Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
 Utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt (tolkning av artikel 149a.2 i arbetsordningen)
 Politisk förklaring vid inrättandet av en politisk grupp (tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen)
 Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac ***
 Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I
 Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I
 Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I
 Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I
 Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I
 Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I
 Tilläggsskydd för läkemedel ***I
 Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I
 Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I
 Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I
 Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
 Programmet för rättsliga frågor ***I
 Programmet för rättigheter och värden ***I
 Antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar
 Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I
 Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del I ***I
 Anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll ***I
 Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen ***
 Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland ***
 Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga *
 Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I
 Viseringskodex ***I
 Bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I
 Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I
 Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I
 Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I
 Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online ***I
Texter (3442 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy