Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I
 Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***
 Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I
 Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb ***
 Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách ***
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
 Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov - Ivana Maletićová
 Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I
 Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I
 Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (nariadenie) ***I
 Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I
 Kapitálové požiadavky (smernica) ***I
 Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I
 Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I
 Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I
 Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I
 Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I
 Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I
 Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I
 Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I
 Európsky orgán práce ***I
 Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I
 Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I
 Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I
 Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I
 Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I
 Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I
 Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I
 Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz***I
 Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie ***I
 Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I
 Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I

Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I
PDF 229kWORD 67k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0307),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0182/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0395/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

P8_TC1-COD(2018)0154


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007(2) sa stanovuje spoločný a porovnateľný právny rámec pre európsku štatistiku o migrácii a medzinárodnej ochrane.

(2)  V reakcii na nové potreby v rámci Únie týkajúce sa štatistiky o azyle migráciiriadenej migrácii medzinárodnej ochrane, a keďže charakteristiky migrácie migračných pohybov sú predmetom rýchlych zmien, je potrebný rámec, ktorý umožní rýchlu reakciu na meniace sa potreby, pokiaľ ide o štatistiku o azyle migráciiriadenej migrácii medzinárodnej ochrane. [PN 1]

(2a)  Vzhľadom na neprestajne sa meniacu a rozličnú povahu súčasných migračných tokov sú potrebné komplexné a porovnateľné štatistické údaje o počte migrantov rozčlenené podľa rodu s cieľom porozumieť realite situácie, určiť zraniteľné miesta a nerovnosti a poskytnúť tvorcom politík spoľahlivé údaje a informácie na vypracovanie budúcich verejných politík. [PN 2]

(3)  Na podporu Únie v účinnej reakcii na výzvy, ktoré predstavuje migrácia, a pri rozvoji politík zohľadňujúcich rodové hľadisko a založených na ľudských právach je potrebná častejšia ako ročná periodicita údajov o azyle migráciiriadenej migrácii medzinárodnej ochrane. [PN 3]

(4)  Štatistiky o azyle migráciiriadenej migrácii medzinárodnej ochrane sú nevyhnutné na štúdium, vymedzenie a hodnotenie širokého spektra politík, najmä pokiaľ ide o reakcie na príchod osôb, ktoré hľadajú v Európe ochranu, s cieľom dosiahnuť najlepšie riešenia. [PN 4]

(4a)  Štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane sú nevyhnutné na získanie prehľadu o migračných pohyboch v rámci Únie a pre členské štáty, aby mohli riadne uplatňovať právo Únie v súlade so základnými právami, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. [PN 5]

(4b)  Prenasledovanie na základe rodu predstavuje dôvod na požadovanie a získanie medzinárodnej ochrany. Vnútroštátne a úniové štatistické úrady by mali zhromažďovať štatistiky o žiadostiach o medzinárodnú ochranu na základe rodových dôvodov vrátane rodovo motivovaného násilia. [PN 6]

(5)  Na zabezpečenie kvality, a najmä porovnateľnosti údajov poskytovaných členskými štátmi a na vypracovanie spoľahlivých prehľadov na úrovni Únie by použité údaje mali vychádzať z rovnakých pojmov a mali by sa vzťahovať na rovnaký referenčný dátum alebo referenčné obdobie.

(6)  Poskytované údaje o azyle migráciiriadenej migrácii medzinárodnej ochrane by mali byť v súlade s príslušnými informáciami, ktoré sa zbierajú podľa nariadenia (ES) č. 862/2007.

(7)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(3) sa stanovuje referenčný rámec pre európsku štatistiku o migrácii a medzinárodnej ochrane. Vyžaduje sa v ňom najmä dodržiavanie zásad odbornej nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spoľahlivosti, ochrany dôverných štatistických údajov a nákladovej účinnosti.

(8)  Pri tvorbe, zostavovaní a zverejňovaní európskej štatistiky by štatistické úrady na národnej a európskej úrovni a prípadne i ďalšie príslušné národné a regionálne orgány mali zohľadňovať zásady stanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku v znení, ktoré revidoval a aktualizoval Výbor pre Európsky štatistický systém 28. septembra 2011.

(9)  Keďže cieľ tohto nariadenia, najmä revidovať a doplniť existujúce spoločné pravidlá na zber údajov a tvorbu európskej štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, avšak z dôvodov harmonizácie a porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, preto môže Únia prijať primerané opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(9a)  Na dosiahnutie cieľov nariadenia (ES) č. 862/2007 by sa mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje na zber, analýzu a šírenie kvalitných vnútroštátnych štatistík a štatistík Únie o migrácii a medzinárodnej ochrane, a to najmä súvisiacimi podpornými opatreniami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014(4). [PN 7]

(10)  Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a, na ochranu osobných údajov a na nediskrimináciu a rodovú rovnosť, ako je stanovené v článkoch 7, 8, 218 23 charty a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(5). [PN 8]

(10a)  Získavanie údajov rozčlenených podľa rodu by malo umožniť určiť a analyzovať osobitné slabé miesta a schopnosti žien a mužov a odhaľovať medzery a nerovnosti. Rodovo citlivé údaje o migrácii majú potenciál podporovať väčšiu rovnosť a ponúkať príležitosti znevýhodneným skupinám. V štatistikách o migrácii by sa mali zohľadňovať aj také premenné, ako sú rodová identita a sexuálna orientácia, aby sa získavali údaje o skúsenostiach a nerovnostiach LGBTQI+ osôb v migračných a azylových procesoch. [PN 9]

(11)  Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia (ES) č. 862/2007 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikovanie členení stanovenie pravidiel pre príslušné formáty na prenos údajov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(6). [PN 10]

(11a)  S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 862/2007 technologickému a hospodárskemu vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu nariadenia (ES) č. 862/2007 na účel aktualizácie niektorých vymedzení pojmov a jeho doplnenia so zámerom určiť zoskupovanie údajov a ďalšie členenie a stanoviť pravidlá presnosti a normy kvality. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(7). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 11]

(11b)  Účinné monitorovanie uplatňovania nariadenia (ES) č. 862/2007 si vyžaduje, aby sa hodnotilo v pravidelných intervaloch. Komisia by mala dôkladne posúdiť štatistiky zostavené podľa nariadenia (ES) č. 862/2007, ich kvalitu a včasné poskytovanie na účely podávania správ Európskemu parlamentu a Rade. Mali by sa viesť dôkladné konzultácie so všetkými subjektami, ktoré sa podieľajú na zbere údajov o azyle, vrátane agentúr Organizácie Spojených národov a iných príslušných medzinárodných a mimovládnych organizácií. [PN 12]

(12)  Nariadenie (ES) č. 862/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)  Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre Európsky štatistický systém,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 862/2007 sa mení takto:

-1.  V článku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) správnych a súdnych konaniach a postupoch v členských štátoch, ktoré sa týkajú prisťahovalectva, udeľovania povolení na pobyt, občianstva, azylu a ostatných foriem medzinárodnej ochrany, neoprávneného vstupu a pobytu a návratov.“ [PN 13]

"

-1a.  Článok 2 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa písmeno j) nahrádza takto:"

„j) „žiadosť o medzinárodnú ochranu“ je žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako je vymedzené v článku 2 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ(8);“; [PN 14]

"

b)  V odseku 1 sa písmeno k) nahrádza takto:"

„k) „postavenie utečenca“ je postavenie utečenca, ako je vymedzené v článku 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ;“; [PN 15]

"

c)  V odseku 1 sa písmeno l) nahrádza takto:"

„l) „postavenie doplnkovej ochrany“ je postavenie doplnkovej ochrany, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) smernice 2011/95/EÚ;“; [PN 16]

"

d)  V odseku 1 sa písmeno m) nahrádza takto:"

„m) „rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013(9);“; [PN 17]

"

e)  V odseku 1 sa písmeno o) nahrádza takto:"

„o) „maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba bez sprievodu, ako je vymedzená v článku 2 písm. l) smernice 2011/95/EÚ;“; [PN 18]

"

f)  V odseku 1 sa písmeno p) nahrádza takto:"

„p) „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako je vymedzené v článku 2 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399(10);“; [PN 19]

"

g)  V odseku 1 sa písmeno q) nahrádza takto:"

„q) „štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup“ sú štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup na vonkajšej hranici, pretože nespĺňajú všetky podmienky vstupu ustanovené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/399, a ktorí nepatria do niektorej z kategórií osôb uvedených v článku 6 ods. 5 uvedeného nariadenia;“; [PN 20]

"

h)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:"

„sa) „odsun“ je odsun vymedzený v článku 3 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES(11);“; [PN 21]

"

i)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:"

„sb) „dobrovoľný odchod“ je dobrovoľný odchod v zmysle článku 3 bodu 8 smernice 2008/115/ES;“; [PN 22]

"

j)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:"

„sc) „asistovaný dobrovoľný odchod“ je dobrovoľný odchod v zmysle článku 3 bodu 8 smernice 2008/115/ES, ktorý je podporovaný logistickou, finančnou alebo inou materiálnou pomocou.“; [PN 23]

"

k)  Odsek 3 sa vypúšťa. [PN 24]

-1b.  Článok 3 sa nahrádza takto:"

„Článok 3

Štatistika o medzinárodnej migrácii, obyvateľoch s obvyklým pobytom a o nadobúdaní občianstva

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

   a) prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:
   i) skupiny občianstva podľa veku a rodu;
   ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;
   iii) skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a rodu;
   b) vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:
   i) podľa skupín občianstiev;
   ii) podľa veku;
   iii) podľa rodu;
   iv) podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;
   c) osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:
   i) skupiny občianstva podľa veku a rodu;
   ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;
   d) osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a rodu, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti;
   da) osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali povolenie na dlhodobý pobyt počas referenčného roka, v členení podľa veku a rodu.

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.“ [PN 25]

"

1.  Článok 4 sa mení takto:

-a)  V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia, v členení podľa druhu stiahnutia;“; [PN 26]

"

a)  V odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„d) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu po prvýkrát;

   da) osôb, ktoré podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktorých žiadosti boli vybavené v rámci zrýchleného konania uvedeného v článku 31 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ(12); [PN 27]
   db) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktorých žiadosti boli spracované podľa konaní na hraniciach uvedených v článku 43 smernice 2013/32/EÚ; [PN 28]
   dc) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré sú vyňaté zo zrýchleného konania alebo z konania na hraniciach podľa článku 24 ods. 3 a článku 25 ods. 6 smernice 2013/32/EÚ; [PN 29]
   dd) osoby, ktoré podali žiadosť o medzinárodnú ochranu bez toho, aby boli zaregistrované v systéme Eurodac, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013(13); [PN 30]
   de) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré sú schopné predložiť písomné dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri stanovení ich totožnosti; [PN 31]
   df) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali následnú žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako sa uvádza v článku 40 smernice 2013/32/EÚ, alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci; [PN 32]
   dg) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré boli na konci referenčného obdobia zaistené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ(14), v členení podľa mesiaca, v ktorom boli tieto osoby zaistené, a podľa dôvodu zaistenia; [PN 33]
   dh) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje ich zaistenie v súlade so smernicou 2013/33/EÚ; [PN 34]
   di) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2013/33/EÚ, v členení podľa druhu alternatívy:
   i) predkladanie správ;
   ii) zloženie finančnej zábezpeky;
   iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;
   iv) iný druh alternatívy k zaisteniu; [PN 35]
   dj) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré na konci referenčného obdobia podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2013/33/EÚ, v členení podľa mesiaca, v ktorom bolo voči týmto osobám vydané správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, a ďalej v členení podľa druhu alternatívy takto:
   i) hlásenie sa;
   ii) zloženie finančnej zábezpeky;
   iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;
   iv) iný druh alternatívy k zaisteniu; [PN 36]
   dk) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré podstúpili posúdenie veku; [PN 37]
   dl) rozhodnutí o posúdeniach veku žiadateľov v tomto členení:
   i) posúdenia, ktorých záverom je, že žiadateľom je maloletá osoba;
   ii) posúdenia, ktorých záverom je, že žiadateľom je dospelá osoba;
   iii) nepresvedčivé alebo nedokončené posúdenia; [PN 38]
   dm) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a v prípade ktorých sa zistilo, že potrebujú osobitné procesné záruky podľa článku 24 smernice 2013/32/EÚ alebo že ide o žiadateľov s osobitnými potrebami pri prijímaní v zmysle článku 2 písm. k) smernice 2013/33/EÚ; [PN 39]
   dn) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré využívali bezplatnú právnu pomoc podľa článku 20 smernice 2013/32/EÚ, v členení podľa postupov v prvostupňovom a druhostupňovom konaní; [PN 40]
   do) osôb, ktoré na konci referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré využívali výhody materiálnych podmienok prijímania zabezpečujúcich primeranú životnú úroveň pre žiadateľov v súlade s článkom 17 smernice 2013/33/EÚ; [PN 41]
   dp) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu ako maloleté osoby bez sprievodu a ktorým bol v súlade s článkom 25 smernice 2013/32/EÚ určený zástupca; [PN 42]
   dq) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré boli uznané za maloleté osoby bez sprievodu a ktorým bol poskytnutý prístup k vzdelávaciemu systému v súlade s článkom 14 smernice 2013/33/EÚ; [PN 43]
   dr) osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré boli uznané za maloleté osoby bez sprievodu a ktoré boli umiestnené v súlade s článkom 31 ods. 3 smernice 2011/95/EÚ v členení podľa dôvodov umiestnenia; [PN 44]
   ds) priemernom počte maloletých osôb bez sprievodu na opatrovníka počas referenčného obdobia.“; [PN 45]

"

b)  Posledný pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:"

„Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2020.“; [PN 46]

"

ba)  V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, v tomto členení:

   i) podľa rozhodnutí, ktoré považujú žiadosti za neprípustné, ďalej členené podľa dôvodov neprípustnosti;
   ii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako neopodstatnených;
   iii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v riadnom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zamietnutia;
   iv) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v zrýchlenom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zrýchlenia a dôvodov zamietnutia;
   v) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí z dôvodu, že žiadateľ je oprávnený na ochranu v rámci svojej krajiny pôvodu v súlade s článkom 8 smernice 2011/95/EÚ;“; [PN 47]

"

bb)  V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov vydané počas referenčného obdobia v súvislosti s priznaním, zrušením alebo ukončením postavenia utečenca alebo odmietnutím toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia;“; [PN 48]

"

bc)  V odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov vydané počas referenčného obdobia v súvislosti s priznaním, zrušením alebo ukončením postavenia doplnkovej ochrany alebo odmietnutím toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia;“; [PN 49]

"

bd)  V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

„ea) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o znížení alebo zrušení materiálnych podmienok prijímania počas referenčného obdobia, v členení podľa typu rozhodnutia, trvania zníženia alebo zrušenia a podľa dôvodu.“; [PN 50]

"

c)  V odseku 2 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január – marec 2020.

Tieto štatistiky sa ďalej členia podľa rozhodnutí prijatých po osobnom pohovore a podľa rozhodnutí prijatých bez osobného pohovoru. Štatistiky o rozhodnutiach prijatých po osobnom pohovore sa ďalej členia podľa osobných pohovorov, ak sa žiadateľovi poskytli služby tlmočníka, a osobných pohovorov, ak sa žiadateľovi neposkytli služby tlmočníka.“; [PN 51]

"

d)  V odseku 3 sa vypúšťa písmeno a);

da)  V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré prijali správne alebo súdne orgány pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia, v tomto členení:

   i) podľa rozhodnutí, ktoré považujú žiadosti za neprípustné, ďalej členené podľa dôvodov neprípustnosti;
   ii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako neopodstatnených;
   iii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v riadnom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zamietnutia;
   iv) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v zrýchlenom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zrýchlenia a dôvodov zamietnutia;
   v) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí z dôvodu, že žiadateľ je oprávnený na ochranu v rámci svojej krajiny pôvodu v súlade s článkom 8 smernice 2011/95/EÚ;“; [PN 52]

"

db)  V odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní, zrušení alebo ukončení postavenia utečenca alebo odmietnutí toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov prijaté správnym alebo súdnym orgánom počas referenčného obdobia; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia;“; [PN 53]

"

dc)  V odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní, zrušení alebo ukončení postavenia doplnkovej ochrany alebo odmietnutí toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov prijaté správnym alebo súdnym orgánom počas referenčného obdobia; rozhodnutia o zániku alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia;“; [PN 54]

"

dd)  V odseku 3 sa dopĺňa tento bod:"

„ga) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o znížení alebo zrušení materiálnych podmienok prijímania počas referenčného obdobia, v členení podľa druhu rozhodnutia, trvania zníženia alebo zrušenia a podľa dôvodu.“; [PN 55]

"

e)  V odseku 3 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

„Štatistiky podľa písmen b), c), d), e), f) a g) sa členia podľa veku a pohlavia rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. V prípade písmena g) sa štatistiky okrem toho poskytujú v členení podľa krajiny pobytu a podľa druhu rozhodnutia o azyle. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka Prvým referenčným rokom je rok 2020.“; [PN 56]

"

ea)  Vkladá sa tento odsek:"

„3a. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) štatistické údaje o trvaní odvolaní v kalendárnych dňoch odo dňa podania odvolania až po rozhodnutie v prvostupňovom konaní o odvolaní.“; [PN 57]

"

f)  V odseku 4 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) počet premiestnení, ku ktorým vedú rozhodnutia uvedené v písmenách c) a h);“;

"

g)  V odseku 4 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„f) počet žiadostí o opätovné preskúmanie opätovného prijatia alebo prevzatia žiadateľov o azyl;

   g) ustanovenia, na ktorých sú založené žiadosti uvedené v písmene f);
   h) rozhodnutia prijaté ako odpoveď na žiadosti uvedené v písmene f).“;

"

h)  V odseku 4 sa posledný pododsek nahrádza takto:"

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu, podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Tieto štatistiky sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom obdobím je rok január 2020.“; [PN 58]

"

ha)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„4a. Štatistické údaje uvedené v odsekoch 1 až 4 sa členia podľa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.“ [PN 59]

"

1a.  Článok 5 sa mení takto:

a)  Názov sa nahrádza takto:"

„Štatistika o prevencii neregulárneho vstupu a pobytu“; [PN 60]

"

b)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu na vonkajších hraniciach, v členení podľa veku, rodu a občianstva;“; [PN 61]

"

c)  V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na území členského štátu podľa vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa prisťahovalectva.“; [PN 62]

"

d)  V odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku, rodu a občianstva príslušných osôb, dôvodov ich zadržania a miesta zadržania.“ [PN 63]

"

2.  Článok 6 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiky o:

   -a) počte prvýkrát podaných žiadostí o povolenie na pobyt podaných štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, v členení podľa občianstva, dôvodu žiadosti o povolenie, podľa veku a rodu; [PN 64]
   -aa) počte zamietnutých prvýkrát podaných žiadostí o povolenie na pobyt podaných štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, v členení podľa občianstva, dôvodu žiadosti o povolenie a podľa veku a rodu; [PN 65]
   -ab) počte žiadostí o povolenie na pobyt, ktorými sa mení prisťahovalecké postavenie alebo dôvod na pobyt, zamietnutých počas referenčného obdobia, v členení podľa občianstva, dôvodu zamietnutia povolenia a podľa veku a rodu; [PN 66]
   a) počte povolení na pobyt vydaných osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, v tomto členení:
   i) povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia rodu; [PN 67]
   ii) povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia, dĺžky platnosti povolenia, veku a pohlavia rodu; [PN 68]
   iii) platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia rodu; [PN 69]
   b) počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva, podľa druhu postavenia osoby s dlhodobým pobytom, podľa veku a podľa pohlavia rodu. [PN 70]

Pre štatistiky požadované v písmenách -a), -aa) a a) sa povolenia vydané z rodinných dôvodov ďalej členia podľa dôvodu a postavenia garanta štátneho príslušníka tretej krajiny.“; [PN 71]

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do šiestich mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.“

"

3.  Článok 7 sa mení takto:

-a)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú v neregulárnej situácii na území členského štátu a na ktorých sa vzťahujú správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, v ktorom sa uvádza alebo vyhlasuje, že ich pobyt je neregulárny, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie členského štátu, v členení podľa občianstva príslušných osôb a dôvodov rozhodnutia;“; [PN 72]

"

-aa)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„aa) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v písmene a) tohto odseku, na ktorých sa na konci referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt o zákaze vstupu uvedený v článku 11 smernice 2008/115/ES, v členení podľa občianstva príslušných osôb;“; [PN 73]

"

-ab)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ab) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt nariaďujúci ich zaistenie v súlade so smernicou 2008/115/ES;“; [PN 74]

"

-ac)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ac) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa na konci referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt nariaďujúci ich zaistenie v súlade so smernicou 2008/115/ES, v členení podľa mesiaca, v ktorom boli štátni príslušníci tretích krajín zaistení;“; [PN 75]

"

-ad)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ad) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2008/115/ES, v členení podľa druhu alternatívy takto:

   i) hlásenie sa;
   ii) zloženie finančnej zábezpeky;
   iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;
   iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;“; [PN 76]

"

-ae)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ae) počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na konci referenčného obdobia podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2008/115/ES, v členení podľa mesiaca, v ktorom bolo vydané voči týmto osobám správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, a ďalej v členení podľa druhu alternatívy takto:

   i) hlásenie sa;
   ii) zloženie finančnej zábezpeky;
   iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;
   iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;“; [PN 77]

"

-af)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„af) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahuje odloženie rozhodnutia o odsune v súlade s článkom 9 smernice 2008/115/ES, v členení podľa dôvodov odloženia a občianstva príslušných osôb;“; [PN 78]

"

-ag)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ag) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa nariaďuje ich zaistenie, a v ktorých veci sa konalo súdne preskúmanie v súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2008/115/ES;“; [PN 79]

"

a)  V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, ako je uvedené v písmene a), v členení podľa občianstva vrátených osôb, podľa druhu návratu a poskytnutej pomoci a podľa cieľovej krajiny a ďalej v členení podľa návratu do krajiny pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín;“; [PN 80]

"

aa)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:"

„ba) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, v členení podľa druhu rozhodnutia alebo aktu takto:

   i) v súlade s formálnou readmisnou dohodou Únie;
   ii) v súlade s neformálnou readmisnou dohodou Únie;
   iii) v súlade s vnútroštátnou readmisnou dohodou.

Tieto štatistiky sa ďalej členia podľa cieľovej krajiny a štátnej príslušnosti príslušných osôb.“; [PN 81]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Štatistiky uvedené v odseku 1 sa členia podľa veku a rodu príslušnej osoby a maloletých bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia týždňov po skončení referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január až marec 2020.“ [PN 82]

"

4.  Článok 8 sa vypúšťa.

4a.  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Členské štáty oznámia Komisii (Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody výberu týchto zdrojov a účinky vybraných zdrojov údajov na kvalitu štatistík, použité mechanizmy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na použité metódy odhadu a priebežne informujú Komisiu (Eurostat) o ich zmenách.“ [PN 83]

"

4b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 9a

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa menia vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 ods. 1.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty, ktorými sa mení toto nariadenie prostredníctvom:

   a) vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho a nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín občianstva, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1;
   b) vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a);
   c) vymedzenia ďalších členení;
   d) stanovenia pravidiel presnosti a noriem kvality.“ [PN 84]

"

5.  Článok 10 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Komisia je splnomocnená prijímať prijme vykonávacie akty na účely špecifikácie členení v súlade s článkami 4, 5, 6 a 7 a stanovenia pravidiel, ktorými sa stanovia pravidlá pre príslušné formáty na prenos údajov, ako je stanovené v článku 9. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“;

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2.“; [PN 85]

"

b)  V odseku Odsek 2 sa vypúšťa písmeno d). [PN 86]

5a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 87]

"

5b.  Článok 11 sa mení takto:

a)  Názov sa nahrádza takto:"

„Postup výboru“; [PN 88]

"

b)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“; [PN 89]

"

c)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 10 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 so zreteľom na ustanovenia jeho článku 11.“; [PN 90]

"

d)  Odsek 3 sa vypúšťa. [PN 91]

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4 ods. 1 a 2 a článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 862/2007 sa uplatňujú od 1. marca 2020.

Článok 4 ods. 3 a 4 a článok 6 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 862/2007 sa uplatňujú od 1. júla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).


Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***
PDF 118kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))
P8_TA(2019)0360A8-0187/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06929/2019),

–  so zreteľom na Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach podpísaný 20. mája 2015 v Ženeve (11510/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0133/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0187/2019),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením Európskej únie k aktu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I
PDF 144kWORD 47k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0365),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0383/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0036/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie tri vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, z ktorých prvé a druhé budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

P8_TC1-COD(2018)0189


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1753.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení EÚ na nepoľnohospodárske výrobky

Komisia berie na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2015 o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení EÚ na nepoľnohospodárske výrobky.

Na doplnenie štúdie z roku 2013 iniciovala Komisia v novembri 2018 štúdiu s cieľom získať ďalšie ekonomické a právne dôkazy o ochrane nepoľnohospodárskych zemepisných označení na jednotnom trhu a získať ďalšie údaje o otázkach, ako sú konkurencieschopnosť, nekalá hospodárska súťaž, falšovanie, vnímanie zo strany spotrebiteľov, náklady/prínosy, ako aj o účinnosti modelov ochrany nepoľnohospodárskych zemepisných označení z hľadiska zásady proporcionality.

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a so záväzkami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva Komisia preskúma štúdiu, ako aj správu o účasti Únie na Ženevskom akte, ako sa uvádza v článku o monitorovaní a preskúmaní nariadenia o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach, a zváži akékoľvek ďalšie možné kroky.

Vyhlásenie Komisie k postupu stanovenému v článku 9a ods. 3 nariadenia

Komisia poznamenáva, že hoci je postup stanovený v článku 9a ods. 3 nariadenia z právneho hľadiska nevyhnutný vzhľadom na výlučnú právomoc Únie, v kontexte súčasného acquis EÚ by akýkoľvek takýto zásah Komisie bol výnimočný a riadne odôvodnený. Počas konzultácií s členským štátom Komisia vynaloží všetko úsilie na to, aby spolu s ním odstránila akékoľvek obavy, aby sa predišlo vydaniu negatívneho stanoviska. Komisia poznamenáva, že každé negatívne stanovisko sa príslušnému členskému štátu oznámi písomne a v súlade s článkom 296 ZFEÚ sa v ňom uvedú dôvody, na ktorých sa zakladá. Komisia ďalej poznamenáva, že negatívne stanovisko nebráni predloženiu ďalšej žiadosti týkajúcej sa rovnakého označenia pôvodu, ak dôvody negatívneho stanoviska boli následne náležite vyriešené alebo už nie sú uplatniteľné.

Vyhlásenie Komisie týkajúce sa návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Komisia konštatuje, že Únia má v oblasti zemepisných označení výlučnú vonkajšiu právomoc a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody pristupuje ako plnoprávna zmluvná strana. Vyplýva to z rozsudku Európskeho súdneho dvora z 25. októbra 2017 (vec C-389/15 – Komisia/Rada). Vzhľadom na výlučnú vonkajšiu právomoc EÚ sa členské štáty nemôžu stať samostatnými zmluvnými stranami Ženevského aktu a nemali by už samy chrániť zemepisné označenia novo zapísané tretími krajinami, ktoré sú členmi Lisabonského systému. Vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré spočívajú v tom, že sedem členských štátov je už dlhodobo zmluvnou stranou Lisabonskej dohody a majú na jej základe zapísané značné duševné vlastníctvo, ako aj vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť bezproblémový prechod, Komisia je výnimočne pripravená súhlasiť s tým, aby v tomto konkrétnom prípade bolo v záujme EÚ povolené Bulharsku, Česku, Slovensku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku a Portugalsku pristúpiť k Ženevskému aktu.

Komisia dôrazne namieta proti pretrvávajúcemu naliehaniu Rady, aby sa ratifikácia Ženevského aktu alebo pristúpenie k nemu povolilo popri Únii aj všetkým členským štátom EÚ, ktoré si to želajú, a ako dôvod uvádza regularizáciu hlasovacích práv Únie vzhľadom na článok 22 ods. 4 písm. b) bod ii) Ženevského aktu, a nie uvedené výnimočné okolnosti.

Komisia by ďalej chcela pripomenúť, že vzhľadom na to, že Únia uplatňuje v oblasti poľnohospodárskych zemepisných označení svoju vnútornú právomoc, členské štáty EÚ nemôžu mať vlastné vnútroštátne systémy ochrany zemepisných označení.

Komisia si preto vyhradzuje svoje práva vrátane práva využiť opravné prostriedky proti rozhodnutiu Rady a v každom prípade zastáva názor, že tento prípad nemôže predstavovať precedens pre žiadne existujúce alebo budúce medzinárodné dohody/dohody WIPO, a to najmä, avšak nie výlučne, v takom prípade, keď EÚ už ratifikovala medzinárodné dohody na základe svojej výlučnej právomoci.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 55.


Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb ***
PDF 120kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15056/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0051/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0191/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Filipínskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 322, 18.12.2018, s. 3.


Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách ***
PDF 116kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06781/2019),

–  so zreteľom na návrh Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 (11178/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 207 ods.4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0134/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0186/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
PDF 118kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada viedla konzultácie s Európskym parlamentom (C8-0049/2019),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0194/2019),

A.  keďže prostredníctvom listu zo 14. februára 2019 Rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Viorela Stefana za člena Dvora audítorov;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

C.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 8. apríla 2019 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov - Ivana Maletićová
PDF 118kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))
P8_TA(2019)0365A8-0195/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0116/2019),

–  zo zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0195/2019),

A.  keďže prostredníctvom listu z 5. marca 2019 Rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov,

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

C.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 8. apríla 2019 vypočul kandidátku Rady na členku Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ivanu Maletićovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I
PDF 136kWORD 52k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0218),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 16, 33, 43, 50, článok 53 ods. 1, články 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 a článok 325 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0159/2018),

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 16, článok 43 ods. 2, článok 50, článok 53 ods. 1, článok 91, článok 100, článok 114, článok 168 ods. 4, článok 169, článok 192 ods. 1 a článok 325 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 26. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre ústavné veci (A8-0398/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie

P8_TC1-COD(2018)0106


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1937.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k smernici o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

V období preskúmania, ktoré sa má uskutočniť v súlade s článkom 27 smernice, Komisia po uskutočnení konzultácií so sociálnymi partnermi v súlade s článkom 154 ZFEÚ zváži podľa potreby možnosť predloženia návrhu na rozšírenie rozsahu uplatňovania na určité akty vychádzajúce z článkov 153 a 157 ZFEÚ.

(1) Ú. v. EÚ C 405, 9.11.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 155.


Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I
PDF 131kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
P8_TA(2019)0367A8-0430/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0092),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0111/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0430/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania

P8_TC1-COD(2018)0041


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1160.)

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.


Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (nariadenie) ***I
PDF 137kWORD 46k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
P8_TA(2019)0368A8-0431/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0110),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0110/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0431/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014

P8_TC1-COD(2018)0045


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1156.)

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.


Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I
PDF 140kWORD 59k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
P8_TA(2019)0369A8-0242/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0850),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0480/2016),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. mája 2017 povoliť Výboru pre hospodárske a menové veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0242/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

P8_TC1-COD(2016)0360A


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/876.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 36.


Kapitálové požiadavky (smernica) ***I
PDF 132kWORD 55k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
P8_TA(2019)0370A8-0243/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0854),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0474/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0243/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

P8_TC1-COD(2016)0364


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/878.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 36.


Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I
PDF 131kWORD 55k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
P8_TA(2019)0371A8-0216/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0851),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0478/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0216/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu

P8_TC1-COD(2016)0361


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/877.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 36.


Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I
PDF 131kWORD 52k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD))
P8_TA(2019)0372A8-0218/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0852),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0481/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. novembra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. marca 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0218/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES

P8_TC1-COD(2016)0362


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/879.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 36.


Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I
PDF 239kWORD 71k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0339),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0206/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskou centrálnou bankou,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku(2),

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0180/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

P8_TC1-COD(2018)0171


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3)

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi („SBBS“) by mohli byť schopné riešiť určité zraniteľnosti, ktoré sa prejavili počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 alebo ktoré z nej vyplynuli. Konkrétnejšie by SBBS mohli byť schopné pomôcť bankám a iným finančným inštitúciám lepšie diverzifikovať svoje expozície voči štátnym dlhopisom, ďalej oslabovať prepojenie medzi bankami a štátmi a zlepšiť ponuku nízkorizikových aktív denominovaných v eurách, čím by sa uľahčilo vykonávanie menovej politiky. SBBS by okrem toho mohli zvýšiť atraktivitu dlhopisov emitovaných na malých a menej likvidných vnútroštátnych trhoch pre medzinárodných investorov, čím sa môže posilniť rozdelenie a zníženie rizika súkromného sektora a podporiť účinnejšie rozdeľovanie rizík medzi finančnými subjektmi.

(2)  V existujúcom právnom rámci by sa s SBBS zaobchádzalo ako so sekuritizáciami, a preto by podliehali dodatočným poplatkom a diskontom v porovnaní s poplatkami a diskontmi, ktoré sú spojené so štátnymi dlhopismi krajín eurozóny v podkladovom portfóliu. Tieto dodatočné poplatky a diskonty by bránili produkcii a používaniu SBBS súkromným sektorom napriek tomu, že SBBS prinášajú riziká, ktoré sú nižšie, než riziká spojené s inými druhmi sekuritizácií.▐ Niektoré riziká, napríklad riziká spojené s uchovávaním alebo podvodným konaním zamestnancov SPE, však pretrvávajú. SBBS by preto mali podliehať regulačnému rámcu, v ktorom sa lepšie zohľadňujú ▐vlastnosti a charakteristiky SBBS, aby tento produkt mohol vzniknúť na trhu.

(2a)  SBBS sú ako sekuritizácie vystavené špecifickým rizikám produktu spojeným s SPE, ktorý je právne samostatným autonómnym subjektom, ktorý bol zriadený na účely emitovania SBB. Tranža prvej straty mimo bankového systému bude kľúčová pre obmedzenie prepojenia medzi bankami a štátmi. Preferenčné regulačné zaobchádzanie, ktoré sa udeľuje podkladovým aktívam SBBS, by sa preto malo rozšíriť aj na držbu nadriadenej tranže SBBS bankami.

(3)  Umožnenie vzniku SBBS vedeného trhom je súčasťou úsilia Komisie o zníženie rizík pre finančnú stabilitu a napredovanie smerom k dobudovaniu bankovej únie. SBBS by mohli podporovať ďalšiu diverzifikáciu portfólia v bankovom sektore a zároveň vytvárať nový zdroj vysokokvalitného kolaterálu, ktorý je obzvlášť vhodný na používanie v cezhraničných finančných transakciách, ako aj na činnosti centrálnych bánk v Eurosystéme a činnosti centrálnych protistrán. Okrem toho, umožnením vzniku SBBS by sa takisto zvýšil počet dostupných nástrojov na cezhraničné investovanie a súkromné rozdelenie rizika, čo prispieva k úsiliu Komisie o dokončenie bankovej únie a prehĺbenie a ďalšiu integráciu kapitálových trhov Európy v kontexte únie kapitálových trhov.

(4)  SBBS nezahŕňa podieľanie sa na rizikách a stratách členskými štátmi, pretože členské štáty nebudú vzájomne garantovať svoje záväzky v rámci portfólia štátnych dlhopisov, ktoré sú podkladom pre SBBS. To, že sa umožní vznik SBBS, nespôsobí ani zmeny v súčasnom regulačnom zaobchádzaní s expozíciami voči štátnym dlhopisom.

(5)  S cieľom dosiahnuť ciele diverzifikácie geografického rizika v rámci bankovej únie a vnútorného trhu by podkladové portfólio SBBS malo byť zložené zo štátnych dlhopisov členských štátov, ktorých menou je euro. S cieľom predísť menovým rizikám by malo byť povolené zahrnúť do podkladového portfólia SBBS len štátne dlhopisy denominované v eurách členskými štátmi, ktorých menou je euro. S cieľom zabezpečiť, aby štátne dlhopisy každého členského štátu eurozóny prispievali k produkcii SBBS v súlade s podielom každého členského štátu na stabilite celej eurozóny, pomerná váha štátnych dlhopisov krajiny v podkladovom portfóliu SBBS by sa mala veľmi približovať k pomernej váhe príslušných členských štátov v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov.

(6)  S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné nízkorizikové aktívum a zároveň uspokojiť rôzne úrovne ochoty investorov riskovať by sa emisia SBBS mala skladať z nadriadenej, ako aj jednej alebo viacerých podriadených tranží. Nadriadená tranža, zodpovedajúca sedemdesiatim percentám nominálnej hodnoty emisie SBBS, by mala udržať očakávanú mieru straty emisie SBBS v súlade s mierou najbezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny so zohľadnením rizika a korelácie štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu štátnych dlhopisov v SBBS. Podriadené tranže by mali zabezpečovať ochranu pre nadriadenú tranžu. ▌V záujme minimalizovania rizika spojeného s podriadenou (junior) tranžou (tranžou znášajúcou straty pred všetkými ostatnými tranžami) by však mala byť nominálna hodnota podriadenej (junior) tranže aspoň päť percent z nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS. Vzhľadom na osobitnú zložitosť produktu by sa nadobúdanie retailovými spotrebiteľmi malo zvažovať len v prípade nadriadených tranží, a nie v prípade podriadených tranží.

(7)  S cieľom zabezpečiť integritu emisie SBBS a čo najviac obmedziť riziká súvisiace s účasťou v podkladovom portfóliu štátnych dlhopisov a jeho riadením by splatnosti podkladových štátnych dlhopisov mali byť úzko zosúladené so splatnosťou SBBS a zloženie podkladového portfólia štátnych dlhopisov by malo byť pevné počas celého životného cyklu SBBS.

(8)  Štandardizované zloženie podkladového portfólia SBBS môžu sťažiť alebo obmedziť emitovanie emisie SBBS, keď na trhu nie sú k dispozícii štátne dlhopisy jedného alebo viacerých členských štátov. Z toho dôvodu by malo byť možné vylúčiť štátne dlhopisy konkrétneho členského štátu z ďalšieho emitovania SBBS v prípade a dovtedy, pokiaľ je emisia štátnych dlhopisov tohto členského štátu významne obmedzená z dôvodu zníženej potreby verejného dlhu alebo sťaženého prístupu na trhy.

(9)  S cieľom zabezpečiť, aby SBBS boli dostatočne homogénne, by malo byť vylúčenie štátnych dlhopisov konkrétneho členského štátu z podkladového portfólia štátnych dlhopisov a ich opätovné začlenenie doň povolené len na základe rozhodnutia Komisie, aby sa zabezpečilo, že všetky SBBS emitované v rovnakom čase majú rovnaké podkladové portfólio štátnych dlhopisov. SBBS sú nové produkty a aby sa zabezpečila kontinuita ich emisie na trhu, je potrebný včasný rozhodovací mechanizmus úpravy podkladového portfólia SBBS v situáciách, keď určitý členský štát už nemá prístup na trh. Komentátori a zainteresované strany okrem toho vyjadrili obavy, pokiaľ ide o potenciálny negatívny vplyv na likviditu trhov s podkladovými štátnymi dlhopismi, a tieto obavy by sa mali brať vážne. Na tento účel sa týmto nariadením ukladá európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) zriadenému nariadením (EÚ) č. 1095/2010(5) (ESMA) povinnosť monitorovať trhy s SBBS a podkladovými štátnymi dlhopismi a hľadať náznaky narušenia.

(9a)  Komisia by na základe pripomienok orgánu ESMA a s podporou jeho správ mala byť splnomocnená poskytnúť jasné vymedzenie pojmu „likvidita trhu“ a metódu jej výpočtu a určiť kritériá, na základe ktorých by ESMA mal posúdiť, či členský štát už nemá prístup na trh na účely tohto nariadenia. Komisia by mala byť splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia by pri príprave a tvorbe tohto delegovaného aktu mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(10)  Pevná veľkosť nadriadenej tranže každej emisie SBBS môže byť znížená v prípade budúcich emisií SBBS, ak sa z dôvodu nepriaznivého vývoja na trhu, ktorý závažne narušuje fungovanie trhov so štátnymi cennými papiermi v členskom štáte alebo Únii, vyžaduje menšia veľkosť na zabezpečenie trvalej vysokej kreditnej kvality a nízkeho rizika pre nadriadenú tranžu. Keď sa tento nepriaznivý vývoj na trhu skončí, veľkosť nadriadenej tranže pre budúce emisie SBBS by mala byť vrátená na jej pôvodnú hodnotu na úrovni sedemdesiat percent. ▌

(11)  Investori by mali byť v najväčšej možnej miere chránení pred rizikom platobnej neschopnosti inštitúcie, ktorá nadobúda štátne dlhopisy („pôvodný kupujúci“) na účely zostavenia podkladového portfólia SBBS. Z toho dôvodu by sa malo dovoliť emitovať SBBS len účelovo vytvoreným subjektom („SPE“), ktoré sa venujú výhradne emitovaniu a riadeniu SBBS a ktoré nevykonávajú žiadne iné činnosti, napríklad poskytovanie úverov. Z rovnakého dôvodu by SPE mali podliehať prísnym požiadavkám na oddelenie aktív.

(12)  S cieľom riadiť obmedzené rozdiely splatnosti v období medzi prijatím výnosov z dlhovej služby podkladového portfólia a dátumami výplaty investorom do SBBS by sa SPE malo dovoliť investovať výnosy z dlhovej služby podkladového portfólia štátnych dlhopisov SBBS len do peňažných a vysokolikvidných finančných nástrojov s nízkym trhovým a kreditným rizikom.

(12a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na držbu štátnych dlhopisov účelovo vytvorenými subjektmi vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie ako na ktorúkoľvek inú držbu toho istého štátneho dlhopisu alebo iných štátnych dlhopisov emitovaných s rovnakými podmienkami.

(13)  Len produkty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa zloženia a splatnosti podkladového portfólia, veľkosti nadriadenej tranže a podriadených tranží, ako je stanovené v tomto nariadení, a ktorých emisia je v súlade s režimom dohľadu, by mali požívať ▌regulačné zaobchádzanie stanovené v tomto nariadení.

(14)  Pomocou systému certifikácie orgánom ESMA by sa malo zabezpečiť, že emisia SBBS spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Orgán ESMA by mal preto viesť zoznam certifikovaných SBBS, ktorý umožní investorom overiť, či produkt, ktorý je ponúkaný na predaj ako SBBS, je naozaj SBBS. Z rovnakého dôvodu by mal orgán ESMA v tomto zozname uviesť, či bola uložená nejaká sankcia v súvislosti s SBBS, a odstrániť zo zoznamu tie produkty, o ktorých sa zistilo, že sú v rozpore s týmto nariadením.

(15)  Investori by mali byť schopní spoľahnúť sa na certifikáciu ▌SBBS orgánom ESMA a na informácie, ktoré poskytujú účelovo vytvorené subjekty. Informácie o SBBS a štátnych dlhopisoch v podkladovom portfóliu SBBS by mali umožniť investorom chápať, posúdiť a porovnať transakcie s SBBS a nespoliehať sa výhradne na tretie strany vrátane ratingových agentúr. Uvedená možnosť by mala umožniť investorom konať obozretne a efektívne vykonávať svoju náležitú starostlivosť. Informácie o SBBS by preto mali byť investorom voľne k dispozícii prostredníctvom štandardizovaných vzorov na webovom sídle, ktorým sa zabezpečuje stála prístupnosť.

(16)  S cieľom zabrániť zneužívajúcemu konaniu a zabezpečiť zachovanie dôvery v SBBS by mal orgán ESMA zabezpečiť vhodné správne sankcie a nápravné opatrenia pre prípady porušenia z nedbanlivosti alebo zámerných porušení týkajúcich sa požiadaviek na oznamovanie alebo na produkt SBBS.

(17)  Investori v rôznych finančných sektoroch by mali môcť investovať do SBBS za rovnakých podmienok, za ktorých investujú do podkladových štátnych dlhopisov krajín eurozóny, s výnimkou investícií bánk do držby podriadených tranží SBBS. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(6), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(7), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(8) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(9) by sa preto mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, že sa SBBS udelí rovnaké regulačné zaobchádzanie ako ich podkladovým aktívam v rámci rôznych regulovaných finančných sektorov.

(18)  Na ochranu finančnej stability, zabezpečenie dôvery investorov a podpory likvidity je dôležitý riadny a účinný dohľad nad trhmi s SBBS. Na tento účel by orgán ESMA mal byť informovaný o emitovaní SBBS a mal by od SPE dostať všetky relevantné informácie potrebné na vykonávanie svojich úloh dohľadu. Dohľad nad dodržiavaním súladu s týmto nariadením by sa mal vykonávať najmä s cieľom zabezpečiť ochranu investorov a v prípade potreby pri aspektoch, ktoré môžu súvisieť s emitovaním a držbou SBBS regulovanými finančnými subjektmi.

(19)  Príslušné vnútroštátne orgány subjektov zapojených do zostavovania SBBS alebo do trhov s SBBS a orgán ESMA by mali úzko koordinovať svoj dohľad a zabezpečiť, aby boli ich rozhodnutia jednotné. ▌

(20)  Vzhľadom na to, že SBBS sú nové produkty, ktorých účinky na trhy s podkladovými štátnymi dlhovými cennými papiermi nie sú známe, je vhodné, aby Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) a príslušné vnútroštátne a určené orgány pre makroprudenciálne nástroje vykonávali dohľad nad trhom s SBBS. Na tento účel by mal ESRB využívať právomoci, ktoré mu boli zverené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010(10), a v prípade potreby vydávať varovania a predkladať príslušným orgánom návrhy na nápravné opatrenia.

(21)  Je vhodné poveriť orgán ESMA ako orgán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami, pokiaľ ide o trhy s cennými papiermi, vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov týkajúcich sa druhov investícií, ktoré SPE môžu vykonávať s výnosmi z platieb menovitej hodnoty alebo úroku z podkladového portfólia SBBS, informácií, ktoré má SPE poskytovať na účel oznamovania a certifikácie emitovania emisií SBBS orgánu ESMA, informácií, ktoré majú byť poskytnuté pred prevodom SBBS, povinností týkajúcich sa spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať uvedené predpisy v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(22)  Komisii by sa mala udeliť aj právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 so zreteľom na požiadavky na oznámenie vzťahujúce sa na SPE pred emitovaním emisie SBBS.

(23)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by mali byť Komisii priznané vykonávacie právomoci, aby rozhodla, či by štátne dlhopisy členského štátu mali byť odstránené z podkladového portfólia SBBS alebo doň zahrnuté, a či by sa mala zmeniť veľkosť nadriadenej tranže budúcich emisií SBBS, ktoré sa majú emitovať. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(11).

(24)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to konkrétne stanovenie rámca pre SBBS, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, vzhľadom na to, že vznik trhu s SBBS závisí od odstránenia prekážok vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov Únie a že rovnaké podmienky na vnútornom trhu pre všetkých inštitucionálnych investorov a subjekty zapojené do prevádzkovania SBBS je možné dosiahnuť len na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje všeobecný rámec pre cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi („SBBS“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na pôvodných kupujúcich, účelovo vytvorené subjekty, investorov a akýkoľvek iný subjekt zapojený do emitovania alebo držby SBBS.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „príslušný orgán“ je verejný orgán alebo orgán oficiálne uznaný vnútroštátnym právom, ktorý je splnomocnený vnútroštátnym právom alebo právom Únie vykonávať úlohy stanovené v tomto nariadení;

2.  „štátny dlhopis“ je každý dlhový nástroj vydaný ústrednou štátnou správou členského štátu, ktorý je denominovaný a financovaný v domácej mene tohto členského štátu a má pôvodnú splatnosť jeden rok alebo viac;

3.  „cenný papier zabezpečený štátnymi dlhopismi“ alebo „SBBS“ je finančný nástroj denominovaný v eurách, ktorého kreditné riziko je spojené s expozíciami voči portfóliu štátnych dlhopisov a ktorý je v súlade s týmto nariadením;

4.  „účelovo vytvorený subjekt“ alebo „SPE“ je právnická osoba iná ako pôvodný kupujúci, ktorá emituje SBBS a vykonáva činnosti v súvislosti s podkladovým portfóliom štátnych dlhopisov v súlade s článkami 7 a 8 tohto nariadenia;

5.  „pôvodný kupujúci“ je právnická osoba, ktorá kupuje štátne dlhopisy na vlastný účet a následne prevádza uvedené dlhopisy na SPE na účel emitovania SBBS;

6.  „investor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v držbe SBBS;

7.  „tranža“ je zmluvne stanovený segment kreditného rizika spojený s podkladovým portfóliom štátnych dlhopisov SBBS a ktorý znáša riziko väčšej alebo menšej kreditnej straty, než je pozícia takej istej hodnoty v inom segmente tohto kreditného rizika;

8.  „nadriadená tranža“ je tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty po tom, ako ich zniesli všetky podriadené tranže tejto emisie SBBS;

9.  „podriadená tranža“ je každá tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty pred nadriadenou tranžou;

10.  „podriadená (junior) tranža“ je tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty pred všetkými ostatnými tranžami.

Kapitola 2

Zloženie, splatnosť a štruktúra SBBS

Článok 4

Zloženie podkladového portfólia

1.  Podkladové portfólio emisie SBBS sa skladá len:

a)  zo štátnych dlhopisov členských štátov, ktorých menou je euro;

b)  z výnosov z odkupu uvedených štátnych dlhopisov.

2.  Váha štátnych dlhopisov každého členského štátu v podkladovom portfóliu SBBS („východisková váha“) sa rovná pomernej váhe príspevku príslušného členského štátu do Európskej centrálnej banky (ECB) v súlade s kľúčom upisovania splateného základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ako je stanovené v článku 29 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

SPE sa však môžu odkloniť od nominálnej hodnoty štátnych dlhopisov každého členského štátu, ktorá je daná uplatnením východiskovej váhy, maximálne o desať percent.

3.  Po certifikácii prvého SBBS začne ESMA bez zbytočného odkladu monitorovať a priebežne posudzovať, či existuje niektorá z týchto situácií:

a)  počas uplynulých dvanástich mesiacov („referenčné obdobie“) členský štát vydal menej ako polovicu objemu štátnych dlhopisov vyplývajúceho z jeho pomernej váhy stanovenej v súlade s odsekom 2 vynásobenej súhrnným množstvom SBBS emitovaných počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich referenčnému obdobiu;

aa)   emisia SBBS má značný negatívny vplyv na likviditu trhu so štátnymi dlhopismi členského štátu, ktoré sú súčasťou podkladového portfólia;

b)  počas uplynulých dvanástich mesiacov členský štát financoval aspoň polovicu svojich ročných požiadaviek na financovanie prostredníctvom oficiálnej finančnej pomoci na podporu implementácie programu makroekonomických úprav, ako je uvedené v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013(12), alebo tento členský štát už z nejakého dôvodu nemá prístup na trh.

Na účely prvého pododseku písmena aa) sa na určenie „trhovej likvidity“ zohľadní – ako minimálne kritérium – šírka a hĺbka trhu v predchádzajúcich troch mesiacoch preukázaná nízkymi rozpätiami medzi nákupnou a predajnou cenou, vysokým objemom obchodovania a veľkým počtom rôznych účastníkov trhu.

Na účely prvého pododseku písmena aa) Komisia do ... [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijme v súlade s článkom 24a delegovaný akt s cieľom poskytnúť na účely tohto nariadenia jasnú definíciu a metódu výpočtu „trhovej likvidity“.

Na účely prvého pododseku písmena b) Komisia do ... [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijme v súlade s článkom 24a delegovaný akt s cieľom doplniť toto nariadenie určením kritérií, na základe ktorých ESMA posúdi, či členský štát už nemá prístup na trh.

3a.  ESMA priebežne monitoruje a posudzuje, či členský štát, ktorého štátne dlhopisy sú zahrnuté do podkladového portfólia SBBS, už nemá prístup na trh alebo či začal program makroekonomických úprav, či má emisia SBBS významný negatívny vplyv na likviditu trhu a či východiskové váhy členských štátov s obmedzenou dostupnosťou štátnych dlhopisov nebránia emisii nových SBBS, alebo či niektorá z týchto situácií prestala platiť.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že existuje situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. a) alebo aa), môže Komisiu požiadať o úpravu východiskových váh dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že existuje situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. b), môže Komisiu požiadať, aby buď vylúčila členský štát z podkladového portfólia SBBS, alebo upravila východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že prestala platiť situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. a) až b), môže Komisiu požiadať, aby opäť zaradila dlhopisy členského štátu do podkladového portfólia SBBS a upravila východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Komisia do 48 hodín od doručenia žiadosti uvedenej v druhom, treťom a štvrtom pododseku a na základe dôvodov a dôkazov, ktoré poskytol ESMA, vykoná jeden z týchto krokov:

a)  prijme vykonávací akt, ktorým sa buď vylúčia štátne dlhopisy členského štátu z podkladového portfólia SBBS, alebo upravia východiskové váhy príslušných členských štátov;

b)  prijme vykonávací akt, ktorým sa odmietne požadované vylúčenie alebo úprava východiskových váh príslušných členských štátov; alebo

c)  prijme vykonávací akt, ktorým sa opäť zaradia dlhopisy členského štátu do podkladového portfólia SBBS a vhodným spôsobom upravia východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

3b.  Vykonávací akt prijatý podľa odseku 3a tohto článku sa prijíma v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.

V prípade, keď je členský štát vylúčený z podkladového portfólia SBBS na základe vykonávacieho aktu podľa odseku 3a, východiskové váhy štátnych dlhopisov ostatných členských štátov sa určia tak, že sa vylúčia štátne dlhopisy členského štátu uvedeného v odseku 3a a uplatní sa metóda výpočtu uvedená v odseku 2. V prípade, keď sa uplatňuje vykonávací akt podľa odseku 3a a východiskové váhy sú upravené, východiskové váhy sa uplatňujú v súlade s vykonávacím aktom.

Vylúčenie alebo úprava sú platné na počiatočné obdobie jedného mesiaca. Komisia môže po konzultácii s orgánom ESMA prostredníctvom vykonávacieho aktu predlžovať vylúčenie alebo úpravu východiskových váh podľa tohto článku o dodatočné obdobia jedného mesiaca. Ak sa vylúčenie alebo úprava neobnovia do skončenia počiatočného obdobia alebo do skončenia akéhokoľvek následného predĺženia, ich platnosť sa automaticky skončí.

3c.  ECB je včas informovaná o každom rozhodnutí prijatom podľa odsekov 3a a 3b.

Článok 5

Splatnosť podkladových aktív

1.  Tranže SBBS, ktoré sú súčasťou rovnakej emisie, majú jeden pôvodný dátum splatnosti. Tento dátum splatnosti je rovnaký alebo maximálne o jeden deň dlhší ako zostatková splatnosť štátneho dlhopisu s najdlhšou zostatkovou splatnosťou v rámci podkladového portfólia.

2.  Zostatková splatnosť žiadneho štátneho dlhopisu v podkladovom portfóliu SBBS nesmie byť kratšia o viac ako šesť mesiacov než zostatková splatnosť štátneho dlhopisu s najdlhšou zostatkovou splatnosťou v danom portfóliu.

Článok 6

Štruktúra tranží, platba a straty

1.  Emisia SBBS je zložená z jednej nadriadenej tranže a jednej alebo viac podriadených tranží. Nesplatená nominálna hodnota nadriadenej tranže predstavuje sedemdesiat percent nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS. Počet a nesplatené nominálne hodnoty podriadených tranží určuje SPE na základe obmedzenia, podľa ktorého nominálna hodnota podriadenej (junior) tranže dosahuje aspoň päť percent nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS.

2.  Ak nepriaznivý vývoj závažne naruší fungovanie trhov so štátnymi cennými papiermi v členskom štáte alebo Únii, a ak toto narušenie potvrdí Komisia v súlade s odsekom 4, SPE znížia nesplatenú nominálnu hodnotu nadriadenej tranže na šesťdesiat percent v prípade každej emisie SBBS emitovanej po uvedenom potvrdení.

Ak Komisia v súlade s odsekom 4 potvrdila, že toto narušenie prestalo existovať, na všetky emisie SBBS vydané po tomto potvrdení sa bude uplatňovať odsek 1.

3.  Orgán ESMA monitoruje a posudzuje, či situácia uvedená v odseku 2 existuje alebo prestala existovať, a informuje o tom Komisiu.

4.  Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom stanoví, že narušenie uvedené v odseku 2 existuje alebo prestalo existovať. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.

5.  Platby v rámci SBBS závisia od platieb v rámci podkladového portfólia štátnych dlhopisov.

6.  Rozdelenie strát a poradie platieb sa určuje podľa tranže emisie SBBS a je pevné počas celého životného cyklu emisie SBBS.

Straty sa účtujú a prideľujú tak, ako vznikajú.

Článok 7

Emitovanie SBBS a povinnosti SPE

1.  SPE dodržiavajú všetky nasledujúce požiadavky:

a)  sú usadené v Únii;

b)  ich činnosti sú obmedzené na emitovanie a obsluhu emisií SBBS a riadenie podkladového portfólia týchto emisií SBBS v súlade s článkami 4, 5, 6 a 8;

c)  SPE sú výhradne zodpovedné za poskytovanie služieb a činností uvedených v písmene b).

2.  SPE majú úplné vlastnícke právo na podkladové portfólio emisie SBBS.

Podkladové portfólio emisie SBBS tvorí záložnú dohodu o finančnej záruke podľa vymedzenia v článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES(13), ktorou sa zabezpečujú finančné záväzky SPE voči investorom v príslušnej emisii SBBS.

Držbou SBBS z konkrétnej emisie SBBS nevznikajú žiadne práva ani nároky na aktíva príslušného SPE, ktorý vydal túto emisiu SBBS, ktoré prekračujú rámec podkladového portfólia príslušnej emisie a príjmov generovaných z účasti na uvedenom SBBS.

Žiadne zníženie hodnoty alebo výnosov podkladového portfólia štátnych dlhopisov nespôsobuje vznik nároku na plnenie od investorov.

3.  SPE vedie záznamy a účtuje tak, že:

a)  oddeľuje svoje vlastné aktíva a finančné zdroje od aktív a zdrojov podkladového portfólia emisie SBBS a súvisiacich výnosov;

b)  oddeľuje podkladové portfóliá a výnosy z rôznych emisií SBBS;

c)  oddeľuje pozície v držbe rôznych investorov alebo sprostredkovateľov;

d)  overuje, či sa vždy počet SBBS v jednej emisii rovná súčtu SBBS v držbe všetkých investorov alebo sprostredkovateľov v tejto emisii;

e)  overuje, či sa nesplatená nominálna hodnota SBBS jednej emisie rovná nesplatenej nominálnej hodnote podkladového portfólia štátnych dlhopisov tejto emisie.

4.  SPE držia štátne dlhopisy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) v úschove, ako je povolené v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(14) a oddiele A bode 2 prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014(15), len v centrálnych bankách, centrálnych depozitároch cenných papierov, povolených úverových inštitúciách alebo povolených investičných spoločnostiach.

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na držbu štátnych dlhopisov účelovo vytvorenými subjektmi vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie ako na ktorúkoľvek inú držbu toho istého štátneho dlhopisu alebo iných štátnych dlhopisov emitovaných s rovnakými podmienkami.

Článok 8

Investičná politika

1.  SPE investuje platby istiny alebo úroku zo štátnych dlhopisov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), ktoré sú splatné pred platbami istiny alebo úroku v rámci SBBS len v hotovosti alebo do peňažných ekvivalentov denominovaných v eurách, ktoré sú oprávnené na likvidáciu do jedného dňa s minimálnym nepriaznivým vplyvom na cenu. denominovaných v eurách, ktoré sú oprávnené na likvidáciu v rámci jedného dňa s minimálnym nepriaznivým vplyvom na cenu.

SPE má v úschove, ako je povolené v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a oddiele A bode 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, platby uvedené v prvom pododseku len v centrálnych bankách, centrálnych depozitároch cenných papierov, povolených úverových inštitúciách alebo povolených investičných spoločnostiach.

2.  SPE nemení podkladové portfólio SBBS do splatnosti tohto SBBS.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom budú podrobnejšie stanovené finančné nástroje, ktoré sa môžu považovať za vysokolikvidné s minimálnym trhovým a kreditným rizikom, ako sa uvádza v odseku 1. Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola 3

Používanie označenia SBBS a požiadavky na oznamovanie, transparentnosť a informácie

Článok 9

Používanie označenia „cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi“

Označenie „cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi“ alebo „SBBS“ sa používa len pre finančné produkty, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)  finančný produkt je na priebežnom základe v súlade s článkami 4, 5 a 6;

aa)  SPE na priebežnom základe spĺňa ustanovenia článkov 7 a 8;

b)  orgán ESMA vydal certifikát, že finančný produkt v súlade s článkom 10 ods. 1 a finančný produkt bol zahrnutý do zoznamu, na ktorý sa odkazuje v článku 10 ods. 2.

Článok 10

Požiadavky na oznámenie o STS

1.  Najmenej jeden týždeň pred emitovaním emisie SBBS predloží SPE žiadosť o certifikáciu emisie SBBS tým, že oznámi orgánu ESMA prostredníctvom vzoru uvedeného v odseku 5 tohto článku to, že emisia SBBS spĺňa požiadavky článkov 4, 5 a 6. ESMA o tom bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán SPE.

1a.  Oznámenie uvedené v prvom odseku tohto článku obsahuje vysvetlenie, v ktorom SPE uvedie, ako splnil jednotlivé požiadavky stanovené v článkoch 4, 5, 6, 7 a 8.

1b.  ESMA certifikuje emisiu SBBS len vtedy, keď je presvedčený, že žiadajúci SPE a emisia SBBS spĺňajú všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. ESMA bez zbytočného odkladu informuje žiadajúci SPE o tom, či bola certifikácia udelená alebo odmietnutá.

2.  ESMA vedie na svojom oficiálnom webovom sídle zoznam všetkých emisií SBBS, ktoré ESMA certifikoval. ESMA aktualizuje uvedený zoznam okamžite a odstráni každú emisiu SBBS, ktorá sa už nepovažuje za emisiu SBBS na základe rozhodnutia orgánu ESMA v súlade s článkom 15.

3.  ▌ESMA vždy bezodkladne uvedie v zozname uvedenom v odseku 2 tohto článku, že uložil vo vzťahu k danému SBBS správne sankcie uvedené v článku 16, voči ktorým už neexistuje právo odvolania.

3a.  Orgán ESMA zruší certifikáciu pre emisiu SBBS, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)  SPE sa certifikácie výslovne zriekne alebo ju nevyužije do šiestich mesiacov od udelenia certifikácie;

b)  SPE získal certifikáciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;

c)  emisia SBBS už nespĺňa podmienky, za ktorých bola certifikovaná.

Zrušenie certifikácie má okamžitý účinok v celej Únii.

4.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia informácie uvedené v odseku 1.

ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do ...[6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.  ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vytvoriť vzory, ktoré sa budú používať na poskytovanie informácií uvedených v odseku 1.

ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Požiadavky na transparentnosť

1.  SPE bez zbytočného odkladu poskytuje investorom a orgánu ESMA tieto informácie:

a)  informácie o podkladovom portfóliu, ktoré sú potrebné na posúdenie toho, či je finančný produkt v súlade s článkami 4, 5 a 6;

b)  podrobný opis poradia platieb tranží emisie SBBS;

c)  ak nebol vypracovaný prospekt v prípadoch stanovených v článku 1 ods. 4, článku 1 ods. 5 alebo článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(16), prehľad hlavných vlastností SBBS, v relevantných prípadoch vrátane podrobných údajov o charakteristických znakoch expozície, peňažných tokoch a hierarchizácii strát;

d)  oznámenie uvedené v článku 10 ods. 1 a certifikáciu uvedenú v článku 10 ods. 1b.

Informácie uvedené v písmene a) tohto odseku sa sprístupnia najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti platby úrokov SBBS.

2.  SPE sprístupňuje informácie uvedené v odseku 1 na webovom sídle, ktoré:

a)  má dobre fungujúci systém kontroly kvality údajov;

b)  podlieha príslušným normám riadenia a prevádzkuje a udržiava ho organizačná štruktúra, ktorá zaisťuje kontinuitu a riadne fungovanie webového sídla;

c)  podlieha systémom, kontrolám a postupom, ktorými sa identifikujú všetky relevantné zdroje operačného rizika;

d)  zahŕňa systémy, ktorými sa zabezpečuje ochrana a integrita získaných informácií a ich okamžité zaznamenávanie;

e)  umožňuje uchovávať záznamy o informáciách počas najmenej piatich rokov po dátume splatnosti každej emisie SBBS.

Informácie uvedené v odseku 1 a miesto, na ktorom sa informácie sprístupňujú, SPE uvedie v dokumentácii týkajúcej sa SBBS, ktorú poskytuje investorom.

Článok 12

Požiadavky na informácie

1.  Pred prevedením SBBS postupca poskytne nadobúdateľovi všetky tieto informácie:

a)  postup prideľovania výnosov z podkladového portfólia štátnych dlhopisov do rôznych tranží emisie SBBS vrátane prípadu po neuhradení alebo pri očakávanom neuhradení z podkladových aktív;

b)  ako sa hlasovacie práva v ponuke na výmenu po neuhradení alebo pri očakávanom neuhradení z akýchkoľvek štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu prideľujú investorom a ako sa prideľujú straty z nesplatenia dlhu jednotlivým tranžiam emisie SBBS.

2.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia informácie uvedené v odseku 1.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola 4

Dohľad nad produktmi

Článok 13

Dohľad vykonávaný orgánom ESMA

1.  ESMA je príslušným orgánom na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním súladu SPE s týmto nariadením.

2.  ESMA má ▌právomoci v oblasti dohľadu, ako aj vyšetrovacie a sankčné právomoci na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

ESMA právomoc aspoň:

a)  požiadať o prístup ku všetkým dokumentom vo všetkých formách v rozsahu, v ktorom sa týkajú SBBS, a získať z nich kópiu alebo si ju urobiť;

b)  vyžadovať, aby SPE bezodkladne poskytol informácie;

c)  vyžadovať informácie od akejkoľvek osoby súvisiacej s činnosťami SPE;

d)  vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e)  prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby SPE naďalej dodržiaval súlad s týmto nariadením;

f)  vydať príkaz na zabezpečenie toho, aby SPE dodržiaval súlad s týmto nariadením a zdržal sa opakovania akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s týmto nariadením.

Článok 14

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA

1.  Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad subjektmi zostavujúcimi SBBS alebo inak zapojenými do trhu s SBBS a orgán ESMA úzko spolupracujú a vymieňajú si informácie na účel výkonu svojich povinností. Najmä úzko koordinujú svoj dohľad s cieľom identifikovať a odstrániť porušenia tohto nariadenia, rozvíjať a propagovať najlepšie postupy, uľahčovať spoluprácu, posilňovať jednotnosť výkladu a poskytovať posúdenia zahŕňajúce viaceré jurisdikcie v prípade akýchkoľvek rozporov.

S cieľom zjednodušiť uplatňovanie právomocí príslušných orgánov a zabezpečiť jednotné uplatňovanie a presadzovanie plnenia povinností stanovených v tomto nariadení orgán ESMA koná v rámci právomocí stanovených v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušný orgán, ktorý má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že SPE porušuje toto nariadenie, bezodkladne podrobným spôsobom informuje ESMA. ESMA prijme primerané opatrenia vrátane rozhodnutia uvedeného v článku 15.

3.  Ak SPE pokračuje v konaní spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, napriek opatreniam, ktoré prijal ESMA, ▌orgán ESMA môže prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane vydania zákazu pre SPE, aby uvádzal na trh na jeho území akékoľvek ďalšie SBBS, a prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 15.

Článok 15

Nesprávne používanie označenia SBBS

1.  Ak existujú dôvody domnievať sa, že SPE v rozpore s článkom 9 použil označenie „SBBS“, aby na trh uviedol produkt, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v uvedenom článku, ESMA sa riadi postupom stanoveným v odseku 2.

2.  V lehote 15 dní od zistenia možného porušenia uvedeného v odseku 1 ESMA rozhodne o tom, či bol porušený článok 9, a o tejto skutočnosti informuje iné relevantné príslušné orgány vrátane príslušných orgánov investorov, ak sú známe. ▌

Ak ESMA dospeje k záveru, že porušenie zo strany SPE sa týka nedodržania súladu s článkom 9 v dobrej viere, môže rozhodnúť, že SPE udelí obdobie maximálne jedného mesiaca na odstránenie identifikovaného porušenia, počnúc dňom, keď bol SPE informovaný orgánom ESMA o porušení. Počas uvedeného obdobia sa SBBS uvedený v zozname vedenom orgánom ESMA podľa článku 10 ods. 2 naďalej považuje za SBBS a ponecháva sa v uvedenom zozname.

3.  ESMA vypracuje regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovia povinnosti týkajúce sa spolupráce, a informácie, ktoré sa majú vymieňať podľa odseku 1 a 2.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 16

Nápravné opatrenia a správne sankcie

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanovovať trestné sankcie podľa článku 17, ESMA ukladá SPE alebo fyzickej osobe spravujúcej SPE primerané nápravné opatrenia vrátane rozhodnutia uvedeného v článku 15 a primerané správne sankcie stanovené v odseku 3, ak SPE:

a)  nedodržali súlad s povinnosťami stanovenými v článkoch 7 a 8;

b)  nesplnili požiadavky článku 9 vrátane prípadu, keď neinformovali orgán ESMA v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo predložili zavádzajúce oznámenie;

c)  nedodržali požiadavky na transparentnosť uvedené v článku 11.

2.  Správne sankcie uvedené v odseku 1 sú aspoň tieto:

a)  verejné vyhlásenie s uvedením totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa dopustila porušenia, a povahy porušenia;

b)  príkaz, ktorým sa požaduje, aby fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila porušenia, upustila od tohto konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)  dočasný zákaz zakazujúci ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu SPE alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe uznanej za zodpovednú za porušenie vykonávať riadiace funkcie v SPE;

d)  v prípade porušenia uvedeného v odseku 1 písm. b) dočasný zákaz pre SPE predkladať oznámenie uvedené v článku 10 ods. 1;

e)  administratívna peňažná sankcia do maximálnej výšky 5 000 000 EUR alebo v členskom štáte, ktorého menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] alebo maximálne 10 % celkového čistého ročného obratu SPE, ktorý je uvedený v najnovšej dostupnej účtovnej závierke schválenej riadiacim orgánom SPE;

f)  administratívna peňažná sankcia do maximálnej výšku dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia, ak takéto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmene e).

3.  ESMA pri určovaní druhu a úrovne správnych sankcií zohľadňuje rozsah, v ktorom bolo porušenie úmyselné alebo vyplývalo z nedbanlivosti, a všetky ostatné relevantné okolnosti, v prípade potreby vrátane:

a)  významnosti, závažnosti a trvania porušenia;

b)  miery zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

c)  finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

d)  významnosť ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým sa vyhla, ak možno určiť tieto zisky alebo straty;

e)  strát tretích strán spôsobených porušením;

f)  úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;

g)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

4.  ESMA zabezpečuje, aby bolo každé rozhodnutie o uložení nápravných opatrení alebo správnych sankcií náležite odôvodnené a aby sa naň vzťahovalo právo na odvolanie.

Článok 17

Interakcia s trestnými sankciami

Členské štáty, ktoré stanovili trestné sankcie za porušenie uvedené v článku 16 ods. 1, umožnia orgánu ESMA spolupracovať so súdnymi orgánmi, orgánmi prokuratúry alebo trestnoprávnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie a získať od relevantných orgánov a poskytnúť im konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo konaní začatých v prípade porušení uvedených v článku 16 ods. 1.

Článok 18

Uverejňovanie správnych sankcií

1.  ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle každé rozhodnutie o uložení správnej sankcie, voči ktorému už nie je právo odvolať sa, a ktoré je uložené za porušenie uvedené v článku 16 ods. 1 bez zbytočného odkladu a po tom, ako bola informovaná dotknutá osoba.

Uverejnenie uvedené v pododseku 1 zahŕňa informácie o druhu a povahe porušenia, totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bola správna sankcia uložená.

2.  ESMA uverejňuje správnu sankciu anonymne ▌za všetkých týchto okolností:

a)  ak je uložená správna sankcia fyzickej osobe a na základe predbežného posúdenia sa uverejnenie osobných údajov považuje za neprimerané;

b)  ak by sa uverejnením ohrozila stabilita finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu;

c)  ak by uverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu SPE alebo dotknutým fyzickým osobám.

Prípadne, ak je pravdepodobné, že okolnosti uvedené v prvom pododseku pominú v primeranej lehote, uverejnenie podľa odseku 1 môže byť o túto lehotu odložené.

3.  ESMA zabezpečí, aby informácie uverejnené podľa odsekov 1 alebo 2 zostali na jeho úradnom webovom sídle počas piatich rokov. Osobné údaje sa uchovajú na oficiálnom webovom sídle orgánu ESMA len počas nevyhnutného obdobia.

Článok 18a

Poplatky za dohľad

1.  Orgán ESMA účtuje účelovo vytvoreným subjektom poplatky v súlade s týmto nariadením a v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 2 tohto článku. Tieto poplatky sú úmerné obratu dotknutého SPE a v plnej miere pokrývajú nutné výdavky orgánu ESMA týkajúce sa udeľovania licencií SBBS a dohľadu nad SPE.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie ďalším spresnením druhu poplatkov, záležitostí, za ktoré sa poplatky platia, výšky poplatkov a spôsobu ich úhrady.

Článok 19

Makroprudenciálny dohľad nad trhom s SBBS

V rámci obmedzení svojho mandátu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 je ESRB zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad trhom s SBBS v Únii a koná v súlade s právomocami stanovenými v uvedenom nariadení. Ak ESRB zistí, že trhy s SBBS predstavujú vážne riziko pre riadne fungovanie trhov so štátnymi dlhovými cennými papiermi tých členských štátov, ktorých menou je euro, využije podľa potreby právomoci podľa článkov 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

Kapitola 4

Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia

Článok 21

Zmena smernice 2009/65/ES

V smernici 2009/65/ES sa vkladá tento článok 54a:"

„Článok 54a

1.  Ak členské štáty uplatnia odchýlku uvedenú v článku 54 alebo udelia výnimku podľa článku 56 ods. 3, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP:

   a) uplatnia rovnakú odchýlku alebo udelia rovnakú výnimku pre PKIPCP, aby investovali v súlade so zásadou rozloženia rizika až 100 % svojich aktív do SBBS v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS], ak uvedené príslušné orgány predpokladajú, že podielnici v PKIPCP majú zabezpečenú rovnakú ochranu ako podielnici v PKIPCP v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku 52;
   b) upustia od uplatňovania článku 56 ods. 1 a 2.

2.  Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty prijmú, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s odsekom 1.“.

"

Článok 22

Zmena smernice 2009/138/ES

V článku 104 smernice 2009/138/ES sa dopĺňa tento odsek 8:"

„8. Na účely výpočtu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť sa s expozíciami voči cenným papierom zabezpečeným štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] zaobchádza ako s expozíciami voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám členských štátov denominovaným a financovaným v ich domácej mene.

Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty príjmu, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s prvým pododsekom.“.

"

Článok 23

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1.  V článku 268 sa dopĺňa tento odsek 5:"

„5. Odchylne od prvého odseku sa môže s nadriadenou tranžou cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 8 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] vždy zaobchádzať v súlade s prvým odsekom tohto článku.“;

"

2.  V článku 325 sa dopĺňa tento odsek 4:"

„4. Na účely tejto hlavy inštitúcie zaobchádzajú s expozíciami vo forme nadriadenej tranže cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 8 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] ako s expozíciami voči ústrednej vláde členského štátu.“;

"

3.  V článku 390 ods. 7 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Prvý pododsek sa uplatňuje na expozície voči cenným papierom zabezpečeným štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS].“.

"

Článok 24

Zmeny v smernici (EÚ) 2016/2341

V smernici (EÚ) 2016/2341 sa vkladá tento článok 18a:"

„Článok 18a

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi

1.  Vo svojich vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa oceňovania aktív IZDZ, výpočtu vlastných zdrojov IZDZ a výpočtu miery platobnej schopnosti IZDZ členské štáty zaobchádzajú s cennými papiermi zabezpečenými štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [treba vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] rovnakým spôsobom ako s nástrojmi štátneho dlhu krajín eurozóny.

2.  Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty prijmú, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s odsekom 1.“.

"

Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3 treťom a štvrtom pododseku a článku 18a ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku článku 4 ods. 3 treťom a štvrtom pododseku a v článku 18a ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku článku 4 ods. 3 tretieho a štvrtého pododseku alebo článku 18a ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 25

Doložka o hodnotení

Najskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia a keď bude k dispozícii dostatok údajov, Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia, v ktorom posúdi, či sa dosiahli jeho ciele týkajúce sa odstránenia neprimeraných regulačných prekážok pre vznik SBBS.

Článok 26

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere, zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES(17). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 113.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(3) Ú. v. EÚ C , , s. .
(4) Ú. v. EÚ C , , s. .
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (CRR) (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).
(17) Rozhodnutie Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre cenné papiere (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45).


Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I
PDF 134kWORD 56k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
P8_TA(2019)0374A8-0013/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0646),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0409/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. apríla 2018(1) a zo 7. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(3) a z 12. decembra 2018(4),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0013/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov

P8_TC1-COD(2017)0230


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/2175.)

(1) Ú. v. EÚ C 255, 20.7.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 37, 30.1.2019, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.
(4) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 58.


Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I
PDF 130kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))
P8_TA(2019)0375A8-0011/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0538),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0317/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. marca 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0011/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

P8_TC1-COD(2017)0232


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/2176.)

(1) Ú. v. EÚ C 120, 6.4.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.


Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I
PDF 131kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
P8_TA(2019)0376A8-0012/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0537),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0318/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. mája 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0012/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

P8_TC1-COD(2017)0231


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/2177.)

(1) Ú. v. EÚ C 251,18.7.2012, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.


Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I
PDF 131kWORD 58k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))
P8_TA(2019)0377A8-0295/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0791),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0452/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0295/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ

P8_TC1-COD(2017)0358


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/2034.)

(1) Ú. v. EÚ C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 35.


Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I
PDF 129kWORD 59k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))
P8_TA(2019)0378A8-0296/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0790),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0453/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0296/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014

P8_TC1-COD(2017)0359


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/2033.)

(1) Ú. v. EÚ C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 35.


Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I
PDF 135kWORD 46k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0797),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0006/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 5. júla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne vecí ako aj stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0355/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

P8_TC1-COD(2017)0355


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1152.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

V súlade s článkom 23 smernice Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice po ôsmich rokoch od nadobudnutia účinnosti s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny. Komisia sa vo svojej správe zaväzuje venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu článkov 1 a 14 zo strany členských štátov. Komisia takisto overí súlad s článkom 14 pri posudzovaní toho, či členské štáty plne a správne transponovali smernicu do svojich vnútroštátnych právnych systémov.

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 387, 25.10.2018, s. 53.


Európsky orgán práce ***I
PDF 136kWORD 2704k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
P8_TA(2019)0380A8-0391/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0131),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 46, článok 48, článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0118/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články 46 a 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, v ktorom tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0391/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L v čísle nasledujúcom po čísle obsahujúcom uverejnený konečný legislatívny akt;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344

P8_TC1-COD(2018)0064


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1149.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že postup výberu miesta sídla Európskeho orgánu práce ešte nebol uzavretý v čase prijatia nariadenia o jeho zriadení.

Tieto tri inštitúcie, pripomínajúc si záväzok lojálnej a transparentnej spolupráce a odvolávajúc sa na zmluvy, uznávajú hodnotu výmeny informácií už od počiatočných fáz postupu výberu miesta sídla Európskeho orgánu práce.

Takáto včasná výmena informácií by uľahčila uvedeným trom inštitúciám uplatniť svoje práva podľa zmlúv prostredníctvom zodpovedajúcich postupov.

Európsky parlament a Rada berú na vedomie zámer Komisie prijať všetky vhodné opatrenia na to, aby sa v nariadení o zriadení Európskeho orgánu práce ustanovilo miesto sídla Európskeho orgánu práce a aby sa zabezpečilo, že tento orgán bude fungovať samostatne v súlade s uvedeným nariadením.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 16.


Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I
PDF 133kWORD 56k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
P8_TA(2019)0381A8-0381/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0134),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0117/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. júla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0381/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

P8_TC1-COD(2016)0074


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1241.)

(1) Ú. v. EÚ C 389, 21.10.2016, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 82.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 16. januára 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0003).


Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I
PDF 130kWORD 57k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
P8_TA(2019)0382A8-0094/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0114),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0099/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. januára 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0094/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík

P8_TC1-COD(2017)0048


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/2152.)

(1) Ú. v. EÚ C 77, 1.3.2018, s. 2.


Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I
PDF 347kWORD 104k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0338),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 106a, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0214/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 8/2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0179/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

P8_TC1-COD(2018)0170


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 325, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(4) a nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939(5) Únia výrazne posilnila ustanovenia harmonizovaného právneho rámca, pokiaľ ide o dostupné prostriedky na ochranu svojich finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra bude mať je hlavnou prioritou v oblasti trestnej justície a politiky boja proti podvodom a v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371. [PN 1]

(2)  S cieľom chrániť finančné záujmy Únie Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad OLAF v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach. [PN 2]

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(6) by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť a zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi, čo znamená uplatňovanie zásad úzkej spolupráce, výmeny informácií, komplementárnosti a predchádzania duplicite. [PN 3]

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu.

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre podozrivú trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií. [PN 4]

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by preto v príslušných prípadoch oznamovať trestnú činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho začatím alebo počas neho.

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie promptne a s využitím prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad podať správu Európskej prokuratúre, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

(8)  Vzhľadom na expertízu úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené.

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých osobitných podmienok po konzultácii s Európskou prokuratúrou. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky žiadosti vyhovie, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou. [PN 6]

(11)  Úrad by mal aktívne podporovať Európsku prokuratúru v jej vyšetrovaniach. V tejto súvislosti Európska prokuratúra môže požiadať úrad o podporu alebo doplnenie svojich vyšetrovaní trestných činov prostredníctvom výkonu právomocí podľa tohto nariadenia. V týchto prípadoch by úrad mal vykonávať tieto operácie v medziach svojich právomocí a v medziach rámca stanoveného týmto nariadením.

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie, spolupráce a transparentnosti. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov, aby sa zaručila doplnkovosťna predchádzanie predchádzalo sa duplicite. Na tento účel by úrad aj Európska prokuratúra mali využiť funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií. [PN 7]

(13)  V správe Komisie o hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013(7), ktorá bola prijatá 2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že zmeny právneho rámca z roku 2013 priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu s partnermi a práva dotknutých osôb. Zároveň sa však v uvedenom hodnotení poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť vyšetrovaní.

(14)  Najjednoznačnejšie zistenia hodnotenia Komisie treba zohľadniť zmenou nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Ide o podstatné zmeny potrebné z krátkodobého hľadiska na posilnenie rámca pre vyšetrovania úradu s cieľom zachovať silné postavenie a plnú funkčnosť úradu, ktorý svojimi administratívnymi vyšetrovaniami dopĺňa trestnoprávny prístup Európskej prokuratúry. Tieto zmeny však nemenia mandát ani právomoci úradu. Týkajú sa najmä oblastí, v ktorých v súčasnosti nejasnosť nariadenia brzdí účinné vedenie vyšetrovaní úradu, najmä pokiaľ ide o kontroly na mieste, možnosť prístupu k informáciám o bankových účtoch alebo prípustnosť správ z vyšetrovania, ktoré vypracoval úrad, ako dôkazov. Komisia by mala predložiť nový, komplexný návrh najneskôr dva roky po hodnotení Európskej prokuratúry aj úradu, ako aj ich spolupráce. [PN 8]

(15)  Tieto zmeny neovplyvňujú procesné záruky uplatniteľné v rámci vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(8), ako aj v Charte základných práv Európskej únie. Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby svoje vyšetrovania viedol objektívne, nestranne a dôverne, aby zhromažďoval dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie činnosti na základe písomného oprávnenia a po preskúmaní zákonnosti. Úrad musí zabezpečiť dodržiavanie práv osôb dotknutých jeho vyšetrovaním vrátane prezumpcie neviny a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté osoby majú počas vypočúvania okrem iného právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu, právo na potvrdenie záznamu vypočúvania a právo na používanie ktoréhokoľvek z úradných jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu pred vypracovaním záverov.

(16)  Úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste, vďaka ktorým má prístup do priestorov a k dokumentácii hospodárskych subjektov v rámci vyšetrovania podozrení z podvodov, korupcie alebo akýchkoľvek ďalších protiprávnych činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Vykonávajú sa v súlade s týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, ktoré v niektorých prípadoch podmieňujú uplatňovanie týchto právomocí podmienkami stanovenými vnútroštátnym právom. V hodnotení Komisie sa zistilo, že rozsah, v ktorom by sa malo vnútroštátne právo uplatňovať, nie je vždy bližšie určený, čo brzdí účinnosť vyšetrovacích činností úradu.

(17)  Je preto vhodné objasniť prípady, pri ktorých by sa v priebehu vyšetrovaní úradu malo uplatňovať vnútroštátne právo, ale bez toho, aby sa zmenili právomoci úradu alebo aby sa zmenil spôsob, akým nariadenie funguje vo vzťahu k členským štátom. Pri tomto objasnení sa zohľadňuje nedávny rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-48/16, Sigma Orionis SA/Európska komisia.

(18)  Vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste úradom v prípadoch, keď sa dotknutý hospodársky subjekt podriadi kontrole, by malo podliehať výlučne právu Únie. To by malo úradu umožniť vykonávať jeho vyšetrovacie právomoci účinne a súdržne vo všetkých členských štátoch s cieľom prispieť k vysokej úrovni ochrany finančných záujmov Únie v celej Únii, ako sa vyžaduje v článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu poskytnúť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

(20)  Do nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 by sa mala zaviesť povinnosť hospodárskych subjektov spolupracovať s úradom. Je to v súlade s ich povinnosťou podľa nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 umožniť prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, na vykonanie kontrol a inšpekcií na mieste a v súlade s povinnosťou stanovenou v článku 129(9) nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorej sa uvádza, že každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, spolupracujú v plnej miere pri ochrane finančných záujmov Únie, a to aj v súvislosti s vyšetrovaniami vykonávanými úradom.

(21)  Súčasťou tejto povinnosti spolupráce by mala byť možnosť úradu vyžadovať od hospodárskych subjektov, ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej veci alebo ktoré môžu disponovať relevantnými informáciami, aby tieto informácie poskytli. Pri vyhovení takýmto žiadostiam hospodárske subjekty nie sú povinné priznať, že sa dopustili protiprávnej činnosti, ale sú povinné odpovedať na faktické otázky a poskytnúť dokumenty aj v prípade, že tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo proti inému subjektu ako dôkaz protiprávnej činnosti.

(22)  Hospodárske subjekty by počas vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste mali mať možnosť používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať právo na pomoc osoby podľa svojho výberu vrátane externého právneho poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by však nemala predstavovať právnu podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal mať prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu hospodárskeho subjektu so svojím právnym poradcom. Úrad by mal akceptovať iba krátke, primerané oneskorenie spôsobené čakaním na konzultáciu s právnym poradcom pred začatím vykonávania kontroly. Každé takéto oneskorenie sa musí obmedziť len na nevyhnutné minimum.

(23)  Na zabezpečenie transparentnosti pri vykonávaní kontrol a inšpekcií na mieste by mal úrad hospodárskym subjektom poskytnúť primerané informácie o ich povinnosti spolupracovať a o dôsledkoch v prípade odmietnutia tejto povinnosti a o postupe kontroly vrátane uplatniteľných procesných záruk.

(24)  V rámci interných vyšetrovaní a v prípade potreby v rámci externých vyšetrovaní má úrad prístup ku všetkým príslušným informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Je potrebné objasniť, ako sa navrhuje v hodnotení Komisie, že tento prístup by sa mal umožniť bez ohľadu na nosič typ nosiča, na ktorom sa tieto informácie alebo údaje uchovávajú, s cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa technologický pokrok. [PN 9]

(25)  S cieľom vytvoriť súdržnejší rámec pre vyšetrovania úradu by sa pravidlá uplatniteľné na interné a externé vyšetrovania mali viac zosúladiť, aby sa zohľadnili určité nezrovnalosti identifikované v hodnotení Komisie v prípadoch, keď rozdielnosť pravidiel nie je odôvodnená. Malo by sa napríklad stanoviť, že správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania sa môžu zasielať dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. aby prijali vhodné opatrenia, tak, ako je to v prípade interných vyšetrovaní. Úrad by mal, pokiaľ mu to jeho mandát umožňuje, podporovať dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry pri opatreniach nadväzujúcich na jeho odporúčania. V záujme ďalšej spolupráce medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami by úrad mal v prípade potreby dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie informovať, ak sa rozhodne nezačať externé vyšetrovanie, napríklad v prípadoch, keď dané inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry boli zdrojom prvotných informácií.

(26)  Úrad by mal disponovať prostriedkami na sledovanie peňažných stôp s cieľom odhaliť typický modus operandi mnohých podvodných konaní. V súčasnosti úrad vo viacerých členských štátoch dokáže získať bankové informácie súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a s ich pomocou. Na zabezpečenie účinného prístupu v rámci celej Únie by sa v nariadení mala bližšie určiť povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov poskytnúť úradu informácie o bankových a platobných účtoch, ktorá by bola súčasťou ich všeobecnej povinnosti poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca by sa mala spravidla uskutočňovať prostredníctvom finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch. Vnútroštátne orgány by pri poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať v súlade s príslušnými ustanoveniami procesného práva stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch dotknutého členského štátu.

(26a)   Aby sa pozornosť venovala ochrane a dodržiavaniu procesných práv a záruk, úrad by mal vytvoriť vnútornú funkciu vo forme kontrolóra procesných záruk a poskytnúť mu primerané zdroje. Kontrolór procesných záruk by mal mať prístup k všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich úloh. [PN 10]

(26b)   Týmto nariadením by sa mal ustanoviť mechanizmus na podávanie sťažností úradu v spolupráci s kontrolórom procesných záruk s cieľom zabezpečiť dodržiavanie procesných práv a záruk vo všetkých činnostiach úradu. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by kontrolór mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých úradom v súlade s právom na dobrú správu. Mechanizmus by mal byť účinný a mal by zabezpečiť riadne vybavenie sťažností. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by úrad mal do svojej výročnej správy zahrnúť informácie o mechanizme na podávanie sťažností. Mala by zahŕňať najmä počet prijatých sťažností, typy porušení procesných práv a záruk, príslušné činnosti a podľa možnosti následné opatrenia prijaté úradom. [PN 11]

(27)  Včasné odovzdanie informácií zo strany úradu na účely prijatia ochranných opatrení je základným nástrojom ochrany finančných záujmov Únie. S cieľom zaistiť úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je potrebné, aby tieto inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mohli kedykoľvek uskutočniť konzultácie s úradom na účely rozhodnutia o primeraných ochranných opatreniach vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

(28)  Správy vypracované úradom v súčasnosti predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo súdnych konaniach rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. V hodnotení Komisie sa zistilo, že v niektorých členských štátoch toto pravidlo dostatočne nezabezpečuje účinnosť činností úradu. Na zvýšenie účinnosti a konzistentného využívania správ vypracovaných úradom by sa v nariadení mala stanoviť prípustnosť takýchto správ v súdnych konaniach netrestnoprávnej povahy na vnútroštátnych súdoch, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch. Pravidlo, ktoré stanovuje rovnocennosť týchto správ so správami národných administratívnych inšpektorov, by sa malo naďalej uplatňovať v prípade vnútroštátneho súdneho konania trestnoprávnej povahy. V nariadení by sa mala stanoviť aj prípustnosť správ vypracovaných úradom v správnych a súdnych konaniach na úrovni Únie.

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010(10) so zreteľom na ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(11) s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH. [PN 12]

(30)  Nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa zaviedli koordinačné útvary členských štátov pre boj proti podvodom s cieľom zabezpečovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií vrátane informácií operačného charakteru medzi úradom a členskými štátmi. V hodnotení sa dospelo k záveru, že pozitívne prispeli k práci úradu. Zároveň sa v ňom identifikovala potreba ďalšieho objasnenia ich úlohy s cieľom zabezpečiť, aby úrad dostával pomoc potrebnú na zaistenie účinnosti jeho vyšetrovaní, pričom organizácia a právomoci koordinačných útvarov pre boj proti podvodom budú naďalej vecou jednotlivým členským štátom. V tejto súvislosti by koordinačné útvary pre boj proti podvodom mali byť schopné poskytovať, získavať alebo koordinovať potrebnú pomoc pre úrad, aby ten mohol účinne vykonávať svoje úlohy, a to pred externým alebo interným vyšetrovaním, počas neho alebo po jeho skončení.

(31)  Povinnosť úradu poskytovať členským štátom pomoc s cieľom koordinovať ich činnosť na účely ochrany finančných záujmov Únie je kľúčovým prvkom jeho mandátu na podporu cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi. Mali by sa stanoviť podrobnejšie pravidlá s cieľom uľahčiť koordinačné činnosti úradu a v tejto súvislosti jeho spoluprácu s orgánmi členských štátov, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie právomocí, ktoré vykonáva úrad a ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou, najmä pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 515/97(12).

(32)  Okrem toho by úrad mal mať možnosť požiadať koordinačné útvary pre boj proti podvodom o pomoc v súvislosti s koordinačnými činnosťami a koordinačné útvary by takisto mali mať možnosť navzájom spolupracovať v záujme väčšieho posilnenia dostupných mechanizmov spolupráce v oblasti boja proti podvodom.

(32a)   Príslušné orgány členských štátov poskytnú úradu potrebnú pomoc, aby si mohol plniť svoje úlohy. Ak úrad vydá súdne odporúčania vnútroštátnym orgánom členského štátu činným v trestnom konaní a nevykonajú sa žiadne následné opatrenia, členský štát by mal úradu svoje rozhodnutie odôvodniť. Úrad by mal raz za rok vypracovať správu s cieľom poskytnúť prehľad o pomoci, ktorú poskytujú členské štáty, a o opatreniach prijatých v nadväznosti na súdne odporúčania. [PN 13]

(32b)   V záujme doplnenia procesných pravidiel týkajúcich sa vedenia vyšetrovaní uvedených v tomto nariadení by mal úrad stanoviť procesný poriadok pre vyšetrovania, ktorý by mali zamestnanci úradu dodržiavať. Na Komisiu by sa preto v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať právomoc prijímať akty týkajúce sa stanovenia takéhoto procesného poriadku bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť úradu pri vykonávaní jeho právomocí. Uvedené delegované akty by sa mali týkať najmä postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu; podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony; legitímnych práv dotknutých osôb; procesných záruk; ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom; ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám; vzťahov s Európskou prokuratúrou. Je osobitne dôležité, aby úrad počas prípravných prác uskutočnil vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PN 14]

(32c)   Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939 by Komisia mala posúdiť uplatňovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. [PN 15]

(33)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je posilnenie ochrany finančných záujmov Únie prispôsobením činnosti úradu zriadeniu Európskej prokuratúry a zvýšením účinnosti vyšetrovaní vykonávaných úradom, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, a tento cieľ možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie prijatím pravidiel, ktoré upravujú vzťahy medzi týmito dvoma úradmi Únie a zvyšujú účinnosť vyšetrovaní vykonávaných úradom v celej Únii, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zintenzívnenie boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

(34)  Týmto nariadením sa nemenia právomoci a povinnosti členských štátov prijímať opatrenia na boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

(35)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(13) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal svoje stanovisko …(14).

(36)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa mení takto:

-1.  V článku 1 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„1. Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej spoločne, keď si to vyžaduje kontext, len ako „Únia“), vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len „úrad“) vyšetrovacie právomoci zverené Komisii prostredníctvom:“ [PN 16]

"

-1a.  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Úrad v spolupráci s členskými štátmi aj medzi nimi presadzuje a koordinuje výmenu operačných skúsenosti a najlepších operačných postupov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a podporuje spoločné opatrenia zamerané proti podvodom prijímané členskými štátmi na dobrovoľnom základe.“ [PN 17]

"

-1b.   V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) nariadenie (EÚ) 2018/1725;“ [PN 18]

"

-1c.  V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:"

„da) nariadenie (EÚ) 2016/679.“ [PN 19]

"

-1d.  V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. V rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“) a bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činnostiam či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré znamenajú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje služobný poriadok (ďalej spoločne len „úradníci, ostatní zamestnanci, členovia inštitúcií alebo orgánov, riaditelia úradov alebo agentúr alebo zamestnanci“).“ [PN 20]

"

1.  V článku 1 sa vkladá tento odsek:"

„4a. Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(15). Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci, komplementárnosti, predchádzaniu duplicite a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre. [PN 21]

Spolupráca medzi úradom a Európskou prokuratúrou sa riadi článkami 12c až 12f.“

"

1a.  V článku 1 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Na účely uplatňovania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry uzavrieť s úradom administratívne dohody. Tieto administratívne dohody sa môžu týkať predovšetkým prenosu informácií, vedenia vyšetrovaní a opatrení prijatých v nadväznosti na vyšetrovania.“ [PN 22]

"

1b.   V článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:"

2. „nezrovnalosť“ znamená „nezrovnalosť“ vymedzenú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 vrátane porušení ovplyvňujúcich príjmy z dane z pridanej hodnoty;“ [PN 23]

"

1c.  V článku 2 sa bod 3 nahrádza takto:"

„3. „podvod, korupcia a akékoľvek iné protiprávne činnosti alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie“ majú význam, ktorý sa na tieto pojmy uplatňuje v príslušných aktoch Únie;“ [PN 24]

"

2.  V článku 2 sa bod 4 nahrádza takto:"

„4. „administratívne vyšetrovania“ (ďalej len „vyšetrovania“) sú všetky inšpekcie, kontroly alebo iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie protiprávneho charakteru vyšetrovaných činností; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci Európskej prokuratúry ani príslušných orgánov členských štátov začať trestné konanie.“

"

2a.  V článku 2 sa bod 5 nahrádza takto:"

„5. „dotknutá osoba“ je akákoľvek osoba alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činností alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom vyšetrovania zo strany úradu;“ [PN 25]

"

2b.  V článku 2 sa vkladá tento bod:"

„7a. „člen inštitúcie“ je člen Európskeho parlamentu, člen Európskej rady, zástupca členského štátu na ministerskej úrovni v Rade, člen Európskej komisie, člen Súdneho dvora Európskej únie, člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky alebo prípadne člen Dvora audítorov.“ [PN 26]

"

2c.  V článku 2 sa vkladá tento bod:"

„7b. „tie isté skutočnosti“ znamenajú, že podstatné skutočnosti sú identické, pričom podstatné skutočnosti sa chápu ako súbor konkrétnych okolností, ktoré sú navzájom neoddeliteľne prepojené a ktoré môžu ako celok predstavovať dôvody vyšetrovania trestného činu, ktoré je v kompetencii úradu alebo Európskej prokuratúry.“ [PN 27]

"

3.  Článok 3 sa nahrádza takto:"

„Článok 3

Externé vyšetrovania Kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a tretích krajinách [PN 28]

1.  V rozsahu vymedzenom v článku 1 a v článku 2 bodoch 1 a 3 úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými ostatnými platnými právnymi nástrojmi v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií. [PN 29]

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

3.  Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, a písomné informácie. [PN 30]

4.  Úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste po predložení písomného oprávnenia, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia a v článku 6 ods. 1 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96. Úrad informuje dotknutý hospodársky subjekt o postupe kontroly vrátane uplatniteľných procesných záruk a o jeho povinnosti spolupracovať.

5.  Pri výkone týchto právomocí úrad dodržiava procesné záruky stanovené týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96. Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky subjekt právo nevypovedať proti sebe a právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu. Pri poskytovaní výpovedí počas kontrol na mieste sa hospodárskemu subjektu umožní používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má sídlo. Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu nesmie brániť prístupu úradu do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať začatie kontroly.

6.  Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2. [PN 31]

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a, dokumentom a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, tieto zariadenia sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný. [PN 32]

7.  Ak sa dotknutý hospodársky subjekt podriadi kontrole a inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, článok 2 ods. 4 nariadenia (Euratom, ES) č. 2988/95 ani článok 6 ods. 1 tretí pododsek a článok 7 ods. 1 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 sa neuplatňujú, pokiaľ si tieto ustanovenia vyžadujú súlad s vnútroštátnym právom a pokiaľ môžu obmedziť prístup úradu k informáciám a dokumentácii len na prístup za podmienok, ktoré platia pre národných administratívnych inšpektorov.

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť kontrole alebo inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, dotknutý členský štát zamestnancom úradu poskytne potrebnú pomoc orgánov presadzovania práva, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pri poskytovaní pomoci v súlade s týmto odsekom alebo odsekom 6 príslušné vnútroštátne orgány konajú v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami uplatniteľnými na dotknutý príslušný vnútroštátny orgán. Ak si takáto pomoc podľa vnútroštátneho práva vyžaduje povolenie justičného orgánu, požiada sa o takéto povolenie.

7a.   Ak sa preukáže, že členský štát si neplní svoju povinnosť spolupracovať podľa odsekov 6 a 7, Únia má právo vymáhať sumu týkajúcu sa príslušnej kontroly alebo inšpekcie na mieste. [PN 33]

8.  V rámci svojej vyšetrovacej funkcie vykonáva úrad kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4. [PN 34]

10.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry.

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia prijatie primeraných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom, na ktorých sa úrad môže zúčastniť. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.“ [PN 35]

"

4.  Článok 4 sa mení takto:

-a)  V článku 4 sa názov nahrádza takto:"

„Ďalšie ustanovenia o vyšetrovaniach“; [PN 36]

"

-aa)  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Administratívne vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach v oblastiach uvedených v článku 1 sa vedú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení a v rozhodnutiach prijatých príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.“; [PN 37]

"

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. V priebehu interných vyšetrovaní: [PN 38]

   a) má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek ku všetkým relevantným informáciám a údajom, súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to bez ohľadu na nosič druh nosiča, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a do a tiež na prístup do príslušných priestorov, a to v prípade, že je to nevyhnutné na zistenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, tieto zariadenia sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich priestorov obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia; [PN 39]
   b) môže úrad požadovať ústne aj písomné informácie od hospodárskych subjektov, úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, aj písomné informácie, ktoré sú dôkladne zdokumentované v súlade s bežnými normami týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov v Únii. Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom.“; [PN 40]

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto: vypúšťa;"

„3. V súlade s článkom 3 môže úrad vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.“; [PN 41]

"

ba)  V článku 4 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. Ak zamestnanci úradu vykonávajú vyšetrovanie v priestoroch inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, nahliadajú do dokumentov alebo údajov, alebo žiadajú o informácie, ktorými tieto subjekty disponujú, informuje ich o týchto skutočnostiach. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, môže úrad informácie získané v priebehu vyšetrovaní kedykoľvek postúpiť dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“; [PN 42]

"

bb)  V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zavedú do praxe primerané postupy a prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vyšetrovaní vo všetkých ich fázach.“; [PN 43]

"

bc)  V článku 4 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Ak sa vyšetrovaním odhalí, že úradník, iný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec môže byť dotknutou osobou, oznámi sa to inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ku ktorým uvedená osoba patrí.“; [PN 44]

"

bd)  V článku 4 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„V prípadoch, ak nie je pri použití zvyčajných komunikačných kanálov možné zabezpečiť dôvernosť vyšetrovania, na prenos informácií používa úrad primerané alternatívne kanály.“; [PN 45]

"

be)  V článku 4 sa odsek 7 nahrádza takto:"

„7. Rozhodnutie, ktoré majú prijať jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ako sa ustanovuje v odseku 1, zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť vyšetrovania.“; [PN 46]

"

c)  V odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať interné vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom podľa potreby informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru príslušné orgány dotknutých členských štátov a dotknuté inštitúcie, orgány, úrady či agentúry.

Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na žiadosť informuje úrad o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.“; [PN 47]

"

ca)  V odseku 8 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Pokiaľ ide o vyšetrovania v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ak úrad informuje príslušné orgány dotknutých členských štátov, uplatňujú sa procesné požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 4 druhom a treťom pododseku. Ak sa príslušné orgány rozhodnú, že v súlade s vnútroštátnym právom prijmú akékoľvek opatrenia na základe informácií, ktoré sa im poskytli, na žiadosť to oznámia úradu.“; [PN 48]

"

cb)  V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o kontroly a inšpekcie na mieste podľa článku 3 bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia, aby sa v súlade s vnútroštátnym právom prijali primerané opatrenia, na ktorých sa úrad môže podieľať. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.“ [PN 49]

"

5.  Článok 5 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:"

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.“; [PN 50]

"

aa)   Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, môže generálny riaditeľ začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie. Obdobie hodnotenia, ktoré predchádza rozhodnutiu, nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak je informátor, ktorý poskytol relevantné informácie, známy, je informovaný o výsledku hodnotenia.“; [PN 51]

"

ab)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Rozhodnutie začať vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo na základe žiadosti členského štátu.“; [PN 52]

"

ac)  V odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek; [PN 53]

ad)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pokiaľ generálny riaditeľ zvažuje, či začať alebo nezačať vyšetrovanie na základe žiadosti uvedenej v odseku 2, a/alebo pokiaľ úrad vedie takéto vyšetrovanie, dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry nezačnú súbežné vyšetrovanie tých istých skutočností, ak sa s úradom nedohodnú inak. Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 54]

"

b)  V odseku 3 sa dopĺňa táto veta:"

„Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 55]

"

ba)   V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať vyšetrovanie v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zašle všetky relevantné informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby sa na ich základe mohli prijať primerané opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja uvedených informácií a v prípade potreby požiada o poskytnutie informácií o prijatých krokoch.“; [PN 56]

"

c)  Odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať externé vyšetrovanie, môže neuskutočniť kontrolu alebo inšpekciu na mieste podľa článku 3 napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zaslať zašle všetky relevantné informácie príslušným orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s právom Únie a s vnútroštátnym právom mohli v relevantných prípadoch prijať primerané opatrenia. V prípade potreby úrad informuje aj dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.“; [PN 57]

"

ca)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„6a. Generálny riaditeľ pravidelne informuje dozorný výbor v súlade s článkom 17 ods. 5 o prípadoch, v ktorých rozhodol, že nezačne vyšetrovanie, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.“ [PN 58]

"

6.  Článok 7 sa mení takto:

-a)  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Generálny riaditeľ riadi priebeh vyšetrovaní podľa potreby na základe písomných pokynov. Vyšetrovania vedú pod jeho vedením zamestnanci úradu, ktorých sám určí. Generálny riaditeľ nevedie vyšetrovania osobne.“; [PN 59]

"

a)  V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Príslušné orgány členských štátov poskytnú zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade s týmto nariadením.“;

"

b)  V odseku 3 sa vkladá tento druhý pododsek:"

„Na žiadosť úradu v súvislosti s predmetom vyšetrovania finančné spravodajské jednotky zriadené na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849(16) a ďalšie relevantné príslušné orgány členských štátov úradu poskytnú:

   a) informácie uvedené v [článku 32a ods. 3] smernice (EÚ) 2015/849(17);
   b) záznam o transakciách, ak je to úplne nevyhnutné na účely vyšetrovania.“;

"

c)  V odseku 3 sa dopĺňa tento tretí pododsek:"

„Pri poskytovaní pomoci podľa predchádzajúcich pododsekov príslušné vnútroštátne orgány konajú v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami uplatniteľnými na dotknutý príslušný vnútroštátny orgán.“;

"

ca)   V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli v súlade s týmto nariadením a bez zbytočného odkladu účinne plniť úlohy.“; [PN 60]

"

cb)  Odsek 4 sa vypúšťa; [PN 61]

cc)  V odseku 6 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„6. Keď sa vyšetrovaniami preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, úrad bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní a navrhne opatrenia, ktoré sa majú prijať. Poskytnuté informácie musia obsahovať:“; [PN 62]

"

cd)  V odseku 6 prvom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) každú informáciu, ktorá by mohla dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodných ochranných administratívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom chrániť finančné záujmy Únie;“; [PN 63]

"

ce)  V odseku 6 prvom pododseku sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) akékoľvek osobitné opatrenia v záujme dôvernosti, ktoré sa odporúčajú najmä v prípadoch, v ktorých sa používajú vyšetrovacie opatrenia v právomoci vnútroštátneho justičného orgánu alebo iného vnútroštátneho orgánu, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými pre vyšetrovania.“; [PN 64]

"

d)  V odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane bezodkladne informuje úrad o každej odchýlke od navrhnutých ochranných opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje a dôvodoch tejto odchýlky.“; [PN 65]

"

e)  Odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvádza príslušné podrobne uvedie dôvody oneskorenia v prípade potreby prijaté nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“; [PN 66]

"

ea)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„8a. Správa obsahuje aspoň stručný opis skutočností, ich právnu kvalifikáciu, posúdenie škôd, ktoré boli alebo pravdepodobne budú spôsobené, dátum uplynutia zákonnej premlčacej lehoty, dôvody, prečo nebolo možné dodržať dvanásťmesačnú lehotu a prípadne plánované nápravné opatrenia s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“ [PN 67]

"

7.  Článok 8 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Táto povinnosť sa vzťahuje na Európsku prokuratúru, ak príslušné prípady nepatria do jej právomoci v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 68]

"

a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať splniť povinnosť stanovenú v prvom pododseku tým, že úradu zašlú kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.“; [PN 69]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu. [PN 70]

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť úradu zašlú všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie kritérií na začatie vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.“;

"

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.“; [PN 71]

"

d)  Vkladá sa tento odsek:"

„4. Tento článok sa nevzťahuje na Európsku prokuratúru, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými by mohla vykonávať svoju právomoc v súlade s článkami 22 a 25 kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. [PN 72]

Nie je tým dotknutá možnosť Európskej prokuratúry poskytnúť úradu relevantné informácie o prípadoch v súlade s článkom 34 ods. 8, článkom 36 ods. 6, článkom 39 ods. 4 a článkom 101 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“

"

8.  Článok 9 sa mení takto:

-a)   V odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:"

„Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa nevzťahujú na výpovede, ktoré sa získavajú pri kontrolách a inšpekciách na mieste. Dotknutá osoba však bude predtým, ako bude vypočutá, informovaná o svojich právach, a to najmä o práve na pomoc osoby, ktorú si sama vyberie.“; [PN 73]

"

-aa)   V odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Na tento účel úrad zašle dotknutej osobe výzvu buď na písomné vyjadrenie, alebo na vypočutie zamestnancami určenými úradom. V takejto výzve sa uvedie zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a informácie vyžadované v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ako aj lehota na predloženie vyjadrenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní od prijatia výzvy na vypočutie. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V záverečnej správe z vyšetrovania sa uvedú všetky takéto vyjadrenia.“; [PN 74]

"

a)  V odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„V riadne odôvodnených prípadoch, ak je potrebné zachovať dôvernosť vyšetrovania a/alebo v ktorých sa používajú vyšetrovacie postupy, ktoré patria do kompetencie Európskej prokuratúry alebo vnútroštátneho justičného orgánu, môže generálny riaditeľ rozhodnúť o odložení plnenia povinnosti vyzvať dotknutú osobu, aby sa vyjadrila k predmetným skutočnostiam.“;

"

aa)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. V prípadoch, keď úrad odporúča súdne opatrenia a bez toho, aby boli dotknuté práva na zachovanie dôvernosti oznamovateľov a informátorov, má dotknutá osoba prístup k správe, ktorú vypracoval úrad podľa článku 11 v nadväznosti na svoje vyšetrovanie, a ku všetkým relevantným dokumentom v rozsahu, v akom sa týkajú tejto osoby, a ak v relevantných prípadoch Európska prokuratúra ani vnútroštátne súdne orgány nevznesú námietky do šiestich mesiacov. Povolenie príslušného súdneho orgánu sa môže udeliť aj pred uplynutím tohto obdobia.“ [PN 75]

"

8a.   Vkladá sa tento článok:"

„Článok 9a

Kontrolór procesných záruk

1.  Komisia vymenuje kontrolóra procesných záruk (ďalej len „kontrolór“) v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 na obdobie piatich rokov bez možnosti obnovenia. Po uplynutí funkčného obdobia ostáva vo funkcii, kým nebude nehradený.

2.  Po výzve na predloženie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie Komisia vypracuje zoznam kandidátov s vhodnou kvalifikáciou na pozíciu kontrolóra. Vymenuje ho po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou.

3.  Kontrolór musí mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti procesných práv a záruk.

4.  Kontrolór vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle a pri výkone svojich úloh nepožaduje ani neprijíma od nikoho žiadne pokyny.

5.  Kontrolór monitoruje dodržiavanie procesných práv a záruk úradom. Je zodpovedný za vybavovanie sťažnosti adresovanej úradu.

6.  Kontrolór každoročne podáva správu o svojej činnosti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, dozornému výboru a úradu. Vo svojich správach neuvádza jednotlivé vyšetrované prípady a zabezpečuje zachovanie dôvernosti vyšetrovaní aj po ich ukončení.“ [PN 76]

"

8b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 9b

Mechanizmus na podávanie sťažností

1.  Úrad v spolupráci s kontrolórom prijme potrebné opatrenia na zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie procesných záruk vo všetkých činnostiach úradu.

2.  Každá osoba dotknutá vyšetrovaním vedeným úradom je oprávnená podať sťažnosť kontrolórovi, pokiaľ ide o dodržiavanie procesných záruk uvedených v článku 9 zo strany úradu. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok na uskutočnenie prebiehajúceho vyšetrovania.

3.  Sťažnosti možno podať najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa sťažovateľ dozvedel o príslušných skutočnostiach, ktoré predstavujú údajné porušenie jeho procesných záruk. Žiadnu sťažnosť nemožno podať neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania. Sťažnosti týkajúce sa lehoty uvedenej v článku 9 ods. 2 a 4 musia byť podané pred uplynutím lehoty určenej v uvedených ustanoveniach.

4.  Po prijatí sťažnosti kontrolór ihneď informuje generálneho riaditeľa úradu a poskytne úradu možnosť vyriešiť problém, ktorý vzniesol sťažovateľ, do 15 pracovných dní.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, úrad odovzdá kontrolórovi všetky informácie, ktoré by mohol potrebovať na vydanie odporúčania.

6.  Kontrolór vydá odporúčanie k sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom úrad oznámil kontrolórovi, aké opatrenia prijal na nápravu problému, alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 3. Odporúčanie sa predloží úradu a oznámi sťažovateľovi. Vo výnimočných prípadoch môže kontrolór rozhodnúť o predĺžení lehoty na vydanie odporúčania o ďalších 15 dní. Kontrolór informuje generálneho riaditeľa o dôvodoch predĺženia listom. V prípade, že kontrolór nevydá odporúčanie v lehote stanovenej v tomto odseku, usudzuje sa, že kontrolór sťažnosť zamietol bez odporúčania.

7.  Bez toho, aby sa zasahovalo do prebiehajúceho vyšetrovania, kontrolór preskúma sťažnosť v kontradiktórnom konaní. Kontrolór môže požiadať svedkov, ak súhlasia, aby poskytli písomné alebo ústne vysvetlenia, ktoré pokladá za dôležité pri zisťovaní skutočností.

8.  Generálny riaditeľ sa vo veci riadi odporúčaním kontrolóra, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa od neho môže odchýliť. Ak sa generálny riaditeľ odchýli od odporúčania kontrolóra, oznámi sťažovateľovi a kontrolórovi hlavné dôvody tohto rozhodnutia, pokiaľ to nemá vplyv na prebiehajúce vyšetrovania. Dôvody, pre ktoré sa neriadi odporúčaním kontrolóra, uvedie v oznámení, ktoré sa pripája k záverečnej správe z vyšetrovania.

9.  Generálny riaditeľ môže požiadať kontrolóra o stanovisko v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka dodržiavania procesných záruk v pôsobnosti kontrolóra, vrátane rozhodnutia odložiť informovanie dotknutej osoby uvedenej v článku 9 ods. 3. Generálny riaditeľ v každej takejto žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má kontrolór odpovedať.

10.  Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 90a služobného poriadku, ak úradník alebo iný zamestnanec Únie podal sťažnosť generálnemu riaditeľovi v súlade s článkom 90a služobného poriadku a tento úradník alebo iný zamestnanec podal sťažnosť kontrolórovi v tej istej veci, generálny riaditeľ pred tým, ako odpovie na sťažnosť, počká na odporúčanie kontrolóra.“ [PN 77]

"

9.  Článok 10 sa mení takto:

-a)   Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní mimo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva a práva Únie.“; [PN 78]

"

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené predpismi platnými pre inštitúcie Únie.“; [PN 79]

"

-ab)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„3a. Úrad zverejní svoje správy a odporúčania po tom, ako zodpovedné orgány uzavrú všetky súvisiace vnútroštátne postupy a postupy Únie, a ich zverejnenie už nemá vplyv na vyšetrovania. Zverejnenie musí byť v súlade s pravidlami a zásadami ochrany údajov stanovenými v tomto článku a v článku 1.“; [PN 80]

"

a)  V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Úrad v súlade s článkom 24 43 nariadenia (ES ) č. 45/2001 2018/1725 menuje úradníka pre ochranu údajov.“; [PN 81]

"

aa)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. Osoby, ktoré úradu nahlasujú trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov Únie, sú v plnej miere chránené, najmä právnymi predpismi Únie, ktoré sa týkajú ochrany osôb oznamujúcich porušenia práva Únie.“ [PN 82]

"

10.  Článok 11 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

Môžu sa k nej pripojiť K správe sa pripoja odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.“; [PN 83]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Pri vypracúvaní takýchto správ a odporúčaní sa zohľadnia príslušné ustanovenia práva Únie a, pokiaľ je to uplatniteľné, vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu.

Úrad prijme náležité interné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej kvality záverečných správ a odporúčaní a zváži, či je potrebné prepracovať usmernenia k vyšetrovacím postupom, s cieľom riešiť prípadné nezrovnalosti. [PN 84]

Správy vypracované na takomto základe po jednoduchom overení ich pravosti vrátane všetkých podporných dôkazov priložených k týmto správam predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach netrestnoprávnej povahy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc vnútroštátnych súdov slobodne posúdiť dôkazy. [PN 85]

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali národní administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy. [PN 86]

Členské štáty informujú úrad o všetkých pravidlách vnútroštátneho práva, ktoré sú relevantné na účely tretieho prvého pododseku. [PN 87]

Vnútroštátne súdy oznámia úradu každé zamietnutie dôkazu podľa tohto odseku. Toto oznámenie obsahuje právny základ a podrobné odôvodnenie zamietnutia. Generálny riaditeľ vo svojich výročných správach podľa článku 17 ods. 4 posúdi prípustnosť dôkazov v členských štátoch. [PN 88]

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred súdmi Únie a v správnych konaniach v Únii.“;

"

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania a akékoľvek príslušné súvisiace dokumenty sa v súlade s predpismi týkajúcimi sa externých vyšetrovaní v relevantnom prípade zašlú príslušným orgánom dotknutých členských štátov a v prípade potreby dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, a to najmä disciplinárnej alebo právnej povahy, ku ktorým ich oprávňujú výsledky externého vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach pripojených k správe a aj na žiadosť úradu ho o týchto opatreniach informujú. Príslušné orgány členských štátov informujú úrad v lehote deviatich mesiacov o opatreniach, ktoré prijal v reakcii na príslušnú správu.“; [PN 89]

"

ca)  Odsek 4 sa vypúšťa; [PN 90]

cb)  Odsek 5 sa nahrádza takto: "

„5. Ak sú v správe vypracovanej na základe vyšetrovania uvedené skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, tieto informácie sa bezodkladne zašlú justičným orgánom dotknutého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté články 12c a 12d.“; [PN 91]

"

cc)   Vkladá sa tento odsek:"

„6a. Príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby sa postupovalo podľa disciplinárnych, správnych, finančných a súdnych odporúčaní generálneho riaditeľa podľa odsekov 1 a 3, a zašlú úradu podrobnú správu o opatreniach, ktoré sa každoročne prijímajú v lehote do 31. marca, vrátane prípadných dôvodov neuplatňovania odporúčaní úradu.“; [PN 92]

"

cd)  Odsek 8 sa mení takto:"

„8. Ak informátor poskytol úradu informácie, ktoré viedli k vyšetrovaniu, úrad ho informuje o skončení vyšetrovania. Úrad však môže každú takúto žiadosť zamietnuť, ak sa domnieva, že by touto žiadosťou mohli byť dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby, účinnosť vyšetrovania a opatrení prijatých na jeho základe alebo akékoľvek požiadavky na dôvernosť.“ [PN 93]

"

10a.  Za článok 11 sa vkladá tento článok:"

„Článok 11a

Žaloba podaná na Všeobecnom súde

Každá dotknutá osoba môže podať žalobu proti Komisii o zrušenie správy z vyšetrovania predloženej vnútroštátnym orgánom alebo inštitúciám podľa článku 11 ods. 3 z dôvodu nespôsobilosti, porušenia podstatnej procesnej požiadavky, porušenia zmlúv, vrátane porušenia charty, alebo zneužitia právomocí.“ [PN 94]

"

11.  Článok 12 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto: "

„1. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad príslušným orgánom dotknutých členských štátov v primeranom čase zaslať informácie získané počas kontrol alebo inšpekcií na mieste podľa článku 3, aby mohli prijať zodpovedajúce opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre.“; [PN 95]

"

a)  V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:"

„Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“; [PN 96]

"

aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, generálny riaditeľ zašle justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie o skutočnostiach patriacich do právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, ktoré úrad získal v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr.“; [PN 97]

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Príslušné orgány dotknutého členského štátu, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, včas informujú úrad, z vlastnej iniciatívy alebo na jeho žiadosť, do jedného mesiaca informujú úrad o opatreniach, ktoré prijali na základe informácií, ktoré im boli poskytnuté podľa tohto článku.“; [PN 98]

"

c)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„5. Úrad si môže vymieňať, z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie, relevantné informácie so sieťou Eurofisc zriadenou nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010(18).“

"

12.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 12a

Koordinačné útvary pre boj proti podvodom v členských štátoch

1.  Členské štáty určia na účely tohto nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude zabezpečovať s úradom účinnú spoluprácu a výmenu informácií, a to aj informácií operačného charakteru. V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.

2.  Na žiadosť úradu pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania alebo po jeho ukončení koordinačné útvary pre boj proti podvodom poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju pre úrad získavajú alebo koordinujú, aby mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Táto pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov poskytovanú v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

3.  Úrad môže požiadať koordinačné útvary pre boj proti podvodom o pomoc pri vykonávaní koordinačných činností v súlade s článkom 12b, v príslušných prípadoch vrátane horizontálnej spolupráce a výmeny informácií medzi koordinačnými útvarmi pre boj proti podvodom.

Článok 12b

Koordinačné činnosti

1.  Úrad môže podľa článku 1 ods. 2 organizovať a uľahčovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami a, v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci a so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, aj orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami. Na tento účel môžu zúčastnené orgány, ako aj úrad zhromažďovať, analyzovať a vymieňať si informácie vrátane operačných informácií. Zamestnanci úradu môžu sprevádzať príslušné orgány na ich žiadosť pri vykonávaní vyšetrovacích činností. Uplatňuje sa článok 6, článok 7 ods. 6 a 7, článok 8 ods. 3 a článok 10.

2.  Úrad môže vypracovať správu o vykonaných koordinačných činnostiach a zaslať ju vo vhodných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom a dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram.

3.  Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie právomocí, ktoré vykonáva úrad a ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou.

3a.   Povinnosti vzájomnej administratívnej pomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97(19) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013(20) sa vzťahujú aj na koordinačné činnosti týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s týmto článkom. [PN 99]

4.  Úrad sa môže zapojiť do spoločných vyšetrovacích tímov zriadených v súlade s uplatniteľným právom Únie a v tomto rámci si vymieňať operačné informácie získané v súlade s týmto nariadením.

Článok 12c

Oznamovanie akejkoľvek trestnej činnosti Európskej prokuratúre, v súvislosti s ktorou by mohla vykonávať svoju právomoc

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze čo najskôr pred alebo počas vyšetrovania úradu. [PN 100]

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností a informácií, ktoré sú úradu známe, vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, ak má úrad takéto informácie k dispozícii, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách. Úrad spolu s oznámením postúpi Európskej prokuratúre všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa danej veci, ktoré má k dispozícii. [PN 101]

3.  Úrad nie je povinný oznamovať Európskej prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná promptne bezodkladne, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2. Úrad sa zdrží vykonávania akýchkoľvek opatrení, ktoré môžu ohroziť prípadné budúce vyšetrovania Európskej prokuratúry. [PN 102]

Na základe tohto predbežného hodnotenia úrad zašle oznámenie Európskej prokuratúre, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

4.  Ak sa činnosť uvedená v odseku 1 preukáže počas vyšetrovania úradu a Európska prokuratúra na základe uvedeného oznámenia začne vyšetrovanie, úrad nepokračuje vo svojom vyšetrovaní tých istých skutočností inak než v súlade s článkom 12e alebo článkom 12f.

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňuje odsek 3 mutatis mutandis uplatňujú odseky 1 až 4. Úrad informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o výsledkoch predbežného hodnotenia, pokiaľ by takéto informácie neohrozili vyšetrovanie vedené úradom alebo Európskou prokuratúrou. [PN 103]

6.  Ak úrad v nadväznosti na oznámenie zaslané Európskej prokuratúre v súlade s týmto článkom uzavrie svoje vyšetrovanie, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú.

Článok 12d

Neduplicita vyšetrovaní

1.   Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutočností, generálny riaditeľ v súlade s článkom 5 nezačne vyšetrovanie iné než podľa článku 12e alebo 12f a zastaví prebiehajúce vyšetrovanie. Generálny riaditeľ informuje Európsku prokuratúru o každom rozhodnutí o nezačatí alebo zastavení vyšetrovania prijatom z týchto dôvodov. [PN 104]

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní. Táto lehota sa môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť v závislosti od postupov, ktoré sa stanovia v dohodách o spolupráci uvedených v článku 12g ods. 1. [PN 105]

Ak úrad uzavrie svoje vyšetrovanie v súlade s prvým pododsekom, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú. [PN 106]

1a.   Na žiadosť Európskej prokuratúry sa úrad zdrží vykonávania určitých úkonov alebo opatrení, ktoré by mohli ohroziť vyšetrovanie alebo stíhanie zo strany Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody takejto žiadosti zaniknú. [PN 107]

1b.   Ak Európska prokuratúra uzavrie alebo zastaví vyšetrovanie, o ktorom dostala informácie od generálneho riaditeľa podľa odseku 1, ktoré sú relevantné pre výkon mandátu úradu, bez zbytočného odkladu o tom informuje úrad a môže vydať odporúčania týkajúce sa následných administratívnych vyšetrovaní. [PN 108]

Článok 12e

Podpora úradu pre Európsku prokuratúru

1.  V priebehu vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou úrad na jej žiadosť v súlade s článkom 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a v súlade so svojím mandátom podporí alebo doplní jej činnosť najmä tým, že:

   a) poskytne informácie, analýzy (vrátane forenzných analýz), odbornú a operatívnu podporu;
   b) uľahčí koordináciu konkrétnych úkonov príslušných vnútroštátnych správnych orgánov a orgánov Únie;
   c) vedie administratívne vyšetrovania.

2.  Žiadosť podľa odseku 1 sa zašle písomná žiadosť, v ktorej sa bližšie určí opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať, a v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania. Žiadosť obsahuje písomne a uvedú sa v nej aspoň:

   a) informácie o vyšetrovaní vedenom Európskou prokuratúrou v rozsahu, ktorý je relevantný pre relevantnom na účel žiadosti;
   b) opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať;
   c) v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania;
   d) všetky pokyny podľa odseku 2a.

V prípade potreby môže úrad požiadať o doplňujúce informácie. [PN 109]

2a.  S cieľom chrániť prípustnosť dôkazov, ako aj základné práva a procesné záruky, ak úrad na žiadosť Európskej prokuratúry vykonáva podporné alebo doplnkové opatrenia podľa tohto článku, môže mu Európska prokuratúra prikázať uplatňovať vyššie normy týkajúce sa základných práv, procesných záruk a ochrany údajov, než sú normy stanovené v tomto nariadení. Pritom podrobne uvedie formálne požiadavky a postupy, ktoré sa majú uplatniť.

Ak Európska prokuratúra neposkytne žiadne takéto osobitné pokyny, na opatrenia, ktoré úrad vykonáva podľa tohto článku, sa mutatis mutandis uplatňuje kapitola VI (procesné záruky) a kapitola VIII (ochrana údajov) nariadenia (EÚ) 2017/1939. [PN 110]

Článok 12f

Doplňujúce vyšetrovania

1.  V riadne odôvodnených prípadoch, keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa malo začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania a požiada Európsku prokuratúru o písomný súhlas so začatím doplňujúceho vyšetrovania. [PN 111]

Do 30 20 pracovných dní od doručenia týchto informácií môže Európska prokuratúra vzniesť námietku voči začatiu buď vydá súhlas so začatím alebo pokračovaním vyšetrovania alebo proti vykonávaniu s vykonávaním prípadných určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, alebo voči tomu vznesie námietku, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. V riadne odôvodnených prípadoch môže Európska prokuratúra lehotu predĺžiť o ďalších 10 pracovných dní. Informuje o tom úrad.

V prípade, že Európska prokuratúra vznesie námietku, úrad nezačne doplnkové vyšetrovanie. V takom prípade Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú. [PN 112]

V prípade, že Európska prokuratúra nevznesie námietku v lehote stanovenej v predchádzajúcom pododseku udelí súhlas, úrad môže začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať a vedie ho v úzkej spolupráci s ňou. [PN 113]

Ak Európska prokuratúra neodpovie v lehote uvedenej v druhom pododseku, úrad môže začať konzultácie s Európskou prokuratúrou s cieľom prijať rozhodnutie do 10 dní. [PN 114]

Úrad na rovnakom základe ako v druhom pododseku pozastaví alebo preruší vyšetrovanie, alebo sa zdrží vykonávania určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania v prípade, že Európska prokuratúra dodatočne vznesie proti nemu námietku.

2.  Pokiaľ Európska prokuratúra v odpovedi na žiadosť o informácie predloženú v súlade s článkom 12d informuje úrad, že nevykonáva vyšetrovanie, a následne začne vyšetrovanie tých istých skutočností, bezodkladne o tom informuje úrad. Ak sa generálny riaditeľ po získaní týchto informácií domnieva, že by malo pokračovať vyšetrovanie začaté úradom s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, uplatňuje sa odsek 1.

Článok 12g

Dohody o spolupráci a výmena informácií s Európskou prokuratúrou

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností, ako aj vytvorenie platforiem informačných technológií vrátane spoločného prístupu k aktualizáciám a kompatibility softvéru. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení oboma úradmi na účely určenia kompetencií, pokiaľ ide o vyšetrovania, ktoré vedú oba úrady. Zahŕňajú aj dohody o prenose dôkazov medzi úradom a Európskou prokuratúrou, ako aj dohody týkajúce sa rozdelenia výdavkov.

Pred prijatím dohôd o spolupráci s Európskou prokuratúrou generálny riaditeľ zašle návrh pre informáciu európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, dozornému výboru a Európskemu parlamentu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorný výbor predložia svoje stanoviská bezodkladne. [PN 115]

2.  Úrad má nepriamy prístup k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov úradom a údajmi, ktoré má v držbe Európska prokuratúra, oznámi sa táto skutočnosť Európskej prokuratúre aj úradu. Úrad prijme vhodné opatrenia, aby Európskej prokuratúre umožnil prístup k informáciám vo svojom systéme správy prípadov na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie.

Každý nepriamy prístup úradu k informáciám v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry sa uskutočňuje iba vtedy, ak je to potrebné na výkon funkcií úradu, ako sa vymedzuje v tomto nariadení, a musí byť riadne odôvodnený a potvrdený vnútorným postupom stanoveným úradom. Úrad vedie záznamy o všetkých prípadoch prístupu k systému správy prípadov Európskej prokuratúry. [PN 116]

2a.   Generálny riaditeľ úradu a hlavný európsky prokurátor sa stretávajú najmenej raz ročne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.“ [PN 117]

"

12a.  Článok 15 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: "

„Dozorný výbor predovšetkým monitoruje vývoj uplatňovania procesných záruk a trvanie vyšetrovaní.“; [PN 118]

"

b)  V odseku 1 sa piaty pododsek nahrádza takto: "

„Dozornému výboru sa udeľuje prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich úloh, vrátane správ a odporúčaní o uzavretých vyšetrovaniach a zamietnutých prípadoch, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní a s náležitým zreteľom na požiadavky týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov.“; [PN 119]

"

c)  V odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do monitorovacích funkcií dozorného výboru.“ [PN 120]

"

13.  Článok 16 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Európsky parlament, Rada a Komisia sa raz ročne stretnú s generálnym riaditeľom, aby si na politickej úrovni vymenili názory o politike úradu týkajúcej sa metód predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tejto výmene názorov za zúčastní aj dozorný výbor. Hlavný európsky prokurátor sa pozve na túto výmenu názorov. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.“; [PN 121]

"

a)  V odseku 1 sa tretia veta nahrádza takto:"

„Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.“; [PN 122]

"

aa)  V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„2. Výmena názorov sa môže týkať akejkoľvek témy, na ktorej sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodnú. Konkrétnejšie sa výmena názorov môže týkať:“; [PN 123]

"

b)  V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) rámca vzťahov medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, a najmä Európskou prokuratúrou, a opatrenia prijatého v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;“; [PN 124]

"

ba)  V odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) rámca vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov, a opatrenia prijatého príslušnými orgánmi v členských štátoch v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;“; [PN 125]

"

bb)  Dopĺňa sa nový odsek:"

„4a. Na vedení výmeny názorov sa striedajú Európsky parlament, Rada a Komisia.“ [PN 126]

"

14.  Článok 17 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné. Generálny riaditeľ sa prijíma ako dočasný zamestnanec podľa služobného poriadku.“; [PN 127]

"

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa uverejní Komisia výzvu na podanie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výzva sa uverejní najneskôr šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia súčasného generálneho riaditeľa. Hneď ako dozorný výbor schváli výberový postup Komisie, Komisia zostaví zoznam dostatočne kvalifikovaných kandidátov. Generálny riaditeľ je nominovaný po vzájomnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a Komisia ho následne vymenuje.“; [PN 128]

"

a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pri vykonávaní svojich úloh generálny riaditeľ v súvislosti so začatím a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo koordinačných činností, alebo v súvislosti s vypracovaním správ po týchto vyšetrovaniach alebo koordinačných činnostiach, nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry. Ak sa generálny riaditeľ domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor a rozhodne sa, či podá žalobu proti Komisii na Súdnom dvore.“; [PN 129]

"

aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

4. Generálny riaditeľ pravidelne, a aspoň raz ročne, podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach, problémoch, ktorým musel úrad čeliť, ako aj o opatreniach úradu v nadväznosti na odporúčania dozorného výboru v súlade s článkom 15, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

Výročná správa obsahuje aj posúdenie stupňa spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, s osobitným zreteľom na vykonávanie článku 11 ods. 2 a 6a.“; [PN 130]

"

ab)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„4a. Na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s jeho právami v oblasti kontroly rozpočtu môže generálny riaditeľ poskytnúť informácie o činnosti úradu pri rešpektovaní dôvernosti vyšetrovaní a následných postupov. Európsky parlament zabezpečí dôvernosť informácií poskytnutých v súlade s týmto odsekom.“; [PN 131]

"

ac)  V odseku 5 sa vypúšťa prvý pododsek; [PN 132]

b)  V odseku 5 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) o prípadoch postúpenia informácií justičným orgánom členských štátov a alebo Európskej prokuratúre;“; [PN 133]

"

ba)  V odseku 5 treťom pododseku sa vkladá toto písmeno:"

„ba) o zamietnutých prípadoch;“; [PN 134]

"

bb)  Odsek 7 sa nahrádza takto:"

„7. Generálny riaditeľ zavedie do praxe vnútorný poradný a kontrolný postup vrátane preskúmania zákonnosti týkajúci sa okrem iného dodržiavania procesných záruk a základných práv dotknutých osôb a svedkov, ako aj vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, a to najmä s odkazom na článok 11 ods. 2. Preskúmanie zákonnosti vykonávajú odborníci úradu v oblasti práva a postupov vyšetrovania, ktorí sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcie v súdnictve v niektorom členskom štáte. Ich stanovisko sa pripojí k záverečnej správe z vyšetrovania.“; [PN 135]

"

bc)  Odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19a týkajúce sa stanovenia regulačného postupu pre vyšetrovania, ktorým sa majú riadiť zamestnanci úradu. Uvedené delegované akty sa týkajú najmä:

   a) postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu;
   b) podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony;
   c) legitímnych práv dotknutých osôb;
   d) procesných záruk;
   da) ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom;
   db) ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám;
   dc) vzťahov s Európskou prokuratúrou.

Počas prípravných prác Komisia vedie konzultácie s dozorným výborom a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Každý delegovaný akt prijatý v súlade s týmto odsekom sa na informačné účely uverejní na webovej stránke úradu vo všetkých úradných jazykoch Únie.“; [PN 136]

"

c)  V odseku 8 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno e):"

„e) vzťahov s Európskou prokuratúrou.“ [PN 137]

"

ca)  V odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Pred uložením akejkoľvek disciplinárnej sankcie voči generálnemu riaditeľovi alebo predtým, než bude zbavený imunity, sa Komisia poradí s dozorným výborom.“ [PN 138]

"

14a.  Článok 19 sa nahrádza takto:"

„Článok 19

Hodnotiaca správa a revízia

Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť a účelnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru.

Najneskôr dva roky po predložení hodnotiacej správy podľa prvého pododseku Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na modernizáciu rámca úradu vrátane dodatočných alebo podrobnejších pravidiel týkajúcich sa štruktúry úradu, jeho funkcií alebo postupov vzťahujúcich sa na jeho činnosť, s osobitným zreteľom na jeho spoluprácu s Európskou prokuratúrou, cezhraničné vyšetrovania a vyšetrovania v členských štátoch, ktoré nie sú členmi Európskej prokuratúry.“ [PN 139]

"

14b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 19a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ... (dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 140]

"

Článok 2

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Články 12c až 12f uvedené v článku 1 bode 12 sa uplatňujú od dátumu určeného v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 8/2018.
(2)Ú. v. EÚ C 42, 1.2.2019, s. 1.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(5)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(7)COM(2017)0589. K tejto správe bol pripojený hodnotiaci pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2017)0332, a stanovisko dozorného výboru úradu OLAF č. 2/2017.
(8)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(9)Článok 129 sa vloží do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), v súvislosti s ktorým sa dosiahla politická dohoda a ktorého prijatie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.
(10)Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(12)Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(14)Ú. v. EÚ C ….
(15)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(16)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(17)Článok 32a ods. 3 sa vloží do smernice (EÚ) 2015/849 prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849, v súvislosti s ktorou sa 19. decembra 2017 dosiahla politická dohoda a ktorej prijatie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.
(18)Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).
(19) Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).


Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I
PDF 260kWORD 79k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))
P8_TA(2019)0384A8-0460/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0474),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 33, článok 114 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0273/2018),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0460/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

P8_TC1-COD(2018)0258


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33, 114 a 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Na efektívnu a účinnú prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov(5), ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať, a to pri dodržiavaní ochranných a bezpečnostných podmienok. [PN 1]

(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie, ktorá je jedným z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018(6) vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, zvýšili sa zdroje na hlavné programy Únie a na ďalšie povinnosti sa pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky. [PN 2]

(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky, ako aj nedostatok štandardizovaných colných kontrol. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti a riadneho fungovania moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Ďalšie výzvy, ako napríklad nárast elektronického obchodu, digitalizácia kontrol a záznamov inšpekcií, odolnosť voči kybernetickým útokom, sabotážam, priemyselnej špionáži a zneužívaniu údajov tiež zvýšia dopyt po lepšie fungujúcich colných postupoch. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest. Všetok tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, by mal podliehať dôkladnej kontrole, aby sa zabránilo špekulatívnemu výberu prístavu colnými podvodníkmi na základe najvýhodnejších obchodných podmienok. S cieľom zabezpečiť, aby sa zvýšila celková schopnosť, ako aj konvergencia pri vykonávaní colných kontrol členskými štátmi, je potrebná jasná stratégia v súvislosti s najslabšími bodmi. [PN 3]

(3)  Viaceré členské štáty sa opakovane vyjadrili, že potrebujú finančnú podporu, a požiadali o hĺbkovú analýzu potrebného vybavenia. Rada vo svojich záveroch(7) o financovaní colných kontrol z 23. marca 2017 vyzvala Komisiu, aby „zvážila a zhodnotila možnosť financovania potrieb technického vybavenia z budúcich programov financovania Komisie a aby zlepšila koordináciu a posilnila spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania.“ [PN 4]

(4)  V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013(8) sa pod „colnými kontrolami“ má rozumieť dohľad nad dodržiavaním nielen colných predpisov, ale aj iných právnych predpisov upravujúcich vstup, výstup, tranzit, pohyb, skladovanie a konečné použitie tovaru prepravovaného medzi colným územím Únie a krajinami alebo územiami mimo tohto územia a prítomnosť a pohyb tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a tovaru prepusteného do režimu konečné použitie v rámci colného územia Únie. Takýmito inými právnymi predpismi, v ktorých sa colné orgány poverujú osobitnými kontrolnými činnosťami, sú ustanovenia o daniach, najmä vo vzťahu k spotrebným daniam a dani z pridanej hodnoty, o vonkajších aspektoch vnútorného trhu, o spoločnej obchodnej politike a iných spoločných politikách Únie s vplyvom na obchod, o celkovej bezpečnosti dodávateľského reťazca a o ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov.

(5)  Podporou primeranej a rovnocennej úrovne colných kontrol na vonkajších hraniciach Únie sa umožní maximalizovať výhody colnej únie. Cielená intervencia Únie zameraná na nápravu nerovnováhy z hľadiska vybavenia na colné kontroly by okrem toho prispela k celkovej súdržnosti medzi členskými štátmi. Vzhľadom na výzvy, ktorým svet čelí, najmä na neustálu potrebu chrániť finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov a pritom zjednodušovať priebeh zákonného obchodu, je nevyhnutné zabezpečiť moderné a spoľahlivé vybavenie na colné kontroly na vonkajších hraniciach.

(6)  Preto je vhodné zriadiť nový nástroj finančnej podpory určený pre vybavenie na colné kontroly, ktorým by sa zabezpečilo odhaľovanie praktík, ako je falšovanie tovaru, a iných nezákonných obchodných praktík. Mali by sa zohľadniť už existujúce formy finančnej podpory. [PN 5]

(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach, pričom sa musí zohľadňovať kybernetická bezpečnosť. [PN 6]

(8)  Preto je potrebné zriadiť Fond pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“).

(9)  Vzhľadom na právne špecifiká platné pre hlavu V ZFEÚ, ako aj na skutočnosť, že na politiky vonkajších hraníc a colných kontrol sa vzťahujú iné právne základy, fond nie je právne možné zriadiť ako jediný nástroj.

(10)  Fond by sa preto mal zriadiť ako súborný rámec finančnej podpory Únie v oblasti riadenia hraníc, ktorý bude zahŕňať nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (ďalej len „nástroj“), zriadený na základe tohto nariadenia, a nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza, zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../...(9).

(11)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie nástroja, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(10). Podmienky, za ktorých sa budú určovať priority grantov v záujme zabezpečenia rozpočtovej disciplíny, by mali byť jednoznačné, vymedzené a založené na zistených potrebách spojených s úlohami, ktoré vykonávajú miesta colnej kontroly. [PN 7]

(12)  Na tento nástroj sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [2018/XXX](11)(ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov.

(13)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [2018/XXX](12) sa zriaďuje program Colníctvo zameraný na spoluprácu v colnej oblasti na podporu colnej únie a colných orgánov. V záujme zachovania súdržnosti a horizontálnej koordinácie akcií spolupráce je vhodné, aby sa všetky takéto akcie implementovali podľa jedného a toho istého právneho aktu a súboru pravidiel. Preto by sa z tohto nástroja mal podporiť len nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia na colné kontroly, zatiaľ čo z programu Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti by sa mali podporiť príbuzné akcie, ako napríklad spolupráca na posúdení potrieb príslušného vybavenia alebo súvisiaca odborná príprava.

(13a)  Vybavenie na colnú kontrolu financované v rámci tohto nástroja by malo spĺňať optimálnu bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných, environmentálnych a zdravotných noriem. [PN 8]

(13b)  K údajom vytvoreným vybavením na colnú kontrolu financovaným v rámci tohto nástroja by mal mať prístup a spracúvať ho len personál orgánov s náležitým oprávnením, a mali by byť náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím. Členské štáty by mali mať úplnú kontrolu nad týmito údajmi. [PN 9]

(13c)  Vybavenie na colnú kontrolu financované z tohto nástroja by malo prispievať k zabezpečeniu optimálneho riadenia colných rizík. [PN 10]

(13d)  Pri výmene starého vybavenia na colné kontroly v rámci tohto nástroja by mali byť členské štáty zodpovedné za ekologickú likvidáciu starého vybavenia. [PN 11]

(14)  Okrem toho by mal nástroj v prípade potreby podporiť aj nákup alebo modernizáciu vybavenia na colné kontroly potrebného na odskúšanie nových častí alebo nových funkcií v prevádzkových podmienkach ešte pred tým, ako členské štáty pristúpia k veľkokapacitným nákupom takýchto nových častí. Skúšanie v prevádzkových podmienkach by malo nadväzovať najmä na výsledky výskumu v oblasti vybavenia na colné kontroly v rámci nariadenia (EÚ) [2018/XXX](13).

(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX](14) sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie súvisiace účely, ako napríklad hraničné kontroly, ochranu a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/1624(15), čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie. Aby sa zabezpečilo, že každý nástroj alebo vybavenie financované fondom bude v stálej úschove určeného colného miesta, ktoré vybavenie vlastní, mal by sa akt spoločného využívania a interoperability medzi colnými a pohraničnými orgánmi vymedziť ako nesystematický a nepravidelný. [PN 12]

(16)  Odchylne od nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo povoliť financovanie akcie z niekoľkých programov alebo nástrojov Únie, aby sa umožnila a v prípade potreby podporila spolupráca a interoperabilita naprieč oblasťami. V takýchto prípadoch však príspevky nesmú pokrývať rovnaké náklady v súlade so zásadou zamedzenia dvojitému financovaniu, ktorá je ustanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách. Ak už členskému štátu boli pridelené alebo prijal príspevky z iného programu Únie alebo podporu z fondu Únie na obstaranie rovnakého vybavenia, tento príspevok alebo podpora by sa mali uviesť v žiadosti. [PN 13]

(16a)   Komisia by mala stimulovať spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi. [PN 14]

(17)  Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti colných priorít, hrozieb a technológií by sa pracovné programy nemali vzťahovať na dlhé obdobia. Potreba zriaďovať ročné pracovné programy zároveň zvyšuje administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov, hoci na implementáciu nástroja nie sú nevyhnutné. Vzhľadom na to by pracovné programy mali v zásade pokrývať viac ako jeden rozpočtový rok. Okrem toho s cieľom zabezpečiť zachovanie integrity strategických záujmov Únie sa členské štáty nabádajú, aby pri výberovom konaní na nové vybavenie na colné kontroly starostlivo zohľadnili požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a riziká možného vystavenia citlivých údajov za hranicami Únie. [PN 15]

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie pracovného programu v zmysle tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(16). [PN 16]

(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať individuálne posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných relevantných informácií. [PN 17]

(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Členské štáty by mali zabezpečiť transparentný a jasný postup verejného obstarávania. Podávané správy by mali obsahovať podrobné informácie o vybavení na colné kontroly a postupe verejného obstarávania nad rámec určitej hraničnej, ktoré prekračuje určité hraničné hodnoty a odôvodnenie nákladov. [PN 18]

(21)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(17) je tento nástroj potrebné vyhodnotiť vo svetle informácií získaných na základe konkrétnych požiadaviek monitorovania, a pritom predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Medzi tieto požiadavky možno v prípade potreby zaradiť merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa budú hodnotiť účinky nástroja v praxi.

(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia s cieľom stanoviť pracovné programy, zmenu účelov colných kontrol pre akcie oprávnené v rámci tohto nástroja zoznamy zoznam ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné vhodné a plne transparentné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov. [PN 19]

(23)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(18), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(19), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(20) a nariadením (EÚ) 2017/1939(21) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovanie vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému trestnému činu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(22). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ. Financovanie v rámci tohto nástroja by malo dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. [PN 20]

(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zlepšenie vykonávania a kvality vynakladania prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nástroja a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov. [PN 21]

(26)  Keďže cieľ tohto nariadenia, čiže zriadiť nástroj na podporu colnej únie a colných orgánov, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť samostatne z dôvodu objektívnych zemepisných nerovnováh medzi nimi, ale vzhľadom na koordinovaný postup a centralizované financovanie, ktoré pomôže dosiahnuť rovnocennú úroveň a kvalitu colných kontrol, možno tento cieľ lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“) zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (ďalej len „nástroj“), z ktorého sa poskytuje finančná podpora na nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly.

2.  Týmto nariadením sa spolu s nariadením [2018/XXX], ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza(23), zriaďuje fond.

3.  Stanovujú sa v ňom ciele nástroja, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „colné orgány“ sú orgány vymedzené v bode 1 článku 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

2.  „colné kontroly“ sú konkrétne úkony vymedzené v bode 3 článku 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

3.  „vybavenie na colné kontroly“ je vybavenie určené v prvom rade na vykonanie colných kontrol;

4.  „mobilné vybavenie na colné kontroly“ je akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý popri svojich mobilných vlastnostiach má byť ako taký súčasťou vybavenia na colné kontroly alebo je v plnej miere zariadený vybavením na colné kontroly;

5.  „údržba“ sú preventívne, nápravné a predbežné zásahy vrátane prevádzkových a funkčných kontrol, obsluhy, opráv a generálnych opráv, potrebné na zachovanie alebo vrátenie časti vybavenia na colné kontroly do stanoveného prevádzkového stavu, aby dosiahlo maximálnu dobu použiteľnosti, s výnimkou modernizácie;

6.  „modernizácia“ sú vývojové zásahy potrebné na premenu zastaranej časti vybavenia na colné kontroly do určeného prevádzkového stavu podľa aktuálneho vývoja.

Článok 3

Ciele nástroja

1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, a so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné kontroly v Únii boli normalizované, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, presadzovať medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie, pokiaľ ide o kontrolu tovaru a osôb, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť. [PN 22]

2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol plne transparentným nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, aktuálneho najnovšieho, bezpečného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly, ktoré je odolné voči kybernetickým útokom a šetrné voči životnému prostrediu. Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu colných kontrol vo všetkých členských štátoch a zabrániť tak odklonu tokov tovarov na slabšie miesta v Únii. [PN 23]

2a.  Nástroj prispieva k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc podporou spolupráce medzi agentúrami, spoločného využívania a interoperability nového vybavenia získaného pomocou tohto nástroja. [PN 24]

Článok 4

Rozpočet

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 300 000 000 EUR v bežných cenách). [PN 25]

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať oprávnené a overené výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať oprávnené a overené výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, výmena údajov medzi zúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ sa týkajú osobitných cieľov nástroja podporujúcich všeobecný cieľ, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja. [PN 26]

Článok 5

Implementácia a formy financovania zo strany EÚ

1.  Nástroj sa implementuje v priamom riadení v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

1a.   Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné colné orgány budú vo všetkých relevantných prípadoch používať všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie. [PN 27]

2.  Z nástroja sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov.

3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie, čím sa umožní konzultácia a účasť príslušných agentúr Únie, najmä Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Koordinačný mechanizmus zahŕňa účasť a konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa maximalizovala pridaná hodnota Únie v oblasti riadenia hraníc. [PN 28]

3a.   Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie spĺňa dohodnuté normy týkajúce sa pravidelnej údržby. [PN 29]

KAPITOLA II

OPRÁVNENOSŤ

Článok 6

Oprávnené akcie

1.  Akcie sú oprávnené na financovanie z tohto nástroja pod podmienkou, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)  spĺňajú ciele uvedené v článku 3;

b)  podporujú nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na jeden alebo viac z týchto účelov:

1.  neintruzívne kontroly;

2.  zisťovanie skrytých predmetov na osobách;

3.  radiačná detekcia a zisťovanie nuklidov;

4.  laboratórna analýza vzoriek;

5.  odoberanie vzoriek a analýza vzoriek v teréne;

6.  prehliadka ručnými prostriedkami.

V prílohe 1 sa stanovuje orientačný zoznam vybavenia na colné kontroly, ktoré možno použiť na účely colných kontrol uvedené v bodoch 1 až 6.

2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na plne transparentný nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach. [PN 30]

3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú, ako aj s cieľom držať krok s technologickým vývojom, zmenami v praktikách pašovania tovaru a s novými, inteligentnými a inovačnými riešeniami na účely colných kontrol. [PN 31]

4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať by sa malo v prvom rade používať na colné kontroly, ale okrem colných kontrol ho možno využívať aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania s cieľom plniť všeobecné a osobitné ciele nástroja stanovené v článku 3. [PN 32]

4a.   Komisia stimuluje spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi. [PN 33]

Článok 7

Oprávnené subjekty

Odchylne od článku 197 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú oprávnenými subjektmi colné orgány členských štátov, ak poskytujú informácie nevyhnutné na posúdenie potrieb, ako sa uvádza v článku 11 ods. 3.

Článok 8

Miera spolufinancovania

1.  Z nástroja sa môže financovať až 80 % celkových oprávnených nákladov akcie.

2.  Akékoľvek finančné prostriedky, ktoré presahujú tento strop, sa poskytujú len v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch.

2a.   Financovanie presahujúce tento strop sa môže poskytnúť v prípade spoločného obstarávania a skúšania vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi. [PN 34]

2b.   Výnimočné okolnosti uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať nákup nového vybavenia na colnú kontrolu a jeho postúpenie do rezervy technického vybavenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Prípustnosť vybavenia na colné kontroly do rezervy technického vybavenia sa zaistí v súlade s článkom 5 ods. 3. [PN 35]

Článok 9

Oprávnené náklady

Na financovanie z nástroja nie Všetky náklady súvisiace s činnosťami uvedenými v článku 6 sú oprávnené tieto náklady na financovanie z nástroja, s výnimkou: [PN 36]

a)  náklady spojené s nákupom pozemku;

aa)  náklady týkajúce sa odbornej prípravy alebo zlepšovania zručností potrebných na používanie vybavenia; [PN 37]

b)  náklady na infraštruktúru, ako sú budovy alebo vonkajšie zariadenia, a na nábytok;

c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru a aktualizácie softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly a s výnimkou elektronického softvéru a programovania potrebného na prepojenie existujúceho softvéru s vybavením na colné kontroly; [PN 38]

d)  náklady na siete, ako sú zabezpečené alebo nezabezpečené komunikačné kanály, alebo na odbery služieb s výnimkou sietí alebo odberov, ktoré sú priamo potrebné na používanie vybavenia na colné kontroly; [PN 39]

e)  náklady na dopravné prostriedky, ako sú vozidlá, lietadlá alebo lode, s výnimkou mobilného vybavenia na colné kontroly;

f)  náklady na spotrebný tovar pre vybavenie na colné kontroly vrátane referenčných alebo kalibračných materiálov;

g)  náklady na osobné ochranné prostriedky.

KAPITOLA III

GRANTY

Článok 10

Udeľovanie grantov, komplementarita a kombinované financovanie

1.  Granty v rámci nástroja sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  V súlade s článkom 195 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa granty udeľujú oprávneným subjektom uvedeným v článku 7, a to bez výzvy na predkladanie návrhov.

3.  Odchylne od článku 191 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže akcia podporená príspevkom z programu Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti, ktorý je stanovený nariadením (EÚ) [2018/XXX](24), alebo z ktoréhokoľvek iného programu Únie, získať príspevok aj z tohto nástroja, pokiaľ tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Každý príspevok na akciu podlieha pravidlám toho programu Únie, z ktorého pochádza. Kumulatívne financovanie nepresiahne celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z iných programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

KAPITOLA IV

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 11

Pracovný program

1.  Nástroj sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14, ktorými sa prijme v súlade zmení príloha 2apostupom preskúmania uvedeným v článku 15 cieľom stanoviť pracovné programy. [PN 40]

3.  Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú individuálne posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie: [PN 41]

a)  spoločná kategorizácia hraničných priechodov;

b)  vyčerpávajúci zoznam dostupného a funkčného vybavenia na colné kontroly; [PN 42]

c)  spoločné vymedzenie minimálnej a optimálnej technickej normy vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov a; [PN 43]

ca)   posúdenie optimálnej úrovne vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov, a [PN 44]

d)  podrobný odhad finančných potrieb v závislosti od veľkosti colných operácií a relatívneho pracovného zaťaženia. [PN 45]

Posúdenie potrieb vyplýva z akcií uskutočnených v rámci programu Colníctvo 2020, ktorý bol ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013(25), alebo v rámci programu Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti, ktorý bol ustanovený nariadením (EÚ) [2018/XXX](26), a pravidelne, aspoň každý tretí rok, sa aktualizuje.

Článok 12

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3 V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku 38 ods. 3 písm. e) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Správy o výkonnosti, ktoré podáva Komisia, sú uvedené v prílohe 2 zahŕňajú informácie o pokroku i nedostatkoch. [PN 46]

2.  Aby mohla Komisia spoľahlivo posúdiť pokrok Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku nástroja v pri dosahovaní jeho cieľov, je oprávnená Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne a kvantitatívne informácie o výkonnosti programu. [PN 47]

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti. [PN 48]

4.  Ak náklady na jednu časť vybavenia na colné kontroly prekročia sumu 10 000 EUR bez daní, súčasťou požiadaviek na správy uvedených v odseku 3 je aspoň raz ročne oznámiť Komisii tieto informácie:

a)  dátum zavedenia príslušného vybavenia na colné kontroly do prevádzky a jeho vyradenia z prevádzky;

b)  štatistika používania príslušného vybavenia na colné kontroly;

c)  informácie o výsledkoch používania príslušného vybavenia na colné kontroly;

ca)   prítomnosť a stav vybavenia financovaného z rozpočtu Únie päť rokov po uvedení do prevádzky; [PN 49]

cb)   informácie týkajúce sa údržby vybavenia na colné kontroly; [PN 50]

cc)   informácie o postupe verejného obstarávania; [PN 51]

cd)   odôvodnenie výdavkov. [PN 52]

Článok 13

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa činností financovaných z nástroja a uvedených v článku 6 posudzujú výsledky nástroja, jeho vplyv a účinnosť a vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť zabezpečilo ich účinné využitie v rozhodovacom procese. [PN 53]

2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však štyri tri roky po začatí implementácie nástroja. [PN 54]

V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch. [PN 55]

3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však štyri tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja. [PN 56]

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. [PN 57]

4a.  Komisia zahrnie ročné čiastočné hodnotenia do svojej správy s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom. [PN 58]

KAPITOLA V

DELEGOVANIE PRÁVOMOCI A POSTUP VÝBORU

Článok 14

Delegovanie právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028. [PN 59]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 60]

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 61]

Článok 15

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre program Colníctvo uvedený v článku 18 nariadenia (EÚ) [2018/XXX](27).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PN 62]

KAPITOLA VI

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť. [PN 63]

2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených pravidelne poskytuje verejnosti informácie o nástroji, jeho činnostiach a výsledkoch, pričom odkazuje okrem iného na pracovné programy uvedené v článku 3 11. [PN 64]

Článok 17

Prechodné ustanovenia

V prípade potreby možno do rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 4 ods. 2, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa nedokončia do 31. decembra 2027.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA 1

Orientačný zoznam vybavenia na colné kontroly vo vzťahu k účelom colných kontrol uvedeným v článku 6 ods. 1 písm b)

ÚČEL COLNEJ KONTROLY

VYBAVENIE NA COLNÉ KONTROLY

KATEGÓRIA

POUŽITIE

Neintruzívne kontroly

röntgenový skener – vysokoenergetický

kontajnery, nákladné vozidlá, železničné vozne a vozidlá

röntgenový skener – nízkoenergetický

palety, škatule, balíky

batožina cestujúcich

vozidlá

detektor spätného rozptylu röntgenového žiarenia

kontajnery

nákladné vozidlá

vozidlá

iné

systémy automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel/kontajnerov

váhy na váženie vozidiel

vysokozdvižné vozíky a podobné mobilné vybavenie na colné kontroly

Zisťovanie skrytých predmetov na osobách(28)

portál detektora na báze spätného rozptylu röntgenového žiarenia

používa sa najmä na letiskách na detekciu skrytých predmetov na ľuďoch (drog, výbušnín, hotovosti)

skener tela

bezpečnostný skener na báze milimetrových vĺn

Riadiačná detekcia a zisťovanie nuklidov

rádiologická a jadrová detekcia

osobný radiačný monitor/detektor (PRM)

ručný radiačný detektor

prístroj na identifikáciu izotopov (RIID)

radiačný portálový monitor (RPM)

spektrometrický portálový monitor na identifikáciu izotopov (SPM)

Laboratórna analýza vzoriek

identifikácia, kvantifikácia a overovanie všetkých možných tovarov

plynová a kvapalinová chromatografia (GC, LC, HPLC …)

spektrometria a techniky kombinované so spektrometriou (IR, Raman, UV-VIS, fluorescencia, GC-MS …)

röntgenové zariadenie (XRF …)

NMR spektrometria a analýza stabilných izotopov

iné laboratórne vybavenie (AAS, destilačný analyzátor, DSC, elektroforéza, mikroskop, LSC, nafajčovací stroj ...)

[PN 65, 66, 67 a 68]

ÚČEL COLNEJ KONTROLY

VYBAVENIE NA COLNÉ KONTROLY

KATEGÓRIA

POUŽITIE

Odoberanie vzoriek a analýza vzoriek v teréne

stopová detekcia založená na iónovej pohyblivostnej spektrometrii (IMS)

prenosné zariadenie na skríning stôp určitých nebezpečných látok

stopová detekcia psami

používa sa pri spektre rizík na malé a väčšie predmety

odoberanie vzoriek

nástroje na odoberanie vzoriek, odsávač dymu, rukavicový box

mobilné laboratóriá

vozidlo s plne zabudovaným zariadením na analýzu vzoriek v teréne

[analýza organického materiálu, kovov a zliatin] ručné detektory

chemické kolorimetrické testy

Ramanova spektroskopia

infračervená spektroskopia

röntgenová fluorescencia

detektory plynov pre kontajnery

Prehliadka ručnými prostriedkami

osobné ručné náradie

vreckové náradie

súprava mechanického náradia

teleskopické zrkadlo

zariadenia

endoskop

stacionárny alebo prenosný detektor kovov

kamery na kontrolu podvozkov

ultrazvukové zariadenie

merač hustoty

iné

kontrola pod vodou

PRÍLOHA 2

Ukazovatele

Špecifický cieľ: prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, aktuálneho a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly.

1.  Dostupné vybavenie

a)  Dostupnosť vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa schválené normy, na pozemných hraničných priechodoch (podľa typu vybavenia)

b)  Dostupnosť vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa schválené normy, na námorných hraničných priechodoch (podľa typu vybavenia)

c)  Dostupnosť vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa schválené normy, na letiskových hraničných priechodoch (podľa typu vybavenia)

d)  Dostupnosť vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa schválené normy, na poštových hraničných priechodoch (podľa typu vybavenia)

e)  Dostupnosť vybavenia na colné kontroly, ktoré spĺňa schválené normy, na železničných hraničných priechodoch (podľa typu vybavenia)

1a.  Bezpečnosť a ochrana

a)  Stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch vrátane kybernetickej bezpečnosti

b)  Stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch [PN 69]

1b.  Zdravie a životné prostredie

a)   Stupeň súladu so zdravotnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

b)   Stupeň súladu s environmentálnymi normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch [PN 70]

PRÍLOHA 2a

Pracovné programy [PN 71]

PRÍLOHA 2b

Výnimočné okolnosti pre nadmerné financovanie [PN 72]

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 67.
(2) Táto pozícia zodpovedá pozmeňujúcim návrhom prijatým 15. januára 2019 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0001).
(3)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 67.
(4) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(5)Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
(6) P8_TA(2018)0075: Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020.
(7)https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(9)COM(2018)0473.
(10)Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(11)COM(2016)0605.
(12)COM(2018)0442.
(13)COM(2018)0435.
(14)COM(2018)0473.
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(16)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(17)Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(19)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(20)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(21)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(22)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(23)COM(2018)0473.
(24)COM(2018)0442.
(25)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0442.
(28)Podlieha platným právnym ustanoveniam a iným odporúčaniam v oblasti ochrany zdravia a rešpektovania súkromia.


Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I
PDF 264kWORD 75k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0442),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0261/2018),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0464/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

P8_TC1-COD(2018)0232


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33, 114 a 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Program Colníctvo 2020 zriadený podľa nariadenia nariadením (EÚ) č. 1294/2013(5) a programy, ktoré mu predchádzali, významne prispeli k zjednodušeniu a posilneniu colnej spolupráce. Mnohé colné činnosti v colnej oblasti majú cezhraničnú povahu a vyžadujú si účasť všetkých členských štátov a majú na ne vplyv, a preto ich nemôžu nemôže účinne a efektívne vykonávať jednotlivé členské štáty členský štát samostatne. Celoúniový program pre colníctvo na úrovni Únie implementovaný Komisiou ponúka poskytuje členským štátom rámec Únie na úrovni Únie na rozvoj týchto takýchto činností spolupráce, čo je nákladovo efektívnejšie, než keby si každý členský štát vytvoril svoj vlastný rámec spolupráce na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni. Program pre colníctvo takisto zohráva zásadnú úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie a členských štátov tým, že zabezpečuje účinné vyberanie ciel, a tak predstavuje pre Úniu, ako aj vnútroštátne rozpočty dôležitý zdroj príjmov, a aj zameraním sa na budovanie kapacít IT a zvýšenú spoluprácu v colnej oblasti. Okrem toho sú potrebné harmonizované a štandardizované kontroly s cieľom sledovať nezákonné cezhraničné toky tovaru a bojovať proti podvodom. Preto je vhodné, aby sa v záujme efektívnosti zabezpečilo pokračovanie úniového financovania činností v oblasti colnej spolupráce zo strany Únie stanovením nového programu v rovnakej oblasti, a to programu Colníctvo (ďalej len „program“). [PN 1]

(1a)  Colná únia vykonávaná vnútroštátnymi colnými orgánmi je už 50 rokov základným kameňom Únie, jedného z najväčších obchodných blokov na svete. Colná únia je výrazným príkladom úspešnej integrácie Únie a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení prijatom 14. marca 2018 pod názvom Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyjadril obavy najmä v súvislosti s colnými podvodmi. Únia môže byť silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, ak dostane viac finančných prostriedkov, nepretržitú podporu existujúcich politík a viac zdrojov. [PN 2]

(2)  Colná únia sa za posledných päťdesiat 50 rokov značne rozvinula a colné správy v súčasnosti úspešne vykonávajú plnia na hraniciach širokú škálu úloh. Spoločne pracujú na zjednodušovaní obchodu a znižovaní byrokracie, vyberaní príjmov pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a na ochrane verejnosti a usilujú sa podporovať etický a spravodlivý obchod a znižovať byrokraciu, vyberať príjmy pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a chrániť obyvateľstvo pred teroristickými, zdravotnými, environmentálnymi a, ako aj inými hrozbami. Colné orgány zastávajú vedúce postavenie v oblasti boja zohrávajú vedúcu úlohu v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to najmä po zavedení spoločného rámca riadenia rizika v celej EÚa colných kontrol pohybu veľkého množstva peňažných prostriedkov a nekalej súťaži, a to najmä zavedením spoločného rámca(6) riadenia colných rizík na úrovni Únie a kontrolou veľkých peňažných tokov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vzhľadom na tento široký mandát sú colné orgány v súčasnosti v podstate zodpovedné za kontrolu svoj široký mandát sa colné orgány v súčasnosti stali v podstate hlavnými orgánmi kontroly tovaru na vonkajších hraniciach Únie. V tejto súvislosti by mal program Colníctvo zahŕňať nielen spoluprácu v colnej oblasti, ale mal by sa rozšíriť tak, aby podporoval úlohu colných orgánov vo všeobecnosti, ako sa uvádza tiež podporovať širšiu úlohu colných orgánov, ako sa stanovuje v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, t. j. dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizácia vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnej obchodnej politiky a ďalších spoločných politík Únie s vplyvom na obchod, ako aj, a to najmä dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizáciu vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnú obchodnú politiku a ďalšie spoločné politiky Únie s vplyvom na obchod a bezpečnosť dodávateľského reťazca. Právny základ sa preto vzťahuje tohto nariadenia by sa preto mal vzťahovať na colnú spoluprácu (článok 33 ZFEÚ), vnútorný trh (článok 114 ZFEÚ) a obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ). [PN 3]

(3)  Poskytnutím rámca pre akcie, ktorých cieľom je podporiť colnú úniu a colné orgány, by mal program pomáhať pri Program by mal v rámci svojho všeobecného cieľa pomôcť členským štátom a Komisii poskytnutím rámca pre akcie zameraného na podporu colnej únie a colných orgánov s dlhodobým cieľom, aby všetky colné správy v Únii spolupracovali čo najužšie; prispievať k ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov; chrániť Úniu pred nečestným a nezákonným obchodovaním pri súčasnej podpore legitímnej obchodnej činnosti; zaisťovať nečestnými a nezákonnými obchodnými praktikami a zároveň podporovať legitímne obchodné činnosti, ktoré zaručujú bezpečnosť a ochranu Únie a jej obyvateľov a uľahčiť a tak posilňujú ochranu spotrebiteľa; a uľahčovať zákonné obchodovanie, aby podniky a občania mohli využívať plný potenciál vnútorného trhu a svetového obchodu. [PN 4]

(3a)  Keďže sa ukázalo, že niektoré systémy uvedené v článku 278 Colného kódexu Únie možno zaviesť k 31. decembru 2020 len čiastočne, čo znamená, že sa budú aj po tomto termíne naďalej používať neelektronické systémy, a keďže neexistujú legislatívne zmeny, ktoré by túto lehotu predĺžili, spoločnosti a colné orgány nebudú schopné plniť svoje povinnosti a právne záväzky, pokiaľ ide o colné operácie, jedným z hlavných špecifických cieľov programu by malo byť pomáhať členským štátom a Komisii pri tvorbe takýchto elektronických systémov. [PN 5]

(3b)  Colná správa a kontrola predstavujú dynamickú oblasť politiky, ktorá čelí novým výzvam vyplývajúcim z neustále sa vyvíjajúcich globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, ako aj meniacim sa modelom spotreby a digitalizácii, ako je elektronický obchod vrátane internetu vecí, analýzy dát, umelej inteligencie a technológie blockchainu. Program by mal podporovať colnú správu v takýchto situáciách a umožniť využívanie inovačných riešení. Tieto výzvy ešte viac zdôrazňujú potrebu presadzovania spolupráce medzi colnými orgánmi a potrebu jednotného výkladu a vykonávania colných predpisov. Ak sú verejné financie pod tlakom, objem svetového obchodu sa zvyšuje a rastú obavy z podvodov a pašovania. Program by mal prispievať k riešeniu týchto výziev. [PN 6]

(3c)  S cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť a zabrániť prekrývaniu by Komisia mala koordinovať vykonávanie programu so súvisiacimi programami a fondmi Únie. To sa týka najmä programu Fiscalis, Programu EÚ pre boj proti podvodom a Programu pre jednotný trh, ako aj Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Fondu pre integrované riadenie hraníc, Programu na podporu reforiem, programu Digitálna Európa, nástroja na prepájanie Európy a rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ako aj vykonávacích predpisov a opatrení. [PN 7]

(3d)  Pokiaľ ide o prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, finančné krytie tohto programu nezohľadňuje náklady vyplývajúce z podpísania dohody o vystúpení a možný budúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou. Podpísanie tejto dohody, vystúpenie Spojeného kráľovstva zo všetkých existujúcich colných systémov a ukončenie spolupráce, ako aj zánik jeho právnych záväzkov v tejto oblasti by mohli viesť k dodatočným nákladom, ktoré v čase zriadenia tohto programu nie je možné presne odhadnúť. Komisia by preto mala zvážiť vyhradenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na prípravu na tieto prípadné náklady. Tieto náklady by však nemali byť hradené z finančného krytia tohto programu, keďže rozpočet plánovaný v programe bude postačovať iba na pokrytie nákladov, ktoré sa dali reálne predvídať v čase zriadenia programu. [PN 8]

(4)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie pre program, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7).

(5)  S cieľom podporiť proces pristúpenia a pridruženia tretích krajín by sa mal program za predpokladu splnenia určitých všetkých podmienok otvoriť pristupujúcim a kandidátskym krajinám, ako aj potenciálnym kandidátom a partnerským krajinám európskej susedskej politiky. Môže sa sprístupniť aj pre iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách medzi Úniou a týmito krajinami, ktoré sa vzťahujú na ich účasť na akomkoľvek programe Únie v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách medzi Úniou a dotknutými krajinami, ktoré sa vzťahujú na ich účasť na akomkoľvek programe Únie, ak je táto účasť v záujme Únie a ak má pozitívny vplyv na vnútorný trh bez toho, aby to malo vplyv na ochranu spotrebiteľa. [PN 9]

(6)  Na tento program sa vzťahuje by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [2018/XXX] 2018/1046(8) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania a refundácie výdavkov externých expertov. [PN 10]

(7)  Akcie uplatňované v rámci programu Colníctvo 2020 sa ukázali ako primerané, a preto by sa mali by sa preto mali zachovať, kým ostatné, ktoré sa ukázali ako neprimerané, by sa mali ukončiť. S cieľom zabezpečiť výraznejšie zjednodušenie a väčšiu pružnosť pri vykonávaní programu, a tým lepšie plniť jeho ciele, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových kategórií, pričom by sa mal uviesť zoznam ilustratívnych príkladov konkrétnych činností. Prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít by mal program Colníctvo program presadzovať a podporovať aj zavádzanie a využívanie inovácií s cieľom ďalej zlepšovať spôsobilosti na plnenie základných priorít colných orgánov. [PN 11]

(8)  V nariadení [2018/XXX] sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj pre vybavenie na colné kontroly(9) (ďalej len „nástroj CCE“, z angl. Customs Control Equipment). S cieľom zachovať súdržnosť a horizontálnu koordináciu všetkých akcií spolupráce, ktoré sa týkajú colníctva a vybavenia na colné kontroly, je vhodné vykonávať ich všetky v rámci jediného právneho aktu a súboru pravidiel, ktorým pričom týmto aktom a týmito pravidlami je toto nariadenie. Nástrojom CCE by sa preto mal podporovať iba nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia, zatiaľ čo týmto programom by sa mali podporiť všetky ostatné súvisiace činnosti, ako napríklad akcie spolupráce na posudzovanie potrieb vybavenia alebo prípadne odborná príprava týkajúca sa zakúpeného vybavenia. [PN 12]

(9)  Výmeny colných a súvisiacich informácií sú kľúčové na správne fungovanie colníctva a presahujú rámec výmen v rámci colnej únie. Pre Úniu alebo členské štáty by mohlo byť skutočne zaujímavé upraviť alebo rozšíriť európske elektronické systémy na tretie krajiny nepridružené k programu a medzinárodné organizácie. Preto ak je takýto záujem riadne odôvodnený, úpravy alebo rozšírenia európskych elektronických systémov na spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami by mali byť oprávnenými nákladmi v rámci programu.

(10)  Vzhľadom na význam globalizácie by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť externých expertov v zmysle článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Títo externí experti by mali byť najmä zástupcovia vládnych orgánov vrátane zástupcov z nepridružených tretích krajín, ako aj akademici a zástupcovia medzinárodných organizácií, hospodárskych subjektov alebo občianskej spoločnosti. [PN 13]

(11)  V súlade so záväzkom Komisie stanoveným v jej oznámení z 19. októbra 2010 s názvom „Preskúmanie rozpočtu EÚ“(10), ktorý sa týka súdržnosti a zjednodušenia programov financovania, by sa zdroje mali využívať spoločne s ďalšími nástrojmi financovania Únie, ak plánované akcie v rámci programu sledujú ciele, ktoré sú spoločné pre rôzne nástroje financovania, pričom sa berie do úvahy, že suma vyčlenená na tento program sa vypočíta bez zohľadnenia možných nepredvídaných výdavkov, avšak pri vylúčení dvojitého financovania. Akciami v rámci programu by sa mala zabezpečiť súdržnosť pri využívaní zdrojov Únie na podporu colnej únie a colných orgánov. [PN 14]

(11a)   Treba umožniť financovanie nákupu softvéru potrebného na vykonávanie prísnych hraničných kontrol v rámci tohto programu. Okrem toho by sa mal podporovať nákup softvéru, ktorý sa môže používať vo všetkých členských štátoch, aby sa uľahčila výmena údajov. [PN 15]

(12)  Najväčšou Väčšou časťou rozpočtu v rámci programu majú byť akcie na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií (IT). V osobitných ustanoveniach by sa mali opísať spoločné a vnútroštátne komponenty európskych elektronických systémov. Okrem toho by sa mal jasne vymedziť rozsah činností a zodpovednosti Komisie a členských štátov. Na zabezpečenie súdržnosti a koordinácie činností v oblasti rozvoja kapacít IT sa v rámci programu predpokladá, že Komisia vypracováva a aktualizuje viacročný strategický plán pre colníctvo (VSP-C) s cieľom vytvoriť elektronické prostredie, ktoré zabezpečí konzistentnosť a interoperabilitu colných systémov v Únii. [PN 16]

(13)  V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES(11) sa žiada, aby Komisia vypracovala viacročný strategický plán pre colníctvo na vytvorenie jednotného a interoperabilného elektronického colného prostredia pre Úniu. Vývoj a prevádzka elektronických systémov zahrnutých vo viacročnom strategickom pláne sa financujú najmä z tohto programu. V záujme zabezpečenia súdržnosti a koordinácie medzi programom a viacročným strategickým plánom by sa príslušné ustanovenia rozhodnutia mali zahrnúť do tohto nariadenia. Keďže všetky príslušné ustanovenia rozhodnutia č. 70/2008/ES sa teraz preberajú buď na základe nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo tohto nariadenia, rozhodnutie č. 70/2008/ES by sa malo zrušiť.

(14)  Toto nariadenie by sa malo vykonávať prostredníctvom pracovných programov Komisia by mala na účely tohto nariadenia prijať pracovné programy. Vzhľadom na strednodobý až dlhodobý charakter sledovaných cieľov a na základe skúseností získaných v priebehu času by sa pracovné programy mali vzťahovať na niekoľko rokov. Presunom z ročných na viacročné pracovné programy sa zníži administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov. [PN 62]

(14a)  V súlade so zisteniami uvedenými v dvoch osobitných správach, ktoré nedávno prijal Európsky dvor audítorov v colnej oblasti, konkrétne v osobitnej správe č. 19/2017 z 5. decembra 2017 s názvom Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ a v osobitnej správe č. 26/2018 z 10. októbra 2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?, akcie vykonávané v rámci programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti by sa mali zamerať na riešenie nedostatkov, ktoré sú naznačené. [PN 17]

(14b)  Európsky parlament prijal 4. októbra 2018 uznesenie o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov Únie. Závery obsiahnuté v tomto uznesení by sa mali zohľadniť počas akcií vykonávaných v rámci tohto programu. [PN 18]

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(12). [PN 63]

(16)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(13) je potrebné tento program vyhodnotiť vo svetle informácií získaných na základe požiadaviek osobitného monitorovania, a pritom sa vyhnúť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu najmä členských štátov. Tieto požiadavky môžu podľa potreby zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ na hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

(17)  S cieľom primerane reagovať na zmeny v politických prioritách by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu ukazovateľov na meranie dosiahnutia špecifických cieľov programu, a to v súvislosti so stanovením a s aktualizáciou viacročného strategického plánu pre oblasť colníctva a v súvislosti so stanovením viacročných pracovných programov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(14). Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 64]

(18)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(15), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(16), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(17) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(18) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(19). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(19)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(20)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať najlepšie výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych platieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 19]

(21)  Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(22)  Týmto nariadením sa nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013, ktoré by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti (ďalej len „program“).

2.  Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „colné orgány“ sú orgány vymedzené v článku 5 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

2.  „európske elektronické systémy“ sú elektronické systémy potrebné pre colnú úniu a na vykonávanie úlohy colných orgánov;

3.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.

Článok 3

Ciele programu

1.  Všeobecným cieľom programu je S cieľom dosiahnuť dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v Únii navzájom čo najviac spolupracovali a aby sa zaručila ochrana a bezpečnosť členských štátov a chránila Únia pred podvodmi, nekalými a nezákonnými obchodnými praktikami a zároveň podporili legitímne obchodné činnosti a posilnila úroveň ochrany spotrebiteľa, je všeobecným cieľom programu podporovať colnú úniu a colné orgány, aby chránili finančné a hospodárske záujmy pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, zaistili bezpečnosť a ochranu v rámci Únie a chránili Úniu pred nekalým a nezákonným obchodom a zároveň uľahčovali zákonnú obchodnú činnosť. [PN 20]

2.  Špecifickým cieľom programu je Program má tieto špecifické ciele:

1.  podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, ako aj colnej spolupráce;

2.   a budovania administratívnych kapacít vrátane odbornej spôsobilosti a vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov pomôcť pri budovaní kapacít IT, čo zahŕňa vývoj, údržbu a prevádzku elektronických systémov uvedených v článku 278 Colného kódexu Únie a umožnenie hladkého prechodu na prostredie a obchodovanie bez dokumentov v papierovej podobe v súlade s článkom 12 tohto nariadenia;

3.   financovať spoločné akcie, ktoré spočívajú v mechanizmoch spolupráce umožňujúcich úradníkom vykonávať spoločné operatívne činnosti v rámci ich hlavných povinností, vymieňať si skúsenosti v colnej oblasti a spájať sily v záujme vykonávania colnej politiky;

4.   rozvíjať ľudské schopnosti, podporovať odborné zručnosti colných úradníkov a posilňovať ich v tom, aby plnili svoju úlohu jednotne;

5.  podporovať inovácie v oblasti colnej politiky. [PN 21]

2a.  Program musí byť v súlade s inými akčnými programami a fondmi Únie s podobnými cieľmi v príbuzných oblastiach a využívať všetky ich synergie. [PN 22]

2b.  Vykonávanie tohto programu musí dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. [PN 23]

2c.  Program takisto podporuje nepretržité hodnotenie a monitorovanie spolupráce medzi colnými orgánmi s cieľom zistiť slabé stránky a možné zlepšenia. [PN 24]

Článok 4

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 842 844 000 EUR v cenách roku 2018 (950 000 000 EUR v bežných cenách). [PN 25]

2.  Pokiaľ je to nevyhnutné a riadne odôvodnené, zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením programu a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie Komisie určené členským štátom a hospodárskym subjektom, pokiaľ sa týkajú cieľov programu, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením programu, pokiaľ sú tieto činnosti potrebné pre dosiahnutie cieľov programu. [PN 26]

2a.  Program sa nesmie použiť na krytie nákladov súvisiacich s prípadným vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie. Na základe vlastného posúdenia Komisia vyhradí zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva zo všetkých colných systémov Únie, ukončením spolupráce a so zánikom jeho právnych záväzkov v tejto oblasti.

Skôr, než Komisia tieto zdroje vyhradí, vypracuje odhad prípadných nákladov a bude informovať Európsky parlament hneď, keď bude mať údaje potrebné pre vypracovanie tohto odhadu. [PN 27]

Článok 5

Tretie krajiny pridružené k programu

Do programu sa môžu zapojiť tieto tretie krajiny:

a)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

b)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami za predpokladu, že tieto krajiny dosiahli dostatočnú úroveň aproximácie príslušných právnych predpisov a administratívnych metód s právnymi predpismi a administratívnymi metódami Únie;

c)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť o účasti príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou: [PN 28]

–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie,

–  stanovujú určujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia [2018/XXX] [nového 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách], [PN 29]

–  neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom,

–  zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

Článok 6

Implementácia a formy financovania zo strany EÚ

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien, verejného obstarávania a refundácie cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt externých expertov.

KAPITOLA II

OPRÁVNENOSŤ

Článok 7

Oprávnené akcie

1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktorými sa plnia ciele uvedené v článku 3.

2.  Akcie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [nástroj CCE] a/alebo dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [Program pre boj proti podvodom], sú takisto oprávnené na financovanie v rámci tohto programu. [PN 30]

3.  Akcie uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú:

a)  stretnutia a podobné ad hoc podujatia;

b)  štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch, ako napríklad spoluprácu skupiny členských štátov na spoločnom vývoji IT; [PN 31]

c)  akcie zamerané na budovanie kapacít IT, najmä vývoj a prevádzku európskych elektronických systémov;

d)  akcie na budovanie odbornej spôsobilosti a kapacít vrátane odbornej prípravy a výmeny najlepších postupov; [PN 32]

e)  podporu a iné akcie, ako sú napríklad:

1.  štúdie;

2.  inovačné činnosti, najmä overovanie koncepcií, pilotné a prototypové iniciatívy;

3.  spoločne pripravené komunikačné činnosti;

3a.   činnosti monitorovania; [PN 33]

4.  akékoľvek iné akcie stanovené v pracovných programoch uvedených v článku 13, ktoré sú potrebné na dosiahnutie alebo podporu cieľov stanovených v článku 3.

Možné formy akcií podľa písmen a), b) a d) sú uvedené v neúplnom zozname v prílohe 1.

4.  Akcie spočívajúce vo vývoji, zavádzaní, údržbe a prevádzke úprav alebo rozšírení spoločných komponentov európskych elektronických systémov pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo s medzinárodnými organizáciami, sú oprávnené na financovanie, ak sú v záujme Únie. Komisia zavedie potrebné administratívne opatrenia, ktoré môžu upraviť možnosť finančných príspevkov tretích strán, ktorých sa tieto akcie týkajú. [PN 34]

5.  Ak sa akcia zameraná na budovanie kapacít IT uvedená v odseku 3 písm. c) týka vývoja a prevádzky európskeho elektronického systému, sú oprávnené na financovanie v rámci programu iba náklady súvisiace so zodpovednosťou, ktorou bola poverená Komisia podľa článku 11 ods. 2. Členské štáty znášajú náklady súvisiace so zodpovednosťou, ktorá im bola zverená podľa článku 11 ods. 3.

Článok 8

Externí experti

1.  Vždy, keď to prispieva k realizácií akcií, ktorými sa plnia ciele podľa článku 3, zástupcovia vládnych orgánov vrátane orgánov tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu podľa článku 5, akademici a zástupcovia medzinárodných a iných príslušných organizácií, hospodárskych subjektov a organizácií zastupujúcich hospodárske subjekty a občiansku spoločnosť sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných v rámci programu ako externí experti. [PN 35]

2.  Náklady, ktoré vzniknú externým expertom uvedeným v odseku 1, sú oprávnené na refundáciu v rámci programu v súlade s ustanoveniami článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností spôsobilosti, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné v oblasti vecnej pôsobnosti tohto nariadenia a ich znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne uskutočňované akcie, pričom zohľadní akýkoľvek prípadný konflikt záujmov. Pri výbere sa musí dosiahnuť rovnováha medzi zástupcami podnikateľskej sféry a inými odborníkmi z občianskej spoločnosti a zohľadní sa zásada rovnosti pohlaví. Zoznam externých odborníkov sa pravidelne aktualizuje a sprístupňuje verejnosti. [PN 36]

KAPITOLA III

GRANTY

Článok 9

Udeľovanie, komplementárnosť a kombinované financovanie

1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a najmä v súlade so zásadami správneho finančného riadenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. [PN 37]

2.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu Colníctvo, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Pravidlá každého programu Únie, z ktorého sa poskytuje finančný príspevok, sa uplatňujú na jeho jednotlivé príspevky na akciu. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

3.  V súlade s článkom 198 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa granty udeľujú bez výzvy na predkladanie návrhov v prípade, že oprávnenými subjektmi sú colné orgány členských štátov a tretích krajín pridružených k programu, ako sa uvádza v článku 5 tohto nariadenia, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v uvedenom článku.

Článok 10

Miera spolufinancovania

1.  Odchylne od článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa z programu môže financovať až 100 % oprávnených nákladov akcie podľa relevantnosti akcie a odhadovaného vplyvu. [PN 38]

2.  Príslušná miera spolufinancovania, ak si akcie vyžadujú udelenie grantov, sa stanovuje vo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 13.

KAPITOLA IV

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE AKCIE NA BUDOVANIE KAPACÍT IT

Článok 11

Zodpovednosť

1.  Komisia a členské štáty spoločne zabezpečia zabezpečujú vývoj a prevádzku európskych elektronických systémov uvedených vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12, a to vrátane koncepcie, špecifikácie, testovania zhody, zavádzania, údržby, vývoja, modernizácie, bezpečnosti, zabezpečenia kvality a kontroly kvality, európskych elektronických systémov, ktoré sú uvedené vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12. [PN 39]

2.  Komisia zabezpečuje najmä:

a)  vývoj a prevádzku spoločných komponentov, ako sa stanovuje vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12;

b)  celkovú koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov s ohľadom na ich funkčnosť, kybernetickú odolnosť, vzájomné prepojenie a neustále zlepšovanie a ich synchronizovanú implementáciu; [PN 40]

c)  koordináciu európskych elektronických systémov na úrovni Únie s cieľom ich podpory a implementácie na vnútroštátnej úrovni;

d)  koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov, pokiaľ ide o ich vzájomné pôsobenie s tretími stranami, okrem akcií určených na plnenie vnútroštátnych požiadaviek;

e)  koordináciu európskych elektronických systémov s ostatnými príslušnými akciami týkajúcimi sa elektronickej verejnej správy na úrovni Únie;

ea)   efektívnu a rýchlu komunikáciu s členskými štátmi a medzi nimi s cieľom zefektívniť riadenie úniových elektronických systémov; [PN 41]

eb)   včasnú a transparentnú komunikáciu so zainteresovanými stranami, ktorých sa týka zavádzanie systémov IT na úrovni Únie a členských štátov, a to najmä o oneskoreniach vykonávania a výdavkov týkajúcich sa komponentov Únie a vnútroštátnych komponentov. [PN 42]

3.  Členské štáty zabezpečujú najmä:

a)  vývoj a prevádzku vnútroštátnych komponentov, ako sa stanovuje vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12;

b)  koordináciu vývoja a prevádzky vnútroštátnych komponentov európskych elektronických systémov na vnútroštátnej úrovni;

c)  koordináciu európskych elektronických systémov s ostatnými príslušnými akciami týkajúcimi sa elektronickej verejnej správy na vnútroštátnej úrovni;

d)  pravidelné poskytovanie pravidelných informácií Komisii o opatreniach prijatých s cieľom umožniť ich príslušným orgánom alebo hospodárskym subjektom v plnej miere a účinne využívať európske elektronické systémy; [PN 43]

e)  implementáciu európskych elektronických systémov na vnútroštátnej úrovni.

Článok 12

Viacročný strategický plán pre colníctvo (VSP-C)

1.  Komisia vypracuje prijme delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovenímpriebežne aktualizuje viacročný strategický plán pre colníctvo aktualizovaním viacročného strategického plánu pre oblasť colníctva, v ktorom sa uvádzajú všetky úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkou európskych elektronických systémov a v ktorom sa každý systém alebo jeho časť systému klasifikuje ako: [PN 65]

a)  spoločný komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na úrovni Únie, ktorý je k dispozícii pre všetky členské štáty alebo ktorý Komisia identifikovala ako spoločný, a to z dôvodu efektívnosti, bezpečnosti a racionalizácie a spoľahlivosti; [PN 45]

b)  vnútroštátny komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na vnútroštátnej úrovni, ktorý je k dispozícii v členskom štáte, ktorý takýto komponent vytvoril alebo ktorý prispel k jeho spoločnému vytvoreniu, ako je projekt spolupráce skupiny členských štátov pri vývoji IT; [PN 46]

c)  alebo kombinácia obidvoch.

2.  Viacročný strategický plán pre colníctvo zahŕňa aj inovačné a pilotné akcie, ako aj podporné metodiky a nástroje súvisiace s európskymi elektronickými systémami.

3.  Členské štáty oznámia Komisii ukončenie každej úlohy, ktorá im bola pridelená podľa viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1. Komisii takisto predkladajú pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri plnení svojich úloh a v náležitých prípadoch o očakávaných oneskoreniach pri ich vykonávaní. [PN 47]

4.  Členské štáty každý rok najneskôr do 31. marca predložia Komisii výročnú správu o pokroku pri implementácii viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1, ktorá sa týka obdobia od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roku. Tieto výročné správy sú vypracované podľa vopred stanoveného formátu.

5.  Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 4 každý rok najneskôr do 31. októbra vypracuje konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý členské štáty a Komisia dosiahli pri implementácii plánu uvedeného v odseku 1, vrátane informácií o potrebných úpravách alebo oneskoreniach plánu, a túto správu zverejní. [PN 48]

KAPITOLA V

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE, HODNOTENIE A KONTROLA

Článok 13

Pracovný program

1.  Program sa implementuje prostredníctvom Viacročné pracovné programy uvedené v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa prijímajú na účely programu. Vo viacročných pracovných programov uvedených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách programoch sa stanovia najmä sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková výška plánu financovania. Obsahujú aj podrobný opis akcií, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každú akciu a orientačný harmonogram ich vykonávania. [PN 66]

2.  Komisia prijíma viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 prijme delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením viacročných pracovných programov. [PN 67]

2a.   Viacročný pracovný program vychádza zo skúseností získaných z predchádzajúcich programov. [PN 51]

Článok 14

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2 V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Podávanie správ o výkonnosti musí zahŕňať informácie o pokroku i nedostatkoch. [PN 52]

2.  Ukazovatele pre podávanie správ o výkonnosti programu pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu 2 na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne aj kvantitatívne informácie o výkonnosti programu. [PN 53]

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov programu boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané a relevantné požiadavky na podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti. [PN 54]

Článok 15

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri tri roky po začatí implementácie programu. [PN 55]

2a.   V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch. [PN 56]

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu. [PN 57]

4.  Komisia oznámi a predloží závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. [PN 58]

Článok 16

Audity a vyšetrovania

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskemu dvoru audítorov a Európskej prokuratúre (EPPO) na to, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF a EPPO takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a v nariadení Rady (EÚ) č. 2017/1939(20). [PN 59]

KAPITOLA VI

VYKONÁVANIE DELEGOVANIA PRÁVOMOCÍ A POSTUP VÝBORU

Článok 17

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028. [PN 68]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 69]

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 70]

Článok 18

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor, ktorý sa uvádza ako „výbor pre program Colníctvo“. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PN 71]

KAPITOLA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. [PN 60]

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa programu, akcií financovaných v rámci programu a výsledkoch, ktoré sa dosiahli vďaka týmto financovaným akciám. Finančné zdroje pridelené vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených sú spojené s cieľmi uvedenými v článku 3. [PN 61]

Článok 20

Zrušenie

1.  Nariadenie (EÚ) č. 1294/2013 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

2.  Rozhodnutie č. 70/2008/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 21

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie ani zmenu podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/2013, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

2.  Z finančného krytia programu sa môžu uhrádzať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi uvedeným programom a opatreniami prijatými v rámci predchádzajúceho programu, ktorý bol stanovený nariadením (EÚ) č. 1294/2013.

3.  V prípade potreby možno do rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 4 ods. 2, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia do 31. decembra 2027.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA 1

Neúplný zoznam možných foriem akcií

podľa článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b) a d)

Akcie uvedené v článku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. a), b) a d) môžu mať okrem iného túto formu:

a)  pokiaľ ide o stretnutia a podobné ad hoc podujatia:

–  semináre a workshopy, na ktorých sa vo všeobecnosti zúčastňujú všetky krajiny a na ktorých sa uskutočňujú prezentácie a účastníci sa intenzívne zaoberajú diskusiami a aktivitami o konkrétnej téme,

–  pracovné návštevy organizované s cieľom umožniť úradníkom získať alebo zvýšiť svoju odbornú spôsobilosť alebo znalosti v oblasti colníctva;

b)  pokiaľ ide o štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch:

–  projektové skupiny, ktoré sú spravidla zložené z obmedzeného počtu krajín, pôsobia počas obmedzeného obdobia a sledujú vopred vymedzený cieľ s presne vymedzeným výsledkom vrátane koordinácie alebo referenčného porovnávania,

–  osobitné skupiny, konkrétne štruktúrované formy spolupráce so stálym alebo nestálym charakterom, ktoré zhromažďujú odborné znalosti na uskutočnenie úloh v konkrétnych oblastiach alebo vykonávajú operatívne činnosti, prípadne s podporou online služieb spolupráce, administratívnej pomoci, infraštruktúry a zariadení,

–  monitorovacie činnosti, ktoré vykonávajú spoločné tímy zložené z úradníkov Komisie a úradníkov oprávnených orgánov s cieľom analyzovať colné postupy, identifikovať ťažkosti pri vykonávaní predpisov a prípadne predkladať návrhy na úpravu predpisov a pracovných metód Únie;

c)  pokiaľ ide o akcie na budovanie odbornej spôsobilosti a kapacít:

–  spoločná odborná príprava alebo rozvoj elektronického vzdelávania s cieľom podporiť nadobudnutie potrebných odborných zručností a znalostí súvisiacich s colníctvom,

–  technická podpora zameraná na zlepšenie administratívnych postupov, posilnenie administratívnych kapacít a zlepšovanie fungovania a operácií colných orgánov podnecovaním a výmenou osvedčených postupov.

PRÍLOHA 2

Ukazovatele

Špecifický cieľ: Podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, ako aj colnej spolupráce a budovania administratívnych kapacít vrátane zlepšovania odbornej spôsobilosti a vývoja a prevádzky európskych informačných systémov pre colníctvo.

1.  Budovanie kapacít (administratívnych, odborných a IT)

1.  Index uplatňovania a vykonávania právnych predpisov a politiky Únie (počet akcií v rámci programu organizovaných v tejto oblasti a odporúčania vydané na základe týchto akcií);

2.  index vzdelávania (použité moduly vzdelávania; počet úradníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu; hodnotenie kvality účastníkmi);

3.  dostupnosť európskych elektronických systémov (v percentách času);

4.  dostupnosť spoločnej komunikačnej siete (v percentách času);

5.  využitie kľúčových európskych elektronických systémov zameraných na zvýšenie prepojenosti a prechod na colnú úniu bez papiera (počet vymenených správ a uskutočnených konzultácií);

6.  miera ukončenia podľa CKÚ (percentuálny podiel dosiahnutých čiastkových cieľov v rámci implementácie CKÚ).

2.  Výmena poznatkov a vytváranie kontaktných sietí:

1.  Index spoľahlivosti spolupráce (miera vytvárania sietí, počet osobných stretnutí, počet online skupín pre spoluprácu);

2.  index najlepších postupov a usmernení (počet akcií v rámci programu organizovaných v tejto oblasti; percento účastníkov, ktorí využili pracovnú prax/usmernenie vypracované s podporou programu).

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 45.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 15. januára 2019 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0008).
(3)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 45.
(4) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).
(6) https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
(7)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8)COM(2016)0605 final. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(9)Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly.
(10)COM(2010)0700.
(11)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(14) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(16)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(17)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(18)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(19)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(20) Nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).


Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I
PDF 131kWORD 50k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))
P8_TA(2019)0386A8-0473/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0209),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0151/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0473/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013

P8_TC1-COD(2018)0103


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1148.)

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 35.


Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I
PDF 135kWORD 54k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0551),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0345/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložil švédsky parlament, v ktorom tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0247/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu,

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98

P8_TC1-COD(2016)0264


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1700.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie vo vzťahu k článku 14 ods. 2 o spolupráci s agentúrami Únie

Na zaistenie koherentnosti a kompatibility európskej sociálnej štatistiky Komisia posilní spoluprácu s agentúrami Únie v súlade s článkom 14 ods. 2 a súvisiacimi odôvodneniami (12 a 33). Zahŕňa to posilnenie spolupráce v oblasti štatistických techník, metodiky, kvality, nových nástrojov a zdrojov údajov.


Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz***I
PDF 132kWORD 53k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))
P8_TA(2019)0388A8-0347/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0793) a zmenený návrh (COM(2018)0478),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 16 ods. 2, článok 74 a článok 77 ods. 2 písm. a), b), d) a e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0294/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0347/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1726 a (EÚ) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV

P8_TC1-COD(2017)0351


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/817.)

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 48.


Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie ***I
PDF 132kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac)], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))
P8_TA(2019)0389A8-0348/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0794) a zmenený návrh (COM(2018)0480),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2, článok 74, článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0293/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0348/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816

P8_TC1-COD(2017)0352


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/818.)

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 48.


Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I
PDF 131kWORD 44k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))
P8_TA(2019)0390A8-0040/2019

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0303),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 74 a 79 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0184/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 28. novembra 2018 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0040/2019),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

P8_TC1-COD(2018)0153


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1240.)

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I
PDF 138kWORD 63k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))
P8_TA(2019)0391A8-0151/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0286),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0194/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0151/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu,

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166

P8_TC1-COD(2018)0145


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/2144.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o opotrebovaných pneumatikách

Podľa názoru Komisie je s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky, ochranu spotrebiteľov, zníženie tvorby odpadu a obehové hospodárstvo dôležité testovať pneumatiky nielen v novom, ale aj v opotrebovanom stave. Na tento účel Komisia podporí vypracovanie príslušných skúšobných protokolov v kontexte Svetového fóra Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách. Ak však tento proces nebude dokončený do júla 2023, Komisia plánuje navrhnúť právne predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú konkrétne na testovanie opotrebovaných pneumatík

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 90.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia