Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I
 Προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***
 Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ***
 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
 Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I
 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I
 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I
 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I
 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I
 Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
 Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
 Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I
 Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I
 Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I
 Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
 Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
 Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
 Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I
 Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
 Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I
 Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***I
 Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I
 Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I
 Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I
 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων ***I
 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) ***I
 Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I
 Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια ***I

Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I
PDF 242kWORD 70k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0307),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0182/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0395/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

P8_TC1-COD(2018)0154


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) καθιερώνει ένα κοινό και συγκρίσιμο νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία.

(2)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων αναγκών στην Ένωση για τις στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, καθώς και του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταβάλλονται ταχέως, είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της κατάρτισης στατιστικών για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία στις αλλαγές αυτές. [Τροπολογία 1]

(2α)  Λόγω των διαρκών αλλαγών και της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, απαιτούνται ολοκληρωμένα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των μεταναστών, με ανάλυση κατά φύλο, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητή η πραγματική κατάσταση, να προσδιορίζονται τρωτά σημεία και ανισότητες, και να παρέχονται αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών στο μέλλον. [Τροπολογία 2]

(3)  Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, είναι αναγκαία και να αναπτύξει πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναγκαίο η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία να είναι μικρότερη της ετήσιας. [Τροπολογία 3]

(4)  Οι στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον καθορισμό και την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ευρώπη, με στόχο να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις. [Τροπολογία 4]

(4α)  Οι στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία είναι ουσιώδους σημασίας για την απόκτηση σφαιρικής εικόνας των μεταναστευτικών ρευμάτων εντός της Ένωσης και για την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη σε πλαίσιο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. [Τροπολογία 5]

(4β)  Η δίωξη λόγω φύλου αποτελεί λόγο για αίτηση παροχής και για παροχή διεθνούς προστασίας. Οι εθνικές και οι ενωσιακές στατιστικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που βασίζονται σε λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας. [Τροπολογία 6]

(5)  Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα, και ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε ενωσιακό επίπεδο, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες έννοιες και να αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς.

(6)  Τα στοιχεία που παρέχονται για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία θα πρέπει να συνάδουν με τα σχετικά στοιχεία που συλλέγονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

(8)  Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, και κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλ. η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των υφιστάμενων κοινών κανόνων για τη συλλογή στοιχείων και την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη ενεργούν αλλά, για λόγους εναρμόνισης και συγκρισιμότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(9α)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, θα πρέπει να κατανεμηθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση εθνικών και ενωσιακών στατιστικών υψηλής ποιότητας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, ειδικότερα μέσω της στήριξης δράσεων στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). [Τροπολογία 7]

(10)  Ο παρών κανονισμός εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 7, 8, 21 και 23 του Χάρτη και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). [Τροπολογία 8]

(10α)  Η συλλογή στοιχείων κατά φύλο αναμένεται να καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό και την ανάλυση συγκεκριμένων τρωτών σημείων και χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν γυναίκες και άνδρες, αποκαλύπτοντας κενά και ανισότητες. Τα στοιχεία για τη μετανάστευση που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν περισσότερο την ισότητα των φύλων και να προσφέρουν ευκαιρίες για τις μειονεκτούσες ομάδες. Οι στατιστικές για τη μετανάστευση θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη μεταβλητές όπως η έμφυλη ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ώστε να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ανισότητες που υφίστανται κατά τις διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου. [Τροπολογία 9]

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά ειδική ανάλυση τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). [Τροπολογία 10]

(11α)  Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 για την επικαιροποίηση ορισμένων ορισμών και τη συμπλήρωσή του, ούτως ώστε να καθοριστούν οι ομάδες στοιχείων και πρόσθετων αναλύσεων και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(7). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 11]

(11β)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 απαιτεί την αξιολόγησή της σε τακτά διαστήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, την ποιότητά τους και την έγκαιρη παροχή τους, με σκοπό την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ του σύνεγγυς διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων σχετικά με το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. [Τροπολογία 12]

(12)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)  Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες στα κράτη μέλη που αφορούν τη μετανάστευση, τη χορήγηση άδειας παραμονής, υπηκοότητας, ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς, την παράνομη είσοδο και διαμονή και τις επιστροφές.»· [Τροπολογία 13]

"

-1α)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ι) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» είναι η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8)·»· [Τροπολογία 14]

"

β)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ια) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς πρόσφυγα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 15]

"

γ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιβ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 16]

"

δ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιγ) «μέλη της οικογένειας» είναι τα μέλη της οικογένειας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·»· [Τροπολογία 17]

"

ε)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιε) «ασυνόδευτοι ανήλικοι» είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 18]

"

στ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιστ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιστ) «εξωτερικά σύνορα» είναι τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10)·»· [Τροπολογία 19]

"

ζ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιζ) «υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος» είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα διότι δεν πληρούν όλους τους όρους εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·»· [Τροπολογία 20]

"

η)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθα) «απομάκρυνση» είναι η απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11)·»· [Τροπολογία 21]

"

θ)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθβ) «οικειοθελής αναχώρηση» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·»· [Τροπολογία 22]

"

ι)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθγ) «επικουρούμενη οικειοθελής επιστροφή» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ υποστηριζόμενη από την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής ή άλλου είδους υλικής συνδρομής·»· [Τροπολογία 23]

"

ια)  η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 24]

-1β)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Στατιστικές σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση, τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό και την απόκτηση υπηκοότητας

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:

   α) των εισερχόμενων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
   ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
   iii) ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής κατά ηλικία και φύλο·
   β) των εξερχόμενων από την επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων·
   ii) ηλικία·
   iii) φύλο·
   iv) ομάδες χωρών της επόμενης συνήθους διαμονής·
   γ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
   ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
   δ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς την υπηκοότητα του κράτους μέλους και είχαν προηγουμένως την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά την προηγούμενη υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως απάτριδες. »
   δα) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, κατά ηλικία και φύλο.

2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.». [Τροπολογία 25]

"

1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος απόσυρσης·»· [Τροπολογία 26]

"

α)  στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«δ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοιου είδους αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία για πρώτη φορά.

   δα) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με την ταχεία διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)· [Τροπολογία 27]
   δβ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με τις διαδικασίες στα σύνορα που αναφέρονται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 28]
   δγ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία εξαιρούνται από την ταχεία διαδικασία ή τη διαδικασία στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ· [Τροπολογία 29]
   δδ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας χωρίς να έχουν καταχωριστεί στο Eurodac όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)· [Τροπολογία 30]
   δε) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία είναι σε θέση να επιδείξουν αποδεικτικά έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους· [Τροπολογία 31]
   δστ) των προσώπων που έχουν υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 32]
   δζ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία τελούσαν υπό κράτηση σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) στο τέλος της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τον μήνα έναρξης της κράτησής τους και τους λόγους της κράτησής τους· [Τροπολογία 33]
   δη) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 34]
   δθ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης· [Τροπολογία 35]
   δι) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα, τη διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που εκδόθηκε κατά των εν λόγω προσώπων, και με περαιτέρω ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης· [Τροπολογία 36]
   δια) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης ηλικίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 37]
   διβ) των αποφάσεων σχετικά με τις εκτιμήσεις της ηλικίας των αιτούντων, με ανάλυση κατά:
   i) εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ανήλικος·
   ii) εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ενήλικος·
   iii) εκτιμήσεις που δεν έχουν εξαγάγει οριστικά συμπεράσματα ή που έχουν εγκαταλειφθεί· [Τροπολογία 38]
   διγ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν αναγνωριστεί ως χρήζοντα ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή ως αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 39]
   διδ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν επωφεληθεί από δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό· [Τροπολογία 40]
   διε) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και τα οποία έχουν επωφεληθεί από υλικές συνθήκες υποδοχής που παρέχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, στο τέλος της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 41]
   διστ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και για τα οποία έχει οριστεί εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 42]
   διζ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 43]
   διη) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τους λόγους της τοποθέτησης· [Τροπολογία 44]
   διθ) του μέσου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 45]

"

β)  στην παράγραφο 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τον ένα ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος του μήνα αναφοράς. Πρώτος μήνας αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2020.»· [Τροπολογία 46]

"

βα)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας που λαμβάνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:

   i) αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
   ii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
   iii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
   iv) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
   v) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 47]

"

ββ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 48]

"

βγ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 49]

"

βδ)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το εξής σημείο:"

«εα) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»· [Τροπολογία 50]

"

γ)  στην παράγραφο 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τους τρεις ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη και αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς προσωπική συνέντευξη. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη αναλύονται περαιτέρω κατά προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας και σε προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών δεν επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας.»· [Τροπολογία 51]

"

δ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) διαγράφεται·

δα)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας που έχουν ληφθεί από διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:

   i) αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
   ii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
   iii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
   iv) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
   v) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 52]

"

δβ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 53]

"

δγ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 54]

"

δδ)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ζα) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»· [Τροπολογία 55]

"

ε)  στην παράγραφο 3, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, όσον αφορά το στοιχείο ζ), τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά τη χώρα διαμονής και κατά το είδος της αίτησης ασύλου. Έχουν περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.»· [Τροπολογία 56]

"

εα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των προσφυγών, σε ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής μέχρι τη στιγμή έκδοσης πρωτοβάθμιας απόφασης επί της προσφυγής.»· [Τροπολογία 57]

"

στ)  στην παράγραφο 4, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) τον αριθμό μεταφορών στις οποίες οδήγησαν οι αποφάσεις υπό γ) και η)·»

"

ζ)  στην παράγραφο 4 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«στ) τον αριθμό αιτήσεων επανεξέτασης για την αναδοχή ή την ανάληψη αιτούντων άσυλο·

   ζ) τις διατάξεις επί των οποίων βασίζονται οι αιτήσεις υπό στ)·
   η) τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί των αιτήσεων υπό στ).»·

"

η)  στην παράγραφο 4, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία έχουν περίοδο αναφοράς το ένα τον ένα ημερολογιακό έτος μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Πρώτο έτος Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι το ο Ιανουάριος του 2020.»· [Τροπολογία 58]

"

ηα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 αναλύονται κατά μήνα υποβολής της αίτησης.»· [Τροπολογία 59]

"

1α)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στατιστικές σχετικά με την αποτροπή της παράτυπης εισόδου και παραμονής»· [Τροπολογία 60]

"

β)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους στα εξωτερικά του σύνορα, κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα·»· [Τροπολογία 61]

"

γ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρατύπως στην επικράτεια του κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί μετανάστευσης.»· [Τροπολογία 62]

"

δ)  το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά στοιχεία του στοιχείου β) αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, κατά τους λόγους της σύλληψής τους και τον τόπο της σύλληψής τους.»· [Τροπολογία 63]

"

2)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικές σχετικά με:

   -α) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 64]
   -αα) τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 65]
   -αβ) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής που αλλάζουν το καθεστώς μετανάστη ή την αιτία παραμονής οι οποίες απορρίφθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αρνήσεως της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 66]
   α) τον αριθμό των αδειών παραμονής που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών κατά:
   i) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία χορηγήθηκε στο άτομο άδεια παραμονής για πρώτη φορά, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 67]
   ii) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία ένα άτομο άλλαξε καθεστώς μετανάστη ή αιτία παραμονής, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 68]
   iii) έγκυρες άδειες στο τέλος της περιόδου αναφοράς (αριθμός αδειών που εκδόθηκαν, δεν ανεστάλησαν και δεν έληξαν) κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 69]
   β) τον αριθμό των επί μακρόν διαμενόντων στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα, είδος καθεστώτος επί μακρόν διαμονής, κατά ηλικία και φύλο. [Τροπολογία 70]

Για τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει των στοιχείων -α), -αα) και α), οι άδειες που εκδίδονται για οικογενειακούς λόγους αναλύονται περαιτέρω κατά λόγο και κατά καθεστώς του συντηρούντος τον υπήκοο τρίτης χώρας.»· [Τροπολογία 71]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.»

"

3)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διατελούν σε παράτυπη κατάσταση στην επικράτεια του κράτους μέλους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη η οποία διαπιστώνει ή δηλώνει ότι η παραμονή τους είναι παράτυπη και με την οποία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την επικράτεια του κράτους μέλους, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων ατόμων και κατά των λόγων της απόφασης·»· [Τροπολογία 72]

"

-αα)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου οι οποίοι υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη απαγόρευσης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»· [Τροπολογία 73]

"

-αβ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αβ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»· [Τροπολογία 74]

"

-αγ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αγ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έναρξης της κράτησης των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών·»· [Τροπολογία 75]

"

-αδ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αδ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:

   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»· [Τροπολογία 76]

"

-αε)  ατην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αε) των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έκδοσης της διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης κατά των εν λόγω προσώπων, με περαιτέρω ανάλυση κατά το είδος του εναλλακτικού μέτρου ως εξής:

   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»· [Τροπολογία 77]

"

-αστ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αστ)τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε αναβολή της απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά την περίοδο αναφοράς, με ανάλυση κατά λόγο αναβολής και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»· [Τροπολογία 78]

"

-αζ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αζ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους και οι οποίοι κίνησαν διαδικασία επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»· [Τροπολογία 79]

"

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν πράγματι την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), κατά υπηκοότητα των ατόμων που επιστρέφουν, τύπο επιστροφής και βοήθειας που λαμβάνεται, καθώς και κατά χώρα προορισμού, και περαιτέρω ανάλυση κατά επιστροφή στη χώρα καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας·»· [Τροπολογία 80]

"

αα)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης ή πράξης ως εξής:

   i) με βάση επίσημη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
   ii) με βάση άτυπη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
   iii) με βάση εθνική συμφωνία επανεισδοχής·

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά χώρα προορισμού και ιθαγένεια του συγκεκριμένου προσώπου.»· [Τροπολογία 81]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι στατιστικές της παραγράφου 1 αναλύονται κατά ηλικία και φύλο των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Έχουν περιόδους αναφοράς τρεις ημερολογιακούς μήνες έναν ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών εβδομάδων από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο είναι ο Ιανουάριος του 2020.». [Τροπολογία 82]

"

4)  Το άρθρο 8 απαλείφεται.

4α)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των πηγών αυτών στην ποιότητα των στατιστικών, τους μηχανισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, και ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τις τυχόν αλλαγές.». [Τροπολογία 83]

"

4β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 9α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ακόλουθα:

   α) ορισμός των κατηγοριών ομάδων χωρών γέννησης, ομάδων χωρών προηγούμενης και επόμενης συνήθους διαμονής, και ομάδων υπηκοοτήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
   β) ορισμός των κατηγοριών αιτιολογιών της έκδοσης αδειών διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
   γ) ορισμός πρόσθετων αναλύσεων στοιχείων·
   δ) καθορισμός των κανόνων για τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας.». [Τροπολογία 84]

"

5)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 και τον ορισμό των κανόνων για τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 85]

"

β)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) η παράγραφος 2 απαλείφεται. [Τροπολογία 86]

5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 87]

"

5β)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Διαδικασία επιτροπής»· [Τροπολογία 88]

"

β)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»· [Τροπολογία 89]

"

γ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού.»· [Τροπολογία 90]

"

δ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 91]

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2020.

Το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(6)Κανονισμός (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(7) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(8) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
(11) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(12)Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
(14) Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).


Προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))
P8_TA(2019)0360A8-0187/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06929/2019),

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 20 Μαΐου 2015 (11510/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0133/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0187/2019),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I
PDF 136kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0365),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0383/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0036/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις τρεις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, η πρώτη και η δεύτερη από τις οποίες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

P8_TC1-COD(2018)0189


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1753.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε μη γεωργικά προϊόντα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε μη γεωργικά προϊόντα.

Τον Νοέμβριο του 2018, η Επιτροπή ξεκίνησε μια μελέτη με σκοπό την περαιτέρω συλλογή οικονομικών και νομικών στοιχείων σχετικά με την προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων εντός της ενιαίας αγοράς, ως συμπλήρωμα μελέτης του 2013, καθώς και στοιχείων σχετικά με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η απομίμηση, οι αντιλήψεις των καταναλωτών, το κόστος/τα οφέλη και, επίσης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μοντέλων προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα εξετάσει τη μελέτη καθώς και την έκθεση για τη συμμετοχή της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης όπως αναφέρεται στο άρθρο σχετικά με την παρακολούθηση και την επανεξέταση του κανονισμού για τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 του κανονισμού

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρόλο που η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 του κανονισμού αποτελεί νομική αναγκαιότητα δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, μπορεί ωστόσο να διαβεβαιώσει ότι, στο πλαίσιο του ισχύοντος κεκτημένου της ΕΕ, οποιαδήποτε παρέμβαση του είδους αυτού από την Επιτροπή θα αποτελεί εξαίρεση και θα αιτιολογείται δεόντως. Κατά τις διαβουλεύσεις με κάποιο κράτος μέλος, η Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση, από κοινού με το κράτος μέλος, τυχόν προβλημάτων, ώστε να αποφευχθεί η έκδοση αρνητικής γνώμης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αρνητική γνώμη θα κοινοποιείται γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και, σύμφωνα με το άρθρο 296 ΣΛΕΕ, θα αναφέρονται σ’ αυτήν οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε. Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι μια αρνητική γνώμη δεν αποκλείει την υποβολή νέας αίτησης για την ίδια ονομασία προέλευσης, εάν οι λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση αρνητικής γνώμης έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη στη συνέχεια ή έπαυσαν να υφίστανται.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ένωση διαθέτει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα για τις γεωγραφικές ενδείξεις και προσχωρεί ως πλήρες συμβαλλόμενο μέρος στην Πράξη της Γενεύης της συμφωνίας της Λισαβόνας. Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25/10/2017 (υπόθεση C-389/15- Επιτροπή κατά Συμβουλίου). Δεδομένης της αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταστούν αυτοτελώς συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης και δεν θα πρέπει πλέον να προστατεύουν τα ίδια τις νέες γεωγραφικές ενδείξεις που καταχωρίζονται από τρίτες χώρες μέλη του συστήματος της Λισαβόνας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις, δεδομένου ότι επτά κράτη μέλη είναι επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέρη της συμφωνίας της Λισαβόνας, ότι διαθέτουν εκτεταμένη διανοητική ιδιοκτησία που έχει καταχωριστεί βάσει της εν λόγω συμφωνίας και ότι απαιτείται ομαλή μετάβαση, θα ήταν, κατ’ εξαίρεση, έτοιμη να συμφωνήσει ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη BG, CZ, SK, FR, HU, IT, PT θα μπορούσαν να εξουσιοδοτηθούν να προσχωρήσουν στην Πράξη της Γενεύης προς το συμφέρον της ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη συνεχιζόμενη επιμονή του Συμβουλίου να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν να επικυρώσουν την Πράξη της Γενεύης ή να προσχωρήσουν σε αυτή από κοινού με την Ένωση, ενώ παράλληλα προβάλλεται ως λόγος η τακτοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο ii) της Πράξης της Γενεύης και όχι οι προαναφερθείσες εξαιρετικές περιστάσεις.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, εφόσον η Ένωση έχει ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα για τις γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να διαθέτουν εθνικά συστήματα προστασίας των γεωργικών ΓΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ασκήσει τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα κατά της απόφασης του Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για οποιεσδήποτε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες / συμφωνίες του ΠΟΔΙ, ιδίως αλλά όχι μόνον, στις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ έχει ήδη επικυρώσει τις διεθνείς συμφωνίες μόνη της βάσει της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 55.


Συμφωνία ΕΕ-Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15056/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0051/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0191/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.

(1) ΕΕ L 322 της 18.12.2018, σ. 3.


Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06781/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (11178/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0134/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0186/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
PDF 117kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0049/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0194/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψήφιου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Viorel Ştefan μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
PDF 116kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))
P8_TA(2019)0365A8-0195/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0116/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0195/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 5ης Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, προέβη σε ακρόαση της προτεινόμενης από το Συμβούλιο υποψήφιας για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Ivana Maletić μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I
PDF 128kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0218),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16, 33, 43, 50, 53 παράγραφος 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 και 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0159/2018),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16, 43 παράγραφος 2, 50, 53 παράγραφος 1, 91, 100, 114, 168 παράγραφος 4, 169, 192 παράγραφος 1 και 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0398/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

P8_TC1-COD(2018)0106


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1937.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής επί της οδηγίας σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

Κατά τον χρόνο της επανεξέτασης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε ορισμένες πράξεις βασισμένες στα άρθρα 153 και 157 ΣΛΕΕ, έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 154 ΣΛΕΕ.

(1) ΕΕ C 405 της 9.11.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 155.


Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I
PDF 119kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
P8_TA(2019)0367A8-0430/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0092),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0111/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0430/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

P8_TC1-COD(2018)0041


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1160.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.


Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I
PDF 118kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
P8_TA(2019)0368A8-0431/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0110),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0110/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0431/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

P8_TC1-COD(2018)0045


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.


Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I
PDF 130kWORD 59k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
P8_TA(2019)0369A8-0242/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0850),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0480/2016),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 18ης Μαΐου 2017, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0242/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

P8_TC1-COD(2016)0360A


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/876.)

(1) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 5.
(2) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 36.


Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I
PDF 123kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
P8_TA(2019)0370A8-0243/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0854),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0474/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0243/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου

P8_TC1-COD(2016)0364


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/878.)

(1) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 5.
(2) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 36.


Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
PDF 121kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
P8_TA(2019)0371A8-0216/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0851),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0478/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0216/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

P8_TC1-COD(2016)0361


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/877.)

(1) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 17.
(2) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 36.


Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
PDF 122kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))
P8_TA(2019)0372A8-0218/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0852),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0481/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 8ης Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0218/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ

P8_TC1-COD(2016)0362


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/879.)

(1) ΕΕ C 34 της 31.1.2018, σ. 17.
(2) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 36.


Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I
PDF 247kWORD 72k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0339),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0206/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0180/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)

P8_TC1-COD(2018)0171


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι τίτλοι που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (SBBS) έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ορισμένες ευπάθειες που αναδείχθηκαν ή έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση του 2007-2008. Συγκεκριμένα, οι SBBS έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να βοηθήσουν τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαφοροποιήσουν καλύτερα τις εκθέσεις τους σε κρατικά χρεόγραφα, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ενισχύσουν την προσφορά περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου σε ΕΥΡΏ, διευκολύνοντας την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, οι SBBS θα μπορούσαν να καταστήσουν τα ομόλογα που εκδίδονται σε μικρές και λιγότερο ρευστές εθνικές αγορές ελκυστικότερα για τους διεθνείς επενδυτές, γεγονός που μπορεί να ενθαρρύνει τον επιμερισμό του κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσει μια αποδοτικότερη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών φορέων.

(2)  Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, οι SBBS θα αντιμετωπίζονται ως τιτλοποιήσεις και, συνεπώς, θα υπόκεινται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις σε σχέση με τις επιβαρύνσεις και τις εκπτώσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ΕΥΡΏ στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις θα παρεμπόδιζαν την παραγωγή και χρήση SBBS από τον ιδιωτικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι SBBS φέρουν μικρότερους κινδύνους από αυτούς που συνδέονται με άλλα είδη τιτλοποιήσεων. Ωστόσο, κυριαρχούν ορισμένοι κίνδυνοι, όπως οι κίνδυνοι αποθήκης ή δόλιας συμπεριφοράς του προσωπικού της SPE. Επομένως, ο SBBS θα πρέπει να υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των SBBS, ώστε να καταστεί δυνατή η εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά.

(2α)  Ως τιτλοποιήσεις, οι SBBS είναι εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένους εγγενείς κινδύνους του προϊόντος που συνδέονται με την SPE, η οποία είναι η νομικά χωριστή, αυτόνομη οντότητα που συστήθηκε για τον σκοπό της έκδοσης SBBS. Η ύπαρξη ενός τμήματος πρωτεύουσας ζημίας εκτός του τραπεζικού συστήματος θα είναι καθοριστική για την αποδυνάμωση του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κρατών. Για τον λόγο αυτό, η προτιμησιακή ρυθμιστική μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενός SBBS θα πρέπει να επεκταθεί στις συμμετοχές τραπεζών σε τμήμα ανώτερης εξασφάλισης μιας έκδοσης SBBS.

(3)  Η διευκόλυνση της καθοδηγούμενης από την αγορά ανάπτυξης των SBBS αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων ως προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι SBBS θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό τομέα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα πηγή υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, ιδιαίτερα κατάλληλων για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και για τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Επιπλέον, η δυνατότητα έκδοσης των SBBS θα μπορούσε, επίσης, να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων μέσων για τις διασυνοριακές επενδύσεις και τον επιμερισμό των κινδύνων του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που τροφοδοτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση και να εμβαθύνει και να ενσωματώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(4)  Οι SBBS δεν συνεπάγονται αμοιβαία κάλυψη των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα κράτη μέλη δεν θα εγγυώνται αμοιβαία τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων τα οποία είναι υποκείμενα των SBBS. Η εμφάνιση των SBBS δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τρέχουσα ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικά χρεόγραφα.

(5)  Για την επίτευξη των στόχων διαφοροποίησης του γεωγραφικού κινδύνου εντός της Τραπεζικής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς, το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS θα πρέπει να αποτελείται από κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Για να αποφευχθούν οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, μόνο τα κρατικά ομόλογα σε ευρώ που εκδίδονται από κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά ομόλογα κάθε κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ συμβάλλουν στην παραγωγή SBBS σύμφωνα με το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ συνολικά, η σχετική στάθμιση των εθνικών κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS πρέπει να είναι πολύ κοντά στη σχετική στάθμιση των αντίστοιχων κρατών μελών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή των εθνικών τραπεζών των κρατών μελών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(6)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας χαμηλού κινδύνου περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα να καλυφθούν τα διαφορετικά επίπεδα διάθεσης για ανάληψη κινδύνου των επενδυτών, μια έκδοση SBBS θα πρέπει να αποτελείται τόσο από ένα τμήμα ανώτερης εξασφάλισης όσο και από ένα ή περισσότερα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης. Το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης, που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό της ονομαστικής αξίας μιας έκδοσης SBBS, θα πρέπει να διατηρήσει το αναμενόμενο ποσοστό ζημίας της έκδοσης του SBBS ανάλογο με εκείνο των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και τη συσχέτιση των κρατικών ομολόγων στα υποκείμενα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των SBBS. Τα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης θα πρέπει να παρέχουν προστασία στο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. ▌Για να περιοριστεί ο κίνδυνος για το τμήμα ήσσονος εξασφάλισης (το τμήμα που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα), η ονομαστική αξία της χαμηλότερης δόσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα πολύπλοκο χαρακτήρα του προϊόντος, η δυνατότητα αγοράς από καταναλωτές λιανικής θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για τα τμήματα ανώτερης εξασφάλισης και όχι για τα τμήματα ήσσονος εξασφάλισης.

(7)  Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα μιας έκδοσης SBBS και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατοχή και τη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων, οι λήξεις των υποκείμενων κρατικών ομολόγων θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται στενά με τη λήξη των SBBS, και η σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων θα πρέπει να καθοριστεί για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των SBBS.

(8)  Η τυποποιημένη σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ενός SBBS μπορεί να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει την έκδοση ενός τίτλου SBBS, όταν κρατικά ομόλογα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξαίρεση των κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από μελλοντικές εκδόσεις SBBS, όταν και εφόσον η έκδοση κρατικών ομολόγων από το εν λόγω κράτος μέλος είναι σημαντικά περιορισμένη λόγω μειωμένης ανάγκης για δημόσιο χρέος ή δυσχερούς πρόσβασης στην αγορά.

(9)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι SBBS είναι επαρκώς ομοιογενείς, ο αποκλεισμός και η επανένταξη κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι SBBS που εκδίδονται ταυτόχρονα έχουν το ίδιο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων. Οι SBBS συνιστούν νέα προϊόντα και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην έκδοσή τους στην αγορά, χρειάζεται ένας μηχανισμός έγκαιρης λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προσαρμόζεται το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS σε περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, σχολιαστές και ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων στη ρευστότητα των αγορών των υποκείμενων κρατικών ομολόγων τα οποία αξίζουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) (ΕΑΚΑΑ), το καθήκον να παρακολουθεί τις αγορές των SBBS και τα υποκείμενα κρατικά ομόλογα για να εξακριβώνει εάν υφίστανται ενδείξεις διαταραχών.

(9α)  Με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΑΚΑΑ και στηριζόμενη στις εκθέσεις της, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να παράσχει σαφή ορισμό της «ρευστότητας της αγοράς» και μέθοδο για τον υπολογισμό της, καθώς και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα κράτος μέλος δεν έχει πλέον πρόσβαση στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση αυτής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(10)  Το σταθερό μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης κάθε έκδοσης SBBS μπορεί να μειωθεί για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS όταν, λόγω των δυσμενών εξελίξεων της αγοράς που διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση, απαιτείται μικρότερο μέγεθος για να εξασφαλιστεί συνεχή υψηλή πιστωτική ποιότητα και χαμηλό κίνδυνο για το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. Όταν τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά λήγουν, το μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS θα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική αξία του στο εβδομήντα τοις εκατό. ▌

(11)  Οι επενδυτές θα πρέπει να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του ιδρύματος που αποκτά τα κρατικά ομόλογα («αρχικός αγοραστής») για τους σκοπούς της συγκέντρωσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS. Για τον λόγο αυτό, μόνο στις οντότητες ειδικού σκοπού («SPE»), οι οποίες είναι αποκλειστικά επικεντρωμένες στην έκδοση και τη διαχείριση SBBS και οι οποίες δεν αναλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες, όπως η παροχή πίστωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται η έκδοση SBBS. Για τον ίδιο λόγο, οι SPE πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων.

(12)  Για τη διαχείριση των αναντιστοιχιών περιορισμένης ληκτότητας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της είσπραξης των εσόδων από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο και των ημερομηνιών που πραγματοποιούνται οι καταβολές στους επενδυτές SBBS, θα πρέπει να επιτρέπεται στις SPE να επενδύουν τα έσοδα από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS μόνον σε μέσα τοις μετρητοίς ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα με χαμηλό κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο.

(12α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συμμετοχές των SPE σε κρατικά ομόλογα θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με κάθε άλλη συμμετοχή στο ίδιο κρατικό ομόλογο ή σε άλλο κρατικό ομόλογο που έχει εκδοθεί με τους ίδιους όρους.

(13)  Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, το μέγεθος των τμημάτων ανώτερης εξασφάλισης και χαμηλότερης εξασφάλισης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και των οποίων η έκδοση συμμορφώνεται με το εποπτικό καθεστώς, θα πρέπει να απολαμβάνουν την ▌ρυθμιστική μεταχείριση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(14)  Ένα σύστημα πιστοποίησης από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση μιας έκδοσης SBBS με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Επομένως, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να τηρεί κατάλογο πιστοποιημένων SBBS, ο οποίος θα επιτρέπει στους επενδυτές να ελέγχουν εάν ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση ως SBBS είναι πράγματι SBBS. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναφέρει σε αυτόν τον κατάλογο εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε σχέση με έναν SBBS και να αφαιρέσει από τον κατάλογο εκείνα τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.

(15)  Οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην πιστοποίηση των SBBS από ▌την ΕΑΚΑΑ και στις πληροφορίες που παρέχονται από τις SPE. Οι πληροφορίες για τους SBBS και τα κρατικά ομόλογα στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS πρέπει να παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κατανοούν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις συναλλαγές SBBS και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στους επενδυτές να ενεργούν με σύνεση και να επιτελούν αποτελεσματικά τη δέουσα επιμέλεια. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τους SBBS θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στους επενδυτές, μέσω τυποποιημένων προτύπων, σε ιστοσελίδα που θα εξασφαλίζει συνεχή πρόσβαση.

(16)  Προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική συμπεριφορά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στους SBBS, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την ΕΑΚΑΑ για περιπτώσεις εξ αμελείας ή εκ προθέσεως παραβιάσεων των απαιτήσεων κοινοποίησης ή προϊόντων για τους SBBS.

(17)  Οι επενδυτές σε διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς πρέπει να είναι σε θέση να επενδύουν σε SBBS υπό τους ίδιους όρους που επενδύουν στα υποκείμενα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ με εξαίρεση τις επενδύσεις σε συμμετοχές τραπεζών στα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης μιας έκδοσης SBBS. Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), η οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) και η οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι SBBS θα τυγχάνουν της ίδιας ρυθμιστικής μεταχείρισης με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τους στους διάφορους ρυθμιζόμενους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

(18)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προωθηθεί η ρευστότητα, είναι σημαντική η σωστή και αποτελεσματική εποπτεία των αγορών SBBS. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την έκδοση SBBS και θα πρέπει να λαμβάνει από τις SPE όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της. Η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να διεξάγεται προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και, ενδεχομένως, οι πτυχές που ενδέχεται να συνδέονται με την έκδοση και κατοχή SBBS από ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες.

(19)  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές των οντοτήτων που συμμετέχουν στη συγκρότηση SBBS ή στην αγορά SBBS και την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να συντονίζουν στενά την εποπτεία τους και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις τους είναι συνεπείς. ▌

(20)  Δεδομένου ότι οι SBBS είναι νέα προϊόντα, οι επιπτώσεις των οποίων στις αγορές των υποκείμενων κρατικών χρεωστικών τίτλων είναι άγνωστες, ενδείκνυται η εποπτεία της αγοράς SBBS από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και από τις εθνικές αρμόδιες και ορισθείσες αρχές για μακροπροληπτικά μέσα. Προς τούτο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να κάνει χρήση των εξουσιών που του εκχωρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και, ανάλογα με την περίπτωση, να εκδίδει προειδοποιήσεις και να υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες.

(21)  Ως όργανο με πολύ εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις αγορές κινητών αξιών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους επενδύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η SPE με τα έσοδα από τις πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την SPE στην ESMA για την κοινοποίηση και την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS, τις πληροφορίες πριν από τη μεταβίβαση ενός SBBS και τις υποχρεώσεις συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εν λόγω πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(22)  Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης των SPE πριν από την έκδοση ενός SBBS.

(23)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να αποφασιστεί εάν τα κρατικά ομόλογα ενός κράτους μέλους θα πρέπει να απομακρυνθούν ή να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS και εάν το μέγεθος του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης των μελλοντικών SBBS που πρόκειται να εκδοθούν θα πρέπει να αλλάξει. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(24)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα ο καθορισμός πλαισίου για τους SBBS, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η εμφάνιση μιας αγοράς SBBS εξαρτάται από την άρση των εμποδίων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και ότι ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς για όλους τους θεσμικούς επενδυτές και τις οντότητες συμπεριλαμβάνονταν στη λειτουργία των SBBS, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τους τίτλους που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα («SBBS»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους αρχικούς αγοραστές, τις οντότητες ειδικού σκοπού, τους επενδυτές και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στην έκδοση ή στην κατοχή SBBS.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «αρμόδια αρχή»: δημόσια αρχή ή φορέας αναγνωρισμένος επίσημα από το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης για να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

2)  «κρατικό ομόλογο»: κάθε χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται από την κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους και είναι εκπεφρασμένος και χρηματοδοτούμενος στο εγχώριο νόμισμα του εν λόγω κράτους μέλους και έχει αρχική ληκτότητα ενός έτους ή περισσότερο·

3)  «τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλογα» ή «SBBS»: χρηματοπιστωτικό μέσο εκπεφρασμένο σε EUR, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται με τα ανοίγματα σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων και το οποίο είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό·

4)  «οντότητα ειδικού σκοπού» ή «SPE»: νομικό πρόσωπο, διαφορετικό από τον αρχικό αγοραστή, που εκδίδει SBBS και εκτελεί τις δραστηριότητες σε σχέση με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού·

5)  «αρχικός αγοραστής»: νομικό πρόσωπο που αγοράζει κρατικά ομόλογα για δικό του λογαριασμό και στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά τα κρατικά ομόλογα σε SPE με σκοπό την έκδοση SBBS·

6)  «επενδυτής»: νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει SBBS·

7)  «τμήμα»: ένα συμβατικά καθορισμένο τμήμα του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS και το οποίο φέρει κίνδυνο μεγαλύτερης ή μικρότερης πιστωτικής ζημίας σε σχέση με μια θέση ίδιου ποσού σε άλλο τμήμα του εν λόγω πιστωτικού κινδύνου·

8)  «τμήμα ανώτερης εξασφάλισης»: το τμήμα εντός μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες μετά την επιβάρυνση όλων των τμημάτων χαμηλότερης εξασφάλισης της εν λόγω έκδοσης SBBS·

9)  «τμήμα χαμηλότερης εξασφάλισης»: κάθε τμήμα έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης·

10)  «τμήμα ήσσονος εξασφάλισης»: το τμήμα μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα.

Κεφάλαιο 2

Σύνθεση, ληκτότητα και δομή των SBBS

Άρθρο 4

Σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου

1.  Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο μιας έκδοσης SBBS αποτελείται μόνο από τα ακόλουθα:

α)  κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το EUR·

β)  έσοδα από την εξόφληση αυτών των κρατικών ομολόγων.

2.  Η στάθμιση των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS («στάθμιση αναφοράς») ισούται με τη σχετική στάθμιση της συνεισφοράς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των μελών στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, οι SPE μπορούν να αποκλίνουν από την ονομαστική αξία των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της στάθμισης αναφοράς, το πολύ δέκα τοις εκατό.

3.  Μετά την πρώτη πιστοποίηση των SBBS, η ΕΑΚΚΑ θα ξεκινήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να παρακολουθεί και να αξιολογεί διαρκώς εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)  κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες («περίοδος αναφοράς»), το κράτος μέλος χορήγησε λιγότερο από το ήμισυ του ποσού κρατικών ομολόγων που προκύπτει από τη σχετική στάθμισή του που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, πολλαπλασιαζόμενο επί το συνολικό ποσό των SBBS που εκδόθηκαν στους δώδεκα μήνες πριν από την περίοδο αναφοράς·

αα)   Η έκδοση SBBS είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς των κρατικών ομολόγων ενός κράτους μέλους που περιλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο·

β)  κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, το κράτος μέλος χρηματοδότησε τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων χρηματοδοτικών του αναγκών με επίσημη χρηματοδοτική συνδρομή για τη στήριξη της εφαρμογής προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), ή το κράτος μέλος δεν έχει πλέον για οποιονδήποτε λόγο πρόσβαση στην αγορά.

Για τους σκοπούς του στοιχείου αα) του πρώτου εδαφίου, η «ρευστότητα της αγοράς» προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη ως ελάχιστων κριτηρίων, των στοιχείων των τριών προηγούμενων μηνών όσον αφορά το εύρος και το βάθος της αγοράς όπως αποδεικνύονται από τις χαμηλές αποκλίσεις μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, τον υψηλό όγκο συναλλαγών, τον μεγάλο αριθμό και την ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στην αγορά.

Για τους σκοπούς του στοιχείου (αα) του πρώτου εδαφίου, έως την/τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α για να παράσχει σαφή ορισμό της «ρευστότητας της αγοράς» και μέθοδο για τον υπολογισμό της για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Για τους σκοπούς του στοιχείου (β) του πρώτου εδαφίου, έως την/τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων η ΕΑΚΑΑ εκτιμά κατά πόσον ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά.

3α.  Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί σε συνεχή βάση κατά πόσον ένα κράτος μέλος, τα κρατικά ομόλογα του οποίου περιλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS, δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά ή έχει εισέλθει σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εάν η έκδοση SBBS είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς και κατά πόσον οι σταθμίσεις αναφοράς των κρατών μελών με περιορισμένη διαθεσιμότητα κρατικών ομολόγων παρεμποδίζουν την έκδοση νέων SBBS, ή εάν κάποια από τις περιπτώσεις αυτές έχει πάψει να υφίσταται.

Όταν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώνει ότι υφίσταται μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή αα) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Εάν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώσει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή είτε να αποκλείσει το κράτος μέλος από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS είτε να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Όταν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώνει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία αναφέρεται στα στοιχεία α) έως β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να επαναφέρει τα ομόλογα του κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS και να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Η Επιτροπή, εντός 48 ωρών από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και βάσει της αιτιολόγησης και των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχει η ΕΑΚΑΑ, προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που είτε εξαιρεί τα κρατικά ομόλογα του κράτους μέλους από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο του SBBS είτε προσαρμόζει τις σταθμίσεις αναφοράς των οικείων κρατών μελών·

β)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που απορρίπτει την ζητηθείσα εξαίρεση ή προσαρμογή των σταθμίσεων αναφοράς των οικείων κρατών μελών· ή

γ)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που, κατά περίπτωση, επαναφέρει τα ομόλογα του κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS, προσαρμόζοντας τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

3β.  Κάθε εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται δυνάμει της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

Όταν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS μετά από εκτελεστική πράξη βάσει της παραγράφου 3α, οι συντελεστές στάθμισης αναφοράς των κρατικών ομολόγων των υπολοίπων κρατών μελών καθορίζονται εξαιρώντας τα κρατικά ομόλογα του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και εφαρμόζοντας την μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στην παράγραφο 2. Όταν εφαρμόζεται εκτελεστική πράξη δυνάμει της παραγράφου 3α και προσαρμόζονται οι σταθμίσεις αναφοράς, οι σταθμίσεις αναφοράς εφαρμόζονται σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη.

Ο αποκλεισμός ή η προσαρμογή ισχύει για αρχική περίοδο ενός μηνός. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, να επεκτείνει τον αποκλεισμό ή την προσαρμογή των σταθμίσεων αναφοράς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για πρόσθετες περιόδους διάρκειας ενός μηνός μέσω εκτελεστικής πράξης. Εάν ο αποκλεισμός ή η προσαρμογή δεν ανανεωθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής περιόδου ή τη λήξη κάθε μεταγενέστερης περιόδου ανανέωσης, λήγει αυτομάτως.

3γ.  Η ΕΚΤ ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων 3α και 3β.

Άρθρο 5

Ληκτότητα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων

1.  Τα τμήματα των τίτλων SBBS που είναι μέρος της ίδιας έκδοσης έχουν ενιαία αρχική ληκτότητα. Η εν λόγω ληκτότητα είναι ίση ή έως μία ημέρα μεγαλύτερη από την εναπομένουσα ληκτότητα του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη εναπομένουσα ληκτότητα εντός του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.

2.  Η εναπομένουσα ληκτότητα οποιουδήποτε κρατικού ομολόγου σε υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS δεν πρέπει να είναι μικρότερη κατά περισσότερο από έξι μήνες από την εναπομένουσα διάρκεια του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη παραμένουσα διάρκεια στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Άρθρο 6

Διάρθρωση των δόσεων, πληρωμών και ζημιών

1.  Μία έκδοση SBBS αποτελείται από έναν τίτλο ανώτερης εξασφάλισης και ένα ή περισσότερα τμήματα μειωμένης εξασφάλισης. Η εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης είναι το εβδομήντα τοις εκατό της εκκρεμούς ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS. Ο αριθμός και οι εκκρεμείς ονομαστικές αξίες των δόσεων μειωμένης εξασφάλισης καθορίζονται από την SPE, με την επιφύλαξη ότι η ονομαστική αξία του τμήματος ήσσονος εξασφάλισης θα είναι τουλάχιστον πέντε τοις εκατό της εκκρεμούσας ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS.

2.  Όταν οι δυσμενείς εξελίξεις διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωγράφων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση και όταν η διαταραχή αυτή έχει επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι SPE μειώνουν την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης σε εξήντα τοις εκατό για κάθε έκδοση SBBS που εκδόθηκε μετά την επιβεβαίωση αυτή.

Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4, έχει επιβεβαιώσει ότι η διαταραχή αυτή έχει παύσει να υφίσταται, η παράγραφος 1 θα ισχύει για όλες τις εκδόσεις SBBS που εκδόθηκαν μετά την επιβεβαίωση αυτή.

3.  Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει μια εκτελεστική πράξη, με την οποία διαπιστώνεται ότι η διαταραχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

5.  Οι πληρωμές βάσει SBBS εξαρτώνται από τις πληρωμές του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων.

6.  Η κατανομή των ζημιών και η σειρά πληρωμών καθορίζονται από το τμήμα της έκδοσης SBBS και καθορίζονται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της έκδοσης SBBS.

Οι ζημίες αναγνωρίζονται και κατανέμονται κατά την πραγματοποίησή τους.

Άρθρο 7

Έκδοση SBBS και υποχρεώσεις των SPE

1.  Οι SPE πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  έχουν συσταθεί στην Ένωση·

β)  οι δραστηριότητές τους περιορίζονται στην έκδοση και τη συντήρηση των εκδόσεων SBBS και στη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των εν λόγω εκδόσεων SBBS, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8·

γ)  Οι SPE είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

2.  Οι SPE έχουν πλήρη κυριότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μιας έκδοσης SBBS.

Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS συνιστά συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνη με το άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) για την εξασφάλιση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της SPE έναντι των επενδυτών στην εν λόγω έκδοση SBBS.

Η κατοχή ενός SBBS μιας συγκεκριμένης έκδοσης SBBS δεν προβλέπει δικαιώματα ή απαιτήσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της SPE που εκδίδει τον SBBS που υπερβαίνουν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο της εν λόγω έκδοσης και το εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή του εν λόγω SBBS.

Οποιαδήποτε μείωση της αξίας ή των εσόδων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων δεν δημιουργεί απαίτηση από επενδυτές.

3.  Η SPE τηρεί αρχεία και λογαριασμούς ώστε να:

α)  διαχωρίζει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους από εκείνα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου της έκδοσης SBBS και των σχετικών εσόδων·

β)  διαχωρίζει τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια και τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις SBBS·

γ)  διαχωρίζει τις θέσεις που κατέχουν διάφοροι επενδυτές ή μεσάζοντες·

δ)  επαληθεύει ότι σε κάθε χρονική στιγμή ο αριθμός των SBBS μιας έκδοσης ισούται με το άθροισμα των SBBS που κατέχουν όλοι οι επενδυτές ή οι μεσάζοντες στην εν λόγω έκδοση·

ε)  επαληθεύει ότι η εκκρεμούσα ονομαστική αξία των SBBS μιας έκδοσης είναι ίση με την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων της εν λόγω έκδοσης.

4.  Οι SPE κατέχουν τα κρατικά ομόλογα που τελούν υπό θεματοφυλακή και αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και του σημείου 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

4α.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετοχές των SPE σε κρατικά ομόλογα θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με κάθε άλλη συμμετοχή στο ίδιο κρατικό ομόλογο ή σε άλλο κρατικό ομόλογο που έχει εκδοθεί με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 8

Πολιτική επενδύσεων

1.  Η SPE επενδύει πληρωμές κεφαλαίου ή τόκου από τα κρατικά ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα οποία οφείλονται πριν από την πληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων στο πλαίσιο του SBBS μόνον τοις μετρητοίς ή σε ταμειακά ισοδύναμα σε ευρώ, οι οποίες είναι επιλέξιμες για εκκαθάριση εντός μιας ημέρας με ελάχιστο αντίκτυπο στην τιμή.

Η SPE κατέχει υπό θεματοφυλακή, όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις πληρωμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

2.  Μια SPE δεν πρέπει να μεταβάλλει το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS μέχρι τη λήξη του εν λόγω SBBS.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν περαιτέρω τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να θεωρηθούν ως άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 3

Χρήση της ονομασίας SBBS και απαιτήσεις κοινοποίησης, διαφάνειας και πληροφόρησης

Άρθρο 9

Χρήση της ονομασίας «τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα»

Η ονομασία «τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλoγα» ή «SBBS» χρησιμοποιείται μόνο για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται συνεχώς με τα άρθρα 4, 5 και 6·

αα)  η SPE συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τα άρθρα 7 και 8·

β)  η ΕΑΚΑΑ έχει πιστοποιήσει το εν λόγω χρηματοπιστωτικό προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, και το χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Απαιτήσεις κοινοποίησης SBBS

1.  Μία SPE υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS ενημερώνοντας την ΕΑΚΑΑ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έκδοση του SBBS, μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ότι η έκδοση SBBS πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5 και 6. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή της SPE χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1α.  Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει επεξήγηση, εκ μέρους της SPE, του τρόπου με τον οποίο συμμορφώνεται με καθεμία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8.

1β.  Η ΕΑΚΑΑ πιστοποιεί μια έκδοση SBBS μόνον εφόσον έχει πεισθεί πλήρως ότι η αιτούσα SPE και η έκδοση SBBS συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αιτούσα SPE, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της πιστοποίησης.

2.  Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της κατάλογο όλων των εκδόσεων SBBS που έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει αμέσως αυτόν τον κατάλογο και καταργεί κάθε έκδοση SBBS που δεν θεωρείται πλέον έκδοση SBBS μετά από απόφαση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 15.

3.  ▌Η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει αμέσως στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε περίπτωση στην οποία έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16, για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής σε σχέση με τον επίμαχο SBBS.

3α.  Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η SPE έχει παραιτηθεί ρητά από την πιστοποίηση ή δεν έχει κάνει χρήση αυτής εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της πιστοποίησης·

β)  η SPE απέκτησε την πιστοποίηση βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο·

γ)  η έκδοση SBBS δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η πιστοποίησή της.

Η ανάκληση της πιστοποίησης έχει άμεση ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

4.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις διαφάνειας

1.  Η SPE παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στους επενδυτές και την ΕΑΚΑΑ τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του εάν το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται με τα άρθρα 4, 5 και 6·

β)  λεπτομερή περιγραφή της προτεραιότητας των πληρωμών των τμημάτων της έκδοσης SBBS·

γ)  όταν δεν έχει συνταχθεί ενημερωτικό δελτίο στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, στο άρθρο 1 παράγραφος 5 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του SBBS, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά έκθεσης, τις ταμειακές ροές και τον «καταρράκτη» των ζημιών·

δ)  την κοινοποίηση και την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1β αντίστοιχα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου διατίθενται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής τόκων του SBBS.

2.  Η SPE καθιστά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες σε ιστοσελίδα που:

α)  έχει ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου ποιότητας των δεδομένων·

β)  υπόκειται σε κατάλληλα πρότυπα διακυβέρνησης και διατηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με οργανωτική δομή που εξασφαλίζει τη συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας·

γ)  υπόκειται σε συστήματα, ελέγχους και διαδικασίες που προσδιορίζουν όλες τις σχετικές πηγές λειτουργικού κινδύνου·

δ)  περιλαμβάνει συστήματα που εξασφαλίζουν την προστασία και την ακεραιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται και την έγκαιρη καταγραφή των πληροφοριών αυτών·

ε)  καθιστά δυνατή την τήρηση αρχείων των πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης κάθε έκδοσης SBBS.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ο τόπος, όπου οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, υποδεικνύονται από την SPE στην τεκμηρίωση σχετικά με τους SBBS που παρέχονται στους επενδυτές.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις πληροφόρησης

1.  Πριν από τη μεταφορά ενός SBBS, ο εκχωρητής παρέχει στον εκδοχέα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τη διαδικασία για την κατανομή των εσόδων από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων στα διάφορα τμήματα της έκδοσης SBBS, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης ή της αναμονής της μη πληρωμής των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων·

β)  πώς τα δικαιώματα ψήφου σε μια προσφορά ανταλλαγής μετά ή εν αναμονή της μη πληρωμής οποιωνδήποτε κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο θα αποδίδονται στους επενδυτές και πώς οι τυχόν απώλειες από μη πληρωμή χρεών θα κατανέμονται στα διάφορα τμήματα του ζητήματος SBBS.

2.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 4

Εποπτεία προϊόντων

Άρθρο 13

Εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ

1.  Η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης των SPE με ▌τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει εξουσίες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την εκπλήρωση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ έχει την εξουσία τουλάχιστον:

α)  να ζητεί πρόσβαση σε έγγραφα υπό οιαδήποτε μορφή που σχετίζονται με τους SBBS και να λαμβάνει έγγραφα ή αντίγραφα αυτών·

β)  να απαιτεί από την SPE να παρέχει πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση·

γ)  να απαιτεί πληροφορίες από κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της SPE·

δ)  να διενεργεί επιτόπου επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·

ε)  να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η SPE εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

στ)  να εκδίδει εντολή με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της SPE με τον παρόντα κανονισμό και να μην επαναλαμβάνει καμία συμπεριφορά που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ

1.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οντοτήτων που συγκροτούν SBBS ή συμμετέχουν με άλλο τρόπο στην αγορά SBBS και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται στενά και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, συντονίζουν στενά την εποπτεία τους για τον εντοπισμό και την επανόρθωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ενίσχυση της συνεκτικότητας της ερμηνείας και την παροχή διεπιστημονικών εκτιμήσεων σε περίπτωση διαφωνιών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή και επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Μια αρμόδια αρχή που έχει σαφείς και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς ότι η SPE παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει πάραυτα λεπτομερώς την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

3.  Όταν η SPE συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο που παραβιάζει σαφώς τον παρόντα κανονισμό, παρά τα μέτρα που λαμβάνει ▌η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ δύναται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην SPE να προβεί σε περαιτέρω εμπορία SBBS στο έδαφός της και να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 15

Κατάχρηση της ονομασίας SBBS

1.  Όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι μια SPE, κατά παράβαση του άρθρου 9, έχει χρησιμοποιήσει την ονομασία «SBBS» για την εμπορία προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

2.  Εντός 15 ημερών από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η πιθανή παράβαση για την ύπαρξη της παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ αποφασίζει εάν έχει παραβιαστεί το άρθρο 9 και ενημερώνει τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των επενδυτών, όταν είναι γνωστές. ▌

Όταν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώνει ότι η παράβαση από την SPE σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 9 καλή τη πίστει, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει στην SPE περίοδο ενός μήνα κατ’ ανώτατο όριο για την αποκατάσταση της διαπιστωθείσας παράβασης, αρχής γενομένης από την ημέρα που η SPE ενημερώθηκε σχετικά με την παράβαση από την ΕΑΚΑΑ. Κατά τη περίοδο αυτή, ένας SBBS που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, εξακολουθεί να θεωρείται SBBS και διατηρείται στον κατάλογο αυτό.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποχρεώσεων συνεργασίας και των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Διορθωτικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17, η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει στην SPE ή στο φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την SPE τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, και τις κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3, στις περιπτώσεις που οι SPE:

α)  δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8·

β)  δεν έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του άρθρου 9, ακόμη και όταν δεν έχουν ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, ή έχουν προβεί σε παραπλανητική κοινοποίηση·

γ)  δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 11.

2.  Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α)  δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

β)  διαταγή προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και µη επανάληψή της στο μέλλον·

γ)  προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε µέλους του διοικητικού οργάνου της SPE ή άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες σε SPE·

δ)  σε περίπτωση παράβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β), προσωρινή απαγόρευση στην SPE να προβεί σε κοινοποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

ε)  διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους 5 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο ή σε κράτη μέλη, των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ή το πολύ 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της SPE, όπως καθορίζεται στους πλέον πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που εγκρίθηκαν από το διευθυντικό όργανο της SPE·

στ)  διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος µπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και όταν το όφελος αυτό υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο ε).

3.  Η ΕΑΚΑΑ, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους της κύρωσης, λαμβάνει υπόψη τον βαθμό πρόθεσης ή αμέλειας της παράβασης, και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)  η σημασία, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)  ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

γ)  η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου·

δ)  η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που απορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)  οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση·

στ)  ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή·

ζ)  προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

4.  Η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε κάθε απόφαση που επιβάλλει διορθωτικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 17

Αλληλεπίδραση με ποινικές κυρώσεις

Τα κράτη μέλη που έχουν επιβάλει ποινικές κυρώσεις για την παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να συνεργαστεί με τις δικαστικές, διωκτικές ή ποινικές αρχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και να λαμβάνει από τις σχετικές αρχές και να τους παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

Άρθρο 18

Δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων

1.  Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της οποιαδήποτε απόφαση επιβάλλει διοικητική κύρωση, για την οποία δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής και η οποία επιβάλλεται για παράβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ενημερωθεί.

Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης καθώς και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση.

2.  Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τη διοικητική κύρωση σε ανώνυμη βάση, ▌σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν η διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και, κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι η δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυσανάλογη·

β)  όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα·

γ)  όταν η δημοσίευση θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στην SPE ή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Εναλλακτικά, όταν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση μπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

3.  Η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2 να παραμένουν στην επίσημη ιστοσελίδα της επί πέντε έτη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΚΑΑ μόνο για την αναγκαία περίοδο.

Άρθρο 18α

Εποπτικά τέλη

1.  Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στη SPE σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τέλη αυτά είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών της οικείας SPE και καλύπτουν πλήρως τις περιττές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με την αδειοδότηση των SBBS και την εποπτεία της SPE.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω περαιτέρω προσδιορισμού του είδους των τελών, των θεμάτων για τα οποία επιβάλλονται τέλη, του ύψους τους και του τρόπου καταβολής τους.

Άρθρο 19

Μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS

Εντός των ορίων της εντολής που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS της Ένωσης και ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Εάν διαπιστώσει ότι οι αγορές SBBS ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, το ΕΣΣΚ κάνει χρήση των εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

Κεφάλαιο 4

Εφαρμογή εξουσιών και τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Στην οδηγία 2009/65/EΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 54α

1.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, ή παραχωρούν απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ:

   α) εφαρμόζουν την ίδια παρέκκλιση ή χορηγούν την ίδια απαλλαγή στους ΟΣΕΚΑ να επενδύσουν έως και το 100% του ενεργητικού τους σε SBBS, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS] σύμφωνα με την αρχή της επικινδυνότητας, όταν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ έχουν προστασία ισοδύναμη με εκείνη των μεριδιούχων σε ΟΣΕΚΑ που συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 52·
   β) ανακαλούν την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56.

2.  Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.».

"

Άρθρο 22

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Στο άρθρο 104 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, τα ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού ... [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι των κεντρικών αρχών ή των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που εκδίδονται και χρηματοδοτούνται στο εθνικό τους νόμισμα.

Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο.».

"

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 268 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης τίτλων που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού ... [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], μπορούν πάντοτε να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.».

"

2)  Στο άρθρο 325, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν τα ανοίγματα υπό μορφή τμήματος ανώτερης εξασφάλισης τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS] ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης ενός κράτους μέλους.».

"

3)  Στο άρθρο 390 παράγραφος 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού ... [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS].».

"

Άρθρο 24

Τροποποίηση στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 18α:"

«Άρθρο 18α

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα

1.  Στο πλαίσιο των εθνικών τους κανόνων όσον αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΙΕΣΠ, τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων των ΙΕΣΠ και τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας για τα ΙΕΣΠ, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τους τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], όπως και τα μέσα δημοσίου χρέους της ζώνης του EUR.

2.  Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.».

"

Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18α παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δύο ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18α παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 3 ή του άρθρου 18α παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Ρήτρα αξιολόγησης

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και εφόσον έχουν καταστεί διαθέσιμα επαρκή στοιχεία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, αξιολογώντας κατά πόσο έχει επιτύχει τους στόχους της για την εξάλειψη αδικαιολόγητων ρυθμιστικών εμποδίων στην εμφάνιση SBBS.

Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής(17). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 113.
(2) ΕΕ C , σ. .
(3) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 113.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ((ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(6) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR) (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(8) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(9) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
(13) Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).
(14) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
(16) Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
(17) Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).


Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I
PDF 125kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
P8_TA(2019)0374A8-0013/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0646),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0409/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Απριλίου 2018(1) και της 7ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018(3) και της 12ης Δεκεμβρίου 2018(4),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0013/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

P8_TC1-COD(2017)0230


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2175.)

(1) ΕΕ C 255 της 20.7.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 37 της 30.1.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.
(4) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 58.


Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I
PDF 122kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))
P8_TA(2019)0375A8-0011/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0538),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0317/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Μαρτίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0011/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

P8_TC1-COD(2017)0232


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2176.)

(1) ΕΕ C 120 της 6.4.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.


Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I
PDF 122kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
P8_TA(2019)0376A8-0012/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0537),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0318/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0012/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

P8_TC1-COD(2017)0231


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/2177.)

(1) ΕΕ C 251 της 18.7.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.


Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I
PDF 122kWORD 58k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))
P8_TA(2019)0377A8-0295/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0791),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0452/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0295/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ

P8_TC1-COD(2017)0358


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/2034.)

(1) ΕΕ C 378 της 19.10.2018, σ. 5.
(2) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 35.


Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I
PDF 121kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))
P8_TA(2019)0378A8-0296/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0790),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0453/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0296/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014

P8_TC1-COD(2017)0359


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033.)

(1) ΕΕ C 378 της 19.10.2018, σ. 5.
(2) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 35.


Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
PDF 124kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0797),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0006/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0355/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

P8_TC1-COD(2017)0355


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1152.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας 8 έτη μετά την έναρξη ισχύος της, με σκοπό να προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή αναλαμβάνει στην έκθεσή της τη δέσμευση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των άρθρων 1 και 14 από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, όταν αξιολογήσει το κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, θα ελέγξει επίσης τη συμμόρφωση με το άρθρο 14.

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 39.
(2) EE C 387 της 25.10.2018, σ. 53.


Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I
PDF 124kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
P8_TA(2019)0380A8-0391/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0131),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0118/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 46 και 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0391/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) 2016/589 και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/344

P8_TC1-COD(2018)0064


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επισημαίνουν ότι η διαδικασία επιλογής του τόπου της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) δεν ολοκληρώθηκε κατά τον χρόνο έκδοσης του ιδρυτικού κανονισμού της.

Υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για ειλικρινή και διαφανή συνεργασία και παραπέμποντας στις Συνθήκες, τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας για την επιλογή της έδρας της ΕΑΕ.

Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών σε πρώιμο στάδιο θα διευκολύνει τα τρία θεσμικά όργανα στην άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει των Συνθηκών μέσω των σχετικών διαδικασιών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ο ιδρυτικός κανονισμός να συμπεριλάβει διάταξη σχετικά με τον τόπο της έδρας της ΕΑΕ και να διασφαλίσει ότι η ΕΑΕ θα λειτουργεί αυτόνομα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(1)ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 128.
(2)ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 16.


Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I
PDF 123kWORD 59k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕE) αριθ. 1343/2011 και (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
P8_TA(2019)0381A8-0381/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0134),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0117/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0381/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0074


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241.)

(1) ΕΕ C 389 της 21.10.2016, σ. 67
(2) ΕΕ C 185 της 9.6.2017, σ. 82.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0003).


Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I
PDF 121kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
P8_TA(2019)0382A8-0094/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0114),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0099/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0094/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

P8_TC1-COD(2017)0048


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152.)

(1) ΕΕ C 77 της 1.3.2018, σ. 2.


Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***I
PDF 390kWORD 96k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0338),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και συγκεκριμένα το άρθρο 106α αυτής, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0214/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 8/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0179/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

P8_TC1-COD(2018)0170


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 325, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου(5), η Ένωση ενίσχυσε σημαντικά το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα μέσα που διαθέτει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασική προτεραιότητα στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της απάτης και θα έχει την εξουσία να διεξάγει ποινικές έρευνες και να απαγγέλλει κατηγορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. [Τροπολογία 1]

(2)  Για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (η «Υπηρεσία») διεξάγει διοικητικές έρευνες σχετικά με διοικητικές παρατυπίες και αξιόποινες συμπεριφορές. Κατά την ολοκλήρωση των ερευνών της, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις δικαστικού χαρακτήρα προς τις εθνικές εισαγγελικές αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απαγγελίας κατηγοριών και της άσκησης διώξεων στα κράτη μέλη. Στο μέλλον, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γνωστοποιεί υπόνοιες περί ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των ερευνών της. [Τροπολογία 2]

(3)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί κατάλληλα σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού (EE) 2017/1939. Οι διατάξεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας στον κανονισμό (EE) 2017/1939 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να συμπληρώνονται από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω συνεργειών μεταξύ των δύο οργάνων, με την εφαρμογή των αρχών της στενής συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των ενεργειών. [Τροπολογία 3]

(4)  Δεδομένου του κοινού τους στόχου που συνίσταται στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να διατηρήσουν στενή σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρινή συνεργασία και θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και του συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών.

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπόνοιες για αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. [Τροπολογία 4]

(6)  Στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή αξιόποινη συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί, στην πράξη, να υπάρχουν σε αρχικούς ισχυρισμούς που λαμβάνει η Υπηρεσία ή μπορεί να προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας που έχει κινήσει η Υπηρεσία λόγω υποψίας ύπαρξης διοικητικής παρατυπίας. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, να γνωστοποιεί περιπτώσεις αξιόποινης συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια έρευνας.

(7)  Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 προσδιορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις. Η Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών για να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων αυτών και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Υπηρεσία θα πρέπει να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση ταχύτατα και με χρήση μέσων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο ενδεχόμενη μελλοντική ποινική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση που εντοπίσει υποψία αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

(8)  Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωσίας της Υπηρεσίας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής αυτής αξιολόγησης ισχυρισμών που υποβάλλονται σε αυτά.

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων.

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση συναινεί με την αίτηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία. [Τροπολογία 6]

(11)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να στηρίζει ενεργά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνές της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητεί από την Υπηρεσία να υποστηρίξει ή να συμπληρώσει τις ποινικές έρευνές της μέσω της άσκησης των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεί τις ενέργειες αυτές εντός των ορίων των εξουσιών της και εντός του πλαισίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(12)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του αποτελεσματικού συντονισμού, της συνεργασίας και της διαφάνειας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να κάνουν χρήση της λειτουργίας σύμπτωσης/απουσίας (hit/no-hit) των οικείων συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας. [Τροπολογία 7]

(13)  Στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013(7), η οποία εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017, διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι οι αλλαγές του 2013 στο νομικό πλαίσιο επέφεραν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών, τη συνεργασία με τους εταίρους και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επισήμανε ορισμένες ελλείψεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ερευνών.

(14)  Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα πλέον αδιαμφισβήτητα πορίσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής μέσω της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Πρόκειται για ουσιώδεις αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες βραχυπρόθεσμα ώστε να ενισχυθεί το πλαίσιο των ερευνών της Υπηρεσίας, προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή Υπηρεσία σε πλήρη λειτουργία που να συμπληρώνει με διοικητικές έρευνες την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βάση το ποινικό δίκαιο, αλλά οι οποίες δεν συνεπάγονται αλλαγή στην εντολή ή στις εξουσίες της Υπηρεσίας. Αφορούν κυρίως τομείς στους οποίους, επί του παρόντος, η έλλειψη σαφήνειας του κανονισμού παρεμποδίζει την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών της Υπηρεσίας, όπως η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή το παραδεκτό των εκθέσεων που καταρτίζει η Υπηρεσία σχετικά με υποθέσεις ως αποδεικτικών στοιχείων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα ολοκληρωμένη πρόταση το αργότερο δύο χρόνια μετά την αξιολόγηση τόσο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και της Υπηρεσίας, καθώς και της συνεργασίας τους. [Τροπολογία 8]

(15)  Οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι εφαρμοστέες στο πλαίσιο των ερευνών. Η Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικαστικές εγγυήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(8) και εκείνες που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και με εμπιστευτικότητα, να αναζητά αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή της αθωότητας του ενδιαφερομένου και να αναλαμβάνει ερευνητική δράση βάσει γραπτής εξουσιοδότησης και κατόπιν ελέγχου νομιμότητας. Η Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των ερευνών της, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος αποφυγής της αυτοενοχοποίησης. Όταν εξετάζονται, οι ενδιαφερόμενοι έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, να εγκρίνουν τα πρακτικά της εξέτασης και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης προτού συναχθούν συμπεράσματα.

(16)  Η Υπηρεσία διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις που της επιτρέπουν να έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και έγγραφα οικονομικών φορέων στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει σε περιπτώσεις υπόνοιας απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι έλεγχοι και οι εξακριβώσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, ο οποίος, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαρτά την εφαρμογή των εν λόγω εξουσιών από όρους του εθνικού δικαίου. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο δεν διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η αποτελεσματικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.

(17)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να μεταβληθούν οι εξουσίες που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία και χωρίς να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κανονισμός σε σχέση με τα κράτη μέλη. Η διευκρίνιση αυτή αντικατοπτρίζει την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-48/16, Sigma Orionis SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(18)  Η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων από την Υπηρεσία, σε περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδέχεται τον έλεγχο, θα πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από το ενωσιακό δίκαιο. Με τον τρόπο αυτό θα παρασχεθεί στην Υπηρεσία η δυνατότητα να ασκεί τις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(19)  Σε περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του εθνικού διαδικαστικού δικαίου.

(20)  Θα πρέπει να θεσπιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να συνεργάζονται με την Υπηρεσία. Αυτό συνάδει με την υποχρέωση που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 να χορηγούν πρόσβαση για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων σε εσωτερικούς χώρους, γήπεδα, μεταφορικά μέσα και άλλους χώρους, επαγγελματικής χρήσεως, και με την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 129(9) του δημοσιονομικού κανονισμού σύμφωνα με την οποία κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Υπηρεσία.

(21)  Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης συνεργασίας, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί από οικονομικούς φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση, ή οι οποίοι ενδέχεται να κατέχουν σχετικές πληροφορίες, να παράσχουν τις σχετικές αυτές πληροφορίες. Κατά τη συμμόρφωση με τα αιτήματα αυτά, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να παραδεχθούν ότι έχουν διαπράξει παράνομη δραστηριότητα, αλλά υποχρεούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με πραγματικά περιστατικά και να παράσχουν έγγραφα, ακόμη και αν οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να στοιχειοθετηθεί εναντίον τους ή εναντίον άλλου φορέα η ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας.

(22)  Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, καθώς και το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένου εξωτερικού νομικού συμβούλου. Η παρουσία νομικού συμβούλου δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί νομική προϋπόθεση για την εγκυρότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, ειδικότερα όσον αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης των αποδεικτικών στοιχείων, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους, γήπεδα, μεταφορικά μέσα και άλλους χώρους, επαγγελματικής χρήσεως χωρίς να πρέπει να περιμένει μέχρι ο οικονομικός φορέας να συμβουλευτεί τον νομικό του σύμβουλο. Θα πρέπει μόνο να αποδέχεται σύντομη εύλογη καθυστέρηση εν αναμονή της διαβούλευσης με τον νομικό σύμβουλο πριν από την έναρξη της διεξαγωγής του ελέγχου. Οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

(23)  Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, η Υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει στους οικονομικούς φορείς κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση συνεργασίας και τις συνέπειες της άρνησης συνεργασίας, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων διαδικαστικών εγγυήσεων.

(24)  Στις εσωτερικές έρευνες και, όπου απαιτείται, σε εξωτερικές έρευνες η Υπηρεσία διαθέτει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία την οποία κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί. Είναι αναγκαίο, όπως προτείνεται και στην αξιολόγηση της Επιτροπής, να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι εφικτή ανεξαρτήτως του είδους του μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξελισσόμενη πρόοδος της τεχνολογίας. [Τροπολογία 9]

(25)  Για να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικότερο πλαίσιο για τις έρευνες της Υπηρεσίας, θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι κανόνες που εφαρμόζονται στις εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένες ασυνέπειες που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής, στις περιπτώσεις όπου οι αποκλίνοντες κανόνες δεν δικαιολογούνται. Επομένως, θα πρέπει, για παράδειγμα, να προβλέπεται ότι οι εκθέσεις και συστάσεις που συντάσσονται μετά από εξωτερική έρευνα μπορεί να αποσταλούν στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό για να λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως στην περίπτωση των εσωτερικών ερευνών. Όπου είναι δυνατόν, σύμφωνα με την εντολή της, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζει το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στις συστάσεις της. Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, η Υπηρεσία πρέπει να ενημερώσει, όπου απαιτείται, το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, εφόσον αποφασίσει να μην κινήσει εξωτερική έρευνα, για παράδειγμα όταν ένα θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ήταν η πηγή των αρχικών πληροφοριών.

(26)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να παρακολουθεί την πορεία του χρήματος προκειμένου να αποκαλύπτει τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους δόλιας συμπεριφοράς. Επί του παρόντος, μπορεί να λαμβάνει τραπεζικά στοιχεία που είναι συναφή για την ερευνητική της δραστηριότητα και τα οποία τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε διάφορα κράτη μέλη, μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και της συνδρομής που της χορηγούν αυτές. Για να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση, στον κανονισμό θα πρέπει να καθοριστεί η υποχρέωση των εθνικών αρχών να παρέχουν στην Υπηρεσία πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών, στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης που υπέχουν να συνδράμουν την Υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει, κατά κανόνα, να πραγματοποιείται μέσω των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στα κράτη μέλη. Κατά την παροχή της συνδρομής αυτής στην Υπηρεσία, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις διαδικαστικού δικαίου που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους.

(26α)   Προκειμένου να δώσει προσοχή στην προστασία και στον σεβασμό των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, η Υπηρεσία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα εσωτερικό αξίωμα υπό τη μορφή του Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων και να του παράσχει επαρκείς πόρους. Ο Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. [Τροπολογία 10]

(26β)   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για την Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων σε όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου ο Ελεγκτής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει η Υπηρεσία σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία, η Υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Αυτός θα πρέπει να καλύπτει ιδίως τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, τις δραστηριότητες κατά τις οποίες σημειώθηκαν, και όπου αυτό είναι δυνατόν, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία. [Τροπολογία 11]

(27)  Η έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών από την Υπηρεσία για τον σκοπό της λήψης προληπτικών μέτρων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία στον τομέα αυτόν μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, είναι σκόπιμο τα όργανα και οι οργανισμοί αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται ανά πάσα στιγμή με την Υπηρεσία προκειμένου να αποφασίζουν για τη λήψη τυχόν ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων.

(28)  Οι εκθέσεις που καταρτίζει η Υπηρεσία αποτελούν, επί του παρόντος, αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τους ίδιους όρους που είναι παραδεκτές οι διοικητικές εκθέσεις που συντάσσονται από τους εθνικούς διοικητικούς ελεγκτές. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτός ο κανόνας δεν διασφαλίζει επαρκώς την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η συνεπής χρήση των εκθέσεων της Υπηρεσίας, θα πρέπει στον κανονισμό να προβλεφθεί το παραδεκτό των εκθέσεων αυτών σε δικαστικές διαδικασίες μη ποινικού χαρακτήρα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. Ο κανόνας που προβλέπει την ισοδυναμία με τις εκθέσεις των εθνικών διοικητικών ελεγκτών θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στην περίπτωση εθνικών δικαστικών διαδικασιών ποινικού χαρακτήρα. Ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει επίσης το παραδεκτό των εκθέσεων που συνέταξε η Υπηρεσία σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης.

(29)  Η εντολή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει την προστασία των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από ιδίους πόρους ΦΠΑ. Στον τομέα αυτόν, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με την εντολή της, μέσω του συντονισμού των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σύνθετες, διακρατικές υποθέσεις, και μέσω της παροχής στήριξης και συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του δικτύου Eurofisc, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου(10), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. [Τροπολογία 12]

(30)  Οι υπηρεσίες των κρατών μελών για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών επιχειρησιακής φύσεως, μεταξύ της Υπηρεσίας και των κρατών μελών. Από την αξιολόγηση συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι έχουν συμβάλει θετικά στο έργο της Υπηρεσίας. Στην αξιολόγηση εντοπίστηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης του ρόλου τους ώστε να διασφαλιστεί ότι η Υπηρεσία λαμβάνει τη συνδρομή που απαιτείται για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των ερευνών της, ενώ η οργάνωση και οι εξουσίες των υπηρεσιών για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης αποτελούν αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Εν προκειμένω, οι υπηρεσίες για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν, να εξασφαλίζουν ή να συντονίζουν την απαιτούμενη συνδρομή προς την Υπηρεσία ώστε αυτή να εκτελεί τα καθήκοντά της αποτελεσματικά, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας εξωτερικής ή εσωτερικής έρευνας.

(31)  Η υποχρέωση της Υπηρεσίας να παρέχει στα κράτη μέλη συνδρομή ώστε να συντονίζουν τη δράση τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εντολής της όσον αφορά τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερέστεροι κανόνες προκειμένου να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες συντονισμού της Υπηρεσίας και η συνεργασία της στο πλαίσιο αυτό με τις αρχές των κρατών μελών, με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να θίγουν την άσκηση από την Υπηρεσία των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή σε ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής, και ειδικότερα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου(12).

(32)  Επιπλέον, θα πρέπει η Υπηρεσία να μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των υπηρεσιών για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων συντονισμού, καθώς και οι υπηρεσίες για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διατίθενται για τη συνεργασία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης.

(32α)   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στην Υπηρεσία την αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όταν η Υπηρεσία εκδίδει δικαστικές συστάσεις προς τις εθνικές διωκτικές αρχές ενός κράτους μέλους και δεν δίδεται συνέχεια, το κράτος μέλος θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή του στην Υπηρεσία. Μία φορά κατ’ έτος, η Υπηρεσία θα πρέπει να συντάσσει έκθεση, προκειμένου να ενημερώνει για τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις για δικαστική δράση. [Τροπολογία 13]

(32β)   Για τη συμπλήρωση των διαδικαστικών κανόνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών, η Υπηρεσία θα πρέπει να θεσπίσει τον διαδικαστικό κώδικα για τις έρευνες, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθεί το προσωπικό της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση διαδικαστικού κώδικα, με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να καλύπτουν, ειδικότερα, τις πρακτικές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της εντολής και την εφαρμογή του καταστατικού της Υπηρεσίας, λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες έρευνας και τις επιτρεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των ερευνών, τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων· διαδικαστικές εγγυήσεις, διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων και πολιτικές που αφορούν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε έγγραφα, διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας και τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Υπηρεσία τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 14]

(32γ)   Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 120 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. [Τροπολογία 15]

(33)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στην ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της προσαρμογής της λειτουργίας της Υπηρεσίας λόγω της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ερευνών που διεξάγει η Υπηρεσία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης μέσω της θέσπισης κανόνων που διέπουν τη σχέση μεταξύ των δύο οργάνων της Ένωσης και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών που διεξάγει η Υπηρεσία σε ολόκληρη την Ένωση, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(34)  Ο παρών κανονισμός δεν τροποποιεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(35)  Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), ο οποίος υπέβαλε γνωμοδότηση στις ...(14).

(36)  O κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 τροποποιείται ως εξής:

(-1)  Στο άρθρο 1, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής αποκαλούμενων από κοινού, όταν απαιτείται από το κείμενο, «Ένωση»), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ («Υπηρεσία»), ασκεί τις εξουσίες διενέργειας ερευνών που ανατίθενται στην Επιτροπή από:» [Τροπολογία 16]

"

(-1α)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Υπηρεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη συνδρομή της Επιτροπής για να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη. Η Υπηρεσία συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Υπηρεσία προωθεί και συντονίζει, με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, την ανταλλαγή επιχειρησιακής πείρας και βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στηρίζει κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε προαιρετική βάση.». [Τροπολογία 17]

"

(-1β)   στο άρθρο 1, το στοιχείο δ) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725·» [Τροπολογία 18]

"

(-1γ)  Στο άρθρο 1 προστίθεται το στοιχείο δ a) στην παράγραφο 3: "

«δα) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.» [Τροπολογία 19]

"

(-1δ)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Η Υπηρεσία διενεργεί διοικητικές έρευνες με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που ιδρύθηκαν από τις Συνθήκες ή βάσει αυτών («θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί») και με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ. Προς τούτο, διερευνά σοβαρές υποθέσεις σχετικές με την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων οι οποίες συνιστούν παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης και οι οποίες είναι ικανές να επισύρουν πειθαρχική ή, ενδεχομένως, ποινική δίωξη, ή ανάλογη παράλειψη υποχρεώσεων μελών θεσμικών και λοιπών οργάνων, διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μελών του προσωπικού θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (καλούμενων εφεξής από κοινού «υπάλληλοι, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού»). [Τροπολογία 20]

"

(1)  στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Η Υπηρεσία συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία συστήνεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου*. Η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα, την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει ιδίως ως σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και της στήριξης της Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. [Τροπολογία 21]

Η συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διέπεται από τα άρθρα 12γ έως 12στ.

––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).»·

"

(1a)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν διοικητικούς διακανονισμούς με την Υπηρεσία. Οι εν λόγω διακανονισμοί μπορούν να αφορούν ιδίως τη διαβίβαση πληροφοριών, τη διεξαγωγή ερευνών και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές.» [Τροπολογία 22]

"

(1β)   στο άρθρο 2, το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) ως «παρατυπία» νοείται η «παρατυπία» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων που θίγουν τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας·» [Τροπολογία 23]

"

(1γ)  Στο άρθρο 2, το σημείο 3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3) οι όροι «απάτη, διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις σχετικές πράξεις της Ένωσης·» [Τροπολογία 24]

"

(2)  στο άρθρο 2, το σημείο 4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4) ως «διοικητικές έρευνες» («έρευνες») νοούνται όλοι οι έλεγχοι, εξακριβώσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και τη διαπίστωση, εφόσον απαιτείται, του παράτυπου χαρακτήρα των υπό έρευνα δραστηριοτήτων· οι έρευνες αυτές δεν θίγουν τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας·»·

"

(2a)  Στο άρθρο 2, το σημείο 5) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5) ως «ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο ή οικονομικός φορέας ύποπτος απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ως εκ τούτου αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας·» [Τροπολογία 25]

"

(2β)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«7a) ως «μέλος θεσμικού οργάνου της ΕΕ» νοείται μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπρόσωπος κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο στο Συμβούλιο, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.» [Τροπολογία 26]

"

(2γ)  Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«7β) Ως «ίδια πραγματικά περιστατικά» νοούνται παρόμοια πραγματικά περιστατικά κατά την έννοια μιας σειράς συγκεκριμένων περιστάσεων που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και μπορούν, στο σύνολό τους, να στοιχειοθετούν στοιχεία έρευνας αδικοπραξίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.» [Τροπολογία 27]

"

(3)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Εξωτερικές έρευνες Έλεγχοι και εξακριβώσεις επιτοπίως στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες [Τροπολογία 28]

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σημεία 1 και 3, η Υπηρεσία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και κάθε άλλο ισχύον νομικό μέσο, σε τρίτες χώρες και σε εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών. [Τροπολογία 29]

2.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, στον βαθμό που μια υπόθεση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

3.  Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β). [Τροπολογία 30]

4.  Η Υπηρεσία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις με την επίδειξη γραπτής εξουσιοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/1996. Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τη διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων διαδικαστικών εγγυήσεων, και για την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα να συνεργαστεί.

5.  Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών, η Υπηρεσία συμμορφώνεται με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96. Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να μην προβαίνει σε κατάθεση που τον αυτοενοχοποιεί και να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του. Όταν ο οικονομικός φορέας προβαίνει σε κατάθεση κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων, του παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Το δικαίωμα του οικονομικού φορέα να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του δεν εμποδίζει την πρόσβαση της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα και δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα την έναρξη του ελέγχου.

6.  Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει χωρίς περιττή χρονοτριβή στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2. [Τροπολογία 31]

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, και έγγραφο και στοιχείο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ιδιωτικές συσκευές για σκοπούς εργασίας, οι εν λόγω συσκευές υπόκεινται σε έρευνες από την Υπηρεσία, μόνο εφόσον η Υπηρεσία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον για την έρευνα. [Τροπολογία 32]

7.  Όταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδέχεται να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο και εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, το άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 δεν εφαρμόζονται, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτές απαιτούν τη συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο και ενδέχεται να περιορίζουν την πρόσβαση της Υπηρεσίας σε πληροφορίες και έγγραφα σύμφωνα με τους όρους που εφαρμόζονται στους εθνικούς διοικητικούς ελεγκτές.

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διαπιστώσουν ότι οικονομικός φορέας αντιτίθεται σε επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος παρέχει την αναγκαία συνδρομή των αρχών επιβολής του νόμου ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία να διεξαγάγει τον επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση αποτελεσματικά και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Κατά την παροχή συνδρομής σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή με την παράγραφο 6, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενεργούν σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες που είναι εφαρμοστέοι στην οικεία αρμόδια εθνική αρχή. Εάν για την εν λόγω συνδρομή απαιτείται έγκριση δικαστικής αρχής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υποβάλλεται σχετική αίτηση.

7α.   Εάν αποδεδειγμένα ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να συνεργαστεί δυνάμει των παραγράφων 6 και 7, η Ένωση έχει το δικαίωμα να ανακτήσει το ποσό που σχετίζεται με τον εν λόγω επιτόπιο έλεγχο ή την εξακρίβωση. [Τροπολογία 33]

8.  Στο πλαίσιο των ερευνητικών της καθηκόντων, η Υπηρεσία διενεργεί τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και στους τομεακούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού στα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και κάθε άλλο ισχύον νομικό μέσο, σε τρίτες χώρες και σε εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών.

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4. [Τροπολογία 34]

10.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και, εφόσον απαιτείται, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.

Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μεριμνούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα οποία μπορεί να συμμετέχει η Υπηρεσία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατόπιν σχετικής αίτησης, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνουν την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και τις διαπιστώσεις τους βάσει των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πληροφοριών.»· [Τροπολογία 35]

"

(4)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στο άρθρο 4, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Περαιτέρω διατάξεις για τις έρευνες» [Τροπολογία 36]

"

-αα)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Διοικητικές έρευνες εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς.» [Τροπολογία 37]

"

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά τη διάρκεια εσωτερικών ερευνών: [Τροπολογία 38]

   α) η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, χωρίς προειδοποίηση, οπουδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε κάθε σχετική πληροφορία και κάθε σχετικό δεδομένο που συνδέεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του τύπου του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ιδιωτικές συσκευές για σκοπούς εργασίας, οι εν λόγω συσκευές υπόκεινται σε έρευνες από την Υπηρεσία, μόνο εφόσον η Υπηρεσία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον για την έρευνα. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου ή του περιεχομένου κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν χρειάζεται, να αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους· [Τροπολογία 39]
   β) η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, υπαλλήλους, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού, ενδελεχώς τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα συνήθη πρότυπα εμπιστευτικότητας και τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία.»· [Τροπολογία 40]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: διαγράφεται·"

«3. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας.»· [Τροπολογία 41]

"

βα)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί ενημερώνονται όταν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διενεργούν εσωτερική έρευνα στις εγκαταστάσεις τους ή συμβουλεύονται έγγραφο ή στοιχείο ή ζητούν πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, η Υπηρεσία δύναται να διαβιβάζει, ανά πάσα στιγμή, στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς, τις πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια ερευνών.» [Τροπολογία 42]

"

ββ)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί θεσπίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, σε όλα τα στάδια, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών.» [Τροπολογία 43]

"

βγ)  στο άρθρο 4 παράγραφος 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι υπάλληλος, μέλος του λοιπού προσωπικού, μέλος θεσμικού οργάνου ή λοιπών οργάνων, διευθυντικό στέλεχος λοιπών οργάνων ή οργανισμού ή μέλος του προσωπικού μπορεί να αποτελεί ενδιαφερόμενο, ενημερώνεται σχετικά το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός στον οποίο ανήκει το εν λόγω πρόσωπο.» [Τροπολογία 44]

"

βδ)  στο άρθρο 4 παράγραφος 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Όταν δεν διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της έρευνας με τη χρησιμοποίηση των συνήθων μέσων επικοινωνίας, η Υπηρεσία χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους εναλλακτικούς τρόπους διαβίβασης πληροφοριών.» [Τροπολογία 45]

"

βε)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Η απόφαση που λαμβάνεται από κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την παράγραφο 1 περιλαμβάνει ειδικότερα κανόνα που αφορά την υποχρέωση των υπαλλήλων, των μελών του λοιπού προσωπικού, των μελών θεσμικών ή λοιπών οργάνων, των διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή των μελών του προσωπικού να συνεργάζονται με την Υπηρεσία και να την ενημερώνουν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας.» [Τροπολογία 46]

"

γ)  στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εσωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα θεσμικά ή άλλα όργανα ή τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Κατόπιν σχετικής αίτησης, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ενημερώνει την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και για τις διαπιστώσεις του βάσει των πληροφοριών αυτών.»· [Τροπολογία 47]

"

γα)  στην παράγραφο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Σε ό,τι αφορά έρευνες εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, όταν η Υπηρεσία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ισχύουν οι διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να λάβουν μέτρα βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν σχετικά, κατόπιν αιτήσεως, την Υπηρεσία.» [Τροπολογία 48]

"

γβ)  στην παράγραφο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Σε ό,τι αφορά ελέγχους και εξακριβώσεις που πραγματοποιούνται επιτόπου σύμφωνα με το άρθρο 3 και με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μεριμνούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα οποία μπορεί να συμμετέχει η Υπηρεσία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατόπιν σχετικής αίτησης, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνουν την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και τις διαπιστώσεις τους βάσει των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πληροφοριών.» [Τροπολογία 49]

"

(5)  το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:"

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.»· [Τροπολογία 50]

"

αα)   Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η περίοδος αξιολόγησης που προηγείται της απόφασης δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Εάν ο πληροφοριοδότης που έδωσε τις εν λόγω πληροφορίες είναι γνωστός, τηρείται ενήμερος, κατά περίπτωση.» [Τροπολογία 51]

"

αβ)  Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η απόφαση για την έναρξη έρευνας λαμβάνεται από τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ιδία πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή κράτους μέλους.» [Τροπολογία 52]

"

αγ)  στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. [Τροπολογία 53]

αδ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ενόσω ο γενικός διευθυντής εξετάζει αν πρέπει να διεξαχθεί έρευνα κατόπιν αίτησης αναφερόμενης στην παράγραφο 2 και/ή ενώ η Υπηρεσία διεξάγει τέτοια έρευνα, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμοί δεν ξεκινούν παράλληλη έρευνα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός διαφορετικής συμφωνίας με την Υπηρεσία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.» [Τροπολογία 54]

"

β)  στην παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.»· [Τροπολογία 55]

"

βα)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, διαβιβάζει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στο εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Η Υπηρεσία συμφωνεί με το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, εφόσον είναι απαραίτητο, τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου της πηγής των εν λόγω πληροφοριών και ζητά, αν είναι αναγκαίο, να ενημερωθεί για τη συνέχεια που δόθηκε.» [Τροπολογία 56]

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην κινήσει εξωτερική έρευνα, μπορεί να διαβιβάσει διεξαγάγει έλεγχο ή εξακρίβωση επιτοπίως σύμφωνα με το άρθρο 3, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των συμφερόντων της Ένωσης, διαβιβάζει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Εφόσον απαιτείται, η Υπηρεσία ενημερώνει επίσης το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»· [Τροπολογία 57]

"

γα)  Προστίθεται η παράγραφος 6α:"

«6a. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει περιοδικά την επιτροπή εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5, σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα, αναφέροντας τους λόγους αυτής της απόφασης.» [Τροπολογία 58]

"

(6)  το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις έρευνες βάσει γραπτών οδηγιών, εφόσον απαιτείται. Οι έρευνες διεξάγονται υπό τη διεύθυνσή του από υπαλλήλους της Υπηρεσίας που ορίζονται από τον ίδιο. Ο γενικός διευθυντής δεν διεξάγει τις έρευνες αυτοπροσώπως.» [Τροπολογία 59]

"

α)  στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τη συνδρομή που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·

"

β)  στην παράγραφο 3, παρεμβάλλεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας σχετικά με την υπό έρευνα υπόθεση, οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που έχουν συσταθεί δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στην Υπηρεσία τα ακόλουθα:

   α) πληροφορίες που αναφέρονται στο (άρθρο 32α παράγραφος 3) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849**·
   β) όταν είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της έρευνας, το αρχείο συναλλαγών.

––––––––––––––––––

* Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

** Το άρθρο 32α παράγραφος 3 θα προστεθεί στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 με την οδηγία (ΕΕ) 2018/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 2017 και η οποία αναμένεται να εκδοθεί κατά τους προσεχείς μήνες.»·

"

γ)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:"

«Κατά την παροχή συνδρομής σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενεργούν σύμφωνα με τυχόν εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες που είναι εφαρμοστέοι στην οικεία εθνική αρμόδια αρχή.»·

"

γα)   στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού προσωπικού τους, τα μέλη τους, τα διευθυντικά στελέχη τους και τα μέλη του προσωπικού τους να παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την αναγκαία συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και χωρίς περιττή χρονοτριβή.» [Τροπολογία 60]

"

γβ)  η παράγραφος 4 διαγράφεται· [Τροπολογία 61]

γγ)  στην παράγραφο 6, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι θα ήταν σκόπιμη η λήψη προληπτικών διοικητικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό για τη διεξαγόμενη έρευνα και προτείνει μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:» [Τροπολογία 62]

"

γδ)  στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό να αποφασίσει ποια είναι τα ενδεδειγμένα προληπτικά διοικητικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·» [Τροπολογία 63]

"

γε)  στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) κάθε ενδεδειγμένο ειδικό μέτρο διασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα, ιδίως σε υποθέσεις που συνεπάγονται τη χρήση ερευνητικών μέτρων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής ή άλλης εθνικής αρχής, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε έρευνες.» [Τροπολογία 64]

"

δ)  στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προτεινόμενα προληπτικά μέτρα και σχετικά με τους λόγους της παρέκκλισης.»· [Τροπολογία 65]

"

ε)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας αναλυτικά τους σχετικούς λόγους της καθυστέρησης και, κατά περίπτωση, τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται για την επίσπευση της έρευνας.»· [Τροπολογία 66]

"

εα)   Προστίθεται η παράγραφος 8α:"

«8a. Η έκθεση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, σύντομη περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τον νομικό χαρακτηρισμό τους, αξιολόγηση της βλάβης που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, την ημερομηνία λήξης της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να τηρηθεί η δωδεκάμηνη προθεσμία και τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της έρευνας, κατά περίπτωση.» [Τροπολογία 67]

"

(7)  το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτό το καθήκον ισχύει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν οι υπό εξέταση υποθέσεις δεν εμπίπτουν στην εντολή της σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.» [Τροπολογία 68]

"

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μπορούν αντί των ανωτέρω να διαβιβάσουν να συμμορφωθούν με την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο υποχρέωση διαβιβάζοντας στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»· [Τροπολογία 69]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής της ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας. [Τροπολογία 70]

Πριν από την έναρξη έρευνας, διαβιβάζουν, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των ισχυρισμών ή για την εφαρμογή των κριτηρίων για την κίνηση έρευνας όπως παρατίθενται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας ή ιδία πρωτοβουλία, κάθε άλλο κρινόμενο ως σχετικό με την υπόθεση έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.»· [Τροπολογία 71]

"

δ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:"

«4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα ως προς τα οποία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 25 το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. [Τροπολογία 72]

Η διάταξη αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παρέχει στην Υπηρεσία πληροφορίες σχετικές με υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8, το άρθρο 36 παράγραφος 6, το άρθρο 39 παράγραφος 4 και το άρθρο 101 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.»·

"

(8)  το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

-α)   στην παράγραφο 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι προβλεπόμενες στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαιτήσεις δεν ισχύουν για τις καταθέσεις που λαμβάνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται εντούτοις για τα δικαιώματά του πριν ληφθεί κατάθεση και συγκεκριμένα για το δικαίωμά του να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του.» [Τροπολογία 73]

"

-αα)   στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση να διατυπώσει παρατηρήσεις είτε γραπτώς είτε στο πλαίσιο συνέντευξης με υπαλλήλους οριζόμενους από την Υπηρεσία. Η εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει σύνοψη των περιστατικών που αφορούν τον ενδιαφερόμενο και τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και αναφέρει την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να μειωθεί με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για δεόντως αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με τον επείγοντα χαρακτήρα της έρευνας. Στην τελική έκθεση της έρευνας γίνεται μνεία των εν λόγω παρατηρήσεων.» [Τροπολογία 74]

"

α)  στην παράγραφο 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα της έρευνας και/ή απαιτείται η εφαρμογή ερευνητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή εθνικής δικαστικής αρχής, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει να αναβάλει την εκτέλεση της υποχρέωσης κλήσης ενδιαφερομένου προς υποβολή παρατηρήσεων.»·

"

αα)   Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:"

«5a. Για περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία συνιστά δικαστική συνέχεια και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελλόντων και πληροφοριοδοτών στην προστασία της ταυτότητάς τους, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην έκθεση που συνέταξε η Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 11 μετά την έρευνά της, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, στον βαθμό που αυτά αφορούν το εν λόγω πρόσωπο και εφόσον ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε οι εθνικές δικαστικές αρχές κατά περίπτωση δεν διατυπώσουν αντίρρηση εντός περιόδου έξι μηνών. Μπορεί επίσης να χορηγείται έγκριση από την αρμόδια δικαστική αρχή πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.» [Τροπολογία 75]

"

(8α)   Προστίθεται το άρθρο 9α:"

«Άρθρο 9α

Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων

1.   Η Επιτροπή διορίζει Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων («Ελεγκτή»), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, για πενταετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Μετά τη λήξη της θητείας του, παραμένει εν υπηρεσία έως ότου αντικατασταθεί.

2.   Κατόπιν πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του Ελεγκτή. Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή διορίζει το Ελεγκτή.

3.   Ο Ελεγκτής διαθέτει τα προσόντα και την πείρα που απαιτούνται στο πεδίο των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων.

4.   Ο Ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε λαμβάνει εντολές από κανέναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

5.   Ο Ελεγκτής παρακολουθεί την τήρηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων από την Υπηρεσία. Είναι αρμόδιος για τον χειρισμό των καταγγελιών που λαμβάνει η Υπηρεσία.

6.   Ο Ελεγκτής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του, σε ετήσια βάση, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την επιτροπή εποπτείας και την Υπηρεσία. Ο Ελεγκτής δεν αναφέρεται σε ατομικές υποθέσεις υπό έρευνα και μεριμνά για την διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ερευνών ακόμη και μετά την περάτωσή τους.» [Τροπολογία 76]

"

(8β)   Προστίθεται το άρθρο:"

«Άρθρο 9β

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

1.   Η Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Ελεγκτή, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών, με σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων σε όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

2.   Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ελεγκτή σε ό,τι αφορά την τήρηση από την Υπηρεσία των διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9. Η υποβολή καταγγελίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς τη διεξαγωγή της εν εξελίξει έρευνας.

3.   Καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο ένα μήνα αφού ο καταγγέλλων λάβει γνώση των σχετικών πραγματικών περιστατικών που συνιστούν την εικαζόμενη παραβίαση των διαδικαστικών εγγυήσεων. Καμία καταγγελία δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο ενός μήνα από την περάτωση της έρευνας. Καταγγελίες που αφορούν την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.

4.   Κατά την παραλαβή μιας καταγγελίας, ο Ελεγκτής ενημερώνει αμέσως τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας και παρέχει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα να επιλύσει το ζήτημα που θέτει ο καταγγέλλων, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού, η Υπηρεσία διαβιβάζει στον Ελεγκτή όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να είναι αναγκαίες για την έκδοση σύστασης από τον Ελεγκτή.

6.   Ο Ελεγκτής εκδίδει σύσταση σχετικά με την καταγγελία χωρίς χρονοτριβή και το αργότερο εντός δυο μηνών από την κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον Ελεγκτή των ενεργειών στις οποίες προέβη για την αντιμετώπιση του ζητήματος ή μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η σύσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία και κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία για την έκδοση της σύστασης κατά 15 επιπλέον ημέρες. Ο Ελεγκτής ενημερώνει τον γενικό διευθυντή σχετικά με τους λόγους της παράτασης με επιστολή. Σε περίπτωση απουσίας σύστασης από τον Ελεγκτή εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, θα θεωρείται ότι ο Ελεγκτής έχει απορρίψει την καταγγελία χωρίς σύσταση.

7.   Χωρίς να παρεμβαίνει στη διεξαγωγή της έρευνας, ο Ελεγκτής εξετάζει την καταγγελία σε διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Ο Ελεγκτής, μετά από συγκατάθεση των μαρτύρων, μπορεί να τους ζητήσει να παράσχουν τις γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις που θεωρεί χρήσιμες για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

8.   Ο γενικός διευθυντής ακολουθεί τη σύσταση του Ελεγκτή επί του ζητήματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να αποκλίνει από τη σύστασή του. Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής αποκλίνει από τη σύσταση του Ελεγκτή, γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα και στον Ελεγκτή τους βασικούς λόγους για την εν λόγω απόφαση, στον βαθμό που αυτή η γνωστοποίηση δεν επηρεάζει την εν εξελίξει έρευνα. Αναφέρει δε τους λόγους για τους οποίους δεν ακολούθησε τη σύσταση του Ελεγκτή σε σημείωμα που προσαρτάται στην τελική έκθεση της έρευνας.

9.   Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων στο πλαίσιο της εντολής του Ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για αναβολή παροχής πληροφοριών για τον ενδιαφερόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζει σε οποιοδήποτε παρόμοιο αίτημα τη χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να απαντήσει ο Ελεγκτής.

10.   Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 90α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εφόσον έχει υποβληθεί καταγγελία στον γενικό διευθυντή από υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 90α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και ο μόνιμος υπάλληλος ή το μέλος του λοιπού προσωπικού έχει υποβάλει καταγγελία στον Ελεγκτή σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο Γενικός Διευθυντής αναμένει τη σύσταση του Ελεγκτή πριν απαντήσει στην καταγγελία.» [Τροπολογία 77]

"

(9)  το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

-α)   Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνών εκτός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, υπό οποιαδήποτε μορφή, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις βάσει του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.» [Τροπολογία 78]

"

-αα)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνών, εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, υπό οιαδήποτε μορφή, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι εφαρμοστέοι στα θεσμικά όργανα της Ένωσης κανόνες.» [Τροπολογία 79]

"

-αβ)   Προστίθεται η παράγραφος 3a:"

«3α. Η Υπηρεσία γνωστοποιεί τις εκθέσεις και τις συστάσεις της αφού ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς και εφόσον η γνωστοποίηση αυτή δεν επηρεάζει πλέον τις έρευνες. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 1.» [Τροπολογία 80]

"

α)  στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Υπηρεσία διορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 24 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (ΕΕ) 2018/1725.»· [Τροπολογία 81]

"

αα)   Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:"

«5a. Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν στην Υπηρεσία αδικήματα και παραβάσεις που συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται πλήρως, ειδικότερα μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.» [Τροπολογία 82]

"

(10)  το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω συστάσεις αναφέρουν, εφόσον χρειάζεται, τυχόν πειθαρχικές, διοικητικές, δημοσιονομικές και/ή δικαστικές ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και προσδιορίζουν ιδίως το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών.»· [Τροπολογία 83]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κατά τη σύνταξη των εν λόγω εκθέσεων και συστάσεων, λαμβάνονται υπόψη οι συναφείς διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και, στον βαθμό που ισχύει, του εθνικού δικαίου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η Υπηρεσία λαμβάνει κατάλληλα εσωτερικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των τελικών εκθέσεων και συστάσεων, και εξετάζει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν πιθανές περιπτώσεις ασυνέπειας. [Τροπολογία 84]

Κατόπιν απλής επαλήθευσης της γνησιότητάς τους, οι εκθέσεις που συντάσσονται με τον τρόπο αυτόν συμπεριλαμβανομένων όλων των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν και προσαρτώνται στις εν λόγω εκθέσεις αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες μη ποινικού χαρακτήρα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. Η εξουσία των εθνικών δικαστηρίων να αξιολογούν ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία δεν θίγεται από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 85]

Οι εκθέσεις που συντάσσονται από την Υπηρεσία αποτελούν, όπως οι διοικητικές εκθέσεις των εθνικών διοικητικών ελεγκτών και υπό τους ιδίους όρους, αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά στις ποινικές διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο η χρησιμοποίησή τους αποδεικνύεται αναγκαία. Υπάγονται στους ίδιους κανόνες αξιολόγησης με εκείνους που εφαρμόζονται στις διοικητικές εκθέσεις των εθνικών διοικητικών ελεγκτών και έχουν την αυτή αποδεικτική ισχύ με αυτές τις εκθέσεις. [Τροπολογία 86]

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Υπηρεσία τυχόν κανόνες του εθνικού δικαίου που είναι συναφείς για τους σκοπούς του τρίτου πρώτου εδαφίου. [Τροπολογία 87]

Τα εθνικά δικαστήρια κοινοποιούν στην Υπηρεσία οποιαδήποτε απόρριψη αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τη νομική βάση και λεπτομερή αιτιολόγηση της απόρριψης. Ο Γενικός Διευθυντής, στις ετήσιες εκθέσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, αξιολογεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 88]

Οι εκθέσεις που συντάσσει η Υπηρεσία, αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης και σε διοικητικές διαδικασίες στην Ένωση.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι εκθέσεις και συστάσεις που συντάσσονται κατόπιν εξωτερικής έρευνας και κάθε συναφές χρήσιμο έγγραφο διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εξωτερικές έρευνες, καθώς και, εφόσον είναι αναγκαίο, στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Το Τα εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός δίνει θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί δίνουν στις εξωτερικές έρευνες τη συνέχεια, ιδίως πειθαρχική ή δικαστική, την οποία απαιτούν τα αποτελέσματα των εξωτερικών ερευνών και ενημερώνει ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία, εντός προθεσμίας που ορίζεται στις συστάσεις που συνοδεύουν την έκθεση, καθώς και, επιπλέον, κατόπιν σχετικής αίτησης μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν έκθεση στην Υπηρεσία εντός εννέα μηνών σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν σε απάντηση προς την έκθεση σχετικά με την υπόθεση.»· [Τροπολογία 89]

"

γα)  η παράγραφος 4 διαγράφεται· [Τροπολογία 90]

γβ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«5. Όταν η έκθεση που συντάχθηκε μετά από έρευνα αποκαλύπτει την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών που δύνανται να επισύρουν ποινική δίωξη, τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται αμελλητί στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, με την επιφύλαξη των άρθρων 12γ και 12δ.» [Τροπολογία 91]

"

γγ)    παρεμβάλλεται η παράγραφος 6α:"

«6a. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί μεριμνούν ώστε οι πειθαρχικές, διοικητικές, οικονομικές και δικαστικές συστάσεις στις οποίες προβαίνει ο γενικός διευθυντής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 να εφαρμόζονται και διαβιβάζουν στην Υπηρεσία λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τη μη εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσε η OLAF, κατά περίπτωση.» [Τροπολογία 92]

"

γδ)  η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:"

«8. Όταν πληροφοριοδότης έχει παράσχει στην Υπηρεσία στοιχεία τα οποία έχουν οδηγήσει σε έρευνα, η Υπηρεσία ενημερώνει τον εν λόγω πληροφοριοδότη ότι περατώθηκε η έρευνα. Ωστόσο, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει τέτοια αίτηση, αν κρίνει ότι μπορεί να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα του ενδιαφερομένου, την αποτελεσματικότητα της έρευνας και τις ενέργειες που θα αναληφθούν στη συνέχεια ή τις ενδεχόμενες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.» [Τροπολογία 93]

"

(10a)  Μετά το άρθρο 11 παρεμβάλλεται νέο άρθρο:"

«Άρθρο 11α

Ενέργειες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά της Επιτροπής για ακύρωση της έκθεσης έρευνας που διαβιβάστηκε στις εθνικές αρχές ή στα θεσμικά όργανα δυνάμει του άρθρου 11 παράμετρος 3 με το αιτιολογικό της αναρμοδιότητας, της παράβασης ουσιώδους διαδικαστικής απαίτησης, της παραβίασης των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του Χάρτη, ή της κατάχρησης εξουσίας.» [Τροπολογία 94]

"

(11)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Υπηρεσία μπορεί να διαβιβάζει εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών πληροφορίες συλλεγείσες κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων ή εξακριβώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3, ώστε να μπορέσουν να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.» [Τροπολογία 95]

"

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»· [Τροπολογία 96]

"

αα)  στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πληροφορίες που συνέλεξε η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ερευνών εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, όσον αφορά πραγματικά περιστατικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής.» [Τροπολογία 97]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εκτός εάν δεν το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν την Υπηρεσία σε εύθετο χρόνο, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, εντός ενός μηνός σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν δυνάμει του παρόντος άρθρου.»· [Τροπολογία 98]

"

γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:"

«5. Η Υπηρεσία μπορεί να ανταλλάσσει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, σχετικές πληροφορίες με το δίκτυο Eurofisc το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου*.

–––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).»·

"

(12)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 12α

Υπηρεσίες για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης

1.  Τα κράτη μέλη, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ορίζουν υπηρεσία («υπηρεσία για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης») η οποία διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, με την Υπηρεσία. Εφόσον ενδείκνυται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η υπηρεσία για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης μπορεί να θεωρείται αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.  Κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, προτού αποφασιστεί η κίνηση έρευνας, καθώς και κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας έρευνας, οι υπηρεσίες για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης παρέχουν, εξασφαλίζουν ή συντονίζουν τη συνδρομή που απαιτείται ώστε η Υπηρεσία να εκτελεί τα καθήκοντά της αποτελεσματικά. Η συνδρομή αυτή αφορά ειδικότερα τη συνδρομή από τις εθνικές αρμόδιες αρχές που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 7 παράγραφος 3 και άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3.

3.  Η Υπηρεσία μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των υπηρεσιών για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 12β, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, οριζόντιας συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης.

Άρθρο 12β

Δραστηριότητες συντονισμού

1.  Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Υπηρεσία μπορεί να οργανώνει και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και κάθε άλλο ισχύον νομικό μέσο, των αρχών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχουσες αρχές και η Υπηρεσία μπορούν να συλλέγουν, να αναλύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών πληροφοριών. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μπορούν να συνοδεύουν τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες κατόπιν αίτησης των εν λόγω αρχών. Εφαρμόζονται το άρθρο 6, το άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 10.

2.  Η Υπηρεσία μπορεί να καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες συντονισμού που έχουν διενεργηθεί και να τη διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.

3.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της άσκησης από την Υπηρεσία των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή σε ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής.

3α.   Οι υποχρεώσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου* και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013** ισχύουν επίσης για τις δραστηριότητες συντονισμού που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4.  Η Υπηρεσία μπορεί να συμμετέχει σε κοινές ομάδες ερευνών που συγκροτούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και να ανταλλάσσει στο πλαίσιο αυτό επιχειρησιακές πληροφορίες που αποκτά δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

––––––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 082 της 22.3.1997, σ. 1).

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15). [Τροπολογία 99]

Άρθρο 12γ

Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινης συμπεριφοράς ως προς την οποία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της

1.  Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο το νωρίτερο δυνατό πριν ή κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υπηρεσίας. [Τροπολογία 100]

2.  Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και τις πληροφορίες που γνωρίζει η Υπηρεσία, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία διαθέτει τις πληροφορίες αυτές, τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με δυνητικά θύματα, υπόπτους και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μαζί με την έκθεση, η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχει στη διάθεσή της σχετικά με την υπόθεση. [Τροπολογία 101]

3.  Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προδήλως ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Στις περιπτώσεις στις οποίες στις πληροφορίες που λαμβάνει η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και δεν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών. Η αξιολόγηση διεξάγεται ταχύτατα χωρίς χρονοτριβή και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, εφαρμόζονται το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Υπηρεσία απέχει από οποιοδήποτε μέτρο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. [Τροπολογία 102]

Σε συνέχεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης, η Υπηρεσία προβαίνει σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4.  Στην περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 συμπεριφορά αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξάγει η Υπηρεσία, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινήσει έρευνα σε συνέχεια της γνωστοποίησης, η Υπηρεσία διακόπτει την έρευνα που διενεργεί στα ίδια πραγματικά περιστατικά εκτός εάν ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12ε ή 12στ.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η Υπηρεσία επαληθεύει σύμφωνα με το άρθρο 12ζ παράγραφος 2 μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν η Εισαγγελία διενεργεί έρευνα. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανταποκρίνεται στην εν λόγω αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών.

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να ζητούν από την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση ισχυρισμών που γνωστοποιούνται σε αυτά. Για τους σκοπούς των αιτήσεων αυτών, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 εφαρμόζονται mutatis mutandis οι παράγραφοι 1 ως 4. Η Υπηρεσία ενημερώνει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό σχετικά με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης, εκτός εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έρευνα της Υπηρεσίας ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. [Τροπολογία 103]

6.  Στην περίπτωση που, κατόπιν της γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Υπηρεσία περατώσει την έρευνά της, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 11.

Άρθρο 12δ

Αποφυγή αλληλεπικαλύψεων των ερευνών

1.  Ο γενικός διευθυντής δεν κινεί έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 5 και αναστέλλει οποιαδήποτε εν εξελίξει έρευνα εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα σχετικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός εάν ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12ε ή 12στ. Ο γενικός διευθυντής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με κάθε απόφαση περί μη έναρξης ή αναστολής έρευνας που έχει ληφθεί για τους λόγους αυτούς. [Τροπολογία 104]

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η Υπηρεσία επαληθεύει σύμφωνα με το άρθρο 12ζ παράγραφος 2 μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν η Εισαγγελία διενεργεί έρευνα. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανταποκρίνεται στην εν λόγω αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα καθοριστούν στους διακανονισμούς εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 12ζ παράγραφος 1. [Τροπολογία 105]

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία περατώσει την έρευνά της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 11. [Τροπολογία 106]

1a.   Κατόπιν αίτησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Υπηρεσία θα αποφύγει να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή πράξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο έρευνα ή δίωξη που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς περιττή χρονοτριβή αμέσως μόλις πάψουν να ισχύουν οι λόγοι για παρόμοια αίτηση. [Τροπολογία 107]

1β.   Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περατώσει ή αναστείλει έρευνα σχετικά με την οποία είχε λάβει πληροφορίες από τον γενικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 1, και η οποία είναι συναφής με την άσκηση της εντολής της Υπηρεσίας, ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς περιττή χρονοτριβή και μπορεί να διατυπώσει συστάσεις όσον αφορά επακόλουθες διοικητικές έρευνες. [Τροπολογία 108]

Άρθρο 12ε

Στήριξη που παρέχει η Υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

1.  Κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατόπιν αίτησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, σε συμμόρφωση με την εντολή της, υποστηρίζει ή συμπληρώνει τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ιδίως με τους εξής τρόπους:

   α) παροχή πληροφοριών, αναλύσεων (συμπεριλαμβανομένων των εγκληματολογικών αναλύσεων), εμπειρογνωσίας και επιχειρησιακής υποστήριξης·
   β) διευκόλυνση του συντονισμού για συγκεκριμένες ενέργειες μεταξύ των αρμόδιων εθνικών διοικητικών αρχών και των οργάνων της Ένωσης·
   γ) διεξαγωγή διοικητικών ερευνών.

2.  Αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1, η σχετική αίτηση διαβιβάζεται γραπτώς και προσδιορίζει τουλάχιστον:

   α) πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς για τον σκοπό της αίτησης·
   β) το μέτρο ή τα μέτρα τα οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ληφθούν από την Υπηρεσία και,
   γ) κατά περίπτωση, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους·
   δ) οποιεσδήποτε οδηγίες βάσει της παραγράφου 2α,

Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς για τον σκοπό της αίτησης. Όταν απαιτείται, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. [Τροπολογία 109]

2α.  Προκειμένου να προστατεύσει το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, σε περίπτωση που η Υπηρεσία εφαρμόζει υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά μέτρα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να δώσει εντολή στην Υπηρεσία να εφαρμόσει υψηλότερα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαδικαστικών εγγυήσεων και προστασίας δεδομένων από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζει λεπτομερώς τις τυπικές απαιτήσεις και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται.

Εν τη απουσία παρόμοιων ειδικών οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κεφάλαιο VI (διαδικαστικές εγγυήσεις) και το κεφάλαιο VIII (προστασία δεδομένων) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα μέτρα που υλοποιεί η Υπηρεσία σύμφωνα με το παρόν άρθρο. [Τροπολογία 110]

Άρθρο 12στ

Συμπληρωματικές έρευνες

1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα και ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί ή να συνεχιστεί έρευνα σύμφωνα με την εντολή της Υπηρεσίας με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης προληπτικών μέτρων ή της εκτέλεσης δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών, η Υπηρεσία ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γραπτώς, προσδιορίζοντας τη φύση και τον σκοπό της έρευνας και επιζητά γραπτή συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την έναρξη συμπληρωματικής έρευνας. [Τροπολογία 111]

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εντός 30 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης αυτής, μπορεί να προβάλει είτε δίνει τη συγκατάθεσή της, είτε προβάλλει αντίρρηση στην κίνηση ή στη συνέχιση της έρευνας ή στην εκτέλεση ορισμένων οιονδήποτε ενεργειών που αφορούν την έρευνα, όπου απαιτείται προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δική της έρευνα ή δίωξη και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι λόγοι αυτοί. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά 10 επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβάλλει αντίρρηση, η Υπηρεσία δεν θα κινήσει συμπληρωματική έρευνα. Σε αυτή τη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους προέβαλε αντίρρηση. [Τροπολογία 112]

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο δώσει τη συγκατάθεσή της, η Υπηρεσία μπορεί να κινήσει ή να συνεχίσει έρευνα, την οποία διεξάγει σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. [Τροπολογία 113]

Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, η Υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να ληφθεί απόφαση εντός 10 ημερών. [Τροπολογία 114]

Η Υπηρεσία αναστέλλει ή διακόπτει την έρευνά της, ή δεν προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες που αφορούν την έρευνα, εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβάλει σε μεταγενέστερο χρόνο σχετική αντίρρηση, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

2.  Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο απάντησης σε αίτηση για παροχή πληροφοριών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 12δ, ενημερώσει την Υπηρεσία ότι δεν διεξάγει έρευνα και στη συνέχεια κινήσει έρευνα σχετικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ενημερώνει την Υπηρεσία αμελλητί. Εάν, μετά τη λήψη της ενημέρωσης αυτής, ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι η έρευνα που έχει κινήσει η Υπηρεσία θα πρέπει να συνεχιστεί με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης προληπτικών μέτρων ή της εκτέλεσης δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών, εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

Άρθρο 12ζ

Διακανονισμοί εργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

1.  Εφόσον απαιτείται για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4α, η Υπηρεσία συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με διοικητικούς διακανονισμούς. Στους εν λόγω διακανονισμούς εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρακτικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών επιχειρησιακού, στρατηγικού ή τεχνικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και για τη δημιουργία πλατφορμών τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής προσέγγισης για τις αναβαθμίσεις και τη συμβατότητα του λογισμικού. Οι διακανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της λήψης και επαλήθευσης ισχυρισμών για τον σκοπό του προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργούνται και από την Υπηρεσία και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιλαμβάνουν επίσης ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των δαπανών.

Πριν την έγκριση των διακανονισμών εργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γενικός Διευθυντής αποστέλλει το σχέδιο στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στην επιτροπή εποπτείας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η επιτροπή εποπτείας διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους χωρίς χρονοτριβή. [Τροπολογία 115]

2.  Η Υπηρεσία έχει έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάσει συστήματος σύμπτωσης / απουσίας σύμπτωσης (hit/no-hit). Κάθε φορά που εντοπίζεται αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων από την Υπηρεσία και των δεδομένων που τηρούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ύπαρξη τέτοιας αντιστοιχίας γνωστοποιείται τόσο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διαχείρισης υποθέσεών της βάσει συστήματος σύμπτωσης / απουσίας σύμπτωσης (hit/no-hit).

Κάθε έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Υπηρεσία πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας, όπως ορίζονται αυτά στον παρόντα κανονισμό, και είναι δεόντως αιτιολογημένη και επικυρωμένη μέσω εσωτερικής διαδικασίας θεσπισμένης από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία τηρεί αρχείο όλων των περιπτώσεων πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. [Τροπολογία 116]

2α.   Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας και ο Ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.».. [Τροπολογία 117]

"

(12a)  το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«Η επιτροπή εποπτείας παρακολουθεί ιδίως τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών.» [Τροπολογία 118]

"

β)  Στην παράγραφο 1 το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«Στην επιτροπή εποπτείας χορηγείται πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών και των εγγράφων που αυτή θεωρεί ότι απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και των συστάσεων για περατωθείσες έρευνες και για απορριφθείσες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζει τις διεξαγόμενες έρευνες και με τη δέουσα προσοχή στις απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων.» [Τροπολογία 119]

"

γ)  Στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η επιτροπή εποπτείας ορίζει τον πρόεδρό της. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, ο οποίος, προτού υιοθετηθεί, υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής εποπτείας συγκαλούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της ή του γενικού διευθυντή. Συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές τον χρόνο. Η επιτροπή εποπτείας λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν. Η γραμματειακή της υποστήριξη παρέχεται από την Επιτροπή, και σε στενή συνεργασία με την επιτροπή εποπτείας. Πριν από τον διορισμό μέλους του προσωπικού στη γραμματεία, ζητείται η γνώμη της επιτροπής εποπτείας και οι απόψεις της λαμβάνονται υπόψη. Η γραμματεία ενεργεί βάσει των υποδείξεων της επιτροπής εποπτείας και ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Με την επιφύλαξη του ελέγχου που ασκεί στον προϋπολογισμό της επιτροπής εποπτείας και της γραμματείας της, η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στα καθήκοντα παρακολούθησης με τα οποία είναι επιφορτισμένη η επιτροπή εποπτείας.» [Τροπολογία 120]

"

(13)  το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συναντούν τον γενικό διευθυντή άπαξ του έτους για ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσουν την πολιτική της Υπηρεσίας όσον αφορά μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η επιτροπή εποπτείας συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλείται να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων. Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Eurojust και/ή της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του γενικού διευθυντή ή της επιτροπής εποπτείας.» [Τροπολογία 121]

"

α)  στην παράγραφο 1, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Eurojust και/ή της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του γενικού διευθυντή ή της επιτροπής εποπτείας.» [Τροπολογία 122]·

"

αα)  στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να αφορά οποιοδήποτε θέμα επί του οποίου συμφωνούν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να αφορά:» [Τροπολογία 123]

"

β)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τις τελικές εκθέσεις των ερευνών της Υπηρεσίας και άλλες πληροφορίες που διαβιβάζει η Υπηρεσία·»· [Τροπολογία 124]

"

βα)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη σε σχέση με τις τελικές εκθέσεις των ερευνών της Υπηρεσίας και άλλες πληροφορίες που διαβιβάζει η Υπηρεσία·» [Τροπολογία 125]

"

ββ)  Μετά την παράγραφο 4, προστίθεται μια νέα παράγραφος 4α:"

«4a. Η προεδρία επί της ανταλλαγής απόψεων ασκείται εκ περιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.» [Τροπολογία 126]

"

(14)  το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Της Υπηρεσίας προΐσταται γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής διορίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2. Η διάρκεια της θητείας του γενικού διευθυντή είναι επταετής και δεν ανανεώνεται. Ο γενικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.» [Τροπολογία 127]

"

-αα)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Προκειμένου να προβεί στον διορισμό νέου γενικού διευθυντή, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση πραγματοποιείται το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία γενικού διευθυντή. Αφού διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη της επιτροπής εποπτείας για τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η Επιτροπή, συντάσσεται από την Επιτροπή κατάλογος των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα κατάλληλα προσόντα. Ο γενικός διευθυντής ορίζεται με κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και διορίζεται, εν συνεχεία, από την τελευταία.» [Τροπολογία 128]

"

α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ο γενικός διευθυντής δεν ζητά ούτε δέχεται εντολές από οιαδήποτε κυβέρνηση ή οιοδήποτε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του που αφορούν την έναρξη και διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού, ή τη σύνταξη εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού. Εάν ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, ενημερώνει αμέσως την επιτροπή εποπτείας και αποφασίζει αν θα προσφύγει κατά της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»· [Τροπολογία 129]

"

αα)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ο γενικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά και τουλάχιστον ετησίως εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία, τα ληφθέντα μέτρα, τις δυσκολίες που ανέκυψαν και τη συνέχεια που έδωσε η Υπηρεσία στις συστάσεις στις οποίες προέβη η επιτροπή εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 15, σεβόμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών, τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και των πληροφοριοδοτών και, κατά περίπτωση, το εφαρμοστέο στις δικαστικές διαδικασίες εθνικό δίκαιο.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και με τους οργανισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 6α.» [Τροπολογία 130]

"

αβ)  Προστίθεται η παράγραφος 4a:"

«4a. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των δικαιωμάτων δημοσιονομικού ελέγχου του, ο γενικός διευθυντής μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, σεβόμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών και των επακόλουθων διαδικασιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.» [Τροπολογία 131]

"

αγ)  Στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται. [Τροπολογία 132]

β)  στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) υποθέσεις στις οποίες διαβιβάστηκαν πληροφορίες σε δικαστικές αρχές των κρατών μελών και ή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·», [Τροπολογία 133]

"

βα)  Στην παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«βα) υποθέσεις που απορρίφθηκαν·» [Τροπολογία 134]

"

ββ)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Ο γενικός διευθυντής θεσπίζει εσωτερική συμβουλευτική και εποπτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου νομιμότητας, όσον αναφορά μεταξύ άλλων την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων και των μαρτύρων και του εθνικού δικαίου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2. Ο έλεγχος νομιμότητας διεξάγεται από εμπειρογνώμονες στα νομικά και στις ερευνητικές διαδικασίες της Υπηρεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα για την άσκηση δικαστικού λειτουργήματος σε κράτος μέλος. Η γνωμοδότησή τους επισυνάπτεται στην τελική έκθεση της έρευνας.» [Τροπολογία 135]

"

βγ)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α όσον αφορά τον καθορισμό κώδικα διαδικασίας για τις έρευνες, τον οποίο θα πρέπει να τηρούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτουν ιδίως:

   α) τις πρακτικές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της εντολής και την εφαρμογή του καταστατικού της Υπηρεσίας·
   β) λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες έρευνας και τις επιτρεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των ερευνών·
   γ) τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων·
   δ) διαδικαστικές εγγυήσεις·
   δα) διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων και πολιτικές που αφορούν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε έγγραφα·
   δβ) διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας και τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους·
   δγ) τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, η Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή εποπτείας και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εγκρίνεται βάσει της παρούσης παραγράφου δημοσιεύεται για σκοπούς ενημέρωσης στον ιστότοπο της Υπηρεσίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.» [Τροπολογία 136]

"

γ)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):"

«ε) τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»· [Τροπολογία 137]

"

γα)  Στην παράγραφο 9, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της επιτροπής εποπτείας προτού επιβάλει οιαδήποτε πειθαρχική κύρωση στον γενικό διευθυντή ή άρει την ασυλία του.» [Τροπολογία 138]

"

(14a)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 19

Έκθεση ενημέρωσης και αναθεώρηση

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 120 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας.

Το αργότερο δύο έτη μετά την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει πρόσθετους ή αναλυτικότερους κανόνες αναφορικά με τη σύσταση της Υπηρεσίας, τα καθήκοντά της ή τις διαδικασίες που διέπουν τις δραστηριότητές της, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις διασυνοριακές έρευνες και στις έρευνες σε κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.» [Τροπολογία 139]

"

(14β)  Παρεμβάλλεται νέο άρθρο:"

«Άρθρο 19α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 8 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» [Τροπολογία 140]

"

Άρθρο 2

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα άρθρα 12γ έως 12στ που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 12 εφαρμόζονται από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (EΕ) 2017/1939.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη αριθ. 8/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(2) ΕΕ C 42 της 1.2.2019, σ. 1.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(4) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(7) COM(2017)0589. Η έκθεση συνοδεύτηκε από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση, SWD(2017)0332, και από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας της Υπηρεσίας, γνωμοδότηση 2/2017.
(8) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(9) Το άρθρο 129 θα προστεθεί στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (νέος δημοσιονομικός κανονισμός), για τον οποίο έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία και ο οποίος αναμένεται να εκδοθεί κατά τους προσεχείς μήνες.
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(12) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(13) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(14) ΕΕ C …


Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
PDF 285kWORD 78k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0474),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 114 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0273/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0460/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

P8_TC1-COD(2018)0258


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Τα 2 140 τελωνεία(5) που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτες χώρες, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προστασίας και ασφάλειας. [Τροπολογία 1]

(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14 Μαρτίου 2018(6), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. [Τροπολογία 2]

(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους, καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων τελωνειακών ελέγχων. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Άλλες προκλήσεις, όπως η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ψηφιοποίηση των αρχείων των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, του σαμποτάζ, της βιομηχανικής κατασκοπείας και της χειραγώγησης δεδομένων, πρόκειται επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Όλα τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους, προκειμένου να αποφεύγεται η άγρα ευνοϊκών σημείων εισόδου από τους διαπράττοντες τελωνειακή απάτη. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνολικής δύναμης, καθώς και η σύγκλιση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, απαιτείται σαφής στρατηγική όσον αφορά τα πιο αδύναμα σημεία. [Τροπολογία 3]

(3)  Τα Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του(7) για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».

(4)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), ο όρος «τελωνειακοί έλεγχοι» περιλαμβάνει όχι μόνο την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία αλλά και προς τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και χωρών ή εδαφών εκτός αυτού του εδάφους, καθώς και την προσκόμιση και διακίνηση εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μη ενωσιακών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων υπό το καθεστώς του ειδικού προορισμού. Η εν λόγω λοιπή νομοθεσία που αναθέτει στις τελωνειακές αρχές ειδικά καθήκοντα ελέγχου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη φορολογία, ιδίως όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις εξωτερικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς, την κοινή εμπορική πολιτική και άλλες κοινές πολιτικές της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και διατάξεις σχετικά με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της.

(5)  Η στήριξη της δημιουργίας ενός κατάλληλου και ισοδύναμου επιπέδου τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση των οφελών της τελωνειακής ένωσης. Μια ειδική ενωσιακή παρέμβαση για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων η οποία διορθώνει τις σημερινές ανισορροπίες θα συμβάλει επιπλέον στη συνολική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών. Ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, και ιδίως της συνεχιζόμενης ανάγκης για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της και την παράλληλη διευκόλυνση της ροής των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών, η διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι απαραίτητη.

(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, που θα διασφαλίζει τον εντοπισμό πρακτικών όπως, για παράδειγμα, η παραποίηση/απομίμηση αγαθών και άλλες παράνομες εμπορικές πρακτικές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ήδη υφιστάμενοι τύποι χρηματοδοτικής στήριξης. [Τροπολογία 5]

(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της κυβερνοασφάλειας, στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα. [Τροπολογία 6]

(8)  Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστεί ένα Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων («το Ταμείο»).

(9)  Λόγω των νομικών ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον Τίτλο V της ΣΛΕΕ καθώς και των διαφορετικών ισχυουσών νομικών βάσεων όσον αφορά τις πολιτικές για τα εξωτερικά σύνορα και τους τελωνειακούς ελέγχους, δεν είναι εφικτό από νομική άποψη να θεσπιστεί το Ταμείο ως ενιαίο μέσο.

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί ως ένα συνολικό πλαίσιο για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, το οποίο περιλαμβάνει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό των τελωνειακών ελέγχων («το μέσο») που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό καθώς και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(10), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, οι όροι ιεράρχησης των επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σαφείς, καθορισμένοι και βασισμένοι σε προσδιορισμένες ανάγκες για τα καθήκοντα που εκτελούνται από τα τελωνεία. [Τροπολογία 7]

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν μέσο. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις.

(13)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για τη διαφύλαξη της συνοχής και του οριζόντιου συντονισμού των δράσεων συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών ή κατάρτιση σε σχέση με τον σχετικό εξοπλισμό.

(13α)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, προστασίας, περιβάλλοντος και υγείας. [Τροπολογία 8]

(13β)  Η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία παράγονται από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών· θα πρέπει δε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και της μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων αυτών. [Τροπολογία 9]

(13γ)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων. [Τροπολογία 10]

(13δ)  Όταν αντικαθιστούν παλαιό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του παρόντος μέσου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση του παλαιού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 11]

(14)  Επιπλέον, και κατά περίπτωση, το μέσο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την αγορά ή την αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων εξοπλισμού ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες προτού τα κράτη μέλη προβούν σε αγορές μεγάλης κλίμακας του εν λόγω νέου εξοπλισμού. Κατά τις δοκιμές σε επιχειρησιακές συνθήκες θα πρέπει ιδίως να εξετάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX](13)

(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό [2018/XXX](14) θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους συναφείς σκοπούς όπως οι έλεγχοι, η προστασία και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624(15), επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέσο ή εξοπλισμός που χρηματοδοτείται από το ταμείο τελεί υπό τον μόνιμο έλεγχο του καθορισμένου τελωνείου που έχει την κυριότητα του εξοπλισμού, η από κοινού χρήση και διαλειτουργικότητα μεταξύ τελωνειακών και συνοριακών αρχών θα πρέπει να οριστεί ως μη συστηματική και μη τακτική. [Τροπολογία 12]

(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη λάβει ή εάν του έχουν χορηγηθεί συνεισφορές από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης ή στήριξη από ταμείο της Ένωσης για την απόκτηση του ίδιου εξοπλισμού, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση. [Τροπολογία 13]

(16α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 14]

(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους από την πιθανή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων εκτός της Ένωσης κατά τις διαδικασίες διαγωνισμού για νέο εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 15]

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16). [Τροπολογία 16]

(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε επιμέρους εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων σχετικών πληροφοριών. [Τροπολογία 17]

(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν διαφανή και σαφή διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους, καθώς και δικαιολόγηση των εξόδων. [Τροπολογία 18]

(21)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(17), είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί το εν λόγω μέσο βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μέσου επιτόπου.

(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό προγραμμάτων εργασίας, την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες και απολύτως διαφανείς διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 19]

(23)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/95 του Συμβουλίου(19), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(20) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939(21), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης. [Τροπολογία 20]

(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. [Τροπολογία 21]

(26)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, που είναι η θέσπιση μέσου για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα κράτη μέλη λόγω των αντικειμενικών ανισορροπιών που υφίστανται σε γεωγραφικό επίπεδο, μπορεί όμως, λόγω του αντίστοιχου επιπέδου και της ποιότητας των τελωνειακών ελέγχων που διασφαλίζονται μεταξύ άλλων με μια συντονισμένη προσέγγιση και μια κεντρική χρηματοδότηση, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων («το μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων («το Ταμείο») με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.

2.  Από κοινού με τον κανονισμό [2018/XXX] για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων(23), ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο.

3.  Καθορίζει τους στόχους του μέσου, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021–2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «τελωνειακές αρχές»: οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

2)  «τελωνειακοί έλεγχοι»: οι συγκεκριμένες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

3)  «εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων»: ο εξοπλισμός που προορίζεται κυρίως για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων·

4)  «κινητός εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων»: κάθε μέσο μεταφοράς που, πέραν των κινητών ικανοτήτων του, προορίζεται να είναι ένα στοιχείο εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων ή είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

5)  «συντήρηση»: οι προληπτικές, διορθωτικές και προγνωστικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών και λειτουργικών ελέγχων, της διατήρησης, της επισκευής και της επιθεώρησης, με εξαίρεση την αναβάθμιση, που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση στοιχείου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε καθορισμένη λειτουργική κατάσταση για την επίτευξη της μέγιστης ωφέλιμης διάρκειας ζωής·

6)  «αναβάθμιση»: οι εξελικτικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για να θέσουν ένα υφιστάμενο στοιχείο εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων από μια παρωχημένη σε μια καθορισμένη λειτουργική κατάσταση προηγμένης τεχνολογίας.

Άρθρο 3

Στόχοι του μέσου

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της τυποποίησης όλων των τελωνειακών ελέγχων στην Ένωση, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους αγαθών και προσώπων, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 22]

2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την πλήρως διαφανή αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας, προστατευμένου, κυβερνοανθεκτικού, ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Επιπρόσθετος στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία στην Ένωση. [Τροπολογία 23]

2α.  Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή χρήση και τη διαλειτουργικότητα του νέου εξοπλισμού που αποκτάται με τη χρήση του μέσου. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 25]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίδοσής του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει ομοίως θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους ειδικούς στόχους του μέσου για την υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 5

Εφαρμογή και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το μέσο εφαρμόζεται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

1α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης χρησιμοποιείται από τις οικείες τελωνειακές αρχές σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. [Τροπολογία 27]

2.  Το μέσο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ιδίως, με επιχορηγήσεις.

3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και τη συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. [Τροπολογία 28]

3α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης ικανοποιεί συμφωνημένα πρότυπα σχετικά με την τακτική συντήρηση. [Τροπολογία 29]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου, οι δράσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3·

β)  στήριξη της αγοράς, της συντήρησης και της αναβάθμισης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που εξυπηρετεί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς τελωνειακών ελέγχων:

1)  μη επεμβατική επιθεώρηση·

2)  ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο·

3)  ανίχνευση ακτινοβολίας και ταυτοποίηση ραδιονουκλιδίου·

4)  ανάλυση δειγμάτων σε εργαστήρια·

5)  δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων επιτόπου·

6)  έλεγχο με φορητό εξοπλισμό χειρός.

Στο παράρτημα 1 παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που μπορεί να χρησιμοποιείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στα σημεία 1) έως 6).

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την πλήρως διαφανή αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες. [Τροπολογία 30]

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία και προκειμένου να συμβαδίζει το κείμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές των πρακτικών στο λαθρεμπόριο αγαθών, και με νέες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων. [Τροπολογία 31]

4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιείται για τελωνειακούς ελέγχους, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 32]

4α.   Η Επιτροπή θα παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 33]

Άρθρο 7

Επιλέξιμες οντότητες

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιλέξιμες οντότητες είναι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όταν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις εκτιμήσεις των αναγκών που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Το μέσο μπορεί να χρηματοδοτεί ποσοστό έως 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης.

2.  Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο χορηγείται μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

2α.   Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις από κοινού προμήθειας και δοκιμής εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών. [Τροπολογία 34]

2β.   Οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά νέου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 9

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν Όλες οι δαπάνες που αφορούν δράσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Εξαιρούνται: [Τροπολογία 36]

α)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γης·

αα)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση ή την αναβάθμιση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη χρήση του εξοπλισμού· [Τροπολογία 37]

β)  οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υποδομές, όπως κτίρια ή υπαίθριες εγκαταστάσεις, καθώς και με έπιπλα·

γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό και ενημερώσεις λογισμικού που είναι άμεσα απαραίτητο απαραίτητα για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, και με εξαίρεση ηλεκτρονικό λογισμικό και προγραμματισμό που απαιτούνται για τη διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού με τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 38]

δ)  οι δαπάνες των δικτύων, όπως οι ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή οι συνδρομές, με εξαίρεση τα δίκτυα ή τις συνδρομές που είναι άμεσα αναγκαία για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 39]

ε)  οι δαπάνες μέσων μεταφοράς, όπως οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, με εξαίρεση τον κινητό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

στ)  οι δαπάνες για αναλώσιμα είδη, συμπεριλαμβανομένου του υλικού αναφοράς ή βαθμονόμησης, που προορίζονται για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·

ζ)  οι δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ

Άρθρο 10

Χορήγηση, συμπληρωματικότητα και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Η χορήγηση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του μέσου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 195 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιχορηγήσεις χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις επιλέξιμες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 191 του δημοσιονομικού κανονισμού, δράση που έχει λάβει συνεισφορά από το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τελωνειακό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX](24) ή από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, μπορεί επίσης να λάβει συνεισφορά στο πλαίσιο του μέσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του εκάστοτε συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από τα διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία βάσει των εγγράφων που προβλέπουν τους όρους στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 11

Πρόγραμμα εργασίας

1.  Το μέσο εφαρμόζεται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος 2α, με στόχο τον καθορισμό των προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 40]

3.  Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε επιμέρους εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής: [Τροπολογία 41]

α)  κοινή κατηγοριοποίηση των συνοριακών σημείων διέλευσης·

β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου και λειτουργικού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 42]

γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου και του βέλτιστου τεχνικού προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης και [Τροπολογία 43]

γα)  εκτίμηση του βέλτιστου επίπεδου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των σημείων συνοριακής διέλευσης· και [Τροπολογία 44]

δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανάλογα με το μέγεθος των τελωνειακών πράξεων και τον σχετικό φόρτο εργασίας. [Τροπολογία 45]

Η εκτίμηση των αναγκών προκύπτει από τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(25), ή στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX](26), και επικαιροποιείται τακτικά και τουλάχιστον ανά τριετία.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις. [Τροπολογία 46]

2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ούτως ώστε να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. [Τροπολογία 47]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου είναι συγκρίσιμα και πλήρη, καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις. [Τροπολογία 48]

4.  Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ετήσια κοινοποίηση στην Επιτροπή των ακόλουθων πληροφοριών, εφόσον το κόστος ενός στοιχείου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων υπερβαίνει τα 10 000 EUR εκτός φόρων:

α)  των ημερομηνιών θέσης σε λειτουργία και παροπλισμού του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

β)  των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γ)  των πληροφοριών που αφορούν τα αποτελέσματα της χρήσης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·

γα)   της ύπαρξης και της κατάστασης στοιχείων του εξοπλισμού που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πέντε έτη από τη θέση τους σε λειτουργία· [Τροπολογία 49]

γβ)   πληροφοριών σχετικά με περιστατικά συντήρησης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων· [Τροπολογία 50]

γγ)   πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης· [Τροπολογία 51]

γδ)   της δικαιολόγησης των δαπανών. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και αναφέρονται στο άρθρο 6 εκτιμούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του μέσου, και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 53]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου. [Τροπολογία 54]

Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του. [Τροπολογία 55]

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου. [Τροπολογία 56]

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με καθώς και τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα συμπεράσματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 57]

4α.  Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις στην έκθεσή της με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης». [Τροπολογία 58]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. [Τροπολογία 59]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 60]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX](27).

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 62]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, καταδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. [Τροπολογία 63]

2.  Προς εξασφάλιση της διαφάνειας, η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας παρέχει σε τακτική βάση πληροφορίες στο κοινό για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, . Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 11. [Τροπολογία 64]

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Αν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ενδεικτικός κατάλογος του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε σχέση με τον σκοπό του τελωνειακού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μη επεμβατική επιθεώρηση

Σαρωτής ακτινών Χ — Υψηλής ενέργειας

Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια και οχήματα

Σαρωτής ακτινών Χ — Χαμηλής ενέργειας

Παλέτες, κιβώτια και δέματα

Αποσκευές επιβατών

Οχήματα

Οπισθοσκέδαση ακτινών Χ

Εμπορευματοκιβώτια

Φορτηγά

Οχήματα

Άλλο

Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας / εμπορευματοκιβωτίων

Γεφυροπλάστιγγες

Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και παρόμοιος κινητός εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων

Ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο(28)

Πύλη οπισθοσκέδασης ακτινών με ακτίνες Χ

Χρησιμοποιείται κυρίως σε αερολιμένες για την ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων στον άνθρωπο (ναρκωτικά, εκρηκτικές ύλες, μετρητά)

Σαρωτής σώματος

Σαρωτής ασφαλείας κυμάτων της τάξης του χιλιοστόμετρου

Ανίχνευση ακτινοβολίας και ταυτοποίηση ραδιονουκλιδίου

Ραδιολογική και πυρηνική ανίχνευση

Προσωπικός ανιχνευτής ακτινοβολίας (PRM)

Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας

Συσκευή ταυτοποίησης ισοτόπων (RIID)

Πύλη ανίχνευσης ακτινοβολίας (RPM)

Πύλη φασματομετρικής ανίχνευσης για την ταυτοποίηση ισοτόπων (SPM)

Ανάλυση δειγμάτων σε εργαστήρια

Ταυτοποίηση, ποσοτικοποίηση και έλεγχος κάθε εμπορεύματος

Αέρια και υγρή χρωματογραφία (GC, LC, HPLC…)

Φασματομετρία και τεχνικές σε συνδυασμό με τη φασματομετρία (IR, Raman, UV-VIS, φθορισμός, GC-MS…)

Ακτινοσκοπικός εξοπλισμός (XRF…)

Φασματομετρία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και αναλύσεις σταθερών ισοτόπων

Άλλος εργαστηριακός εξοπλισμός (Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAS), αναλυτής απόσταξης, διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), συσκευή ηλεκτροφόρησης, μικροσκόπιο, μέτρηση με υγρό σπινθηριστή (LSC), καπνιστική μηχανή ... )

[Τροπολογίες 65, 66, 67 και 68]

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων επιτόπου

Ανίχνευση ιχνών βάσει φασματομετρίας ιοντικής κινητικότητας (IMS)

Φορητός εξοπλισμός για την ανίχνευση ιχνών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Ανίχνευση ιχνών με σκύλους

Για μια σειρά κινδύνων σε μικρά και μεγάλα αντικείμενα

Δειγματοληψία

Εργαλεία για τη λήψη δειγμάτων, απαγωγός, κιβώτια με πλαστικά γάντια

Κινητά εργαστήρια

Όχημα πλήρως εξοπλισμένο για ανάλυση δειγμάτων επιτόπου

[Ανάλυση οργανικών υλών, μετάλλων και κραμάτων] Φορητοί ανιχνευτές

Χημικές χρωματομετρικές δοκιμές

Φασματοσκοπία Raman

Φασματοσκοπία υπερύθρου

Φθορισμός ακτινών-X

Ανιχνευτές αερίου για εμπορευματοκιβώτια

Έλεγχος με φορητό εξοπλισμό χειρός

Προσωπικά εργαλεία χειρός

Εργαλεία τσέπης

Μηχανική εργαλειοθήκη

Τηλεσκοπικό κάτοπτρο

Συσκευές

Ενδοσκόπιο

Σταθερός ή φορητός ανιχνευτής μετάλλων

Κάμερες για τον έλεγχο του κάτω μέρους των οχημάτων

Διάταξη υπερήχων

Πυκνόμετρο

Άλλο

Υποβρύχια αναζήτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δείκτες

Ειδικός στόχος: Συμβολή σε ισοδύναμους και κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους με την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων

1.  Διαθέσιμος εξοπλισμός

α)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

β)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των θαλάσσιων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

γ)  Διαθεσιμότητα, στα σημεία διέλευσης των εναέριων συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

δ)  Διαθεσιμότητα, στους ταχυδρομικούς κόμβους των μεθοριακών σημείων διέλευσης, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

ε)  Διαθεσιμότητα, στα σιδηροδρομικά σημεία διέλευσης των συνόρων, του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων που συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα (ανά είδος εξοπλισμού)

1α.  Ασφάλεια και προστασία

α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας

β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων [Τροπολογία 69]

1β.  Υγεία και περιβάλλον

α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων

β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων [Τροπολογία 70]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α

Προγράμματα εργασίας [Τροπολογία 71]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β

Έκτακτες περιστάσεις για υπέρμετρη χρηματοδότηση [Τροπολογία 72]

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 67.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0001).
(3)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 67.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(5)Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(6) P8_TA(2018)0075: Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020.
(7)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf και http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(9)COM(2018)0473.
(10)Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(11)COM(2016)0605.
(12)COM(2018)0442.
(13)COM(2018)0435.
(14)COM(2018)0473.
(15)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(16)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(17)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(18)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(19)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ.1).
(20)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ.2).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(22)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(23)COM(2018)0473.
(24)COM(2018)0442.
(25)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0442.
(28)Με την επιφύλαξη των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και άλλων συστάσεων όσον αφορά την προστασία της υγείας και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.


Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I
PDF 298kWORD 83k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0442),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0261/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0464/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

P8_TC1-COD(2018)0232


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που το οποίο θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013(5), και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις τελωνειακές δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε επίπεδο Ένωσης, που ολόκληρη την Ένωση, το οποίο εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ενωσιακό ένα πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη αυτών των συνεργατικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο που είναι πιο αποδοτικό αποτελεσματικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Το πρόγραμμα για τα τελωνεία διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, δεδομένου ότι εξασφαλίζει την αποτελεσματική είσπραξη των τελωνειακών δασμών και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και δεδομένου επίσης ότι εστιάζει στη δημιουργία ικανοτήτων ΤΠ και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων. Επιπλέον, απαιτούνται εναρμονισμένοι και τυποποιημένοι έλεγχοι για την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών ροών εμπορευμάτων και την καταπολέμηση της απάτης. Επομένως, είναι σκόπιμο και αποδοτικό να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων της τελωνειακής συνεργασίας, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία («το πρόγραμμα»). [Τροπολογία 1]

(1α)  Εδώ και 50 χρόνια, η τελωνειακή ένωση, η οποία υλοποιήθηκε από τις εθνικές τελωνειακές αρχές, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης, ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Η τελωνειακή ένωση αποτελεί σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης ενωσιακής ολοκλήρωσης και είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες. Μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα, συνεχή στήριξη για τις υφιστάμενες πολιτικές, και αυξημένους πόρους. [Τροπολογία 2]

(2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία, και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν εκτελούν πλέον ευρύ φάσμα συνοριακών καθηκόντων στα σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, εργάζονται Σε πλαίσιο συνεργασίας, καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευκόλυνση του ηθικού και δίκαιου εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τους πολίτες τον πληθυσμό από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού πλαισίου(6) διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ Ένωσης και του τελωνειακού ελέγχου της διακίνησης με τον έλεγχο μεγάλων ποσών σε μετρητά ταμειακών ροών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα τελωνεία οι τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν πρωταρχικό ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και του οργανωμένου εγκλήματος και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Λόγω αυτής της ευρείας αποστολής τους, ουσιαστικά τα τελωνεία οι τελωνειακές αρχές αποτελούν πλέον την κύρια αρχή τις κύριες αρχές για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα πρέπει να επεκτείνεται και να παρέχει και στήριξη στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών αρχών τελωνείων, όπως ορίζεται προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με επηρεάζουν το εμπόριο, καθώς και στη τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 3]

(3)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, ως γενικό στόχο, να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπουν αποβλέπει στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, το πρόγραμμα αναμένεται με μακροπρόθεσμο στόχο τη στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη να προστατεύει την Ένωση από τις αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές, και παράλληλα να ενισχύει την προστασία των καταναλωτών με την υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου να διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου. [Τροπολογία 4]

(3α)  Δεδομένου ότι έχει καταστεί προφανές ότι ορισμένα από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο εν μέρει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, πράγμα που σημαίνει ότι μη ηλεκτρονικά συστήματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή και ότι, ελλείψει νομοθετικών τροποποιήσεων που να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία, οι εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους ως προς τις τελωνειακές επιχειρήσεις, ένας από τους πρωταρχικούς ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει να είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία τέτοιων ηλεκτρονικών συστημάτων. [Τροπολογία 5]

(3β)  Η διαχείριση και ο έλεγχος των τελωνείων αποτελεί δυναμικό τομέα πολιτικής, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξελίσσονται διαρκώς, καθώς και από τα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και την ψηφιοποίηση, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου των πραγμάτων, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία blockchain. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την τελωνειακή διαχείριση σε τέτοιες καταστάσεις και να διευκολύνει τη χρήση καινοτόμων λύσεων. Οι προκλήσεις αυτές τονίζουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη επιβολής της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και την ανάγκη ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Όταν τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση, ο όγκος των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών αυξάνεται, ενώ η απάτη και το λαθρεμπόριο προκαλούν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία· το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. [Τροπολογία 6]

(3γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσει την εφαρμογή του προγράμματος με συναφή προγράμματα και ταμεία της Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το πρόγραμμα στήριξης της μεταρρύθμισης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και η απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτελεστικοί κανονισμοί και τα μέτρα εφαρμογής. [Τροπολογία 7]

(3δ)  Ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που προκύπτει από την υπογραφή της συμφωνίας αποχώρησης και την πιθανή μελλοντική σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, η αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα υφιστάμενα τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, και η άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον εν λόγω τομέα, θα επιφέρει ενδεχομένως πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να εξετάσει το ενδεχόμενο δέσμευσης επαρκών πόρων ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το εν λόγω δυνητικό κόστος. Ωστόσο, το κόστος αυτό δεν θα πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο του προγράμματος, καθώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι επαρκής μόνο για την κάλυψη του κόστους που μπορούσε να προβλεφθεί ρεαλιστικά κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος. [Τροπολογία 8]

(4)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(5)  Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες όλες οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με υπό τους όρους που καθορίζονται προβλέπονται σε ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω οικείων χωρών, οι οποίες καλύπτουν σχετικά με τη συμμετοχή τους των εν λόγω χωρών σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, εφόσον η συμμετοχή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση και εφόσον έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, χωρίς να επηρεάζει την προστασία των καταναλωτών. [Τροπολογία 9]

(6)  Στο παρόν Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) [2018/XXX] 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). (Ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). θεσπίζει προβλέπει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. [Τροπολογία 10]

(7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 και που αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν, ενώ άλλες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς θα πρέπει να διακοπούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Τελωνεία αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων. [Τροπολογία 11]

(8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων(9) («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, ήτοι του παρόντος κανονισμού πράγμα που αντιπροσωπεύει ο παρών κανονισμός. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται. [Τροπολογία 12]

(9)  Οι ανταλλαγές τελωνειακών και σχετικών με τα τελωνεία πληροφοριών είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των τελωνείων και εκτείνονται κατά πολύ πέραν των ανταλλαγών στο εσωτερικό της τελωνειακής ένωσης. Προσαρμογές ή επεκτάσεις ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα και διεθνείς οργανισμούς θα ήταν πράγματι δυνατό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση ή τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, όταν το εν λόγω ενδιαφέρον είναι τέτοιο που να τις δικαιολογεί επαρκώς, οι προσαρμογές ή οι επεκτάσεις ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος.

(10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών. [Τροπολογία 13]

(11)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και της απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»(10), οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα υπολογίζεται χωρίς να συνεκτιμάται το ενδεχόμενο απρόβλεπτων δαπανών, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών. [Τροπολογία 14]

(11α)   Η αγορά του λογισμικού που απαιτείται για τη διενέργεια αυστηρών συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αγορά λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων. [Τροπολογία 15]

(12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Για να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισμός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠ, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία («ΠΣΣ-Τ»), με στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει τη συνέπεια και τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων της Ένωσης. [Τροπολογία 16]

(13)  Βάσει της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), η Επιτροπή καλείται να καταρτίσει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία, για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και διαλειτουργικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Ένωση. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που περιλαμβάνονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο γίνεται κατά κύριο λόγο από το πρόγραμμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ του προγράμματος και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου, οι σχετικές διατάξεις της απόφασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι όλες οι σχετικές διατάξεις της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ αποτελούν πλέον αντικείμενο είτε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 είτε του παρόντος κανονισμού, η απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(14)  Ο παρών κανονισμός Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας εγκρίνει προγράμματα εργασίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί με την πάροδο του χρόνου, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν περισσότερα του ενός έτη. Με τη μετάβαση από τα ετήσια στα πολυετή προγράμματα θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 62]

(14α)  Όπως κατέδειξαν τα συμπεράσματα που περιέχονται στις δύο ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον τομέα των τελωνείων που ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ήτοι η ειδική έκθεση αριθ. 19/2017, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ» και η ειδική έκθεση αριθ. 26/2018, της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;», οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημαίνονται. [Τροπολογία 17]

(14β)  Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της Ένωσης. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα που περιέχονται στο εν λόγω ψήφισμα. [Τροπολογία 18]

(15)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). [Τροπολογία 63]

(16)  Δυνάμει των παραγράφων 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(13), είναι αναγκαία η αξιολόγηση στη βάση πληροφοριών που συλλέγονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων παρακολούθησης, με παράλληλη αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων της νομικής πράξης.

(17)  Με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή στις αλλαγές των προτεραιοτήτων πολιτικής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του καταλόγου δεικτών μέτρησης της επίτευξης των ειδικών στόχων του προγράμματος όσον αφορά την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τον τελωνειακό τομέα και όσον αφορά την κατάρτιση των πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016(14). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 64]

(18)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(16), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(17) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(18), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(19)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(20)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 19]

(21)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(22)  Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων («πρόγραμμα»).

2.  Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021–2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

2)  «ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα»: ηλεκτρονικά συστήματα που είναι αναγκαία για την τελωνειακή ένωση και για την εκτέλεση της αποστολής των τελωνειακών αρχών·

3)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Με γνώμονα την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου τής όσο το δυνατόν στενότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των κρατών μελών και να προστατεύεται η Ένωση από απάτες, αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές και ταυτόχρονα να προωθούνται οι νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των προσπαθειών των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης και την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 20]

2.  Ειδικός στόχος Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

1)  η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας· και ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

2)  η συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη, διατήρηση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και η διευκόλυνση μιας ομαλής μετάβασης σε ένα περιβάλλον και εμπόριο χωρίς χαρτί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού·

3)  η χρηματοδότηση κοινών δράσεων, οι οποίες συνίστανται σε μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διεξάγουν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο των βασικών αρμοδιοτήτων τους, να μοιράζονται την εμπειρία τους στον τομέα των τελωνείων και να συμμετέχουν στις προσπάθειες υλοποίησης της τελωνειακής πολιτικής·

4)  η βελτίωση των ανθρωπίνων ικανοτήτων, με την υποστήριξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των τελωνειακών υπαλλήλων, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τον ρόλο τους με ομοιόμορφο τρόπο·

5)  η υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής. [Τροπολογία 21]

2α.  Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, και αξιοποιεί συνέργειες με αυτά. [Τροπολογία 22]

2β.  Η εφαρμογή του προγράμματος τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. [Τροπολογία 23]

2γ.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών, με γνώμονα τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών βελτιώσεων. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε842 844 000 EUR σε τιμές 2018 (950 000 000 EUR) σε τρέχουσες τιμές. [Τροπολογία 25]

2.  Εφόσον είναι αναγκαίο και αιτιολογείται δεόντως, το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης των επιδόσεών του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας οι οποίες αναλαμβάνονται από την Επιτροπή και απευθύνονται στα κράτη μέλη και σε οικονομικούς φορείς, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος, στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. [Τροπολογία 26]

2α.  Το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η Επιτροπή δεσμεύει, κατά την κρίση της, πόρους για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με την αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, καθώς και με την άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον τομέα αυτόν.

Πριν από τη δέσμευση των πόρων αυτών, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του δυνητικού κόστους και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις καταστούν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω εκτίμηση. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και εν δυνάμει υποψήφιοι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

β)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών, υπό τον όρο ότι οι χώρες αυτές έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο προσέγγισης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και διοικητικών μεθόδων με εκείνες της Ένωσης·

γ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με υπό τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει σχετικά με τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή: [Τροπολογία 28]

–  διασφαλίζει μια δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη για την τρίτη χώρα που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα·

–  καθορίζει θεσπίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού [2018/XXX] [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός]· [Τροπολογία 29]

–  δεν εκχωρεί στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

–  κατοχυρώνει το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Άρθρο 6

Εκτέλεση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 7

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Μόνο οι δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] ή/και συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. [Τροπολογία 30]

3.  Στις δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνονται οι εξής:

α)  συναντήσεις και παρεμφερείς ειδικές εκδηλώσεις,

β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων, όπως συνεργατική ανάπτυξη ΤΠ από ομάδα κρατών μελών, [Τροπολογία 31]

γ)  δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠ, ιδίως της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων,

δ)  δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, [Τροπολογία 32]

ε)  υποστηρικτικές και άλλες δράσεις όπως, μεταξύ άλλων:

1)  μελέτες,

2)  δραστηριότητες καινοτομίας, ιδίως εξακριβώσεις εφικτότητας, πιλοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες πρωτοτυποποίησης,

3)  από κοινού ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας,

3α)   δραστηριότητες παρακολούθησης, [Τροπολογία 33]

4)  κάθε άλλη δράση που προβλέπεται στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 13 και είναι αναγκαία για την επίτευξη ή την υποστήριξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Οι δυνατές μορφές δράσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και δ) απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα 1.

4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές. [Τροπολογία 34]

5.  Σε περίπτωση που δράση ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠ που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος, μόνο οι δαπάνες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες οι οποίες τους ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες

1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος. [Τροπολογία 35]

2.  Τα έξοδα που πραγματοποιούν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμα για επιστροφή βάσει του προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων ικανοτήτων, της πείρας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και των σχετικών γνώσεών τους σε σχέση με όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνεται, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Κατά την επιλογή επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας των πολιτών, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότητας των φύλων. Ο κατάλογος εξωτερικών εμπειρογνωμόνων επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται σε τακτική βάση. [Τροπολογία 36]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Χορήγηση, συμπληρωματικότητα και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Η διάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού, και ειδικότερα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. [Τροπολογία 37]

2.  Δράση η οποία έχει λάβει συνεισφορά από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει επίσης συνεισφορά και από το παρόν πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι η συνεισφορά δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα είναι δυνατό να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη στήριξη.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 198 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επιχορηγήσεις διατίθενται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε περίπτωση που οι επιλέξιμες οντότητες είναι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 10

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, σύμφωνα με τη συνάφεια της δράσης και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο. [Τροπολογία 38]

2.  Στα πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 13 ορίζεται το εφαρμοστέο ποσοστό συγχρηματοδότησης όταν για τις δράσεις απαιτούνται επιχορηγήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΠ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητάς τους. [Τροπολογία 39]

2.  Η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τα εξής:

α)  την ανάπτυξη και λειτουργία των κοινών στοιχείων που ορίζονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12,

β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, την κυβερνοανθεκτικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους, [Τροπολογία 40]

γ)  τον συντονισμό, σε ενωσιακό επίπεδο, ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο την προώθηση και την υλοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο,

δ)  τον συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους με τρίτους, εξαιρουμένων των δράσεων που προορίζονται για την κάλυψη των εθνικών απαιτήσεων,

ε)  τον συντονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με άλλες συναφείς δράσεις που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ενωσιακό επίπεδο,

εα)   την αποτελεσματική και ταχεία επικοινωνία με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης των ηλεκτρονικών συστημάτων της Ένωσης, [Τροπολογία 41]

εβ)   την έγκαιρη και διαφανή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την υλοποίηση συστημάτων ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ιδιαίτερα σχετικά με τις καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του ενωσιακού στοιχείου και των εθνικών στοιχείων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα εν λόγω στοιχεία. [Τροπολογία 42]

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδίως για τα εξής:

α)  την ανάπτυξη και λειτουργία των εθνικών στοιχείων που ορίζονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12,

β)  τον συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, της ανάπτυξης και λειτουργίας των εθνικών στοιχείων ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων,

γ)  τον συντονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με άλλες συναφείς δράσεις που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο,

δ)  την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι αντίστοιχες οικείες αρχές ή οι οικείοι οικονομικοί φορείς τους να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα, [Τροπολογία 43]

ε)  την υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Άρθρο 12

Πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία (ΠΣΣ-Τ)

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση και επικαιροποίηση πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τον τομέα των τελωνείων στο οποίο απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, ή τμήμα αυτού συστήματος, ταξινομείται ως: [Τροπολογία 65]

α)  κοινό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως ότι είναι κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας, και εξορθολογισμού και αξιοπιστίας· [Τροπολογία 45]

β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του, για παράδειγμα ως τμήμα έργου συνεργατικής ανάπτυξης ΤΠ από ομάδα κρατών μελών· [Τροπολογία 46]

γ)  ή συνδυασμός και των δύο.

2.  Το ετήσιο στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία περιλαμβάνει επίσης δράσεις καινοτομίας και πιλοτικές δράσεις, καθώς και τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία υποστήριξης που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με προβλεπόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. [Τροπολογία 47]

4.  Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις προόδου σχετικά με την υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι εν λόγω ετήσιες εκθέσεις βασίζονται σε προκαθορισμένο μορφότυπο.

5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με αναγκαίες προσαρμογές ή με καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδίου, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση. [Τροπολογία 48]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13

Πρόγραμμα εργασίας

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων Τα πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 108 110 του δημοσιονομικού κανονισμού εγκρίνονται για τους σκοπούς του προγράμματος. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ιδιαίτερα, τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδίου. Ορίζουν επίσης λεπτομερώς την περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που δεσμεύεται για κάθε δράση καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. [Τροπολογία 66]

2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας τα πολυετή προγράμματα εργασίας. [Τροπολογία 67]

2α.   Τα πολυετή προγράμματα εργασιών αξιοποιούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα προγράμματα. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις. [Τροπολογία 52]

2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος με γνώμονα την επίτευξη των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. [Τροπολογία 53]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος και τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα και ολοκληρωμένα, και επίσης συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές και συναφείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις. [Τροπολογία 54]

Άρθρο 15

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διεξάγεται αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος. [Τροπολογία 55]

2α.   Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα πορίσματα που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του. [Τροπολογία 56]

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται αναφέρεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος. [Τροπολογία 57]

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα διδάγματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 16

Λογιστικοί έλεγχοι και έρευνες

Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF και της ΕΡΡΟ, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(20). [Τροπολογία 59]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. [Τροπολογία 68]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 69]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 2 και του άρθρου 14 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 70]

Άρθρο 18

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή καλούμενη στο εξής «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία». Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 71]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 60]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και για τα αποτελέσματα του που επιτυγχάνονται από τις εν λόγω χρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στη εταιρική θεσμική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται καθορίζονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 20

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2.  Η απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013.

3.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Μη εξαντλητικός κατάλογος δυνατών μορφών δράσεων

που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και δ)

Οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και δ) μπορούν να πάρουν, μεταξύ άλλων, τις εξής μορφές:

α)  Όσον αφορά τις συναντήσεις και τις παρεμφερείς ειδικές εκδηλώσεις:

–  σεμινάριο και εργαστήριο, στο οποίο παρίστανται εν γένει όλες οι χώρες, πραγματοποιούνται παρουσιάσεις και οι συμμετέχοντες επιδίδονται σε εκτεταμένη συζήτηση και δραστηριότητα σχετικά με συγκεκριμένο θέμα,

–  επίσκεψη εργασίας, που διοργανώνεται με σκοπό να παρασχεθεί στους υπαλλήλους η δυνατότητα να αποκτήσουν ή να αυξήσουν την εμπειρογνωμοσύνη ή τις γνώσεις τους σε τελωνειακά θέματα·

β)  Όσον αφορά τη διαρθρωμένη συνεργασία βάση έργων:

–  ομάδα έργου, η οποία απαρτίζεται κατά κανόνα από περιορισμένο αριθμό χωρών και λειτουργεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα για την επιδίωξη προκαθορισμένου στόχου με σαφώς καθορισμένο αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού ή της συγκριτικής ανάλυσης,

–  ειδική ομάδα, ήτοι διαρθρωμένες μορφές συνεργασίας, με μόνιμο ή μη χαρακτήρα, στις οποίες αξιοποιείται η ομαδική εμπειρογνωμοσύνη για την άσκηση καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς ή την εκτέλεση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με τη στήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών συνεργασίας, διοικητικής βοήθειας και διευκολύνσεων υποδομών και εξοπλισμού,

–  δραστηριότητα παρακολούθησης, που διενεργείται από κοινές ομάδες υπαλλήλων της Επιτροπής και των επιλέξιμων αρχών, για την ανάλυση τελωνειακών πρακτικών, τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών στην εφαρμογή των κανόνων και, όπου απαιτείται, τη διατύπωση προτάσεων για την προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων και μεθόδων εργασίας·

γ)  Όσον αφορά τις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων:

–  κοινή εκπαίδευση ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης για τη στήριξη της αναβάθμισης των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων οι οποίες σχετίζονται με τα τελωνεία,

–  τεχνική υποστήριξη με στόχο τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας και των εργασιών των τελωνειακών αρχών με την καθιέρωση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δείκτες

Ειδικός στόχος: Στήριξη της εκπόνησης και της ενιαίας εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας και της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της ανάπτυξης και λειτουργίας των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για τα τελωνεία.

1.  Ανάπτυξη ικανοτήτων (όσον αφορά τη διοίκηση, τους υπαλλήλους και τις ΤΠ):

1.  Δείκτης εφαρμογής και υλοποίησης της νομοθεσίας και πολιτικής της Ένωσης (Αριθμός των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος που οργανώνονται στον συγκεκριμένο τομέα και συστάσεις που εκδίδονται μετά τις δράσεις αυτές)

2.  Δείκτης μάθησης (χρησιμοποιηθείσες ενότητες μάθησης· αριθμός των υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν· βαθμολόγηση της ποιότητας από τους συμμετέχοντες)

3.  Διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων (σε ποσοστό του χρόνου)

4.  Διαθεσιμότητα του κοινού δικτύου επικοινωνίας (σε ποσοστό του χρόνου)

5.  Χρήση βασικών ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που έχουν ως στόχο την αύξηση της διασυνδεσιμότητας και τη μετάβαση σε μια τελωνειακή ένωση χωρίς χαρτί (αριθμός μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν και διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν)

6.  Ποσοστό ολοκλήρωσης του ΕΤΚ (ποσοστό των οροσήμων που έχουν επιτευχθεί για την εφαρμογή των συστημάτων του ΕΤΚ)

2.  Ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωση:

1.  Δείκτης αξιοπιστίας της συνεργασίας (βαθμός δικτύωσης που επιτεύχθηκε, αριθμός διά ζώσης συναντήσεων, αριθμός ομάδων διαδικτυακής συνεργασίας)

2.  Δείκτης βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών (αριθμός των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος που οργανώνονται στον συγκεκριμένο τομέα· ποσοστό των συμμετεχόντων που αξιοποίησαν εργασιακή πρακτική / κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν με τη στήριξη του προγράμματος)

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 45.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0008).
(3)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 45.
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).
(6)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(7)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(8)COM(2016)0605. Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(9)Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.
(10)COM(2010)0700.
(11)Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(13)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(14) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(15)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(16)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(17)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(18)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(19)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).


Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I
PDF 119kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))
P8_TA(2019)0386A8-0473/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0209),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0151/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0473/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013

P8_TC1-COD(2018)0103


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 35.


Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I
PDF 123kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0345/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0247/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0264


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 14 παράγραφος 2 όσον αφορά τη συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών, η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και τις σχετικές αιτιολογικές σκέψεις (12 και 33). Μεταξύ άλλων, θα ενταθεί η συνεργασία στους τομείς των στατιστικών τεχνικών, της μεθοδολογίας, της ποιότητας, των νέων εργαλείων και των πηγών δεδομένων.


Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων ***I
PDF 125kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός ETIAS], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0793) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2018)0478),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 74 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0294/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0347/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2017)0351


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/817.)

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 48.


Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) ***I
PDF 127kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του [κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac]], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))
P8_TA(2019)0389A8-0348/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0794) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2018)0480),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 74, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0293/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0348/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816

P8_TC1-COD(2017)0352


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/818.)

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 48.


Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I
PDF 123kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))
P8_TA(2019)0390A8-0040/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0303),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 74 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0184/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Νοεμβρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0040/2019),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2018)0153


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1240.)

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια ***I