Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Przeredagowanie lub zmiana tytułu rezolucji złożonej na zakończenie debaty (wykładnia art. 149a ust. 2 Regulaminu)
 Deklaracja polityczna w związku z utworzeniem grupy politycznej (wykładnia art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie Regulaminu)
 Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” ***
 Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I
 Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” ***I
 Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I
 Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa ***I
 Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I
 Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I
 Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I
 Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I
 Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I
 Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I
 Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I
 Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I
 Program „Prawa i Wartości” ***I
 Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I
 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE-część I ***I
 Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ***I
 Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii ***
 Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją ***
 Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego *
 Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I
 Kodeks wizowy ***I
 Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ***I
 Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I
 Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I
 Instrument „Łącząc Europę” ***I
 Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I
Teksty
Wersja ostateczna (3735 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności