Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
 Καμερούν
 Μπρουνέι
 Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
 Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I
 Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I
 Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I
 Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I
 InvestEU ***I
 Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα ***I
 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I
 Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I
 Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I
 Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες
Κείμενα (888 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου