Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 Σύνταξη ή τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για περάτωση συζήτησης (ερμηνεία του άρθρου 149α παράγραφος 2 του Κανονισμού) (2019/2020(REG))
 Πολιτική δήλωση για τη σύσταση πολιτικής ομάδας (ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού)
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία EK-Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac» ***
 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I
 Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I
 Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων ***I
 Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ***I
 Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ***I
 Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I
 Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα ***I
 Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
 Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I
 Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I
 Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) ***I
 Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I
 Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» ***I
 Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ ***I
 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - τμήμα Ι ***I
 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ ***I
 Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***
 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας ***
 Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων *
 Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ***I
 Κώδικας θεωρήσεων ***I
 Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού ***I
 Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών ***I
 Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I
 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I
 Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***I
Κείμενα (5908 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου