Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
 Rezolūcijas, kas iesniegta debašu noslēgumā, nosaukuma vai tā grozījumu izstrāde (Reglamenta 149.a panta 2. punkta interpretācija)
 Politiskā deklarācija politiskās grupas izveidošanai (Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija)
 Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac ***
 Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I
 Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I
 Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I
 Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I
 ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I
 ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I
 Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I
 Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra ***I
 Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I
 Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I
 Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I
 Programma “Tiesiskums” ***I
 Programma “Tiesības un vērtības” ***I
 Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits
 Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam — II daļa ***I
 Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam - I daļa ***I
 Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam ***I
 ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības ***
 ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā ***
 EIB Statūtu grozīšana *
 Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I
 Vīzu kodekss ***I
 Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā ***I
 Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I
 Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I
 Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I
 Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana ***I
Teksti (3498 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika