Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - StrasburguVerżjoni finali
L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I
 L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***
 L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***I
 Ftehim bejn l-UE u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru ***
 Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda ***
 Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan
 Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Ivana Maletić
 Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni ***I
 Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (Direttiva) ***I
 L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (Regolament) ***I
 Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) ***I
 Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva) ***I
 Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) ***I
 Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I
 Titoli koperti minn bonds sovrani ***I
 Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji ***I
 Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ***I
 Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I
 Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) ***I
 Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) ***I
 Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I
 L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I
 Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I
 Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju ***I
 Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***I
 L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I
 L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I
 It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi ***I
 L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi ***I
 Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u viża ***I
 Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I
 Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni ***I
 Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom ***I

L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I
PDF 236kWORD 77k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0307),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0182/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0395/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali

P8_TC1-COD(2018)0154


(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(1),

Billi:

(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(2) jistabbilixxi qafas legali komuni u komparabbli għall-istatistika Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali.

(2)  Sabiex twieġeb għall-ħtiġijiet ġodda fl-Unjoni għall-istatistika dwar l-asil il-migrazzjoni u l-migrazzjoni magħżulal-protezzjoni internazzjonali, u filwaqt li jitqies li l-karatteristiċi tal-migrazzjoni tal-movimenti migratorji huma soġġetti li jinbidlu malajr, hemm il-ħtieġa ta’ qafas li jippermetti tweġiba malajr għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu fir-rigward tal-istatistika dwar l-asil il-migrazzjoni u l-migrazzjoni magħżulal-protezzjoni internazzjonali. [Em. 1]

(2a)  Minħabba n-natura li qed tinbidel kontinwament u n-natura diversa tal-flussi migratorji attwali, hija meħtiega dejta statistika komprensiva u komparabbli diżaggregata skont il-ġeneru dwar il-popolazzjoni tal-migranti sabiex ikun hemm fehim tar-realtà tas-sitwazzjoni, jiġu identifikati l-vulnerabbiltajiet u l-inugwaljanzi, u dawk li jfasslu l-politika jingħataw dejta u informazzjoni affidabbli biex jiddefinixxu politiki pubbliċi futuri. [Em. 2]

(3)  Sabiex l-Unjoni tingħata appoġġ biex twieġeb b'mod effettiv għall-isfidi li jirriżultaw mill-migrazzjoni u biex tiżviluppa politiki sensittivi għall-kwistjonijiet tal-ġeneru u politiki bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem, hemm il-ħtieġa ta' dejta ta' frekwenza ta' darbtejn fis-sena dwar il-asil migrazzjoni u l-migrazzjoniprotezzjoni internazzjonali magħżula. [Em. 3]

(4)  L-istatistika dwar il-asilmigrazzjoni u l-migrazzjoniprotezzjoni internazzjonali magħżula hija fundamentali għall-istudju, id-definizzjoni u l-evalwazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' politiki, b'mod partikolari fir-rigward tat-tweġibiet dwar il-wasla ta' persuni li qed jfittxu l-protezzjoni fl-Ewropa, bil-għan li jiġu miksuba l-aħjar soluzzjonijiet. [Em. 4]

(4a)  L-istatistika dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali hija essenzjali biex ikollna idea ġenerali tal-movimenti migratorji fi ħdan l-Unjoni u biex tkun tista' ssir applikazzjoni xierqa mill-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni b'rispett għad-drittijiet fundamentali, kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (‘il-Karta’) u fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. [Em. 5]

(4b)  Il-persekuzzjoni abbażi tal-ġeneru tikkostitwixxi raġuni biex wieħed jitlob u jingħata protezzjoni internazzjonali. Jenħtieġ li l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali u tal-Unjoni jiġbru l-istatistika dwar l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali abbażi ta' ġeneru, inkluża l-vjolenza sessista. [Em. 6]

(5)  Sabiex tkun żgurata l-kwalità, u, b’mod partikolari, l-komparabbiltà, tad-dejta pprovduta mill-Istati Membri, u biex ikunu jistgħu jinġabru ħarsiet ġenerali affidabbli fil-livell tal-Unjoni, id-dejta użata jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-istess kunċetti, u jenħtieġ li tirreferi għall-istess data jew perjodu ta’ referenza.

(6)  Id-dejta pprovduta dwar il-asilmigrazzjoni u l-migrazzjoniprotezzjoni internazzjonali magħżula jenħtieġ li tkun konsistenti mal-informazzjoni rilevanti miġbura skont ir-Regolament (KE) Nru 862/2007.

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(3) jipprovdi qafas ta’ referenza għall-istatistika Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali. B’mod partikolari, dan jirrikjedi konformità mal-prinċipji tal-indipendenza professjonali, tal-imparzjalità, tal-oġġettività, tal-affidabbiltà, tal-kunfidenzjalità tal-istatistika, u tal-kosteffettività.

(8)  Meta jiżviluppaw, jipproduċu u jiddisseminaw statistika Ewropea, l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali u dawk Ewropej, u fejn applikabbli, awtoritajiet nazzjonali u reġjonali rilevanti oħra, jenħtieġ li jqisu l-prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea, kif rivedut u aġġornat mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika fit-28 ta’ Settembru 2011.

(9)  L-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jirrevedi u jlesti r-regoli komuni eżistenti għall-ġbir u l-kompilazzjoni tal-istatistika Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri filwaqt li jaġixxu waħedhom. Mminflok, għal raġunijiet ta’ armonizzazzjoni u komparabbiltà, jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk L-UE tista’ tadotta miżuri xierqa, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(9a)  Sabiex jinkisbu l-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 862/2007, jenħtieġ li jiġu allokati biżżejjed riżorsi finanzjarji għall-ġbir, l-analiżi u t-tixrid ta' statistika nazzjonali u tal-Unjoni ta' kwalità għolja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali, b'mod partikolari billi jiġu appoġġati azzjonijiet f'dak ir-rigward skont ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4). [Em. 7]

(10)  Dan ir-Regolament jiggarantixxi d-dritt ta' rispett għall-ħajja privata u tal-familja, għall-protezzjoni tad-dejta personali, in-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi kif stabbilit fl-Artikoli 7 u 8, 8, 21 u 23 tal-Karta u skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5).

(10a)  Jenħtieġ li l-ġbir ta' dejta diżaggregata skont il-ġeneru jippermetti li jiġu identifikati u analizzati l-vulnerabbiltajiet u l-kapaċitajiet speċifiċi tan-nisa u l-irġiel, filwaqt li jiżvela d-diskrepanzi u l-inugwaljanzi. Id-dejta dwar il-migrazzjoni sensittiva għall-kwistjonijiet tal-ġeneru għandha l-potenzjal li tippromwovi ugwaljanza akbar u toffri opportunitajiet għal gruppi żvantaġġati. L-istatistika dwar il-migrazzjoni jenħtieġ li tqis ukoll il-varjabbli bħall-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali biex tiġbor dejta dwar l-esperjenzi tal-persuni LGBTQI+ u l-inugwaljanzi fil-proċessi tal-migrazzjoni u l-asil. [Em. 9]

(11)  BiexSabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament (KE) Nru 862/2007, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tad-diżaggregazzjonijiettal-istabbiliment tar-regoli dwar il-formati adegwati għat-trażmissjoni tad-dejta. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill((6)). [Em. 10]

(11a)  Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi teknoloġiċi u ekonomiċi, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti bi qbil mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-Regolament emendatorju (KE) Nru 862/2007 bil-għan li jiġu aġġornati ċerti definizzjonijiet u biex dan jiġi ssupplimentat biex jiġu stabbiliti r-raggruppamenti ta' data u d-diżaggregazzjonijiet addizzjonali u biex jiġu stabbiliti regoli dwar il-preċiżjoni u standards ta' kwalità. Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(7). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. [Em. 11]

(11b)  Il-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 862/2007 jirrikjedi li jiġi evalwat f'intervalli regolari. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-istatistika kkompilata skont ir-Regolament (KE) Nru 862/2007, kif ukoll il-kwalità u l-forniment fil-ħin tagħha, għall-fini tas-sottomissjoni tar-rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Jenħtieġ li ssir konsultazzjoni mill-qrib mal-atturi kollha involuti fil-ġbir tad-dejta dwar l-asil, inklużi l-aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali u mhux governattivi oħra rilevanti. [Em. 12]

(12)  Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(13)  Il-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika ġie kkonsultat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 huwa emendat kif ġej:

(-1)  fl-Artikolu 1, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(c) il-proċeduri u l-proċessi ġudizzjarji u amministrattivi fl-Istati Membri relatati mal-immigrazzjoni, l-għoti tal-permess għar-residenza, iċ-ċittadinanza, l-ażil u forom l-oħrajn ta' protezzjoni internazzjonali, id-dħul, ir-residenza u r-ritorn irregolari." [Em. 13]

"

(-1a)  L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-punt (j) huwa sostitwit b'dan li ġej"

‘(j) ‘applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali" tfisser l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali kif definita fil- punt (h) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8);’; [Em. 14]

"

(b)  fil-paragrafu 1, il-punt (k) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(k) "stat ta' refuġjat" tfisser stat ta' refuġjat kif definit fil-punt (e) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/95/UE; "’; [Em. 15]

"

(c)  fil-paragrafu 1, il-punt (l) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(l) ‘stat ta' protezzjoni sussidjarja" tfisser stat ta' protezzjoni sussidjarja kif definit fil-punt (g) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/95/UE;’; [Em. 16]

"

(d)  fil-paragrafu 1, il-punt (m) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(m) “membri tal-familja" tfisser membri tal-familja kif definiti fil-punt(g) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);’; [Em. 17]

"

(e)  fil-paragrafu 1, il-punt (o) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(o) minorenni mhux akkumpanjat" tfisser minorenni kif definit fil-punt (l) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/95/UE;’; [Em. 18]

"

(f)  fil-paragrafu 1, il-punt (p) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(p) ‘fruntieri esterni" tfisser fruntieri esterni kif definiti fil-punt 2 l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10);’; [Em. 19]

"

(g)  fil-paragrafu 1, il-punt (q) huwa sostitwit b'dan li ġej"

‘(q) “ċittadini ta' pajjiż terz li jkunu ġew miċħuda d-dħul" tfisser ċittadini ta' pajjiżi terzi li jiġu mċaħħda d-dħul fil-fruntiera esterna minħabba li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet kollha ta' dħul stabbiliti fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2016/399 u ma jiffurmawx parti mill-kategoriji ta' persuni msemmija fl-Artikolu 6(5) ta' dak ir-Regolament;”; [Em. 20]

"

(h)  fFil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

‘(sa) "tneħħija" tfisser tneħħija kif definit fil-punt 5 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill”(11);’; [Em. 21]

"

(i)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

‘(sb) "tluq volontarju" tfisser tluq volontarju kif definit fil-punt 8 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/115/KE;"; [Em. `22]

"

(j)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

‘(sc) "ritorn volontarju assistit" tfisser tluq volontarju kif definit fil-punt 8 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/115/KE appoġġat minn assistenza loġistika, finanzjarja jew materjali oħra.”; [Em. 23]

"

(k)  il-paragrafu 3 huwa mħassar. [Em. 24]

(-1b)  L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘Artikolu 3

Statistika dwar il-migrazzjoni internazzjonali, popolazzjoni abitwalment residenti u l-akkwist taċ-ċittadinanza

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bi statistika dwar in-numri ta':

   (a) immigranti deħlin fit-territorju tal-Istat Membru, imqassma kif ġej:
   (i) gruppi skont iċ-ċittadinanza skont l-età u l-ġeneru;
   (ii) gruppi skont il-pajjiż ta' twelid skont l-età u l-ġeneru;
   (iii) gruppi skont il-pajjiż tar-residenza abitwali preċedenti skont l-età u l-ġeneru;
   (b) emigranti ħerġin mit-territorju tal-Istat Membru, imqassma kif ġej:
   (i) gruppi ta' ċittadinanzi;
   (ii) skont l-età;
   (iii) skont il-ġeneru;
   (iv) skont gruppi ta' pajjiżi tar-residenza abitwali sussegwenti;
   (c) persuni li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-Istat Membru fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza, imqassma kif ġej:
   (i) gruppi skont iċ-ċittadinanza skont l-età u l-ġeneru;
   (ii) gruppi skont il-pajjiż ta' twelid skont l-età u l-ġeneru;
   (d) persuni li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju tal-Istat Membru u li kisbu, matul il-perjodu ta' referenza, iċ-ċittadinanza tal-Istat Membru u li qabel kellhom iċ-ċittadinanza ta' Stat Membru ieħor jew ta' pajjiż terz jew li qabel kienu mingħajr Stat, imqassma skont l-età u l-ġeneru, u skont iċ-ċittadinanza preċedenti tal-persuni kkonċernati u skont jekk il-persuna kinitx preċedentement mingħajr Stat.
   (da) persuni li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju tal-Istat Membru u li matul is-sena ta' referenza jkunu kisbu permess ta' residenza għal żmien twil, diżaggregati skont l-età u l-ġeneru.

2.  L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma' perjodi ta' referenza ta' sena kalendarja waħda u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. L-ewwel sena ta' referenza għandha tkun l-2020."; [Em. 25]

"

(1)  L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fil-paragrafu 1, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej"

‘(c) applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali li jkunu ġew irtirati matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont it-tip ta' rtirar;’; [Em. 26]

"

(a)  fil-paragrafu 1, il-punti li ġejjin huma miżjuda:"

“(d) persuni li ssottomettew applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li ġew inklużi f’applikazzjoni ta’ din ix-xorta bħala membri tal-familja matul il-perjodu ta’ referenza u li applikaw għall-protezzjoni internazzjonali għall-ewwel darba.”

   (da) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li jkunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li kellhom l-applikazzjonijiet tagħhom pproċessati skont il-proċedura aċċellerata msemmija fl-Artikolu 31(8) tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12); [Em. 27]
   (db) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li l-applikazzjonijiet tagħhom ġew ipproċessati skont il-proċedura fuq il-fruntiera msemmija fl-Artikolu 43 tad-Direttiva 2013/32/UE matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 28]
   (dc) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li jkunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membri tal-familja u li ġew eżentati minn proċedura aċċellerata jew mill-proċedura fuq il-fruntiera bi qbil mal-Artikoli 24(3) u 25(6) tad-Direttiva 2013/32/UE; [Em. 29]
   (dd) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali mingħajr ma jkunu ġew irreġistrati fil-Eurodac kif imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13); [Em. 30]
   (de) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membri tal-familja matul il-perjodu ta' referenza li jistgħu jippreżentaw evidenza dokumentata li tista' tgħin biex tiġi stabbilita l-identità tagħhom; [Em. 31]
   (df) persuni li ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 40 tad-Direttiva 2013/32/UE jew li ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membri tal-familja matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 32]
   (dg) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li jkunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja matul il-perjodu ta' referenza u li jinsabu f'detenzjoni bi qbil mad-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14) fi tmiem il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont ix-xahar li fih dawk il-persuni tpoġġew f'detenzjoni u r-raġunijiet għad-detenzjoni; [Em. 33]
   (dh) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw id-detenzjoni tagħhom skont id-Direttiva 2013/33/UE matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 34]
   (di) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw alternattiva għad-detenzjoni skont id-Direttiva 2013/33/UE matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont it-tip ta' alternattiva, kif ġej:
   (i) rappurtar;
   (ii) depożitu ta' garanzija finanzjarja;
   (iii) obbligu li wieħed joqgħod f'post assenjat;
   (iv) tip ieħor ta' alternattiva għad-detenzjoni; [Em. 35]
   (dj) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja matul il-perjodu ta' referenza u li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw alternattiva għad-detenzjoni skont id-Direttiva 2013/33/UE fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont ix-xahar li fih dawk il-persuni ġew ordnati alternattiva għad-detenzjoni, id-deċiżjoni jew l-att amministrattivi jew ġudizzjarji li ġew stabbiliti kontra dawn il-persuni, u diżaggregati wkoll skont it-tip ta' alternattiva, kif ġej
   (i) rappurtar;
   (ii) depożitu ta' garanzija finanzjarja;
   (iii) obbligu li wieħed joqgħod f'post assenjat;
   (iv) tip ieħor ta' alternattiva għad-detenzjoni; [Em. 36]
   (dk) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali u li jkunu għaddew minn valutazzjoni tal-età matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 37]
   (dl) deċiżjonijiet dwar il-valutazzjonijiet fuq l-età tal-applikanti, diżaggregati kif ġej:
   (i) valutazzjonijiet li jikkonkludu li l-applikant huwa minorenni;
   (ii) valutazzjonijiet li jikkonkludu li l-applikant huwa adult;
   (iii) valutazzjonijiet inkonklużivi jew abbandunati; [Em. 38]
   (dm) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li jkunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li ġew identifikati bħala li jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali bi qbil mal-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/32/UE jew bħala applikanti li jeħtieġu akkoljenza speċjali skont it-tifsira tal-punt(k) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/33/UE matul il-perjodu ta' referenza;[Em. 39]
   (dn) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li jkunu bbenefikaw minn assistenza legali mingħajr ħlas skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2013/32/UE matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregata skont il-proċeduri fl-ewwel u fit-tieni istanzi; [Em. 40]
   (do) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew ikunu ġew inklużi f'tali applikazzjoni bħala membru tal-familja u li jkunu bbenefikaw minn kundizzjonijiet materjali ta' akkoljenza li jipprovdu lill-applikanti standard ta' għajxien xieraq, skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2013/33/UE fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza; [Em. 41]
   (dp) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali bħala minorenni mhux akkumpanjati u li għalihom ikun inħatar rappreżentant skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2013/32/UE matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 42]
   (dq) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali li jkunu ġew rikonoxxuti bħala minorenni mhux akkumpanjati u li jkun ingħatalhom aċċess għas-sistema tal-edukazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2013/33/UE matul il-perjodu ta' referenza; [Em. 43]
   (dr) persuni li jkunu ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali, li jkunu ġew rikonoxxuti bħala minorenni mhux akkumpanjati u li jkunu ġew kollokati skont l-Artikolu 31(3) tad-Direttiva 2011/95/UE matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont ir-raġunijiet għall-kollokament. [Em. 44]
   (ds) l-għadd medju ta' minorenni mhux akkumpanjati għal kull gwardjan matul il-perjodu ta' referenza;’; [Em. 45]

"

(b)  L-aħħar subparagrafu tal-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Din l-istatistika għandha tkun diżaggregata skont l-età u s-sess,l-ġeneru u skont iċ-ċittadinanza tal-persuni konċernati, u skont il-minorenni mhux akkumpanjati. Għandha tkun relatata mal-perjodi ta’ referenza ta’ xahar kalendarju u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien xahrejn mit-tmiem tax-xahar ta’ referenza. L-ewwel xahar ta’ referenza għandu jkun Jannar 2020.” [Em. 46]

"

(ba)  Fil-paragrafu 2, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej"

‘(a) persuni koperti minn deċiżjonijiet tal-ewwel istanza li jiċħdu applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati kif ġej:

   (i) deċiżjonijiet li jikkunsidraw l-applikazzjonijiet bħala inammissibbli, li jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġuni għall-inammissibbiltà;
   (ii) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala bla bażi;
   (iii) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala manifestament bla bażi skont il-proċedura regolari, li jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġuni għaċ-ċaħda;
   (iv) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala manifestament bla bażi skont il-proċedura aċċellerata, li jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġuni għall-aċċellerazzjoni u r-raġuni għaċ-ċaħda;
   (v) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet minħabba li l-applikant ikun eliġibbli għall-protezzjoni fi ħdan il-pajjiż ta' oriġini tiegħu jew tagħha skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2011/95/UE;’; [Em. 47]

"

(bb)  Fil-paragrafu 2, il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(b) persuni koperti minn deċiżjonijiet tal-ewwel istanza, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, li jagħtu, jirrevokaw, itemmu jew jiċħdu li jġeddu l-istatus ta' rifuġjat għal raġunijiet ta' waqfien, esklużjoni jew għal raġunijiet oħra; deċiżjonijiet meħuda dwar il-waqfien jew l-esklużjoni għandhom jiġu diżaggregati ulterjorment skont il-bażi speċifika li fuqha huwa bbażat il-waqfien jew l-esklużjoni;’; [Em. 48]

"

(bc)  Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(c) persuni koperti minn deċiżjonijiet tal-ewwel istanza, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, li jagħtu, jirrevokaw, itemmu jew jirrifjutaw li jġeddu l-istat ta' protezzjoni sussidjarja għal raġunijiet ta' waqfien, esklużjoni jew għal raġunijiet oħra; deċiżjonijiet meħuda dwar il-waqfien jew l-esklużjoni għandhom jiġu diżaggregati ulterjorment skont il-bażi speċifika li fuqha huwa bbażat il-waqfien jew l-esklużjoni;’; [Em. 49]

"

(bd)  Fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:"

“(ea) persuni koperti b'deċiżjonijiet tal-ewwel istanza li jnaqqsu jew jirtiraw il-kundizzjonijiet materjali ta' akkoljenza, meħuda minn korpi amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont it-tip ta' deċiżjoni, id-durata tat-tnaqqis jew tal-irtirar u skont ir-raġuni." [Em. 50]

"

(c)  Fil-paragrafu 2, l-aħħar subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Din l-istatistika għandha tkun diżaggregata skont l-età u s-sess, u skont iċ-ċittadinanza tal-persuni konċernati, u skont il-minorenni mhux akkumpanjati. Għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ tliet xhur kalendarji u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien xahrejn mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jkun Jannar-Marzu 2020.

Din l-istatistika għandha tiġi diżaggregata wkoll skont id-deċiżjonijiet meħuda wara intervista personali u d-deċiżjonijiet meħuda mingħajr intervista personali. L-istatistika dwar id-deċiżjonijiet meħuda wara intervista personali għandha tiġi diżaggregata wkoll skont l-intervisti personali fejn l-applikant ikun irċieva s-servizzi ta' interpretu, u intervisti personali fejn l-applikant ma jkunx irċieva s-servizzi ta' interpretu.”; [Em. 51]

"

(d)  Fil-paragrafu 3, il-punt (a) huwa mħassar.

(da)  Fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

‘(b) persuni koperti minn deċiżjonijiet finali li jiċħdu applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati kif ġej:

   i) persuni koperti minn deċiżjonijiet finali li jiċħdu applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati kif ġej:
   (ii) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala bla bażi;
   (iii) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala manifestament bla bażi skont il-proċedura regolari, li jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġuni għaċ-ċaħda;
   (iv) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet bħala manifestament bla bażi skont il-proċedura aċċellerata, li jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġuni għall-aċċellerazzjoni u r-raġuni għaċ-ċaħda;
   (v) deċiżjonijiet li jiċħdu l-applikazzjonijiet għar-raġuni li l-applikant huwa eliġibbli għall-protezzjoni fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu jew tagħha skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2011/95/UE;”; [Em. 52]

"

(db)  fil-paragrafu 3, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

“(c) persuni koperti minn deċiżjonijiet finali meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, li jagħtu, jirrevokaw, itemmu jew jiċħdu li jġeddu l-istat ta' rifuġjat abbażi ta' waqfien, esklużjoni jew għal raġunijiet oħra; deċiżjonijiet meħuda dwar il-waqfien jew l-esklużjoni għandhom jiġu diżaggregati ulterjorment skont il-bażi speċifika li fuqha huwa bbażat il-waqfien jew l-esklużjoni;”; [Am. 53]

"

(dc)  fil-paragrafu 3, il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

“(d) persuni koperti minn deċiżjonijiet finali meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, li jagħtu, jirrevokaw, itemmu jew jiċħdu li jġeddu l-istat ta' protezzjoni sussidjarja abbażi ta' waqfien, esklużjoni jew għal raġunijiet oħra; deċiżjonijiet meħuda dwar il-waqfien jew l-esklużjoni għandhom jiġu diżaggregati ulterjorment skont il-bażi speċifika li fuqha huwa bbażat il-waqfien jew l-esklużjoni;”; [Em. 54]

"

(dd)  fil-paragrafu 3, se jiżdied il-punt li ġej:"

“(ga) persuni koperti b'deċiżjonijiet finali li jnaqqsu jew jirtiraw il-kundizzjonijiet materjali ta' akkoljenza, meħuda minn korpi amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont it-tip ta' deċiżjoni, id-durata tat-tnaqqis jew tal-irtirar u skont ir-raġuni."; [Em. 55]

"

(e)  fil-paragrafu 3, l-aħħar subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“L-istatistika fil-punti (b), (c), (d), (e), (f) u (g) għandha tiġi diżaggregata skont l-età u s-sess u skont iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati, u skont il-minorenni mhux akkumpanjati. Addizzjonalment, għall-punt (g), l-istatistika għandha tiġi diżaggregata skont il-pajjiż ta’ residenza u skont it-tip ta’ deċiżjoni dwar l-asil. Għandha tkun relatata mal-perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2020.”

"

(ea)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"3a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) statistika dwar it-tul ta' żmien tal-appelli, f'jiem kalendarji, minn meta jiġi ppreżentat l-appell sa meta tittieħed deċiżjoni fl-ewwel istanza dwar l-appell."; [Em. 57]

"

(f)  fil-paragrafu 4, il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“(d) in-numru ta’ trasferimenti bħala riżultat tad-deċiżjonijiet msemmija fil-punti (c) u (h);”

"

(g)  fil-paragrafu 4, jiżdiedu l-punti li ġejjin:"

“(f) in-numru ta’ talbiet ta’ eżaminazzjoni mill-ġdid biex jieħdu lura u jieħdu ħsieb persuna li qed tfittex l-asil;”

   (g) id-dispożizzjonijiet li fuqhom huma bbażati t-talbiet msemmija fil-punt (f);
   (h) id-deċiżjonijiet meħudin bħala tweġiba għat-talbiet msemmija fil-punt (f).”

"

(h)  fil-paragrafu 4, l-aħħar subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

Din l-istatistika għandha tkun diżaggregata skont l-età u l-ġeneru, u skont iċ-ċittadinanza tal-persuni konċernati, u skont il-minorenni mhux akkumpanjati. Din l-istatistika għandha tkun relatata ma' perjodi ta' referenza ta' sena kalendarja xahar kalendarju u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta' referenza. L-ewwel sena perjodu ta' referenza għandha tkun l-għandu jkun Jannar 2020.” [Em. 58]

"

(ha)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

“4a. L-istatistika msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandha tiġi diżaggregata skont ix-xahar ta' sottomissjoni tal-applikazzjoni”; [Em. 59]

"

(1a)  L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Statistika dwar il-prevenzjoni ta' dħul jew residenza irregolari"; [Em. 60]

"

(b)  fil-paragrafu 1, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej"

"(a) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ġew miċħuda d-dħul fit-territorju tal-Istat Membru fil-fruntiera esterna, diżaggregati skont l-età, il-ġeneru u ċ-ċittadinanza; "; [Em. 61]

"

(c)  fil-paragrafu 1, il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(b) ċittadini ta' pajjiżi terzi misjuba preżenti irregolarment fit-territorju tal-Istat Membru skont il-liġijiet nazzjonali relatati mal-immigrazzjoni."; [Em. 62]

"

(d)  fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"L-istatistika taħt punt (b) għandha tkun imqassma skont l-età u l-ġeneru, iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati, u r-raġunijiet għall-qbid u l-post tal-qbid tagħhom."; [Em. 63]

"

(2)  L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bi statistika dwar:

   (-a) in-numru ta' applikazzjonijiet imressqa għal permessi ta' residenza għall-ewwel darba minn ċittadini ta' pajjiżi terzi, diżaggregati skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni għall-permess li qed jintalab, skont l-età u skont il-ġeneru; [Em. 64]
   (-aa) in-numru ta' applikazzjonijiet miċħuda għal permessi ta' residenza għall-ewwel darba mressqa minn ċittadini ta' pajjiżi terzi, diżaggregati skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni li għaliha qed jintalab il-permess, skont l-età u skont il-ġeneru; [Em. 65]
   (-ab) in-numru ta' applikazzjonijiet għal permess ta' residenza li jibdlu l-istatus tal-immigrazzjoni jew ir-raġuni li għaliha ġiet irrifjutata r-residenza matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregat skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni li għaliha l-permess ġie rrifjutat, skont l-età u l-ġeneru; [Em. 66]
   (a) in-numru ta’ permessi ta’ residenza maħruġa lil persuni li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi, diżaggregat kif ġej:
   (i) permessi maħruġa matul il-perjodu ta’ referenza li bih il-persuna tkun qed tingħata l-permess sabiex tirrisjedi għall-ewwel darba, diżaggregati skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni għall-ħruġ tal-permess, skont it-tul tal-validità tal-permess, skont l-età u skont is-sessil-ġeneru ; [Em. 67]
   (ii) permessi maħruġa matul il-perjodu ta’ referenza u mogħtija meta persuna tkun qed tibdel l-istat tal-immigrazzjoni jew ir-raġuni għala trid tibqa’, diżaggregati skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni għall-ħruġ tal-permess, skont it-tul tal-validità tal-permess, skont l-età u skont is-sessil-ġeneru ; [Em. 68]
   (iii) permessi validi fit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza (in-numru tal-permessi maħruġa, mhux irtirati u mhux skaduti), diżaggregati skont iċ-ċittadinanza, skont ir-raġuni tal-ħruġ tal-permess, skont it-tul tal-validità tal-permess, skont l-età u skont is-sessil-ġeneru ; [Em. 69]
   (b) in-numru ta’ residenti fit-tul, fit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, diżaggregat skont iċ-ċittadinanza, skont l-età u skont is-sessil-ġeneru.” [Em. 70]

Għall-istatistika skont il-punti (-a), (-aa) u (a), il-permessi maħruġa għal raġunijiet ta' familja għandhom jiġu diżaggregati ulterjorment skont ir-raġunijiet u skont l-istatus tal-isponsor taċ-ċittadin ta' pajjiż terz.’; [Em. 71]

"

(b)  Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2020.”

"

(3)  L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(-a)  Fil-paragrafu 1, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:"

“(a) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiż terz misjuba f'sitwazzjoni irregolari fit-territorju tal-Istat Membru u li jkunu suġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattiv jew ġudizzjarju li jattestaw jew jiddikjaraw li r-residenza tagħhom hija irregolari u li jimponu obbligu sabiex iħallu t-territorju tal-Istat Membru, imqassam skont iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati u r-raġunijiet għad-deċiżjoni;”; [Em. 72]

"

(-aa)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal dan il-punt li ġej:"

"(aa) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi msemmija fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu li huma soġġetti għal deċiżjoni jew att ta' projbizzjoni fuq id-dħul amministrattivi msemmija fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/115/KE fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati;”; [Em. 73]

"

(-ab)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ab) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja jew għal att li jordna d-detenzjoni tagħhom bi qbil mad-Direttiva 2008/115/KE, matul il-perjodu ta' referenza;"; [Em. 74]

"

(-ac)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ac) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja jew għal att li jordna d-detenzjoni tagħhom bi qbil mad-Direttiva 2008/115/KE fi tmiem il-perjodu ta' referenza, diżaggregata skont ix-xahar li fih dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi tpoġġew f'detenzjoni;"; [Em. 75]

"

(-ad)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ad) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw alternattiva għad-detenzjoni f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregat skont it-tip ta' alternattiva, kif ġej:

   (i) rappurtar;
   (ii) depożitu ta' garanzija finanzjarja;
   (iii) obbligu li wieħed joqgħod f'post assenjat;
   (iv) tip ieħor ta' alternattiva għad-detenzjoni;"; [Em. 76]

"

(-ae)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej::"

‘(ae) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw alternattiva għad-detenzjoni f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont ix-xahar li fih ġew stabbiliti d-deċiżjoni jew l-att amministrattivi jew ġudizzjarji kontra dawk il-persuni, u diżaggregati ulterjorment skont it-tip ta' alternattiva, kif ġej:

   (i) rappurtar;
   (ii) depożitu ta' garanzija finanzjarja;
   (iii) obbligu li wieħed joqgħod f'post assenjat;
   (iv) tip ieħor ta' alternattiva għad-detenzjoni;” [Em. 77]

"

(-af)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:"

‘(af) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal posponiment ta' tneħħija skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2008/115/KE matul il-perjodu ta' referenza, diżaggregati skont ir-raġuni għall-posponiment u ċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati;”; [Am. 78]

"

(-ag)  fil-paragrafu 1, jiddaħħal dan il-punt li ġej:"

"(ag) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kienu soġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattivi jew ġudizzjarji li jordnaw id-detenzjoni tagħhom u li ħadu proċedimenti ta' rieżami ġudizzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 15(2) tad-Direttiva 2008/115/KE matul il-perjodu ta' referenza”; [Em. 79]

"

(a)  fil-paragrafu 1, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:"

(b) in-numru ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li fil-fatt ħallew it-territorju tal-Istat Membru, wara deċiżjoni jew att amministrattiv jew ġudizzjarju, kif imsemmi fil-punt (a), diżaggregat skont iċ-ċittadinanza tal-persuni ritornati, skont it-tip ta’ ritorn u assistenza rċevuta, u skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni diżaggregat ulterjorment skont ir-ritorni għall-pajjiż ta' oriġini taċ-ċittadin ta' pajjiż terz.” [Em. 80]

"

(aa)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:"

"(ba) in-numru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li ħallew it-territorju tal-Istat Membru wara deċiżjoni jew att amministrattiv jew ġudizzjarju, diżaggregat skont it-tip ta' deċiżjoni jew att kif ġej:

   i) skont ftehim formali ta' riammissjoni tal-Unjoni;
   ii) skont ftehim informali ta' riammissjoni tal-Unjoni;
   (iii) skont ftehim informali ta' riammissjoni tal-Unjoni.

Din l-istatistika għandha tkun diżaggregata ulterjorment skont il-pajjiż ta' destinazzjoni u ċ-ċittadinanza tal-persuna kkonċernata."; [Em. 81]

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“2. L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi diżaggregata skont l-età u l-ġeneru tal-persuna kkonċernata, u skont il-minorenni mhux akkumpanjati. Għandha tkun relatata ma' perjodi ta' referenza ta' tliet xhur kalendarji xahar kalendarju u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien xahrejn ħmistax wara t-tmiem tal-perjodu ta' referenza. L-ewwel perjodu ta' referenza għandu jkun Jannar sa Marzu Jannar 2020.” [Em. 82]

"

(4)  L-Artikolu 8 huwa mħassar.

(4a)  Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej"

"2. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar is-sorsi ta' data użati, ir-raġunijiet għall-għażla ta' dawn is-sorsi u l-effetti tas-sorsi magħżula ta' data fuq il-kwalità tal-istatistika, il-mekkaniżmi użati biex jiżguraw il-protezzjoni tad-data personali u dwar il-metodi ta' stima użati, u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) kull meta jkun hemm bidliet f'dawn."; [Em. 83]

"

(4b)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

‘Artikolu 9a

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jemendaw dan ir-Regolament bili:

   (a) tiddefinixxi l-kategoriji ta' gruppi ta' pajjiżi ta' twelid, gruppi ta' pajjiżi ta' residenza abitwali preċedenti u sussegwenti u gruppi ta' ċittadinanza kif previst fl-Artikolu 3(1);
   (b) tiddefinixxi l-kategoriji tar-raġunijiet għall-ħruġ tal-permess ta' residenza kif previst fl-Artikolu 6(1)(a);
   (c) tiddefinixxi diżaggregazzjonijiet addizzjonali;
   (d) tistabbilixxi r-regoli dwar il-preċiżjoni u dwar standards ta' kwalità."; [Em. 84]

"

(5)  L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni għall-fini li tispeċifika d-diżaggregazzjonijiet f'konformità mal-Artikoli 4, 5, 6 u 7 u tistabbilixxi jistabbilixxu r-regoli dwar il-formats xierqa għat-trażmissjoni tad-dejta kif previst fl-Artikolu 9. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 11(2). [Em. 85]

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 11(2).”

"

(b)  Fil-paragrafuil-paragrafu 2, il-punt (d) huwa mħassar. [Em. 86]

(5a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

‘Artikolu 10a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat mit-... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju].

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9a tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."; [Em. 87]

"

(5b)  L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)  It-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej"

"Proċedura tal-Kumitat"; [Em. 88]

"

(b)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej"

“1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011."’; [Em. 89]

"

(c)  il-Paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:"

"2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5 u l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 tiegħu."’; [Em. 90]

"

(d)  il-paragrafu 3 huwa mħassar. [Em. 91]

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 4, il-paragrafi (1) u (2) u l-Artikolu 7, il-paragrafu (1) il-punt (b) u l-paragrafu (2) tar-Regolament (KE) Nru 862/2007 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Marzu 2020.

L-Artikolu 4, il-paragrafi (3) u (4) u l-Artikolu 6, il-paragrafi (1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 862/2007 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(2)Ir-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 23).
(3)Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ dejta suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
(4) Ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014. li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 573/2007/KE u Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 168).
(5) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(6)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(7) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(8) Id-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9).
(9)Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 31).
(10) Ir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 77, 23.3.2016, p. 1).
(11) Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98).
(12)Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60).
(13) Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 1).
(14) Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96).


L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***
PDF 118kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))
P8_TA(2019)0360A8-0187/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (06929/2019),

–  wara li kkunsidra l-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi, iffirmat f'Ġinevra fl-20 ta' Mejju 2015 (11510/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 207 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0133/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0187/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Att;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ***I
PDF 143kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0365),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0383/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0036/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tat-tliet dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni, li l-ewwel u t-tieni waħda fosthom se jiġu ppubblikati fis-serje L ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-att leġiżlattiv finali;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

P8_TC1-COD(2018)0189


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1753.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni possibbli tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE biex tkopri prodotti mhux agrikoli

Il-Kummissjoni tieħu nota tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Ottubru 2015 dwar l-estensjoni possibbli tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE biex tkopri prodotti mhux agrikoli.

Il-Kummissjoni varat studju f'Novembru 2018 biex tikseb iktar evidenza ekonomika u legali dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi mhux agrikoli fis-Suq Uniku, bħala komplement ta’ studju mill-2013, kif ukoll biex tikseb iktar data dwar kwistjonijiet bħall-kompetittività, il-kompetizzjoni qarrieqa, il-falsifikazzjoni, il-perċezzjoni tal-konsumatur, il-kostijiet u l-benefiċċji, kif ukoll dwar l-effettività tal-mudelli ta’ protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi mhux agrikoli fid-dawl tal-prinċipju tal-proporzjonalità.

Skont il-prinċipji tar-Regolamentazzjoni Aħjar u l-impenji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil aħjar tal-liġijiet, il-Kummissjoni se tifli l-istudju kif ukoll ir-rapport dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-Att ta’ Ġinevra kif imsemmi fl-Artikolu dwar il-monitoraġġ u r-rieżami tar-Regolament dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha fl-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u Indikazzjonijiet Ġeografiċi, u se tikkunsidra l-passi possibbli li jmiss.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9a(3) tar-Regolament

Il-Kummissjoni tinnota li, filwaqt li l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9a(3) tar-Regolament hija ħtieġa legali fid-dawl tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni, tista’ tafferma madankollu li fil-kuntest tal-acquis attwali tal-UE, kwalunkwe intervent mill-Kummissjoni jkun eċċezzjonali u ġġustifikat kif xieraq. Matul il-konsultazzjonijiet ma’ Stat Membru, il-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha biex tinstab soluzzjoni komuni mal-Istat Membru għal kull tħassib, sabiex tevita l-ħruġ ta’ opinjoni negattiva. Il-Kummissjoni tinnota li kwalunkwe opinjoni negattiva tkun innotifikata bil-miktub lill-Istat Membru kkonċernat, u f’konformità mal-Artikolu 296 tat-TFUE tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom l-opinjoni negattiva kienet imsejsa. Il-Kummissjoni tinnota wkoll li opinjoni negattiva ma teskludix is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni ulterjuri fir-rigward tal-istess denominazzjoni ta’ oriġini, jekk ir-raġunijiet għall-opinjoni negattiva jkunu ġew indirizzati kif xieraq jew jekk ma baqgħux applikabbli.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta 'Liżbona dwar l-Appellazzjonijiet tal-Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Kummissjoni tinnota li l-Unjoni għandha kompetenza esterna esklussiva rigward l-indikazzjonijiet ġeografiċi, u qiegħda taderixxi mal-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona bħala Parti għaliha nfisha. Dan jirriżulta mis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-25/10/2017 (Każ C-389/15 - Il-Kummissjoni vs. il-Kunsill). Fid-dawl tal-kompetenza esterna esklussiva tal-UE, mhux permess li l-Istati Membri jsiru Partijiet għall-Att ta’ Ġinevra għalihom infushom, u jenħtieġ li ma jibqgħux jipproteġu indikazzjonijiet ġeografiċi protetti ġodda rreġistrati minn membri ta’ pajjiżi terzi għas-sistema ta’ Lisbona. Il-Kummissjoni, konxja miċ-ċirkustanzi eċċezzjonali billi seba’ Stati Membri ilhom żmien twil Partijiet għall-Ftehim ta’ Lisbona, u konxja li dawn għandhom proprjetà intellettwali estensiva rreġistrata fil-qafas tiegħu u li hemm bżonn tranżizzjoni bla xkiel, kienet tkun lesta taqbel, eċċezzjonalment, li f’dan il-każ partikulari, BG, CZ, SK, FR, HU, IT u PT setgħu ġew awtorizzati li jaderixxu mal-Att ta’ Ġinevra fl-interess tal-UE.

Il-Kummissjoni toġġezzjona bil-qawwi għall-insistenza kontinwa tal-Kunsill rigward il-possibbiltà li kull Stat Membru tal-UE li jkun jixtieq, jiġi awtorizzat biex jirratifika jew jaderixxi mal-Att ta’ Ġinevra flimkien mal-Unjoni, filwaqt li tagħti bħala raġuni r-regolarizzazzjoni tad-drittijiet tal-vot tal-Unjoni fid-dawl tal-punt (b)(ii) tal-Artikolu 22(4) tal-Att ta’ Ġinevra, pjuttost milli ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li, ġaladarba l-Unjoni diġà eżerċitat il-kompetenza interna tagħha għall-indikazzjonijiet ġeografiċi agrikoli, l-Istati Membri tal-UE ma jistax ikollhom sistemi tagħhom stess ta’ protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi agrikoli.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni żżomm id-drittijiet tagħha, inkluż id-dritt li tirrikorri għal rimedju legali kontra d-deċiżjoni tal-Kunsill, u f’kull każ, tqis li dan il-każ ma jistax jikkostitwixxi preċedent għal ebda ftehim ieħor internazzjonali jew tad-WIPO eżistenti jew futur, b’mod partikulari, iżda mhux biss, fejn l-UE diġà tkun irratifikat ftehimiet hi stess abbażi tal-kompetenza esklussiva tagħha.

(1) ĠU C 110, 22.3.2019, p.55.


Ftehim bejn l-UE u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru ***
PDF 115kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (15056/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru(1),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0051/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0191/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Filippini.

(1) ĠU L 322, 18.12.2018, p. 3.


Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda ***
PDF 116kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015 (06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (06781/2019),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015 (11178/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 207(4) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0134/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0186/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan
PDF 116kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-ħatra proposta ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0049/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0194/2019),

A.  billi, bl-ittra tal-14 ta' Frar 2019, il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar il-ħatra ta' Viorel Ștefan għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

B.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

C.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tat-8 ta' April 2019, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat innominat mill-Kunsill bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni mhux favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Viorel Ştefan bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Ivana Maletić
PDF 123kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar in-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))
P8_TA(2019)0365A8-0195/2019

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0116/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0195/2019),

A.  billi, bl-ittra tal-5 ta' Marzu 2019, il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar il-ħatra ta' Ivana Maletić għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

B.  billi, l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

C.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tat-8 ta' April 2019, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat innominat mill-Kunsill bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għan-nomina ta' Ivana Maletić bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni ***I
PDF 134kWORD 57k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0218),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 16, 33, 43, 50, 53(1), 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 u 325(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 31 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0159/2018),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 16, 43(2), 50, 53(1), 91, 100, 114, 168(4), 169, 192(1) u 325(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 31 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mil-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tas-26 ta' Settembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2018(2),

–  wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0398/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni anness ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni

P8_TC1-COD(2018)0106


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/1937.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Direttiva dwar il-protezzjoni ta’ persuni li jirrappurtaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni

Fil-mument tar-rieżami li jrid jitwettaq f’konformità mal-Artikolu 27 tad-Direttiva, il-Kummissjoni se tikkunsidra l-possibbiltà li testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu għal ċerti atti bbażati fuq l-Artikoli 153 TFUE u 157 TFUE, wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali, fejn xieraq, f’konformità mal-Artikolu 154 TFUE.

(1) ĠU C 405, 9.11.2018, p. 1.
(2) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 155.


Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (Direttiva) ***I
PDF 128kWORD 49k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
P8_TA(2019)0367A8-0430/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0092),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 53(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0111/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta’ Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0430/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' impriżi ta' investiment kollettiv

P8_TC1-COD(2018)0041


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/1160.)

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 50.


L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv (Regolament) ***I
PDF 129kWORD 50k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
P8_TA(2019)0368A8-0431/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0110),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0110/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0431/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera tal-impriżi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013, (UE) Nru 346/2013 u (UE) Nru 1286/2014

P8_TC1-COD(2018)0045


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1156.)

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 50.


Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament) ***I
PDF 138kWORD 65k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
P8_TA(2019)0369A8-0242/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0850),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0480/2016),

—  wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta' Novembru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta' Marzu 2017(2),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18 ta' Mejju 2017 li tawtorizza lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji li jaqsam il-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq u li jħejji żewġ rapporti leġiżlattivi separati fuq il-bażi tagħha,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0242/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' lieva finanzjarja, il-proporzjon ta' finanzjament stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgazzjoni, u r-Regolament (UE) Nru 648/2012

P8_TC1-COD(2016)0360A


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/876.)

(1) ĠU C 34, 31.1.2018, p. 5.
(2) ĠU C 209, 30.06.2017, p. 36.


Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva) ***I
PDF 130kWORD 64k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni kapitali (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
P8_TA(2019)0370A8-0243/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0854),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 53(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0474/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-8 ta' Novembru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta’ Marzu 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0243/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpanniji azzjonarji finanzjarji, kumpanniji azzjonarji finanzjarji mħallta, remunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni ta' kapital

P8_TC1-COD(2016)0364


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/878.)

(1) ĠU C 34, 31.1.2018, p. 5.
(2) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 36.


Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament) ***I
PDF 130kWORD 59k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' Rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
P8_TA(2019)0371A8-0216/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0851),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0478/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta' Novembru 2017(1);

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta' Marzu 2017(2);

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0216/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

P8_TC1-COD(2016)0361


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/877.)

(1) ĠU C 34, 31.1.2018, p. 17.
(2) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 36.


Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva) ***I
PDF 130kWORD 58k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))
P8_TA(2019)0372A8-0218/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0852),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0481/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta' Novembru 2017(1);

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-30 ta' Marzu 2017(2);

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-15 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0218/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u d-Direttiva 98/26/KE

P8_TC1-COD(2016)0362


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/879.)

(1) ĠU C 34, 31.1.2018, p. 17.
(2) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 36.


Titoli koperti minn bonds sovrani ***I
PDF 244kWORD 78k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0339),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0206/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0180/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani

P8_TC1-COD(2018)0171


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  It-Titoli Koperti minn Bonds Sovrani (Sovereign Bond-Backed Securities, "SBBSs") jistgħu jkunu kapaċi jindirizzaw xi vulnerabbiltajiet li rriżultaw mill-kriżi finanzjarja tal-2007-2008 jew li ġew esposti minnha. B'mod aktar speċifiku, l-SBBSs jistgħu jkunu kapaċi jgħinu lill-banek u lil istituzzjonijiet finanzjarji oħra jiddiversifikaw aħjar l-iskoperturi sovrani tagħhom, idgħajfu aktar ir-rabta bejn il-banek u l-emittenti sovrani u, b'hekk, jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-politika monetarja. L-SBBSs jistgħu, barra minn hekk, jirrendu l-bonds maħruġa fi swieq nazzjonali żgħar u anqas likwidi aktar attraenti għall-investituri internazzjonali, li jistgħu jinkoraġġixxu l-kondiviżjoni tar-riskju tas-settur privat u t-tnaqqis tar-riskju u jippromwovu allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riskji fost l-operaturi finanzjarji.

(2)  Fil-qafas legali eżistenti, l-SBBSs jiġu ttrattati bħala titolizzazzjonijiet u għalhekk ikunu soġġetti għal tariffi u skontijiet akbar minn dawk iffaċċjati mill-bonds sovrani taż-żona tal-euro fil-portafoll sottostanti. Tali tariffi u skontijiet addizzjonali jimpedixxu l-produzzjoni u l-użu tal-SBBSs mis-settur privat, minkejja li l-SBBSs iġorru inqas riskji minn dawk assoċjati ma' tipi oħra ta' titolizzazzjonijiet. Madankollu, tibqa' l-prevalenza ta' xi riskji bħal dawk marbuta mal-imħażen tat-taxxa jew ma' mġiba frawdolenti. Jenħtieġ għalhekk li l-SBBSs ikunu soġġetti għal qafas regolatorju li jqis aħjar il-karatteristiċi u l-proprjetajiet uniċi tal-SBBS biex dan il-prodott ikun jista' jsib postu fis-suq.

(2a)  Bħala titolizzazzjonijiet, l-SBBSs huma esposti għal riskji speċifiċi għall-prodott marbuta mal-SPE, li hija l-entità awtonoma u ġuridikament separata mwaqqfa għall-finijiet tal-ħruġ ta' SBBSs. Segment tal-ewwel telf barra s-sistema bankarja se jkun essenzjali biex titnaqqas ir-rabta bejn il-banek u l-emittenti sovrani. Għaldaqstant jenħtieġ li t-trattament regolatorju preferenzjali mogħti lill-assi sottostanti ta' SBBS tkun estiża għall-parteċipazzjoni tal-banek fis-segment superjuri ta' SBBS.

(3)  L-iffaċilitar ta' żvilupp tal-SBBSs immexxi mis-suq huwa parti mill-isforzi tal-Kummissjoni biex tnaqqas ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja u tavvanza lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja. L-SBBSs jistgħu jappoġġaw aktar diversifikazzjoni tal-portafoll fis-settur bankarju, filwaqt li joħolqu sors ġdid ta' kollateral ta' kwalità għolja, li huwa partikolarment adatt għall-użu fi tranżazzjonijiet finanzjarji transfruntiera kif ukoll għall-operazzjonijiet tal-banek ċentrali tal-Eurosistema u tal-kontropartijiet ċentrali. Barra minn hekk, l-iffaċilitar tal-SBBSs jista' wkoll iżid in-numru ta' strumenti disponibbli għall-investiment transfruntier u l-kondiviżjoni tar-riskju fis-settur privat, li jimbotta l-isforzi tal-Kummissjoni biex tlesti l-Unjoni Bankarja u tapprofondixxi u tintegra aktar is-swieq tal-kapital tal-Ewropa fil-kuntest tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

(4)  L-SBBSs ma jinvolvu l-ebda reċiproċità ta' riskji u telf fost l-Istati Membri peress li l-Istati Membri mhux se jiggarantixxu reċiprokament ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom fil-portafoll ta' bonds sovrani sottostanti tal-SBBSs. Barra minn hekk, l-iffaċilitar tal-SBBSs ma jinvolvi l-ebda bidla fit-trattament regolatorju attwali tal-iskoperturi sovrani.

(5)  Biex jintlaħqu l-objettivi tad-diversifikazzjoni tar-riskju ġeografiku fl-Unjoni Bankarja u s-suq intern, il-portafoll sottostanti tal-SBBSs jenħtieġ li jkun magħmul minn bonds sovrani ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro. Biex jiġu evitati r-riskji tal-kambju, bonds sovrani denominati f'euro u maħruġa minn Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro biss jenħtieġ li jitħallew jiddaħħlu fil-portafoll sottostanti tal-SBBSs. Biex jiġi żgurat li l-bonds sovrani ta' kull Stat Membru fiż-żona tal-euro jikkontribwixxu għall-produzzjoni tal-SBBSs f'konformità mal-ishma ta' kull Stat Membru fl-istabbiltà taż-żona tal-euro globali, il-piż relattiv tal-bonds sovrani nazzjonali fil-portafoll sottostanti tal-SBBSs jenħtieġ li jkun ħafna qrib il-piż relattiv tal-Istati Membri rispettivi fil-kjavi għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew min-naħa tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri.

(6)  Biex jiġu offruti assi ta' kwalità għolja b'riskju baxx u fl-istess ħin jiġu ssodisfati l-livelli differenti ta' predispożizzjoni għar-riskju tal-investituri, il-ħruġ ta' SBBSs jenħtieġ li jkun magħmul minn segment superjuri u segment subordinat wieħed jew aktar. Is-segment superjuri, li jikkorrispondi għal 70 fil-mija tal-valur nominali tal-ħruġ ta' SBBSs, jenħtieġ li jżomm ir-rata ta' telf mistennija tal-SBBSs f'konformità ma' dik tal-aktar bonds sovrani sikuri fiż-żona tal-euro, filwaqt li jitqiesu r-riskju u l-korrelazzjoni tal-bonds sovrani fil-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani tal-SBBSs. Is-segmenti subordinati għandhom jipprovdu protezzjoni għas-segment superjuri. ▌Biex jiġi limitat ir-riskju għas-segment inferjuri (is-segment li jġarrab telf qabel kull segment ieħor), jenħtieġ li l-valur nominali tas-segment inferjuri jkun ta' mill-inqas 5 % tal-valuri nominali pendenti tal-ħruġ totali ta' SBBSs. Fid-dawl tal-kumplessità partikolari tal-prodott, jenħtieġ li l-akkwist min-naħa ta' konsumaturi individwali jiġi kkunsidrat biss għas-segmenti superjuri u mhux għas-segmenti inferjuri.

(7)  Biex tiġi żgurata l-integrità tal-ħruġ ta' SBBSs u jiġu limitati kemm jista' jkun ir-riskji relatati maż-żamma u l-immaniġġar tal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani, jenħtieġ li l-maturitajiet tal-bonds sovrani sottostanti jkunu allinjati mill-qrib mal-maturità tal-SBBSs u li l-kompożizzjoni tal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani tkun fissa għaċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-SBBSs.

(8)  Il-kompożizzjoni standardizzata tal-portafoll sottostanti tal-SBBSs tista' tirrendi diffiċli jew tfixkel il-ħruġ ta' SBBSs meta fis-suq ma jkunx hemm bonds sovrani ta' Stat Membru wieħed jew aktar disponibbli. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li jkun possibbli li l-bonds sovrani ta' Stat Membru partikolari jiġu esklużi minn ħruġ futur ta' SBBSs meta u sakemm il-ħruġ ta' bonds sovrani minn dak l-Istat Membru jkun limitat b'mod sinifikanti minħabba inqas bżonn ta' dejn pubbliku jew aċċess indebolit għas-suq.

(9)  Biex jiġi żgurat li l-SBBSs ikunu omoġenji biżżejjed, jenħtieġ li l-esklużjoni u r-riintegrazzjoni tal-bonds sovrani ta' Stat Membru partikolari mill-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani jiġu awtorizzati biss wara deċiżjoni tal-Kummissjoni, li tiżgura li l-SBBSs kollha maħruġa fl-istess ħin ikollhom l-istess portafoll sottostanti ta' bonds sovrani. L-SBBSs huma prodotti ġodda u, sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-ħruġ tagħhom fis-suq, hemm bżonn mekkaniżmu ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-ħin biex jiġi aġġustat il-portafoll sottostanti tal-SBBSs f'sitwazzjonijiet meta Stat Membru ma jkunx għad għandu aċċess għas-suq. Barra minn hekk, il-kummentaturi u l-partijiet ikkonċernati qajmu tħassib dwar il-potenzjal ta' impatti negattivi fuq il-likwidità tas-swieq għall-bonds sovrani sottostanti, u dan jistħoqqlu jittieħed bis-serjetà. Għal dan il-għan, ir-Regolament jassenja lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) (ESMA) il-kompitu li tissorvelja s-swieq tal-SBBSs u l-bonds tal-gvern sottostanti għal sinjali ta' tfixkil.

(9a)  Abbażi tal-osservazzjonijiet tal-ESMA u bl-appoġġ tar-rapporti tagħhom, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tipprovdi definizzjoni ċara ta' "likwidità tas-suq", kif ukoll metodu għall-kalkolu tagħha, u li tiddetermina l-kriterji li bihom l-ESMA jenħtieġ li tivvaluta jekk Stat Membru jkunx għadu jgawdi aċċess għas-suq għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Fit-tħejjija u t-tfassil ta' dan l-att delegat, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(10)  Id-daqs fiss tas-segment superjuri għal kull ħruġ tal-SBBSs jista' jitnaqqas għall-ħruġ futur tal-SBBSs fejn, minħabba żviluppi avversi fis-suq li jfixklu serjament il-funzjonament tas-swieq tad-dejn tal-gvern fi Stat Membru jew fl-Unjoni, ikun meħtieġ daqs iżgħar biex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni ta' kwalità għolja tal-kreditu u riskju baxx għas-segment superjuri. Meta jispiċċaw dawn l-iżviluppi avversi fis-suq, jenħtieġ li d-daqs tas-segment superjuri għall-ħruġ ta' SBBSs fil-futur jitnaqqas b'mod korrispondenti għall-valur inizjali tiegħu ta' 70 fil-mija. ▌

(11)  Jenħtieġ li l-investituri jkunu protetti kemm jista' jkun mir-riskju ta' insolvenza tal-istituzzjoni li takkwista l-bonds sovrani ("xerrej oriġinali") bl-iskop li jinġabar il-portafoll sottostanti tal-SBBSs. Għal din ir-raġuni jenħtieġ li jkunu biss l-entitajiet bi skop speċjali (special purpose entities, "SPEs") iddedikati esklużivament għall-ħruġ u l-immaniġġar tal-SBBSs – u li ma jwettqux attivitajiet oħra, bħal għoti ta' kreditu – li jitħallew joħorġu SBBSs. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-SPEs ikunu soġġetti għal rekwiżiti stretti fir-rigward tas-segregazzjoni tal-assi.

(12)  Sabiex jimmaniġġaw diskrepanzi limitati fil-maturità fil-perjodu ta' żmien bejn il-wasla tal-qligħ tas-servizz tad-dejn fuq il-portafoll sottostanti u d-dati tal-ħlas lill-investituri tal-SBBSs, jenħtieġ li l-SPEs jitħallew jinvestu l-qligħ mis-servizz tad-dejn fuq il-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani tal-SBBSs esklużivament fi flus u strumenti finanzjarji likwidi ħafna b'livell baxx ta' riskju tas-suq u tal-kreditu.

(12a)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li ż-żamma ta' bonds sovrani mill-SPEs tgawdi l-istess trattament bħal kwalunkwe żamma oħra tal-istess bond sovran jew bonds sovrani oħra maħruġa bl-istess termini.

(13)  Huma biss il-prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti rigward il-kompożizzjoni u l-maturità tal-portafoll sottostanti, id-daqs tas-segmenti superjuri u subordinati kif stipulat f'dan ir-Regolament, u li l-ħruġ tagħhom ikun konformi mar-reġim superviżorju, li jenħtieġ li jgawdu t-trattament regolatorju previst f'dan ir-Regolament.

(14)  Sistema ta' ċertifikazzjoni mill-ESMA jenħtieġ li tiżgura li l-ħruġ ta' SBBSs ikun konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-ESMA, għalhekk, iżżomm lista tal-SBBSs iċċertifikati, li tippermetti lill-investituri jivverifikaw jekk prodott li jkun offrut għall-bejgħ bħala SBBS ikunx tassew SBBS. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-ESMA tindika f'dik il-lista jekk tkunx ġiet imposta kwalunkwe sanzjoni fir-rigward ta' SBBS u tneħħi mil-lista dawk il-prodotti li jinstabu li jkunu qed jiksru dan ir-Regolament.

(15)  Jenħtieġ li l-investituri jkunu jistgħu jserrħu fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-SBBSs min-naħa tal-ESMA u fuq l-informazzjoni pprovduta mill-SPEs. Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-SBBSs u l-bonds sovrani fil-portafoll sottostanti tagħti s-setgħa lill-investituri biex jifhmu, jivvalutaw u jqabblu t-tranżazzjonijiet tal-SBBSs u ma joqogħdux biss fuq terzi persuni, inklużi aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Jenħtieġ li din il-possibbiltà tippermetti lill-investituri jaġixxu b'mod prudenti u jwettqu d-diliġenza dovuta tagħhom b'mod effiċjenti. Għalhekk, jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-SBBSs tkun disponibbli liberament għall-investituri, permezz ta' mudelli standardizzati, fuq sit web li jiżgura aċċessibbiltà kontinwa.

(16)  Sabiex tiġi evitata mġiba abbużiva u jiġi żgurat li tinżamm il-fiduċja fl-SBBSs, jenħtieġ li jiġu pprovduti sanzjonijiet amministrattivi u miżuri ta' rimedju xierqa min-naħa tal-ESMA għal każijiet ta' ksur negliġenti jew intenzjonat tal-obbligi ta' notifika jew ir-rekwiżiti tal-prodott fir-rigward tal-SBBSs.

(17)  Jenħtieġ li l-investituri f'setturi finanzjarji differenti jkunu jistgħu jinvestu fl-SBBSs bl-istess kundizzjonijiet li jinvestu fil-bonds sovrani sottostanti taż-żona tal-euro, ħlief għal investimenti fiż-żamma tas-segmenti subordinati ta' SBBS min-naħa tal-banek. Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8) u d-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) jenħtieġ li għalhekk jiġu emendati biex jiġi żgurat li l-SBBS jingħataw l-istess trattament regolatorju bħall-assi sottostanti tagħhom fid-diversi setturi finanzjarji rregolati.

(18)  Biex tiġi salvagwardata l-istabbiltà finanzjarja, tiġi żgurata l-fiduċja tal-investituri u tiġi promossa l-likwidità, huwa importanti li jkun hemm superviżjoni xierqa u effettiva tas-swieq tal-SBBSs. Għal dan il-għan, l-ESMA jenħtieġ li tkun infurmata dwar il-ħruġ tal-SBBSs u tirċievi mill-SPEs u l-intermedjarji l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa biex twettaq il-kompiti superviżorji tagħha. Is-superviżjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament jenħtieġ li ssir primarjament biex tiżgura l-protezzjoni tal-investituri u, fejn applikabbli, fuq aspetti li jistgħu jkunu marbuta mal-ħruġ u ż-żamma tal-SBBSs minn entitajiet finanzjarji regolati.

(19)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-entitajiet involuti fil-ġbir ta' SBBSs jew fis-suq tal-SBBSs u l-ESMA jikkoordinaw mill-qrib is-superviżjoni tagħhom u jiżguraw li d-deċiżjonijiet tagħhom ikunu konsistenti. ▌

(20)  Peress li l-SBBSs huma prodotti ġodda, li l-effetti tagħhom fuq is-swieq għat-titoli tad-dejn sovran sottostanti mhumiex magħrufa, huwa xieraq li l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u maħtura għal strumenti makroprudenzjali jissorveljaw is-suq tal-SBBSs. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-BERS juża s-setgħat mogħtija lilu mir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) u, jekk ikun xieraq, joħroġ twissijiet u jagħmel suġġerimenti lill-awtoritajiet kompetenti biex jittieħdu azzjonijiet ta' rimedju.

(21)  Bħala korp b'kompetenza speċjalizzata ħafna dwar is-swieq tat-titoli, huwa xieraq li l-ESMA tiġi fdata bl-iżvilupp ta' abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għall-preżentazzjoni lill-Kummissjoni dwar it-tipi ta' investiment li tista' twettaq l-SPE bil-qligħ mill-pagamenti tal-kapital jew tal-imgħax tal-portafoll sottostanti tal-SBBSs, l-informazzjoni li għandha tingħata mill-SPE għan-notifika u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħruġ ta' SBBSs lill-ESMA, l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta qabel it-trasferiment ta' SBBS u l-obbligi ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tadotta dawn l-istandards skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(22)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-TFUE u skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 fir-rigward tar-rekwiżiti tan-notifika tal-SPEs qabel il-ħruġ tal-SBBSs.

(23)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni biex tiddeċiedi jekk il-bonds sovrani ta' Stat Membru għandhomx jitneħħew jew jiġu inklużi fil-portafoll sottostanti tal-SBBSs u jekk għandux jinbidel id-daqs tas-segment superjuri tal-SBBSs fil-futur. Jenħtieġ li dawn is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11).

(24)  Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment ta' qafas għall-SBBSs, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, billi l-materjalizzazzjoni ta' suq tal-SBBSs tiddependi mit-tneħħija ta' ostakli li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u billi kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern għall-investituri istituzzjonali u l-entitajiet kollha involuti fl-operat tal-SBBSs jistgħu jintlaħqu biss fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu 1

Suġġett, kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titoli koperti minn bonds sovrani.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal xerrejja oriġinali, entitajiet bi skop speċjali, investituri u kwalunkwe entità oħra involuta fil-ħruġ jew iż-żamma tal-SBBSs.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "awtorità kompetenti" tfisser awtorità pubblika jew korp rikonoxxut uffiċjalment bil-liġi nazzjonali li jkollhom is-setgħa bil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni li jwettqu l-kompiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(2)  "bond sovran" tfisser kwalunkwe strument ta' dejn maħruġ mill-gvern ċentrali ta' Stat Membru li jkun denominat u ffinanzjat fil-munita domestika ta' dak l-Istat Membru u jkollu maturità oriġinali ta' sena jew aktar;

(3)  "titolu kopert minn bonds sovrani" jew "SBBS" tfisser strument finanzjarju denominat f'euro li r-riskju ta' kreditu tiegħu jkun assoċjat mal-iskoperturi għal portafoll ta' bonds sovrani u li jkun konformi ma' dan ir-Regolament;

(4)  "entità bi skop speċjali" jew "SPE" tfisser persuna ġuridika li ma tkunx ix-xerrej oriġinali u li toħroġ l-SBBSs u twettaq l-attivitajiet relatati mal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani skont l-Artikoli 7 u 8 ta' dan ir-Regolament;

(5)  "xerrej oriġinali" tfisser persuna ġuridika li tixtri bonds sovrani f'isimha stess u sussegwentement tittrasferixxi dawk il-bonds sovrani lil SPE bl-iskop li toħroġ SBBSs;

(6)  "investitur" tfisser persuna fiżika jew ġuridika li jkollha SBBS;

(7)  "segment" tfisser segment stabbilit kuntrattwalment tar-riskju tal-kreditu assoċjat mal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani tal-SBBSs u li jġorr riskju ta' telf ta' kreditu akbar jew iżgħar minn pożizzjoni tal-istess ammont f'segment ieħor ta' dak ir-riskju ta' kreditu;

(8)  "segment superjuri" tfisser is-segment fi ħruġ ta' SBBSs li jġarrab telf wara li s-segmenti subordinati kollha ta' dak l-SBBS ikunu għamlu hekk;

(9)  "segment subordinat" tfisser kwalunkwe segment fi ħruġ ta' SBBSs li jġarrab telf qabel is-segment superjuri;

(10)  "segment inferjuri" tfisser is-segment fi ħruġ ta' SBBSs li jġarrab telf qabel kwalunkwe segment ieħor.

Kapitolu 2

Kompożizzjoni, maturità u struttura tal-SBBSs

Artikolu 4

Kompożizzjoni tal-portafoll sottostanti

1.  Il-portafoll sottostanti tal-ħruġ ta' SBBSs għandu jikkonsisti biss f'dan li ġej:

(a)  bonds sovrani ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro;

(b)  il-qligħ mit-tifdija ta' dawk il-bonds sovrani.

2.  Il-piż tal-bonds sovrani ta' kull Stat Membru fil-portafoll sottostanti tal-SBBSs ("piż bażi") għandu jkun daqs il-piż relattiv tal-kontribuzzjoni mogħtija minn dak l-Istat Membru lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) skont il-kjavi għas-sottoskrizzjoni tal-kapital imħallas tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri, kif stabbilit fl-Artikolu 29 tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu l-SPEs jistgħu jiddevjaw mill-valur nominali tal-bonds sovrani ta' kull Stat Membru, kif mogħti bl-applikazzjoni tal-piż bażi, b'massimu ta' għaxra fil-mija.

3.  Wara li jiġi ċċertifikat l-ewwel SBBS, l-ESMA għandha, mingħajr dewmien żejjed, tibda tissorvelja u tivvaluta kontinwament jekk teżistix xi waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)  matul it-12-il xahar ta' qabel ("perjodu ta' referenza"), l-Istat Membru jkun ħareġ inqas minn nofs l-ammont ta' bonds sovrani li jirriżultaw mill-piż relattiv tiegħu determinat skont il-paragrafu 2, immultiplikat bl-ammont aggregat tal-SBBSs maħruġa fit-tnax-il xahar qabel il-perjodu ta' referenza;

(aa)   il-ħruġ ta' SBBSs kellu impatt negattiv sinifikanti fuq il-likwidità tas-suq tal-bonds sovrani ta' Stat Membru inklużi fil-portafoll sottostanti;

(b)  matul it-12-il xahar ta' qabel, l-Istat Membru jkun iffinanzja mill-inqas nofs ir-rekwiżiti finanzjarji annwali tiegħu permezz ta' assistenza finanzjarja uffiċjali b'appoġġ għall-implimentazzjoni ta' programm ta' aġġustament makroekonomiku kif speċifikat fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), jew għal xi raġuni l-Istat Membru ma jkunx għadu jgawdi aċċess għas-suq.

Għall-finijiet tal-punt (aa) tal-ewwel subparagrafu, il-"likwidità tas-suq" għandha tiġi ddeterminata billi jitqiesu – bħala kriterji minimi – l-evidenza tal-wisa' u l-profondità tas-suq fit-tliet xhur ta' qabel, kif ippruvata minn marġni baxx bejn it-talbiet u l-offerti, volum ta' negozjar għoli u għadd kbir u varjat ta' parteċipanti fis-suq.

Għall-finijiet tal-punt (aa) tal-ewwel subparagrafu, sa ... [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 24a biex tipprovdi definizzjoni ċara u metodu ta' kalkolu tal-"likwidità tas-suq" għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, sa ... [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 24a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-kriterji li bihom l-ESMA għandha tivvaluta jekk Stat Membru jkunx għadu jgawdi aċċess għas-suq.

3a.  L-ESMA għandha tissorvelja u tivvaluta kontinwament jekk Stat Membru li l-bonds sovrani tiegħu jkunu inklużi fil-portafoll sottostanti ta' SBBS ikunx għadu jgawdi aċċess għas-suq jew ikunx daħal fi programm ta' aġġustament makroekonomiku, jekk il-ħruġ ta' SBBSs kellux impatt negattiv sinifikanti fuq il-likwidità tas-suq u jekk il-piżijiet bażi tal-Istati Membri b'disponibbiltà limitata ta' bonds sovrani jimpedixxux il-ħruġ ta' SBBSs ġodda, jew jekk xi waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet tkunx waqfet teżisti.

Jekk, f'konsultazzjoni mal-BERS, issib li tapplika xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) jew (aa) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, l-ESMA tista' titlob lill-Kummissjoni taġġusta l-piżijiet bażi tal-bonds tal-Istati Membri inklużi fil-portafoll sottostanti.

Jekk, f'konsultazzjoni mal-BERS, issib li tapplika xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, l-ESMA tista' titlob lill-Kummissjoni teskludi lill-Istat Membru mill-portafoll sottostanti ta' SBBS jew taġġusta l-piżijiet bażi tal-bonds tal-Istati Membri inklużi fil-portafoll sottostanti.

Jekk, f'konsultazzjoni mal-BERS, issib li xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punti minn (a) sa (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 ma tkunx għadha teżisti, l-ESMA tista' titlob lill-Kummissjoni terġa' tintegra l-bonds tal-Istat Membru fil-portafoll sottostanti ta' SBBS u taġġusta l-piżijiet bażi tal-bonds tal-Istati Membri inklużi fil-portafoll sottostanti.

Fi żmien 48 siegħa mit-talba msemmija fit-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi, u abbażi tar-raġunijiet u l-evidenza pprovduti mill-ESMA, il-Kummissjoni għandha tagħmel waħda minn dawn li ġejjin:

(a)  tadotta att ta' implimentazzjoni li jeskludi l-bonds sovrani tal-Istat Membru mill-portafoll sottostanti tal-SBBSs jew jaġġusta l-piżijiet bażi tal-Istati Membri rilevanti;

(b)  tadotta att ta' implimentazzjoni li jirrifjuta l-esklużjoni jew l-aġġustament tal-piżijiet bażi tal-Istati Membri rilevanti; jew

(c)  tadotta att ta' implimentazzjoni li jerġa' jintegra l-bonds tal-Istat Membru fil-portafoll sottostanti ta' SBBS u jaġġusta l-piżijiet bażi tal-bonds tal-Istati Membri inklużi fil-portafoll sottostanti kif ikun xieraq.

3b.  Kwalunkwe att ta' implimentazzjoni adottat skont il-paragrafu 3a ta' dan l-Artikolu għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 26(2).

Jekk Stat Membru jiġi eskluż mill-portafoll sottostanti ta' SBBS wara att ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 3a, il-piżijiet bażi tal-bonds sovrani tal-bqija tal-Istati Membri għandhom jiġu ddeterminati billi jiġu esklużi l-bonds sovrani tal-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 3a u jiġi applikat il-metodu ta' kalkolu stabbilit fil-paragrafu 2. Jekk ikun applikabbli att ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 3a u jiġu aġġustati l-piżijiet bażi, dawn għandhom jiġu applikati f'konformità mal-att ta' implimentazzjoni.

L-esklużjoni jew l-aġġustament għandhom ikunu validi għal perjodu inizjali ta' xahar. Wara konsultazzjoni mal-ESMA, il-Kummissjoni tista' testendi l-esklużjoni jew l-aġġustament tal-piżijiet bażi msemmija f'dan l-Artikolu għal perjodi addizzjonali ta' xahar permezz ta' att ta' implimentazzjoni. L-esklużjoni jew l-aġġustament jiskadu awtomatikament jekk ma jiġġeddux sa tmiem il-perjodu inizjali jew sa tmiem kwalunkwe perjodu ta' tiġdid sussegwenti.

3c.   Il-BĊE għandu jiġi infurmat fil-ħin bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont il-paragrafi 3a u 3b.

Artikolu 5

Maturità tal-assi sottostanti

1.  Is-segmenti tal-SBBSs li huma parti mill-istess ħruġ għandu jkollhom data ta' maturità oriġinali waħda. Din id-data ta' maturità għandha tkun ugwali għal jew sa jum aktar mill-maturità residwa tal-bond sovran bl-itwal maturità residwa fil-portafoll sottostanti.

2.  Il-maturità residwa ta' kwalunkwe bond sovran fil-portafoll sottostanti ta' SBBSs ma għandhiex tkun iqsar b'aktar minn sitt xhur mill-maturità residwa tal-bond tal-gvern bl-itwal maturità residwa f'dan il-portafoll.

Artikolu 6

Struttura tas-segmenti, pagament u telf

1.  Il-ħruġ ta' SBBSs għandha tkun magħmula minn segment wieħed superjuri u segment subordinat wieħed jew aktar. Il-valur nominali pendenti tas-segment superjuri għandu jkun 70 fil-mija tal-valur nominali pendenti tal-ħruġ kollu ta' SBBSs. In-numru u l-valuri nominali pendenti tas-segmenti subordinati għandhom jiġu ddeterminati mill-SPE, soġġetti għal-limitazzjoni li l-valur nominali tas-segment inferjuri jkun mill-inqas ħamsa fil-mija tal-valur nominali pendenti tal-ħruġ kollu ta' SBBSs.

2.  Jekk żviluppi avversi jfixklu serjament il-funzjonament tas-swieq tad-dejn tal-gvern fi Stat Membru jew fl-Unjoni, u jekk dan it-tfixkil ikun ġie kkonfermat mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4, l-SPEs għandhom ibaxxu l-valur nominali pendenti tas-segment superjuri għal sittin fil-mija għal kwalunkwe SBBS maħruġ wara dik il-konferma.

Jekk il-Kummissjoni, skont il-paragrafu 4, tkun ikkonfermat li dak it-tfixkil ma jkunx għadu jeżisti, il-paragrafu 1 jibda japplika għall-SBBSs kollha maħruġa wara dik il-konferma.

3.  L-ESMA għandha timmonitorja u tivvaluta jekk is-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 teżistix jew tkunx waqfet teżisti u tinforma lill-Kummissjoni b'dan.

4.  Il-Kummissjoni tista' tadotta att ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi li t-tfixkil imsemmi fil-paragrafu 2 jeżistix jew ikunx waqaf jeżisti. Dan l-att ta' implimentazzjoni għandu jkun adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 26(2).

5.  Il-pagamenti skont l-SBBS għandhom ikunu dipendenti fuq il-pagamenti tal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani.

6.  Id-distribuzzjoni tat-telf u l-ordni tal-pagamenti għandhom jiġu stabbiliti mis-segment tal-SBBS u għandhom ikunu fissi għaċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-SBBS.

It-telf għandu jiġi rikonoxxut u assenjat hekk kif jimmaterjalizza.

Artikolu 7

Ħruġ ta' SBBSs u obbligi tal-SPEs

1.  L-SPEs għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)  ikunu stabbiliti fl-Unjoni;

(b)  l-attivitajiet tagħhom ikunu limitati għall-ħruġ u l-manutenzjoni ta' SBBSs u l-immaniġġjar tal-portafoll sottostanti ta' dawk l-SBBSs skont l-Artikoli 4, 5, 6 u 8;

(c)  L-SPEs huma responsabbli esklużivament għall-provvista tas-servizzi u l-attivitajiet imsemmija fil-punt (b).

2.  L-SPEs għandu jkollhom pussess sħiħ tal-portafoll sottostanti tal-SBBSs.

Il-portafoll sottostanti tal-ħruġ ta' SBBSs għandu jikkostitwixxi arranġament finanzjarju kollaterali ta' sigurtà kif definit fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) li jiżgura l-obbligi finanzjarji tal-SPE lejn l-investituri fl-SBBSs.

Iż-żamma tal-SBBS ta' ħruġ speċifiku ma għandhiex tagħti xi drittijiet jew pretensjonijiet fuq l-assi tas-SPE li toħroġ l-SBBSs li jmorru lil hinn mill-portafoll sottostanti ta' dak il-ħruġ u d-dħul iġġenerat miż-żamma ta' dak l-SBBS.

Kwalunkwe tnaqqis fil-valur jew qligħ tal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani ma għandux iwassal għal pretensjoni ta' responsabbiltà min-naħa tal-investituri.

3.  SPE għandha żżomm ir-rekords u l-kontijiet sabiex:

(a)  tissegrega l-assi u r-riżorsi finanzjarji tagħha stess minn dawk tal-portafoll sottostanti tal-SBBSs u l-qligħ relatat;

(b)  tissegrega l-portafolli sottostanti u l-qligħ ta' ħarġiet differenti ta' SBBSs;

(c)  tissegrega l-pożizzjonijiet miżmuma minn investituri jew intermedjarji differenti;

(d)  tivverifika li fi kwalunkwe ħin in-numru ta' SBBS ta' ħruġ wieħed ikun ugwali għas-somma tal-SBBSs miżmuma mill-investituri jew l-intermedjarji kollha f'dak il-ħruġ;

(e)  tivverifika li l-valur nominali pendenti tal-SBBS ta' ħruġ wieħed ikun ugwali għall-valur nominali pendenti tal-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani ta' dak il-ħruġ.

4.  L-SPEs għandhom iżommu l-bonds sovrani msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) taħt kustodja, kif permess skont il-punt (1) tat-Taqsima B tal-Anness I għad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14) u l-punt (2) tat-Taqsima A tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) f'banek ċentrali, depożitorji ċentrali tat-titoli, istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati jew ditti tal-investiment awtorizzati biss.

4a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-żamma ta' bonds sovrani mill-SPEs tgawdi l-istess trattament bħal kwalunkwe żamma oħra tal-istess bond sovran jew bonds sovrani oħra maħruġa bl-istess termini.

Artikolu 8

Politika ta' investiment

1.  SPE għandha tinvesti l-pagamenti tal-kapital jew tal-imgħax mill-bonds sovrani msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) li jkunu dovuti qabel pagamenti tal-kapital jew tal-imgħax taħt l-SBBS fi flus kontanti biss jew ekwivalenti ta' flus kontanti denominati f'euro li jkunu eliġibbli għal-likwidazzjoni fi żmien jum b'effett negattiv minimu tal-prezz.

SPE għandha żżomm f'kustodja, kif permess skont il-punt (1) tat-Taqsima B tal-Anness I għad-Direttiva 2014/65/UE u l-punt (2) tat-Taqsima A tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 909/2014 il-pagamenti msemmija fl-ewwel subparagrafu f'banek ċentrali, depożitorji ċentrali tat-titoli, istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati jew ditti tal-investiment awtorizzati biss.

2.  SPE ma għandhiex tbiddel il-portafoll sottostanti ta' SBBS sal-maturità ta' dak l-SBBS.

3.  L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw f'aktar dettall l-istrumenti finanzjarji li jistgħu jitqiesu likwidi ħafna b'livell minimu ta' riskju tas-suq u tal-kreditu kif imsemmi fil-paragrafu 1. L-ESMA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni fi żmien [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Qed tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Kapitolu 3

Użu tad-denominazzjoni SBBS u obbligi ta' notifika, trasparenza u informazzjoni

Artikolu 9

Użu tad-denominazzjoni "Titoli Koperti minn Bonds Sovrani"

Id-denominazzjoni "Titoli Koperti minn Bonds Sovrani" jew "SBBS" għandha tintuża biss għall-prodotti finanzjarji li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)  il-prodott finanzjarju jkun konformi b'mod kontinwu mal-Artikoli 4, 5 u 6;

(aa)  l-SPE tkun konformi b'mod kontinwu mal-Artikoli 7 u 8;

(b)  l-ESMA tkun iċċertifikat dan il-prodott finanzjarju skont l-Artikolu 10(1) u l-prodott finanzjarju jkun ġie inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 10(2).

Artikolu 10

Obbligi ta' notifika tal-SBBS

1.  SPE għandha tressaq applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni ta' ħruġ ta' SBBSs billi tinnotifika lill-ESMA mill-inqas ġimgħa qabel il-ħruġ tal-SBBSs – permezz tal-mudell imsemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu – li l-ħruġ tal-SBBSs jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikoli 4, 5 u 6. L-ESMA għandha tinforma b'dan lill-awtorità kompetenti tal-SPE mingħajr dewmien żejjed.

1a.  In-notifika prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi spjegazzjoni min-naħa tal-SPE ta' kif tkun issodisfat kull wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4, 5, 6, 7 u 8.

1b.  L-ESMA għandha tiċċertifika l-ħruġ ta' SBBSs meta tkun sodisfatta għalkollox li l-SPE applikanti u l-ħruġ tal-SBBSs jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha stabbiliti f'dan ir-Regolament. L-ESMA għandha tinforma lill-SPE applikanti mingħajr dewmien żejjed dwar jekk ċertifikazzjoni tkunx ingħatat jew tkunx ġiet rifjutata.

2.  L-ESMA għandha żżomm lista tal-SBBSs kollha li jkunu ġew iċċertifikati mill-ESMA fuq is-sit web uffiċjali tagħha. L-ESMA għandha taġġorna dik il-lista istantanjament u tneħħi kwalunkwe SBBS li ma jkunx għadu meqjus bħala SBBS wara deċiżjoni tal-ESMA skont l-Artikolu 15.

3.  ▌L-ESMA għandha tindika minnufih fuq il-lista msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu kull meta tkun imponiet xi sanzjonijiet amministrattivi msemmija fl-Artikolu 16 li minnhom ma jistax isir appell, b'rabta mal-SBBS ikkonċernat.

3a.  L-ESMA għandha tirtira ċ-ċertifikazzjoni għal ħruġ ta' SBBSs meta tkun issodisfata xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  l-SPE tkun irrinunzjat b'mod ċar għaċ-ċertifikazzjoni jew ma użathiex fi żmien sitt xhur wara li tkun ingħatat iċ-ċertifikazzjoni;

(b)  l-SPE tkun kisbet iċ-ċertifikazzjoni billi għamlet dikjarazzjonijiet foloz jew bi kwalunkwe mezz irregolari ieħor;

(c)  il-ħruġ tal-SBBS ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet li kien iċċertifikat bihom.

L-irtirar taċ-ċertifikazzjoni għandu jkollu effett immedjat fl-Unjoni kollha.

4.  L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni fi żmien ... [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija f'dan il-paragrafu skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

5.  L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-mudelli li għandhom jintużaw għall-provvista tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien ... [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 11

Obbligi ta' trasparenza

1.  L-SPE għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-investituri u lill-ESMA l-informazzjoni li ġejja:

(a)  informazzjoni dwar il-portafoll sottostanti li tkun essenzjali biex jiġi vvalutat jekk il-prodott finanzjarju jissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikoli 4, 5 u 6;

(b)  deskrizzjoni dettaljata tal-prijorità tal-pagamenti tas-segmenti tal-SBBSs;

(c)  jekk ma jkun tfassal l-ebda prospett f'konformità mal-Artikoli 1(4), 1(5) jew 3(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16), ħarsa ġenerali tal-karatteristiċi ewlenin tal-SBBS, inkluż, fejn applikabbli, dettalji dwar il-karatteristiċi tal-iskopertura, il-flussi tal-flus u l-kaskata tat-telf;

(d)  in-notifika u ċ-ċertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(1) u fl-Artikolu 10(1b) rispettivament.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu għandha tkun disponibbli mhux aktar tard minn xahar wara d-data ta' maturità għall-pagament tal-imgħax tal-SBBS.

2.  SPE għandha tagħmel l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 disponibbli fuq sit web li:

(a)  ikollu sistema ta' kontroll tal-kwalità tad-data li tiffunzjona tajjeb;

(b)  ikun soġġett għal standards ta' governanza xierqa u jinżamm u jitħaddem skont struttura organizzattiva li tiżgura l-kontinwità u l-funzjonament tajjeb tas-sit web;

(c)  ikun soġġett għal sistemi, kontrolli u proċeduri li jidentifikaw is-sorsi rilevanti kollha ta' riskju operazzjonali;

(d)  jinkludi sistemi li jiżguraw il-protezzjoni u l-integrità tal-informazzjoni riċevuta u r-reġistrazzjoni fil-pront ta' dik l-informazzjoni;

(e)  jagħmilha possibbli li jinżammu r-rekords tal-informazzjoni għal mill-inqas ħames snin wara d-data tal-maturità ta' kull ħruġ ta' SBBSs.

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u l-post fejn tkun disponibbli l-informazzjoni għandhom jiġu indikati mill-SPE fid-dokumentazzjoni pprovduta lill-investituri dwar l-SBBSs.

Artikolu 12

Obbligi ta' informazzjoni

1.  Qabel ma jittrasferixxi SBBS, it-trasferent għandu jipprovdi liċ-ċessjonarju l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)  il-proċedura biex jiġi allokat il-qligħ mill-portafoll sottostanti ta' bonds sovrani għas-segmenti differenti tal-SBBSs, inkluż wara jew b'antiċipazzjoni ta' nuqqas ta' pagament fuq l-assi sottostanti;

(b)  kif għandhom jiġu assenjati d-drittijiet tal-vot fuq offerta ta' skambju wara jew b'antiċipazzjoni ta' nuqqas ta' pagament fuq kwalunkwe bonds sovrani fil-portafoll sottostanti lill-investituri u kif kwalunkwe telf minn nuqqas ta' pagament ta' dejn għandu jiġi allokat bejn is-segmenti differenti tal-SBBSs.

2.  L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni fi żmien [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Qed tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Kapitolu 4

Sorveljanza tal-prodott

Artikolu 13

Superviżjoni mill-ESMA

1.  L-ESMA għandha tkun l-awtorità kompetenti ▌biex tissorvelja l-konformità tal-SPEs mal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2.  L-ESMA għandu jkollha s-setgħat superviżorji, investigattivi u ta' sanzjonar biex twettaq dmirijietha skont dan ir-Regolament.

L-ESMA għandu jkollha s-setgħa li, tal-inqas:

(a)  titlob aċċess għal kwalunkwe dokument fi kwalunkwe forma sa fejn ikun relatat mal-SBBSs, u li tirċievi jew tieħu kopja tagħhom;

(b)  tesiġi li l-SPE tipprovdi informazzjoni mingħajr dewmien;

(c)  tesiġi informazzjoni mingħand kwalunkwe persuna relatata mal-attivitajiet tal-SPE;

(d)  twettaq spezzjonijiet fil-post b'avviż minn qabel jew mingħajru;

(e)  tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li SPE tkompli tirrispetta dan ir-Regolament;

(f)  toħroġ ordni biex tiżgura li SPE tkun konformi ma' dan ir-Regolament u tieqaf milli tirrepeti kwalunkwe mġiba li tikser dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA

1.  L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni tal-entitajiet li jiġbru SBBSs jew involuti b'mod ieħor fis-suq tal-SBBSs u l-ESMA għandhom jikkooperaw mill-qrib u jiskambjaw informazzjoni biex iwettqu dmirijiethom. B'mod partikolari, għandhom jikkoordinaw mill-qrib is-superviżjoni tagħhom biex jidentifikaw u jirrimedjaw il-ksur ta' dan ir-Regolament, jiżviluppaw u jippromwovu l-aħjar prattiki, jiffaċilitaw il-kollaborazzjoni, jinkoraġġixxu l-konsistenza fl-interpretazzjoni u jipprovdu valutazzjonijiet ta' ġurisdizzjoni transfruntiera f'każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' qbil.

Biex tiffaċilita l-użu tas-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti u tiżgura l-applikazzjoni u l-infurzar konsistenti tal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament, l-ESMA għandha taġixxi skont is-setgħat stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

2.  Awtorità kompetenti li jkollha raġunijiet ċari u dimostrabbli li SPE tkun qed tikser dan ir-Regolament għandha tinforma minnufih b'mod dettaljat lill-ESMA. L-ESMA għandha tieħu l-miżuri xierqa, inkluża d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 15.

3.  Jekk l-SPE tippersisti li taġixxi b'mod li jkun qed jikser dan ir-Regolament b'mod ċar minkejja l-miżuri meħuda mill-ESMA, l-ESMA tista' ▌tieħu l-miżuri xierqa kollha biex tipproteġi lill-investituri, inkluż li tipprojbixxi lill-SPE milli twettaq aktar kummerċjalizzazzjoni tal-SBBSs fit-territorju tagħha u tieħu d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 15.

Artikolu 15

Użu ħażin tad-denominazzjoni tal-SBBS

1.  Jekk ikun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li SPE bi ksur tal-Artikolu 9 tkun użat id-denominazzjoni "SBBS" biex tqiegħed fis-suq prodott li ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dak l-Artikolu, l-ESMA għandha ssegwi l-proċedura stipulata fil-paragrafu 2.

2.  Fi żmien 15-il jum wara li tkun saret taf bil-ksur possibbli msemmi fil-paragrafu 1, l-ESMA għandha tiddeċiedi jekk l-Artikolu 9 jkunx inkiser u għandha tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti l-oħra b'dan, inklużi l-awtoritajiet kompetenti tal-investituri, meta dawk ikunu magħrufa. ▌

Jekk l-ESMA ssib li l-ksur mill-SPE jkun relatat ma' nuqqas ta' konformità mal-Artikolu 9 in bona fede, tista' tiddeċiedi li tagħti lill-SPE perjodu massimu ta' xahar biex tirrimedja l-ksur identifikat, li jibda mill-jum li fih l-SPE tkun ġiet infurmata bil-ksur min-naħa tal-ESMA. Matul dak il-perjodu, SBBS li jidher fil-lista miżmuma mill-ESMA skont l-Artikolu 10(2) għandu jibqa' jitqies bħala SBBS u għandu jinżamm f'dik il-lista.

3.  L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-obbligi ta' kooperazzjoni u l-informazzjoni li għandha tiġi skambjata skont il-paragrafi 1 u 2.

L-ESMA għandha tippreżenta dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni fi żmien [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Qed tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija f'dan il-paragrafu skont l-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 16

Miżuri ta' rimedju u sanzjonijiet amministrattivi

1.  Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jistabbilixxu sanzjonijiet kriminali skont l-Artikolu 17, l-ESMA għandha timponi fuq l-SPE jew il-persuna fiżika li timmaniġġa l-SPE l-miżuri xierqa ta' rimedju, inkluża d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 15 u s-sanzjonijiet amministrattivi xierqa stabbiliti fil-paragrafu 3 meta l-SPEs:

(a)  ikunu naqsu milli jikkonformaw mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8;

(b)  ikunu naqsu milli jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 9, anki meta ma jkunux innotifikaw lill-ESMA skont l-Artikolu 10(1) jew ikunu għamlu notifika qarrieqa;

(c)  ikunu naqsu milli jissodisfaw l-obbligi tat-trasparenza tal-Artikolu 11.

2.  Is-sanzjonijiet amministrattivi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu mill-inqas dawn li ġejjin:

(a)  dikjarazzjoni pubblika li tindika l-identità tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun wettqet il-ksur u n-natura tal-ksur;

(b)  ordni li tesiġi li l-persuna fiżika jew ġuridika li tkun wettqet il-ksur twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba;

(c)  projbizzjoni temporanja li timpedixxi lil kwalunkwe membru tal-korp maniġerjali tal-SPE jew lil kwalunkwe persuna fiżika oħra miżmuma responsabbli għall-ksur milli jeżerċitaw funzjonijiet ta' ġestjoni fl-SPEs;

(d)  fil-każ ta' ksur kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, projbizzjoni temporanja fuq l-SPE milli tagħmel notifika kif imsemmi fl-Artikolu 10(1);

(e)  sanzjonijiet pekunarji amministrattivi ta' massimu ta' EUR 5 000 000, jew fi Stati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fi [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], jew ta' massimu ta' 10 % tal-fatturat nett annwali totali tal-SPE, kif stabbilit fil-kontijiet disponibbli l-aktar riċenti approvati mill-korp maniġerjali tal-SPE;

(f)  sanzjonijiet pekunarji amministrattivi ta' massimu ta' darbtejn l-ammont tal-benefiċċju miksub mill-ksur meta dak il-benefiċċju jkun jista' jiġi ddeterminat, anki meta dak il-benefiċċju jaqbeż l-ammonti massimi msemmija fil-punt (e).

3.  L-ESMA, meta tiddetermina t-tip u l-livell tas-sanzjonijiet amministrattivi, għandha tqis il-punt sa fejn il-ksur kien intenzjonat jew jirriżulta minn negliġenza u ċ-ċirkostanzi rilevanti l-oħra kollha, inklużi, fejn xieraq:

(a)  il-materjalità, il-gravità u t-tul tal-ksur;

(b)  il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-ksur;

(c)  is-saħħa finanzjarja tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli;

(d)  l-importanza tal-profitti miksuba jew it-telf evitat mill-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli, sa fejn tali profitti jew telf ikunu jistgħu jiġu ddeterminati;

(e)  it-telf għal terzi persuni kkawżat mill-ksur;

(f)  il-livell ta' kooperazzjoni tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli mal-awtorità kompetenti;

(g)  kwalunkwe ksur preċedenti min-naħa tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli.

4.  L-ESMA għandha tiżgura li kwalunkwe deċiżjoni li timponi miżuri ta' rimedju jew sanzjonijiet amministrattivi tkun motivata sewwa u tkun soġġetta għal dritt ta' appell.

Artikolu 17

Interazzjoni ma' sanzjonijiet kriminali

L-Istati Membri li jkunu stabbilixxew sanzjonijiet kriminali għall-ksur imsemmi fl-Artikolu 16(1) għandhom jippermettu lill-ESMA tikkomunika mal-awtoritajiet ġudizzjarji, tal-prosekuzzjoni jew tal-ġustizzja kriminali fil-ġurisdizzjoni tagħhom, kif ukoll tirċievi mingħand l-awtoritajiet rilevanti, u tipprovdilhom, informazzjoni speċifika dwar investigazzjonijiet jew proċeduri kriminali mibdija għall-ksur imsemmi fl-Artikolu 16(1).

Artikolu 18

Pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi

1.  L-ESMA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha kwalunkwe deċiżjoni li timponi sanzjoni amministrattiva li fir-rigward tagħha ma jkunx għad hemm dritt ta' appell u li tkun imposta għall-ksur kif imsemmi fl-Artikolu 16(1) mingħajr dewmien żejjed u wara li tkun ġiet infurmata l-persuna kkonċernata.

Il-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur, l-identità tal-persuna fiżika jew ġuridika li fuqha tkun ġiet imposta s-sanzjoni amministrattiva.

2.  L-ESMA għandha tippubblika s-sanzjoni amministrattiva fuq bażi anonima ▌fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)  meta s-sanzjoni amministrattiva tiġi imposta fuq persuna fiżika u, wara valutazzjoni minn qabel, jinstab li l-pubblikazzjoni tad-data personali tkun sproporzjonata;

(b)  meta l-pubblikazzjoni tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew ta' investigazzjoni kriminali li tkun għadha għaddejja;

(c)  meta l-pubblikazzjoni tikkawża ħsara sproporzjonata lill-SPE jew lill-persuni fiżiċi involuti.

Alternattivament, meta ċ-ċirkostanzi msemmija fl-ewwel subparagrafu jkun hemm probabbiltà li jieqfu f'perjodu raġonevoli ta' żmien, il-pubblikazzjoni taħt il-paragrafu 1 tista' tiġi posposta għal tali perjodu ta' żmien.

3.  L-ESMA għandha tiżgura li l-informazzjoni ppubblikata skont il-paragrafu 1 jew 2 tibqa' fuq is-sit web uffiċjali tagħha għal ħames snin. Id-data personali għandha tinżamm fuq is-sit web uffiċjali tal-ESMA għall-perjodu neċessarju biss.

Artikolu 18a

Tariffi superviżorji

1.  L-ESMA għandha timponi tariffi fuq l-SPE f'konformità ma' dan ir-Regolament u f'konformità mal-atti delegati adottati skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Dawk it-tariffi għandhom ikunu fi proporzjon mal-fatturat tal-SPE kkonċernata u għandhom ikopru għalkollox l-ispejjeż neċessarji tal-ESMA b'rabta mal-liċenzjar tal-SBBSs u s-superviżjoni tal-SPEs.

2.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 24a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika f'aktar dettall it-tip ta' tariffi, il-materji li għalihom ikunu dovuti tariffi, l-ammont tat-tariffi u l-mod kif iridu jitħallsu.

Artikolu 19

Sorveljanza makroprudenzjali tas-suq tal-SBBSs

Fil-limiti tal-mandat tiegħu stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1092/2010, il-BERS għandu jkun responsabbli mis-sorveljanza makroprudenzjali tas-suq tal-SBBSs tal-Unjoni u jaġixxi skont is-setgħat stabbiliti f'dak ir-Regolament. Jekk isib li s-swieq tal-SBBSs ikunu qed jippreżentaw riskju serju għall-funzjonament tajjeb tas-swieq għat-titoli ta' dejn sovran ta' dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro, il-BERS għandu juża s-setgħat tiegħu skont l-Artikoli 16, 17 u 18 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010 kif xieraq.

Kapitolu 4

Setgħat ta' implimentazzjoni u dispożizzjonijiet finali

Artikolu 21

Emenda għad-Direttiva 2009/65/KE

Fid-Direttiva 2009/65/KE jiddaħħal l-Artikolu 54a li ġej:"

"Artikolu 54a

1.  Jekk l-Istati Membri japplikaw deroga kif imsemmi fl-Artikolu 54 jew jagħtu rinunzja kif imsemmi fl-Artikolu 56(3), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-UCITS għandhom:

   (a) japplikaw l-istess deroga jew jagħtu l-istess rinunzja għall-UCITS biex jinvestu sa 100 % tal-assi tagħhom fl-SBBSs kif imfisser fl-Artikolu 3(3) [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBSs] tar-Regolament skont il-prinċipju ta' tixrid tar-riskju fejn dawk l-awtoritajiet kompetenti jqisu li t-titolari ta' unitajiet fl-UCITS ikollhom protezzjoni li tkun ekwivalenti għal dik tat-titolari ta' unitajiet f'UCITS li tikkonforma mal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 52;
   (b) għandhom jirrinunzjaw l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 56.

2.  Sa ... [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-SBBSs], l-Istati Membri għandhom jadottaw, jippubblikaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-ESMA l-miżuri meħtieġa għall-konformità mal-paragrafu 1.".

"

Artikolu 22

Emenda għad-Direttiva 2009/138/KE

Fl-Artikolu 104 tad-Direttiva 2009/138/KE, jiżdied il-paragrafu 8 li ġej:"

"8. Għall-finijiet tal-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza Bażiku, l-iskoperturi għat-titoli koperti minn bonds sovrani kif definiti fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBSs] għandhom jiġu ttrattati bħala skoperturi għall-gvernijiet jew il-banek ċentrali tal-Istati Membri denominati u ffinanzjati fil-munita domestika tagħhom.

Sa [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-SBBSs], l-Istati Membri għandhom jadottaw, jippubblikaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-ESMA l-miżuri meħtieġa għall-konformità mal-ewwel subparagrafu.".

"

Artikolu 23

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 268, jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:"

"5. B'deroga mill-ewwel paragrafu, is-segment superjuri tat-titoli koperti minn bonds sovrani kif definiti fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBS] jistgħu dejjem jiġu ttrattati skont l-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu.";

"

(2)  fl-Artikolu 325, jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:"

"4. Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, l-istituzzjonijiet għandhom jittrattaw l-iskoperturi fl-għamla tas-segment superjuri ta' titoli koperti minn bonds sovrani kif definiti fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBSs] bħala skoperturi għall-gvern ċentrali ta' Stat Membru.;

"

(3)  fl-Artikolu 390(7), jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

"L-ewwel subparagrafu għandu japplika għall-iskoperturi għat-titoli koperti minn bonds sovrani kif definiti fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBSs].".

"

Artikolu 24

Emendi għad-Direttiva (UE) 2016/2341

Fid-Direttiva (UE) 2016/2341, jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:"

"Artikolu 18a

Titoli Koperti minn Bonds Sovrani

1.  Fir-regoli nazzjonali tagħhom dwar il-valutazzjoni tal-assi tal-IORPs, il-kalkolu tal-fondi proprji tal-IORPs u l-kalkolu ta' marġni ta' solvenza għall-IORPs, l-Istati Membri għandhom jittrattaw it-titoli koperti minn bonds sovrani, kif definiti fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament [tiddaħħal ir-referenza tar-Regolament dwar l-SBBSs], bl-istess mod bħall-istrumenti ta' dejn sovran taż-żona tal-euro.

2.  Sa [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-SBBSs], l-Istati Membri għandhom jadottaw, jippubblikaw u jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-ESMA l-miżuri meħtieġa għall-konformità mal-paragrafu 1.".

"

"Artikolu 24a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fit-tielet u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 18a(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fit-tielet u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 18a(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont it-tielet u r-raba' subparagrafi tal-Artikolu 4(3) jew l-Artikolu 18a(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 25

Klawżola ta' evalwazzjoni

Mhux aktar kmieni minn ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u ladarba ssir disponibbli data suffiċjenti, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament li tivvaluta jekk tkunx laħqet l-objettivi tagħha biex telimina ostakli regolatorji mhux meħtieġa għall-iżvilupp tal-SBBSs.

Artikolu 26

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Ewropew tat-Titoli stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE(17). Dan il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 113.
(2) ĠU C , , p. .
(3) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 113.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(5) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).
(6) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).
(7) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
(8) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
(9) Id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37).
(10) Ir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 1).
(11) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(12) Ir-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1).
(13) Id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2002 dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali (ĠU L 168, 27.6.2002, p. 43).
(14) Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).
(15) Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).
(16) Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).
(17) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta' Ġunju 2001 li tistabbilixxi l-Kumitat tat-Titoli Ewropej (ĠU L 191, 13.7.2001, p. 45).


Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji ***I
PDF 135kWORD 62k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2015/760 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment; ir-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat; u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
P8_TA(2019)0374A8-0013/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0646),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0409/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata sottomessa, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Svediż, billi afferma li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ April 2018(1) u tas-7 ta’ Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Frar 2018(3) u tat-12 ta’ Diċembru 2018(4),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-1 ta' April 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0013/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi

P8_TC1-COD(2017)0230


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/2175.)

(1)ĠU C 255, 20.7.2018, p. 2.
(2) ĠU C 37, 30.1.2019, p. 1.
(3) ĠU C 227, 28.6.2018, p. 63.
(4) ĠU C 110, 22.3.2019, p. 58.


Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku ***I
PDF 131kWORD 52k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))
P8_TA(2019)0375A8-0011/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0538),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0317/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta’ Marzu 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-1 ta' April 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0011/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ April 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

P8_TC1-COD(2017)0232


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/2176.)

(1) ĠU C 120, 6.4.2018, p. 2.
(2) ĠU C 227, 28.6.2018, p. 63.


Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I
PDF 129kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
P8_TA(2019)0376A8-0012/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0537),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0318/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta' Mejju 2018,(1)

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Frar 2018,(2)

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-1 ta' April 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0012/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), id-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

P8_TC1-COD(2017)0231


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/2177)

(1) ĠU C 251,18.7.2018, p. 2.
(2) ĠU C 227, 28.6.2018, p. 63.


Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva) ***I
PDF 129kWORD 64k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))
P8_TA(2019)0377A8-0295/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0791),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 53(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0452/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Awissu 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' April 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0295/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2002/87/KE, 2009/65/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE u 2014/65/UE

P8_TC1-COD(2017)0358


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/2034.)

(1) ĠU C 378, 19.10.2018, p. 5.
(2) ĠU C 262, 25.7.2018, p. 35.


Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament) ***I
PDF 129kWORD 63k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))
P8_TA(2019)0378A8-0296/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0790),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0453/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Awissu 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' April 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0296/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 806/2014

P8_TC1-COD(2017)0359


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/2033.)

(1) ĠU C 378, 19.10.2018, p. 5.
(2) ĠU C 262, 25.7.2018, p. 35.


Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I
PDF 136kWORD 46k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0797),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 153(1)(b) u (2)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0006/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta' Lulju 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0355/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni annessa ma 'din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

P8_TC1-COD(2017)0355


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2019/1152.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva, il-Kummissjoni se tirrieżamina l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, bil-ħsieb li tipproponi l-emendi meħtieġa, fejn xieraq. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni timpenja ruħha li tagħti attenzjoni partikolari għall-applikazzjoni tal-Artikoli 1 u 14 mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni se tivverifika wkoll il-konformità mal-Artikolu 14 meta tivvaluta jekk l-Istati Membri jkunux ittrasponew b’mod sħiħ u korrett id-Direttiva fis-sistemi legali nazzjonali tagħhom.

(1) ĠU C 283, 10.8.2018, p. 39.
(2) ĠU C 387, 25.10.2018, p. 53.


L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I
PDF 137kWORD 56k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
P8_TA(2019)0380A8-0391/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0131),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 46, l-Artikolu 48, l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62 u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0118/2018),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali fuq il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 46 u 48 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mil-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-20 ta' Settembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-9 ta' Ottubru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-21 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0391/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova l-istqarrija konġunta tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni, li se tiġi ppubblikata fis-serje L tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fil-kwistjoni wara dik li fiha l-att leġislattiv finali huwa ppubblikat;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344

P8_TC1-COD(2018)0064


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1149.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kumissjoni

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jinnotaw li l-proċess għall-għażla tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) kien għadu mhux konkluż fi żmien l-adozzjoni tar-Regolament fundatur tagħha.

Ifakkru fl-impenn favur kooperazzjoni sinċiera u trasparenti u jfakkru t-Trattati, it-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-valur tal-iskambju ta' informazzjoni mill-istadji inizjali tal-proċess għall-għażla tas-sede tal-ELA.

Tali skambju bikri ta' informazzjoni jagħmilha eħfef għat-tliet Istituzzjonijiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont it-Trattati permezz ta' proċeduri relatati.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jieħdu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li twettaq il-miżuri meħtieġa sabiex ir-Regolament fundatur jforni dispożizzjoni dwar il-lokazzjoni tas-sede tal-ELA, u biex tiżgura li l-ELA topera b'mod awtonomu f’konformità ma' dak ir-Regolament.

(1) ĠU C 440, 6.12.2018, p. 128.
(2) ĠU C 461, 21.12.2018, p. 16.


Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I
PDF 133kWORD 56k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1343/2011 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (COM(2016)0134) – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
P8_TA(2019)0381A8-0381/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0134),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0117/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-13 ta' Lulju 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Diċembru 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-22 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0381/2017).

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(3);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005

P8_TC1-COD(2016)0074


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1241.)

(1) ĠU C 389, 21.10.2016, p. 67.
(2) ĠU C 185, 9.6.2017, p. 82.
(3) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fis-16 ta’ Jannar 2018 (Testi adottati, P8_TA(2018)0003).


Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju ***I
PDF 128kWORD 65k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
P8_TA(2019)0382A8-0094/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u l-Kunsill (COM(2017)0114),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li skonthom il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0099/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-2 ta’ Jannar 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0094/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sostanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

P8_TC1-COD(2017)0048


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/2152.)

(1) ĠU C 77, 1.3.2018, p. 2.


Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***I
PDF 379kWORD 111k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0338),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0214/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 8/2018 tal-Qorti tal-Awdituri(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0179/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jappella lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sostanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF

P8_TC1-COD(2018)0170


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 325 tiegħu, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri(2),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva(3),

Billi:

(1)  Bl-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(5), l-Unjoni saħħet b’mod sostanzjali d-dispożizzjonijiet tal-qafas legali armonizzat fir-rigward l-mezzi disponibbli biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“UPPE”) se jkollu huwa prijorità ewlenija fil-qasam tal-ġustizzja kriminali u l-politika ta' kontra l-frodi, għandu s-setgħa li jwettaq investigazzjonijiet kriminali u jippreżenta akkużi relatati ma’ reati kriminali li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni, kif iddefinit fid-Direttiva (UE) 2017/1371, fl-Istati Membri parteċipanti. [Em. 1]

(2)  Sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi ("l-Uffiċċju") iwettaq investigazzjonijiet amministrattivi f'irregolaritajiet amministrattivi kif ukoll f'imġiba kriminali.. Fit-tmiem tal-investigazzjonijiet tiegħu, huwa jagħmel rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji lill-awtoritajiet nazzjonali ta' prosekuzzjoni, immirati biex jippermettu akkużi u prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri. Fil-futur, fl-Istati Membri li jipparteċipaw fl-UPPE, huwa se jirrapporta reati kriminali suspettati lill-UPPE, u se jikkollabora miegħu fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tiegħu. [Em. 2]

(3)  Għaldaqstant, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6) jenħtieġ li jiġi emendat u adattat b'mod korrispondenti wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1939. Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw ir-relazzjoni bejn l-UPPE u l-Uffiċċju fir-Regolament (UE) 2017/1939 jenħtieġ li jiġu riflessi u kkumplementati bir-regoli fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz ta’ sinerġiji bejn iż-żewġ korpi, jiġifieri jiġu implimentati l-prinċipji ta' kooperazzjoni mill-qrib, skambju ta' informazzjoni, komplementarjetà u evitar tad-duplikazzjoni. [Em. 3]

(4)  Fid-dawl tal-għan komuni tagħhom li jippreservaw l-integrità tal-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Uffiċċju u l-UPPE jistabbilixxu u jżommu relazzjoni mill-qrib ibbażata fuq kooperazzjoni sinċiera u mmirata biex tiġi żgurata l-kumplimentarjetà tal-mandati rispettivi tagħhom u l-koordinazzjoni tal-azzjoni tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-kooperazzjoni msaħħa għall-istabbiliment tal-UPPE. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-relazzjoni għandha tagħti kontribut biex tiżgura li jintużaw il-mezzi kollha sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tiġi evitata duplikazzjoni mhux żejda tal-isforzi.

(5)  Ir-Regolament (UE) 2017/1939 jenħtieġ li l-Uffiċċju, kif ukoll l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jirrappurtaw lill-UPPE mingħajr dewmien żejjed imġiba kriminali suspettata li fir-rigward tagħha l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu. Peress li l-mandat tal-Uffiċċju huwa li jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi fil-frodi, fil-korruzzjoni u f'kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interess finanzjarju tal-Unjoni, idealment jitqiegħed u jiġi mgħammar biex jaġixxi bħala sieħeb naturali u sors ta' informazzjoni privileġġjat għall-UPPE [Em. 4]

(6)  Elementi li jippontaw lejn imġiba kriminali possibbli li jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-UPPE jistgħu, fil-prattika, ikunu preżenti f’allegazzjonijiet inizjali rċevuti mill-Uffiċċju jew jistgħu jitfaċċaw biss matul investigazzjoni amministrattiva li tkun infetħet mill-Uffiċċju minħabba suspett ta’ irregolarità amministrattiva. Għaldaqstant, sabiex jikkonforma mad-dmir tiegħu li jirrapporta lill-UPPE, jenħtieġ li l-Uffiċċju, skont il-każ, jirrapporta mġiba kriminali f’kwalunkwe stadju qabel jew matul investigazzjoni.

(7)  Ir-Regolament (UE) 2017/1939 jispeċifika l-elementi minimi li, bħala regola, ir-rapporti jenħtieġu li jinkludu. L-Uffiċċju jista’ jkollu jwettaq evalwazzjoni preliminari tal-allegazzjonijiet sabiex jaċċerta dawn l-elementi u jiġbor l-informazzjoni meħtieġa. L-Uffiċċju jenħtieġ li jwettaq din l-evalwazzjoni mingħajr dewmien u permezz ta’ mezzi li ma jinvolvux riskju li jipperikolaw investigazzjoni kriminali futura possibbli. Meta jlesti l-evalwazzjoni tiegħu, huwa jenħtieġ li jirrapporta lill-UPPE meta jiġi identifikat suspett ta’ reat fi ħdan il-kompetenza.

(8)  F’kunsiderazzjoni tal-għarfien espert tal-Uffiċċju, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li jkollhom l-għażla li jużaw l-Uffiċċju sabiex iwettqu din l-evalwazzjoni preliminari tal-allegazzjonijiet li jiġu rrapportati lilhom.

(9)  F’konformità mar-Regolament (UE) 2017/1939, jenħtieġ li fil-prinċipju l-Uffiċċju ma jiftaħx investigazzjoni aministrattiva parallela għal investigazzjoni li ssir mill-UPPE dwar l-istess fatti. Madankollu, f’ċerti każijiet, il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tista’ teħtieġ lill-Uffiċċju jwettaq investigazzjoni amministrattiva komplementarja qabel il-konklużjoni tal-proċedimenti kriminali li jkunu ngħataw bidu mill-UPPE bl-għan li jiġi aċċertat jekk ikunux meħtieġa miżuri ta’ prekawzjoni, jew jekk għandhiex tittieħed azzjoni finanzjarja, dixxiplinarja jew amministrattiva. Dawn l-investigazzjonijiet kumplimentari jistgħu jkunu xieraq, inter alia, meta jenħtieġ li jiġu rkuprati xi ammonti minħabba li l-baġit tal-Unjoni jkun soġġett għal regoli speċifiċi ta’ preskrizzjoni, meta l-ammonti f’riskju jkunu kbar ħafna, jew meta jkun hemm il-ħtieġa li jiġi evitat infiq ulterjuri f’sitwazzjonijiet ta’ riskju permezz ta’ miżuri amministrattivi.

(10)  Ir-Regolament (UE) 2017/1939 jipprevedi li l-UPPE jista' jitlob dawn l-investigazzjonijiet komplementarji komplementari lill-Uffiċċju. F'każijiet fejn l-UPPE ma jitlobhiex, jenħtieġ li din l-investigazzjoni komplementarja tkun possibbli wkoll fuq l-inizjattiva tal-Uffiċċju, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, wara konsultazzjoni mal-UPPE. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-UPPE jkun jista' joġġezzjona għall-ftuħ jew it-tkomplija ta' investigazzjoni mill-Uffiċċju, jew għall-prestazzjoni ta' atti speċifiċi tal-investigazzjoni minnu. Ir-raġunijiet għal din l-oġġezzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-ħtieġa li tiġi protetta l-effettività tal-investigazzjoni tal-UPPE u għandhom ikunu proporzjonati għal dan il-għan. L-Uffiċċju jenħtieġ li jżomm lura milli jwettaq l-azzjoni li dwarha l-UPPE qajjem oġġezzjoni. Jekk l-UPPE jaqbel mat-talba, l-investigazzjoni tal-Uffiċċju għandha ssir f'konsultazzjoni mill-qrib mal-UPPE. [Em. 6]

(11)  L-Uffiċċju jenħtieġ li jappoġġja b’mod attiv lill-UPPE fl-investigazzjonijiet tiegħu. F'dan ir-rigward, l-UPPE jista’ jitlob lill-Uffiċċju biex jappoġġja jew jikkumplimenta l-investigazzjonijiet kriminali tiegħu permezz tal-eżerċizzju tas-setgħat taħt dan ir-Regolament. F'dawn il-każijiet, l-Uffiċċju jenħtieġ li jwettaq dawn l-operazzjonijiet fi ħdan il-limiti tas-setgħat tiegħu u fi ħdan il-qafas previst f'dan ir-Regolament.

(12)  Sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni, kooperazzjoni u trasparenza effettiva bejn l-Uffiċċju u l-UPPE, l-informazzjoni għandha tiġi skambjata bejniethom fuq bażi kontinwa. L-iskambju ta' informazzjoni fl-istadji ta' qabel il-ftuħ tal-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju u mill-UPPE huwa partikolarment rilevanti sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni xierqa bejn l-azzjonijiet rispettivi li tiggarantixxi komplementarjetà u tiġi evitata duplikazzjoni. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju u l-UPPE jagħmlu użu mill-funzjonijiet "hit/no-hit" tas-sistemi ta' ġestjoni tal-każijiet rispettivi tagħhom. L-Uffiċċju u l-UPPE għandhom jispeċifikaw il-modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni fl-arranġamenti ta' ħidma tagħhom. [Em. 7]

(13)  Ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013(7), adottat fit-2 ta’ Ottubru 2017, ikkonkluda li l-bidliet tal-2013 għall-qafas legali ġabu titjib ċar, fir-rigward tat-twettiq tal-investigazzjonijiet, il-kooperazzjoni mas-sħab u d-drittijiet tal-persuni kkonċernati. Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni wriet xi nuqqasijiet li għandhom impatt fuq l-effettività u l-effettività u l-effikaċja tal-investigazzjonijiet.

(14)  Jenħtieġ li jiġu indirizzati l-aktar sejbiet mhux ambigwi tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni permezz tal-emenda tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013. Dawn huma bidliet essenzjali meħtieġa fuq perjodu ta' żmien qasir biex jissaħħaħ il-qafas għall-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju, sabiex jinżamm Uffiċċju b'saħħtu u li jaħdem b'mod sħiħ li jikkomplementa l-approċċ tal-liġi kriminali tal-UPPE bl-investigazzjonijiet amministrattivi, iżda li ma jinvolvux bidla għall-mandat jew għas-setgħat. Huma primarjament jikkonċernaw oqsma fejn, illum il-ġurnata, in-nuqqas ta' ċarezza tar-Regolament ixekkel it-twettiq effettiv tal-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju, bħat-twettiq ta' verifiki fuq il-post, il-possibbiltà ta' aċċess aħjar għal informazzjoni dwar il-kont tal-bank, jew l-ammissibbiltà bħala evidenza tar-rapporti tal-każijiet imfassla mill-Uffiċċju. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta ġdida u komprensiva sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-evalwazzjoni kemm tal-UPPE kif ukoll tal-Uffiċċju u tal-kooperazzjoni tagħhom. [Em. 8]

(15)  Dawn il-bidliet ma jaffettwawx il-garanziji proċedurali applikabbli fil-qafas tal-investigazzjonijiet. L-Uffiċċju huwa marbut li japplika l-garanziji proċedurali tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(8) u dawk li jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni. Dan il-qafas jirrikjedi li l-Uffiċċju jwettaq l-investigazzjonijiet tiegħu b’mod oġġettiv, imparzjali u kunfidenzjali, ifittex għal evidenza favur u kontra l-persuna kkonċernata, u jwettaq atti investigattivi abbażi ta’ awtorizzazzjoni bil-miktub wara verifika tal-legalità. L-Uffiċċju jrid jiżgura li d-drittijet tal-persuni kkonċernati mill-investigazzjonijiet tiegħu jiġu rispettati, inkluża l-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li tiġi evitata l-awtoinkriminazzjoni. Meta jiġu intervistati, il-persuni kkonċernati għandhom, inter alia, id-drittijiet li jingħataw assistenza minn persuna li jagħżlu, li japprovaw ir-reġistrazzjoni tal-intervista, u li nużaw kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Il-persuni kkonċernati għandhom ukoll id-dritt li jikkummentaw dwar il-fatti tal-każ qabel ma jitfasslu l-konklużjonijiet.

(16)  L-Uffiċċju jwettaq verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, li jippermettulu jaċċessa l-bini u d-dokumentazzjoni tal-operaturi ekonomiċi fil-qafas tal-investigazzjonijiet tiegħu fi frodi, korruzzjoni jew imġiba illegali oħra suspettata li tkun qed taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawn isiru f’konformità ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, li f’ċerti istanzi jagħmel l-applikazzjoni ta’ dawn is-setgħat soġġetta għall-kundizzjonijiet tal-liġi nazzjonali. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni sabet li l-limitu sa fejn il-liġi nazzjonali għandha tapplika mhux dejjem jiġi speċifikat, u bħala riżultat ixekkel l-effettività tal-attivitajiet investigattivi tal-Uffiċċju.

(17)  Għalhekk, huwa xieraq li jiġu ċċarati l-istanzi li fihom għandha tapplika l-liġi nazzjonali matul l-investigazzjonijiet li jsiru mill-Uffiċċju, madankollu mingħajr ma jinbidlu s-setgħat disponibbli lill-Uffiċċju jew mingħajr ma jinbidel il-mod kif ir-Regolament jopera fir-rigward tal-Istati Membri. Din il-kjarifika tirrifletti s-sentenza riċenti tal-Qorti Ġenerali fil-kawża T-48/16, Sigma Orionis SA vs. Il-Kummissjoni Ewropea.

(18)  It-twettiq ta’ verifiki u spezzjonijiet fuq il-post mill-Uffiċċju, f’sitwazzjonijiet fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat jissottometti għall-verifika, jenħtieġ li jkun soġġett għad-dritt tal-Unjoni biss. Dan jenħtieġ li jippermettilu jeżerċita s-setgħat investigattivi tiegħu b’mod effettiv u koerenti fl-Istati Membri kollha, bl-għan li jikkontribwixxi għal livell għoli ta’ protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni fl-Unjoni, kif meħtieġ mill-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(19)  F’sitwazzjonijiet fejn l-Uffiċċju jrid jiddependi fuq l-assistenza tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b’mod partikolari f’każijiet fejn operatur ekonomiku jopponi verifika u spezzjoni fuq il-post, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjoni tal-Uffiċċju tkun effettiva, u għandhom jagħtu l-assistenza meħtieġa f’konformità mar-regoli rilevanti tal-liġi proċedurali nazzjonali.

(20)  Fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 jenħtieġ li jiġi introdott dmir li l-operaturi ekonomiċi jikkooperaw mal-Uffiċċju. Dan huwa konformi mal-obbligu tagħhom taħt ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96 li jagħtu aċċess għat-twettiq ta’ verifiki u spezzjonijiet fuq il-post għal fondi, art, mezzi ta’ trasport u oqsma oħra, li jintużaw għal skopijiet kummerċjali, u mal-obbligu fl-Artikolu 129(9) tar-Regolament Finanzjarju li kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni għandha tikkoopera b’mod sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inkluż fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet mill-Uffiċċju.

(21)  Bħala parti minn dan id-dmir ta’ kooperazzjoni, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista’ jirrikjedi lil operaturi ekonomiċi li setgħu kienu involuti fil-kwistjoni li tkun qed tiġi investigata, jew li jista’ jkollhom informazzjoni rilevanti, biex ifornu informazzjoni rilevanti. Meta jkunu qed jikkonformaw ma’ dawn it-talbiet, l-operaturi ekonomiċi mhumiex obbligati jammettu li jkunu wettqu attività illegali, iżda huma obbligati jwieġbu mistoqsijiet fattwali u jipprovdu dokumenti, anki jekk din l-informazzjoni tista’ tintuża sabiex tiġi stabbilita l-eżistena ta’ attività illegali kontriehom jew kontra operatur ieħor.

(22)  L-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jużaw kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn issir il-verifika, u d-dritt li jingħataw assistenza minn persuna li jagħżlu, inkluż minn konsulent legali estern, matul il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post. Il-preżenza ta’ konsulent legali, madankollu, m’għandhiex tirrappreżenta kundizzjoni legali għall-validità tal-verifiki u tal-ispezzjonijiet fuq il-post. Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-verifiki u tal-ispezzjonijiet fuq il-post, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskju li l-evidenza tisparixxi, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista’ jaċċessa l-bini, l-art, il-mezzi ta’ trasport jew oqsma oħra li jintużaw għal skopijiet kummerċjali mingħajr ma jistennew lill-operatur jikkonsulta mal-konsulent legali tiegħu. Huwa jenħtieġ li jaċċetta biss dewmien raġonevoli qasir, fejn jistenna l-konsultazzjoni mal-konsulent legali, qabel jibda jwettaq il-verifika. Kull dewmien bħal dan irid jinżamm strettament għall-inqas żmien possibbli.

(23)  Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, l-Uffiċċju, meta jkun qed iwettaq verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, jenħtieġ li jipprovdi lill-operaturi ekonomiċi informazzjoni xierqa dwar id-dmir tagħhom li jikkooperaw u l-konsegwenzi jekk jirrifjutaw li jagħmlu dan, u l-proċedura li tapplika għall-verifika, inklużi s-salvagwardji proċedurali applikabbli.

(24)  F’investigazzjonijiet interni u, fejn ikun meħtieġ, f’investigazzjonijiet esterni, l-Uffiċċju għandu aċċess għal kwalunkwe informazzjoni miżmuma mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji. Kif issuġġerit mill-evalwazzjoni tal-Kummissjoni, jenħtieġ li jiġi ċċarat li dan l-aċċess jenħtieġ li jkun possibbli irrispettivament mill-mezz mit-tip ta' mezz li fuqu din l-informazzjoni jew id-data tinħażen, sabiex jiġi rifless progress teknoloġiku li qed jevolvi. [Em. 9]

(25)  Għal qafas aktar koerenti għall-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju, ir-regoli applikabbli għall-investigazzjonijiet interni u esterni għandhom jiġu allinjati aktar, sabiex jiġu indirizzati ċerti inkonsistenti identifikati mill-evalwazzjoni tal-Kummissjoni, fejn regoli diverġenti mhumiex iġġustifikati. Dan jenħtieġ li jkun il-każ, pereżempju, meta jkun ipprovdut li r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet mfassla wara investigazzjoni esterna jistgħu jintbagħtu lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata biex tittieħed azzjoni xierqa, kif inhu l-każ f’investigazzjonijiet interni. Fejn ikun possibbli b’mod konformi mal-mandat tiegħu, l-Uffiċċju jenħtieġ li jappoġġa lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija involuta fis-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Biex tkun żgurata aktar kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, l-Uffiċċju jenħtieġ li jinforma, fejn ikun meħtieġ, lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata tal-Unjoni meta huwa jiddeċiedi li ma jiftaħx investigazzjoni esterna, pereżempju meta istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni kienu s-sors inizjali tal-informazzjoni.

(26)  L-Uffiċċju jenħtieġ li juża’ l-mezzi neċessarji biex isegwi t-traċċa tal-flus sabiex jikxef il-modus operandi tipiku ta’ ħafna mġiba frawdolenti. Illum il-ġurnata, huwa jista’ jikseb informazzjoni bankarja rilevanti għall-attività investigattiva tiegħu miżmuma minn istituzzjonijiet ta’ kreditu f'għadd ta’ Stati Membri, permezz ta’ kooperazzjoni mal-awotiritajiet nazzjonali u assistenza mingħandhom. Sabiex jiġi żgurat approċċ effettiv fl-Unjoni kollha, ir-Regolament jenħtieġ li jispeċifika d-dmir li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank u tal-pagamenti lill-Uffiċċju, bħala parti mid-dmir ġenerali tagħhom li jassistuh. Bħala regola, din il-kooperazzjoni għandha sseħħ permezz tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fl-Istati Membri. Meta jkunu qegħdin jagħtu din l-assistenza lill-Uffiċċju, l-awtoritjaiet nazzjonali għandhom jaġixxu f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi proċedurali previsti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat.

(26a)   Sabiex jagħti attenzjoni lill-protezzjoni u lir-rispett tad-drittijiet u l-garanziji proċedurali, jenħtieġ li l-Uffiċċju joħloq funzjoni interna fl-għamla ta' kontrollur tal-garanziji proċedurali u jipprovdilu riżorsi adegwati. Jenħtieġ li l-kontrollur ta' garanziji proċedurali jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha meħtieġa biex iwettaq dmirijietu. [Em. 10]

(26b)   Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu tal-ilmenti għall-Uffiċċju b'kooperazzjoni mal-kontrollur tal-garanziji proċedurali, biex jissalvagwardja l-ħarsien tad-drittijiet u tal-garanziji proċedurali fl-attivitajiet kollha tal-Uffiċċju. Jenħtieġ li dan ikun mekkaniżmu amministrattiv li permezz tiegħu il-Kontrollur ikun responsabbli biex jittratta l-ilmenti li l-Uffiċċju jirċievu f'konformità mad-dritt għal amministrazzjoni tajba. Jenħtieġ li l-mekkaniżmu jkun effettiv u jiżgura li l-ilmenti jkunu segwiti kif xieraq. Sabiex ikun hemm aktar trasparenza u responsabbiltà, jenħtieġ li l-Uffiċċju jirrapporta dwar il-mekkaniżmu tal-ilmenti fir-rapport annwali tiegħu. Jenħtieġ li, b'mod partikolari, ikopri l-għadd ta' lmenti li jkun irċieva, it-tip ta' ksur tad-drittijiet u tal-garanziji proċedurali involuti, l-attivitajiet ikkonċernati u, meta jkun possibbli, il-miżuri ta' segwitu meħuda mill-Uffiċċju. [Em. 11]

(27)  It-trażmissjoni bikrija tal-informazzjoni mill-Uffiċċju bl-għan li jiġu adottati miżuri ta’ prekawzjoni hija għodda essenzjali għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib f’dan ir-rigward bejn l-Uffiċċju u l-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni, huwa xieraq li dawn tal-aħħar ikollhom il-possibbiltà li, meta jridu, jikkonsultaw lill-Uffiċċju bl-għan li jieħdu deċiżjoni dwar kwalunkwe miżura ta’ prekawzjoni xierqa, inklużi miżuri biex tiġi salvagwardjata l-evidenza.

(28)  Ir-rapporti mfassla mill-Uffiċċju llum il-ġurnata jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji bl-istess mod u taħt l-istess kundizzjonijiet bħal rapporti amministrattivi mfassla mill-ispetturi amministrattivi nazzjonali. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni skopriet li f’xi Stati Membri din ir-regola ma tiżgurax b’mod suffiċjenti l-effettività tal-attivitajiet tal-Uffiċċju. Sabiex jiżdiedu l-effettività u l-użu konsistenti tar-rapport tal-Uffiċċju, ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi l-ammissibbiltà ta’ dawn ir-rapporti fi proċedimenti ġudizzjarji ta’ natura mhux kriminali quddiem il-qrati nazzjonali, kif ukoll fi proċedimenti amministrattivi fl-Istati Membri. Ir-regola li tipprevedi ekwivalenza mar-rapporti tal-ispetturi amministrattivi nazzjonali għandha tkompli tapplika fil-każ ta’ proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali ta’ natura kriminali. Ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi wkoll l-ammissibbiltà tar-rapporti redatti mill-Uffiċju fi proċedimenti amministrattivi u ġudizzjarji fil-livell tal-Unjoni.

(29)  Il-mandat tal-Uffiċċju jinkludi l-protezzjoni tad-dħul għall-baġit tal-Unjoni li jirriżulta mir-riżorsi proprji tal-VAT. F'dan il-qasam, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista’ jappoġġja u jikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri permezz ta’ investigazzjonijiet li jkunu saru f’konformità mal-mandat tiegħu, il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti f’każijiet kumplessi u transnazzjonali, u l-appoġġ u l-assistenza għall-Istati Membri u għall-UPPE. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista’ jiskambja informazzjoni permezz tan-netwerk tal-Eurofisc, stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010(10), filwaqt li jżomm f'moħħu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11),sabiex tiġi promossa u tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT.

(30)  Is-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi tal-Istati Membri ġew introdotti mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 sabiex jiffaċilitaw kooperazzjoni effettiva u skambju ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni ta’ natura operattiva, bejn l-uffiċċju u l-Istati Membri. L-evalwazzjoni kkonkludiet li dawn taw kontribut pożittiv għall-ħidma tal-Uffiċċju. Hija identifikat ukoll il-ħtieġa li jkompli jiġi ċċarat ir-rwol tagħhom sabiex jiġi żgurat li l-Uffiċċju jingħata l-assistenza meħtieġa biex jiżgura li l-investigazzjonijiet tiegħu jkunu effettivi, filwaqt li l-organizzazzjoni u s-setgħat tas-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi jitħallew f’idejn kull Stat Membru. F'dan ir-rigward, is-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi għandhom ikunu jistgħu jipprovdu, jiksbu jew jikkoordinaw l-assistenza meħtieġa lill-Uffiċċju biex iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effettiv, qabel, matul jew wara t-tmiem ta’ investigazzjoni esterna jew interna.

(31)  Id-dmir tal-Uffiċċju li jipprovdi lill-Istati Membri b’assistenza sabiex jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni hija element kruċjali tal-mandat tiegħu li jappoġġja l-kooperazzjoni transkonfinali fost l-Istati Membri. Għandhom jiġu stabbiliti regoli aktar dettaljati sabiex jiġu ffaċilitati l-attivitajiet ta’ koordinament tal-Uffiċċju u l-kooperazzjoni tiegħu f’dan il-kuntest mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, mal-pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawn ir-regoli għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar mill-Uffiċċju tas-setgħat konferiti fuq il-Kummissjoni f’dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet u l-Kummissjoni, b’mod partikolari għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97(12).

(32)  Barra minn dan, jenħtieġ li jkun possibbli li l-Uffiċċju jitlob l-assistenza tas-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi fil-kuntest ta’ attivitajiet ta’ koordinament, kif ukoll biex is-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi jikkooperaw ma’ xulxin, sabiex ikomplu jiġu infurzati l-mekkaniżmi disponibbli għall-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-frodi.

(32a)   Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jagħtu l-assistenza meħtieġa biex l-Uffiċċju jkun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu. Meta l-Uffiċċju jagħmel rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji lill-awtoritajiet nazzjonali ta' prosekuzzjoni ta' Stat Membru u ma jsir l-ebda segwitu, jenħtieġ li l-Istat Membru jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu lill-Uffiċċju. Darba fis-sena, jenħtieġ li l-Uffiċċju jfassal rapport sabiex jagħti rendikont tal-assistenza pprovduta mill-Istati Membri u dwar is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji. [Em. 13]

(32b)   Sabiex jissupplimenta r-regoli proċedurali dwar it-twettiq tal-investigazzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Uffiċċju jistabbilixxi l-kodiċi proċedurali għall-investigazzjonijiet li l-persunal tal-Uffiċċju għandu jsegwi. Għaldaqstant, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE, tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta' dan il-kodiċi proċedurali, mingħajr ma tiġi pperikolata l-indipendenza tal-Uffiċċju meta jeżerċita l-kompetenzi tiegħu. Jenħtieġ li dawn l-atti delegati jkopru, b'mod partikolari, il-prattiki li għandhom jiġu osservati fl-implimentazzjoni tal-mandat u l-istatut tal-Uffiċċju; ir-regoli dettaljati li jirregolaw il-proċeduri tal-investigazzjoni kif ukoll l-atti ta' investigazzjoni permessi; id-drittijiet leġittimi tal-persuni kkonċernati; il-garanziji proċedurali; id-dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data u l-politiki dwar il-komunikazzjoni u l-aċċess għad-dokumenti; id-dispożizzjonijiet dwar il-verifika tal-legalità u l-mezzi ta' rimedju miftuħa għall-persuni kkonċernati; ir-relazzjonijiet mal-UPPE. Huwa partikolarment importanti li l-Uffiċċju jwettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tiegħu, inkluż fil-livell tal-esperti. Jenħtieġ li l-Uffiċċju jiżgura trażmissjoni simultanja, fil-waqt u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 14]

(32c)   Mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data determinata f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 120(2) tar-Regolament (UE) 2017/1939, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza tal-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-UPPE. [Em. 15]

(33)  Peress li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament li jsaħħaħ il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi jadatta l-operazzjoni tal-Uffiċċju għall-istabbiliment tal-UPPE u billi jtejjeb l-effettivitià tal-investigazzjonijiet li jsiru mill-Uffiċċju ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda minflok jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni permezz tal-adozzjoni ta’ regoli li jirregolaw ir-relazzjoni bejn żewġ uffiċċji tal-Unjoni u li jżidu l-effettività fit-twettiq tal-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju fl-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak meħtieġ sabiex tingħata spinta lill-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(34)  Dan ir-Regolament ma jimmodifikax is-setgħat u r-responsabbilitajiet tal-Istati Membri li jieħdu passi sabiex jiġġieldu kontra frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(35)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) u ta opinjoni nhar …(14),

(36)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 jenħtieġ li għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 huwa emendat kif ġej:

(-1)  fl-Artikolu 1, il-parti introduttorja tal-paragrafu 1 tinbidel b'dan li ġej:"

“1. Sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (minn hawn 'il quddiem imsejħa kollettivament, skont il-kuntest, "l-Unjoni"), l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi stabbilit bid-Deċiżjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom ("l-Uffiċċju") għandu jeżerċita s-setgħat ta' investigazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni:" [Em. 16]

"

(-1a)  ifl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej"

“2. L-Uffiċċju għandu jipprovdi lill-Istati Membri b'għajnuna mingħand il-Kummissjoni fl-organizzazzjoni ta' kooperazzjoni mill-qrib u regolari bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom sabiex jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom immirata lejn il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra l-frodi. L-Uffiċċju għandu jikkontribwixxi għat-tfassil u l-żvilupp ta' metodi ta' prevenzjoni u ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Uffiċċju għandu jippromwovi u jikkoordina, ma' u fost l-Istati Membri, il-kondiviżjoni ta' esperjenza operazzjonali u l-aħjar prattiki proċedurali fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u għandu jappoġġa azzjonijiet konġunti kontra l-frodi li jieħdu Stati Membri fuq bażi volontarja." [Em. 17]

"

(-1b)  fl-Artikolu 1, il-punt d tal-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:"

"(d) Ir-Regolament (UE) 2018/1725;" [Em. 18]

"

(-1c)  fl-Artikolu 1, jiżdied il-punt da mal-paragrafu 3: "

"(da) Ir-Regolament (UE) 2016/679." [Em. 19]

"

(-1d)  fl-Artikolu 1, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:"

“4. Fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji stabbiliti permezz, jew fuq il-bażi tat-Trattati ("istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji"), u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12d, l-uffiċċju għandu jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi bil-għan li jiġġieled il-frodi u kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Għal dak il-għan l-Uffiċċju għandu jinvestiga kwistjonijiet serji li għandhom x'jaqsmu mal-qadi ta' dmirijiet professjonali li jikkostitwixxu nuqqas ta' ħarsien ta' obbligi ta' uffiċjali u impjegati oħra tal-Unjoni u li jistgħu jwasslu għal proċedimenti dixxiplinarji jew, skont il-każ, kriminali, jew nuqqas ekwivalenti ta' qadi ta' obbligi minn membri ta' istituzzjonijiet u korpi, kapi ta' uffiċċji u aġenziji jew membri tal-persunal ta' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji li ma mhux soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal (minn hawn 'il quddiem kollettivament imsemmija bħala "uffiċjali, aġenti oħrajn, membri ta' istituzzjonijiet jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew membri tal-persunal")." [Em. 20]

"

(1)  fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

“4a. L-Uffiċċju għandu jistabbilixxi u jżomm relazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) stabbilit f’kooperazzjoni msaħħa mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(15). Din ir-relazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kooperazzjoni reċiproka, komplementarjetà, evitar ta' duplikazzjoni u fuq skambju ta’ informazzjoni. B’mod partikolari, hija għandha tiżgura li l-mezzi disponibbli kollha jintużaw sabiex jipproteġu l-interessi finanzjarji permezz tal-komplementarjetà tal-mandati rispettivi tagħhom u tal-appoġġ li jingħata mill-Uffiċċju lill-UPPE. [Em. 21]

Il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-UPPE għandha tiġi rregolata mill-Artikoli 12c sa 12f”.

"

(1a)  fl-Artikolu 1, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:"

“5. Għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji jistgħu jistabbilixxu arranġamenti amministrattivi mal-Uffiċċju. Dawk l-arranġamenti amministrattivi jistgħu jikkonċernaw, b'mod partikolari, it-trasmissjoni ta' informazzjoni, it-twettiq u s-segwitu ta' investigazzjonijiet." [Em. 22]

"

(1b)   fl-Artikolu 2, il-punt (2) jinbidel b'dan li ġej:"

"(2) "irregolarità" għandha tfisser "irregolarità" kif definit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95, inkluż ksur li jaffettwa d-dħul mit-taxxa fuq il-valur miżjud;" [Em. 23]

"

(1c)  fl-Artikolu 2, il-punt (3) jinbidel b'dan li ġej:"

“(3) "frodi, korruzzjoni u kwalunkwe attività irregolari jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni" għandu jkollha t-tifsira applikata lil dan il-kliem fl-atti rilevanti tal-Unjoni;" [Em. 24]

"

(2)  fl-Artikolu 2, il-punt (4) huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“(4) investigazzjonijiet amministrattivi” (“investigazzjonijiet”) għandha tfisser kwalunkwe spezzjoni, kontroll jew miżura oħra meħuda mill-Uffiċċju skont l-Artikoli 3 u 4, bil-għan li ji[u ssodisfati l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1 u li tiġi stabbilita, fejn ikun meħtieġ, in-natura irregolari tal-attivitajiet li jkunu qegħdin jiġu investigati; dawk l-investigazzjonijiet ma għandhomx jaffettwaw is-setgħat tal-UPPE jew tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jibdew proċeduri kriminali.”;

"

(2a)  fl-Artikolu 2, il-punt (5) jinbidel b'dan li ġej:"

“(5) "persuna kkonċernata" għandha tfisser kwalunkwe persuna jew operatur ekonomiku ssuspettat li wettaq frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u li għalhekk hija soġġetta għal investigazzjoni mill-Unjoni;" [Em. 25]

"

(2b)  fl-Artikolu 2, jiddaħħal il-punt li ġej:"

“(7a) "membru ta' istituzzjoni" tfisser membru tal-Parlament Ewropew, membru tal-Kunsill Ewropew, rappreżentant ta' Stat Membru fuq livell ministerjali fil-Kunsill, membru tal-Kummissjoni Ewropea, membru tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, membru tal-Kunsill Regolatorju tal-Bank Ċentrali Ewropew jew membru tal-Qorti tal-Awdituri, skont kif ikun xieraq." [Em. 26]

"

(2c)  fl-Artikolu 2, jiddaħħal il-punt 7b li ġej:"

“(7b) “l-istess fatti" tfisser li l-fatti materjali huma identiċi fejn il-fatti materjali jinftiehmu fis-sens tal-eżistenza ta' ġabra ta' ċirkostanzi konkreti li huma marbuta b'mod inseparabbli u li fit-totalità tagħhom jistgħu jistabbilixxu elementi ta' investigazzjoni ta' delitt li tkun fi ħdan il-kompetenza tal-Uffiċċju jew tal-UPPE." [Em. 27]

"

(3)  L-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 3

Investigazzjonijiet esterniKontrolli u spezzjonijiet fuq il-post fl-Istati Membri u fil-pajjiżi terzi [Em. 28]

1.  Fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ddefinit fl-Artikolu 1 u l-punti (1) u (3) tal-Artikolu 2, l-Uffiċċju għandu jwettaq kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post fl-Istati Membri u, f'konformità mal-ftehimiet ta' kooperazzjoni ta' għajnuna reċiproka u kwalunkwe strument legali ieħor fis-seħħ, f'pajjiżi terzi u f'organizzazzjonijet f'organizzazzjonijiet internazzjonali. [Em. 29]

2.  Il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu f’konformità ma’ dan ir-Regolament u, sa fejn kwistjoni ma tiġix koperta minn dan ir-Regolament, mar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96.

3.  L-operaturi ekonomiċi għandhom jikkooperaw mal-Uffiċċju matul l-investigazzjonijiet tiegħu. L-Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni orali, inkluż permezz ta' interrograzzjonijiet, u informazzjoni bil-miktub mill-operaturi ekonomiċi f'konformità mal-Artikolu 4(2)(b). [Em. 30]

4.  L-Uffiċċju għandu jwettaq verifiki u spezzjonijiet fuq il-post meta tiġi prodotta awtorizzazzjoni bil-miktub, kif previst fl-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/1996. Huwa għandu jinforma lill-operatur ekonomiku kkonċernat dwar il-proċedura applikabbli għall-verifika, inklużi s-salvagwardji proċedurali applikabbli, u d-dmir li l-operatur ekonomiku kkonċernat jikkoopera.

5.  Fl-eżerċizzju ta’ dawn is-setgħat, l-Uffiċċju għandu jikkonforma mal-garanziji proċedurali previsti f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96. Meta tkun qed titwettaq verifika jew spezzjoni fuq il-post, l-operatur ekonomiku kkonċernat għandu jkollu d-dritt li ma jagħmilx dikjarazzjonijiet ta’ awtoinkriminazzjoni u li jingħata assistenza minn persuna li jagħżel. Meta jagħmel dikjarazzjonijiet matul il-verifiki fuq il-post, l-operatur ekonomiku għandu jingħata l-possibbiltà li juża kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih jinsab. Id-dritt li jingħata assistenza minn persuna li jagħżel m'għandux jipprevjeni l-aċċess tal-Uffiċċju għall-bini tal-operatur ekonomiku, u m'għandux idewwem bla bżonn il-bidu tal-verifika.

6.  Fuq talba tal-Uffiċċju, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandha, mingħajr dewmien żejjed, tagħti lill-persunal tal-Uffiċċju l-għajnuna li jkollu bżonn biex iwettaq il-kompiti tiegħu b'mod effettiv, kif speċifikat fl-awtorizzazzjoni bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 7(2). [Em. 31]

L-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura, f'konformità mar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, li l-persunal tal-Uffiċċju jkun jista' jaċċess jaċċessa l-informazzjoni, id-dokumenti u d-data kollha relatati mal-kwistjoni li tkun qed tiġi investigata li juru li jkunu meħtieġa sabiex il-verifiki u l-ispezzjoni fuq il-post isiru b'mod effettiv u effiċjenti, u li dan ikun jista' jassumi l-kustodja tad-dokumenti jew tad-data sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda periklu li jisparixxu. F'każijiet fejn jintużaw apparati ta' proprjetà privata għal skopijiet ta' xogħol, dawk l-apparati għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjonijiet mill-Uffiċċju biss jekk l-Uffiċċju jkollu raġunijiet sostanzjati biex jissuspetta li l-kontenut tagħhom jista' jkun rilevanti għall-investigazzjoni. [Em. 32]

7.  Fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat jissottometti verifika u spezzjoni fuq il-post li tkun awtorizzata skont dan ir-Regolament, l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2988/95 u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(1) u l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96 m'għandhomx japplikaw, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet jirrikjedu konformità mal-liġi nazzjonali u jistgħu jillimitaw l-aċċess għal informazzjoni u dokumentazzjoni mill-Uffiċċju għall-kundizzjonijiet li japplikaw għall-ispetturi amministrattivi nazzjonali.

Fejn il-persunal tal-Uffiċċju jsib li operatur ekonomiku joffri reżistenza għal verifika jew spezzjoni fuq il-post awtorizzata skont dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jagħtihom l-assistenza meħtieġa tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex l-Uffiċċju jkun jista’ jwettaq il-verifika jew il-kontroll fuq il-post tiegħu b’mod effettiv u mingħajr dewmien żejjed.

Meta jkunu qed jagħtu assistenza f’konformità ma’ dan il-paragrafu jew mal-paragrafu 6, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaġixxu f’konformità mar-regoli proċedurali nazzjonali li japplikaw għall-awtorità nazzjonali kompetenti kkonċernata. Jekk dik l-għajnuna teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja f’konformità mal-liġi nazzjonali, għandha ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni bħal din.

7a.   Fejn jintwera li Stat Membru mhuwiex konformi mal-obbligu tiegħu li jikkoopera skont il-paragrafi 6 u 7, l-Unjoni għandha jkollha d-dritt li tirkupra l-ammont relatat mal-kontroll jew spezzjoni fuq il-post inkwistjoni. [Em. 33]

8.  Bħala parti mill-funzjoni investigattiva tiegħu, l-Uffiċċju għandu jagħmel il-verifiki u l-ispezzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 u fir-regoli settorjali msemmija fl-Artikolu 9(2) ta’ dak ir-Regolament fl-Istati Membri u, f’konformità mal-ftehimiet ta’ kooperazzjoni u ta’ għajnuna reċiproka u kwalunkwe strument legali ieħor fis-seħħ, f’pajjiżi terzi u f’organizzazzjonijet internazzjonali.

9.  Waqt investigazzjoni esterna, l-Uffiċċju jista’ jkollu aċċess għal kull informazzjoni u data rilevanti, irrispettivament mill-mezz li fuqu tinħażen, miżmuma mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji konnessi mal-kwistjoni li tkun qed tiġi investigata, meta ikun strettament meħtieġ sabiex jiġi stabbilit jekk ikunux twettqu frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Għal dak il-għan, għandu japplika l-Artikolu 4(2) u (4). [Em. 34]

10.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12c(1), meta, qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk tinfetaħx investigazzjoni esterna jew le, l-Uffiċċju jittratta informazzjoni li tissuġġerixxi li kien hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, huwa jista’ jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati u, fejn ikun meħtieġ, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kkonċernati.

Mingħajr preġudizzju għar-regoli settorjali msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li tittieħed azzjoni xierqa li fiha jkun jista’ jieħu sehem l-Uffiċċju, f’konformità mal-liġi nazzjonali. Fuq talba, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Uffiċċju dwar l-azzjoni meħuda u dwar is-sejbiet tagħhom abbażi tal-informazzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.”; [Em. 35]

"

(4)  L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fl-Artikolu 4, it-titolu jinbidel b'dan li ġej:"

"Aktar dispożizzjonijiet dwar investigazzjonijiet" [Em. 36]

"

(-aa)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

“1. L-investigazzjonijiet amministrattivi fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 1 għandhom jitwettqu f'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament u fid-deċiżjonijiet adottati mill-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija rispettiva." [Em. 37]

"

(a)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“2. Matul l-investigazzjonijiet interni: [Em. 38]

   (a) l-Uffiċċju għandu jkollu d-dritt ta' aċċess immedjat u minngħajr avviż, meta jkun meħtieġ sabiex jiġi stabbilit jekk ikunux twettqu frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, għal kull informazzjoni u data rilevanti relatata mal-kwistjoni li tkun qed tiġi investigata, irrispettivament mill-mezz mit-tip ta' mezz li fuqu tinħażen, miżmuma mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, u għall-bini tagħhom. F'każijiet fejn jintużaw apparati ta' proprjetà privata għal skopijiet ta' xogħol, dawk l-apparati għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjonijiet mill-Uffiċċju biss jekk l-Uffiċċju jkollu raġunijiet sostanzjati biex jissuspetta li l-kontenut tagħhom jista' jkun rilevanti għall-investigazzjoni. L-Uffiċċju għandu jkollu s-setgħa li jispezzjona l-kotba tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji. L-Uffiċċju jista' jieħu kopja ta' jew jikseb siltiet minn, kull dokument jew il-kontenut ta' kull mezz ta' informazzjoni miżmum mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u, jekk ikun hemm bżonn, jieħu l-kustodja ta' dawk id-dokumenti jew informazzjoni sabiex jiżgura li ma jkunx hemm periklu li dawn jgħibu; [Em. 39]
   (b) l-Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni orali, inkluż permezz ta' interrogazzjonijiet, u informazzjoni bil-miktub minn operaturi ekonomiċi, uffiċjali, aġenti oħrajn, membri ta' istituzzjonijiet jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew membri tal-persunal, iddokumentata fid-dettall skont l-istandards regolari tal-kunfidenzjalità u tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni. L-operaturi ekonomiċi għandhom jikkooperaw mal-Uffiċċju. [Em. 40]

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej huwa mħassar:"

"3. F’konformità mal-Artikolu 3, l-Uffiċċju jista’ jagħmel verifiki u spezzjonijiet fuq il-post għand operaturi ekonomiċi sabiex jikseb aċċess għall-informazzjoni rilevanti għall-kwistjoni taħt investigazzjoni interna.”; [Em. 41]

"

(ba)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej"

“4 L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom ikunu infurmati kull meta l-persunal tal-Uffiċċju jagħmel investigazzjoni fuq il-post tagħhom jew jikkonsulta dokument jew data, jew jitlob informazzjoni miżmuma minnhom. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 11, l-Uffiċċju jista' f'kull żmien jgħaddi lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata l-informazzjoni miksuba matul l-investigazzjonijiet." [Em. 42]

"

(bb)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:"

“5. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom jistabbilixxu proċeduri adatti u jieħdu miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet fl-istadji kollha." [Em. 43]

"

(bc)  fl-Artikolu 4(6), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej"

“Meta l-investigazzjonijiet jiżvelaw uffiċjal, aġent ieħor, membru ta' istituzzjoni jew korp, kap ta' uffiċċju jew aġenzija, jew membru tal-persunal jista' jkun persuna kkonċernata, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija li tappartjeni għaliha dik il-persuna għandha tiġi infurmata..” [Em. 44]

"

(bd)  fl-Artikolu 4(6), it-tieni subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej:"

“F'każijiet meta l-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni ma tistax tiġi żgurata meta jintużaw il-kanali ta' komunikazzjoni tas-soltu, l-Uffiċċju għandu juża kanali alternattivi adegwati biex jibagħtu l-informazzjoni.”[Em. 45]

"

(be)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 7 jinbidel b'dan li ġej:"

“7. Id-deċiżjoni li għandha tiġi adottata minn kull istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija kif stipulat fil-paragrafu 1, għandha tinkludi, b'mod partikolari, regola dwar id-dmir min-naħa tal-uffiċjali, l-aġenti oħrajn, il-membri ta' istituzzjonijiet jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew membri tal-persunal li jikkooperaw u jipprovdu l-informazzjoni lill-Uffiċċju, filwaqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni." [Em. 46]

"

(c)  Fil-paragrafu 8, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12c(1), meta, qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk tinfetaħx investigazzjoni interna jew le, l-Uffiċċju jittratta informazzjoni li tissuġġerixxi li kien hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, huwa jista' jinforma, lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata skont kif ikun xieraq, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati u lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji kkonċernati.

Fuq talba, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata għandha tinforma lill-Uffiċċju dwar kwalunkwe azzjoni li tittieħed u dwar is-sejbiet tagħha abbażi ta’ din l-informazzjoni.”; [Em. 47]

"

(ca)  fil-paragrafu 8, it-tieni-subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej:"

"Fir-rigward tal-investigazzjonijiet fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, meta l-Uffiċċju jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti proċedurali stabbilit fit-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 9(4). Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li jieħdu kwalunkwe azzjoni abbażi tal-informazzjoni mibgħuta lilhom, f'konformità mal-liġi nazzjonali, huma għandhom, fuq talba, jinfurmaw lill-Uffiċċju dwar dan." [Em. 48]

"

(cb)  fil-paragrafu 8, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

"Fir-rigward tal-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post skont l-Artikolu 3, mingħajr preġudizzju għar-regoli settorjali msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li tittieħed azzjoni xierqa li fiha jkun jista' jieħu sehem l-Uffiċċju, f'konformità mal-liġi nazzjonali. Fuq talba, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Uffiċċju dwar l-azzjoni meħuda u dwar is-sejbiet tagħhom abbażi tal-informazzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu." [Em. 49]

"

(5)  L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:"

“Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12d, id-Direttur Ġenerali jista’ jiftaħ investigazzjoni meta jkun hemm biżżejjed suspett, li jista’ jkun ukoll ibbażat fuq informazzjoni mogħtija minn kwalunkwe pajjiż terz jew informazzjoni anonima, li twettqet frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.”; [Em. 50]

"

(aa)   il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12d, id-Direttur Ġenerali jista' jiftaħ investigazzjoni meta jkun hemm biżżejjed suspett, li jista' jkun ukoll ibbażat fuq informazzjoni mogħtija minn kwalunkwe pajjiż terz jew informazzjoni anonima, li twettqu atti ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-perjodu ta' evalwazzjoni ta' qabel id-deċiżjoni m'għandux ikun itwal minn xahrejn. Jekk l-informatur li pprovda l-informazzjoni sottostanti jkun magħruf, huwa jew hija għandu/għandha jkun/tkun informat/a kif dovut." [Em. 51]

"

(ab)  fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej:"

“Id-deċiżjoni biex tinfetaħ investigazzjoni għandha tittieħed mid-Direttur Ġenerali, li jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess jew wara talba minn istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni jew minn Stat Membru.” [Em. 52]

"

(ac)  fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu  huwa mħassar; [Em. 53]

(ad)  il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:"

“3. Waqt li d-Direttur Ġenerali ikun qed jikkunsidra jekk jiftaħx investigazzjoni jew le wara talba kif imsemmi fil-paragrafu 2, u/jew waqt li l-Uffiċċju qed iwettaq tali investigazzjoni, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji kkonċernati ma għandhomx jiftħu investigazzjoni parallela dwar l-istess fatti, sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor mal-Uffiċċju. Dan il-paragrafu m'għandux japplika għal investigazzjonijiet mill-UPPE skont ir-Regolament (UE) 2017/1939.” [Em. 54]

"

(b)  fil-paragrafu 3, tiżdied is-sentenza li ġejja:"

“Dan il-paragrafu m'għandux japplika għal investigazzjonijiet mill-UPPE skont ir-Regolament (UE) 2017/1939.”; [Em. 55]

"

(ba)   fl-Artikolu 5, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:"

"5. Jekk id-Direttur Ġenerali jiddeċiedi li ma jiftaħx investigazzjoni fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji minkejja li jkun hemm biżżejjed suspett li twettqu atti ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, huwa jeħtieġlu, mingħajr dewmien, jibgħat kwalunkwe informazzjoni rilevanti li jkollu lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata biex tittieħed azzjoni xierqa f'konformità mar-regoli applikabbli għal dik l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija. L-Uffiċċju għandu jaqbel ma' dik l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija, jekk xieraq, dwar miżuri xierqa biex tiġi protetta l-kunfidenzjalità tas-sors ta' dik l-informazzjoni u għandu jitlob, jekk ikun meħtieġ, li jkun informat dwar l-azzjoni meħuda." [Em. 56]

"

(c)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“6. Jekk id-Direttur Ġenerali jiddeċiedi li ma jiftaħx investigazzjoni esterna, huwa jista' ma jwettaqx kontroll jew spezzjoni fuq il-post skont l-Artikolu 3 minkejja li jkun hemm biżżejjed suspett li twettqu atti ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, huwa jeħtieġlu jibgħat, mingħajr dewmien, kwalunkwe informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat biex tittieħed azzjoni fejn xieraq, f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali. Meta jkun meħtieġ, l-Uffiċċju għandu jinforma wkoll lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata.”; [Em. 57]

"

(ca)  jiżdied il-paragrafu 6a"

“6a. 6a. Id-Direttur Ġenerali għandu perjodikament jinforma lill-Kumitat ta' Sorveljanza, f'konformità mal-Artikolu 17(5), dwar il-każijiet li dwarhom ġie deċiż li ma jiftaħx investigazzjoni u jiġu indikati r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni.” [Em. 58]

"

(6)  L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej"

“1. Id-Direttur Ġenerali għandu jidderieġi t-twettiq tal-investigazzjonijiet, fejn adegwat, abbażi tal-istruzzjonijiet bil-miktub. L-investigazzjonijiet għandhom jitwettqu taħt id-direzzjoni tiegħu mill-persunal tal-Uffiċċju magħżul minnu. Id-Direttur Ġenerali m'għandux iwettaq investigazzjonijiet personalment." [Em. 59]

"

(a)  fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jagħtu l-assistenza meħtieġa sabiex jippermettu lill-persunal tal-Uffiċċju jissodisfa l-kompiti tiegħu f’konformità ma’ dan ir-Regolament b’mod effettiv u mingħajr dewmien żejjed.”;

"

(b)  fil-paragrafu 3, jiddaħħal it-tieni subparagrafu li ġej:"

“Fuq it-talba tal-Uffiċċju fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jkunu qed jiġu investigati, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja stabbiliti skont id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16) u l-awtoritajiet kompetenti rilevanti l-oħra tal-Istati Membri għandhom jagħtuh dan li ġej:

   (a) informazzjoni msemmija f[l-Artikolu 32a(3) ta’] id-Direttiva (UE) 2015/849(17);
   (b) meta jkun strettament meħtieġ għall-iskopijiet tal-investigazzjoni, ir-reġistru tat-tranżazzjonijiet.”;

"

(c)  fil-paragrafu 3, jiżdied it-tielet subparagrafu li ġej:"

“Meta jkunu qed jagħtu assistenza f’konformità mas-subparagrafi preċedenti, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaġixxu f’konformità ma’ kwalunkwe regola proċedurali nazzjonali li tapplika għall-awtorità nazzjonali kompetenti kkonċernata.”;

"

(ca)   fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

"L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom jiżguraw li l-uffiċjali, l-aġenti oħrajn, il-membri, il-kapi u l-membri tal-persunal tagħhom jagħtu l-għajnuna meħtieġa biex il-persunal tal-Uffiċċju jkun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu b'mod effettiv f'konformità ma' dan ir-Regolament u mingħajr dewmien żejjed." [Em. 60]

"

(cb)  il-paragrafu 4 huwa mħassar; [Em. 61]

(cc)  fil-paragrafu 6, il-parti introduttorja tinbidel b'dan li ġej:"

"6. Meta l-investigazzjonijiet juru li jista' jkun xieraq li jittieħdu miżuri amministrattivi ta' prekawzjoni biex ikunu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-Uffiċċju għandu, mingħajr dewmien, jinforma lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata bl-investigazzjoni li tkun qed issir u jissuġġerixxi l-miżuri li għandhom jittieħdu. L-informazzjoni mogħtija għandha tinkludi dan li ġej:" [Em. 62]

"

(cd)  fil-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu, il-punt b jinbidel b'dan li ġej:"

"(b) kull informazzjoni li tista' tgħin lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata biex tiddeċiedi dwar il-miżuri amministrattivi prekawzjonarji adatti li għandhom jittieħdu biex ikunu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;"[Em. 63]

"

(ce)  fil-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu, il-punt c jinbidel b'dan li ġej:"

"(c) kwalunkwe miżura speċjali ta' kunfidenzjalità rakkomandata f'każijiet partikolari li jinvolvu l-użu ta' miżuri investigattivi li jaqgħu fil-kompetenza ta' awtorità ġudizzjarja nazzjonali jew awtorità nazzjonali oħra, skont ir-regoli nazzjonali applikabbli għal investigazzjonijiet." [Em. 64]

"

(d)  fil-paragrafu 6, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

“Minbarra l-ewwel subparagrafu, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata tista' fi kwalunkwe ħin tikkonsulta mal-Uffiċċju bl-għan li, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju, tieħu għandha tinforma lill-Uffiċċju mingħajr dewmien dwar kwalunkwe miżuri prekwazjonarji adatti, inklużi miżuri għas-salvagwardja tal-provi, u għandha tinforma lill-Uffiċċju mingħajr dewmien dwar tali deċiżjoni.devjazzjoni mill-miżuri prekawzjonarji ssuġġeriti u r-raġunijiet għad-devjazzjoni.”; [Em. 65]

"

(e)  il-paragrafu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“8. Jekk investigazzjoni ma tkunx tista’ tingħalaq fi żmien 12-il xahar wara li tkun infetħet, id-Direttur Ġenerali għandu jirrapporta, malli jiskadi dak il-perjodu ta’ 12-il xahar u f’intervalli ta’ sitt xhur wara dan, lill-Kumitat ta’ Sorveljanza, filwaqt li jindika r-raġunijiet u, fejn ikun xieraq, il-miżuri fid-dettall ir-raġunijiet għad-dewmien u l-miżuri ta’ rimedju previsti li ttieħdu bil-ħsieb li titħaffef l-investigazzjoni.”; [Em. 66]

"

(ea)   jiżdied il-paragrafu 8a:"

“8a. Ir-rapport għandu jinkludi, tal-anqas, deskrizzjoni qasira tal-fatti, il-kwalifika legali tagħhom, valutazzjoni tal-ħsara kkawżata jew li aktarx tiġi kkawżata, id-data ta' skadenza tal-perjodu ta' limitazzjoni statutorju, ir-raġunijiet għaliex ma setax jinżamm il-perjodu ta' tnax-il xahar, u l-miżuri ta' rimedju previsti bl-għan li titħaffef l-investigazzjoni, fejn applikabbli.” [Em. 67]

"

(7)  L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(-a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej"

“1. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom jibagħtu lill-Uffiċċju mingħajr dewmien kull informazzjoni li jkollha x'taqsam ma' każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dan id-dmir għandu japplika għall-UPPE meta l-każijiet ikkonċernati ma jaqgħux fl-ambitu tal-mandat tiegħu f'konformità mal-Kapitolu IV tar-Regolament 2017/1939.” [Em. 68]

"

(a)  fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

“Fejn l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji jirrapportaw lill-UPPE, f’konformità mal-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2017/1939, minflok jkunu konformi mal-obbligu stabbilit fl-ewwel subparagrafu billi huma jistgħu jibagħtu lill-Uffiċċju kopja tar-rapport li jkun intbagħat lill-UPPE.”; [Em. 69]

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“2. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u, sakemm ma jkunux imwaqqfa mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-Uffiċċju jew fuq inizjattiva tagħhom stess, jibagħtu, mingħajr dewmien, lill-Uffiċċju kull dokument jew informazzjoni li jkollhom relatata ma' investigazzjoni li tkun qed issir mill-Uffiċċju. [Em. 70]

Qabel ma tinfetaħ investigazzjoni, huma għandhom jibagħtu, fuq it-talba tal-Uffiċċju, kwalunkwe dokument jew informazzjoni li jżommu li jkunu meħtieġa sabiex jiġu vvalutat l-allegazzjonijiet jew sabiex jiġu applikati l-kriterji għall-ftuħ ta’ investigazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 5(1).”;

"

(c)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“3. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u, sakemm ma jkunux imwaqqfa mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jibagħtu mingħajr dewmien lill-Uffiċċju, fuq talba tal-Uffiċċju jew b'inizjattiva tagħhom stess, kull dokument ieħor jew informazzjoni li jkollhom u li jqisu rilevanti għall-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.”; [Em. 71]

"

(d)  jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:"

“4. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-UPPE fejn jidħlu r-reati kriminali li fir-rigward tagħhom ikun jista’ jeżerċita l-kompetenza tiegħu f’konformità mal-Artikoli 22 u 25mal-Kapitolu IV tar-Regolament 2017/1939. [Em. 72]

Dan hu mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-UPPE jagħti informazzjoni rilevanti lill-Uffiċċju dwar il-każijiet f’konformità mal-Artikolu 34(8), l-Artikolu 36(6), l-Artikolu 39(4) u l-Artikolu 101(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2017/1939.";

"

(8)  L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(-a)   fil-paragrafu 2, ir-raba’ subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej:"

"Ir-rekwiżiti msemmija fit-tieni u t-tielet subparagrafi ma għandhomx japplikaw għat-teħid ta' stqarrijiet fil-kuntest ta' verifiki u spezzjonijiet fuq il-post. Madankollu, il-persuna kkonċernata għandha tiġi informata bid-drittijiet tagħha qabel ma ssir dikjarazzjoni, b'mod partikolari bid-dritt li tkun assistita minn persuna magħżula minnha." [Em. 73]

"

(-aa)   fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej:"

"Għal dak il-għan, l-Uffiċċju għandu jibgħat stedina lill-persuna kkonċernata biex tikkummenta bil-miktub jew f'interrogazzjoni mal-persunal magħżul mill-Uffiċċju. Din l-istedina għandha tinkludi ġabra fil-qosor tal-fatti li jikkonċernaw lill-persuna kkonċernata u l-informazzjoni mitluba mill-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725, u għandha tindika l-limitu ta' żmien biex jintbagħtu l-kummenti, li ma għandux ikun anqas minn għaxart ijiem ta' xogħol minn meta tasal l-istedina għall-kummenti. Dak il-perijodu ta' avviż jista' jitqassar bil-kunsens espliċitu tal-persuna kkonċernata jew għal skopijiet irraġunati kif xieraq ta' urġenza tal-investigazzjoni. Ir-rapport finali tal-investigazzjoni għandu jagħmel referenza għal kwalunkwe kumment bħal dan." [Em. 74]

"

(a)  fil-paragrafu 4, it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“F’każijiet iġġustifikati debitament, meta huwa meħtieġ li tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni u/jew meta huwa involut l-użu ta’ proċedimenti investigattivi li jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-UPPE jew ta’ awtorità ġudizzjarja nazzjonali, id-Direttur Ġenerali jista’ jiddeċiedi li jiddeferixxi t-twettiq tal-obbligi biex jistieden lill-persuna kkonċernata biex tikkummenta.”;

"

(aa)   jiżdied il-paragrafu 5a:"

“5a. Fil-każijiet meta l-Uffiċċju jirrakkomanda segwitu ġudizzjarju, u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-kunfidenzjalità tal-informaturi, il-persuna kkonċernata għandu jkollha aċċess għar-rapport li jkun tfassal mill-Uffiċċju fl-ambitu tal-Artikolu 11 wara l-investigazzjoni tiegħu, u għal kwalunkwe dokument rilevanti, sakemm ikunu relatati ma' dik il-persuna u jekk, fejn japplika, la l-UPPE u lanqas l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali ma joġġezzjonaw fi żmien perjodu ta' sitt xhur. Awtorizzazzjoni mill-awtorità ġudizzjarja kompetenti tista' tingħata wkoll qabel ma jiskadi dan il-perjodu” [Em. 75]

"

(8a)   jiddaħħal l-Artikolu 9a:"

“Artikolu 9a

Kontrollur ta' garanziji proċedurali

1.  Kontrollur ta' garanziji proċedurali ("il-Kontrollur") għandu jinħatar mill-Kummissjoni, f'konformità mal-proċedura speċifikata fil-paragrafu 2, għal perjodu ta' ħames snin li ma jiġġeddidx. Malli jiskadi t-terminu tiegħu, huwa għandu jibqa' fil-kariga sakemm jinbidel.

2.   Wara sejħa għal applikazzjonijiet f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha toħloq lista ta' kandidati kwalifikati kif adatt għall-pożizzjonijiet tal-Kontrollur. Wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, il-Kummissjoni għandha taħtar lill-Kontrollur.

3.   Il-Kontrollur għandu jkollu l-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa fil-qasam tad-drittijiet u l-garanziji proċedurali.

4.   Il-Kontrollur għandu jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu b'indipendenza sħiħa u m'għandux ifittex u jieħu struzzjonijiet mingħand ħaddieħor fil-qadi ta' dmirijietu.

5.   Il-Kontrollur għandu jimmonitorja l-konformità tal-Uffiċċju mad-drittijiet u l-garanziji proċedurali. Huwa għandu jkun responsabbli biex jittratta l-ilmenti li l-Uffiċċju jirċievi.

6.   Il-Kontrollur għandu jirrapporta dwar l-eżerċizzju ta' din il-funzjoni fuq bażi annwali, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat ta' Sorveljanza u l-Uffiċċju. Huwa m'għandux jirreferi għal każijiet individwali taħt investigazzjoni u għandu jiżgura l-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet anki wara l-għeluq tagħhom.” [Em. 76]

"

(8b)   jiddaħħal l-Artikolu 9b:"

“Artikolu 9b

Mekkaniżmu tal-ilmenti

1.   L-Uffiċċju għandu, f'kooperazzjoni mal-Kontrollur, jieħu l-miżuri meħtieġa biex joħloq mekkaniżmu tal-ilmenti li jimmonitorja u jiżgura r-rispett tal-garanziji proċedurali fl-attivitajiet kollha tal-Uffiċċju.

2.   Kwalunkwe persuna kkonċernata minn investigazzjoni mill-Uffiċċju għandha tkun intitolata biex tippreżenta lment mal-Kontrollur rigward il-konformità tal-Uffiċċju mal-garanziji proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 9. Il-preżentazzjoni ta' lment m'għandu jkollha ebda effett sospensiv dwar it-twettiq tal-investigazzjoni li tkun għaddejja.

3.   Jistgħu jsiru lmenti mhux aktar tard minn xahar wara li l-ilmentatur isir konxju tal-fatti rilevanti li jikkostitwixxu l-allegat ksur tal-garanziji proċedurali tiegħu. Ebda lment ma jista' jiġi ppreżentat aktar tard minn xahar wara l-għeluq tal-investigazzjoni. Ilmenti relatati mal-perjodu ta' notifika msemmi fl-Artikolu 9(2) u (4) għandhom ikunu ppreżentati qabel ma jiskadi l-perjodu ta' notifika stabbilit f'dawk id-dispożizzjonijiet.

4.   Meta jirċievi lment, il-Kontrollur għandu jinforma lid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju immedjatament u jagħti lill-Uffiċċju l-possibbiltà li jsolvi l-kwistjoni li tqajmet mill-ilmentatur, fi żmien 15-il jum ta' xogħol.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, l-Uffiċċju għandu jibgħat lill-Kontrollur l-informazzjoni kollha li tista' tkun meħtieġa biex il-Kontrollur joħroġ rakkomandazzjoni.

6.   Il-Kontrollur għandu joħroġ rakkomandazzjoni dwar l-ilment mingħajr dewmien, iżda l-aktar tard fi żmien xahrejn minn meta l-Uffiċċju jinforma lill-Kontrollur dwar l-azzjoni li jkun ħa biex tiġi rimedjata l-kwistjoni jew wara l-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 3. Ir-rakkomandazzjoni tiġi ppreżentata lill-Uffiċċju u kkomunikata lill-ilmentatur. F'każijiet eċċezzjonali, il-Kontrollur jista' jiddeċiedi li jestendi l-perjodu biex tinħareġ ir-rakkomandazzjoni bi 15-il jum addizzjonali. Il-Kontrollur għandu jinforma lid-Direttur Ġenerali dwar ir-raġunijiet għall-estensjoni permezz ta' ittra. Fin-nuqqas ta' rakkomandazzjoni mill-Kontrollur fil-limiti ta' żmien stabbiliti f'dan il-paragrafu, il-Kontrollur għandu jitqies bħala li ċaħad l-ilment mingħajr rakkomandazzjoni.

7.   Mingħajr ma jindaħal fit-twettiq tal-investigazzjoni li tkun għaddejja, il-Kontrollur għandu jeżamina l-ilment fi proċedura kontenzjuża. Bil-kunsens tagħhom, il-Kontrollur jista' jitlob xhieda biex jipprovdu spjegazzjonijiet orali jew bil-miktub li huwa jew hija jikkunsidra/tikkunsidra li huma rilevanti biex jiġu aċċertati l-fatti.

8.   Id-Direttur Ġenerali għandu jsegwi r-rakkomandazzjoni tal-Kontrollur dwar il-kwistjoni, ħlief f'każijiet debitament ġustifikati li fihom huwa jew hija jista/tista' jiddevja/tiddevja minnha. Jekk id-Direttur Ġenerali jiddevja mir-rakkomandazzjoni tal-Kontrollur, huwa jew hija għandu/għandha jikkomunika/tikkomunika lill-ilmentatur u lill-Kontrollur ir-raġunijiet ewlenin għal dik id-deċiżjoni, peress li din ma taffettwax l-investigazzjoni li tkun għaddejja. Huwa jew hija għandu/għandha jiddikjara/tiddikjara r-raġunijiet għalfejn ma ġietx segwita r-rakkomandazzjoni tal-Kontrollur f'nota li għandha tinhemeż mar-rapport finali tal-investigazzjoni.

9.   Id-Direttur Ġenerali jista' jitlob l-opinjoni tal-Kontrollur dwar kwalunkwe suġġett relatat mar-rispett tal-garanziji proċedurali fil-mandat tal-Kontrollur, inkluż dwar id-deċiżjoni li tiġi ddiferita l-informazzjoni tal-persuna kkonċernata msemmija fl-Artikolu 9(3). Fi kwalunkwe talba bħal din, id-Direttur Ġenerali għandu jindika l-limitu ta' żmien li fih il-Kontrollur għandu jirrispondi.

10.   Mingħajr preġudizzju għal-limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 90a tar-Regolamenti tal-Persunal, meta jitressaq ilment mad-Direttur Ġenerali minn uffiċjal jew impjegat ieħor tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 90a tar-Regolamenti tal-Persunal u uffiċjal jew impjegat ieħor ikun ressaq ilment mal-Kontrollur relatat mal-istess kwistjoni, id-Direttur Ġenerali għandu jistenna rakkomandazzjoni tal-Kontrollur qabel ma jwieġeb l-ilment.” [Em. 77]

"

(9)  L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(-a)   il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. L-informazzjoni mogħtija jew miksuba waqt investigazzjonijiet barra minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji, tkun xi tkun il-forma tagħha, għandha tkun protetta mid-dispożizzjonijiet rilevanti fl-ambitu tal-liġi nazzjonali u d-dritt tal-Unjoni." [Em. 78]

"

(-aa)  il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:"

“2. L-informazzjoni mibgħuta jew miksuba matul l-investigazzjonijiet fi ħdan istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji, tkun xi tkun il-forma tagħha, għandha tkun soġġetta għas-segretezza professjonali u għandha tgawdi l-protezzjoni mogħtija mir-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni.” [Em. 79]

"

(-ab)   jiżdied il-paragrafu 3a:"

“3a. 3a. L-Uffiċċju għandu jiżvela r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu wara li l-proċeduri nazzjonali u tal-Unjoni relatati kollha jkunu ġew konklużi mill-korpi responsabbli u l-iżvelar ma jaffettwax aktar l-investigazzjonijiet. L-iżvelar għandu jkun konformi mar-regoli u l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data stabbiliti f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 1.” [Em. 80]

"

(a)  fil-paragrafu 4, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“L-Uffiċċju għandu jaħtar Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data skont l-Artikolu 24 f'konformità mal-Artikolu 43 tar-Regolament (KEUE) Nru 45/20012018/1725”; [Em. 81]

"

(aa)   jiżdied il-paragrafu 5a"

"5a. Il-persuni li jirrapportaw reati u ksur relatati mal-interessi finanzjarji tal-Unjoni lill-Uffiċċju għandhom jiġu protetti bis-sħiħ, b'mod partikolari permezz tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirrigwarda l-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni." [Em. 82]

"

(10)  L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Ir-rapport jista’ jeħtieġlu jiġi akkumpanjat minn rakkomandazzjonijiet tad-Direttur Ġenerali dwar l-azzjoni li għandha tittieħed. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom, fejn ikun xieraq, jindikaw kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja, amministrattiva, finanzjarja u/jew ġudizzjarja mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, u għandhom jispeċifikaw, b’mod partikolari, l-ammonti stmati li għandhom jiġu rkuprati, kif ukoll il-klassifikazzjoni preliminari fil-liġi tal-fatti stabbiliti.”; [Em. 83]

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“2. “Fit-tfassil ta’ tali rapport u rakkomandazzjonijiet, għandhom jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u, safejn applikabbli, tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat.

L-Uffiċċju għandu jieħu miżuri interni xierqa sabiex jiżgura l-kwalità konsistenti tar-rapporti finali u tar-rakkomandazzjonijiet, u jikkunsidra jekk hemmx bżonn li jiġu riveduti l-Linji Gwida dwar il-Proċeduri ta' Investigazzjoni, sabiex tiġi indirizzata kwalunkwe inkonsistenza possibbli. [Em. 84]

Wara verifika sempliċi tal-awtentiċità tagħhom, ir-rapporti mfassla fuq dik il-bażi, li jinkludu kull evidenza ta' appoġġ u annessa għal dawn ir-rapporti, għandhom jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji ta' natura mhux kriminali quddiem il-qrati nazzjonali, u fi proċedimenti amministrattivi fl-Istati Membri. Is-setgħa tal-qrati nazzjonali li jivvalutaw liberament l-evidenza m'għandhiex tiġi affettwata minn dan ir-Regolament. [Em. 85]

Ir-rapporti mfassla mill-Uffiċċju għandhom jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti kriminali tal-Istat Membru li fih l-użu tagħhom jirriżulta li huwa meħtieġ bl-istess mod u taħt l-istess kundizzjonijiet bħar-rapporti amministrattivi mfassla minn spetturi amministrattivi nazzjonali. Huma għandhom ikunu soġġetti għall-istess regoli ta’ evalwazzjoni bħal dawk applikabbli għar-rapporti amministrattivi evalwazzjoni mill-ispetturi amministrattivi nazzjonali u għandu jkollhom l-istess valur ta’ prova bħal dawn ir-rapporti. [Em. 86]

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Uffiċċju dwar kwalunkwe regola tal-liġi nazzjonali rilevanti għall-iskopijiet tat-tielet tal-ewwel subparagrafu. [Em. 87]

Il-qrati nazzjonali għandhom jinnotifikaw lill-Uffiċċju dwar kwalunkwe ċaħda ta' evidenza f'konformità ma' dan il-paragrafu. In-notifika għandha tinkludi l-bażi legali u ġustifikazzjoni dettaljata għaċ-ċaħda. Id-Direttur Ġenerali għandu, fir-rapporti annwali tiegħu skont l-Artikolu 17(4), jevalwa l-ammissibbiltà ta' evidenza fl-Istati Membri. [Em. 88]

Ir-rapporti magħmula mill-Uffiċċju għandhom jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji quddiem il-qrati tal-Unjoni u fi proċedimenti amministrattivi fl-Unjoni.”;

"

(c)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“3. Ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet mfassla wara investigazzjoni esterna u kull dokument relatat rilevanti għandhom jintbagħtu, skont kif ikun xieraq, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati f'konformità mar-regoli relatati mal-investigazzjonijiet esterni u jekk ikun meħtieġ, lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija kkonfermata. Dik l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija għandha tieħu tali azzjoni bħala l-bażi tar-riżultati , b'mod partikolari ta' natura dixxiplinari jew legali, bħala r-riżultati tal-investigazzjoni esterna, u għandha tirraporta tirrapporta dwarha lill-Uffiċċju sal-iskadenza stipulata fir-rakkomandazzjonijiet li jakkumpanjaw ir-rapport, u, barra minn hekk, fuq talba tal-Uffiċċju. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lura lill-Uffiċċju fi żmien disa' xhur dwar l-azzjonijiet li ttieħdu bi tweġiba għar-rapport tal-każijiet.”; [Em. 89]

"

(ca)  paragraph 4 is deleted; [Am. 90]

(cb)  il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej: "

“5. Meta r-rapport maħruġ wara investigazzjoni juri l-eżistenza ta' fatti li jistgħu iwasslu għal azzjonijiet penali, dik l-informazzjoni għandha tintbagħat mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istat Membru kkonċernat, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 12c u 12d.” [Em. 91]

"

(cc)     jiddaħħal il-paragrafu 6a:"

“6a. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom jiżguraw li tittieħed azzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet dixxiplinari, amministrattivi, finanzjarji u ġudizzjarji li saru mid-Direttur Ġenerali skont il-paragrafi 1 u 3, u għandhom jibagħtu lill-Uffiċċju rapport dettaljat tal-azzjonijiet li ttieħdu sal-31 ta' Marzu kull sena, inklużi r-raġunijiet għan-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju fejn applikabbli” [Em. 92]

"

(cd)  il-paragrafu 8 huwa modifikat kif ġej:"

“8. Fejn informatur ipprovda lill-Uffiċċju b'informazzjoni li wasslet għal investigazzjoni, l-Uffiċċju għandu jinnotifika lil dak l-informatur li l-investigazzjoni tkun ingħalqet. Madankollu l-Uffiċċju jista'jiċħad kwalunkwe talba bħal din jekk iqis li tkun tali li tippreġudika l-interessi leġittimi tal-persuna kkonċernata, l-effettività tal-investigazzjoni u tal-azzjoni li għandha tittieħed warajha, jew kull rekwiżit ta' kunfidenzjalità.” [Em. 93]

"

(10a)  Wara l-Artikolu 11, jiddaħħal Artikolu ġdid:"

“Artikolu 11a

Azzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali

Kwalunkwe persuna kkonċernata tista' tressaq azzjoni kontra l-Kummissjoni għall-annullament tar-rapport ta' investigazzjoni li jkun intbagħat lill-awtoritajiet nazzjonali jew lill-istituzzjonijiet skont l-Artikolu 11(3) minħabba raġunijiet ta' nuqqas ta' kompetenza, ksur ta' rekwiżit proċedurali essenzjali, ksur tat-Trattati, inkluż ksur tal-Karta, jew użu ħażin tas-setgħat.” [Em. 94]

"

(11)  L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(-a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

“1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 11 ta' dan ir-Regolament u għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju jista' jibgħat fiż-żmien dovut lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati informazzjoni miksuba waqt kontrolli jew spezzjonijiet fuq il-post skont l-Artikolu 3 biex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni adattat f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħhom. Huwa jista' jibgħat ukoll informazzjoni lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija kkonċernata.” [Em. 95]

"

(a)  fil-paragrafu 1 tiżdied is-sentenza li ġejja:"

“Huwa jista’ jibgħat ukoll informazzjoni lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija kkonċernata.”; [Em. 96]

"

(aa)  fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 11, id-Direttur Ġenerali għandu jibgħat lill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istat Membru kkonċernat informazzjoni miksuba mill-Uffiċċju, waqt investigazzjonijiet fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, dwar fatti li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' awtorità ġudizzjarja nazzjonali.” [Em. 97]

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

"3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandhom, sakemm ma jitwaqqfux mil-liġi nazzjonali, jinfurmaw lill-Uffiċċju fi żmien dovut, dwar l-inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-Uffiċċju, xahar tal-azzjoni meħuda abbażi tal-informazzjoni li ntbagħtet lihom lilhom skont dan l-Artikolu.”; [Em. 98]

"

(c)  jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:"

“5. L-Uffiċċju jista’ jiskambja, fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba, informazzjoni rilevanti man-netwerk tal-Eurofisc stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010(18).”;

"

(12)  jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:"

“Artikolu 12a

Servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi fl-Istati membri

1.  L-Istati Membri għandhom, għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, jagħżlu servizz (“is-servizz ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi”) biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni effettiva u l-iskambju ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni ta’ natura operazzjonali, mal-Uffiċċju. Fejn ikun meħtieġ, f’konformità mal-liġi nazzjonali, is-servizz ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi jista’ jitqies bħala awtorità kompetenti għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.  Fuq talba tal-Uffiċċju, qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk tinfetaħx investigazzjoni jew le, kif ukoll matul u wara investigazzjoni, is-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi għandu jagħtu, jiksbu jew jikkoordinaw l-assistenza meħtieġa biex l-Uffiċċju jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effettiv. Dik l-assistenza għandha tinkludi b’mod partikolari l-assistenza mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti prevista f’konformità mal-Artikolu 3(6) u (7), l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 8(2) u (3).

3.  L-Uffiċċju jista’ jitlob l-assistenza tas-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi meta jkun qed iwettaq attivitajiet ta’ koordinament f’konfirmità mal-Artikolu 12b, inkluż, fejn ikun xieraq, kooperazzjoni orizzontali u skambju ta’ informazzjoni bejn is-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi.

Artikolu 12b

Attivitajiet ta' koordinament

1.  Skont l-Artikolu 1(2), l-Uffiċċju jista’ jorganizza u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, kif ukoll, f’konformità mal-ftehimiet ta’ kooperazzjoni u ta’ assistenza reċiproka u kwalunkwe strument legali ieħor fis-seħħ, mal-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet parteċipanti u l-Uffiċċju jistgħu jiġbru, janalizzawu jiskambjaw informazzjoni, inkluża informazzjoni operattiva. Il-persunal tal-Uffiċċju jista’ jakkumpanja lill-awtoritajiet kompetenti li jkunu qed iwettqu l-attivitajiet investigattivi fuq talba ta’ dawk l-awtoritajiet. Għandhom japplikaw l-Artikolu 6, l-Artikolu 7(6) u (7), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 10.

2.  L-Uffiċċju jista’ jfassal rapport dwar l-attivitajiet ta’ koordinament imwettqa u jibagħtu, fejn ikun xieraq, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kkonċernati.

3.  Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar mill-Uffiċċju tas-setgħat konferiti fuq il-Kummissjoni f’dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet u l-Kummissjoni.

3a.   L-obbligi ta' assistenza amministrattiva reċiproka skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97(19) u r-Regolament (UE) Nru 608/2013(20) għandhom japplikaw ukoll għal attivitajiet ta' koordinazzjoni relatati mal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej f'konformità ma' dan l-Artikolu. [Em. 99]

4.  L-Uffiċċju jista’ jipparteċipa f’timijiet ta’ investigazzjoni konġunta stabbiliti f’konformità mad-dritt tal-Unjoni applikabbli u, f'dan il-qafas, jiskambja informazzjoni operattiva li tinkiseb skont dan ir-Regolament.

Artikolu 12c

Rappurtar lill-UPPE dwar kwalunkwe mġiba kriminali li fuqha jista’ jeżerċita l-kompetenza tiegħu

1.  L-Uffiċċju għandu jirrapporta lill-UPPE mingħajr dewmien żejjed kwalunkwe mġiba kriminali li fir-rispett tagħha l-UPPE jkun jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22 u l-Artikolu 25 (2) u (3) mal-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) 2017/1939. Ir-rapport għandu jintbagħat f'kwalunkwe stadju mill-aktar fis possibbli qabel jew matul investigazzjoni tal-Uffiċċju. [Em. 100]

2.  Ir-rapport għandu jinkludi bħala minimu, deskrizzjoni tal-fatti, u informazzjoni magħrufa mill-Uffiċċju, inklużi valutazzjoni tal-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata, meta l-Uffiċċju jkollu tali informazzjoni, il-kwalifika ġuridika possibbli u kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar vittmi potenzjali, persuni suspettati u kwalunkwe persuna oħra involuta. Flimkien mar-rapport, l-Uffiċċju għandu jibgħat lill-UPPE kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra li jkollu dwar il-każ. [Em. 101]

3.  L-Uffiċċju m’għandux ikun marbut li jirrapporta lill-UPPE allegazzjonijiet manifestament mhux sostanzjati.

F'każijiet fejn l-informazzjoni rċevuta mill-Uffiċċju ma tinkludix l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2, u ma tkun għaddejja l-ebda investigazzjoni tal-Uffiċċju, l-Uffiċċju jista' jwettaq evalwazzjoni preliminari tal-allegazzjonijiet. L-evalwazzjoni għandha titwettaq mingħajr dewmien u f'kull każ fi żmien xahrejn minn meta tiġi rċevuta l-informazzjoni. Matul din l-evalwazzjoni, għamndhom għandhom japplikaw l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8(2). L-Uffiċċju għandu jżomm lura milli jwettaq kwalunkwe miżura li jaf tipperikola xi investigazzjonijiet futuri possibbli tal-UPPE. [Em. 102]

Wara din l-evalwazzjoni preliminari, l-Uffiċċju għandu jirrapporta lill-UPPE dwar jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 jigux issodisfati.

4.  Fejn l-imġiba msemmija fil-paragrafu 1 tirriżulta matul investigazzjoni mill-Uffiċċju, u l-UPPE jiftaħ investigazzjoni wara r-rapport, l-Uffiċċju m'għandux ikompli l-investigazzjoni tiegħu dwar l-istess fatti għajr f’konformità mal-Artikoli 12e jew 12f.

Bl-għan li jiġi applikat l-ewwel subparagrafu, l-Uffiċċju, f’konformità mal-Artikolu 12g(2) u permezz tas-sistema ta’ ġestjoni tal-każijiet tal-UPPE, jekk l-UPPE jkun qed iwettaq investigazzjoni. L-Uffiċċju jista’ jitlob aktar informazzjoni mill-UPPE. L-UPPE għandu jwieġeb għal din it-talba fi żmien 10 jiem ta’ xogħol.

5.  L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji jistgħu jitolbu lill-Uffiċċju jwettaq evalwazzjoni preliminari tal-allegazzjonijiet li ġew irrapportati lilhom. Għall-iskopijiet ta' dawk it-talbiet, il-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw mutatis mutandis. L-Uffiċċju għandu japplika l-paragrafu 3 jinforma lill-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata dwar ir-riżultati tal-evalwazzjoni preliminari, sakemm il-provvista ta' tali informazzjoni ma tkunx tipperikola investigazzjoni li tkun qed titwettaq mill-Uffiċċju jew mill-UPPE. [Em. 103]

6.  Fejn, wara r-rapport lill-UPPE f’konformità ma’ dan l-Artikolu, l-Uffiċċju jagħlaq l-investigazzjoni tiegħu, l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 11 m'għandhomx japplikaw.

Artikolu 12d

Nuqqas ta’ dupplikazzjoni tal-investigazzjonjiet

1.   Id-Direttur Ġenerali m'għandux jiftaħ investigazzjoni f'konformità mal-Artikolu 5, u għandu jwaqqaf investigazzjoni li tkun għaddejja, jekk l-UPPE jkun qed iwettaq investigazzjoni dwar l-istess fatti, għajr jekk mhux f'koformità f'konformità mal-Artikolu 12e jew l-Artikolu 12f. Id-Direttur Ġenerali għandu jinforma lill-UPPE rigward kull deċiżjoni li ma jinfetaħx jew jitwaqqaf każ, meħuda għal dawn ir-raġunijiet. [Em. 104]

Bl-għan li jiġi applikat l-ewwel subparagrafu, l-Uffiċċju, f'konformità mal-Artikolu 12g(2) u permezz tas-sistema ta' ġestjoni tal-każijiet tal-UPPE, jekk l-UPPE jkun qed iwettaq investigazzjoni. L-Uffiċċju jista' jitlob aktar informazzjoni mill-UPPE. L-UPPE għandu jwieġeb għal din it-talba fi żmien 10 jiem ta' xogħol. Din l-iskadenza tista' tiġi estiża f'każijiet eċċezzjonali soġġetta għal modalitajiet li għandhom jiġu stabbiliti fl-arranġamenti ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 12g(1). [Em. 105]

Meta l-Uffiċċju jagħlaq l-investigazzjoni tiegħu f'konformità mal-ewwel subparagrafu, l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 11 m'għandhomx japplikaw. [Em. 106]

1a.  Fuq talba mill-UPPE, l-Uffiċċju għandu jżomm lura milli jwettaq ċerti atti jew miżuri li jistgħu jipperikolaw investigazzjoni jew prosekuzzjoni li tkun qed titwettaq mill-UPPE. L-UPPE għandu jinnotifika lill-Uffiċċju mingħajr dewmien żejjed meta r-raġunijiet għal tali talba ma jibqgħux japplikaw. [Em. 107]

1b.   Meta l-UPPE jagħlaq jew iwaqqaf investigazzjoni li dwarha jkun irċieva informazzjoni mingħand id-Direttur Ġenerali skont il-paragrafu 1 u li tkun rilevanti għall-eżerċizzju tal-mandat tal-Uffiċċju, dan għandu jinforma lill-Uffiċċju mingħajr dewmien żejjed u jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar investigazzjonijiet amministrattivi ta' segwitu. [Em. 108]

Artikolu 12e

L-appoġġ tal-Uffiċċju lill-UPPE

1.  Matul investigazzjoni li ssir mill-UPPE, u fuq it-talba tal-UPPE, f’konformità mal-Artikolu 101(3) tar-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju għandu, f’konformità mal-mandat tiegħu, jappoġġja jew jikkomplementa l-attività tal-UPPE b’mod partikolari billi:

   (a) jipprovdi informazzjoni, analiżi (inkluż analiżi forensika), għarfien espert u appoġġ operazzjonali;
   (b) jiffaċilita l-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali kompetenti u l-korpi tal-Unjoni;
   (c) iwettaq investigazzjonijiet amministrattivi.

2.  Skont Talba skont il-paragrafu 1, talba għandha tintbagħat bil-miktub u għandha tispeċifika mill-anqas:

   (a) informazzjoni dwar l-investigazzjoni tal-UPPE sa fejn ikun rilevanti għall-għan tat-talba;
   (b) il-miżura jew il-miżuri li l-UPPE jitlob lill-Uffiċċju jwettaq; u,
   (c) fejn ikun xieraq, l-iskeda ta' żmien prevista biex dawn isiru;
   (d) Hija għandha tinkludi informazzjoni dwar l-investigazzjoni tal-UPPE sa fejn ikun rilevanti għall-għan tat-talba. kwalunkwe struzzjoni skont il-paragrafu 2a.

Fejn ikun meħtieġ, l-Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni addizzjonali. [Em. 109]

2a.  Sabiex tiġi protetta l-ammissibbiltà tal-evidenza kif ukoll id-drittijiet fundamentali u l-garanziji proċedurali, meta l-Uffiċċju jwettaq miżuri ta' sostenn jew komplementarji fuq talba tal-UPPE skont dan l-Artikolu, l-UPPE jista' jagħti struzzjonijiet lill-Uffiċċju biex japplika standards ogħla ta' drittijiet fundamentali, garanziji proċedurali u protezzjoni tad-data minn dawk previsti f'dan ir-Regolament. Waqt li jagħmel dan, huwa għandu jispeċifika fid-dettall ir-rekwiżiti formali u l-proċeduri li għandhom jiġu applikati.

Fin-nuqqas ta' kwalunkwe struzzjoni speċifika bħal din mill-UPPE, il-Kapitolu VI (salvagwardji proċedurali) u l-Kapitolu VIII (protezzjoni tad-data) tar-Regolament (UE) 2017/1939 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-miżuri li jitwettqu mill-Uffiċċju skont dan l-Artikolu. [Em. 110]

Artikolu 12f

Investigazzjonijiet kumplimentari

1.  F'każijiet iġġustifikati debitament debitament iġġustifikati fejn l-UPPE jkun qed iwettaq investigazzjoni, fejn id-Direttur Ġenerali jikkunsidra li għandha tinfetaħ jew titkompla investigazzjoni f'konformità mal-mandat tal-Uffiċċju bl-għan li tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' miżuri ta' prekawzjoni jew ta' azzjoni finanzjarja, dixxiplinarja jew amministrattiva, l-Uffiċċju għandu jinforma lill-UPPE bil-kitba, fejn jispeċifika n-natura u l-iskop tal-investigazzjoni, u jfittex il-kunsens bil-miktub tal-UPPE biex tinfetaħ investigazzjoni komplementari. [Em. 111]

Fi żmien 3020 ġurnata ta' xogħol wara li tkun waslet din l-informazzjoni tkun ġiet irċevuta, l-UPPE jista' , l-UPPE għandu jew jagħti l-approvazzjoni tiegħu jew joġġezzjona għall-ftuħ jew kontinwazzjoni ta' investigazzjoni jew għall-prestazzjoni ta' ċerti atti kwalunkwe att li jappartjenu jappartjeni għall-investigazzjoni, fejn ikun meħtieġ, sabiex jevita milli jipperikola l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tiegħu stess, u sakemm jippersistu dawn ir-raġunijiet. F'sitwazzjonijiet debitament ġustifikati, l-UPPE jista' jestendi l-iskadenza b'10 ijiem ta' xogħol addizzjonali. Huwa għandu jinforma lill-Uffiċċju dwar dan.

F'każ li l-UPPE joġġezzjona, l-Uffiċċju m'għandux jiftaħ investigazzjoni komplementari. F'dak il-każ, l-UPPE għandu jinnotifika lill-Uffiċċju mingħajr dewmien żejjed meta r-raġunijiet għall-oġġezzjoni ma jibqgħux japplikaw. [Em. 112]

Fil-każ li l-UPPE ma joġġezzjonax fi żmien l-iskadenza tas-subparagrafu preċedentijagħti l-kunsens tiegħu, l-Uffiċċju jista' jiftaħ jew ikompli investigazzjoni, u għandu jwettaqha f'konsultazzjoni mil-qrib mal-UPPE. [Em. 113]

Jekk l-UPPE ma jweġibx sal-iskadenza stabbilita fit-tieni subparagrafu, l-Uffiċċju jista' jibda konsultazzjonijiet mal-UPPE sabiex jieħu deċiżjoni fi żmien 10 ġranet. [Em. 114]

L-Uffiċċju għandu jissospendi jew iwaqqaf l-investigazzjoni tiegħu, jew iżomm lura milli jwettaq ċerti atti li jappartjenu għall-investigazzjoni, jekk l-UPPE sussegwentement joġġezzjona għaliha, fuq l-istess raġunijiet kif imsemmi fit-tieni subparagrafu.

2.  Meta l-UPPE jinforma lill-Uffiċċju li huwa ma jkunx qed iwettaq investigazzjoni bħala risposta għal talba għal informazzjoni sottomessa f’konformità mal-Artikolu 12d u sussegwentement jiftaħ investigazzjoni dwar l-istess fatti, huwa għandu jinforma lill-Uffiċċju mingħajr dewmien. Jekk, wara li din l-informazzjoni tiġi rċevuta, id-Direttur Ġenerali jikkunsidra li l-investigazzjoni li nfetħet mill-Uffiċċju għandha titkompla bl-għan li tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni jew azzjoni finanzjarja, dixxiplinarja jew amministrattiva, għandu japplika l-paragrafu (1).

Artikolu 12g

Arranġamenti ta’ ħidma u skambju ta’ informazzjoni mal-UPPE

1.  Fejn ikun meħtieġ biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mal-UPPE kif stabbilit fl-Artikolu 1(4a), l-Uffiċċju għandu jilħaq ftehim mal-UPPE dwar l-arranġamenti amministrattivi. Dawn l-arranġamenti ta' ħidma jistgħu jistabbilixxu dettalji prattiċi għall-iskambju ta' informazzjoni, inkluża data personali, informazzjoni operattiva, strateġika jew teknika u informazzjoni klassifikata, kif ukoll l-istabbiliment ta' pjattaformi tat-teknoloġija tal-informazzjoni, inkluż approċċ komuni għall-aġġornamenti u l-kompatibbiltà tas-softwer. Huma għandhom jinkludu arranġamenti dettaljati dwar l-iskambju kontinwu ta' informazzjoni matul l-irċevuta u l-verifika tal-allegazzjonijiet bl-għan li jiġu determinati l-kompetenzi fuq l-investigazzjonijiet imwettqa miż-żewġ uffiċċji. Huma għandhom jinkludu wkoll arranġamenti dwar it-trasferiment tal-evidenza bejn l-Uffiċċju u l-UPPE, kif ukoll arranġamenti dwar id-diviżjoni tal-ispejjeż.

Qabel l-adozzjoni tal-arranġamenti ta' ħidma mal-UPPE, id-Direttur Ġenerali għandu jibgħat l-abbozz lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, lill-Kumitat ta' Sorveljanza u lill-Parlament Ewropew bħala informazzjoni. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Kumitat ta' Sorveljanza għandhom jagħtu l-opinjonijiet tagħhom mingħajr dewmien. [Em. 115]

2.  L-Uffiċċju għandu jkollu aċċess indirett għal informazzjoni fis-sistema ta’ ġestjoni tal-każijiet tal-UPPE abbażi ta’ sistema hit/no-hit. Kull meta jinstab tqabbil bejn data mdaħħla fis-sistema ta’ ġestjoni tal-każijiet mill-Uffiċċju u data miżmuma mill-UPPE, il-fatt li jkun hemm tqabbil għandu jiġi kkomunikat kemm lill-UPPE kif ukoll lill-Uffiċċju. L-Uffiċċju għandu jieħu miżuri xierqa biex l-UPPE jkun jista’ jkollu aċċess għal informazzjoni fis-sistema tiegħu ta’ ġestjoni tal-każijiet abbażi ta’ sistema hit/no-hit.;

Kull aċċess indirett għal informazzjoni fis-sistema ta' ġestjoni tal-każijiet tal-UPPE mill-Uffiċċju għandu jitwettaq biss sa fejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-funzjonijiet tal-Uffiċċju kif iddefinit skont dan ir-Regolament u għandu jkun debitament ġustifikat u vvalidat permezz ta' proċedura interna stabbilita mill-Uffiċċju. L-Uffiċċju għandu jżomm reġistru tal-istanzi kollha ta' aċċess għas-sistema ta' ġestjoni tal-każijiet tal-UPPE. [Em. 116]

2a.   Id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju u l-Kap Prosekutur Pubbliku Ewropew għandhom jiltaqgħu minn tal-inqas darba fis-sena biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' interess komuni."; [Em. 117]

"

(12a)  l-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej: "

“Il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu b'mod partikolari jimmonitorja l-iżviluppi dwar l-applikazzjoni ta' garanziji proċedurali u t-tul tal-investigazzjonijiet” [Em. 118]

"

(b)  fil-paragrafu 1, il-ħames subparagrafu  jinbidel b'dan li ġej: "

“Il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jingħata aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti kollha li jqis li huma meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu, inklużi rapporti u rakkomandazzjonijiet dwar investigazzjonijiet magħluqa u każijiet miċħuda, madankollu mingħajr ma jfixklu t-twettiq tal-investigazzjonijiet li jkunu għaddejja, u b'attenzjoni dovuta għar-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data.” [Em. 119]

"

(c)  fil-paragrafu 8, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

“Il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jaħtar il-president tiegħu. Huwa għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu, li, qabel ma jkunu adottati, għandhom jintbagħtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data bħala informazzjoni. Laqgħat tal-Kumitat ta' Sorveljanza għandhom jissejħu fuq inizjattiva tal-president tiegħu jew tad-Direttur Ġenerali. Huwa għandu jlaqqa' mill-inqas 10 laqgħat fis-sena. Il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b' maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu. Is-segretarjat tiegħu għandu jiġi pprovdut mill-Kummissjoni u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ta' Sorveljanza. Qabel ma jinħatar kwalunkwe membru tal-persunal fis-segretarjat, il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jiġi kkonsultat u l-fehmiet tiegħu għandhom jitqiesu. Is-segretarjat għandu jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tal-Kumitat ta' Sorveljanza u b'mod indipendenti mill-Kummissjoni. Mingħajr preġudizzju għall-kontroll tagħha fuq il-baġit tal-Kumitat ta' Sorveljanza u tas-segretarjat tiegħu, il-Kummissjoni m'għandhiex tindaħal fil-funzjonijiet ta' monitoraġġ tal-Kumitat ta' Sorveljanza.” [Em. 120]

"

(13)  L-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(-a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

“1. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jiltaqgħu darba fis-sena mad-Direttur Ġenerali għal skambju ta' fehmiet fuq livell politiku biex jiddiskutu l-politika tal-Uffiċċju dwar il-metodi ta' prevenzjoni u ta' ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali jew irregolarità oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jipparteċipa fl-iskambju ta' fehmiet. Il-Kap Prosekutur Pubbliku Ewropew huwa mistieden jipparteċipa fl-iskambju ta' fehmiet. Ir-rappreżentanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Eurojust u/jew il-Europol jistgħu jiġu mistiedna biex jattendu fuq bażi ad hoc fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, id-Direttur Ġenerali jew il-Kumitat ta' Sorveljanza.” [Em. 121]

"

(a)  fil-paragrafu 1, it-tielet sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:"

“Ir-rappreżentanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-UPPE, il-Eurojust u/jew il-Europol jistgħu jiġu mistiedna biex jattendu fuq bażi ad hoc fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, id-Direttur Ġenerali jew il-Kumitat ta’ Sorveljanza.”; [Em. 122]

"

(aa)  fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja tinbidel b'dan li ġej:"

“2. L-iskambju ta' fehmiet jista' jkun relatat ma' kwalunkwe suġġett li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaqblu dwaru. B'mod aktar partikolari, l-iskambju ta' fehmiet jistgħu jkun relatat ma’:” [Em. 123]

"

(b)  fil-paragrafu 2, il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“(d) iil-qafas tar-relazzjonijiet bejn l-Uffiċċju u l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, b'mod partikolari l-UPPE, u l-azzjoni meħuda dwar ir-rapporti ta' investigazzjoni finali tal-Uffiċċju u informazzjoni oħra mibgħuta mill-Uffiċċju;”; [Em. 124]

"

(ba)  fil-paragrafu 2, il-punt e jinbidel b'dan li ġej:"

"(e) il-qafas tar-relazzjonijiet bejn l-Uffiċċju u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u r-rapporti ta' investigazzjoni finali tal-Uffiċċju u informazzjoni oħra mibgħuta mill-Uffiċċju;" [Em. 125]

"

(bb)  jiddaħħal paragrafu ġdid:"

“4a. Il-presidenza tal-iskambju tal-fehmiet għandha t'alterna bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni.” [Em. 126]";

"

(14)  L-Artikolu 17 huwa emendat kif ġej:

(-a)  il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

“1. L-Uffiċċju jitmexxa minn Direttur Ġenerali. Id-Direttur Ġenerali jinħatar mill-Kummissjoni, skont il-proċedura speċifikata fil-paragrafu 2. Il-mandat tad-Direttur Ġenerali jkun ta' seba' snin u ma jiġġeddidx. Id-Direttur Ġenerali għandu jiġi reklutat bħala aġent temporanju skont ir-Regolamenti tal-Persunal." [Em. 127]

"

(-aa)  il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:"

“2. Biex taħtar Direttur Ġenerali ġdid, il-Kummissjoni tippubblika sejħa għal applikazzjonijiet f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni ssir mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-mandat tad-Direttur Ġenerali fil-kariga. Wara li tkun ingħatat opinjoni favorevoli mill-Kumitat Superviżorju dwar il-proċedura ta' għażla applikata mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni tħejji lista ta' kandidati li jkunu kkwalifikati kif xieraq. Id-Direttur Ġenerali għandu jiġi nnominat bi qbil komuni bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u, sussegwentement, għandu jinħatar minn din tal-aħħar.” [Em. 128]

"

(a)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:"

"3. Id-Direttur Ġenerali la għandu jfittex, u lanqas jieħu istruzzjonijiet mingħand xi gvern jew xi istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija fil-qadi ta’ dmirijietu fir-rigward tal-ftuħ u t-twettiq ta’ investigazzjonijiet esterni u interni jew attivitajiet ta’ koordinament, jew fl-abbozzar ta’ rapporti wara investigazzjonijiet attivitajiet ta’ koordinament bħal dawk. Jekk id-Direttur iqis li miżura meħuda mill-Kummissjoni titfa’ dubju fuq l-indipendenza tiegħu, huwa għandu jinforma minnufih lill-Kumitat ta’ Sorveljanza, u għandu jiddeċiedi jekk iressaqx azzjoni kontra l-Kummissjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.”; [Em. 129]

"

(aa)  il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:"

“4. Id-Direttur Ġenerali għandu jirrapporta regolarment, u mill-anqas kull sena, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri dwar is-sejbiet ta' investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju, l-azzjoni meħuda, il-problemi li kien hemm u s-segwitu tal-Uffiċċju għar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kumitat ta' Sorveljanza f'konformità mal-Artikolu 15, waqt li jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet, id-drittijiet leġittimi tal-persuni kkonċernati u tal-informaturi, u, fejn ikun xieraq, id-dritt nazzjonali applikabbli għal proċedimenti ġudizzjarji.

Ir-rapport annwali għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-livell ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji, b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 11(2) u (6a).” [Em. 130]

"

(ab)  jiżdied il-paragrafu 4a:"

“4a. Fuq talba tal-Parlament Ewropew fil-kuntest tad-drittijiet tiegħu marbuta mal-kontroll baġitarju, id-Direttur Ġenerali jista' jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju filwaqt li jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet u l-proċedimenti ta' segwitu. Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni mogħtija f'konformità ma' dan il-paragrafu.” [Em. 131]

"

(ac)  fil-paragrafu 5, l-ewwel subparagrafu huwa mħassar; [Em. 132]

(b)  fil-paragrafu 5, it-tieni subparagrafu, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“(b) dwar każijiet li fihom l-informazzjoni tkun intbagħtet lill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri ujew lill-UPPE;”, [Em. 133]

"

(ba)  fil-paragrafu 5, it-tielet subparagrafu, jiddaħħal punt ġdid:"

“(ba) ta' każijiet miċħuda;” [Em. 134]

"

(bb)  ta' każijiet miċħuda;"

“7. Id-Direttur Ġenerali għandu jimplimenta mekkaniżmu intern ta' konsulenza u kontroll, inkluż verifika ta' legalità, dwar fost l-oħrajn ir-rispett tal-garanziji proċedurali u d-drittijiet fundamentali tal-persuni kkonċernati u tax-xhieda, u tal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati, b'referenza partikolari għall-Artikolu 11(2). Il-verifika tal-legalità tal-investigazzjonijiet għandha ssir minn esperti tad-dritt u tal-proċeduri ta' investigazzjoni tal-Uffiċċju li huma kkwalifikati biex iwettqu funzjoni ġudizzjarja fi Stat Membru. L-opinjoni tagħhom għandha tkun mehmuża mar-rapport finali tal-investigazzjoni.” [Em. 135]

"

(bc)  il-paragrafu 8 jinbidel b'dan li ġej:"

“8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 19a dwar l-istabbiliment ta' kodiċi proċedurali għall-investigazzjonijiet li għandu jiġi rrispettat mill-persunal tal-Uffiċċju. Dawn l-atti delegati għandhom ikopru, b'mod partikolari:

   (a) il-prattiki li għandhom jiġu osservati fl-implimentazzjoni tal-mandat u l-istatut tal-Uffiċċju;
   (b) ir-regoli dettaljati li jirregolaw il-proċeduri tal-investigazzjoni kif ukoll l-atti ta' investigazzjoni permessi;
   (c) id-drittijiet leġittimi tal-persuni kkonċernati;
   (d) il-garanziji proċedurali;
   (da) id-dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data u l-politiki dwar il-komunikazzjoni u l-aċċess għad-dokumenti;
   (db) id-dispożizzjonijiet dwar il-verifika tal-legalità u l-mezzi ta' rimedju miftuħa għall-persuni kkonċernati;
   (dc) ir-relazzjonijiet mal-UPPE.

Matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Kumitat ta' Superviżjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Kwalunkwe att delegat adottat f'konformità ma' dan il-paragrafu għandu jiġi ppubblikat għal skopijiet ta' informazzjoni fuq is-sit web tal-Uffiċċju fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.” [Em. 136]

"

(b)  Fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 8, jiżdied il-punt (e) li ġej:"

“(e) relazzjonijiet mal-UPPE.”; [Em. 137]

"

(ca)  fil-paragrafu 9, fl-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej"

“Qabel ma timponi kwalunkwe penali dixxiplinari fuq id-Direttur Ġenerali jew qabel ma tneħħi l-immunità tiegħu jew tagħha, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-Kumitat ta' Sorveljanza.” [Em. 138]

"

(14a)  l-Artikolu 19 jinbidel b'dan li ġej:"

“Artikolu 19

Rapport ta' evalwazzjoni u reviżjoni

Mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data ddeterminata f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 120(2) tar-Regolament (UE) 2017/1939, il-Kummissjoni għandha tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-impatt ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-effettività u l-effiċjenza tal-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-UPPE. Dak ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn opinjoni tal-Kumitat ta' Sorveljanza.

Mhux aktar tard minn sentejn wara l-preżentazzjoni tar-rapport ta' evalwazzjoni skont l-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex timmodernizza l-qafas tal-Uffiċċju, inkluż regoli addizzjonali jew aktar dettaljati dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju, il-funzjonijiet tiegħu jew il-proċeduri applikabbli għall-attivitajiet tiegħu, b'attenzjoni partikolari mogħtija lill-kooperazzjoni tiegħu mal-UPPE, lill-investigazzjonijiet transfruntiera lill-investigazzjonijiet fl-Istati Membri li mhux qegħdin jipparteċipaw fl-UPPE.” [Em. 139]

"

(14b)  Jiddaħħal Artikolu 19a ġdid:"

“Artikolu 19a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(8) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' erba' snin minn ... (data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament). Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erba' snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 17(8) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tieħu effett l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(8) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.” [Em. 140]

"

Artikolu 2

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.  L-Artikoli 12c sa 12f imsemmija fil-punt 12 fl-Artikolu 1 għandhom japplikaw mid-data ddeterminata f’koformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 120(2) tar-Regolament (UE) 2017/1939.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Opinjoni Nru 8/2018 tal-QEA.
(2)ĠU C 42, 1.2.2019, p. 1.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(4)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(5)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(6)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(7)COM(2017)0589 Ir-rapport ġie akkumpanjat minn evalwazzjoni ta’ Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal SWD(2017)0332 u Opinjoni tal-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-Uffiċċju, Opinjoni 2/2017.
(8)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritjiet oħra, ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.
(9)L-Artikolu 129 se jiddaħħal fir-Regolament (UE) 2018/XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Regolament Finanzjarju ġdid), li dwaru ntlaħaq ftehim politiku u li huwa mistenni li jiġi adottat fix-xhur li ġejjin.
(10)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1.
(11) Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).
(12)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli, ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1.
(13)Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(14)ĠU C …
(15)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(16)Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).
(17)L-Artikolu 32a(3) se jiddaħħal fid-Direttiva (UE) 2015/849 permezz tad-Direttiva (UE) 2018/XX tal-Parlament Ewropew u li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849, li dwarha ntlaħaq ftehim politiku fid-19 ta’ Diċembru 2017 u li huwa mistenni li tiġi adottata fix-xhur li ġejjin.
(18)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1).
(19) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (ĠU L 082, 22.3.1997, p. 1).
(20) Ir-Regolament (UE) Nru 608/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 15).


L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali ***I
PDF 272kWORD 88k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0474),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 33, l-Artikolu 114 u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0273/2018),

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta’ Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0460/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

P8_TC1-COD(2018)0258


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 33, 114 u 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  L-2 140 uffiċċju doganali(5) li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu mgħammra kif xieraq sabiex ikun żgurat li l-Unjoni Doganali taħdem sew b'mod effiċjenti u effettiv. Hemm ħtieġa urġenti li jkun hemm ta' kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti mhux biss minħabba l-funzjoni tradizzjonali tad-dwana li tiġbor id-dħul, iżda dejjem iktar ukoll minħabba l-ħtieġa li jissaħħaħ b’mod sinifikanti l-kontroll tal-oġġetti li jidħlu mill-fruntieri esterni tal-UE u li joħorġu minnhom biex ikunu żgurati s-sigurtà u s-sikurezza. Madankollu, fl-istess ħin, jenħtieġ li dawn il-kontrolli marbutin mal-moviment tal-oġġetti fil-fruntieri esterni ma jfixklux il-kummerċ leġittimu mal-pajjiżi terzi, iżda jiffaċilitawh f'konformità mal-kundizzjonijiet tas-sigurtà u tas-sikurezza. [Em. 1]

(1a)  L-Unjoni Doganali hija waħda mill-elementi fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li hija waħda mill-akbar blokki kummerċjali fid-dinja, u hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku għall-benefiċċju kemm tan-negozji kif ukoll taċ-ċittadini. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018(6), il-Parlament Ewropew esprima tħassib partikolari rigward il-frodi doganali, li ħolqot telf sinifikanti ta' introjtu għall-baġit tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew tenna li Ewropa aktar b'saħħitha u aktar ambizzjuża tista' tinkiseb biss billi tingħata mezzi finanzjarji msaħħa u appella, għalhekk, biex tingħata għajnuna kontinwa lill-politiki eżistenti, jiżdiedu r-riżorsi għall-programmi ewlenin tal-Unjoni, u biex ir-responsabbiltajiet addizzjonali jiġu jikkorrispondu ma' mezzi finanzjarji addizzjonali. [Em. 2]

(2)  Bħalissa hemm żbilanċ fit-twettiq tal-kontrolli doganali min-naħa tal-Istati Membri. Dan l-iżbilanċ ġej kemm mid-differenzi ġeografiċi ta’ bejniethom u kemm mid-differenzi fil-kapaċitajiet u fir-riżorsi rispettivi tagħhom, kif ukoll minn nuqqas ta' kontrolli doganali standardizzati. Il-ħila tal-Istati Membri li jwieġbu għall-isfidi li ġejjin minn mudelli kummerċjali u ktajjen tal-valur dinjin li qed jevolvu l-ħin kollu ma tiddependix biss fuq l-element uman, iżda wkoll fuq id-disponibbiltà u l-funzjonament xieraq ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali modern u affidabbli. Sfidi oħrajn, bħaż-żieda f'daqqa tal-kummerċ elettroniku, id-diġitalizzazzjoni tar-rekords tal-kontrolli u tal-ispezzjonijiet, ir-reżiljenza għall-attakki ċibernetiċi, is-sabotaġġ, l-ispjunaġġ industrijali u l-użu ħażin tad-data, ukoll se jżidu d-domanda għal funzjonament aħjar tal-proċeduri doganali. Għalhekk, biex jiġi indirizzat l-iżbilanċ eżistenti, huwa importanti li jiġi pprovdut tagħmir ekwivalenti għall-kontrolli doganali. Dan se jtejjeb l-ekwivalenza tat-twettiq tal-kontrolli doganali fl-Istati Membri u b’hekk jevita li l-flussi tal-oġġetti jintbagħtu lejn l-iktar punti dgħajfa. L-oġġetti kollha li jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu soġġetti għal kontrolli bir-reqqa sabiex jiġi evitat "xiri minn port għall-ieħor" minn dawk li jwettqu l-frodi doganali. Sabiex jiġi żgurat li tiżdied is-saħħa ġenerali kif ukoll il-konverġenza fil-prestazzjoni tal-kontroll doganali mill-Istati Membri, hija meħtieġa strateġija ċara relatata mal-aktar punti dgħajfa. [Em. 3]

(3)  L-IstatiGħadd ta' Stati Membri kemm-il darba tennew li għandhom bżonn ta’ appoġġ finanzjarju u talbu li ssir analiżi fil-fond tat-tagħmir meħtieġ. Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2017 dwar il-finanzjament doganali(7), il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni “tevalwa l-possibbiltà tal-finanzjament tal-ħtiġijiet ta’ tagħmir tekniku minn programmi finanzjarji futuri tal-Kummissjoni; (...) [u] ittejjeb il-koordinazzjoni, u (...) il-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Doganali u awtoritajiet oħrajn tal-infurzar tal-liġi għal skopijiet ta’ finanzjament”. [Em. 4]

(4)  Skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), il-kontrolli doganali jridu jinftehmu mhux biss bħala s-superviżjoni tal-leġiżlazzjoni doganali iżda wkoll bħala s-superviżjoni ta’ leġiżlazzjoni oħra li tirregola d-dħul, il-ħruġ, it-tranżitu, il-moviment, il-ħażna u l-użu aħħari ta’ oġġetti ttrasportati bejn it-territorju doganali tal-Unjoni u pajjiżi jew territorji ’l barra minn dak it-territorju, u l-preżenza u l-moviment fit-territorju doganali tal-Unjoni ta’ oġġetti mhux tal-Unjoni u ta’ oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura tal-użu aħħari. Din il-leġiżlazzjoni l-oħra li tagħti kompiti speċifiċi ta’ kontroll lill-awtoritajiet doganali tinkludi dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mad-dazji tas-sisa u mat-taxxa fuq il-valur miżjud, dispożizzjonijiet dwar l-aspetti esterni tas-suq intern, dispożizzjonijiet dwar il-politika kummerċjali komuni u dwar politiki komuni oħrajn tal-Unjoni li jaffettwaw il-kummerċ, dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà ġenerali tal-katina tal-provvista u dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

(5)  L-għoti ta’ appoġġ biex ikun hemm kontrolli doganali ta’ livell adegwat u ekwivalenti fil-fruntieri esterni tal-Unjoni jippermetti li jitkabbru kemm jista’ jkun il-benefiċċji tal-Unjoni Doganali. Barra minn hekk, intervent tal-Unjoni li jkun iddedikat għat-tagħmir ta’ kontroll doganali u li jikkoreġi l-iżbilanċi li hemm bħalissa jikkontribwixxi għall-koeżjoni ġenerali bejn l-Istati Membri. Meta wieħed iqis l-isfidi li d-dinja qed tħabbat wiċċha magħhom, b’mod partikolari l-ħtieġa kontinwa li jiġu protetti l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha filwaqt li jiġi ffaċilitat il-fluss tal-kummerċ leġittimu, sar essenzjali li jkun hemm tagħmir modern u affidabbli ta’ kontroll fil-fruntieri esterni.

(6)  Għalhekk jixraq li jiġi stabbilit strument ġdid ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jenħtieġ li jiżgura d-detezzjoni ta' prattiki, bħal pereżempju oġġetti ffalsifikati u prattiki oħra kummerċjali illegali. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati formuli ta' appoġġ finanzjarju li jeżistu diġà. [Em. 5]

(7)  Minħabba li l-għadd ta’ responsabbiltajiet li l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri qed jieħdu fuqhom qiegħed dejjem jiżdied, u ħafna drabi dawk ir-responsabbiltajiet jestendu għall-qasam tas-sigurtà u għandhom x’jaqsmu ma’ kompiti li jitwettqu fil-fruntieri esterni, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kontrolli doganali u l-kontrolli ta’ mal-fruntiera jitwettqu b’mod ekwivalenti fil-fruntieri esterni billi l-Istati Membri jingħataw appoġġ finanzjarju adegwat min-naħa tal-Unjoni. Huwa daqstantieħor daqstant ieħor importanti li tiġi promossa l-kooperazzjoni, filwaqt li titqies iċ-ċibersigurtà, bejn l-aġenziji fil-fruntieri tal-Unjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-kontrolli tal-oġġetti u tal-persuni fost l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kull Stat Membru li huma responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri jew għal kompiti oħrajn li jitwettqu mal-fruntieri. [Em. 6]

(8)  Għalhekk jeħtieġ li jiġi stabbilit Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Fond”).

(9)  Minħabba l-partikolarijiet legali li japplikaw għat-Titolu V tat-TFUE, kif ukoll il-bażijiet ġuridiċi differenti li japplikaw għall-politiki dwar il-fruntieri esterni u għall-politiki dwar il-kontroll doganali, mhuwiex possibbli mil-lat legali li l-Fond jiġi stabbilit bħala strument wieħed.

(10)  Għalhekk jenħtieġ li l-Fond jiġi stabbilit bħala qafas komprensiv għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, magħmul mill-Istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-Istrument”), li qed jiġi stabbilit b’dan ir-Regolament, u mill-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi, stabbilit bir-Regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9).

(11)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-Istrument, li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza primarja għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali, skont it-tifsira tal-punt 17 tal-Ftehim interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(10) għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali. Sabiex tiġi żgurata dixxiplina baġitarja, il-kondizzjonijet dwar kif l-għotjiet se jingħataw prijorità jenħtieġ li jkunu ċari, definiti u bbażati fuq il-ħtiġijiet li jkunu ġew identifikati għall-kompiti li jitwettqu mill-punti doganali. [Em. 7]

(12)  Ir-Regolament (UE, Euratom) [2018/XXX] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”) japplika għal dan l-Istrument. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar l-għotjiet.

(13)  Ir-Regolament (UE) [2018/XXX] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) jistabbilixxi l-programm “Dwana” għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana sabiex jiġu appoġġati l-Unjoni Doganali u l-awtoritajiet doganali. Sabiex jitħarsu l-koerenza u l-koordinazzjoni orizzontali tal-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni, jixraq li dawn l-azzjonijiet jiġu implimentati kollha fil-kuntest ta’ att legali wieħed u ta’ sett wieħed ta’ regoli. Għalhekk, jenħtieġ li dan l-Istrument jappoġġa biss ix-xiri, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir eliġibbli ta’ kontroll doganali, filwaqt li l-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana jappoġġa l-azzjonijiet relatati magħhom, bħall-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet jew it-taħriġ marbut mat-tagħmir ikkonċernat.

(13a)  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jissodisfa l-ogħla standards tas-sikurezza, inklużi dawk taċ-ċibersigurtà, tas-sigurtà, ambjentali u tas-saħħa. [Em. 8]

(13b)  Id-data li tiġi prodotta mit-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li tiġi aċċessata u pproċessata biss mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet, u jenħtieġ li tkun protetta b'mod adegwat kontra l-aċċess jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom kontroll sħiħ ta' din id-data. [Em. 9]

(13c)  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-forniment tal-ogħla livell ta' ġestjoni tar-riskju doganali. [Em. 10]

(13d)  Meta jkunu qed jissostitwixxu tagħmir ta' kontroll doganali qadim permezz ta' dan l-Istrument, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu responsabbli għar-rimi ekoloġiku ta' tagħmir ta' kontroll doganali qadim. [Em. 11]

(14)  Barra minn hekk, meta jkun xieraq, jenħtieġ li l-Istrument jappoġġa wkoll ix-xiri jew l-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali għall-ittestjar ta’ unitajiet individwali ġodda tat-tagħmir jew ta’ funzjonalitajiet ġodda f’kundizzjonijiet operattivi qabel ma l-Istati Membri jibdew jixtru t-tali tagħmir ġdid fuq skala kbira. L-ittestjar f’kundizzjonijiet operattivi jenħtieġ li jsir b’segwitu, b’mod partikolari, għar-riżultati tar-riċerka dwar it-tagħmir ta’ kontroll doganali li titwettaq fil-qafas tar-Regolament (UE) [2018/XXX](13).

(15)  Ħafna mit-tagħmir ta’ kontroll doganali jista’ jintuża bl-istess mod jew b’kumbinazzjoni wkoll għall-kontrolli tal-konformità ma’ leġiżlazzjoni oħra, bħad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-fruntieri, dwar il-viżi jew dwar il-kooperazzjoni bejn il-pulizija. Għalhekk, il-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri nħaseb bħala żewġ strumenti kumplimentari li għandhom kamp ta’ applikazzjoni differenti iżda koerenti b’rabta max-xiri tat-tagħmir. Minn naħa, l-istrument għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi stabbilit bir-Regolament [2018/XXX](14) se jeskludi t-tagħmir li jista’ jintuża kemm għall-ġestjoni tal-fruntieri u kemm għall-kontroll doganali. Min-naħa l-oħra, l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali stabbilit b’dan ir-Regolament mhux biss se jagħti appoġġ finanzjarju lit-tagħmir li l-għan ewlieni tiegħu jkun li jintuża għall-kontrolli doganali, iżda se jippermetti wkoll li dan jintuża wkoll għal skopijiet oħrajn bħall-kontrolli mal-fruntiera u s-sigurtà. Dan it-tqassim tar-rwoli se jrawwem il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji bħala komponent tal-approċċ għal ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, kif imsemmi fl-Artikolu 4(e) tar-Regolament (UE) 2016/1624(15), u b’hekk se jippermetti lill-awtoritajiet doganali u lill-awtoritajiet tal-fruntieri jikkollaboraw bejniethom u se jżid kemm jista’ jkun l-impatt tal-baġit tal-Unjoni permezz ta' kondiviżjoni u interoperabbiltà tat-tagħmir ta' kontroll. Sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe strument jew tagħmir iffinanzjat mill-fond ikun fil-kustodja permanenti tal-punt doganali magħżul li jkun is-sid tat-tagħmir, jenħtieġ li titħejja definizzjoni ċara tal-qsim konġunt u tal-interoperabbiltà bejn l-awtoritajiet doganali u dawk tal-fruntieri bħala li mhux sistematiku u mhux regolari. [Em. 12]

(16)  B’deroga mir-Regolament Finanzjarju, jenħtieġ li azzjoni tkun tista’ tiġi ffinanzjata minn diversi programmi jew strumenti tal-Unjoni biex ikun jista’ jkun hemm il-kooperazzjoni u l-interoperabbiltà bejn oqsma differenti u sabiex din il-kooperazzjoni u din l-interoperabbiltà jkunu jistgħu jiġu appoġġati meta dan ikun xieraq. Madankollu, fit-tali każijiet, il-kontribuzzjonijiet ma jistgħux ikopru l-istess kostijiet, skont il-prinċipju tal-projbizzjoni tal-finanzjament doppju stabbilit fir-Regolament Finanzjarju. Jekk Stat Membru jkun diġà ngħata jew irċieva kontribuzzjonijiet minn programm ieħor tal-Unjoni jew appoġġ minn fond tal-Unjoni biex jakkwista l-istess tagħmir, dik il-kontribuzzjoni jew dak l-appoġġ jenħtieġ li jiġi elenkat fl-applikazzjoni. [Em. 13]

(16a)   Il-Kummissjoni Ewropea jenħtieġ li tinċentiva l-akkwist konġunt u l-ittestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri. [Em. 14]

(17)  Minħabba l-evoluzzjoni rapida tal-prijoritajiet doganali, tat-theddid fil-qasam doganali u tat-teknoloġiji, jenħtieġ li l-programmi ta’ ħidma ma jitħejjewx għal perjodi twal taż-żmien. Fl-istess ħin, il-ħtieġa li jiġu stabbiliti programmi annwali ta’ ħidma żżid il-piż amministrattiv kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Istati Membri, mingħajr ma dan ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Istrument. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li, fil-prinċipju, il-programmi ta’ ħidma jkunu jkopru iktar minn sena finanzjarja waħda. Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat li tinżamm l-integrità tal-interessi strateġiċi tal-Unjoni, l-Istati Membri huma mħeġġa jqisu bir-reqqa ċ-ċibersigurtà u r-riskji għall-esponiment potenzjali ta' data sensittiva barra mill-Unjoni meta jkunu qed iressqu offerti għal tagħmir ta' kontroll doganali ġdid. [Em. 15]

(18)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16). [Em. 16]

(19)  Għalkemm l-implimentazzjoni ċentrali hija essenzjali biex jintlaħaq l-għan speċifiku li jiġu żgurati kontrolli doganali ekwivalenti, minħabba n-natura teknika ta’ dan l-Istrument, hemm bżonn ta’ ħidma preparatorja fil-livell tekniku. Għalhekk jenħtieġ li l-implimentazzjoni tiġi appoġġata minn valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet individwali li jkunu jiddependu fuq l-għarfien espert u l-esperjenza fil-livell nazzjonali permezz tal-involviment tal-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri. Jenħtieġ li dawk il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet jissejsu fuq metodoloġija ċara li tkun tinkludi għadd minimu ta’ passi li jiżguraw li tinġabar l-informazzjoni meħtieġa. [Em. 17]

(20)  Sabiex ikunu żgurati monitoraġġ u rapportar regolari, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas xieraq għall-monitoraġġ tar-riżultati li jinkisbu permezz tal-Istrument u tal-azzjonijiet li jkunu saru fil-kuntest tiegħu. Jenħtieġ li t-tali monitoraġġ u r-rapportar jissejsu fuq indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jkejlu l-effetti tal-azzjonijiet li jkunu saru fil-kuntest tal-Istrument. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw proċedura ta' akkwist trasparenti u ċara. Jenħtieġ li r-rekwiżiti tar-rapportar ikunu jinkludu xi informazzjoni dettaljata dwar it-tagħmir ta’ kontroll doganali u l-proċedura ta' akkwist li jkun jaqbeż ċertu limitu tal-kostijiet, u ġustifikazzjoni tal-infiq. [Em. 18]

(21)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(17), jeħtieġ li dan l-Istrument jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Meta jkun xieraq, dawn ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu bħala l-bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrument fil-prattika.

(22)  Sabiex tingħata tweġiba xierqa għall-prijoritajiet tal-politika, għat-theddid u għat-teknoloġiji li qed jevolvu, jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar ta' dan ir-Regolament sabiex jiġu adottati programmi ta' ħidma, tal-emendar tal-iskopijiet tal-kontrolli doganali għall-azzjonijiet li huma eliġibbli skont l-Istrument u tal-emendar tal-lista tal-indikaturi li jintużaw biex titkejjel il-kisba tal-għanijiet speċifiċi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa u kompletament trasparenti, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu jittrattaw it-tħejjija tal-atti ta' atti delegati. [Em. 19]

(23)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18), ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95(19), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(20) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(21), l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u ta’ frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett u, fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe reat ieħor li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(22). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(24)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jistabbilixxu, b’mod partikolari, il-proċedura biex jiġi stabbilit il-baġit u biex dan jiġi implimentat permezz ta’ għotjiet, akkwist, premjijiet u implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu verifiki tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE għandhom x’jaqsmu wkoll mal-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati b’rabta mal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, minħabba li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prerekwiżit essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u għal finanzjament effettiv min-naħa tal-UE. Il-finanzjament taħt dan l-Istrument jenħtieġ li jirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza, tal-proporzjonalità, tat-trattament ugwali u tan-nondiskriminazzjoni. [Em. 20]

(25)  Jenħtieġ li t-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jingħażlu abbażi tal-ħila tagħhom li jiksbu l-għan speċifiku tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li jitqiesu, b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità li mistenni jkun hemm. F’dan ir-rigward, jenħtieġ li jitqies l-użu ta’ somom f’daqqa, ta’ rati fissi u ta’ kostijiet unitarji, kif ukoll il-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju. It-titjib tal-implimentazzjoni u l-kwalità tal-infiq jenħtieġ li jikkostitwixxu prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrument, filwaqt li jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji. [Em. 21]

(26)  Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament, li jistabbilixxi strument li jappoġġa lill-Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom minħabba l-iżbilanċi oġġettivi li jeżistu bejniethom fil-livell ġeografiku iżda jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni minħabba l-livell ekwivalenti tal-kontrolli doganali u l-kwalità ekwivalenti tagħhom li approċċ ikkoordinat u finanzjament iċċentralizzat se jgħinu biex jipprovdu, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta’ kontroll doganali (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-Istrument”), bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Fond”), biex jipprovdi appoġġ finanzjarju għax-xiri, għall-manutenzjoni u għall-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali.

2.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond flimkien mar-Regolament [2018/XXX] li jistabbilixxi l-istrument ta’ appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri(23).

3.  Huwa jistabbilixxi l-għanijiet tal-Istrument, il-baġit għall-perjodu mill-2021 sal-2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “awtoritajiet doganali” tfisser l-awtoritajiet iddefiniti fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(2)  “kontrolli doganali” tfisser l-atti speċifiċi ddefiniti fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(3)  “tagħmir ta’ kontroll doganali” tfisser tagħmir maħsub b’mod ewlieni għat-twettiq tal-kontrolli doganali;

(4)  “tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali” tfisser kull mezz tat-trasport li, minbarra li jista’ jiċċaqlaq, huwa maħsub biex ikun unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali huwa stess jew huwa mgħammar għalkollox bit-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(5)  “manutenzjoni” tfisser l-interventi preventivi, korrettivi u ta’ previżjoni, fosthom il-verifiki operattivi u funzjonali, is-servizzi ta’ manutenzjoni, it-tiswija u t-tiġdid, iżda mhux l-aġġornament, li huma meħtieġa biex unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tinżamm fil-kundizzjoni operattiva speċifikata tagħha jew terġa’ tinġieb fiha sabiex tkun tista’ tinkiseb il-ħajja utli massima tagħha;

(6)  “aġġornament” tfisser l-interventi evoluttivi meħtieġa biex unità individwali eżistenti tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tinġieb minn kundizzjoni operattiva speċifikata antikwata għal kundizzjoni operattiva speċifikata moderna.

Artikolu 3

Għanijiet tal-Istrument

1.  Bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri u bl-għan fit-tul li l-kontrolli doganali kollha fl-Unjoni jiġu standardizzati, l-Istrument għandu l-għan ġenerali li jappoġġa lill-Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, sabiex tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-fruntieri tal-Unjoni fir-rigward tal-kontroll tal-oġġetti u l-persuni, jiġu żgurati s-sigurtà u s-sikurezza fl-Unjoni u sabiex l-Unjoni tiġi protetta mill-kummerċ illegali u inġust filwaqt li jiġu ffaċilitati l-attivitajiet kummerċjali leġittimi. [Em. 22]

2.  L-Istrument għandu l-għan speċifiku li jikkontribwixxi biex ikun hemm kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti permezz tax-xiri kompletament trasparenti, tal-manutenzjoni u tal-aġġornament ta' tagħmir ta' kontroll doganali li jkun rilevanti, modern, sikur, reżiljenti għaċ-ċibernetika, sigur, ekoloġiku u affidabbli. Għan addizzjonali huwa li titjieb il-kwalità tal-kontrolli doganali fl-Istati Membri sabiex l-oġġetti ma jintbagħtux lejn punti aktar dgħajfa fl-Unjoni. [Em. 23]

2a.  L-istrument għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Ġestjoni Integrata Ewropea tal-Fruntieri billi jappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji, il-qsim konġunt u l-interoperabbiltà ta' tagħmir ġdid akkwistat permezz tal-Istrument. [Em. 24]

Artikolu 4

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-Implimentazzjoni tal-Istrument għall-perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' EUR 1 149 175 000 fi prezzijiet tal-2018 [EUR 1 300 000 000 fi prezzijiet kurrenti]. [Em. 25]

2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jkopri wkoll l-ispejjeż leġittimi u verifikati ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu, ta' evalwazzjoni u ta' attivitajiet oħrajn għall-ġestjoni tal-Istrument u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu u tal-kisba tal-għanijiet tiegħu. Barra minn hekk, dan jista' jkopri bl-istess mod l-ispejjeż leġittimi u verifikati relatati mal-istudji, mal-laqgħat tal-esperti, mal-azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, mal-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri involuti sa fejn dawn ikunu relatati mal-għanijiet speċifiċi tal-Istrument insostenn tal-objettiv ġenerali, kif ukoll l-ispejjeż marbutin man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, fosthom l-għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u assistenza teknika u amministrattiva oħra meħtieġa b'rabta mal-ġestjoni tal-Istrument. [Em. 26]

Artikolu 5

Implimentazzjoni u forom ta’ finanzjament mill-UE

1.  L-Istrument għandu jiġi implimentat b’ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju.

1a.   Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi l-akkwist jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi miżuri ta' salvagwardja u ta' kontinġenza adegwati li jiżguraw li t-tagħmir kollu akkwistat bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni jintuża mill-awtoritajiet doganali rilevanti fil-każijiet rilevanti kollha. [Em. 27]

2.  L-Istrument jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u, b’mod partikolari, permezz tal-għotjiet.

3.  Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi x-xiri jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta' koordinazzjoni li jiżgura l-effiċjenza tat-tagħmir u l-interoperabbiltà bejn it-tagħmir kollu mixtri bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni u l-interoperabbiltà tat-tali tagħmir, li għandu jippermetti l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. Il-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni għandu jinkludi l-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta biex jiġi massimizzat il-valur miżjud tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri. [Em. 28]

3a.   Meta l-azzjoni appoġġata tkun tinvolvi l-akkwist jew l-aġġornament tat-tagħmir, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi miżuri ta' salvagwardja u ta' kontinġenza adegwati li jiżguraw li t-tagħmir kollu akkwistat bl-appoġġ tal-programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni jissodisfaw l-istandards miftiehma dwar il-manutenzjoni regolari. [Em. 29]

KAPITOLU II

ELIĠIBBILTÀ

Artikolu 6

Azzjonijiet eliġibbli

1.  Sabiex l-azzjonijiet ikunu eliġibbli għall-finanzjament skont dan l-Istrument, iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)  jimplimentaw l-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 3;

(b)  jappoġġaw ix-xiri, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jkollu wieħed mill-iskopijiet tal-kontrolli doganali li ġejjin jew iktar:

(1)  l-ispezzjoni mhux invażiva;

(2)  l-indikazzjoni ta’ oġġetti moħbija fuq il-persuni;

(3)  id-detezzjoni tar-radjazzjoni u l-identifikazzjoni tan-nuklidi;

(4)  l-analiżi tal-kampjuni fil-laboratorji;

(5)  il-kampjunar u l-analiżi tal-kampjuni fuq il-post;

(6)  it-tiftix b’apparat portabbli.

L-Anness 1 jistabbilixxi lista indikattiva tat-tagħmir ta’ kontroll doganali li jista’ jintuża għall-iskopijiet tal-kontrolli doganali msemmijin fil-punti (1) sa (6).

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, f'każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-azzjonijiet jistgħu jkopru wkoll ix-xiri kompletament trasparenti, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir ta' kontroll doganali għall-ittestjar ta' unitajiet individwali ġodda tat-tagħmir jew ta' funzjonalitajiet ġodda f'kundizzjonijiet operattivi. [Em. 30]

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda l-iskopijiet tal-kontrolli doganali stabbiliti fil-paragrafu 1(b), kif ukoll l-Anness 1, meta t-tali reviżjoni titqies li tkun meħtieġa u biex tibqa' aġġornata mal-iżviluppi teknoloġiċi, mal-mudelli li dejjem jinbidlu fil-kuntrabandu tal-merkanzija u ma' soluzzjonijiet ġodda, intelliġenti u innovattivi għal skopijiet ta' kontroll doganali. [Em. 31]

4.  It-tagħmir ta' kontroll doganali ffinanzjat skont dan l-Istrument għandu primarjament jintuża għall-kontrolli doganali, imma jista' jintuża għal skopijiet oħrajn minbarra l-kontrolli doganali, fosthom għall-kontroll tal-persuni biex jingħataw appoġġ l-awtoritajiet nazzjonali li jieħdu ħsieb il-ġestjoni tal-fruntieri, u għall-investigazzjonijiet bil-għan li jkun hemm konformità mal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Istrument deskritti fl-Artikolu 3. [Em. 32]

4a.   Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinċentiva l-akkwist konġunt u l-ittestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri. [Em. 33]

Artikolu 7

Entitajiet eliġibbli

B’deroga mill-Artikolu 197 tar-Regolament Finanzjarju, l-entitajiet eliġibbli għandhom ikunu l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri meta dawn jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet kif stabbilit fl-Artikolu 11(3).

Artikolu 8

Rata ta’ kofinanzjament

1.  L-Istrument jista’ jiffinanzja sa 80 % tal-kostijiet eliġibbli kollha ta’ azzjoni.

2.  Kull finanzjament li jaqbeż dan il-limitu massimu għandu jingħata biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali ġġustifikati kif xieraq.

2a.   Il-finanzjament li jaqbeż dak il-limitu jista' jingħata f'każ ta' akkwist konġunt u ta' ttestjar tat-tagħmir ta' kontroll doganali bejn l-Istati Membri [Em. 34]

2b.   Iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jinkludu x-xiri ta' tagħmir ġdid ta' kontroll doganali u l-konsenja tiegħu fil-ġabra ta' tagħmir tekniku tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-ammissibilità tat-tagħmir ta' kontroll doganali għall-ġabra ta' tagħmir tekniku għandha tiġi aċċertata f'konformità mal-Artikolu 5(3). [Em. 35]

Artikolu 9

Kostijiet eliġibbli

Il-kostijiet li ġejjin ma għandhomx kollha relatati mal-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6 għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament skont għal finanzjament taħt l-Istrument , bl-eċċezzjoni ta': [Em. 36]

(a)  il-kostijiet marbutin max-xiri tal-art;

(aa)  il-kostijiet relatati mat-taħriġ jew mal-aġġornament tal-ħiliet meħtieġa biex jintuża t-tagħmir; [Em. 37]

(b)  il-kostijiet marbutin mal-infrastruttura, bħall-bini jew il-faċilitajiet esterni, kif ukoll mal-għamara;

(c)  il-kostijiet marbutin mas-sistemi elettroniċi, ħlief għas-softwer u l-aġġornamenti tas-softwer li huwa meħtieġ b'mod dirett biex jintuża t-tagħmir ta' kontroll doganali u ħlief għas-softwer elettroniku u għall-ipprogrammar li huwa meħtieġ biex is-softwer eżistenti jintrabat mat-tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 38]

(d)  il-kostijiet tan-netwerks, bħall-mezzi ta' komunikazzjoni sikuri u mhux, jew tal-abbonamenti, ħlief għan-netwerks jew l-abbonamenti li huma meħtieġa b'mod dirett biex jintuża t-tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 39]

(e)  il-kostijiet tal-mezzi tat-trasport, bħall-vetturi, l-inġenji tal-ajru u l-bastimenti, ħlief għat-tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali;

(f)  il-kostijiet tal-oġġetti ta’ konsum għat-tagħmir ta’ kontroll doganali, fosthom tal-materjal ta’ kalibrazzjoni jew ta’ referenza;

(g)  il-kostijiet marbutin mat-tagħmir ta’ protezzjoni personali.

KAPITOLU III

GĦOTJIET

Artikolu 10

Għoti, kumplimentarjetà u finanzjament ikkombinat

1.  L-għotjiet li jaqgħu taħt l-Istrument għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Skont l-Artikolu 195(f) tar-Regolament Finanzjarju, l-għotjiet għandhom jingħataw mingħajr sejħa għall-proposti lill-entitajiet eliġibbli msemmijin fl-Artikolu 7.

3.  B’deroga mill-Artikolu 191 tar-Regolament Finanzjarju, azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni mill-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana stabbilit bir-Regolament (UE) [2018/XXX](24) jew minn kull programm ieħor tal-Unjoni tista’ tirċievi kontribuzzjoni wkoll fil-kuntest ta’ dan l-Istrument, dejjem jekk dawk il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet. Ir-regoli ta’ kull programm tal-Unjoni li jkun qed jagħti kontribuzzjoni għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż il-kostijiet eliġibbli kollha tal-azzjoni u l-appoġġ mogħti mill-programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkulat fuq bażi pro rata skont id-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-appoġġ.

KAPITOLU IV

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI

Artikolu 11

Programm ta’ ħidma

1.  L-Istrument għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmijin fl-Artikolu 110(2) tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14, billi temenda l-Anness 2a biex tistabbilixxi programmi ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 15ħidma. [Em. 40]

3.  It-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma msemmijin fil-paragrafu 1 għandha tkun appoġġata minn valutazzjoni individwali tal-ħtiġijiet li għandha tkun magħmula tal-inqas mill-affarijiet li ġejjin: [Em. 41]

(a)  kategorizzazzjoni komuni tal-punti tal-qsim tal-fruntiera;

(b)  inventarju eżawrjenti tat-tagħmir ta’ kontroll doganali disponibbli u funzjonali; [Em. 42]

(c)  definizzjoni komuni ta’ standard tekniku minimu u tal-aqwa standard għat-tagħmir tal-kontroll doganali b’referenza għall-kategorija tal-punti tal-qsim tal-fruntiera; u [Em. 43]

(ca)  valutazzjoni tal-ogħla standard għat-tagħmir ta' kontroll doganali b'referenza għall-kategorija tal-punti tal-qsim tal-fruntiera; kif ukoll; [Em. 44]

(d)  stima ddettaljata tal-ħtiġijiet finanzjarji li tiddependi fuq id-daqs tal-operazzjonijiet doganali u fuq l-ammont ta' xogħol relattiv. [Em. 45]

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet għandha toħroġ mill-azzjonijiet li jitwettqu fil-kuntest tal-programm Dwana 2020 li ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(25) jew fil-kuntest tal-programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana stabbilit bir-Regolament (UE) [2018/XXX](26), u għandha tiġi aġġornata b’mod regolari u tal-inqas kull tliet snin.

Artikolu 12

Monitoraġġ u rapportar

1.  L-indikaturi għar-rapportar F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont il-punt (e)(i) tal-Artikolu 38(3)tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-Programm. Ir-rapportar tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni għandu jinkludi informazzjoni kemm dwar il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness 2kif ukoll dwar in-nuqqasijiet. [Em. 46]

2.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness 2. Sabiex ikun żgurat li jiġi vvalutat b’mod effettiv il-progress tal-Istrument lejn il-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda l-Anness 2 biex tirrevedi l-indikaturi jew biex tikkumplimentahom, meta dan jitqies li jkun meħtieġ, u biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jingħataw informazzjoni aġġornata, kemm kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva, dwar il-prestazzjoni tal-Programm. [Em. 47]

3.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-Istrument tkun komparabbli u kompleta kif ukoll li tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv u f’waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati tar-rapportar fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni affidabbli dwar il-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni użata. [Em. 48]

4.  Ir-rekwiżiti tar-rapportar imsemmijin fil-paragrafu 3 għandhom jinkludu tal-inqas il-komunikazzjoni annwali tal-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni f’każ li unità individwali tat-tagħmir ta’ kontroll doganali tkun tiswa iktar minn EUR 10 000 mingħajr it-taxxi:

(a)  id-dati tal-kummissjonar u tad-dekummissjonar tat-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(b)  l-istatistika dwar l-użu tat-tagħmir ta’ kontroll doganali;

(c)  l-informazzjoni dwar ir-riżultati li ħarġu mill-użu tat-tagħmir ta’ kontroll doganali.

(ca)   il-preżenza u l-kondizzjoni ħames snin wara l-ikkummissjonar ta' oġġetti ta' tagħmir iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni; [Em. 49]

(cb)   l-informazzjoni dwar l-istanzi ta' manutenzjoni ta' tagħmir ta' kontroll doganali; [Em. 50]

(cc)   informazzjoni dwar il-proċedura tal-akkwist; [Em. 51]

(cd)   ġustifikazzjoni tal-infiq. [Em. 52]

Artikolu 13

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet ta' azzjonijiet iffinanzjati taħt l-Istrument u msemmija fl-Artikolu 6 għandhom jivvalutaw ir-riżultati, l-impatt u l-effikaċja tal-Istrument, u għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijietta' deċiżjonijiet. [Em. 53]

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Istrument għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Istrument. [Em. 54]

L-evalwazzjoni interim għandha tippreżenta s-sejbiet meħtieġa sabiex tittieħed deċiżjoni dwar segwitu għall-Programm u l-għanijiet tiegħu lil hinn mill-2017. [Em. 55]

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Istrument, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara tmiem il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Istrument mill-Kummissjoni. [Em. 56]

4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha u l-lezzjonijiet miksuba, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. [Em. 57]

4a.  Il-Kummissjoni għandha tinkludi evalwazzjonijiet parzjali annwali fir-rapport tagħha intitolat "Il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Il-ġlieda kontra l-frodi". [Em. 58]

KAPITOLU V

EŻERĊIZZJU TAD-DELEGA U PROĊEDURA TA’ KUMITAT

Artikolu 14

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028. [Em. 59]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa ta' setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett Għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 60]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 6(3), 11(2) u 12(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih ma tiġix espress oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se sejrin joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 61]

Artikolu 15

Proċedura ta’ kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-“Kumitat tal-Programm Dwana” imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) [2018/XXX](27).

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 62]

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 16

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Dawk li jirċievu l-finanzjament Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b’mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi, inkluż inklużi lill-midja u lill-pubbliku, u b'hekk juru l-valur miżjud tal-Unjoni u jgħinu fl-isforzi marbuta mal-ġbir tad-data min-naħa tal-Kummissjoni sabiex tissaħħaħ it-trasparenza baġitarja. [Em. 63]

2.  Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta'tipprovdi regolarment informazzjoni lill-pubbliku dwar l-Istrument, l-azzjonijiet u r-riżultati ta' komunikazzjoni relatati mal-Istrument, u mal-azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu, filwaqt li tirreferi, inter alia, għall-programmi ta' ħidma msemmija. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Istrument għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 311. [Em. 64]

Artikolu 17

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Jekk ikun meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 4(2), sabiex jippermettu l-ġestjoni tal-azzjonijiet li jkun għadhom ma tlestewx sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-Presiden

ANNESS 1

Lista indikattiva tat-tagħmir ta’ kontroll doganali marbut mal-iskopijiet tal-kontrolli doganali msemmijin fl-Artikolu 6(1)(b)

SKOP TAL-KONTROLLI DOGANALI

TAGĦMIR TA’ KONTROLL DOGANALI

KATEGORIJA

UŻU

L-ispezzjoni mhux invażiva

Skener bir-raġġi X li juża livell għoli ta’ enerġija

Għall-kontejners, għat-trakkijiet, u għall-vaguni tal-ferrovija u għall-vetturi

Skener bir-raġġi X li juża livell baxx ta’ enerġija

Għall-palits, għall-kaxxi u għall-pakketti

Għall-bagalji tal-passiġġieri

 

Għall-vetturi

Retrodiffużjoni tar-raġġi X

Għall-kontejners

Għat-trakkijiet

Għall-vetturi

Tagħmir ieħor

Għas-sistemi ta’ rikonoxximent awtomatiku tal-pjanċi tal-vetturi jew tal-kontejners

Għall-imwieżen għall-vetturi

Għall-forklifters u għat-tagħmir mobbli ta’ kontroll doganali simili

L-indikazzjoni ta’ oġġetti moħbija fuq il-persuni(28)

Portal tar-retrodiffużjoni tar-raġġi ibbażat fuq ir-raġġi X

Dan it-tagħmir jintuża l-iktar fl-ajruporti biex jinstabu l-oġġetti moħbija fuq il-persuni (id-drogi, l-isplussivi, il-flus kontanti)

Skener tal-persuna

 

Skanner tas-sikurezza bbażat fuq mewġ millimetriku

 

Id-detezzjoni tar-radjazzjoni u l-identifikazzjoni tan-nuklidi

Id-detezzjoni radjoloġika u nukleari

Għad-detetturi personali tar-radjazzjoni

Għad-detetturi portabbli tar-radjazzjoni

Għall-apparat għall-identifikazzjoni tal-isotopi (RIID)

Għad-detetturi portiċi tar-radjazzjoni (RPMs)

 

 

Għad-detetturi portiċi spettrometriċi għall-identifikazzjoni tal-isotopi (SPMs)

L-analiżi tal-kampjuni fil-laboratorji

L-identifikazzjoni, il-kwantifikazzjoni u l-verifika tal-oġġetti kollha possibbli

Għall-kromatografija b’fażi gassuża u għall-kromatografija b’fażi likwida (GC, LC, HPLC, eċċ.)

Għall-ispettrometrija u għal tekniki kkombinati magħha (l-ispettroskopija bl-infraaħmar, l-ispettroskopija Raman, l-ispettroskopija ultravjola-viżibbli (UV-VIS), il-fluworexxenza, il-kromatografija b’fażi gassuża/l-ispettrometrija ta’ massa, eċċ.)

Għat-tagħmir bir-raġġi X (il-fluworexxenza bir-raġġi X, eċċ.)

Għall-ispettrometrija bir-reżonanza manjetika nukleari (NMR) u għall-analiżi tal-isotopi stabbli

Għal tagħmir ieħor tal-laboratorju (l-ispettrometrija tal-assorbiment atomiku, l-analizzatur tad-distillazzjoni, il-kalorimetrija differenzjali bl-iskennjar, l-elettroforeżi, il-mikroskopju, l-għadd bix-xintillazzjoni likwida, il-magna tat-tipjip, eċċ.)

[Em. 65,66,67 u 68]

SKOP TAL-KONTROLLI DOGANALI

TAGĦMIR TA’ KONTROLL DOGANALI

KATEGORIJA

UŻU

Il-kampjunar u l-analiżi tal-kampjuni fuq il-post

Id-detezzjoni tat-traċċi abbażi tal-ispettrometrija tal-mobbiltà jonika

Għat-tagħmir portabbli li jintuża għad-detezzjoni ta’ traċċi ta’ materjal perikoluż speċifiku

Id-detezzjoni tat-traċċi bl-użu tal-klieb

Din tintuża l-iktar għal diversi riskji marbutin mal-oġġetti ż-żgħar u l-kbar

Il-kampjunar

Għall-għodod biex jittieħdu l-kampjuni, għall-kappoċċ tal-estrattur u għar-reċipjent issiġillat imsejjaħ “glovebox”

Il-laboratorji mobbli

Għall-vetturi li jkun fihom it-tagħmir kollu għall-analiżi tal-kampjuni fuq il-post

[L-analiżi tal-materjal organiku, tal-metalli u tal-ligi] Id-detetturi portabbli

Għat-testijiet kimiċi kolorimetriċi

Għall-ispettroskopija Raman

Għall-ispettroskopija bl-infraaħmar

Għall-fluworexxenza bir-raġġi X

Għad-detetturi tal-gass għall-kontejners

It-tiftix b’apparat portabbli

L-għodod portabbli personali

Għall-għodod tal-but

Għas-settijiet ta’ għodod mekkaniċi

Għall-mirja teleskopiċi

L-apparat

Għall-endoskopji

Għad-detetturi fissi jew portabbli tal-metalli

Għall-kameras biex jiġi ċċekkjat qiegħ il-vetturi

Għall-apparat ultrasoniku

Għall-miters għall-kejl tad-densità

Tagħmir ieħor

Għat-tiftix taħt wiċċ l-ilma

ANNESS 2

Indikaturi

Għan speċifiku: li jingħata kontribut biex ikun hemm kontrolli doganali adegwati u ekwivalenti permezz tax-xiri, tal-manutenzjoni u tal-aġġornament ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jkun rilevanti, modern u affidabbli

1.  Tagħmir disponibbli

(a)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera fuq l-art ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(b)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bil-baħar ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(c)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bl-ajru ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(d)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera li huma ċentri postali ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

(e)  Id-disponibbiltà fil-punti tal-qsim tal-fruntiera bil-ferrovija ta’ tagħmir ta’ kontroll doganali li jilħaq l-istandards maqbulin (skont it-tip ta’ tagħmir)

1a.  Sikurezza u Sigurtà

(a)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-sikurezza tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha, inkluża ċ-ċibersigurtà

(b)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-sikurezza tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha [Em. 69]

1b.  Is-Saħħa u l-Ambjen

(a)  Grad ta' konformità mal-istandards tas-saħħa tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha

(b)  Grad ta' konformità mal-istandards ambjentali tat-tagħmir ta' kontroll doganali fil-Punti tal-Qsim tal-Fruntiera kollha [Em. 70]

ANNESS 2a

Programmi ta' ħidma [Em. 71]

ANNESS 2b

Ċirkostanzi eċċezzjonali għal finanzjament eċċessiv [Em. 72]

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 67.
(2) Din il-pożizzjoni tikkorrispondi mal-emendi adottati fil-15 ta' Jannar 2019 (Testi adottati, P8_TA(2019)0001).
(3)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 67.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(5)L-Anness tar-Rapport annwali tal-2016 dwar il-prestazzjoni tal-Unjoni Doganali, li jinsab fis-sit web li ġej: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_mt.
(6) P8_TA(2018)0075 : Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020.
(7)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf u http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/mt/pdf.
(8)Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(9)COM(2018)0473.
(10)Il-Ftehim interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1).
(11)COM(2016)0605 final.
(12)COM(2018)0442.
(13)COM(2018)0435.
(14)COM(2018)0473.
(15)Ir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 1).
(16)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(17)Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
(18)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(19)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(20)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(21)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(22)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(23)COM(2018)0473.
(24)COM(2018)0442.
(25)Ir-Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 209).
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0442.
(28)Soġġett għad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi applikabbli u għal rakkomandazzjonijiet oħrajn marbutin mal-protezzjoni tas-saħħa u mar-rispett tal-privatezza.


L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I
PDF 275kWORD 75k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0442),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 33, 114 u 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0261/2018),

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta’ Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0464/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm “Dwana” għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

P8_TC1-COD(2018)0232


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 33, 114 u 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  Il-programm Dwana 2020 stabbilit taħt ir-Regolament mir-Regolament (UE) Nru 1294/2013(5) u l-predeċessuri tiegħu, ikkontribwew b'mod sinifikanti biex jiffaċilitaw u jtejbu jsaħħu l-kooperazzjoni doganali. Bosta mill-attivitajiet fil-qasam doganali huma ta' natura transfruntiera, jinvolvu u jaffettwaw lill-Istati Membri kollha, u għalhekk ma jistgħux jitwettqu jiġu implimentati b'mod effettiv u effiċjenti mill-Istati Membri individwali minn kull Stat Membru waħdu. Programm Dwana fil-livell tal-Unjoni, doganali għall-Unjoni kollha, implimentat mill-Kummissjoni, joffri jipprovdi lill-Istati Membri qafas fil-livell tal-Unjoni biex jiżviluppaw dawk dawn l-attivitajiet ta' kooperazzjoni, li jkun aktar kosteffiċjenti kosteffikaċi milli kieku kull Stat Membru kellu jistabbilixxi oqfsa l-qafas ta' kooperazzjoni individwali tiegħu fuq bażi bilaterali jew multilaterali. Il-programm doganali għandu wkoll rwol essenzjali fis-salvagwardja tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri billi jiżgura l-ġbir effettiv tad-dazji doganali u b'hekk jirrappreżenta sors importanti ta' dħul għall-baġits tal-Unjoni u dawk nazzjonali, ukoll billi jiffoka fuq il-bini tal-kapaċità tal-IT u żieda fil-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana. Barra minn hekk, kontrolli armonizzati u standardizzati huma neċessarji sabiex jiġu segwiti l-flussi transfruntiera illegali tal-oġġetti u tiġi miġġielda l-frodi. Għaldaqstant jixraq ikun xieraq u fl-interess tal-effiċjenza li tiġi żgurata l-kontinwità tal-attivitajiet ta' finanzjament tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni doganali billi jiġi stabbilit programm ġdid fl-istess qasam, jiġifieri l-programm Dwana "Dwana" ("il-Programm"). [Em. 1]

(1a)  L-unjoni doganali, li ġiet implimentata mill-awtoritajiet doganali nazzjonali, ilha 50 sena sservi bħala pedament tal-Unjoni, waħda mill-akbar blokok kummerċjali fid-dinja. L-unjoni doganali hija eżempju sinifikanti ta' integrazzjoni ta' suċċess tal-Unjoni u hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku għall-benefiċċju kemm tan-negozji kif ukoll taċ-ċittadini. Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 intitolata "Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020", esprima tħassib partikolari rigward il-frodi doganali. Unjoni aktar b'saħħitha u aktar ambizzjuża tista' tinkiseb biss jekk tiġi pprovduta b'mezzi finanzjarji msaħħa, b'appoġġ kontinwu għall-politiki eżistenti, u b'aktar riżorsi. [Em. 2]

(2)  L-unjoni doganali evolviet b'mod konsiderevoli fl-aħħar ħamsin sena u l-amministrazzjonijiet doganali issa jwettqu qegħdin iwettqu b'suċċess varjetà firxa wiesgħa ta' kompiti fil-fruntieri. Filwaqt li jaġixxu jaħdmu flimkien, huma jaħdmu jistinkaw biex jiffaċilitaw il-kummerċ etiku u ġust u jnaqqsu l-burokrazija żejda, jiġbru d-dħul għall-baġits nazzjonali u tal-Unjoni, u jgħinu jipproteġu lill-pubbliku lill-popolazzjoni kontra theddid terroristiku, tas-saħħa, u ambjentali u, kif ukoll theddid ieħor. B'mod partikolari, bl-introduzzjoni ta' Qafas Komuni ta' Ġestjoni għall-ġestjoni(6) tar-Riskju fl-UE kollha doganali fil-livell tal-Unjoni u kontrolli doganali tal-movimenti(7) bil-kontroll fuq ammonti kbar ta' ammonti kbar flussi ta' flus kontanti għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, id-dwana tkun l-awtoritajiet doganali huma minn ta' quddiem nett fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-kriminalità organizzata l-kompetizzjoni inġusta. Minħabba dak il-mandat wiesa', id-dwana l-mandat estensiv tagħhom, l-awtoritajiet doganali issa hija b'mod effettiv l-awtorità ewlenija huma tassew l-awtoritajiet prinċipali għall-kontroll tal-oġġetti tal-merkanzija fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. F'dan l-isfond il-kuntest, jenħtieġ li Programm l-programm Dwana ma jkoprix biss il-kooperazzjoni doganali iżda jestendi l-appoġġ tiegħu jagħti wkoll appoġġ għall-missjoni tal-awtoritajiet doganali ġenerali, kif stabbilit usa' prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, jiġifieri, is-superviżjoni s-sorveljanza tal-kummerċ internazzjonali tal-Unjoni, l-implimentazzjoni tal-aspetti esterni tas-suq intern, tal-politika kummerċjali komuni u ta' politiki komuni oħra tal-Unjoni li jaffettwaw il-kummerċ, kif ukoll is-sigurtà fil-katina tal-provvista. Għaldaqstant, il-bażi jenħtieġ li l-bażi ġuridika se ta' dan ir-Regolament tkopri l-kooperazzjoni doganali (Artikolu 33 tat-TFUE), is-suq intern (Artikolu 114 tat-TFUE) u l-politika kummerċjali (Artikolu 207 tat-TFUE). [Em. 3]

(3)  Fl-isforz biex Il-Programm jenħtieġ li, bħala objettiv ġenerali, jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni billi jipprovdi qafas għall-azzjonijiet li għandu l-għan li jappoġġa lill-unjoni doganali u lill-awtoritajiet doganali, jenħtieġ bl-objettiv fit-tul li l-amministrazzjonijiet doganali kollha fl-Unjoni jaħdmu flimkien kemm jista' jkun mill-qrib l-Programm jikkontribwixxi biex jipproteġi l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha; jipproteġi lill-Unjoni minn kummerċ inġust u illegali filwaqt li jappoġġa attività kummerċjali leġittima; jiżgura jipproteġi lill-Unjoni minn prattiki kummerċjali illegali, filwaqt li jħeġġeġ lill-attivitajiet ta' negozju leġittimi, jiggarantixxi s-sigurtà u s-sikurezza tal-Unjoni u tar-residenti tagħha u b'hekk itejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur; u jiffaċilita l-kummerċ leġittimu, sabiex in-negozji u ċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal sħiħ tas-suq intern u tal-kummerċ globali dinji. [Em. 4]

(3a)  Kif sar evidenti li xi wħud mis-sistemi msemmija fl-Artikolu 278 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jistgħu jintużaw biss parzjalment sal-31 ta' Diċembru 2020, u dan jimplika li s-sistemi mhux elettroniċi se jkomplu jintużaw wara dik id-data, u fin-nuqqas ta' emendi leġiżlattivi li jestendu dik l-iskadenza, il-kumpaniji u l-awtoritajiet doganali mhux se jkunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet u l-obbligi legali tagħhom fir-rigward tal-operazzjonijiet doganali, wieħed mill-objettivi speċifiċi ewlenin tal-Programm jenħtieġ li jkun li jassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jistabbilixxu tali sistemi elettroniċi. [Em. 5]

(3b)  Il-ġestjoni u l-kontroll doganali huma qasam politiku dinamiku, li qed jiffaċċja sfidi ġodda ġġenerati minn mudelli ta' negozju u ktajjen ta' provvista globali li qed jevolvu b'mod kostanti, kif ukoll minn xejriet tal-konsum li qed jinbidlu u d-diġitalizzazzjoni, bħall-kummerċ elettroniku, inkluż l-internet tal-oġġetti, l-analitika tad-data, l-intelliġenza artifiċjali u t-teknoloġija blockchain. Il-Programm għandu jappoġġa l-ġestjoni doganali f'sitwazzjonijiet bħal dawn u jippermetti l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi. Sfidi bħal dawn ikomplu jenfasizzaw il-ħtieġa li tiġi infurzata l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u l-ħtieġa għal interpretazzjoni u implimentazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali. Meta l-finanzi pubbliċi jkunu taħt pressjoni, il-volum taż-żidiet fil-kummerċ dinji u l-frodi u l-kuntrabandu joħolqu tħassib dejjem akbar; Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi sabiex jiġu indirizzati dawk l-isfidi. [Em. 6]

(3c)  Sabiex tiġi żgurata l-ogħla effiċjenza u jiġu evitati duplikazzjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkoordina l-implimentazzjoni tal-Programm ma' programmi u fondi relatati tal-Unjoni. Dawn jinkludu, b'mod partikolari, il-Programm Fiscalis, il-Programm tal-UE Kontra l-Frodi u l-Programm tas-Suq Uniku, kif ukoll il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, il-Programm ta' Appoġġ għar-Riformi, il-Programm Ewropa Diġitali, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u d-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ir-regolamenti u l-miżuri ta' implimentazzjoni. [Em. 7]

(3d)  Fir-rigward tal-ħruġ potenzjali tar-Renju Unit mill-Unjoni, il-pakkett finanzjarju ta' dan il-Programm ma jqisx il-kostijiet li jirriżultaw mill-iffirmar tal-ftehim dwar il-ħruġ imminenti tar-Renju Unit mill-Unjoni u r-relazzjoni futura potenzjali bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni. L-iffirmar ta' dak il-ftehim, id-diżimpenn tar-Renju Unit mis-sistemi doganali kollha u minn kull forma ta' kooperazzjoni doganali eżistenti, u l-iskadenza tal-obbligi legali f'dan il-qasam, jistgħu jwasslu għal kostijiet addizzjonali li ma jistgħux ikunu stmati bl-eżatt dakinhar li jinħoloq dan il-Programm. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra li tirriżerva biżżejjed riżorsi biex tħejji għal dawk il-kostijiet potenzjali. Madankollu, jenħtieġ li dawk il-kostijiet ma jkunux koperti mill-pakkett tal-Programm, peress li l-baġit previst fil-Programm se jkun biżżejjed biss biex ikopri l-kostijiet li jistgħu jkunu previsti realistikament dakinhar li jinħoloq il-Programm. [Em. 8]

(4)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-Programm, li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza primarja, fi ħdan it-tifsira tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(8), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(5)  Sabiex jappoġġa l-proċess ta’ adeżjoni u ta’ assoċjazzjoni min-naħa tal-pajjiżi terzi, jekk jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, jenħtieġ li l-Programm ikun miftuħ għall-parteċipazzjoni kemm tal-pajjiżi aderenti u tal-pajjiżi kandidati kif ukoll tal-kandidati potenzjali u tal-pajjiżi sħab tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Jista’ jkun miftuħ ukoll għal pajjiżi terzi oħra, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti previsti fi ftehimiet speċifiċi bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi li jkopru l-parteċipazzjoni l-pajjiżi kkonċernati dwar il-parteċipazzjoni tagħhom għal fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, jekk tali parteċipazzjoni tkun fl-interess tal-Unjoni u jkollha impatt pożittiv fuq is-suq intern mingħajr ma taffettwa l-ħarsien tal-konsumatur. [Em. 9]

(6)  Ir-Regolament Jenħtieġ li l-Programm ikun kopert mir-Regolament (UE, Euratom) 2018/XXX1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) (minn hawn 'il issa 'l quddiem imsejjaħir-“Regolament Finanzjarju”) japplika għal dan l-Istrument. Dan. Ir-Regolament Finanzjarju jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni r-regoli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist pubbliku u rimborżi ta' esperti esterni. [Em. 10]

(7)  L-azzjonijiet li kienu japplikaw taħt il-programm Dwana 2020 u li wrew li kienu adegwati u għaldaqstant jenħtieġ li jinżammu, filwaqt li oħrajn li wrew li ma kinux adegwati jenħtieġ li jitwaqqfu. Sabiex jipprovdu aktar sempliċità u flessibbiltà fit-twettiq tal-Programm u b'hekk jintlaħqu aħjar l-għanijiet tiegħu, jenħtieġ li l-azzjonijiet jiġu definiti biss f'termini ta' kategoriji ġenerali b'lista ta' eżempji illustrattivi ta' attivitajiet konkreti. Jenħtieġ li l-Programm Dwana jippromwovi u jappoġġa wkoll l-użu u l-isfruttament tal-innovazzjoni biex ikompli jtejjeb il-kapaċitajiet li jintlaħqu l-prijoritajiet ewlenin tad-dwana, permezz tal-kooperazzjoni u l-bini tal-kapaċità. [Em. 11]

(8)  Ir-Regolament [2018/XXX] jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, Strument għat-Tagħmir tal-Kontroll Doganali(10) (“Strument CCE”). Sabiex tiġi ppreservata l-koerenza u l-koordinazzjoni orizzontali tal-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni kollha relatati mad-dwana u mat-tagħmir ta’ kontroll doganali, jixraq li dawn kollha jiġu implimentati taħt att legali u sett ta’ regoli wieħed, jiġifieri liema att u regoli jkunu dan ir-Regolament. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istrument CCE jappoġġa biss ix-xiri, il-manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir eliġibbli filwaqt li dan il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-azzjonijiet relatati l-oħra kollha, bħal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tat-tagħmir jew, fejn ikun xieraq, taħriġ fir-rigward tat-tagħmir mixtri. [Em. 12]

(9)  L-iskambji ta’ informazzjoni doganali u informazzjoni relatata huma fundamentali għal funzjonament tajjeb tad-dwana u jestendu ferm lil hinn mill-iskambji fi ħdan l-unjoni doganali. L-adattamenti jew l-estensjonijiet tas-sistemi elettroniċi Ewropej għal pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, jistgħu tabilħaqq ikollhom interess għall-Unjoni jew għall-Istati Membri. Għaldaqstant, meta jkunu ġġustifikati kif xieraq b’dan l-interess, jenħtieġ li l-adattamenti jew l-estensjonijiet tas-sistemi elettroniċi Ewropej għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, ikunu l-kostijiet eliġibbli taħt il-Programm.

(10)  Meta titqies l-importanza tal-globalizzazzjoni, jenħtieġ li l-Programm ikompli jipprovdi jipprevedi l-possibbiltà li jiġu involuti esperti esterni skont it-tifsira tal-Artikolu 238 tar-Regolament Finanzjarju. Dawk l-esperti esterni jenħtieġ li jkunu prinċipalment rappreżentanti tal-awtoritajiet governattivi, anke minn pajjiżi terzi mhux assoċjati, kif ukoll akkademiċi u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, tal-operaturi ekonomiċi jew tas-soċjetà ċivili. [Em. 13]

(11)  B’konformità mal-impenn tal-Kummissjoni biex tiżgura l-koerenza u s-simplifikazzjoni tal-programmi ta’ finanzjament, stabbilit fil-Komunikazzjoni tagħha tad-19 ta’ Ottubru 2010 intitolata “Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE”(11), jenħtieġ li r-riżorsi jinqasmu ma’ strumenti oħra ta’ finanzjament tal-Unjoni jekk l-azzjonijiet previsti taħt il-Programm ikollhom għanijiet li huma komuni għal diversi strumenti ta’ finanzjament, fid-dawl tal-fatt li l-ammont allokat għal dan il-programm huwa kkalkulat mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż mhux mistennija, bl-esklużjoni tal-finanzjament doppju. Jenħtieġ li l-azzjonijiet taħt il-Programm jiżguraw il-koerenza fl-użu tar-riżorsi tal-Unjoni li jappoġġaw l-unjoni doganali u l-awtoritajiet doganali. [Em. 14]

(11a)   Ix-xiri ta' softwer li jkun meħtieġ biex jitwettqu kontrolli stretti fuq il-fruntiera jenħtieġ li jkun eliġibbli għal finanzjament skont dan il-Programm; Barra minn hekk, jenħtieġ li jitħeġġeġ softwer li jkun jista' jintuża fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju tad-data. [Em. 15]

(12)  L-azzjonijiet ta’ bini tal-kapaċità fit-Teknoloġija tal-Informazzjoni (IT) huma stabbiliti biex jattiraw il-biċċa l-kbira tal-baġit taħt il-Programm. Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet speċifiċi jiddeskrivu l-komponenti komuni u nazzjonali tas-sistemi elettroniċi Ewropej, rispettivament. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu definiti b’mod ċar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-azzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u l-koordinazzjoni ta' azzjonijiet ta' bini tal-kapaċitajiet tal-IT, il-Programm jipprevedi li l-Kummissjoni tiżviluppa u taġġorna Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana ("MASP-C"), bl-għan li jinħoloq ambjent elettroniku li jiżgura l-konsistenza u l-interoperabbiltà tas-sistemi doganali fl-Unjoni. [Em. 16]

(13)  Id-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) titlob lill-Kummissjoni tfassal Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana biex toħloq ambjent doganali elettroniku koerenti u interoperabbli għall-Unjoni. L-iżvilupp u l-operazzjoni tas-sistemi elettroniċi inklużi fil-Pjan Strateġiku Pluriennali huma ffinanzjati prinċipalment mill-Programm. Sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-koordinazzjoni bejn il-Programm u l-Pjan Strateġiku Pluriennali, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni jiġu inklużi f’dan ir-Regolament. Peress li d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tad-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE issa ġew sostitwiti bir-Regolament (UE) Nru 952/2013 jew b’dan ir-Regolament, jenħtieġ li titħassar id-Deċiżjoni 70/2008/KE.

(14)  Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi implimentat bi Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta programmi ta’ ħidma għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Fid-dawl tan-natura fuq terminu medju sa twil tal-għanijiet segwiti u abbażi tal-esperjenza miksuba matul iż-żmien, jenħtieġ li l-programmi ta’ ħidma jkunu kapaċi jkopru diversi snin. Il-bidla mill-programmi ta’ ħidma annwali għal dawk pluriennali se tnaqqas il-piż amministrattiv kemm fuq il-Kummissjoni kif ukoll fuq l-Istati Membri. [Em. 62]

(14a)  F'konformità mas-sejbiet li jinsabu fiż-żewġ rapporti speċjali adottati riċentement mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-qasam tad-dwana, jiġifieri r-rapport speċjali Nru 19/2017 tal-5 ta' Diċembru 2017 bit-titolu "Proċeduri ta' importazzjoni: xi nuqqasijiet fil-qafas legali u implimentazzjoni ineffettiva għandhom impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-UE", u r-rapport speċjali Nru 26/2018 tal-10 ta' Ottubru 2018 bit-titolu "Bosta dewmien fis-Sistemi tal-IT doganali: x'mar ħażin?", l-azzjonijiet imwettqa fi ħdan il-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana jenħtieġ li jkollhom l-għan li jindirizzaw in-nuqqasijiet indikati. [Em. 17]

(14b)  Fl-4 ta' Ottubru 2018, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-Unjoni. Il-konklużjonijiet li jinsabu f'dik ir-riżoluzzjoni jenħtieġ li jitqiesu matul l-azzjonijiet implimentati fil-qafas tal-Programm. [Em. 18]

(15)  Sabiex ikunu żgurati l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13). [Em. 63]

(16)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-ftehim Interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016(14), jeħtieġ li dan il-programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti ta’ monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Fejn xieraq, dawn ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrument fuq il-post.

(17)  Sabiex ikun hemm tweġiba xierqa għall-bidliet fil-prijoritajiet tal-politika, jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-lista ta' indikaturi li jkejlu l-kisba tal-għanijiet speċifiċi tal-Programm, fir-rigward tal-istabbiliment u l-aġġornament tal-Pjan Strateġiku Pluriennali għall-qasam tad-dwana u fir-rigward tal-istabbiliment tal-programmi ta' ħidma pluriennali. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, anke fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016(15). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. [Em. 64]

(18)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16), u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95(17), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(18) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(19), jenħtieġ li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u ta’ frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u attivitajiet illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(19)  Għal dan ir-Regolament japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist pubbliku, premjijiet u implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għall-ġestjoni finanzjarja tajba u l-finanzjament effettiv mill-UE.

(20)  Jenħtieġ li t-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni taħt dan ir-Regolament jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jilħqu r-riżultati l-aqwa riżultati, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta’ nuqqas ta’ konformità. F’dan ir-rigward, jenħtieġ li jitqies l-użu ta’ somom sħaħ, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll il-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 19]

(21)  Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri individwali, iżda minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(22)  Dan ir-Regolament jissostitwixxi r-Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għalhekk jenħtieġ li jitħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm “Dwana” għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (“Programm”).

2.  Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “awtoritajiet doganali” tfisser l-awtoritajiet iddefiniti fil-punt (1) tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(2)  “sistemi elettroniċi Ewropej” tfisser sistemi elettroniċi meħtieġa għall-unjoni doganali u biex titwettaq il-missjoni tal-awtoritajiet doganali;

(3)  “pajjiż terz” tfisser pajjiż li mhuwiex membru tal-Unjoni.

Artikolu 3

Għanijiet tal-programm

1.  Il-Programm għandu Bil-għan li jintlaħaq l-għan fit-tul li l-amministrazzjonijiet doganali kollha fl-Unjoni jaħdmu flimkien kemm jista' jkun mill-qrib, u sabiex jiggarantixxu s-sigurtà u s-sikurezza tal-Istati Membri u jipproteġu l-Unjoni kontra l-frodi, il-prattiki kummerċjali inġusti u illegali, u fl-istess ħin, jippromwovu attivitajiet kummerċjali leġittimi u livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, l-għan ġenerali tal-Programm huwa li jappoġġa lill-unjoni l-unjoni doganali u lill-awtoritajiet doganali, jipproteġi l-interessi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jiżgura s-sigurtà u s-sikurezza fi ħdan l-Unjoni u jipproteġi lill-Unjoni minn kummerċ inġust u illegali, filwaqt li jiffaċilita attività kummerċjali leġittima. [Em. 20]

2.  Il-Programm għandu l-għan speċifiku l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(1)   li jappoġġa t-tħejjija u l-implimentazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni u tal-politika doganali kif ukoll il-kooperazzjoni doganali;

(2)  li jassisti fil-bini inkluża l-kompetenza umana, u l-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej tal-kapaċità amministrattiva, tal-IT, li jikkonsisti fl-iżvilupp, iż-żamma u l-operat tas-sistemi elettroniċi kif imsemmi fl-Artikolu 278 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, u jippermetti tranżizzjoni mingħajr xkiel lejn ambjent u kummerċ mingħajr karti skont l-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament;

(3)  li jiffinanzja azzjonijiet konġunti, li jikkonsistu f'mekkaniżmi ta' kooperazzjoni li jippermettu lill-uffiċjali jwettqu attivitajiet operattivi konġunti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltajiet ewlenin tagħhom, jaqsmu l-esperjenza u jgħaqqdu l-isforzi biex iwasslu politika doganali;

(4)  li jsaħħaħ il-kompetenzi umani, jappoġġa l-ħiliet professjonali tal-uffiċjali tad-dwana u jingħataw is-setgħa li jwettqu r-rwol tagħhom fuq bażi uniformi;

(5)  li jappoġġa l-innovazzjoni fil-qasam tal-politika doganali. [Em. 21]

2a.  Il-programm għandu jkun konsistenti ma' programmi ta' azzjoni u fondi oħra tal-Unjoni b'għanijiet simili f'oqsma relatati u jisfrutta kwalunkwe sinerġija magħhom. [Em. 22]

2b.  L-implimentazzjoni tal-Programm għandha tirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza, il-proporzjonalità, it-trattament indaqs u n-nondiskriminazzjoni. [Em. 23]

2c.  Il-Programm għandu jappoġġa wkoll l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ kontinwi tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali bl-għan li jidentifika nuqqasijiet u titjib possibbli. [Em. 24]

Artikolu 4

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021 – 2027 mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta’ EUR 950 000 000 842 844 000 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 950 000 000 fi prezzijiet kurrenti. [Em. 25]

2.  Fejn ikun meħtieġ u ġġustifikat b'mod xieraq, l-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jkopri wkoll spejjeż ta' preparazzjoni, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu, ta' evalwazzjoni u ta' attivitajiet oħra għall-ġestjoni tal-Programm u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu u tal-kisba tal-għanijiet tiegħu. Barra minn hekk jista' jkopri l-ispejjeż relatati mal-istudji, mal-laqgħat ta' esperti, ma' azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni indirizzati lill-Istati Membri u lill-operaturi ekonomiċi min-naħa tal-Kummissjoni, sa fejn ikunu relatati mal-għanijiet tal-Programm, kif ukoll spejjeż marbuta ma' netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, inklużi l-għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva u assistenza teknika u amministrattiva oħra meħtieġa b'rabta mal-ġestjoni tal-Programm, dment li tali attivitajiet jkunu meħtieġa għall-kisba tal-objettivi tal-Programm. [Em. 26]

2a.  Il-programm ma għandux jintuża biex ikopri l-kostijiet relatati mal-ħruġ potenzjali tar-Renju Unit mill-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tirriżerva, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħha stess, riżorsi sabiex tkopri l-kostijiet relatati mad-diżimpenn tar-Renju Unit mis-sistemi doganali u l-kooperazzjoni kollha tal-Unjoni, u l-iskadenza tal-obbligi legali tagħha f'dan il-qasam.

Qabel ma tirriżerva dawk ir-riżorsi, il-Kummissjoni għandha tagħmel stima tal-kostijiet potenzjali, u għandha tinforma lill-Parlament Ewropew ladarba d-data rilevanti għal dik l-istima tkun disponibbli. [Em. 27]

Artikolu 5

Pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-pajjiżi terzi li ġejjin:

(a)  il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(b)  il-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi sakemm dawk il-pajjiżi jkunu laħqu livell suffiċjenti ta’ approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-metodi amministrattivi rilevanti għal dawk tal-Unjoni;

(c)  pajjiżi terzi oħra, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim: [Am. 28 (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) ]

–  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u tal-benefiċċji tal-pajjiż terz li jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

–  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni għall-parteċipazzjoni fil-programmi, inluż inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat skont l-Artikolu [ b'konformità mal-Artikolu 21(5)] tar-Regolament [2018/XXX] [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid];. [Em. 29]

–  ma jagħtix lill-pajjiż terz, is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-Programm;

–  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni biex jiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

Artikolu 6

Implimentazzjoni u forom ta’ finanzjament mill-UE

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b’ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Programm jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b’mod partikolari l-għotjiet, il-premjijiet, l-akkwist pubbliku u r-rimborż ta’ spejjeż ta’ vjaġġar u sussistenza mġarrba mill-esperti esterni.

KAPITOLU II

ELIĠIBBILTÀ

Artikolu 7

Azzjonijiet eliġibbli

1.  L-azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3 biss għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament.

2.  L-azzjonijiet li jikkomplementaw jew li jappoġġaw l-azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) [2018/XXX] [strument CCE] u/jew li jikkomplementaw jew jappoġġaw l-azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) [2018/XXX] [Programm Kontra l-Frodi] għandhom ikunu wkoll eliġibbli għal finanzjament taħt dan il-Programm. [Em. 30]

3.  L-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)  laqgħat u avvenimenti simili ad hoc;

(b)  kollaborazzjoni strutturata bbażata fuq il-proġetti, bħall-iżvilupp kollaborattiv tal-IT minn grupp ta' Stati Membri; [Em. 31]

(c)  azzjonijiet ta’ bini tal-kapaċità fl-IT, b’mod partikolari l-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej;

(d)  azzjonijiet ta’ bini tal-kompetenza u tal-kapaċità umana, fosthom taħriġ u skambju tal-aħjar prattiki; [Em. 32]

(e)  appoġġ u azzjonijiet oħra, inklużi:

(1)  studji;

(2)  attivitajiet ta’ innovazzjoni, b’mod partikolari l-inizjattivi dwar il-provi tal-kunċett, il-proġetti pilota u l-prototipi;

(3)  azzjonijiet ta’ komunikazzjoni żviluppati b’mod konġunt;

(3a)   attivitajiet ta' monitoraġġ; [Em. 33]

(4)  kwalunkwe azzjoni prevista fil-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 13, li tkun meħtieġa biex jinkisbu jew bħala appoġġ tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

Il-forom possibbli ta’ azzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (d) huma ppreżentati f’lista mhux eżawrjenti fl-Anness 1.

4.  L-azzjonijiet li jikkonsistu fl-iżvilupp, l-iskjerament, iż-żamma u l-operat ta’ adattamenti jew ta’ estensjonijiet tal-komponenti komuni tas-sistemi elettroniċi Ewropej għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament meta jkunu ta’ interess għall-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti amministrattivi meħtieġa, li jistgħu jipprevedu għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-partijiet terzi kkonċernati minn dawn l-azzjonijiet. [Em. 34]

5.  Meta azzjoni ta’ bini tal-kapaċità fl-IT imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3 tikkonċerna l-iżvilupp u l-operat ta’ sistema elettronika Ewropea, għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament taħt il-Programm il-kostijiet relatati biss mar-responsabbiltajiet fdati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 11(2). L-Istati Membri għandhom iġarrbu l-kostijiet relatati mar-responsabbiltajiet fdati lilhom skont l-Artikolu 11(3).

Artikolu 8

Esperti esterni

1.  Jekk ikunu ta’ benefiċċju biex jinkisbu l-azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3, ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet governattivi, anke dawk minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm skont l-Artikolu 5, ir-rappreżentanti l-akkademiċi u r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u ta’ organizzazzjonijiet oħra rilevanti, tal-operaturi ekonomiċi u tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-operaturi ekonomiċi u tas-soċjetà ċivili, jistgħu jieħdu sehem bħala esperti esterni għall-azzjonijiet organizzati taħt il-Programm. [Em. 35]

2.  Il-kostijiet imġarrba mill-esperti esterni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu eliġibbli għal rimborż taħt il-Programm skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 238 tar-Regolament Finanzjarju.

3.  L-esperti esterni għandhom jintgħażlu mill-Kummissjoni abbażi tal-ħiliet tal-kompetenza, l-esperjenza fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u l-għarfien rilevanti tagħhom għall-azzjoni fir-rigward tal-azzjoni speċifika li tkun qed tittieħed, u b'tali mod li jiġi evitat kull kunflitt ta' interess. Fl-għażla għandu jintlaħaq bilanċ bejn rappreżentanti tan-negozju u esperti oħra tas-soċjetà ċivili, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-lista tal-esperti esterni għandha tiġi ppubblikata u aġġornata regolarment. [Em. 36]

KAPITOLU III

GĦOTJIET

Artikolu 9

Għoti, komplementarjetà u finanzjament ikkombinat

1.  L-għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju, u speċifikament skont il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza, il-proporzjonalità, in-nondiskriminazzjoni u t-trattament indaqs. [Em. 37]

2.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni taħt il-Programm, sakemm il-kontribuzzjoni ma tkoprix l-istess kostijiet. Ir-regoli ta’ kull programm ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż it-total tal-kostijiet eliġibbli tal-azzjoni u l-appoġġ mill-programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkolat fuq bażi prorata skont id-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

3.  Skont l-Artikolu 198(f) tar-Regolament Finanzjarju, l-għotjiet għandhom jingħataw mingħajr sejħa għal proposti meta l-entitajiet eliġibbli jkunu awtoritajiet doganali tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm kif imsemmi fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu.

Artikolu 10

Rata ta’ kofinanzjament

1.  B’deroga mill-Artikolu 190 tar-Regolament Finanzjarju, il-Programm jista’ jiffinanzja sa 100 % tal-kostijiet eliġibbli ta’ azzjoni, skont ir-rilevanza tal-azzjoni u l-impatt stmat. [Em. 38]

2.  Ir-rata ta’ kofinanzjament applikabbli meta l-azzjonijiet ikunu jeħtieġu l-għoti ta’ għotjiet, għandha tiġi stabbilita fil-programmi ta’ ħidma pluriennali msemmija fl-Artikolu 13.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-AZZJONIJIET TA’ BINI TAL-KAPAĊITÀ FL-IT

Artikolu 11

Responsabbiltajiet

1.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw b’mod konġunt l-iżvilupp u l-operat, tas-sistemi elettroniċi Ewropej elenkati fil-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana msemmi fl-Artikolu 12, inkluż it-tfassil tagħha, l-ispeċifikazzjoni, l-ittestjar tal-konformità, l-użu, iż-żamma, l-evoluzzjoni, is-sigurtà, il-modernizzazzjoni tas-sigurtà l-assigurazzjoni tal-kwalità u l-kontroll tal-kwalità tas-sistemi elettroniċi Ewropej elenkati fil-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana msemmi fl-Artikolu 12. [Em. 39]

2.  B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiżgura dan li ġej:

(a)  l-iżvilupp u l-operat tal-komponenti komuni kif stabbiliti taħt il-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana previst fl-Artikolu 12;

(b)  il-koordinazzjoni ġenerali tal-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej bil-ħsieb tal-operabbiltà, iċ-ċiberreżiljenza, l-interkonnettività u t-titjib kontinwu u l-implimentazzjoni sinkronizzata tagħhom; [Em. 40]

(c)  il-koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni tas-sistemi elettroniċi Ewropej bil-ħsieb li jiġu promossi u implimentati fil-livell nazzjonali;

(d)  il-koordinazzjoni tal-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej rigward l-interazzjonijiet tagħhom ma’ partijiet terzi, bl-esklużjoni ta’ azzjonijiet imfassla biex jissodisfaw rekwiżiti nazzjonali;

(e)  il-koordinazzjoni tas-sistemi elettroniċi Ewropej ma’ azzjonijiet oħra rilevanti relatati mal-gvern elettroniku fil-livell tal-Unjoni.

(ea)   komunikazzjoni effiċjenti u rapida mal-Istati Membri u bejniethom, bl-għan li tiġi simplifikata l-governanza tas-sistemi elettroniċi tal-Unjoni; [Em. 41]

(eb)   komunikazzjoni f'waqtha u trasparenti mal-partijiet ikkonċernati involuti fl-implimentazzjoni tas-sistemi tal-IT fil-livelli tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari dwar dewmien fl-implimentazzjoni u l-infiq tal-komponenti tal-Unjoni u dawk nazzjonali. [Em. 42]

3.  B’mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw dan li ġej:

(a)  l-iżvilupp u l-operat tal-komponenti nazzjonali kif stabbiliti taħt il-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana previst fl-Artikolu 12;

(b)  il-koordinazzjoni tal-iżvilupp u l-operat tal-komponenti nazzjonali tas-sistemi elettroniċi Ewropej fil-livell nazzjonali;

(c)  il-koordinazzjoni tas-sistemi elettroniċi Ewropej ma’ azzjonijiet oħra rilevanti relatati mal-gvern elettroniku fil-livell nazzjonali;

(d)  il-provvista regolari l-għoti ta’ informazzjoni regolari lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħuda sabiex l-awtoritajiet jew l-operaturi ekonomiċi rispettivi tagħhom ikunu kkonċernati jkunu jistgħu jużaw bis-sħiħ is-sistemi jagħmlu użu sħiħ u effikaċi mis-sistemi elettroniċi Ewropej; [Em. 43]

(e)  l-implimentazzjoni ta’ sistemi elettroniċi Ewropej fil-livell nazzjonali.

Artikolu 12

Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana (MASP-C)

1.  Il-Kummissjoni għandha tfassal tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17, sabiex jiġi ssupplementat dan ir-Regolament billi jiġi stabbilit u taġġorna aġġornat Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana għall-qasam tad-dwana li jelenka l-kompiti kollha rilevanti għall-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej u tikklassifika ikklassifika kull sistema jew parti minnha, minn sistema bħala: [Em. 65]

(a)  komponent komuni: komponent tas-sistemi elettroniċi Ewropej żviluppat fil-livell tal-Unjoni, li huwa disponibbli għall-Istati Membri kollha jew identifikat bħala komuni mill-Kummissjoni għal raġunijiet ta’ effiċjenza, sigurtà u razzjonalizzazzjoni tar-razzjonalizzazzjoni u affidabbiltà; [Em. 45]

(b)  komponent nazzjonali: komponent tas-sistemi elettroniċi Ewropej żviluppat fil-livell nazzjonali, li huwa disponibbli fl-Istat Membru li ħoloq dan il-komponent jew li kkontribwixxa għall-ħolqien konġunt tiegħu, bħal pereżempju fi proġett ta' żvilupp kollaborattiv tal-IT minn grupp ta' Stati Membri; [Em. 46]

(c)  jew taħlita tat-tnejn.

2.  Il-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana għandu jinkludi wkoll azzjonijiet pilota u innovattivi kif ukoll appoġġ għall-metodoloġiji u l-għodod relatati mas-sistemi elettroniċi Ewropej.

3.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni kull darba li jlestu kompitu allokat lilhom taħt il-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana msemmi fil-paragrafu 1. Dawn għandhom ukoll jirrappurtaw regolarment lill-Kummissjoni dwar il-progress tal-kompiti tagħhom u, fejn ikun applikabbli, dwar dewmien previst fl-implimentazzjoni tagħhom. [Em. 47]

4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni b’rapporti ta’ progress annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku Pluriennali dwar id-Dwana msemmi fil-paragrafu 1 li jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel. Dawk ir-rapport annwali għandhom ikunu bbażati fuq format stabbilit minn qabel.

5.  Abbażi tar-rapporti annwali msemmija fil-paragrafu 4 u sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport konsolidat li jivvaluta l-progress magħmul mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-pjan imsemmi fil-paragrafu 1, filwaqt li jinkludi informazzjoni dwar l-adattamenti meħtieġa jew dewmien tal-pjan, u tippubblika dak ir-rapport. [Em. 48]

KAPITOLU V

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI U KONTROLL

Artikolu 13

Programm ta’ ħidma

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi Il-programmi ta’ ħidma pluriennali msemmija fl-Artikolu 108 kif imsemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju għandhom jiġu adottati għall-finijiet tal-Programm. Il-programmi ta' ħidma pluriennali b'mod partikolari għandhom jistabbilixxu l-objettivi li għandhom jiġu segwiti, ir-riżultati mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni u l-ammont totali tal-pjan ta' finanzjament. Għandhom jistabbilixxu wkoll fid-dettall deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u kalendarju indikattiv għall-implimentazzjoni. [Em. 66]

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 17, sabiex jiġi ssupplementat dan ir-Regolament billi jiġu stabbiliti il-programmi ta’ ħidma pluriennaligħandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2). [Em. 67]

2a.   Il-programm ta' ħidma pluriennali għandu jibni fuq it-tagħlimiet miksuba mill-programmi preċedenti. [Em. 51]

Artikolu 14

Monitoraġġ u rapportar

1.  L-indikaturi għar-rapportar F'konformità mar-rekwiżit ta' rapportar tagħha skont il-punt (h) tal-Artikolu 41(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar il-progress il-prestazzjoni tal-Programm. lejn il-kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3, huma stabbiliti fl-Anness 2. Ir-rapportar dwar il-prestazzjoni għandu jinkludi informazzjoni kemm dwar kemm il-progress kif ukoll dwar in-nuqqasijiet. [Em. 52]

2.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-prestazzjoni tal-Programm lejn il-kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness 2. Biex tiġi żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 ħalli temenda l-Anness 2, biex fejn jitqies meħtieġ jiġu riveduti jew ikkumplementati l-indikaturi u biex dan ir-Regolament jiġi ssupplimentat b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jingħataw informazzjoni aġġornata, kemm kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva, dwar il-prestazzjoni tal-Programm. [Em. 53]

3.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati r-riżultati tal-Programm tinġabar ikunu komparabbli u kompluti kif ukoll miġbura b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat u rilevanti fuq ir-riċevituri tal-fondi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni affidabbli dwar il-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni użata. [Em. 54]

Artikolu 15

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm tiegħu, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. [Em. 55]

2a.   L-evalwazzjoni interim għandha tippreżenta s-sejbiet meħtieġa sabiex tittieħed deċiżjoni dwar segwitu għall-Programm lil hinn mill-2027 u l-għanijiet tiegħu. [Em. 56]

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba’ tliet snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat msemmi fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha titwettaq twettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni. [Em. 57]

4.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta u tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha u l-lezzjonijiet miksuba, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. [Em. 58]

Artikolu 16

Awditi u investigazzjonijiet

Meta pajjiż terz jipparteċipa fil-programm b'deċiżjoni taħt il-ftehim internazzjonali jew bis-saħħa ta' kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv. Fil-każ tal-OLAF u l-UPPE, dawn id-drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jsiru investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(21). [Em. 59]

KAPITOLU VI

EŻERĊIZZJU TAD-DELEGA U PROĊEDURA TA’ KUMITAT

Artikolu 17

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12(1), 13(2) u 14(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2028. [Em. 68]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 12(1), 13(2) u 14(2) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 69]

4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu l-Artikoli 12(1), 13(2) u 14(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 70]

Artikolu 18

Proċedura ta’ kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat imsejjaħ il-“Kumitat tal-Programm Dwana”. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. [Em. 71]

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 19

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà massima tal-finanzjament tal-Unjoni (b’mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku. [Em. 60]

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet dwar il-Programm, l-azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm u r-riżultati tagħha miksuba mill-azzjonijiet iffinanzjati. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva istituzzjonali dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija stabbiliti fl-Artikolu 3. [Em. 61]

Artikolu 20

Tħassir

1.  Ir-Regolament (UE) Nru 1294/2013 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

2.  Id-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE titħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 21

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-azzjonijiet ikkonċernati, sal-għeluq tagħhom, taħt ir-Regolament (UE) Nru 1294/2013, li għandu jkompli japplika għall-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2.  Il-pakkett finanzjarju għall-Programm jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż tal-assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-miżuri adottati taħt il-predeċessur tiegħu, ir-Regolament (UE) Nru 1294/2013.

3.  Jekk ikun meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 4(2), sabiex jippermettu l-ġestjoni ta’ azzjonijiet mhux kompletati sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS 1

Lista mhux eżawrjenti ta’ forom possibbli ta’ azzjoni

msemmija fil-punti (a), (b) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(3)

L-azzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(3) jistgħu jieħdu l-forom li ġejjin:

(a)  Fir-rigward ta’ laqgħat u avvenimenti simili ad hoc:

–  Seminars u sessjonijiet ta’ ħidma li ġeneralment jattendu għalihom il-pajjiżi kollha u li fihom isiru preżentazzjonijiet u l-parteċipanti jieħdu sehem f’diskussjonijiet intensivi u f’attivitajiet dwar suġġett partikolari;

–  Żjarat ta’ ħidma, organizzati biex l-uffiċjali jiksbu jew iżidu l-kompetenza jew l-għarfien tagħhom f’materji doganali;

(b)  Fir-rigward ta’ kollaborazzjoni strutturata bbażata fuq il-proġett:

–  Grupp ta’ proġett, magħmul ġeneralment minn għadd limitat ta’ pajjiżi, li jkun operattiv għal perjodu ta’ żmien limitat biex jintlaħaq għan predefinit b’riżultat definit b’mod preċiż li jinkludi l-koordinazzjoni jew il-valutazzjoni komparattiva;

–  Task force, jiġifieri forom strutturati ta’ kooperazzjoni, ta’ natura permanenti jew mhux permanenti, li tiġbor flimkien il-kompetenzi biex jitwettqu kompiti f’oqsma speċifiċi jew attivitajiet operazzjonali, possibbilment bl-appoġġ ta’ servizzi ta’ kollaborazzjoni onlajn, ta’ assistenza amministrattiva u ta’ faċilitajiet ta’ infrastruttura u tagħmir;

–  Attività ta’ monitoraġġ imwettqa minn timijiet konġunti magħmula minn uffiċjali tal-Kummissjoni u uffiċjali tal-awtoritajiet eliġibbli biex janalizzaw il-prattiki doganali, jidentifikaw id-diffikultajiet fir-regoli ta’ implimentazzjoni u, fejn xieraq, jagħmlu suġġerimenti għall-adattament tar-regoli u tal-metodi ta’ ħidma tal-Unjoni;

(c)  Fir-rigward tal-azzjonijiet ta’ tisħiħ tal-kompetenza umana u tal-kapaċità:

–  Taħriġ komuni jew żvilupp tat-tagħlim elettroniku biex jappoġġaw il-bini tal-ħiliet u l-għarfien professjonali meħtieġa relatati mad-dwana;

–  Appoġġ tekniku, bil-għan li jtejjeb il-proċeduri amministrattivi, isaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u jtejjeb il-funzjonament u l-operat tal-awtoritajiet doganali billi jniedi u jaqsam il-prattiki tajba.

ANNESS 2

Indikaturi

Għan speċifiku: appoġġ għat-tħejjija u l-implimentazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni u l-politika doganali kif ukoll għall-kooperazzjoni doganali u l-bini tal-kapaċità amministrattiva, inkluża l-kompetenza umana, u l-iżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi Ewropej għad-dwana.

1.  Bini tal-Kapaċità (kapaċità amministrattiva, umana u fl-IT):

1.  Indiċi tal-applikazzjoni u tal-implimentazzjoni tad-dritt u tal-politika tal-Unjoni (Għadd ta’ azzjonijiet rilevanti għall-Programm organizzati f’dan il-qasam u r-rakkomandazzjonijiet maħruġa b’segwitu għal dawk l-azzjonijiet)

2.  Indiċi tat-tagħlim (moduli tat-tagħlim użati; għadd ta’ uffiċjali mħarrġa; punteġġ ta’ kwalità għal kull parteċipant)

3.  Disponibbiltà tas-sistemi elettroniċi Ewropej (f’perċentwal ta’ ħin)

4.  Disponibbiltà tan-Netwerk Komuni ta’ Komunikazzjoni (f’perċentwal ta’ ħin)

5.  L-użu ta’ sistemi elettroniċi Ewropej ewlenin immirati biex iżidu l-interkonnettività u li jwasslu għal Unjoni Doganali mingħajr l-użu ta’ karti (għadd ta’ messaġġi skambjati u konsultazzjonijiet imwettqa)

6.  Rata ta’ tlestija tal-KDU (perċentwal tal-istadji milħuqa għall-implimentazzjoni tas-sistemi tal-KDU)

2.  Kondiviżjoni tal-għarfien u netwerking:

1.  Indiċi tar-robustezza tal-kollaborazzjoni (grad ta’ netwerking iġġenerat, għadd ta’ laqgħat wiċċ imb wiċċ, għadd ta’ gruppi ta’ kollaborazzjoni onlajn)

2.  Indiċi tal-aħjar prattiki u tal-linji gwida (għadd ta’ azzjonijiet rilevanti għall-Programm organizzati f’dan il-qasam; perċentwal ta’ parteċipanti li użaw prattika tax-xogħol/linja gwida żviluppata bl-appoġġ tal-Programm)

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 45.
(2) Din il-pożizzjoni tissosstitwixxi l-emendi adottati fil-15 ta’ Jannar 2019 (Testi adottati, P8_TA(2019)0008).
(3)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 45.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(5) Regolament (UE) Nru 1294/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE, ĠU L 347, 20.12.2013, p. 209.
(6) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(7) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(8)ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1
(9)COM(2016)0605r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
(10)Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tistabbilixxi l-istrument għal appoġġ finanzjarju għat-tagħmir tal-kontroll doganali
(11)COM(2010)0700.
(12)Id-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ (ĠU L 23, 26.1.2008, p. 21).
(13)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)
(14)Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(15) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(16)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(17)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(18)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(19)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(20)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(21)2 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).


It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi ***I
PDF 130kWORD 56k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))
P8_TA(2019)0386A8-0473/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0209),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattament dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0151/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-14 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0473/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013

P8_TC1-COD(2018)0103


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1148.)

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 35.


L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi ***I
PDF 134kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0551),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0345/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-29 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0247/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' data fuq livell individwali miġbura minn kampjuni, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 808/2004, (KE) Nru 452/2008 u (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98

P8_TC1-COD(2016)0264


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1700.)

ANNESS TAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni b’rabta mal-Artikolu 14(2) dwar il-koperazzjoni mal-Aġenziji tal-Unjoni

Biex tkun żgurata l-koerenza u l-komparabbiltà tal-istatistika soċjali Ewropea, il-Kummissjoni se ssaħħaħ il-koperazzjoni mal-Aġenziji tal-Unjoni skont l-Artikolu 14(2) u l-premessi relatati (12 u 33). Din se tinkludi koperazzjoni msaħħa fuq it-tekniki tal-istatistika, il-metodoloġija, il-kwalità, l-istrumenti ġodda u s-sorsi tad-data.


Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u viża ***I
PDF 133kWORD 57k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0793) u l-proposta emendata (COM(2018)0478),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 294(2) u l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 74 u l-punti (a), (b), (d) u (e) tal-Artikolu 77(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0294/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2018(1)(1),

–  wara li kkonsulta l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta’ Frar 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0347/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam ta’ fruntieri u viża u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 u (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/512/KE u 2008/633/ĠAI

P8_TC1-COD(2017)0351


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/817.)

(1) ĠU C 283, 10.8.2018, p. 48.


Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I
PDF 132kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda [r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac]], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))
P8_TA(2019)0389A8-0348/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0794) u l-proposta emendata (COM(2018)0480),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 74, il-punt (e) tal-Artikolu 78(2), il-punt (c) tal-Artikolu 79(2), il-punt (d) tal-Artikolu 82(1), l-Artikolu 85(1), il-punt (a) tal-Artikolu 87(2) u l-Artikolu 88(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0293/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2018(1),

–  wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta’ Frar 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0348/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni u li jemenda r-Regolamenti (UE)  2018/1726, (UE) 2018/1862 u (UE) 2019/816

P8_TC1-COD(2017)0352


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/818.)

(1) ĠU C 283, 10.8.2018, p. 48.


Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni ***I
PDF 130kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))
P8_TA(2019)0390A8-0040/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0303),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 74 u 79(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0184/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali(1),

–  wara li kkunsidra l-ittra tat-28 ta' Novembru 2018 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0040/2019),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tas-16 ta’ April 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni)

P8_TC1-COD(2018)0153


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/1240.)

(1) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom ***I
PDF 133kWORD 70k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))
P8_TA(2019)0391A8-0151/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0286),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0194/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Settembru 2018(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-29 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel kif ukoll tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0151/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, li se tiġi ppubblikata fis-serje L ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-att leġiżlattiv finali;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 631/2009, (UE) Nru 406/2010, (UE) Nru 672/2010, (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 1005/2010, (UE) Nru 1008/2010, (UE) Nru 1009/2010, (UE) Nru 19/2011, (UE) Nru 109/2011, (UE) Nru 458/2011, (UE) Nru 65/2012, (UE) Nru 130/2012, (UE) Nru 347/2012, (UE) Nru 351/2012, (UE) Nru 1230/2012 u (UE) 2015/166

P8_TC1-COD(2018)0145


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/2144.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tajers mkagħbrin

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, fid-dawl tas-sikurezza fit-toroq, il-protezzjoni tal-konsumatur, it-tnaqqis tal-iskart u l-ekonomija ċirkolari, huwa importanti li t-tajers ma jiġux biss ittestjati f’kundizzjoni ġdida, iżda wkoll wara li jkunu mkagħbrin. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se tappoġġa l-iżvilupp ta’ protokolli tal-ittestjar xierqa fil-kuntest tal-forum dinji tan-Nazzjonijiet Uniti għall-armonizzazzjoni tar-regolamenti dwar il-vetturi. Madankollu, jekk dan il-proċess ma jkunx iffinalizzat sa Lulju 2023, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tipproponi leġiżlazzjoni tal-UE li tkopri speċifikament l-ittestjar tat-tajers f’kundizzjoni mkagħbra.

(1) ĠU C 440, 6.12.2018, p. 90.

Avviż legali - Politika tal-privatezza