Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
 Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
 Камерун
 Бруней
 Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания *
 Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
 Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
 Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I
 Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I
 Европейски фонд за отбрана ***I
 Експозиции под формата на покрити облигации ***I
 Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I
 Програма InvestEU ***I
 Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I
 Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I
 Устойчиви органични замърсители ***I
 Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистри на трансакции ***I
 Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I
 Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I
 Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Европейския парламент да предприема разследване: законодателно предложение
 Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители
Текстове (859 kb)
Правна информация - Политика за поверителност