Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 Keskustelun päätteeksi esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatiminen tai tarkistaminen (työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinta)
 Poliittinen julistus poliittisen ryhmän muodostamiseksi (työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan, ensimmäisen alakohdan, toisen luetelmakohdan tulkinta)
 Pöytäkirja EY:n ja Tanskan välisen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä ***
 Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I
 Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I
 Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I
 Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I
 EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I
 Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I
 Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I
 Unionin avaruusohjelma vuosille 2021–2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto ***I
 Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I
 Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I
 Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I
 Oikeusalan ohjelma ***I
 Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I
 Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
 Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I
 Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I
 Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan ***I
 Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***
 EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus ***
 Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen *
 Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I
 Viisumisäännöstö ***I
 Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
 Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I
 Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I
 Verkkojen Eurooppa -väline ***I
 Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I
Tekstit (3611 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö