Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
 Arutelu lõpus esitatud resolutsiooni pealkirja koostamine või muutmine (kodukorra artikli 149a lõike 2 tõlgendamine)
 Poliitiline deklaratsioon fraktsiooni moodustamise kohta (kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendamine)
 Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll ***
 Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I
 Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I
 Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I
 Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I
 ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I
 ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I
 Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I
 Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I
 Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I
 Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I
 Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I
 Õigusprogramm ***I
 Õiguste ja väärtuste programm ***I
 Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv
 Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I
 Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 - I osa ***I
 Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I
 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***
 ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping ***
 Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine *
 Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I
 Viisaeeskiri ***I
 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I
 Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I
 Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I
 Euroopa ühendamise rahastu ***I
 Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I
Tekstid (3327 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika