета и четвърта алинея или съгласно член 18а, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Клауза за оценка

Не по-рано от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и след като бъдат събрани достатъчно данни, Комисията извършва оценка на настоящия регламент, като оценява дали е постигнал своите цели за премахване на ненужните нормативни пречки за развитието на ЦКОДО.

Член 26

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията(17). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 113.
(2) ОВ C , , стр. .
(3) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 113.
(4) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(5) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(6) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(7) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РКИ) (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(8) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(9) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).
(10) Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1)
(11) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(12) Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).
(13) Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).
(14) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(15) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).
(16) Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(17) Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45).


Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I
PDF 128kWORD 62k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
P8_TA(2019)0374A8-0013/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0646),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0409/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становищата на Европейската централна банка от 11 април 2018 г.(1) и от 7 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.(3) и от 12 декември 2018 г.(4),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0013/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; и Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства

P8_TC1-COD(2017)0230


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2175.)

(1) OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2.
(2) OВ C 37, 30.1.2019 г., стр. 1.
(3) OВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.
(4) OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 58.


Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I
PDF 124kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))
P8_TA(2019)0375A8-0011/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0538),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0317/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 март 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (А8-0011/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

P8_TC1-COD(2017)0232


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2176.)

(1) ОВ С 120, 6.4.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.


Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I
PDF 124kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
P8_TA(2019)0376A8-0012/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0537),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0318/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 май 2018 г.,(1)

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.,(2)

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0012/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

P8_TC1-COD(2017)0231


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/2177.)

(1) OВ C 251,18.7.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.


Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I
PDF 124kWORD 65k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))
P8_TA(2019)0377A8-0295/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0791),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0452/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0295/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС

P8_TC1-COD(2017)0358


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/2034.)

(1) ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 35.


Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I
PDF 123kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))
P8_TA(2019)0378A8-0296/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0790),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0453/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0296/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014

P8_TC1-COD(2017)0359


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2033.)

(1) ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 35.


Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I
PDF 129kWORD 52k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0797),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 153, параграф 1, буква б) и член 153, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0006/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0355/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция,

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

P8_TC1-COD(2017)0355


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1152.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

В съответствие с член 23 от Директивата Комисията ще преразгледа прилагането на настоящата директива осем години след датата на влизането ѝ в сила, за да предложи, ако е уместно, необходимите изменения. Комисията се ангажира в доклада си да обърне специално внимание на прилагането на членове 1 и 14 от държавите членки. Комисията ще провери също така съответствието с член 14, когато прави оценка дали държавите членки са транспонирали Директивата изцяло и правилно в националните си правни системи.

(1) OВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 39.
(2) ОВ C 387, 25.10.2018 г., стр. 53.


Европейски орган по труда ***I
PDF 132kWORD 60k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
P8_TA(2019)0380A8-0391/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0131),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46, член 48, член 53, параграф 1, член 62 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0118/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 46 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 21 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0391/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз в броя, следващ този, в който се публикува окончателният законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344

P8_TC1-COD(2018)0064


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1149.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват, че процесът на избор на местоположението на седалището на Европейския орган по труда (ЕОТ) все още не е приключил към момента на приемане на регламента за учредяването му.

Като припомнят задължението за лоялно и прозрачно сътрудничество и Договорите, трите институции признават значението на обмена на информация от началните етапи на процеса на избор на седалището на ЕОТ.

Обменът на информация на такъв ранен етап ще улесни трите институции при упражняването на правата им съгласно Договорите в хода на съответните процедури.

Европейският парламент и Съветът отбелязват намерението на Комисията да предприеме всички подходящи мерки, за да може в учредителния регламент да бъде включена разпоредба относно местоположението на седалището на ЕОТ, както и да гарантира, че ЕОТ извършва дейността си самостоятелно в съответствие с посочения регламент.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 128.
(2) OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 16.


Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
PDF 126kWORD 62k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
P8_TA(2019)0381A8-0381/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0134),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0117/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 22 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0381/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0074


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1241.)

(1) ОВ С 389, 21.10.2016 г., стр. 67.
(2) ОВ С 185, 9.6.2017 г., стр. 82.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 16 януари 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0003).


Регламент относно европейската бизнес статистика ***I
PDF 122kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
P8_TA(2019)0382A8-0094/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0114),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0099/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 януари 2018(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0094/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

P8_TC1-COD(2017)0048


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2152.)

(1) OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2.


Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I
PDF 396kWORD 111k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0338),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0214/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище 8/2018 на Сметната палата(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0179/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

P8_TC1-COD(2018)0170


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(4) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(5) Съюзът подсили съществено разпоредбите на хармонизираната правна рамка по отношение на средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура ще има е основен приоритет на Комисията в областта на наказателното правосъдие и политиката за борба с измамите, като разполага с правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки. [Изм. 1]

(2)  За да защити финансовите интереси на Съюза, Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания. [Изм. 2]

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) следва да бъде изменен и съответно адаптиран вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа, което означава прилагане на принципите на тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване и избягване на дублирането. [Изм. 3]

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия.

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко предполагаемо престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация. [Изм. 4]

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, да докладва за престъпни деяния на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване.

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

(8)  Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени конкретни условия след консултиране с Европейската прокуратура. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази одобри искането, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура. [Изм. 6]

(11)  Службата следва да подкрепя активно разследванията на Европейската прокуратура. В тази връзка Европейската прокуратура може да поиска от Службата да подпомогне или допълни нейните наказателни разследвания, като упражни правомощията си съгласно настоящия регламент. В тези случаи Службата следва да извършва тези операции в рамките на своите правомощия и съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

(12)  За да се гарантира ефективната координация, сътрудничество и прозрачност между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия, за гарантирането на взаимното допълване и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. За тази цел Службата и Европейската прокуратура следва да използват функциите за установяване на съответствие/липса на съответствие на техните съответни деловодни системи. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености. [Изм. 7]

(13)  В доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013(7), приет на 2 октомври 2017 г., се заключава, че направените през 2013 г. промени в правната уредба са довели до очевидни подобрения по отношение на провеждането на разследвания, сътрудничеството с партньорите и правата на засегнатите лица. Същевременно в оценката бяха подчертани някои недостатъци, които се отразяват върху ефективността и ефикасността на разследванията.

(14)  Необходимо е да се предприемат действия във връзка с най-недвусмислените констатации от оценката на Комисията, като се измени Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Това са съществени промени, които не водят до промяна в мандата или правомощията на Службата, но са необходими в краткосрочен план, за да се подсили нейната уредба за провеждане на разследвания, така че тя да продължи да бъде стабилна и да функционира безпрепятствено, като допълва наказателноправния подход на Европейската прокуратура с административни разследвания. Те се отнасят основно до области, в които към настоящия момент поради липсата на яснота в Регламента Службата не може да провежда ефективно разследвания, като например провеждането на проверки на място, възможността за достъп до информация за банкови сметки или допустимостта на доклади по случаи, изготвени от Службата, като доказателство. Комисията следва да представи ново цялостно предложение не по-късно от две години след оценката на Европейската прокуратура и на Службата и тяхното сътрудничество. [Изм. 8]

(15)  Тези промени не засягат процесуалните гаранции, приложими в рамките на разследванията. Службата е длъжна да прилага процесуалните гаранции, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(8) и Хартата на основните права на Съюза. Съгласно тази уредба Службата провежда разследванията си обективно, безпристрастно и при условия на поверителност, като търси доказателства както в полза, така и срещу засегнатото лице, и извършва следствени действия въз основа на писмено разрешение и след проверка на законосъобразността. Службата трябва да гарантира спазването на правата на лицата, които са засегнати от нейните разследвания, включително презумпцията за невиновност и правото на лицето да не дава показания срещу себе си. По време на събеседването засегнатите лица имат, наред с другото, право да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, право да одобряват съдържанието на протокола от събеседването и право да използват всеки от официалните езици на Съюза. Засегнатите лица имат също така право да изразят становището си по фактите по случая, преди да се изготвят заключенията.

(16)  Службата извършва проверки и инспекции на място, които ѝ позволяват да получи достъп до помещенията и документацията на икономически оператори в рамките на своите разследвания относно съмнения за измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с настоящия регламент и с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, съгласно които в някои случаи упражняването на тези правомощия зависи от националното законодателство. При оценката на Комисията беше констатирано, че степента, до която следва да се прилага националното законодателство, невинаги е посочена и това намалява ефективността на разследванията на Службата.

(17)  Поради това е целесъобразно да се поясни в кои случаи в хода на извършваните от Службата разследвания следва да се прилага националното законодателство, без обаче да се променят правомощията на Службата или начинът, по който Регламентът се прилага по отношение на държавите членки. Това пояснение отразява неотдавнашното решение на Общия съд по дело T-48/16, Sigma Orionis SA срещу Европейската комисия.

(18)  При провеждането от страна на Службата на проверки и инспекции на място в ситуации, в които засегнатият икономически оператор се подлага на проверката, следва да се прилага единствено правото на Съюза. По този начин на Службата следва да се даде възможност да упражнява правомощията си за разследване ефективно и последователно във всички държави членки с цел да допринася за високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза в целия Съюз, както се изисква от член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

(20)  В Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да се въведе задължение за икономическите оператори да сътрудничат на Службата. Това е в съответствие със задължението им съгласно Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 да предоставят достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, както и със задължението по член 129(9) от Финансовия регламент, съгласно който всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, следва да оказва безусловно сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза, включително в контекста на разследвания на Службата.

(21)  Като част от това задължение за сътрудничество Службата следва да бъде в състояние да изиска от икономическите оператори, които може да са замесени в разследваната дейност или да разполагат с полезна информация, да предоставят тази информация. При изпълнението на такива искания икономическите оператори не са задължени да признаят, че са извършили незаконна дейност, но са задължени да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи дори ако тази информация може да бъде използвана за установяване на незаконна дейност, извършвана от тях или от друг оператор.

(22)  Икономическите оператори следва да имат възможността да използват всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва проверката, както и правото да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, включително външен юридически съветник, по време на проверките и инспекциите на място. Наличието на юридически съветник обаче не следва да представлява законово условие за валидността на проверките и инспекциите на място. С цел да се гарантира ефективността на проверките и инспекциите на място, по-специално по отношение на риска от изчезване на доказателствен материал, Службата следва да има възможност за достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, без да чака операторът да се консултира с юридическия си съветник. Тя следва да приеме единствено кратка разумна отсрочка в очакване на консултацията с юридическия съветник, преди да започне провеждането на проверката. Всяка такава отсрочка трябва да бъде възможно най-кратка.

(23)  За да се осигури прозрачност, при извършването на проверки и инспекции на място Службата следва да предоставя на икономическите оператори необходимата информация относно задължението им да сътрудничат и относно последиците от отказа да го направят, както и относно приложимата към проверката процедура, включително приложимите процесуални гаранции.

(24)  По време на вътрешни разследвания и, при необходимост, по време на външни разследвания Службата има достъп до всякаква необходима информация, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. Както се предлага в оценката на Комисията, необходимо е да се поясни, че този достъп следва да бъде възможен независимо от вида на носителя, на който се съхранява тази информация или данни, за да може да се отрази непрестанният технически напредък. [Изм. 9]

(25)  За установяването на по-съгласувана рамка за разследванията на Службата правилата, приложими за вътрешните и външните разследвания, следва да бъдат уеднаквени в още по-голяма степен, за да бъдат премахнати някои елементи на непоследователност, установени в оценката на Комисията, когато няма основание за наличието на различни правила. Например следва да се предвиди, че докладите и препоръките, изготвени в резултат на външно разследване, може да се изпращат на засегнатата институция, орган, служба или агенция, които да предприемат необходимите действия, какъвто е случаят при провеждането на вътрешни разследвания. Когато е възможно в съответствие с нейния мандат, Службата следва да окаже съдействие на засегнатата институция, орган, служба или агенция при изпълнението на отправените от нея препоръки. За да се осигури още по-голямо сътрудничество между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, Службата следва да уведомява при необходимост засегнатата институция, орган, служба или агенция на Съюза, когато реши да не започва външно разследване, например когато институция, орган, служба или агенция на Съюза е източник на първоначалната информация.

(26)  Службата следва да разполага с необходимите средства за проследяване на пътя на парите с цел идентифициране на начина на действие, характерен за множество измами. Понастоящем тя е в състояние да получава банкова информация, която е от значение за воденото от нея разследване и която се съхранява от кредитните институции в редица държави членки, чрез сътрудничество с националните органи и оказване на съдействие от тяхна страна. За да се постигне ефективен подход в целия Съюз, в Регламента следва да се посочи задължението на компетентните национални органи да предоставят на Службата информация относно банкови и платежни сметки като част от общото им задължение да ѝ оказват съдействие. Това сътрудничество следва да се осъществява по правило чрез звената за финансово разузнаване на държавите членки. При оказването на съдействие на Службата националните органи следва да действат в съответствие с приложимите разпоредби на процесуалното право, предвидени в националното законодателство на засегнатата държава членка.

(26а)   За да се отдаде внимание на защитата и спазването на процесуалните права и гаранции, Службата следва да създаде вътрешна функция под формата на контрольор на процесуалните гаранции и да му осигури подходящи ресурси. Контрольорът на процесуалните гаранции следва да има достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на неговите задължения. [Изм. 10]

(26б)   С настоящия регламент следва да се създаде механизъм за подаване на жалби за Службата в сътрудничество с контрольора на процесуалните гаранции, за да се гарантира спазването на процесуалните права и гаранции във всички дейности на Службата. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който контрольорът следва да отговаря за обработването на получени от Службата жалби в съответствие с правото на добра администрация. Механизмът следва да бъде ефективен, като гарантира правилната последваща обработка на жалбите. С цел повишаване на прозрачността и отчетността Службата следва да докладва относно механизма за подаване на жалби в своя годишен доклад. В него следва да се посочват по-специално броят на получените от Службата жалби, свързаните с тях видове нарушения на процесуалните права и гаранции, засегнатите дейности и когато е възможно, последващите мерки, предприети от Службата. [Изм. 11]

(27)  Ранното предаване на информация от Службата за целите на приемането на предпазни мерки е основен инструмент за защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да се осигури тясно сътрудничество по този аспект между Службата и институциите, службите, органите и агенциите на Съюза, е целесъобразно институциите, службите, органите и агенциите на Съюза да имат възможност за консултации със Службата по всяко време с оглед на вземането на решение за подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал.

(28)  Понастоящем изготвяните от Службата доклади представляват допустими доказателства в административни или съдебни производства по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. В оценката на Комисията се констатира, че в някои държави членки тази разпоредба не гарантира в достатъчна степен ефективността на действията на Службата. За по-голяма ефективност и по-активно систематично използване на докладите на Службата Регламентът следва да предвижда допустимостта на тези доклади в съдебни производства с ненаказателен характер пред националните съдилища, както и в административни производства в държавите членки. Разпоредбата за еквивалентност с докладите на инспекторите от националната администрация следва да продължи да се прилага в случай на национални съдебни производства с наказателноправен характер. Регламентът следва също така да предвижда допустимостта на изготвяните от Службата доклади в административни и съдебни производства на равнището на Съюза.

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета(10), като се имат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(11), за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС. [Изм. 12]

(30)  Координационните служби за борба с измамите на държавите членки бяха въведени с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 с цел улесняване на ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, между Службата и държавите членки. В оценката беше заключено, че те имат положителен принос за работата на Службата. В нея беше посочена също така необходимостта от допълнително изясняване на ролята на тези служби, за да може на Службата да се предоставя нужното съдействие с цел да се гарантира, че нейните разследвания са ефективни, а организацията и правомощията на координационните служби за борба с измамите да бъдат оставени на отговорността на всяка държава членка. В тази връзка координационните служби за борба с измамите следва да бъдат в състояние да предоставят, получават или координират помощта, от която Службата се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи преди, по време на или в края на външно или вътрешно разследване.

(31)  Задължението на Службата да предоставя на държавите членки помощ с цел координиране на техните действия за защита на финансовите интереси на Съюза е ключов елемент от нейния мандат за подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки. Следва да се определят по-подробни правила, с които да се улеснят дейностите на Службата по координиране и сътрудничеството ѝ в това отношение с органите на държавите членки, трети държави и международни организации. Тези правила следва да се прилагат, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията, по-специално Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета(12).

(32)  Освен това следва да се даде възможност Службата да иска съдействието на координационните служби за борба с измамите в контекста на дейностите по координиране и възможност координационните служби за борба с измамите да си сътрудничат с цел допълнително засилване на наличните механизми за сътрудничество в борбата с измамите.

(32а)   Компетентните органи на държавите членки следва да предоставят необходимата подкрепа на Службата да изпълнява ефективно своите задачи. Когато Службата отправя съдебни препоръки към националните прокурорски органи на дадена държава членка и не се предприемат последващи действия, държавата членка следва да обоснове решението си пред Службата. Веднъж годишно Службата следва да изготвя доклад, за да се отчете помощта, предоставена от държавите членки, както и последващите действия във връзка със съдебните препоръки. [Изм. 13]

(32б)   С цел допълване на процесуалните правила за провеждане на разследвания, определени в настоящия регламент, Службата следва да създаде процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка със създаването на такъв процедурен правилник, без да се засяга независимостта на Службата при упражняване на нейните компетентности. Посочените делегирани актове следва по-специално да обхващат практиките, които следва да се спазват при изпълнението на мандата и устава на Службата; подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването; законните права на засегнатите лица; процесуалните гаранции; разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи; разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица; връзките с Европейската прокуратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Службата да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. Комисията следва да гарантира едновременното, навременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 14]

(32в)   Не по-късно от три години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията следва да извърши оценка на прилагането на настоящия регламент и по-специално на ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. [Изм. 15]

(33)  Тъй като целта на настоящия регламент за укрепване на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез адаптиране на функционирането на Службата към създаването на Европейската прокуратура и чрез повишаване на ефективността на разследванията на Службата не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза чрез приемане на правила, уреждащи отношенията между двете служби на Съюза и повишаващи ефективността при провеждането на разследвания на Службата в целия Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за засилване на борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

(34)  Настоящият регламент не ограничава правомощията и отговорностите на държавите членки да вземат мерки за борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза

(35)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета(13) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на ... г.(14)

(36)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се изменя, както следва:

(-1)  В член 1 уводната част на параграф 1 се заменя със следното:"

„1. С цел засилване на борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия (наричани по-нататък колективно „Съюза“, когато го изисква контекстът), Европейската служба за борба с измамите, създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом (по-нататък „Службата“), изпълнява правомощията за разследване, поверени на Комисията от:“ [Изм. 16]

"

(-1a)  В член 1 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Службата предоставя на държавите членки помощ от страна на Комисията при организиране на тясно и редовно сътрудничество между техните компетентни органи с цел координиране на действията им за защита на финансовите интереси на Съюза от измами. Службата допринася за създаването и разработването на методи за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Службата насърчава и координира заедно с държавите членки и между тях споделянето на оперативен опит и на добри процесуални практики в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и подкрепя предприетите от държавите членки на доброволна основа съвместни действия за борба с измамите.“ [Изм. 17]

"

(-1б)   В член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следното:"

г) Регламент (ЕС) 2018/1725; [Изм. 18]

"

(-1в)  В член 1, параграф 3 се добавя буква га): "

„гa) Регламент (ЕС) 2016/679.“ [Изм. 9]

"

(-1г)  В член 1 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. В рамките на институциите, органите, службите и агенциите, създадени от или на основание на Договорите („институции, органи, служби и агенции“), и без да се засяга член 12г, Службата извършва административни разследвания с цел борба срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел тя разследва сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения и представляващи неизпълнение на задълженията от страна на длъжностни лица и други служители на Съюза, които подлежат на дисциплинарно или, в зависимост от случая, на наказателно производство, или еквивалентно неизпълнение на задължения от страна на членове на институции и органи, началници на служби и агенции или членове на персонала на институции, органи, служби и агенции, които не са обект на Правилника за персонала (по-нататък заедно наричани „длъжностни лица и други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала“).‘ [Изм. 20]

"

(1)  В член 1 се вмъква следният параграф 4а:"

„4а. Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(15). Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество, допълване, избягване на дублирането и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура. [Изм. 21]

Сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура е уредено в членове 12в—12е.“

"

(1а)  В член 1 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. За прилагането на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите могат да създадат административни договорености със Службата. Тези административни договорености могат да засягат по-специално предаването на информация, провеждането на разследванията и последващите ги действия.“ [Изм. 22]

"

(1б)   В член 2 точка 2 се заменя със следното:"

„(2) „нередност“ означава „нередност“ според определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, включително нарушения, засягащи приходите от данък върху добавената стойност;“ [Изм. 23]

"

(1в)  В член 2 точка 3 се заменя със следното:"

„(3) „измама, корупция и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ има значението, с което се използват тези думи в съответните правни актове на Съюза;“ [Изм. 24]

"

(2)  В член 2 точка 4 се заменя със следното:"

„(4) „административни разследвания“ („разследвания“) означава всички инспекции, проверки или други мерки, предприемани от Службата в съответствие с членове 3 и 4 за постигане на целите, определени в член 1, и за установяване при необходимост на неправомерността на разследваните действия; тези разследвания не засягат правомощията на Европейската прокуратура или на компетентните органи на държавите членки да образуват наказателно производство.“;

"

(2а)  В член 2 точка 5 се заменя със следното:"

„(5) „засегнато лице“ означава лице или икономически оператор, което(който) е заподозрян(о) в извършване на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, и което(който) по тази причина е обект на разследване от страна на Службата;‘ [Изм. 25]

"

(2б)  В член 2 се вмъква следната точка:"

„(7a) „член на институция“ означава член на Европейския парламент, член на Европейския съвет, представител на държава членка на министерско равнище в Съвета, член на Европейската комисия, член на Съда на Европейския съюз, член на Управителния съвет на Европейската централна банка или член на Сметната палата, според приложимото.“ [Изм. 26]

"

(2в)  В член 2 се вмъква следната точка:"

„(7б) „същите факти“ означава, че фактите по същество са идентични, като под факти по същество се разбира съществуването на набор от конкретни обстоятелства, които са неразривно свързани помежду си и които в своята цялост могат да създадат елементи на разследване на деликт, което е от компетентността на Службата или на Европейската прокуратура.“ [Изм. 27]

"

(3)  Член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

Външни разследвания Проверки и инспекции на място в държавите членки и в трети държави [Изм. 28]

1.  При спазване на приложното поле, определено в член 1 и в член 2, точки 1 и 3, Службата извършва проверки и инспекции на място в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации. [Изм. 29]

2.  Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

3.  Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономическите оператори в съответствие с член 4, параграф 2, буква б). [Изм. 30]

4.  Службата извършва проверки и инспекции на място след представяне на писмено разрешение, както е предвидено в член 7, параграф 2 от настоящия регламент и в член 6, параграф 1 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/1996. Тя уведомява засегнатия икономически оператор за приложимата към проверката процедура, включително приложимите процесуални гаранции, и за задължението му да сътрудничи.

5.  При упражняването на тези правомощия Службата спазва процесуалните гаранции, предвидени в настоящия регламент и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96. При извършването на проверка и инспекция на място засегнатият икономически оператор има правото да не дава показания срещу себе си и да бъде подпомаган от лице по свой избор. Когато икономическият оператор прави изявления по време на проверките на място, на него му се предоставя възможността да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която е разположен. Правото на подпомагане от лице по избор не възпрепятства достъпа на Службата до помещенията на икономическия оператор и не води до необосновано забавяне на започването на проверката.

6.  По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка без ненужно забавяне предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2. [Изм. 31]

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация, и документация и данни, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването. [Изм. 32]

7.  Когато засегнатият икономически оператор се подлага на проверка и инспекция на място, разрешени съгласно настоящия регламент, член 2, параграф 4 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2988/95 и член 6, параграф 1, трета алинея и член 7, параграф 1 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 не се прилагат, доколкото тези разпоредби налагат спазването на националното законодателство и могат да ограничат достъпа на Службата до информация и документация до условията, които се прилагат към инспекторите от националната администрация.

Когато персоналът на Службата установи, че икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, разрешена съгласно настоящия регламент, засегнатата държава членка му предоставя необходимата помощ чрез правоприлагащите органи, за да може Службата да извърши ефективно и без излишно забавяне проверката или инспекцията на място.

При предоставянето на помощ в съответствие с настоящия параграф или с параграф 6 компетентните национални органи действат при спазване на националните процесуални правила, приложими към тях. Ако съгласно националното законодателство за тази помощ се изисква разрешение от съдебен орган, се подава искане за издаването му.

7a.   Когато се докаже, че дадена държава членка не е изпълнила задължението си да сътрудничи съгласно параграфи 6 и 7, Съюзът има правото да събере сумата, свързана с въпросната проверка или инспекция на място. [Изм. 33]

8.  Като част от разследващата си функция Службата провежда проверките и инспекциите, предвидени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 и в секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от същия регламент, в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации.

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4. [Изм. 34]

10.  Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции.

Без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на засегнатите държави членки правят необходимото за предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва, в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“; [Изм. 35]

"

(4)  Член 4 се изменя, както следва:

-a)  в член 4 заглавието се заменя със следното:"

Допълнителни разпоредби относно разследванията [Изм. 36]

"

-aa)  в член 4 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Административните разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите в областите, посочени в член 1, се провеждат съгласно условията, предвидени в настоящия регламент и в решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция.“ [Изм. 37]

"

a)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В хода на вътрешните разследвания разследванията: [Изм. 38]

   а) Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение, когато това е необходимо, за да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, до всякаква съответна информация и данни, свързани с предмета на разследването, независимо от вида на носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване; [Изм. 39]
   б) Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономически оператори, длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала, старателно документирана съгласно обичайните стандарти на Съюза за поверителност и за защита на данните. Икономическите оператори си сътрудничат със Службата.“ [Изм. 40]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното: заличава;"

„3. В съответствие с член 3 Службата може да провежда проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на вътрешното разследване.“; [Изм. 41]

"

бa)  в член 4 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Институциите, органите, службите и агенциите се информират всеки път, когато персоналът на Службата извършва разследване в техните помещения или разглежда документ или данни, или изисква информация, с която те разполагат. Без да се засягат членове 10 и 11, Службата може по всяко време да изпрати на засегната институция, орган, служба или агенция информацията, получена в хода на разследванията.“ [Изм. 42]

"

бб)  в член 4 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Институциите, органите, службите и агенциите въвеждат подходящи процедури и предприемат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на всеки етап от разследванията. [Изм. 43]

"

бв)  в член 4, параграф 6 първа алинея се заменя със следното:"

„Когато дадено разследване покаже, че длъжностно лице, друг служител, член на институция или орган, началник на служба или агенция, или член на персонала може да бъде засегнато лице, се информира съответната институция, орган, служба или агенция, към която това лице принадлежи.“ [Изм. 44]

"

бг)  в член 4, параграф 6 втора алинея се заменя със следното:"

„Когато поверителността на разследването не може да бъде осигурена при използване на обичайните канали за комуникация, Службата използва подходящи алтернативни канали за предаване на информацията.“ [Изм. 45]

"

бд)  в член 4 параграф 7 се заменя със следното:"

„7. Решението, което ще се приеме от всяка институция, орган, служба или агенция, съгласно предвиденото в параграф 1, включва по-специално правило относно задължение от страна на длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на разследването.“ [Изм. 46]

"

в)  в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:"

„Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на вътрешно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира засегнатата институция, орган, служба или агенция по целесъобразност компетентните органи на засегнатите държави членки и засегнатите институции, органи, служби или агенции.

При поискване засегнатата институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.“; [Изм. 47]

"

вa)  в параграф 8 втора алинея се заменя със следното:"

По отношение на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, когато Службата уведомява компетентните органи на съответните държави членки, се прилагат процесуалните изисквания, установени в член 9, параграф 4, втора и трета алинея. Ако компетентните органи решат в съответствие с националното законодателство да предприемат действия въз основа на предоставената им информация, те при поискване информират Службата за това.“ [Изм. 48]

"

вб)  в параграф 8 се добавя следната алинея:"

„По отношение на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на съответните държави членки гарантират предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“ [Изм. 49]

"

(5)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:"

„Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“; [Изм. 50]

"

aa)   параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Периодът за извършване на оценка, предхождаща решението, не надхвърля два месеца. Ако информаторът, който е представил съответната информация, е известен, той бива уведомен по целесъобразност за резултата от оценката.“ [Изм. 51]

"

aб)  в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:"

Решението за започване на разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на институция, орган, служба или агенция на Съюза, или по искане на държава членка.“ [Изм. 52]

"

aв)  в параграф 2 първа алинея се заличава; [Изм. 53]

аг)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Докато генералният директор обмисля решението дали да се започне или не разследване вследствие на искане, посочено в параграф 2, и/или докато Службата провежда такова разследване, засегнатите институции, органи, служби или агенции не започват успоредно разследване по същите факти, освен ако със Службата е договорено друго. Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“ [Изм. 54]

"

б)  в параграф 3 се добавя следното изречение:"

„Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“; [Изм. 55]

"

бa)   в член 5 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Ако генералният директор реши да не започва разследване в рамките на институциите, органите, службите и агенциите независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той изпраща незабавно съответната информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция, за да бъдат предприети целесъобразни действия в съответствие с правилата, приложими за тази институция, орган, служба или агенция. Службата договаря с тази институция, орган, служба или агенция, когато е уместно, подходящи мерки за защита на поверителността на източника на информацията и изисква при необходимост да бъде информирана за предприетите действия.“ [Изм. 56]

"

в)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Ако генералният директор реши да не започва външно разследване извършва проверка или инспекция на място съгласно член 3 независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той може изпраща незабавно да изпрати съответната информация на компетентните органи на засегнатата държава членка с цел предприемането на действия, когато това е целесъобразно, в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство. При необходимост Службата уведомява и засегнатата институция, орган, служба или агенция.“; [Изм. 57]

"

вa)  добавя се параграф 6а:"

„6a. Генералният директор информира периодично Надзорния съвет в съответствие с член 17, параграф 5 за случаите, в които е решил да не започва разследване, като посочва причините за това решение.“ [Изм. 58]

"

(6)  Член 7 се изменя, както следва:

-a)  в член 7 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Генералният директор ръководи пряко провеждането на разследванията, при необходимост – въз основа на писмени указания. Разследванията се провеждат под негово ръководство от определения от него персонал на Службата. Генералният директор не провежда разследвания лично.“ [Изм. 59]

"

а)  в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:"

„Компетентните органи на държавите членки предоставят необходимата подкрепа, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“;

"

б)  в параграф 3 се вмъква следната втора алинея:"

„По искане на Службата във връзка с въпроси, които са предмет на разследване, звената за финансово разследване, създадени съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(16), и други компетентни органи на държавите членки ѝ предоставят следното:

   а) информацията, посочена в [член 32a, параграф 3 от] Директива (ЕС) 2015/849(17);
   б) когато е строго необходимо за целите на разследването, записи на сделките.“;

"

в)  в параграф 3 се добавя следната трета алинея:"

„При предоставянето на подкрепа в съответствие с предходните алинеи националните компетентни органи действат при спазване на националните процесуални правила, приложими към засегнатия национален компетентен орган.“;

"

вa)   в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:"

„Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“ [Изм. 60]

"

вб)  параграф 4 се заличава; [Изм. 61]

вв)  в параграф  6 уводната част се заменя със следното:"

„6. Когато разследванията показват, че може да е целесъобразно да се предприемат предпазни административни мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, Службата незабавно информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за текущото разследване и предлага мерки, които да бъдат взети. Предоставената информация включва следното:“ [Изм. 2]

"

вг)  в параграф 6, първа алинея буква б) се заменя със следното:"

„б) всяка информация, която би могла да бъде в помощ на засегнатата институция, орган, служба или агенция при вземане на решението относно подходящите предпазни административни мерки, които следва да бъдат взети с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;“ [Изм. 63]

"

вд)  в параграф 6, първа алинея буква в) се заменя със следното:"

„в) всички специални мерки за поверителност, препоръчани по-специално в случаите, водещи до използване на процесуално-следствени действия, които попадат в компетентността на национален съдебен орган или друг национален орган в съответствие с националните разпоредби, приложими към разследванията.“ [Изм. 64]

"

г)  в параграф 6 втора алинея се заменя със следното:"

„В допълнение към първа алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със информира незабавно Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи за всяко отклонение от предложените предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение и за причините за отклонението.“; [Изм. 65]

"

д)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва подробно причините за забавянето и, когато е целесъобразно, корективните мерки, предвидени за предприети с цел ускоряване на разследването.“; [Изм. 66]

"

да)   добавя се параграф 8а:"

„8a. Докладът съдържа като минимум кратко описание на фактите, тяхната правна квалификация, оценка на вредите, които са причинени или е вероятно да бъдат причинени, датата на изтичане на законоустановения давностен срок, причините, поради които не може да бъде спазен дванадесетмесечният срок, и предвидените корективни мерки с цел ускоряване на разследването, когато е приложимо.“ [Изм. 67]

"

(7)  Член 8 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Институциите, органите, службите и агенциите изпращат незабавно на Службата всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Това задължение се прилага към Европейската прокуратура, когато въпросните случаи не попадат в нейната компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939.“ [Изм. 68]

"

а)  в параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да изпълнят задължението, определено в първа алинея, като предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.“; [Изм. 69]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата по нейно искане или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата. [Изм. 70]

Преди започването на разследване те предават по искане на Службата цялата документация или информация, с която разполагат, необходима за анализиране на твърденията или за прилагане на критериите за започване на разследване, както е посочено в член 5, параграф 1.“

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по искане на Службата или по собствена инициатива, всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“; [Изм. 71]

"

г)  добавя се следният параграф 4:"

„4. Настоящият член не се прилага към Европейската прокуратура по отношение на престъпления, във връзка с които тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с членове 22 и 25 глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. [Изм. 72]

Това не засяга възможността Европейската прокуратура да предостави на Службата съответната информация относно дела в съответствие с член 34, параграф 8, член 36, параграф 6, член 39, параграф 4 и член 101, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939.“;

"

(8)  Член 9 се изменя, както следва:

-a)   в параграф 2 четвърта алинея се заменя със следното:"

„Изискванията, посочени във втора и трета алинея, не се прилагат за снемането на свидетелски показания в контекста на проверките и инспекциите на място. Засегнатото лице обаче бива информирано относно неговите права, преди да бъдат снети показанията, по-специално относно правото му да бъде подпомогнато от избрано от него лице. [Изм. 73]

"

-aа)   в параграф 4 втора алинея се заменя със следното:"

„За тази цел Службата изпраща на засегнатото лице покана да представи становището си писмено или в рамките на събеседване с определения от Службата персонал. В поканата се включват резюме на засягащите лицето факти и информацията, която се изисква съгласно членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, и се посочва срокът за представяне на становище, който не може да е по-кратък от 10 работни дни след получаването на поканата за представяне на становище. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на разследването. Окончателният доклад от разследването се позовава на това становище.“ [Изм. 74]

"

а)  в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:"

„В надлежно обосновани случаи, в които е необходимо да се запази поверителността на разследването и/или които водят до използване на процесуално-следствени действия от компетентността на Европейската прокуратура или национален съдебен орган, генералният директор може да реши да отложи изпълнението на задължението за покана за представяне на становище на засегнатото лице.“;

"

aa)   добавя се параграф 5а:"

„5a. В случаите, в които Службата препоръчва последващи съдебни действия, и без да се засягат правата за поверителност на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на информаторите, засегнатото лице има достъп до доклада, изготвен от Службата съгласно член 11 след проведеното от нея разследване, както и до всички съответни документи, доколкото те се отнасят до това лице и ако когато е приложимо, нито Европейската прокуратура, нито националните съдебни органи възразяват в срок от шест месеца. Преди изтичането на този срок може да бъде предоставено и разрешение от компетентния съдебен орган.“ [Изм. 75]

"

(8a)   Вмъква се член 9а:"

„Член 9a

Контрольор на процесуалните гаранции

1.   Комисията назначава контрольор на процесуалните гаранции („контрольор“) в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, за срок от пет години, който не може да бъде подновяван. При изтичане на мандата му той остава на длъжност, докато бъде заменен.

2.   След публикуване на покана за подаване на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация за длъжностите на контрольора. Комисията назначава контрольора след провеждане на консултации с Европейския парламент и със Съвета.

3.   Контрольорът притежава необходимата квалификация и опит в областта на процесуалните права и гаранции.

4.   Контрольорът упражнява своите функции при пълна независимост и при изпълнението на своите задължения не търси, нито приема указания от когото и да било.

5.   Контрольорът наблюдава спазването от страна на Службата на процесуалните права и гаранции. Той отговаря за разглеждането на жалбата, получена от Службата.

6.   Контрольорът представя годишен отчет за упражняването на тази функция на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Надзорния съвет и Службата. Той не може да се позовава на индивидуални преписки, по които се води разследване, и гарантира поверителността на разследванията дори след тяхното приключване.“ [Изм. 76]

"

(8б)   Вмъква се член 9б:"

„Член 9б

Механизъм за обжалване

1.   В сътрудничество с контрольора Службата предприема необходимите мерки за създаването на механизъм за обжалване, за да се следи и гарантира спазването на процесуалните гаранции във всички дейности на Службата.

2.   Всяко лице, засегнато от разследване на Службата, има право да подаде жалба до контрольора във връзка със спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, предвидени в член 9. Подаването на жалба няма суспензивен ефект по отношение на провеждането на текущото разследване.

3.   Жалбите могат да се подават най-късно в срок от един месец, след като жалбоподателят узнае съответните факти, които съставляват предполагаемо нарушение на неговите процесуални гаранции. Не може да се подава жалба по-късно от един месец след приключване на разследването. Жалбите във връзка със срока на предизвестие по член 9, параграфи 2 и 4 се подават преди изтичане на срока на предизвестието, предвиден в тези разпоредби.

4.   При получаване на жалба контрольорът незабавно информира генералния директор на Службата и предоставя възможност на Службата да реши поставения от жалбоподателя въпрос в срок от 15 работни дни.

5.   Без да се засяга член 10 от настоящия регламент, Службата предава на контрольора цялата информация, която може да е необходима на контрольора за издаването на препоръка.

6.   Контрольорът издава препоръка по жалбата незабавно и най-късно в срок от два месеца от датата на уведомяването на контрольора от страна на Службата за предприетите от нея действия за решаване на възникналия въпрос или след изтичането на срока, посочен в параграф 3. Препоръката се предоставя на Службата и се съобщава на жалбоподателя. В изключителни случаи контрольорът може да реши да удължи срока за издаване на препоръката с още 15 дни. Контрольорът информира генералния директор за причините за удължаването с писмо. Неиздаването на препоръка от страна на контрольора в сроковете, предвидени в настоящия параграф, се счита за отхвърляне от страна на контрольора на разглеждането на жалбата без препоръка.

7.   Без да се намесва в провеждането на разследването, което е в ход, контрольорът разглежда жалбата в рамките на състезателно производство. Със съгласие на свидетелите контрольорът може да поиска от тях да предоставят писмени или устни обяснения, които счита за имащи значение за установяване на фактите.

8.   Генералният директор се придържа към препоръката на контрольора по въпроса освен в надлежно обосновани случаи, в които може да се отклони от нея. Ако генералният директор се отклони от препоръката, той съобщава на жалбоподателя и на контрольора основните причини за своето решение, доколкото това не засяга текущото разследване. Той посочва причините за несъобразяването с препоръката на контрольора в бележка, която се прилага към окончателния доклад за разследването.

9.   Генералният директор може да поиска становището на контрольора по всеки въпрос, свързан със спазването на процесуалните гаранции, попадащ в сферата на компетентност на контрольора, включително относно решението да се отложи уведомяването на засегнатото лице съгласно член 9, параграф 3. Генералният директор посочва във всяко такова искане срока, в който контрольорът трябва да отговори.

10.   Без да се засягат сроковете, предвидени в член 90а от Правилника за длъжностните лица, ако длъжностно лице или друг служител на Съюза подаде жалба до генералния директор в съответствие с член 90а от Правилника за длъжностните лица и същото длъжностно лице или друг служител е подал(о) жалба по същия въпрос до контрольора, генералният директор изчаква препоръката на контрольора, преди да се произнесе по жалбата.“ [Изм. 77]

"

(9)  Член 10 се изменя, както следва:

-a)   параграф 1 се заменя със следното:"

"1. Информацията, предадена или получена в хода на разследвания извън институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е защитена от съответните разпоредби съгласно националното право и правото на Съюза.“ [Изм. 78]

"

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:"

“2. Информацията, изпратена или получена в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е предмет на професионална тайна и се ползва от защитата, предвидена в разпоредбите, приложими за институциите на Съюза.“ [Изм. 79]

"

-aб)   добавя се следният параграф 3а:"

„3a. Службата оповестява своите доклади и препоръки след приключването на всички национални процедури и процедури на Съюза от компетентните органи и оповестяването вече не засяга разследванията. Оповестяването е в съответствие с правилата за защита на данните и принципите, посочени в настоящия член и в член 1.“ [Изм. 80]

"

а)  в параграф 4 първа алинея се заменя със следното:"

„Службата назначава длъжностно лице за защита на данните в съответствие с член 24 43 от Регламент (ЕО) № 45/2001 (ЕС) 2018/1725.“; [Изм. 81]

"

aa)   добавя се параграф 5а:"

„5а. Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, са напълно защитени, по-специално чрез законодателството на Съюза относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.“ [Изм. 2]

"

(10)  Член 11 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:"

„Докладът може да бъде придружен се придружава от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.“; [Изм. 3]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. При изготвянето на тези доклади и препоръки се вземат под внимание съответните разпоредби на законодателството на Съюза и, доколкото е приложимо, на националното законодателство на засегнатата държава членка.

Службата предприема подходящи вътрешни мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръките, и обмисля дали е необходимо да се преразгледат насоките относно процедурите на разследване с цел отстраняване на евентуални несъответствия. [Изм. 84]

След обикновена проверка на тяхната автентичност докладите, изготвени на тази основа, включително всички доказателства в подкрепа на тези доклади и приложени към тях, представляват допустими доказателства в съдебни производства от ненаказателен характер пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки. Правомощията на националните съдилища да оценяват свободно доказателствата не се засягат от настоящия регламент. [Изм. 85]

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в наказателни производства в държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. Тези доклади са предмет на оценка по същите правила като приложимите за административните доклади, изготвени от инспектори от националната администрация, и имат същата доказателствена стойност като тях. [Изм. 86]

Държавите членки уведомяват Службата за всякакви правила от националното законодателство, които имат отношение към целите на третата първа алинея. [Изм. 87]

Националните съдилища уведомяват Службата за всяко отхвърляне на доказателства в съответствие с настоящия параграф. В уведомлението се включват правното основание и подробна обосновка на отхвърлянето. В своите годишни доклади съгласно член 17, параграф 4 генералният директор оценява допустимостта на доказателствата в държавите членки. [Изм. 88]

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в съдебни производства пред съдилищата на Съюза и в административни производства в Съюза.“;

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на външно разследване, както и съответните свързани документи се изпращат по целесъобразност на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с правилата, свързани с външните разследвания разследванията, и при необходимост на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Тази институция, орган, служба или агенция предприема действията, които такива действия, по-специално дисциплинарни или правни, каквито резултатите от външното разследване разследванията налагат, и докладва за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и в допълнение освен това по искане на Службата. Компетентните органи на държавите членки докладват на Службата в срок от девет месеца за действията, предприети в отговор на доклада по случая.“; [Изм. 89]

"

вa)  параграф 4 се заличава; [Изм. 90]

вб)  параграф 5 се заменя със следното: "

„5. Когато в доклада, изготвен след разследване, се разкрива наличието на факти, които могат да доведат до наказателно производство, тази информация се предава незабавно на съдебните органи на засегнатата държава членка, без да се засягат членове 12в и 12г. [Изм. 91]

"

вв)   вмъква се параграф 6a:"

„6а. Компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че се предприемат действия във връзка с дисциплинарните, административните, финансовите и съдебните препоръки, направени от генералния директор съгласно параграфи 1 и 3, и изпращат на Службата подробен доклад за действията, предприети до 31 март всяка година, включващ причините за неизпълнението на направените от Службата препоръки, когато това е приложимо.“ [Изм. 92]

"

вг)  параграф 8 се изменя, както следва:"

“8. Когато информатор е предоставил на Службата информация, довела до разследване, Службата уведомява информатора, че разследването е приключило. Службата обаче може да отхвърли искането, ако счете, че то накърнява законните интереси на засегнатото лице, ефективността на разследването и на действията, предприемани вследствие на него, или изисквания за поверителност.“ [Изм. 93]

"

(10a)  След член 11 се вмъква нов член:"

„Член 11a

Искове пред Общия съд

Всяко засегнато лице може да предяви иск срещу Комисията за отмяна на доклада от разследването, предаден на националните органи или на институциите съгласно член 11, параграф 3, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушение на Договорите, включително нарушение на Хартата, или злоупотреба с власт.“ [Изм. 94]

"

(11)  Член 12 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното: "

“1. Без да се засягат членове 10 и 11 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Службата може да изпрати на компетентните органи на засегнатите държави членки информация, получена в хода на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, в достатъчен срок, за да могат да предприемат целесъобразни действия в съответствие с националното си законодателство. Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“ [Изм. 95]

"

а)  в параграф 1 се добавя следното изречение:"

„Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“; [Изм. 96]

"

aa)  в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:"

„Без да се засягат членове 10 и 11, генералният директор изпраща на съдебните органи на засегнатата държава членка информация, получена от Службата в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, отнасяща се до факти, които попадат в компетентността на националните съдебни органи.“ [Изм. 97]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Освен ако националното законодателство не възпрепятства това, компетентните органи на засегнатата държава членка уведомяват своевременно в срок от един месец Службата по собствена инициатива или по нейно искане за действията, предприети въз основа на изпратената им информация съгласно настоящия член.“; [Изм. 98]

"

в)  добавя се следният параграф 5:"

„5. Службата може да обменя по собствена инициатива или при поискване съответната информация с мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета(18).“;

"

(12)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 12a

Координационни служби за борба с измамите в държавите членки

1.  За целите на настоящия регламент държавите членки определят служба („координационна служба за борба с измамите“), която да подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, със Службата. По целесъобразност и в съответствие с националното законодателство координационна служба за борба с измамите може да се счита за компетентен орган за целите на настоящия регламент.

2.  По искане на Службата, преди да се вземе решение за започването или не на дадено разследване, както и по време на или след разследването, координационните служби за борба с измамите предоставят, получават или координират помощта, от която Службата се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи. Тази помощ включва по-специално съдействие от компетентните национални органи в съответствие с член 3, параграфи 6 и 7, член 7, параграф 3 и член 8, параграфи 2 и 3.

3.  Службата може да поиска помощ от координационните служби за борба с измамите при извършването на дейности по координиране в съответствие с член 12б, включително, когато е уместно, хоризонтално сътрудничество и обмен на информация между координационните служби за борба с измамите.

Член 12б

Дейности по координиране

1.  Съгласно член 1, параграф 2 Службата може да организира и улеснява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите, както между органите на трети държави и международни организации в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ и всички останали действащи правни инструменти. За тази цел участващите органи и Службата могат да събират, анализират и обменят информация, включително оперативни данни. Персоналът на Службата може да придружава компетентните органи, които извършват дейности по разследване, по тяхно искане. Прилагат се член 6, член 7, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 3 и член 10.

2.  Службата може да изготви доклад за извършените дейности по координиране и да го предаде, когато е целесъобразно, на компетентните национални органи и на засегнатите институции, органи, служби и агенции.

3.  Настоящият член се прилага, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията.

3a.  Задълженията за административна взаимопомощ съгласно Регламент(ЕО) № 515/97 на Съвета(19) и Регламент (ЕС) № 608/2013(20) се прилагат и към дейности по координиране, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие с настоящия член. [Изм. 99]

4.  Службата може да участва в съвместни екипи за разследване, създадени в съответствие с приложимото право на Съюза, и в този контекст да обменя оперативна информация, придобита съгласно настоящия регламент.

Член 12в

Докладване на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя би могла да упражни своята компетентност

1.  Службата докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща на всеки етап възможно най-рано преди започването или в хода на разследване на Службата. [Изм. 100]

2.  Докладът съдържа най-малко описание на фактите всички известни на Службата факти и информация, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, когато Службата разполага с такава информация, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица. Заедно с доклада Службата предава на Европейската прокуратура всяка друга относима информация по случая, с която разполага. [Изм. 101]

3.  Службата не е задължена да докладва на Европейската прокуратура за явно необосновани твърдения.

Когато получената от Службата информация не съдържа посочените в параграф 2 елементи и няма текущо разследване на Службата, Службата може да извърши предварителна оценка на твърденията. Оценката се извършва своевременно незабавно и във всички случаи в срок от два месеца от получаването на информацията. В хода на оценката се прилагат разпоредбите на член 6 и на член 8, параграф 2. Службата се въздържа от предприемането на каквито и да било мерки, които могат да застрашат евентуални бъдещи разследвания на Европейската прокуратура. [Изм. 102]

След тази предварителна оценка Службата докладва на Европейската прокуратура дали са изпълнени условията, посочени в параграф 1.

4.  Когато посоченото в параграф 1 деяние бъде разкрито по време на разследване, извършвано от Службата, и Европейската прокуратура започне разследване в резултат на доклада, Службата не може да продължи своето разследване на същите факти освен в съответствие с член 12д или 12е.

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни.

5.  Институциите, органите, службите и агенциите могат да поискат от Службата да извърши предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени. За целите на тези искания се прилага параграф 3 прилагат параграфи 1 – 4 mutatis mutandis. Службата информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за резултатите от предварителната оценка, освен ако предоставянето на такава информация би могло да застраши разследването, провеждано от Службата или от Европейската прокуратура. [Изм. 103]

6.  Когато в резултат на доклада до Европейската прокуратура в съответствие с настоящия член Службата приключи своето разследване, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат.

Член 12г

Избягване на дублирането на разследвания

1.   Генералният директор не започва разследване в съответствие с член 5 и прекратява текущо разследване, ако Европейската прокуратура провежда разследване по същите факти, освен в съответствие с член 12д или 12е. Генералният директор уведомява Европейската прокуратура за всяко решение да не бъде започнато разследване или за прекратяване, взето на такова основание. [Изм. 104]

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни. В изключителни случаи този срок може да бъде удължен при условията, които ще бъдат определени в работните договорености, посочени в член 12ж, параграф 1. [Изм. 105]

Когато Службата приключи свое разследване в съответствие с първа алинея, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат. [Изм. 106]

1a.   По искане на Европейската прокуратура Службата се въздържа от извършването на определени действия или мерки, които биха могли да застрашат дадено разследване или наказателно преследване, провеждано от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за такова искане вече не съществуват. [Изм. 107]

1б.   Когато Европейската прокуратура приключи или прекрати разследване, за което е получила информация от генералния директор съгласно параграф 1 и което е от значение за упражняване на мандата на Службата, тя уведомява Службата без излишно забавяне и може да отправи препоръки относно последващи административни разследвания. [Изм. 108]

Член 12д

Подкрепа на Службата за Европейската прокуратура

1.  В хода на разследване, извършвано от Европейската прокуратура, и по искане на Европейската прокуратура в съответствие с член 101, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата, в съответствие със своя мандат, подпомага или допълва дейността на Европейската прокуратура, по-специално чрез:

   а) предоставяне на информация, анализи (включително съдебно-медицински анализи), експертни познания и опит и оперативна подкрепа;
   б) улесняване на координацията на конкретни действия на компетентните национални административни органи и органи на Съюза;
   в) провеждане на административни разследвания.

2.  Съгласно параграф 1 исканетоИскането по параграф 1се изпраща в писмен вид и в него се посочват посочва най-малко:

   а) информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането;
   б) мярката или мерките, които Европейската прокуратура изисква от Службата да изпълни;
   в) и, ако е целесъобразно, по целесъобразност предвиденият график за това изпълнение;
   г) всички инструкции съгласно параграф 2а. Искането съдържа информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането.

При необходимост Службата може да поиска допълнителна информация. [Изм. 109]

2a.  С цел да защити допустимостта на доказателствата, както и основните права и процесуалните гаранции, когато Службата предприема съпътстващи или допълващи мерки по искане на Европейската прокуратура съгласно настоящия член, Европейската прокуратура може да даде указания на Службата да прилага по-високи стандарти по отношение на основните права, процесуалните гаранции и защитата на данните от предвидените в настоящия регламент. Във връзка с това тя уточнява подробно формалните изисквания и процедурите, които трябва да се прилагат.

При липса на такива конкретни указания от страна на Европейската прокуратура се прилагат mutatis mutandis глава VI (процесуални гаранции) и глава VIII (защита на данните) от Регламент (ЕС) 2017/1939 към мерките, извършвани от Службата съгласно настоящия член. [Изм. 110]

Член 12е

Допълващи разследвания

1.  В надлежно обосновани случаи, когато Европейската прокуратура провежда разследване и когато генералният директор счита, че следва да бъде започнато или продължено разследване в съответствие с мандата на Службата с цел улесняване на приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, Службата уведомява Европейската прокуратура писмено, посочвайки като посочва естеството и целта на разследването и представя искане за писменото одобрение на Европейската прокуратура за започването на допълнително разследване. [Изм. 111]

В срок от 30 20 работни дни след получаване на тази информация Европейската прокуратура може да възрази одобрява или възразява срещу започването или продължаването на разследване или срещу извършването на определени действия, свързани каквото и да било определено действие, свързано с разследването, когато това е необходимо, за да се предотврати излагането на риск на собственото ѝ разследване или наказателно преследване и за времето, за което тези основания продължават да са налице. В надлежно обосновани случаи Европейската прокуратура може да удължи срока с още 10 работни дни. Тя уведомява Службата за това.

В случай че Европейската прокуратура възрази, Службата не започва допълнително разследване. В този случай Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за възражението престанат да се прилагат вече не съществуват. [Изм. 112]

В случай че Европейската прокуратура не направи възражение в срока, посочен в предходната алинея, даде одобрението си, Службата може да започне или да продължи разследване и извършва това разследване в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура. [Изм. 113]

Ако Европейската прокуратура не отговори в рамките на крайния срок по втора алинея, Службата може да започне консултации с Европейската прокуратура, така че в срок от 10 дни да бъде взето решение. [Изм. 114]

Службата спира или прекратява своето разследване или се въздържа от изпълнението на някои действия, отнасящи се до разследването, ако впоследствие Европейската прокуратура повдигне възражения срещу него поради същите основания като посочените във втора алинея.

2.  Когато в отговор на искане за информация, подадено в съответствие с член 12г, Европейската прокуратура уведоми Службата, че не провежда разследване и впоследствие започне разследване по същите факти, тя уведомява Службата незабавно. Ако след получаването на тази информация генералният директор счита, че започнатото от Службата разследване следва да продължи с цел да се улесни приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, се прилага параграф 1.

Член 12ж

Работни договорености и обмен на информация с Европейската прокуратура

1.  Когато е необходимо да се улесни сътрудничеството с Европейската прокуратура, както е посочено в член 1, параграф 4а, Службата договаря с Европейската прокуратура административни договорености. Тези работни договорености могат да съдържат практически подробности за обмена на информация, включително лични данни, за обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация и за обмена на класифицирана информация, както и за създаването на платформи за информационни технологии, включително общ подход за модернизиране и съвместимост на софтуера. Те съдържат също така подробности относно непрекъснатия обмен на информация по време на получаването на твърдения и проверката им за целите на определянето на компетентността по отношение на разследванията, провеждани от двете служби. Те включват също така договорености относно прехвърлянето на доказателства между Службата и Европейската прокуратура, както и договорености за разпределението на разходите.

Преди приемането на работните договорености с Европейската прокуратура генералният директор изпраща проекта на Европейския надзорен орган по защита на данните, на Надзорния съвет и на Европейския парламент за сведение. Европейският надзорен орган по защита на данните и Надзорният съвет представят незабавно своите становища. [Изм. 115]

2.  Службата разполага с непряк достъп до информацията в деловодната система на Европейската прокуратура въз основа на принципа за наличие на съответствие или липса на съответствие. Когато бъде установено съвпадение между данните, въведени в деловодната система на Службата, и данните, с които разполага Европейската прокуратура, наличието на съвпадение се съобщава на Европейската прокуратура и на Службата. Службата предприема необходимите мерки, за да осигури на Европейската прокуратура достъп до информацията в своята деловодна система въз основа на принципа за наличие на съответствие или липса на съответствие.

Всеки непряк достъп на Службата до информация в деловодната система на Европейската прокуратура се извършва само доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите на Службата, определени съгласно настоящия регламент, и се обосновава и потвърждава чрез вътрешна процедура, създадена от Службата. Службата води регистър на всички случаи на достъп до деловодната система на Европейската прокуратура. [Изм. 116]

2a.  Генералният директор на Службата и европейският главен прокурор се срещат поне веднъж годишно, за да обсъждат въпроси от общ интерес.“ [Изм. 117]

"

(12a)  Член 15 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 втора алинея се заменя със следния текст: "

„Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи.“ [Изм. 118]

"

б)  в параграф 1 петата алинея се заменя със следния текст: "

„На Надзорния съвет се предоставя достъп до цялата информация и всички документи, които счита за необходими за изпълнение на задачите си“„, включително доклади и препоръки по приключили разследвания и прекратените дела, без обаче да се намесва в провеждането на текущи разследвания и при надлежно спазване на изискванията за поверителност и защита на данните.“ [Изм. 119]

"

в)  в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:"

„Надзорният съвет избира своя председател. Надзорният съвет приема свой процедурен правилник, който се представя за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането му. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на неговия председател или на генералния директор. Надзорният съвет заседава най-малко 10 пъти в годината. Той приема решенията си с мнозинство от съставящите го членове. Секретариатът му се осигурява от Комисията и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. Преди назначаването на какъвто и да било персонал в секретариата, Надзорният съвет бива консултиран и мнението му се взема предвид. Секретариатът действа по указания на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Без да се засяга контролът ѝ върху бюджета на Надзорния съвет и неговия секретариат, Комисията не се намесва във функциите по наблюдение на Надзорния съвет.“ [Изм. 120]

"

(13)  Член 16 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

“1. Европейският парламент, Съветът и Комисията се срещат веднъж годишно с генералния директор за обмен на мнения на политическо равнище и за да обсъдят политиката на Службата по отношение на методите за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга форма на незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Надзорният съвет участва в обмена на мнения. Главният европейски прокурор се приканва да участва в обмена на мнения. По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Евроюст и/или Европол.“ [Изм. 121]

"

а)  в параграф 1 третото изречение се заменя със следното:"

„По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Европейската прокуратура, Евроюст и/или Европол.“ [Изм. 122]

"

aa)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

“2. Обменът на гледни точки може да се отнася до всяка тема, по която Европейският парламент, Съветът и Комисията са постигнали съгласие. По-специално обменът на гледни точки може да се отнася до: [Изм. 123]

"

б)  в параграф 2 буква г) се заменя със следното:"

„г) рамките на отношенията между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, по-специално Европейската прокуратура, и предприетите действия по окончателните доклади от разследванията на Службата и друга предадена от Службата информация;“; [Изм. 124]

"

бa)  в параграф 2 буква д) се заменя със следното:"

„д) рамките на отношенията между Службата и компетентните органи на държавите членки и предприетите действия от компетентните органи в държавите членки по окончателните доклади от разследванията Службата и друга предадена от Службата информация;“ [Изм. 125]

"

бб)  добавя се нов параграф:"

„4а. Председателството по отношение на обмена на гледни точки се сменя на ротационен принцип между Европейския парламент, Съвета и Комисията.“ [Изм. 126]

"

(14)  Член 17 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

“1. Службата се оглавява от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията в съответствие с процедурата, определена в параграф 2. Мандатът на генералния директор е седем години и не може да бъде подновяван. Генералният директор се назначава като срочно нает служител съгласно Правилника за длъжностните лица.“ [Изм. 127]

"

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:"

“2. С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Поканата се публикува най-малко шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. След положително становище от Надзорния съвет относно процедурата за подбор, прилагана от Комисията, тя съставя списък на кандидатите с подходяща квалификация. Генералният директор се избира по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията и впоследствие се назначава от последната.“ [Изм. 128]

"

а)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на външни и вътрешни разследвания или дейности по координиране или във връзка с изготвянето на доклади след тези разследвания или дейности по координиране. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда на Европейския съюз.“; [Изм. 129]

"

aa)  параграф 4 се заменя със следното:"

“4. Генералният директор докладва редовно и най-малко ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата за констатациите, направени при разследванията, провеждани от Службата, предприетите действия, срещнатите проблеми и предприетите от Службата последващи действия във връзка с препоръките, направени от Надзорния съвет в съответствие с член 15, като същевременно спазва поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица и информаторите, а при необходимост и националните разпоредби, приложими при съдебни производства.

Годишният доклад включва също оценка на степента на сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и с институциите, органите, службите и агенциите, по-специално по отношение на прилагането на член 11, параграфи 2 и 6а.“ [Изм. 130]

"

aб)  добавя се параграф 4а.:"

„4а. По искане на Европейския парламент в контекста на правата му за бюджетен контрол генералният директор може да предоставя информация за дейностите на Службата, като зачита поверителността на разследванията и последващите процедури. Европейският парламент гарантира поверителността на информацията, предоставена в съответствие с настоящия параграф.“ [Изм. 131]

"

aв)  в параграф 5 първа алинея се заличава; [Изм. 132]

б)  в параграф 5, втора алинея буква б) се заменя със следното:"

„б) случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки и или на Европейската прокуратура;“; [Изм. 133]

"

бa)  в параграф 5, трета алинея се вмъква следната буква :"

„ба) на прекратените дела;“ [Изм. 134]

"

бб)  параграф 7 се заменя със следния текст:"

“7. Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица и на свидетелите и спазването на националното законодателство на засегнатите държави членки, като специално се спазва разпоредбата на член 11, параграф 2. Проверката на законосъобразността се извършва от експерти на Службата в областта на правото и процедурите по разследване, които притежават квалификация да заемат съдебна длъжност в държава членка. Тяхното становище се прилага към окончателния доклад по разследването.“ [Изм. 135]

"

бв)  параграф 8 се заменя със следното:"

“8. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 19а относно създаването на процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Тези делегирани актове обхващат по-специално:

   a) практиките, които трябва да се спазват при изпълнението на мандата и статута на Службата;
   б) подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването;
   в) законните права на засегнатите лица;
   г) процесуалните гаранции;
   га) разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи;
   гб) разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица;
   гв) връзките с Европейската прокуратура.

По време на подготвителната работа Комисията се консултира с Надзорния съвет и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Всеки делегиран акт, приет в съответствие с настоящия параграф, се публикува за сведение на уебсайта на Службата на всички официални езици на Съюза.“ [Изм. 136]

"

в)  в първа алинея на параграф 8 се добавя следната буква д): "

„д) връзките с Европейската прокуратура.“; [Изм. 137]

"

вa)  в параграф 9 първа алинея се заменя със следното:"

„Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор или снемане на неговия имунитет Комисията се консултира с Надзорния съвет.“ [Изм. 138]

"

(14a)  Член 19 се заменя със следното:"

„Член 19

Доклад за оценка и преразглеждане

Не по-късно от пет години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането и въздействието на настоящия регламент, по-специално по отношение на ефективността и ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. Този доклад за оценка се придружава от становище на Надзорния съвет.

Не по-късно от две години след представянето на доклада за оценка съгласно първа алинея Комисията представя на Европейския парламент и Съвета законодателно предложение за модернизиране на уредбата на Службата, включително допълнителни или по-подробни правила относно създаването на Службата, нейните функции или процедурите, които се прилагат за дейността ѝ, със специален акцент върху сътрудничеството ѝ с Европейската прокуратура, трансграничните разследвания и разследванията в държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура.“ [Изм. 139]

"

(14б)  вмъква се нов член 19a:"

„Член 19a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 140]

"

Член 2

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Членове 12в—12е, посочени в член 1, точка 12, се прилагат от датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Становище № 8/2018 на ЕСП.
(2)ОВ С 42, 1.2.2019 г., стр.1.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(4)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(5)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(6)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)
(7)COM(2017)0589. Докладът бе придружен от Работен документ за оценка SWD(2017)0332 на службите на Комисията и от Становище № 2/2017 на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.
(8)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(9)В Регламент (ЕС) 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета (новият Финансов регламент), по който беше постигнато политическо споразумение и който се очаква да бъде приет през идните месеци, ще бъде вмъкнат член 129.
(10)Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).
(11) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(12)Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(14)OВ C ….
(15)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(16)Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(17)В Директива (ЕС) 2015/849 се вмъква член 32а, параграф 3 чрез Директива (ЕС) 2018/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, за която беше постигнато политическо споразумение на 19 декември 2017 г. и която се очаква да бъде приета през идните месеци.
(18)Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 082, 22.3.1997 г., стр. 1).
(20) Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).


Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I
PDF 287kWORD 84k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0474),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0273/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по бюджети, на комисията по бюджетен контрол и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0460/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

P8_TC1-COD(2018)0258


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  2140-те митнически учреждения(5), които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира функционирането ефикасното и ефективно функциониране на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави, в съответствие с условията за безопасност и сигурност. [Изм. 1]

(1a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, който представлява един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г.(6) Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства и поради това призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси, отговарящи на поетите допълнителни отговорности. [Изм. 2]

(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси и на липсата на стандартизирани митнически проверки. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието и от правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Други предизвикателства, като например рязкото нарастване на електронната търговия, цифровизацията на документите от проверките и инспекциите, устойчивостта по отношение на кибератаки, саботажът, промишленият шпионаж или манипулирането на данни, също ще увеличат необходимостта от по-добре функциониращи митнически процедури. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове. Всички стоки, които влизат на митническата територия на Съюза, следва да подлежат на щателен контрол, за да се избегне търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия, от страна на лицата, извършващи митнически измами. За да се гарантира, че се увеличава цялостната стабилност, както и сближаването при извършването на митнически контрол от страна на държавите членки, се изисква ясна стратегия по отношение на най-слабите пунктове. [Изм. 3]

(3)  Държавите Редица държави членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията(7) си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“. [Изм. 4]

(4)  Съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(8) под митнически контрол следва да се разбира не само надзорът на митническото законодателство, но и друго законодателство, уреждащо въвеждането, напускането, транзита, движението, складирането и специфичната употреба на стоки, придвижвани между митническата територия на Съюза и държави или територии извън тази територия, както и наличието и движението на митническата територия на Съюза на несъюзни стоки и стоки, поставени под режим специфична употреба. Такова друго законодателство, което оправомощава митническите органи да изпълняват специфични задачи, свързани с контрол, включва разпоредби относно данъчното облагане, особено по отношение на акцизите и данъка върху добавената стойност, относно външното измерение на вътрешния пазар, относно общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, които оказват въздействие върху търговията, относно цялостната сигурност на веригата на доставките и относно защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на неговите държави членки.

(5)  Подпомагането на създаването на митнически контрол на подходящо и равностойно равнище по външните граници на Съюза позволява извличане на максимална полза от митническия съюз. Специална намеса на Съюза за оборудване за митнически контрол с цел коригиране на съществуващите дисбаланси би могла освен това да допринесе за цялостното сближаване между държавите членки. Предвид предизвикателствата, пред които светът е изправен, по-специално продължаващата необходимост от защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се гарантира безпроблемното осъществяване на законната търговия, наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол по външните граници е абсолютно наложително.

(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, което следва да осигури откриването на такива практики, като например фалшифицирането на стоки и други незаконни търговски практики. Следва да се вземат предвид вече съществуващите механизми за финансова подкрепа. [Изм. 5]

(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество – като същевременно се вземат предвид въпросите, свързани с киберсигурността – по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите. [Изм. 6]

(8)  Поради това е необходимо да се създаде Фонд за интегрирано управление на границите („фондът“).

(9)  Поради правните особености, приложими към дял V от ДФЕС, както и различните приложими правни основания по отношение на политиките в областта на външните граници и митническия контрол, правно не е възможно фондът да се създаде като единствен инструмент.

(10)  Следователно фондът следва да се създаде като цялостна рамка за финансово подпомагане от Съюза в областта на управлението на границите, която обхваща инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол („инструментът“), създаден с настоящия регламент, както и инструмента за финансово подпомагане за управление на границите и визите, създаден с Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета(9).

(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(10) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. За да се осигури бюджетна дисциплина, условията за разпределяне на безвъзмездните средства по приоритети следва да бъдат ясни, точно определени и основаващи се на установените нужди за задачите, изпълнявани от митническите пунктове. [Изм. 7]

(12)  По отношение на този инструмент се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета(11) („Финансовият регламент“). В него са определени правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства.

(13)  С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета(12) се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците за подпомагане на митническия съюз и митническите органи. За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на дейностите по сътрудничество, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби. Следователно в рамките на настоящия инструмент следва да бъдат подпомагани само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване за митнически контрол, докато по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците следва да се подпомагат свързани дейности, като например дейности по сътрудничество за оценка на потребностите или обучение, свързано със съответното оборудване.

(13a)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, включително киберсигурност, за безопасност и за опазване на околната среда, както и на най-високите здравни стандарти. [Изм. 8]

(13б)  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да са достъпни само за надлежно оправомощени служители на държавните органи и да се обработват само от тях, както и да са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или оповестяване. Държавите членки следва да разполагат с пълен контрол върху посочените данни. [Изм. 9]

(13в)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да допринася за осигуряването на оптимално управление на риска в областта на митническия контрол. [Изм. 10]

(13г)  При подмяна на старо оборудване за митнически контрол със средствата по настоящия инструмент държавите членки следва да са отговорни за екологосъобразното обезвреждане на старото оборудване за митнически контрол. [Изм. 11]

(14)  Освен това — когато е целесъобразно — инструментът следва да подпомага и покупката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия, преди държавите членки да започнат широкомащабни покупки на такова ново оборудване. Изпитването в работни условия следва да се основава по-специално на резултатите от научните изследвания на оборудването за митнически контрол в рамките на Регламент (ЕС) [2018/XXX](13).

(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX](14), изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни свързани цели, например за целите на граничния контрол, безопасността и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/1624(15), като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол. За да се гарантира, че всеки инструмент или оборудване, финансирано от фонда, е непрекъснато на отговорно пазене в определения митнически пункт, който притежава оборудването, съвместното ползване и оперативната съвместимост между митническите и граничните органи следва да бъдат определени като несистематични и нередовни. [Изм. 12]

(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи. Ако на дадена държава членка вече са били разпределени средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза или тя е получила средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза за закупуването на същото оборудване, средствата или подпомагането следва да се посочат в заявлението. [Изм. 13]

(16a)   Комисията следва да стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 14]

(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година. Освен това, за да се гарантира запазването на стратегическите интереси на Съюза в тяхната цялост, държавите членки се насърчават внимателно да разглеждат въпроса за киберсигурността и рисковете от евентуално разкриване на чувствителни данни извън Съюза, когато провеждат търгове за ново оборудване за митнически контрол. [Изм. 15]

(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на работната програма съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(16). [Изм. 16]

(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от индивидуални оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация. [Изм. 17]

(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на количествени и качествени показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Държавите членки следва да гарантират наличието на прозрачна и ясна процедура по възлагане на обществени поръчки. Изискванията за отчитане следва да включват подробна информация за оборудването за митнически контрол и за процедурата за възлагане на обществени поръчки над определен праг на разходите, както и обосновка на разходите. [Изм. 18]

(21)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(17) е необходимо инструментът да бъде оценяван въз основа на информация, събрана в изпълнение на особените изисквания за наблюдението, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-конкретно по отношение на държавите членки. Тези изисквания могат, когато е целесъобразно, да включват измерими показатели, които да послужат като база за оценяване на практическото въздействие на инструмента.

(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на настоящия регламент с цел определяне на работни програми, изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи и напълно прозрачни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 19]

(23)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(18), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(19), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(20) и Регламент (ЕС) 2017/1939(21) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередностите и измамите, събиране на изгубени, неправомерно платени или неправилно използвани средства и — когато е целесъобразно — налагане на административни наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(22). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Финансирането по настоящия инструмент следва да бъде съобразено с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация. [Изм. 20]

(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководни принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптималното използване на финансовите средства. [Изм. 21]

(26)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се създаде инструмент за подпомагане на митническия съюз и митническите органи, не може да бъде постигната в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради обективно съществуващите дисбаланси сред тях на географско равнище, а по-скоро — поради равностойното ниво и качество на митническия контрол, които могат да бъдат постигнати чрез координиран подход и централизирано финансиране — целта може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол („инструментът“) като част от Фонда за интегрирано управление на границите („фондът“), за да се предостави финансово подпомагане за покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол.

2.  Съвместно с Регламент [2018/XXX] за създаване на инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и визите в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите(23), с настоящия регламент се създава фондът.

3.  С него се определят целите на инструмента, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „митнически органи“ са органите, определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(2)  „митнически контрол“ са специфичните действия, определени в член 5, точка 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(3)  „оборудване за митнически контрол“ е оборудване, предназначено основно за извършване на митнически контрол;

(4)  „подвижно оборудване за митнически контрол“ е всяко транспортно средство, което в допълнение към свойството си да е подвижно, е предназначено да бъде част от оборудването за митнически контрол или е напълно оборудвано с оборудване за митнически контрол;

(5)  „поддръжка“ са превантивни, корективни и прогностични интервенции, включително оперативни и функционални проверки, обслужване, ремонт и основен ремонт, с изключение на надстройка, необходими за запазване или възстановяване на дадено оборудване за митнически контрол в определеното му работно състояние с цел достигане на неговия максимален полезен живот;

(6)  „надстройка“ са интервенции в развитие, необходими за привеждане на съществуващо оборудване за митнически контрол от неактуално работно състояние в най-съвременно такова.

Член 3

Цели на инструмента

1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите и с оглед на дългосрочната цел митническите проверки в Съюза да бъдат стандартизиран — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, насърчаване на междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на проверките на стоки и лица, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност. [Изм. 22]

2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез изцяло прозрачна покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, екологосъобразно и надеждно оборудване за митнически контрол. Една от допълнителните цели е да се подобри качеството на митническите проверки във всички държави членки, за да се избегне отклоняване на стоки към по-слаби пунктове в рамките на Съюза. [Изм. 23]

2a.  Инструментът допринася за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, като подкрепя междуведомственото сътрудничество, съвместното използване и оперативната съвместимост на новото оборудване, придобито чрез инструмента. [Изм. 24]

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 149 175 000EUR по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 25]

2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите законни и проверени разходи за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват също така законни и проверени разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, обмен на данни между участващи държави членки, доколкото те са свързани с целите със специфичните цели на инструмента в подкрепа на общата цел, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента. [Изм. 26]

Член 5

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Инструментът се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

1a.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, се използва от съответните митнически органи във всички съответни случаи. [Изм. 27]

2.  По линия на инструмента може да се предоставя финансиране във всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално чрез отпускане на безвъзмездни средства.

3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, което дава възможност за консултации със и участие на съответните агенции на Съюза, и по-специално на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Механизмът за координация включва участието и консултирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел постигане на максимална добавена стойност за Съюза в областта на управлението на границите. [Изм. 28]

3a.   Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, отговаря на договорените стандарти за редовна поддръжка. [Изм. 29]

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 6

Допустими дейности

1.  За да бъдат дейностите допустими за финансиране по линия на настоящия инструмент, те трябва да отговарят на следните изисквания:

а)  да изпълняват целите, посочени в член 3;

б)  да подпомагат покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол, което има една или повече от следните цели на митническия контрол:

1)  проверка без нарушаване на целостта;

2)  откриване на скрити предмети у хора;

3)  откриване на радиация и идентифициране на нуклиди;

4)  анализ на пробите в лаборатории;

5)  вземане на проби и анализ на пробите на място;

6)  претърсване с ръчни устройства.

В приложение 1 се съдържа примерен списък на оборудването за митнически контрол, което може да бъде използвано за постигане на целите на митническия контрол, посочени в точки 1—6.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и покупката, поддръжката и надстройката напълно прозрачната покупка, поддръжка и модернизиране на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия. [Изм. 30]

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо и за да не се изостава от технологичното развитие и да е налице актуална информация за променящите се модели в контрабандата на стоки, както и за да не се изостава от новите, интелигентни и новаторски решения за целите на митническия контрол. [Изм. 1]

4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да бъде използвано основно за митнически контрол, но може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване, за да се гарантира съответствие с общите и конкретните цели на инструмента, посочени в член 3. [Изм. 32]

4a.   Комисията стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 33]

Член 7

Допустими субекти

Чрез дерогация от член 197 от Финансовия регламент, допустими субекти са митническите органи на държавите членки, когато те предоставят информацията, необходима за оценка на потребностите, както е посочено в член 11, параграф 3.

Член 8

Процент на съфинансиране

1.  Чрез инструмента може да се финансират до 80 % от общите допустими разходи за определена дейност.

2.  Финансиране, надвишаващо посочения таван, се предоставя само при надлежно обосновани изключителни обстоятелства.

2a.   Финансиране, надвишаващо посочения таван, може да се предоставя в случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки. [Изм. 34]

2б.   Извънредните обстоятелства, посочени в параграф 2, могат да включват закупуването на ново оборудване за митнически контрол и включването му във фонда от техническо оборудване на европейската гранична и брегова охрана. Допустимостта на оборудването за митнически контрол по отношение на фонда от техническо оборудване се установява в съответствие с член 5, параграф 3. [Изм. 35]

Член 9

Допустими разходи

Следните Всички разходи, свързани с действията, посочени в член 6, не са допустими за финансиране по линия на инструмента, с изключение на: [Изм. 36]

а)  разходите, свързани със закупуване на земя;

aа)  разходите, свързани с обучение или усъвършенстване на уменията, необходими за използването на оборудването; [Изм. 37]

б)  разходите, свързани с инфраструктура, като например сгради или съоръжения на открито, както и с обзавеждане;

в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера и актуализациите на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол, и с изключение на електронния софтуер и програмирането, необходими за взаимното свързване на съществуващия софтуер с оборудването за митнически контрол; [Изм. 38]

г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти, с изключение на мрежи или абонаменти, пряко необходими за използване на оборудването за митнически контрол; [Изм. 39]

д)  разходите за транспортни средства, като моторни превозни средства, въздухоплавателни средства или кораби, с изключение на подвижно оборудване за митнически контрол;

е)  разходите за консумативи, включително референтни материали или калибровъчни материали, за оборудването за митнически контрол;

ж)  разходите, свързани с лични предпазни средства.

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 10

Отпускане, допълняемост и съчетано финансиране

1.  Безвъзмездните средства по инструмента се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

2.  В съответствие с член 195, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат на допустимите субекти, посочени в член 7, без покана за представяне на предложения.

3.  Чрез дерогация от член 191 от Финансовия регламент, дейност, която е получила финансов принос по програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, създадена с Регламент (ЕС) [2018/XXX](24), или по която и да било друга програма на Съюза, може също така да получи принос по линия на инструмента, при условие че финансовите приноси не покриват едни и същи разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подпомагането по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подпомагане.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Член 11

Работна програма

1.  Инструментът се изпълнява чрез работни програми, както е посочено в член 110, параграф 2 от Финансовия регламент.

2.  Работните програми се приемат от На Комисията посредством акт за изпълнение. Посоченият акт за изпълнение се приема се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15 14 за изменение на приложение 2а с цел да изготвя работни програми. [Изм. 40]

3.  Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на индивидуална оценка на потребностите, която включва като минимум следното: [Изм. 41]

а)  обща категоризация на граничните контролно-пропускателни пунктове;

б)  изчерпателен опис на наличното и функциониращо оборудване за митнически контрол; [Изм. 2]

в)  общо определение за минимален и оптимален технически стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; и [Изм. 43]

ва)  оценка на оптималното равнище на оборудване за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; както и [Изм. 44]

г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности в зависимост от мащаба на митническите операции и съответната работна натовареност. [Изм. 45]

Оценката на потребностите се основава на дейностите, извършвани по програмата „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета(25), или по програмата „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, създадена с Регламент (ЕС) [2018/XXX](26), и се актуализира редовно — поне веднъж на всеки 3 години.

Член 12

Наблюдение и отчитане

1.  Показателите за отчитане на В съответствие с изискването за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), подточка i) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Докладването от страна на Комисията относно изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. [Изм. 46]

2.  Показателите за докладване относно напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, са посочени в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на програмата. [Изм. 47]

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на гарантира, че данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати са сравними и изчерпателни, както и да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на посочените данни. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението. [Изм. 48]

4.  Изискванията за отчитане, посочени в параграф 3, включват най-малко ежегодно подаване на следната информация на Комисията, когато цената на дадено оборудване за митнически контрол надхвърля 10 000 EUR, без данъци:

а)  дати на въвеждане в експлоатация и извеждане от експлоатация на оборудването за митнически контрол;

б)  статистически данни за използването на оборудването за митнически контрол;

в)  информация относно резултатите от използването на оборудването за митнически контрол.

ва)   наличието и състоянието на части от оборудването, финансирани от бюджета на Съюза, пет години след въвеждането в експлоатация; [Изм. 49]

вб)   информация относно поддръжката на оборудването за митнически контрол; [Изм. 50]

вв)   информация относно процедурата по възлагане на поръчки; [Изм. 51]

вг)   обосновка на разходите; [Изм. 2]

Член 13

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат В оценките на действията, финансирани по линия на инструмента и посочени в член 6, се прави оценка на резултатите, въздействието и ефективността на инструмента, като тези оценки се извършват своевременно, за да се гарантира тяхното ефикасно използване в процеса на вземане на решения. [Изм. 53]

2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири три години след началото на изпълнението му. [Изм. 54]

В рамките на междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата за периода след 2027 г. и нейните цели. [Изм. 55]

3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири три години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента. [Изм. 6]

4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. [Изм. 57]

4a.  В доклада, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“, Комисията включва годишните частични оценки. [Изм. 58]

ГЛАВА V

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ

Член 14

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 59]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 60]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 61]

Член 15

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма „Митници“, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) [2018/XXX](27).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 62]

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета. [Изм. 63]

2.  За да се гарантира прозрачност, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на предоставя редовно на обществеността информация, свързана с инструмента и неговите действия и резултати, като се позовава, наред с другото, на работните програми, посочени в . Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3 11. [Изм. 64]

Член 17

Преходни разпоредби

Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерен списък на оборудването за митнически контрол с оглед на целите на митническия контрол, посочени в член 6, параграф 1, буква б)

ЦЕЛ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

КАТЕГОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проверка без нарушаване на целостта

Скенер с твърди рентгенови лъчи

контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства

Скенер с меки рентгенови лъчи

палети, кутии и пратки

пътнически багаж

Превозни средства ]

Системи с обратно рентгеново разсейване (backscatter)

контейнери

камиони

превозни средства

Друго

системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера на МПС и контейнери

везни за измерване на тежестта на превозните средства

вилични високоповдигачи и подобно подвижно оборудване за митнически контрол

Откриване на скрити предмети у хора(28)

Портал, с обратно функциониращ на принципа на обратното рентгеново разсейване (backscatter)

използва се предимно на летища за откриване на скрити предмети у хора (наркотични вещества, експлозиви, пари в брой)

Скенери за цяло тяло

Скенер за сигурност, функциониращ на принципа на милиметровите вълни

Откриване на радиологични материали и идентифициране на нуклиди

Откриване на радиологични и ядрени материали

личен монитор/детектор за радиологични материали (PRM)

ръчен детектор за радиологични материали

устройство за идентификация на изотопи (RIID)

портален радиационен монитор (RPM)

спектрометричен портален монитор за идентификация на изотопи (SPM)

Анализ на пробите в лаборатории

Идентификация, количествено определяне и проверка на всички възможни стоки

газова или течна хроматография (GC, LC, високоефективна течна хроматография (HPLC) ...)

спектрометрия и техники в комбинация със спектрометрия/спектроскопия (IR, Раманова спектроскопия, UV-VIS, флуоресценция, газова хроматография/масс-спектроскопия (GC-MS) ...)

рентгеново оборудване (XRF ...)

ЯМР спектрометрия и анализи на стабилни изотопи

друго лабораторно оборудване (атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS), система за дестилация на петролни продукти, калориметрия с диференциално сканиране (DSC), електрофореза, микроскоп, течно сцинтилационно броене (LSC), машина за пушене ...)

[Изм. 65, 66, 67 и 68]

ЦЕЛ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

ОБОРУДВАНЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

КАТЕГОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вземане на проби и анализ на пробите на място

Откриване на следи въз основа на спектрометрия на движението на йоните (IMS)

преносимо оборудване за проверка за следи от конкретни опасни вещества

Откриване на следи от кучета

прилага се за редица рискове във връзка с малки и по-големи предмети

Вземане на проби

инструменти за вземане на проби, лабораторна камина, защитна камера с ръкавици

Подвижни лаборатории

превозно средство, напълно оборудвано за анализ на проби на място

[Анализ на органични материали, метали и сплави] ръчни детектори

химично колориметрично изпитване

Раманова спектроскопия

инфрачервена спектроскопия

рентгенова флуоресценция

детектори за газове за контейнери

Претърсване с ръчни устройства

Лични инструменти за ръчно претърсване

джобни инструменти

механичен инструментариум

телескопично огледало

Устройства

ендоскоп

стационарен или преносим детектор за метал

камери за проверка на ходовата част на превозните средства

ултразвуково устройство

денситометър

Друго

претърсване под вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели

Конкретна цел: да се допринесе за равностоен и подходящ митнически контрол чрез покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол

1.  Налично оборудване

а)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на шосейните гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

б)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на морските гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

в)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на граничните контролно-пропускателни пунктове на летищата (по вид оборудване)

г)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на граничните контролно-пропускателни пунктове за целите на пощите (по вид оборудване)

д)  Наличие на оборудване за митнически контрол, отговарящо на договорените стандарти, на железопътните гранични контролно-пропускателни пунктове (по вид оборудване)

1a.  Сигурност и безопасност

a)  Степен на съответствие със стандартите за сигурност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове, включително киберсигурност

б)  Степен на съответствие със стандартите за безопасност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове [Изм. 69]

1б.  Здраве и околна среда

a)  Степен на съответствие със здравните стандарти на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове

б)  Степен на съответствие със стандартите за опазване на околната среда на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове [Изм. 70]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2a

Работни програми [Изм. 71]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2б

Изключителни обстоятелства, обосноваващи предоставянето на финансиране над тавана [Изм. 72]

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 67.
(2) Тази позиция съответства на измененията, приети на 15 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0001).
(3)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 67.
(4) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(5)Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(6) P8_TA(2018)0075: Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.
(7)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf и http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(8)Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(9)COM(2018)0473.
(10)Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(11)COM(2016)0605.
(12)COM(2018)0442.
(13)COM(2018)0435.
(14)COM(2018)0473.
(15)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(17)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(19)Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр.1).
(20)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(21)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(22)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(23)COM(2018)0473.
(24)COM(2018)0442.
(25)Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0442.
(28)При спазване на приложимите законови разпоредби и други препоръки по отношение на защитата на здравето и на зачитане на неприкосновеността на личния живот.


Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
PDF 295kWORD 87k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0442),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент в Парламента (C8‑0261/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол (A8-0464/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

P8_TC1-COD(2018)0232


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Програма „Митници 2020“, създадена установена с Регламент (ЕС) № 1294/2013(5), и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването укрепването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област митническите дейности са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани изпълнявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки всяка държава членка поотделно. С програма „Митници“ на равнището на Съюза в целия Съюз, която се изпълнява прилага от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба предоставя рамка на равнището на Съюза за развитие на тези такива дейности по за сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена отделна уредба за сътрудничество на двустранна двустранно или многостранна основа многостранно равнище. Митническата програма играе съществена роля и за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, като осигурява ефективното събиране на мита, и следователно представлява важен източник на приходи за бюджета на Съюза и за националните бюджети, като се съсредоточава също върху изграждането на ИТ капацитет и върху засиленото сътрудничество в областта на митниците. Освен това е необходим хармонизиран и стандартизиран контрол, за да се проследяват незаконните трансгранични потоци от стоки и да се води борба с измамите. Поради това е целесъобразно и от интерес за ефикасността да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област — програма „Митници“ („Програмата“). [Изм. 1]

(1a)  Вече 50 години митническият съюз, осъществяван от националните митнически органи, е основополагащ елемент на Съюза, един от най-големите търговски блокове в света. Митническият съюз е важен пример за успешна интеграция на Съюза и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“, Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. По-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само ако разполага с допълнителни финансови средства, непрекъсната подкрепа за съществуващите политики и увеличени ресурси. [Изм. 2]

(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет 50 години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите широк спектър от гранични задачи. Действайки Работейки заедно, те работят за се стремят към улесняване на търговията етична и справедлива търговия и намаляване на бюрокрацията, събират приходи приход за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите и спомагат за защита на населението от терористични, здравни, и екологични, както и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка(6) за управление на риска(7) в целия на равнището на ЕС и митнически контрол върху движенията с контролирането на парични средства потоци в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия митническите органи поемат водеща роля в борбата с тероризма, и организираната престъпност и нелоялната конкуренция. Предвид на този широк техния широкообхватен мандат сега митниците митническите органи действително са водещият орган основните органи за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло да предоставя подкрепа за по-широката мисия на митниците, както е определена предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор надзора върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, с оказващи влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще за настоящия регламент следва да бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС). [Изм. 3]

(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за Програмата следва като обща цел да подпомага държавите членки и Комисията, като предоставя рамка за действия, имащи за цел да подкрепят митническия съюз и митническите органи, Програмата следва с дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да допринесе за: работят във възможно най-тясно сътрудничество; защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна нелоялни и незаконна търговия и незаконни търговски практики, като същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване се насърчават законни стопански дейности, гарантират се на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители и по този начин се засилва защитата на потребителите; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия. [Изм. 4]

(3a)  Тъй като е очевидно, че някои от системите, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, могат да бъдат въведени само частично до 31 декември 2020 г., което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и при липсата на законодателни изменения, които удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции, една от основните конкретни цели на Програмата следва да бъде подпомагането на държавите членки и Комисията за създаването на такива електронни системи. [Изм. 5]

(3б)  Управлението и контролът на митниците са динамична област на политиката, изправена пред нови предизвикателства, породени от постоянно променящите се глобални бизнес модели и вериги на доставките, както и от променящите се модели на потребление и цифровизация, например електронната търговия, включително интернет на нещата, анализ на данни, изкуствен интелект и технологии за блокови вериги. Програмата следва да подпомага митническото управление в такива ситуации и да дава възможност за използване на новаторски решения. Тези предизвикателства допълнително подчертават необходимостта от засилване на сътрудничеството между митническите органи и необходимостта от единно тълкуване и прилагане на митническото законодателство. Когато публичните финанси са под натиск, увеличаването на обема на световната търговия и измамите и контрабандата будят нарастващо безпокойство; Програмата следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства. [Изм. 6]

(3в)  За да се гарантира максимална ефективност и да се избегне припокриване, Комисията следва да координира изпълнението на Програмата със свързани програми и фондове на Съюза. Това включва по-специално програма „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд за интегрирано управление на границите, Програмата за подкрепа на структурните реформи, програмата „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, както и регламентите и мерките за изпълнение. [Изм. 7]

(3г)  По отношение на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза финансовият пакет за Програмата не отчита разходите, произтичащи от подписването на споразумението за оттегляне, и потенциалните бъдещи отношения между Обединеното кралство и Съюза. Подписването на това споразумение, оттеглянето на Обединеното кралство от всички съществуващи митнически системи и сътрудничество и изтичането на правните му задължения в тази област биха довели до допълнителни разходи, които не могат да бъдат точно изчислени към момента на създаването на Програмата. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за запазване на достатъчно ресурси, за да се подготви за тези потенциални разходи. Тези разходи обаче не следва да бъдат покривани от пакета за Програмата, тъй като предвиденият в Програмата бюджет ще бъде достатъчен само за покриване на разходите, които биха могли да бъдат реалистично предвидени към момента на създаване на Програмата. [Изм. 8]

(4)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(8) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои всички условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с при условията, определени предвидени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети съответните държави, с които се урежда участието им относно участието на тези държави в дадена програма на Съюза, ако това участие представлява интерес за Съюза и ако има положително въздействие върху вътрешния пазар, без да се засяга защитата на потребителите. [Изм. 9]

(6)  По отношение на тази програма се прилага Програмата следва да бъде обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] 1046 на Европейския парламент и на Съвета(9) (наричан по-нататък „Финансовият регламент). В него Във Финансовия регламент са установени предвидени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти. [Изм. 10]

(7)  Поради това дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са и доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят, а други, които са се оказали нецелесъобразни, следва да бъдат прекратени. За да се осигури повече по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ Програмата следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени. [Изм. ]

(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол(10) (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, — настоящия като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или — при необходимост — обучение във връзка с купеното оборудване. [Изм. 12]

(9)  Обменът на митническа и свързана с нея информация са от решаващо значение за правилната работа на митниците и този обмен се разпростира много отвъд обмена в рамките на митническия съюз. Приспособяванията или разширенията на европейските електронни системи за включване на трети държави, които не участват в Програмата, и на международни организации биха могли да бъдат в интерес на Съюза или държавите членки. Ето защо, когато това е надлежно обосновано със съществуването на такъв интерес, разходите за приспособявания или разширения на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави и международни организации следва да бъдат допустими за финансиране по Програмата.

(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество. [Изм. 13]

(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“(11), ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като се има предвид, че сумата, предназначена за Програмата, се изчислява, без да се взема под внимание, че би могло да възникнат непредвидени разходи, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи. [Изм. 14]

(11a)   Закупуването на софтуер, който е необходим за извършването на строги проверки по границите, следва да бъде допустимо за финансиране по Програмата. В допълнение следва да се насърчава закупуването на софтуер, който може да бъде използван във всички държави членки, за да се улесни обменът на данни. [Изм. 15]

(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия по-голям дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. За да се осигури съгласуваност и координация на действията по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди, че Комисията разработва и актуализира многогодишен стратегически план за митниците („MASP-C“) с цел създаване на електронна среда, която да гарантира последователност и оперативна съвместимост на митническите системи на Съюза. [Изм. 16]

(13)  С Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12) от Комисията се иска да състави Многогодишен стратегически план за митниците с цел създаване на последователна и оперативно съвместима електронна среда за Съюза. Разработването и експлоатацията на електронните системи, включени в Многогодишния стратегически план за митниците, се финансират главно по Програмата. За да се осигури последователност и съгласуваност между Програмата и Многогодишния стратегически план за митниците, относимите разпоредби на Решението следва да бъдат включени в настоящия регламент. Тъй като всички относими разпоредби на Решение № 70/2008/ЕО вече са въведени или в Регламент (ЕС) № 952/2013, или в настоящия регламент, Решение № 70/2008/ЕО следва да бъде отменено.

(14)  Настоящият регламент Комисията следва да бъде изпълняван чрез приема работни програми за целите на настоящия регламент. Предвид на средно- до дългосрочното естество на преследваните цели и с оглед на опита, натрупан с времето, работните програми следва да може да обхващат няколко години. Преминаването от годишни към многогодишни работни програми ще доведе до намаление на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки. [Изм. 62]

(14a)  В съответствие с констатациите, съдържащи се в двата специални доклада, приети неотдавна от Европейската сметна палата в областта на митниците, а именно специален доклад № 19/2017 от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос — неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“, и специален доклад № 26/2018 от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, действията, предприети в рамките на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, следва да имат за цел преодоляване на сигнализираните недостатъци. [Изм. 17]

(14б)  На 4 октомври 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на Съюза. Заключенията, съдържащи се в тази резолюция, следва да бъдат отчитани по време на изпълняваните в рамките на Програмата дейности. [Изм. 18]

(15)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13). [Изм. 63]

(16)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(14) е необходимо Програмата да бъде оценявана въз основа на информация, събрана в изпълнение на особените изисквания за наблюдението, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-конкретно по отношение на държавите членки. Тези изисквания могат по целесъобразност да включват измерими показатели, които да послужат като база за оценяване на практическото въздействие на инструмента.

(17)  За да се реагира по подходящ начин на промените в политическите приоритети, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели на Програмата във връзка със създаването и обновяването на многогодишния стратегически план за митническата област и във връзка със създаването на многогодишните работни програми. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(15) По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 64]

(18)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(17), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(18) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(19) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередностите и измамите, събиране на изгубени, неправомерно платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измамите и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(20). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(19)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.

(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на най-добри резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. [Изм. 19]

(21)  Доколкото целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради мащаба и последиците му може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)  С настоящия регламент се заменя Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета, който следва да бъде отменен по тази причина,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (наричана по-нататък „Програмата“).

2.  С него се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „митнически органи“ са органите, определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

2)  „европейски електронни системи“ са електронните системи, които са необходими за митническия съюз и за изпълнението на задачите на митническите органи;

3)  „трета държава“ е държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на Програмата

1.  За да се постигне дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество и за да се гарантират сигурността и безопасността на държавите членки, да се защити Съюзът от измами, нелоялни и незаконни търговски практики, и същевременно да се насърчат законни бизнес дейности и високо равнище на защита на потребителите, oбщата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност. [Изм. 20]

2.  Конкретната цел на Програмата има следните конкретни цели:

1)   е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество;

2)  и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни подпомагане на изграждането на ИТ капацитета, което се състои в разработване, поддържане и експлоатация на електронните системи, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, и създаване на условия за плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

3)  финансиране на съвместни действия, които се състоят в механизми за сътрудничество с цел даване на възможност на длъжностни лица да извършват съвместни оперативни дейности в рамките на основните си отговорности, да споделят опит в областта на митниците и да обединяват усилията си за постигане на резултати в митническата политика;

4)  повишаване на компетентностите на служителите, като се подпомагат професионалните умения на митническите служители и им се дава възможност да изпълняват ролята си на единна основа;

(5)  подпомагане на иновациите в областта на митническата политика. [Изм. 21]

2a.  Програмата е съобразена с други програми за действие и фондове на Съюза със сходни цели в свързани области и използва всички полезни взаимодействия с тях. [Изм. 22]

2б.  При изпълнението на Програмата се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация. [Изм. 23]

2в.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение. [Изм. 24]

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 — 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 25]

2.  Когато е необходимо и надлежно обосновано, сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на нейната резултатност и постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности от Комисията, предназначени за държавите членки и икономическите оператори, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата , доколкото тези дейности са необходими за постигането на целите на Програмата. [Изм. 6]

2a.  Програмата не се използва за покриване на разходи, свързани с потенциалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. Комисията заделя според собствената си оценка ресурси с цел покриване на разходите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от всички митнически системи и сътрудничество на Съюза и с изтичането на правните му задължения в тази област.

Преди да задели тези ресурси, Комисията прави прогнозна оценка на потенциалните разходи и информира Европейския парламент, след като станат достъпни съответните данни за тази прогнозна оценка. [Изм. 27]

Член 5

Трети държави, участващи в Програмата

Програмата е отворена за следните трети държави:

а)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

б)  държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и общите условия и ред за участието на тези държави в програмите на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие с особените условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави, ако тези държави са достигнали достатъчно равнище на сближаване на относимото си законодателство и административни методи към тези на Съюза;

в)  други трети държави — в съответствие с съгласно условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда относно участието на третата трета държава в дадена програма на Съюза, ако: [Изм. 28]

—  със споразумението се осигурява справедливо съотношение между вноските на третата държава за финансиране на програмите на Съюза и ползите от участието ѝ в тях;

—  със споразумението се определят установяват условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член [ в съответствие с [член 21, параграф 5] от Регламент [2018/XXX] [новия Финансов [Финансовия регламент]; [Изм. 29]

—  със споразумението на третата държава не се предоставя правомощие да взема решения по отношение на Програмата;

—  със споразумението се обезпечават правата на Съюза да осигурява разумно финансово управление и да защитава финансовите си интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  По Програмата може да се предоставя финансиране под всяка от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и възстановяване на пътните, дневните и квартирните разходи на външни експерти.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 7

Допустими дейности

1.  Допустими за финансиране са само дейностите в изпълнение на целите по член 3.

2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите]. [Изм. 30]

3.  Дейностите по параграфи 1 и 2 включват следното:

а)  срещи и подобни събития по конкретни поводи;

б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки; [Изм. 31]

в)  дейности по изграждане на ИТ капацитета, по-конкретно разработване и експлоатация на европейските електронни системи;

г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите, включително обучение и обмен на най-добри практики; [Изм. 32]

д)  помощни и други дейности, в т.ч.:

1)   проучвания;

2)   дейности във връзка с нововъведения, по-конкретно инициативи за доказване на осъществимостта на идеи, пилотни инициативи и инициативи за изпитване на прототипи;

3)   съвместно разработени съобщителни дейности;

3a)   дейности по наблюдение; [Изм. 33]

4)   всякакви други дейности, които са предвидени в работните програми по член 13 и които са необходими за постигането на целите по член 3 или го подпомагат.

В приложение 1 се съдържа неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите по букви а), б) и г).

4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни. [Изм. 4]

5.  Когато дадена дейност за изграждане на ИТ капацитета по параграф 3, буква в) засяга разработването и експлоатацията на европейска електронна система, само разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на Комисията по силата на член 11, параграф 2, са допустими за финансиране по Програмата. Разходите, които са свързани с отговорностите, поверени на държавите членки по силата на член 11, параграф 3, са за сметка на държавите членки.

Член 8

Външни експерти

1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти. [Изм. 5]

2.  Разходите на външните експерти по параграф 1 са допустими за възстановяване по Програмата съгласно разпоредбите на член 238 от Финансовия регламент.

3.  Външните Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения тяхната компетентност, опит в областта на прилагането на настоящия регламент и съответните им знания, свързани с конкретната относно предприеманата конкретна дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси. При подбора се постига баланс между представителите на бизнеса и други експерти от гражданското общество и се взема под внимание принципът на равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността. [Изм. 36]

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 9

Отпускане, допълняемост и съчетано финансиране

1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, и по-специално с принципите на разумно финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране. [Изм. 37]

2.  За дейност, за която е получен финансов принос по друга програма на Съюза, може да бъде получен и финансов принос по Програмата, при условие че приносът не покрива същите разходи. Разпоредбите за всяка програма на Съюза, по която се осигурява финансов принос, се прилагат за съответния ѝ финансов принос за дейността. Общият размер на финансирането не може да надхвърля общия размер на допустимите разходи за дейността, а подкрепата по различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за подкрепа.

3.  По силата на член 198, буква е) от Финансовия регламент безвъзмездните средства се отпускат без покана за представяне на предложения, когато отговарящите на условията организации са митнически органи на държавите членки и на трети държави, участващи в Програмата по силата на член 5 от настоящия регламент, ако са спазени условията по посочения член.

Член 10

Процент на съфинансиране

1.  По изключение Чрез дерогация от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100 % от допустимите разходи за дадена дейност според целесъобразността на дейността и очакваното въздействие. [Изм. 38]

2.  Когато за дейностите е необходимо отпускането на безвъзмездни средства, приложимият процент на съфинансиране се определя в многогодишните работни програми по член 13.

ГЛАВА IV

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ КАПАЦИТЕТА

Член 11

Отговорности

1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни тези системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12. [Изм. 39]

2.  Комисията по-специално осигурява следното:

а)  разработването и експлоатацията на общите компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по член 12;

б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване; [Изм. 40]

в)  съгласуването на съюзно равнище на европейските електронни системи с цел насърчаване на развитието им и внедряването им на национално равнище;

г)  съгласуването на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи по отношение на взаимодействията им с трети страни, с изключение на дейностите за изпълнение на националните изисквания;

д)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на съюзно равнище;

да)   ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи; [Изм. 41]

дб)   навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния в изпълнението на компоненти на Съюза и на националните компоненти и в тяхното изразходване. [Изм. 42]

3.  Държавите членки осигуряват по-специално следното:

а)  разработването и експлоатацията на националните компоненти съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по член 12;

б)  съгласуването на разработването и експлоатацията на националните компоненти на европейските електронни системи на национално равнище;

в)  съгласуването на европейските електронни системи с други значими дейности, свързани с електронното управление на национално равнище;

г)  редовното предоставяне предоставянето на Комисията на редовна информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна и ефективна степен европейските електронни системи; [Изм. 43]

д)  внедряването на европейските електронни системи на национално равнище.

Член 12

Многогодишен стратегически план за митниците (МГСП-М)

1.  Комисията съставя приема делегирани актове в съответствие с член 17, като допълва настоящия регламент чрез създаването и редовно обновява Многогодишния обновяването на многогодишен стратегически план за митниците (МГСП-М) митническата област, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като: [Изм. 65]

а)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност на рационализацията и рационализация надеждност; [Изм. 45]

б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, например като част от проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки; [Изм. 46]

в)  или съчетание от двете.

2.  В Многогодишния стратегически план за митниците се включват и новаторски и пилотни дейности, както и помощните методики и инструменти, свързани с европейските електронни системи.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение. [Изм. 47]

4.  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията годишни доклади за напредъка по изпълнението на Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1, обхващащи периода от 1 януари до 31 декември предходната година. Тези годишни доклади се съставят под предварително установена форма.

5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността. [Изм. 48]

ГЛАВА V

ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КОНТРОЛ

Член 13

Работна програма

1.  Програмата се изпълнява чрез Многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент , посочени в член 110 от Финансовия регламент, следва да се приемат за целите на програмата. В многогодишните работни програми се определят по-специално целите, които ще се преследват, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се сумата, отделена за всяка дейност, и индикативен график за изпълнение. [Изм. 66]

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 17, като допълва настоящия регламент чрез създаването на многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2. [Изм. 67]

2а.  Многогодишните работни програми се основават на извлечените поуки от предходните програми. [Изм. 51]

Член 14

Наблюдение и отчитане

1.  Показателите за отчитане на напредъка по В съответствие с изискванията за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците. [Изм. 52]

2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата. [Изм. 53]

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на гарантира, че данните за наблюдението върху на изпълнението на Програмата и нейните резултати са сравними и пълни, както и че се събират ефикасно, ефективно и навременно. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални и подходящи изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението. [Изм. 54]

Член 15

Оценяване

1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата веднага след като има достатъчно налична информация за нейното изпълнение, но не по-късно от четири три години след началото на изпълнението ѝ. [Изм. 55]

2а.   При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели. [Изм. 6]

3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, по посочен в член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. [Изм. 57]

4.  Комисията представя и съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. [Изм. 58]

Член 16

Одити и разследвания

Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(21). [Изм. 59]

ГЛАВА VI

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок до 31 декември 2028 г. [Изм. 68]

3.  Делегираното правомощие по член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 69]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 70]

Член 18

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет, наричан „Комитет по програма „Митници“. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 71]

ГЛАВА VIІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Информация, съобщения и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността. [Изм. 60]

2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с в рамките на Програмата, на дейностите по нея Програмата, и на резултатите, постигнати от изпълнението ѝ тези финансирани действия. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата институциите, доколкото тези приоритети са свързани с целите, по посочени в член 3. [Изм. 61]

Член 20

Отмяна

1.  Регламент (ЕС) № 1294/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

2.  Решение № 70/2008/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 21

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) № 1294/2013, който продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  От финансовия пакет за Програмата може да се покриват и разходи за техническа и административна помощ, които са необходими, за да се обезпечи преходът между Програмата и мерките, приети по предшестващия я Регламент (ЕС) № 1294/2013.

3.  Ако е необходимо, в бюджета може да се записват бюджетни кредити след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 2, с цел да се осигури възможност за управлението на дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Неизчерпателен списък на възможните форми на дейностите

по член 7, параграф 3, първата алинея, букви а), б) и г)

Дейностите по член 7, параграф 3, първата алинея, букви а), б) и г) може да бъдат под следните форми (но не само):

а)  За срещите и подобните събития по конкретни поводи:

–  семинари и работилници, обичайно с участието на всички държави, по време на които се правят представяния и участниците осъществяват усилени обсъждания и дейности по определена тема;

–  работни посещения, организирани с цел да се даде възможност на служителите да придобият или повишат експертния си опит или знанията си по митническите въпроси;

б)  За структурираното сътрудничество въз основа на проекти:

–  проектни групи, които обикновено са съставени от ограничен брой държави и действат в рамките на ограничен срок за постигането на предварително определена цел с точно определен резултат, включително съгласуване или сравнителен анализ;

–  работни групи, т.е. структурирани форми на сътрудничество, които са временни или постоянни и обединяват експертен опит за изпълнение на задачи в определени области или за извършване на оперативни дейности, евентуално с помощта на услуги за сътрудничество в режим „на линия“, административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

–  дейности по наблюдение, провеждани от съвместни екипи, съставени от служители на Комисията и служители на отговарящите на условията органи, за анализ на митническите практики, установяване на трудностите при изпълнението на разпоредбите и, когато е целесъобразно, изготвяне на предложения за изменение на разпоредбите и работните методи на Съюза;

в)  За дейностите по изграждане на компетентностите и способностите на служителите:

–  съвместно обучение или разработване на електронно обучение, с което да се подпомогне изграждането на необходимите професионални умения и знания по митническите въпроси;

–  техническа помощ, предназначена за усъвършенстване на административните процедури, повишаване на административния капацитет и подобряване на работата и дейността на митническите органи чрез въвеждане и споделяне на добри практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели

Конкретна цел: подпомагане на подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи за митниците.

1.  Изграждане на административния капацитет, способностите на служителите и ИТ капацитета:

1.  Индекс на прилагането и изпълнението на законодателството и политиката на Съюза (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област, и препоръки, издадени вследствие на тези дейности)

2.  Индекс на обучението (използвани модули за обучение; брой на служителите, преминали обучение; качествена оценка от участниците)

3.  Разполагаемост на европейските електронни системи (като процент от времето)

4.  Разполагаемост на общата комуникационна мрежа CCN (като процент от времето)

5.  Използване на ключовите европейски електронни системи с цел повишаване на взаимната свързаност и преминаване към митнически съюз в безкнижна среда (брой на обменените съобщения и проведените консултации)

6.  Степен на изпълнение на МКС (процент на постигнатите етапни цели при внедряването на системите по МКС)

2.  Споделяне на знания и създаване на работни връзки:

1.  Индекс на надеждността на сътрудничеството (равнище на създадените работни връзки, брой на личните срещи, брой на групите за сътрудничество в режим „на линия“)

2.  Индекс на най-добрите практики и указанията (брой на дейностите по Програмата, организирани в тази област; процент на участниците, които са се възползвали от работна практика или указание, установени с подкрепата на Програмата)

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 45.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0008).
(3)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 45.
(4) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(5)Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
(6) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(7)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(8)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(9)СОМ(2016)0605 final. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(10)Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
(11)СОМ(2010)0700.
(12)Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (OB L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).
(13)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(14)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1).
(15) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(16)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(18)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(19)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(20)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(21) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).


Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I
PDF 124kWORD 54k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))
P8_TA(2019)0386A8-0473/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0209),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0151/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0473/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013

P8_TC1-COD(2018)0103


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1148.)

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 35.


Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I
PDF 130kWORD 60k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0551),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0345/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0247/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени, възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0264


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1700.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията във връзка с член 14, параграф 2 относно сътрудничеството с агенциите на Съюза

С цел да гарантира съгласуваността и съпоставимостта на европейската социална статистика, Комисията ще засили сътрудничеството с агенциите на Съюза в съответствие с член 14, параграф 2 и свързаните с него съображения (12 и 33). Това ще включва засилено сътрудничество в областта на статистическите техники, методологията, качеството, новите инструменти и източниците на данни.


Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I
PDF 127kWORD 58k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0793) и измененото предложение (COM(2018)0478),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 16, параграф 2, член 74 и член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0294/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0347/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета

P8_TC1-COD(2017)0351


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/817.)

(1) OВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 48.


Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебно сътрудничество, убежище и миграция ***I
PDF 127kWORD 54k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))
P8_TA(2019)0389A8-0348/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0794) и измененото предложение (COM(2018)0480),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2, член 74, член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0293/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0348/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816

P8_TC1-COD(2017)0352


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/818.)

(1) OВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 48.


Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I
PDF 124kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))
P8_TA(2019)0390A8-0040/2019

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0303),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 74 и член 79, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0184/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

—  като взе предвид писмото от 28 ноември 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0040/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

P8_TC1-COD(2018)0153


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1240.)

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност***I
PDF 133kWORD 73k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))
P8_TA(2019)0391A8-0151/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0286),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0194/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0151/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (EО) № 631/2009, (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) 2015/166 на Комисията

P8_TC1-COD(2018)0145


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2144.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно износените гуми

Комисията е на мнение, че с оглед на пътната безопасност, защитата на потребителите, намаляването на отпадъците и кръговата икономика е важно гумите да се изпитват не само в ново, но и в износено състояние. За тази цел Комисията ще подкрепи разработването на подходящи протоколи за изпитване в контекста на Световния форум на ООН за хармонизация на нормативната уредба за превозните средства. Ако този процес обаче не бъде завършен до юли 2023 г., Комисията възнамерява да предложи законодателство на ЕС, което да обхваща по-специално изпитването на гуми в износено състояние.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 90.

Правна информация - Политика за поверителност