Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 18. aprill 2019 - Strasbourg
 Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
 Kamerun
 Brunei
 Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping *
 Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I
 Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I
 Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I
 Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I
 Euroopa Kaitsefond ***I
 Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I
 Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I
 InvestEU ***I
 Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I
 Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I
 Püsivad orgaanilised saasteained ***I
 Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I
 Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine ***I
 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine ***I
 Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
 Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik
Tekstid (499 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika