Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
 Камерун
 Бруней
 Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания *
 Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
 Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
 Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I
 Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I
 Европейски фонд за отбрана ***I
 Експозиции под формата на покрити облигации ***I
 Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I
 Програма InvestEU ***I
 Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I
 Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I
 Устойчиви органични замърсители ***I
 Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистри на трансакции ***I
 Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I
 Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I
 Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Европейския парламент да предприема разследване: законодателно предложение
 Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители

Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
PDF 137kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (2019/2690(RSP))
P8_TA(2019)0422RC-B8-0255/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Китай, и по-конкретно резолюцията от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказание(1), резолюцията от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцдзян-уйгурски автономен регион)(2), резолюцията от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти(3), резолюцията от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай(4) и резолюцията от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян-уйгурския автономен регион(5),

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало беше поставено през 2003 г., и съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 22 юни 2016 г., озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“ (JOIN(2016)0030),

—  като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване и защита на свободата на вероизповеданието и убежденията, приети от Съвета по външни работи на 24 юни 2013 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

—  като взе предвид съвместното изявление от 21-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

—  като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 1995 г., и 37-ия кръг от този диалог, проведен в Брюксел на 1 и 2 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира правото на всички граждани на свобода на религиозните убеждения, както и член 4 от нея, който подкрепя правата на националните малцинства,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., подписан от Китай през 1998 г., но нератифициран,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид заключителните бележки на прегледа за Китай на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира, че ще насърчава правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава „във всички области на външната си дейност без изключение“ и че ЕС ще „отделя централно място на правата на човека в отношенията си с всички трети държави, включително със своите стратегически партньори“; като има предвид, че този ангажимент следва да остане в центъра на дългогодишните взаимоотношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности в своята външна дейност, както и изразения от Китай интерес да спазва международното право и стандарти, свързани с правата на човека, в собственото си развитие;

Б.  като има предвид, че Китай успя да извади 700 милиона души от бедността, но като има предвид, че след идването на власт на президента Си Дзинпин през март 2013 г. положението с правата на човека в Китай продължи да се влошава, като правителството засили враждебността си спрямо изразяването на несъгласие чрез мирни средства, свободата на изразяване на мнение, свободата на вероизповедание и принципите на правовата държава; като има предвид, че китайските органи са задържали и преследват по съдебен път стотици защитници на правата на човека, адвокати и журналисти;

В.  като има предвид, че новите разпоредби относно религиозните въпроси, които влязоха в сила на 1 февруари 2018 г., са по-ограничителни спрямо религиозните групи и дейности и ги принуждават да се придържат по-стриктно към политиката на партията; като има предвид, че свободата на вероизповедание и свободата на съвестта достигнаха ново най-ниско равнище след началото на икономическите реформи и отварянето на Китай в края на 70-те години на миналия век; като има предвид, че Китай е сред държавите с най-голям брой затворници поради религиозни вярвания;

Г.  като има предвид, че въпреки постигнатото през септември 2018 г. споразумение между Светия престол и китайското правителство относно назначаването на епископи в Китай, християнските религиозни общности са подложени на все по-големи репресии в Китай, като християните, принадлежащи както към нелегалните, така и към одобрените от правителството църкви, са обект на тормоз и задържане на вярващите, разрушаване на църкви, конфискуване на религиозни символи и репресии срещу християнски събирания; като има предвид, че китайските органи в някои провинции не позволяват на лица под 18-годишна възраст да присъстват на религиозни дейности; като има предвид, че през септември 2018 г. Китай забрани християнската църква „Сион“, най-голямата неофициална конгрегация („домашна църква“) в Китай с над 1 500 последователи;

Д.  като има предвид, че положението в Синцзян, където живеят 10 милиона мюсюлмани уйгури и етнически казахи, бързо се влошава, след като стабилността и контролът върху Синцзян бяха издигнати като първостепенен приоритет на китайските органи, дължащ се както на периодичните терористични нападения на уйгури в Синцзян или предполагаемо свързани със Синцзян, така и на стратегическото местоположение на Синцзян-Уйгурския автономен район в инициативата „Един пояс, един път“; като има предвид, че съществува информация, че системата на лагерите в Синцзян се е разширила и вече обхваща и други части на Китай;

Е.  като има предвид, че беше създадена програма за извънсъдебно задържане и съгласно оценките, цитирани от Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация, в нейните рамки са задържани „между десетки хиляди и един милион уйгури“, които са подложени на принудително политическо „превъзпитание“, без да са обвинени или съдени, за неопределен период от време, и следователно са произволно задържани под претекст за борба с тероризма и религиозния екстремизъм; като има предвид, че в провинция Синцзян е разработена политика на строги ограничения по отношение на религиозните практики и уйгурския език и обичаи;

Ж.  като има предвид, че е разработена сложна мрежа за инвазивно цифрово наблюдение, включително технология за разпознаване на лица и събиране на данни;

З.  като има предвид, че китайското правителство е отказало многобройни искания от работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, Върховния комисар на ООН по правата на човека и други лица с мандати в рамките на специалните процедури на ООН за изпращане на независими следователи в Синцзян;

И.  като има предвид, че положението в Тибет се влоши през последните няколко години, независимо от икономическия растеж и развитието на инфраструктурата, като китайското правителство ограничава широк набор от права на човека под претекст за гарантиране на сигурност и стабилност и безмилостно атакува тибетската идентичност и култура;

Й.  като има предвид, че през последните няколко години нарастват мерките за наблюдение и контрол в Тибет, както и произволните задържания и случаите на изтезания и малтретиране; като има предвид, че китайското правителство е създало в Тибет среда, в която за държавната власт няма ограничения, климатът на страх е повсеместен, а всеки аспект на обществения и частния живот се контролира и регулира строго; като има предвид, че в Тибет всеки акт на ненасилствено несъгласие или на критика на държавните политики по отношение на етническите и религиозните малцинства може да бъде счетен за „отцепнически“ и по тази причина криминализиран; като има предвид, че достъпът до Тибетския автономен район понастоящем е по-ограничен от всякога;

К.  като има предвид твърденията, че от 2009 г. досега изключително голям брой тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането на Далай Лама и правото на свобода на вероизповеданието в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато; като има предвид, че не е постигнат напредък в разрешаването на тибетската криза през последните 10 години;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с все по-репресивния режим, на който са подложени много религиозни и етнически малцинства, по-специално уйгури и казахи, тибетци и християни, и който поставя допълнителни ограничения върху конституционните гаранции за тяхното право на свобода на културно изразяване и на религиозни убеждения, свобода на словото и на изразяване на мнение, свобода на мирни събрания и свобода на сдружаване; изисква от държавните органи да зачитат тези основни свободи;

2.  призовава китайското правителство незабавно да прекрати практиката на произволни задържания без каквито и да било обвинения, съдебни процеси или присъди за престъпление на членове на уйгурското и казахското малцинства и на тибетци, да закрие всички лагери и центрове за задържане и да освободи незабавно и безусловно задържаните лица;

3.  призовава за незабавното освобождаване на произволно задържаните лица, лицата, лишени от свобода заради техните убеждения, включително практикуващи Фалун Гонг, както и за прекратяване на насилствените изчезвания, и настоятелно призовава всички лица да могат да избират своя законен представител, да имат достъп до своето семейство и до медицинска помощ, както и случаите им да бъдат разследвани;

4.  призовава китайското правителство незабавно да освободи: уйгурите, включително Илхам Тохти, Ташполат Тийип, Рахиля Даут, Ели Мамут, Хайлайт Ниязи, Меметджан Абдула, Абдулхелил Зунун и Абдукерим Абдувели; лицата, преследвани заради своите религиозни убеждения, включително Чън Шаоджъ, Ху Шъгън, Уанг И и Сун Чиан; тибетските активисти, писатели и религиозни фигури, които са обвинени в престъпления или са лишени от свобода заради упражняването на правото си на свобода на изразяване, включително Таши Уаншук и Лобзанг Дорже;

5.  призовава за незабавното освобождаване на книгоиздателя с шведско гражданство Гуй Минхай и на двамата канадски граждани Майкъл Спейвър и Майкъл Ковриг;

6.  настоятелно призовава китайското правителство да предостави пълни данни за изчезналите лица в Синцдзян на техните семейства;

7.  призовава китайските органи да прекратят кампаниите си срещу християнските конгрегации и организации и да спрат тормоза и задържането на християнски пастори и свещеници и принудителното разрушаване на църкви;

8.  призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от политики на заселване, благоприятстващи народа хан в ущърб на тибетците, както и от практиките на принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си начин на живот;

9.  осъжда кампаниите, провеждани чрез подхода на „патриотично образование“, включително инсцениране на дейности в тибетските будистки манастири; изразява загриженост, че в Китай се злоупотребява с наказателното право, за да се преследват тибетци и будисти, чиито религиозни дейности се окачествяват като „сепаратизъм“; изразява съжаление във връзка с факта, че условията за практикуване на будизма в Тибет значително се влошиха след тибетските протести през март 2008 г., като китайското правителство прилага още по-широко т.нар. „патриотично образование“;

10.  настоятелно призовава китайските органи да прилагат гарантираното от конституцията право на свобода на религиозните убеждения за всички китайски граждани;

11.  припомня значението на това ЕС и неговите държави членки да поставят въпроса за нарушенията на правата на човека на всички политически равнища в отношенията с китайските органи, в съответствие с ангажимента на ЕС да заема силна, ясна и единна позиция в подхода си към страната, включително ежегодната среща в рамките на диалога по правата на човека, стратегическия диалог, икономическия диалог на високо равнище и срещата на високо равнище, както и предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Азия;

12.  подчертава, че в своето съвместно изявление, направено след 21-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, ЕС и Китай потвърдиха, че всички права на човека са универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани, и ЕС следва да призове настоятелно Китай да предприеме съответните действия; изразява съжаление относно факта, че на срещата на върха между ЕС и Китай на 9 април 2019 г. неотложните въпроси, свързани с правата на човека, отново имаха незначителна роля; счита, че ако и когато формулировките по отношение на правата на човека по време на срещите на върха между ЕС и Китай са слаби, Съветът, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията следва да се отказват изобщо да ги включват и да издават отделно съобщение по тази тема със съдържателна оценка както на положението, така и защо не е могло да бъде постигнато съгласие за по-силна формулировка;

13.  призовава държавите – членки на ЕС, да предотвратят всякакви дейности, предприемани от китайските органи на територията на ЕС за тормоз на членове на тюркски общности, тибетци и други религиозни или етнически групи, за да ги принудят да действат като информатори, да се завърнат в Китай или да мълчат;

14.  призовава китайските органи да позволят свободен, разумен и безпрепятствен достъп до провинция Синцзян и Тибетския автономен район за журналисти и международни наблюдатели, включително за върховния комисар на ООН по правата на човека и специалните процедури на ООН; призовава ЕС и държавите членки да поемат водеща роля по време на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека за приемане на резолюция за изпращане на мисия за установяване на факти в Синцзян;

15.  призовава китайското правителство да гарантира безпрепятствено зачитане на предвидените в китайската конституция права на гражданите по отношение на член 4, който защитава националните малцинства; член 35, който защитава свободата на словото, на печата, на събранията, на сдруженията, на шествията и на демонстрациите; член 36, в който се признава правото на свобода на религиозните убеждения, и член 41, който гарантира правото на изразяване на критика и на предложения по отношение на който и да е държавен орган или служител;

16.  настоятелно призовава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права,

17.  настоятелно призовава Китай да осигури на европейските дипломати, журналисти и граждани безпрепятствен достъп до Тибет като реципрочна мярка на свободния и открит достъп до цялата територия на държавите – членки на ЕС, от който се ползват китайските посетители; настоятелно призовава институциите на ЕС да обърнат сериозно внимание на въпроса за достъпа до Тибет в разискванията относно споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Китай;

18.  изразява разочарованието си от факта, че 37-ият кръг от диалога за правата на човека между ЕС и Китай не доведе до съществени резултати; освен това изразява съжаление, че китайската делегация не взе участие на 2 април в продължаването на диалога, който предостави възможност за размяна на мнения с организации на гражданското общество;

19.  настоятелно призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да наблюдават по-интензивно тревожните събития в областта на правата на човека в Синдзян, включително засилените правителствени репресии и надзор, и да се противопоставят открито на нарушенията на правата на човека в Китай, както в частния, така и в публичния сектор;

20.  призовава Съвета да разгледа възможността за приемане на целеви санкции срещу длъжностните лица, отговорни за репресиите в Синцзян-Уйгурския автономен район;

21.  призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да прекратят трансфера на технологии и износа на стоки и услуги, които се използват от Китай за разширяване и подобряване на извършваното от него кибернаблюдение и прогностично профилиране; изразява дълбока загриженост, че Китай вече изнася такива технологии за авторитарни държави по света;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(2) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(3) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 108.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0343.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0377.


Камерун
PDF 129kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Камерун (2019/2691(RSP))
P8_TA(2019)0423RC-B8-0245/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид изявлението от 7 март 2019 г. на председателя на подкомисията по правата на човека Антонио Панцери относно положението в Камерун,

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховния представител) от 5 март 2019 г. относно влошаващото се политическо положение и положението със сигурността в Камерун,

—  като взе предвид различните изявления на говорителя на заместник-председателя/върховния представител относно положението в Камерун, и по-специално изявлението от 31 януари 2019 г.,

—  като взе предвид предварителното изявление от 9 октомври 2018 г. на мисията за наблюдение на избори на Африканския съюз, наблюдаваща президентските избори в Камерун през 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението от 11 декември 2018 г. на експерти от ООН относно потушаването на протестите,

—  като взе предвид изявлението от 6 март 2019 г. на Африканската комисия по правата на човека и народите относно положението с правата на човека в Камерун,

—  като взе предвид закона за борба с тероризма на Камерун от 2014 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС („Споразумението от Котону“),

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., която е ратифицирана от Камерун,

—  като взе предвид Конституцията на Република Камерун,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Камерун е изправен едновременно пред редица политически предизвикателства и предизвикателства, свързани със сигурността, включително заплахи от страна на „Боко Харам“ в региона на Далечния север, трансгранични заплахи по източната му граница с Централноафриканската република, както и вътрешни въстания на въоръжени сепаратисти в англоезичните Северозападен и Югозападен регион;

Б.  като има предвид, че на 7 октомври 2018 г. в Камерун бяха проведени президентски избори; като има предвид, че тези избори бяха белязани от твърдения за измами и съобщения за нередности; като има предвид, че президентът Пол Бия е на власт от 1982 г.; като има предвид, че през 2008 г. конституцията на Камерун беше изменена, за да се премахнат ограниченията за броя на президентските мандати;

В.  като има предвид, че поддръжници и съюзници от опозиционната партия „Движение за възраждане на Камерун“, оглавявана от Морис Камто, са организирали протести в Дуала, Яунде, Дшанг, Бафусам и Бафанг; като има предвид, че държавните сили за сигурност са използвали несъразмерна сила, включително сълзотворен газ и гумени куршуми, за да потушат тези протести;

Г.  като има предвид, че около 200 души, включително Морис Камто и други опозиционни лидери, са били произволно задържани през януари 2019 г., без незабавен достъп до адвокат; като има предвид, че престъпленията, в които са обвинени тези поддръжници на опозицията и техният лидер, включват бунт, враждебни действия срещу отечеството, размирици, разрушаване на обществени сгради и блага, неуважение към президента на републиката и събрания от политически характер;

Д.  като има предвид, че на 9 април 2019 г. Апелативният съд на Централния регион на Камерун е потвърдил решението, взето на първа инстанция, и е отхвърлил освобождаването на Морис Камто и още шест лица; като има предвид, че производството пред Апелативния съд се е състояло в отсъствието на Морис Камто и неговите адвокати;

Е.  като има предвид, че камерунските органи са предприели непропорционални действия, като са започнали производство във военен съд срещу някои от членовете на опозицията, изостряйки политическите вълнения в Камерун; като има предвид, че ако бъдат осъдени, обвиняемите могат да бъдат подложени на смъртно наказание;

Ж.  като има предвид, че камерунските органи многократно са ограничавали свободата на изразяване чрез спиране на интернет, тормоз и задържане на журналисти, отказване на лицензи на независими медии и засилване на политическите атаки срещу независимата преса;

З.  като има предвид, че продължава да съществува напрежение между по-голямата, френскоезична общност, и малцинствената англоезична общност в Камерун; като има предвид, че Северозападният и Югозападният регион на Камерун продължават да бъдат предимно англоезични, но имат различни образователни и правни системи;

И.  като има предвид, че в края на 2016 г. дискриминацията и относителното пренебрегване на англоезичните региони и налагането на френската правна система и френския език в техните съдилища и класни стаи доведоха до мирни стачки на учители и адвокати и до мирни демонстрации;

Й.  като има предвид, че от октомври 2018 г. насам насилието ескалира и широкомащабните операции, провеждани от силите за сигурност, често включват злоупотреби и водят до нарушения на правата на човека, включително незаконни убийства, изнасилвания, насилие срещу жени и деца и унищожаване на имущество;

К.  като има предвид, че въоръжени сепаратисти са извършили масови отвличания, включително на ученици и студенти, а така също и целенасочени убийства на полицейски служители, правоприлагащи органи и служители на местните органи, участвали са в изнудване, налагали са ежеседмични протести срещу „градове-призраци“ и са бойкотирали и изгаряли образователни институции и болници, лишавайки по този начин хиляди млади хора от достъп до образование, а населението като цяло от достъп до здравни грижи;

Л.  като има предвид, че в резултат на кризата приблизително 444 000 души са били вътрешно разселени, а други 32 000 са избягали в съседна Нигерия; като има предвид, че цялостната хуманитарна криза, пред която е изправен Камерун, обхваща над 600 000 вътрешно разселени лица, около 35 000 бежанци от съседни конфликтни зони и 1,9 милиона души, изложени на риск от продоволствена несигурност;

М.  като има предвид, че през 2018 г. и 2019 г. правителството на Камерун приложи плана за хуманитарна помощ при извънредни ситуации за Северозападния и Югозападния регион с оглед осигуряване на многостранна защита и помощ на разселените лица като приоритетен въпрос и предоставяне на здравно обслужване на засегнатите от кризата лица;

Н.  като има предвид, че насилието, основано на пола, и преследването на малцинствата продължават да бъдат сериозни проблеми; като има предвид, че наказателният кодекс на Камерун наказва сексуалните отношения между лица от един и същи пол с до пет години лишаване от свобода; като има предвид, че полицията и „жандармерията“ (военната полиция) продължават да арестуват и упражняват тормоз над ЛГБТКИ лица;

О.  като има предвид, че „Боко Харам“ продължава да извършва сериозни нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в региона на Далечния север, включително плячкосване и разрушаване на имущество, убийства и отвличане на цивилни граждани;

1.  изразява съжаление относно случаите на изтезания, принудителни изчезвания и извънсъдебни екзекуции, извършени от службите за сигурност и въоръжени сепаратисти; изразява особена загриженост във връзка с участието на правителствените сили в насилието; призовава силите за сигурност да зачитат международното право в областта на правата на човека при извършването на операции и призовава правителството да предприеме незабавни стъпки за прекратяване на насилието и безнаказаността в страната;

2.  осъжда използването на прекомерна сила срещу протестиращите и политическите опоненти и нарушаването на свободата на пресата, на изразяване на мнение и на събрания; изразява дълбоко съжаление за ареста и задържането на Морис Камто и други мирни протестиращи; призовава камерунските органи незабавно да освободят Морис Камто и всички други задържани лица, срещу които са повдигнати политически мотивирани обвинения, независимо от това дали са били арестувани преди или след президентските избори през 2018 г.;

3.  освен това призовава правителството на Камерун да прекрати всички случаи на тормоз и сплашване на политически активисти, включително като отмени забраната за мирни политически събирания, демонстрации и протести, и да предприеме действия за ограничаване на случаите на изказвания, подбуждащи към омраза;

4.  припомня, че военните съдилища не следва при никакви обстоятелства да са компетентни по отношение на цивилното население; припомня на Камерун неговите международни задължения да отстоява правото на справедлив съдебен процес за всички граждани пред независимите съдилища;

5.  припомня, че смъртното наказание не се прилага в Камерун от 1997 г.; отбелязва, че това е крайъгълен камък по пътя на страната към пълното му премахване; отново заявява категоричното противопоставяне на Европейския съюз срещу смъртното наказание и призовава правителството на Камерун да потвърди, че няма да иска смъртно наказание за политически активисти и протестиращи;

6.  изразява загриженост във връзка с факта, че правителството на Камерун не търси отговорност от силите за сигурност, което е изострило насилието и културата на безнаказаност; призовава за независимо и прозрачно разследване на използването на сила от страна на полицията и силите за сигурност срещу протестиращите и политическите опоненти, както и за това отговорните лица да бъдат подведени под отговорност при справедливи съдебни процеси;

7.  настоятелно призовава органите на Камерун да приемат всички необходими мерки в съответствие със задълженията на страната в областта на правата на човека, за да прекратят цикъла на насилие; призовава по-специално правителството да организира приобщаващ политически диалог, насочен към намиране на мирно и трайно решение на кризата в англоезичните региони; призовава международната общност да спомогне за улесняването на приобщаващ национален диалог за мир, като предложи да играе посредническа роля;

8.  изразява съжаление относно нежеланието на двете страни в конфликта да участват в мирни преговори; настоятелно призовава Африканския съюз и Икономическата общност на държавите от Централна Африка да настояват за организирането на такива преговори и призовава ЕС да има готовност да подкрепи този процес; счита, че при липса на напредък, кризата в Камерун следва да бъде разгледана от Съвета за сигурност на ООН; освен това призовава ЕС да използва политическото влияние на помощта за развитие и други двустранни програми, за да засили защитата на правата на човека в Камерун;

9.  настоятелно призовава правителството на Камерун да изгради истинска, представителна и жизнена демокрация; поради това призовава правителството да свика всички политически заинтересовани страни за консенсусно преразглеждане на избирателната система, с цел да се гарантира свободен, прозрачен и надежден изборен процес; призовава този процес да се проведе преди провеждането на по-нататъшни избори с цел насърчаване на мира и избягване на кризи след изборите; призовава ЕС да засили техническата помощ в подкрепа на усилията на Камерун да укрепи избирателните си процедури и да ги направи в по-демократични;

10.  отново заявява, че едно жизнено и независимо гражданско общество е от съществено значение за отстояването на правата на човека и принципите на правовата държава; изразява загриженост във връзка с факта, че дейностите на англоезичния консорциум за гражданско общество на Камерун са забранени; настоятелно призовава правителството да отмени забраната и да гарантира отворено пространство, в което да може да функционира гражданското общество;

11.  изразява загриженост, че със закона за борба с тероризма от 2014 г. се злоупотребява с цел ограничаване на основните свободи; подкрепя исканията, отправени от експерти на ООН, за преразглеждане на законодателството, за да се гарантира, че то не се използва за ограничаване на правото на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване;

12.  отбелязва решението на Съединените щати да намалят военната си помощ за Камерун поради достоверни твърдения за груби нарушения на правата на човека от страна на силите за сигурност; призовава Комисията да извърши оценка на подкрепата на ЕС за службите за сигурност в това отношение и да докладва на Европейския парламент; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че никаква помощ, предоставена на камерунските органи, не допринася за нарушенията на правата на човека или ги улеснява;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Съвета на министрите на АКТБ — ЕС, на институциите на Африканския съюз, както и на правителството и парламента на Камерун.


Бруней
PDF 131kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно Бруней (2019/2692(RSP))
P8_TA(2019)0424RC-B8-0242/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид изявлението от 3 април 2019 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховния представител) относно прилагането на новия наказателния кодекс в Бруней Даруссалам,

—  като взе предвид насоките на ЕС по отношение на смъртното наказание, по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по отношение на защитниците на правата на човека, както и по отношение на насърчаването и защитата на упражняването от страна на ЛГБТИ лицата на всички права на човека,

—  като взе предвид изявлението от 1 април 2019 г. на върховния комисар по правата на човека на ООН, Мишел Башле, с което тя настоятелно призова Бруней да спре влизането в сила на новия „драконовски“ наказателен кодекс,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана от Бруней през 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за правата на детето,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Декларацията на АСЕАН за правата на човека от 2012 г.,

—  като взе предвид плана за действие между ЕС и АСЕАН за периода 2018 – 2022 г.,

—  като взе предвид политическия диалог относно правата на човека между ЕС и АСЕАН, състоял се на 29 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението от 2 април 2019 г. на заместник-говорителя на Държавния департамент на САЩ относно прилагането на втория и третия етап от Наказателния кодекс, основан на шериата, в Бруней,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че през 2014 г. Бруней въведе Наказателния кодекс, основан на шериата, който трябва да бъде приложен на три етапа; като има предвид, че третият етап на прилагането му влезе в сила на 3 април 2019 г.; като има предвид, че във въпросния трети етап се привеждат в действие разпоредби, сред които смърт чрез пребиване с камъни за сексуални отношения по взаимно съгласие между лица от един и същ пол, за извънбрачни сексуални отношения и за аборт, както и отрязване на крайници за кражба; като има предвид, че кодексът налага смъртно наказание и за обида или оскърбление срещу пророка Мохамед както от мюсюлмани, така и от немюсюлмани; като има предвид, че Наказателният кодекс, основан на шериата, се прилага и за мюсюлмани, и за немюсюлмани, включително чужденци, както и за престъпления, извършени извън страната от граждани или от постоянно пребиваващи лица;

Б.  като има предвид, че деца, които са влезли в пубертета и са осъдени за такива престъпления, могат да получават същите наказания като възрастните; като има предвид, че някои по-малки деца могат да бъдат подложени на бичуване;

В.  като има предвид, че преди въвеждането на Наказателния кодекс, основан на шериата, хомосексуалността се считаше за незаконна в Бруней и се наказваше с до 10 години лишаване от свобода;

Г.  като има предвид, че последните избори в Бруней са проведени през 1962 г.; като има предвид, че султанът изпълнява функциите както на държавен глава, така и на министър-председател, и притежава всички изпълнителни правомощия;

Д.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно изтезанията заяви, че всяка форма на телесно наказание противоречи на забраната на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и не може да се счита за законна санкция съгласно международното право; като има предвид, че някои от наказанията, предвидени в Наказателния кодекс, се равняват на изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, което е забранено от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по която Бруней е страна от 2015 г. насам;

Е.  като има предвид, че разпоредбите на Наказателния кодекс, основан на шериата, нарушават задълженията на Бруней съгласно международното право в областта на правата на човека, включително правото на живот, свободата от изтезания и други форми на малтретиране, свободата на изразяване на мнение, свободата на вероизповедание и правото на неприкосновеност на личния живот; като има предвид, че разпоредбите на кодекса представляват дискриминация, основана на сексуална ориентация, както и срещу жени и срещу религиозни малцинства в Бруней, и могат да подтикват към насилие;

Ж.  като има предвид, че Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) и Фондът на ООН за населението (UNFPA) посочват, че разпоредбите на Наказателния кодекс на Бруней, които криминализират хомосексуалността и наказват формите на репродуктивно здравеопазване, имат непропорционално въздействие върху жените и ЛГБТИ лицата, като създават пречки за достъпа до здравна информация и услуги, възпрепятстват достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и права и се отразяват отрицателно на общественото здраве;

З.  като има предвид, че традицията, религията и културата в Бруней се използват, за да се обоснове дискриминацията срещу жените и ЛГБТИ лицата; като има предвид, че в доклада за Бруней от 11 март 2019 г. на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН се посочва, че се наблюдават дълбоко вкоренени патриархални нагласи и използване на дискриминационни стереотипи, които се отразяват върху академичния и професионалния избор на жените, върху неравностойното им положение на пазара на труда, както и върху брака и семейните отношения; като има предвид, че тези стереотипи са първопричините за насилието срещу жените;

И.  като има предвид, че Бруней е известен със своето мултиетническо население с голямо разнообразие от религии, сред които ислям, християнство, будизъм, хиндуизъм и различни местни религии, които съжителстват в мир; като има предвид, че в конституцията на Бруней се признава свободата на вероизповедание и се посочва, че „всички религии могат да бъдат практикувани в мир и хармония от страна на лицата, които ги изповядват“; като има предвид, че въпреки конституцията на Бруней правителството е забранило проповядването и преподаването на всички религии освен исляма и всякакви публични празненства за Коледа;

Й.  като има предвид, че Бруней де факто е наложил мораториум върху прилагането на смъртното наказание, като последната екзекуция е извършена през 1957 г.; като има предвид, че с Наказателния кодекс, основан на шериата, ефективно ще се въведе отново смъртното наказание, ако той бъде приложен; като има предвид, че ЕС осъжда смъртното наказание, независимо къде и кога се прилага то;

К.  като има предвид, че приемането на новите закони предизвика международно възмущение и призиви за бойкот на хотелите, собственост на Инвестиционната агенция на Бруней (ИАБ); като има предвид, че тази агенция е част от Министерството на финансите и икономиката на Бруней и притежава редица инвестиционни проекти по целия свят; като има предвид, че ИАБ е заявила, че нейните основни ценности включват взаимно уважение и положителна оценка на различията и многообразието;

Л.  като има предвид, че Бруней е ратифицирал само две основни международни конвенции на ООН в областта на правата на човека, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; като има предвид, че третият цикъл на всеобщия периодичен преглед на Бруней ще започне на 10 май 2019 г.;

М.  като има предвид, че ЕС спря преговорите за споразумение за партньорство и сътрудничество с Бруней;

1.  решително осъжда влизането в сила на ретроградния наказателен кодекс, основан на шериата; настоятелно призовава органите на Бруней да го отменят незабавно и да гарантират, че законите на Бруней зачитат международното право и международните стандарти в съответствие със задълженията на Бруней по силата на международните инструменти в областта на правата на човека, включително по отношение на сексуалните малцинства, религиозните малцинства и невярващите;

2.  осъжда отново смъртното наказание; призовава Бруней да продължи мораториума си върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

3.  остро осъжда прибягването до изтезания и жестокото, унизително и нечовешко отнасяне при всякакви обстоятелства; подчертава, че разпоредбите на Наказателния кодекс, основан на шериата, нарушават задълженията на Бруней съгласно международното право в областта на правата на човека и че наказанията съгласно този кодекс нарушават разпоредбите на обичайното международно право, забраняващи изтезанията и други форми на малтретиране;

4.  изразява дълбока загриженост поради факта, че докато много държави декриминализират сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол, Бруней за съжаление става седмата държава, която наказва хомосексуалните отношения по взаимно съгласие със смъртно наказание; призовава органите на Бруней да зачитат международните права на човека и да декриминализират хомосексуалността;

5.  призовава органите на Бруней да гарантират принципа на равенство пред закона на всички граждани и зачитане на основните права на всички граждани, без да се прави разлика на каквото и да било основание, включително пол, сексуална ориентация, раса или религия; изразява силна загриженост във връзка с евентуалното прилагане на наказателното право спрямо деца; призовава Бруней при никакви обстоятелства да не прилага смъртно наказание, изтезания или лишаване от свобода за деца;

6.  призовава органите на Бруней да зачитат изцяло религиозната свобода в Султаната, както е посочено в неговата конституция, и да позволят публичното честване на всички религиозни празници, включително Коледа; подчертава, че законодателството в това отношение трябва стриктно да спазва правата на човека;

7.  насърчава органите на Бруней да подпомагат политическия диалог с ключови участници от гражданското общество, организации за защита на правата на човека, религиозни институции и бизнес организации както в Бруней, така и извън него, с цел насърчаване и гарантиране на правата на човека на територията на страната; подчертава правото да се изразяват критични или саркастични мнения като законно упражняване на свободата на изразяване на мнение, залегнало в международната рамка за правата на човека;

8.  настоятелно приканва Бруней да ратифицира останалите основни международни инструменти на ООН в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; призовава органите на Бруней да отправят постоянна покана за посещаване в рамките на всички специални процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

9.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), в случай на ефективно прилагане на Наказателния кодекс, основан на шериата, да предвиди приемането на равнище ЕС на ограничителни мерки, свързани със сериозни нарушения на правата на човека, включително замразяване на активи и забрана за издаване на визи;

10.  призовава върховния представител/заместник-председател да поднови преговорите за споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Бруней, при условие че разпоредбите на Наказателния кодекс са в съответствие с международното право и международните стандарти в областта на правата на човека;

11.  подчертава работата на защитниците на правата на човека за насърчаването и защитата на правата на ЛГТБИ лицата; призовава институциите на ЕС да засилят подкрепата си за организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека в Бруней;

12.  призовава делегацията на ЕС в Индонезия и Бруней Даруссалам в Джакарта, делегацията на ЕС към АСЕАН и ЕСВД да наблюдават отблизо положението и да се консултират с органите, посланиците и представителите на Бруней в тази връзка; призовава ЕСВД да включи положението в Бруней като точка в дневния ред на следващия политически диалог между АСЕАН и ЕС относно правата на човека;

13.  насърчава държавите членки да участват активно в предстоящия универсален периодичен преглед, който ще се проведе от 6 до 17 май 2019 г. и ще разгледа положението с правата на човека в Бруней;

14.  подчертава, че докато настоящият наказателен кодекс е в сила, институциите на ЕС трябва да разгледат възможността за съставяне на черен списък на хотелите, които са собственост на Инвестиционната агенция на Бруней;

15.  призовава ЕС и неговите държави членки да спазват международната правна рамка по отношение на достъпа до процедурите за предоставяне на убежище и до разрешения за пребиваване по причини от хуманитарен характер за жертвите на настоящия наказателен кодекс на Бруней;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН по правата на човека, на Комисията на ООН за положението на жените, на Съвета на ООН по правата на човека, на Секретариата на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на султана на Бруней, Хасанал Болкиа, както и на правителството на Бруней.


Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания *
PDF 115kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))
P8_TA(2019)0425A8-0192/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07770/2019),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0152/2019),

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0192/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.


Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
PDF 131kWORD 64k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
P8_TA(2019)0426A8-0354/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0284),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0197/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 22 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0354/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 96/53/ЕО на Съвета

P8_TC1-COD(2018)0143


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1242.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията продължава с техническото разработване на инструмента за изчисляване на потреблението на енергия на превозното средство („VECTO“) с оглед на неговото навременно и редовно модернизиране в светлината на техническите нововъведения и за да бъдат взети предвид новите технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 286.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 ноември 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0455).


Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
PDF 125kWORD 58k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2019)0427A8-0321/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0653),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0393/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0321/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

P8_TC1-COD(2017)0291


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1161.)

(1) ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 58.
(2) OВ C 387, 25.10.2018 г., стр. 70.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 25 октомври 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0424).


Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I
PDF 122kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
P8_TA(2019)0428A8-0422/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0239),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2, букви б), в), е) и ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0166/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0422/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

P8_TC1-COD(2018)0113


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1151.)

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.


Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I
PDF 124kWORD 61k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
P8_TA(2019)0429A8-0002/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0241),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 27 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0002/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния

P8_TC1-COD(2018)0114


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/2121.)

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.


Европейски фонд за отбрана ***I
PDF 388kWORD 116k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0476),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183, както и член 188, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0268/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0412/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана

P8_TC1-COD(2018)0254


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183 и член 188, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(-1б)  През последните десет години геополитическият контекст на Съюза се промени драматично. Положението в съседните на Европа региони е нестабилно и Съюзът е изправен пред сложна и изпълнена с предизвикателства среда, в която едновременно се появяват нови заплахи, като хибридните и кибернетичните атаки, и се завръщат други по-конвенционални предизвикателства. В тези условия европейските граждани и техните политически лидери споделят мнението, че заедно трябва да направят повече в областта на отбраната.

(-1в)  Секторът на отбраната се характеризира с нарастващи разходи за отбранително оборудване и високи разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), които ограничават стартирането на нови програми в областта на отбраната и оказват пряко въздействие върху конкурентоспособността и иновационния капацитет на европейската отбранителна технологична и индустриална база. С оглед на тази ескалация на разходите разработването на ново поколение крупни отбранителни системи и на нови отбранителни технологии следва да бъде подкрепяно на равнището на Съюза, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в инвестициите в отбранително оборудване.

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна европейска отбранителна промишленост в целия Съюз и извън него, като по този начин също се подкрепя създаването на по-интегриран пазар в областта на отбраната в Европа и се насърчава навлизането на европейски отбранителни продукти и технологии на вътрешния пазар, като така се увеличава независимостта от източници извън ЕС. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фонда“), който да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за полезните взаимодействия и ефективността на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Фондът ще допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и следва да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на отбранителните продукти и технологии.

(2)  Фондът ще допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна европейска технологична и промишлена ▌база в сектора на отбраната и ще се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално двете приети през 2009 г. директиви(4) относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната.

(3)  Като се спазва интегриран подход и за да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и технологичната автономност на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза чрез подкрепа за трансграничното сътрудничество между държавите членки и сътрудничеството между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети в целия Съюз както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подкрепя и улеснява разширяването на трансграничното сътрудничество на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната.

В рамките на Съюза общите слабости в областта на отбранителните способности са посочени в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)▌, по-специално в плана за развитие на способностите, а всеобхватната стратегическа изследователска програма определя и общи цели по отношение на научните изследвания в областта на отбраната. Други процедури в Съюза, като координирания годишен преглед на отбраната и ▌постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, може също така да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(4)  Етапът на научните изследвания е ▌от решаващо значение, тъй като обуславя капацитета ▌и автономността на европейската промишленост по отношение на разработката на продуктите и независимостта на държавите членки в качеството им на крайни потребители на продуктите на отбранителната промишленост. Етапът на научните изследвания, който е свързан с развитието на отбранителните способности, може да включва значителни рискове, свързани по-специално с ниската степен на развитие и революционния потенциал на технологиите. Етапът на развойната дейност, който обикновено следва етапа на научните изследвания ▌, също е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността и иновациите на отбранителната промишленост на Съюза. Ето защо фондът следва да насърчава връзката между етапа на научните изследвания и етапа на разработването.

(5)  Фондът не следва да подкрепя фундаменталните научни изследвания, които фактически следва да бъдат подкрепяни от други схеми, но може да оказва подкрепа за фундаментални научни изследвания с отбранителна насоченост, които евентуално могат да послужат като основа за намирането на решение на съществуващи или бъдещи проблеми или възможности.

(6)  Фондът би могъл да подкрепя действия, свързани както с нови продукти и технологии, така и с усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии. Действията за модернизиране на съществуващи отбранителни продукти и технологии следва да бъдат допустими само когато вече съществуващата информация, необходима за извършване на действието ▌, не е предмет на никакви ограничения от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави по начин, който би направил невъзможно извършването на действието. Следва да се изисква от правните субекти, когато подават заявление за финансиране от Съюза, да предоставят необходимата информация, за да се установи липсата на ограничения. В отсъствието на такава информация ▌финансирането от Съюза не следва да бъде възможно.

(6a)   Фондът следва да подкрепя финансово действия, благоприятстващи развитието на революционни технологии в областта на отбраната. Тъй като революционните технологии могат да се основават на концепции или идеи, произтичащи от нетрадиционни участници в областта на отбраната, фондът следва да позволява достатъчна гъвкавост по отношение на консултациите със заинтересованите страни и на изпълнението на такива действия.

(7)  За да се гарантира, че при изпълнението на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработка или производство са забранени от международното право, не следва да бъдат финансово подкрепяни от фонда. Във връзка с това допустимостта на действия, свързани с нови отбранителни продукти или технологии, ▌също следва да бъде съобразена с развитието на международното право. Действията за разработване на смъртоносни автономни оръжия без възможността за пълноценен човешки контрол по отношение на решенията за подбор и влизане в действие, когато се извършват нападения срещу хора, също не следва да бъдат допустими за финансова подкрепа от фонда, без да се засяга възможността за предоставяне на финансиране за действия за разработване на системи за ранно предупреждение и мерки за противодействие за целите на отбраната.

(8)  Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния и прекомерни разходи, излишно дублиране, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за действията, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите , които водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности , както и дейностите, целящи да подкрепят постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда, по-специално когато те насърчават оперативната съвместимост.

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, на ефективността и иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малко три правни субекта, установени в поне три различни държави членки или асоциирани държави. Най-малко три от тези ▌отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в поне две различни държави членки ▌или асоциирани държави, не следва да бъдат ▌контролирани – пряко или косвено – от същия субект, нито да се контролират взаимно. В този контекст „контрол“ следва да се разбира като способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти. Като се вземат предвид специфичните особености на революционните технологии в областта на отбраната, както и на изследванията, тези дейности могат да се осъществяват от единен правен субект. За да се стимулира сътрудничеството между държавите членки, фондът може да подкрепя и съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

(11)  В съответствие с [позоваването да се актуализира по целесъобразност съгласно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(5)] субектите, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да отговарят на условията за финансиране при спазване на правилата и целите на фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната ОСТ.

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността и ефикасността ▌на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. В този контекст „контрол“ следва да се разбира като способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при финансово подкрепяни от фонда действия, не следва да се намират на територията на неасоциирани трети държави, а изпълнителните им управленски структури следва да се намират в Съюза или в асоциирана държава. Съответно субект, установен в неасоциирана трета държава, или субект, установен в Съюза или в асоциирана държава, но чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава, не отговаря на условията да участва в действието като получател или подизпълнител. За да се защитят основните интереси в областта на сигурността и отбраната на Съюза и на неговите държави членки, тези условия за допустимост следва да се прилагат и за финансирането, предоставено чрез възлагане на обществени поръчки, чрез дерогация от член 176 от Финансовия регламент.

(13)  При определени обстоятелства ▌следва да е възможно да се допусне дерогация от принципа, че получателите и техните подизпълнители, участващи във финансово подкрепяно от фонда действие, не подлежат на контрол от страна на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава. В този контекст правните субекти, установени в Съюза или в асоциирана държава, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, следва да отговарят на условията за финансиране като получатели или подизпълнители, участващи в действие, при условие че са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Участието на тези правни субекти не следва да противоречи на целите на фонда. Заявителите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието. Следва да се вземат предвид и опасенията на държавите членки във връзка със сигурността на доставките в това отношение.

(13-a)  В рамките на ограничителните мерки на ЕС, приети въз основа на член 29 от ДЕС и член 215, параграф 2 от ДФЕС, никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на или в полза на определени юридически лица, субекти или органи. Следователно такива определени субекти, както и субекти, притежавани или контролирани от тях, не могат да бъдат финансово подкрепяни от фонда.

(13a)  Финансирането от Съюза следва да се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)(6). Въпреки това при конкретни, надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент. Тъй като отпускането на финансиране в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент представлява дерогация от общото правило за организиране на състезателни процедури за представяне на предложения, такива изключителни обстоятелства следва да се тълкуват стриктно. В този контекст, за да бъдат отпуснати безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения, Комисията, подпомагана от комитета на държавите членки („комитета“), следва да направи оценка на степента, в която предложеното действие съответства на целите на Фонда по отношение на трансграничното промишлено сътрудничество и конкуренция по цялата верига на доставка.

(14)  Когато консорциум желае да участва в допустимо действие, а финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да назначи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка.

(15)  Когато финансово подкрепяно от фонда действие се управлява от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателите, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. ▌Ръководителят на проект следва да представи на Комисията ▌своите забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

(15a)  Комисията следва да използва пряко управление за усвояването на фонда, за да се постигне максимална ефективност и ефикасност на доставките и да се гарантира пълна съгласуваност с други инициативи на Съюза. Поради това Комисията следва да продължи да носи отговорност за процедурите за подбор и за отпускане на финансиране, включително по отношение на етичните оценки. В обосновани случаи обаче, за финансово подкрепяни от Фонда специфични действия, Комисията може да възлага определени задачи по изпълнението на органи, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент. Такъв например може да бъде случаят, когато ръководител на проект е бил назначен от държавите членки, които съфинансират дадено действие, при условие че са изпълнени изискванията на Финансовия регламент. Такова възлагане би спомогнало да се рационализира управлението на съфинансираните дейности и да се гарантира безпроблемна координация на споразумението за финансиране, като договорът се подписва между консорциума и ръководителя на проекта, назначен от държавите членки, които съфинансират действието.

(16)  За да се гарантира, че финансираните действия са финансово жизнеспособни, е необходимо заявителите да удостоверят, че разходите за действието, които не са обхванати от финансирането на Съюза, са покрити от други източници на финансиране.

(17)  Различни видове финансови договорености следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното разработване и придобиване на отбранителни способности. ▌Комисията би могла да предостави различни видове договорености, които държавите членки биха могли да използват на доброволна основа за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместното разработване и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни и трансгранични проекти в областта на отбраната и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подкрепяни от ▌фонда.

(18)  Предвид спецификата на отбранителната промишленост, в която търсенето е почти изключително от държавите членки и асоциираните държави, които също така контролират всяко придобиване на свързани с отбраната продукти и технологии, включително износа, секторът на отбраната функционира по уникален начин и не се придържа към обичайните правила и бизнес модели, на които се подчиняват по-традиционните пазари. Поради това секторът не е в състояние самостоятелно да финансира крупни научноизследователски и развойни проекти (НИРД“) и държавите членки и асоциираните държави са тези, които често финансират изцяло всички разходи за НИРД. За да бъдат постигнати целите на фонда, по-специално за стимулиране на сътрудничеството между правните субекти от различни държави членки и асоциирани държави, и предвид спецификите на сектора на отбраната, е целесъобразно да бъдат покрити до 100% от допустимите разходи за действия, изпълнявани преди етапа на разработване на прототипи.

(19)  Етапът на разработване на прототип е етап от решаващо значение, по време на който държавите членки или асоциираните държави обикновено вземат решение относно консолидираните си инвестиции и стартират процеса на придобиване на своите бъдещи отбранителни продукти или технологии. Това е причината, поради която именно на този етап държавите членки и асоциираните държави се споразумяват във връзка с необходимите ангажименти, включително по отношение на подялбата на разходите и собствеността върху проекта. За да се осигури надеждност на техния ангажимент, финансовата помощ на Съюза по линия на фонда по принцип не следва да превишава 20% от допустимите разходи.

(20)  За действия на по-късен етап от етапа на разработване на прототип следва да се предвиди финансиране в размер до 80%. Тези действия, макар и да са по-близо до финализирането на продукта и технологията, все още могат да предполагат значителни разходи.

(21)  Заинтересованите страни в сектора на отбраната са изправени пред специфични непреки разходи, например разходите, свързани със сигурността. Също така заинтересуваните страни работят на специфичен пазар, на който те – без каквото и да е търсене от страна на купувачите – не могат да си възстановят разходите за НИРД, както това се случва в гражданския сектор. Поради това е оправдано да се позволи единна ставка в размер на 25%, а също така да се предвиди възможността ▌да се начисляват непреките разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики на получателите, ако тези практики са приети от техните национални органи за сравними дейности в областта на отбраната и са били съобщени на Комисията. ▌

(21a)  Чрез дейности с участието на трансгранични МСП и дружества със средна капитализация се подкрепя отварянето на веригите на доставка и се допринася за постигане на целите на фонда. Ето защо такива дейности следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент в полза на всички участващи субекти.

(22)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки ▌да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, в частност като използват централен орган за покупки.

(22a)  За да се гарантира, че финансово подкрепяните от фонда действия допринасят за конкурентоспособността и ефективността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара, да се ръководят от търсенето и да бъдат рентабилни от търговска гледна точка в средносрочен до дългосрочен план. Следователно критериите за допустимост на действия в областта на развойната дейност следва да вземат под внимание факта, че държавите членки възнамеряват, включително чрез меморандум за разбирателство или писмо за намерение, да осигурят крайния отбранителен продукт или да използват технологията по координиран начин. При критериите за отпускане на финансиране за действия в областта на развойната дейност следва също така да се вземе предвид фактът, че държавите членки поемат политически или правен ангажимент да използват, притежават или поддържат съвместно крайния отбранителен продукт или технология.

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. ▌

(24)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество ▌, вписващо се в институционалната рамка на Съюза, би трябвало да гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между правните субекти в различните държави членки и по този начин пряко да допринесат за постигането на целите на фонда. Съответно, ако бъдат избрани, такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(25)  Комисията ще вземе под внимание другите дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране и да се гарантира взаимното обогатяване и полезното взаимодействие между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната.

(26)  Киберсигурността и киберотбраната представляват предизвикателства, които с времето придобиват все по-важно значение. В тази връзка Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност признаха необходимостта от установяване на полезни взаимодействия между действията в областта на киберотбраната, попадащи в обхвата на фонда, и инициативите на Съюза в областта на киберсигурността, например обявените в съвместното съобщение относно киберсигурността. Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността, чието създаване предстои, по-специално следва да търси полезни взаимодействия между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността. Той би могъл активно да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни, като предоставя експертни становища, споделя знания и улеснява сътрудничеството по отношение на проекти и действия, както и по искане на държавите членки, и да действа като ръководител на проекти във връзка с ▌фонда.

(27)  Следва да се осигури интегриран подход чрез обединяване на дейностите, обхванати от Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната („PADR“), предприето от Комисията, по смисъла на член 58, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, и от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната („EDIDP“), създадена с Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета(7), с цел да се хармонизират условията за участие, да се създаде по-съгласуван набор от инструменти и да се увеличи иновативното и икономическото въздействие, както и това на споделените усилия, като същевременно се избегнат ненужното дублиране и фрагментарността. Благодарение на този интегриран подход се очаква фондът да допринесе за по-доброто използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, като скъсява дистанцията между етапите на научните изследвания и развойната дейност, при същевременно отчитане на спецификата на сектора на отбраната, и насърчава всички форми на иновация, включително революционните иновации ▌. Могат да се очакват и положителни странични ефекти, когато това е приложимо, в гражданската сфера.

(28)  Когато е целесъобразно, с оглед на спецификата на действието, ▌целите на фонда следва да се преследват също посредством финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на ▌ InvestEU.

(29)  Финансовата подкрепа следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации по адекватен начин, без да се дублира или изтласква частното финансиране или да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат отчетлива ▌добавена стойност за Съюза.

(30)  Видовете финансиране и методите за изпълнение в рамките на фонда следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член ▌125, параграф 1 ▌от Финансовия регламент.

(31)  Комисията следва да изготвя годишни ▌работни програми, съобразени с целите на Фонда, като се вземат предвид първоначалните поуки, извлечени от EDIDP и PADR. При изготвянето на работните програми Комисията следва да бъде подпомагана от комитета. Комисията следва да се стреми да намира решения, които да се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на комитета. В този контекст комитетът може да заседава в състав от национални експерти в областта на отбраната и сигурността, за да оказва конкретно съдействие на Комисията, включително да предоставя съвети по отношение на защитата на класифицирана информация в рамките на действията. Държавите членки определят своите представители в този комитет. На членовете на комитета следва да се предоставят ранни и реални възможности да разглеждат проектите на актове за изпълнение и да изразяват мнението си.

(31a)  Категориите работни програми следва да съдържат функционални изисквания с цел изясняване за сектора на това кои функционални възможности и задачи трябва да се осъществяват от способностите, които ще бъдат разработени. Подобни изисквания следва да дават ясна представа за очакваното действие, но не следва да бъдат насочени към конкретни решения или конкретни субекти и не следва да възпрепятстват конкуренцията при поканите за представяне на предложения.

(31б)  По време на изготвянето на работните програми Комисията следва също така да гарантира, посредством подходящи консултации с комитета, че с предложените действия в областта на научноизследователската или развойната дейност се избягва ненужното дублиране. В този контекст Комисията може да осъществява предварителна оценка на възможните случаи на дублиране със съществуващите способности или вече финансираните проекти в областта на научноизследователската или развойната дейност в рамките на Съюза.

(31бб)  Комисията следва да гарантира съгласуваността на работните програми в хода на целия промишлен цикъл на продуктите и технологиите в областта на отбраната.

(31бв)  В работните програми се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя необходимият размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП.

(31в)   За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета. Предвид спецификата на сектора на отбраната Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета.

(32)  За да се осигурят единни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работната програма, както и във връзка с отпускането на финансиране за избраните действия в областта на развойната дейност. При изпълнението на действия в областта на развойната дейност следва по-специално да бъде взета предвид спецификата на сектора на отбраната, а именно отговорността на държавите членки и/или асоциираните държави за процеса на планиране и придобиване. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) ▌№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ▌(8).

(32a)  След оценка на предложенията с помощта на независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността следва да се удостовери от съответните държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да избере действията, които да бъдат финансово подкрепяни от фонда. Комисията следва да създаде база данни на независими експерти. Базата данни не следва да бъде обществено достояние. Независимите експерти следва да бъдат назначавани въз основа на своите умения, опит и знания, като се вземат предвид задачите, които ще им бъдат възлагани. При назначаването на независимите експерти Комисията следва да се стреми във възможно най-голяма степен да вземе подходящи мерки за постигане на балансиран състав на експертните групи и групите за оценка от гледна точка на многообразието на уменията, опита, знанията, географското разнообразие и пола, като се отчита положението в областта на съответното действие. Освен това следва да се полагат усилия за подходяща ротация на експертите и за постигането на адекватен баланс между частния и публичния сектор. Държавите членки следва да бъдат информирани за резултатите от оценката със списъка с класацията на избраните действия и за напредъка по финансираните действия. За да се осигурят единни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането и изпълнението на работната програма, както и на приемането на решения за възлагане. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

(32б)  Независимите експерти не следва да извършват оценка, консултации или да предоставят помощ по въпроси, по отношение на които имат конфликт на интереси, по-специално във връзка с длъжността си към момента. По-специално те не следва да бъдат в положение, при което биха могли да използват получената информация в ущърб на консорциума, който оценяват.

(32бб)  ▌Когато предлагат нови продукти или технологии в областта на отбраната или предлагат модернизиране на съществуващите такива продукти или технологии, заявителите следва да се ангажират със спазването на етични принципи, като свързаните с хуманното отношение към хората и защитата на човешкия геном, отразени и в съответното национално право, правото на Съюза и международното право, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека, и когато е приложимо, протоколите към нея. Комисията следва да гарантира, че предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сериозни етични въпроси и те да бъдат подложени на етична оценка.

(33)  С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциуми, ▌подизпълнители или субекти по веригата на доставка.

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с ▌държавите членки и сектора, за да се гарантира успехът на фонда. Като съзаконодател и ключова заинтересована страна Европейският парламент следва също да бъде ангажиран в това отношение.

(35)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Европейския фонд за отбрана, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [новото междуинституционално споразумение] между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(9) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Комисията следва да гарантира, че административните процедури са възможно най-опростени и пораждат минимални допълнителни разходи.

(36)  Финансовият регламент се прилага за фонда, освен ако е посочено друго. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(37)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за установяване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение, като освен това предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, засягат също така защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефикасно финансиране от страна на ЕС.

(38)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(10), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(11), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(12) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(13) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред ▌престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, ▌както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(14). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото партньорство съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(39)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, в което се предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълен обем съответните свои правомощия.

(40)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от четири години след началото на изпълнението на фонда, в т.ч. с оглед представянето на предложения за всякакви целесъобразни изменения на настоящия регламент, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. Във връзка с това окончателният доклад за оценка следва също да спомогне да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. В окончателния доклад следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните финансово от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, както и приноса на фонда за преодоляване на слабостите, констатирани в плана за развитие на способностите, и следва да се съдържа информация относно произхода на получателите, броя на държавите членки и асоциираните държави, които участват в индивидуалните действия и разпределението на генерираните права върху интелектуалната собственост. Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

(40a)  Комисията следва редовно да следи изпълнението на фонда и ежегодно докладва за постигнатия напредък, включително това, как установените изводи и извлечените поуки от EDIDP и PADR биват вземани предвид при изпълнението на фонда. За тази цел Комисията следва да установи необходимите механизми за мониторинг. Този доклад следва да бъде представен на Европейския парламент и на Съвета и не следва да съдържа чувствителна информация.

(41)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

(42)  Тъй като фондът оказва подкрепа на свързани с отбраната продукти и технологии само на етапа на научните изследвания и етапа на развойната дейност, по принцип Съюзът не би трябвало да се ползва с право на собственост или с права върху интелектуална собственост (ПИС) по отношение на продукти или технологии, които са резултат от финансираните действия, освен ако помощта от Съюза се предоставя чрез обществени поръчки. По отношение на действията в областта на научните изследвания обаче заинтересованите държави членки и асоциирани държави следва да разполагат с възможността да използват резултатите от финансираните действия, за да участват в последваща, основана на сътрудничество между тях, развойна дейност ▌.

(43)  Финансовата помощ от Съюза следва да не засяга трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза в съответствие с Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15), нито износа на продукти, оборудване или технологии. Износът на военно оборудване и технологии от държавите членки се урежда от Обща позиция 944/2008/ОВППС.

(44)  Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, включително данни, ноу-хау или информация, създадени преди или извън резултатите от дейността на фонда, или достъпът на неоправомощени лица до ▌резултатите, получени във връзка с действията, подкрепяни финансово от фонда, може да се отрази неблагоприятно върху интересите на Съюза или на една или повече от неговите държави членки. Боравенето с чувствителна информация следва поради това да се урежда от ▌съответното право на Съюза и национално право ▌.

(44a)  За да се гарантира сигурността на класифицираната информация на изискваното равнище, при подписването на класифицирани споразумения за финансиране или класифицирани финансови споразумения следва да се спазват минималните стандарти за индустриална сигурност. За тази цел, и в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, Комисията трябва да предостави инструкциите за сигурността на програмата, включително ръководството за класифициране за целите на сигурността, за консултация на експертите, определени от държавите членки.

(45)  За да може да се допълват или изменят показателите за пътищата на въздействие, когато това се счете за необходимо, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(46)  Комисията следва да управлява фонда при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално що се отнася до класифицираната и чувствителната информация,

▌ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският фонд за отбрана („фондът“) , както е определено в член 1, параграф 3, буква б) от Регламент …/…/ЕС [Хоризонт—2018/0224(COD)].

С него се определят целите на фонда, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(0)  „заявител“ означава правен субект, който подава заявление за подкрепа от фонда след покана за представяне на предложения или в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент;

(1)  „операции за смесено финансиране“ означава действия, подкрепяни от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа ▌или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

(1a)  „сертифициране“ означава процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

(1б)  „класифицирана информация“ означава всяка информация или материал, под каквато и да е форма, чието неразрешено разкриване би могло да навреди в различна степен на интересите на Европейския съюз или на една или повече държави членки, и която носи гриф за сигурност на ЕС или съответен гриф за сигурност съгласно Споразумението между държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз (2011/C 202/05);

(1в)  „консорциум“ означава основано на сътрудничество обединение на заявители или получатели, обвързани от споразумение за формиране на консорциум, и създадено с цел изпълнение на действие по линия на фонда;

(1г)  „координатор“ означава правен субект, който е член на консорциум и е бил назначен от всички членове на консорциума като основното звено за контакт в отношенията с Комисията;

(2)  „контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти;

(3)  „действие в областта на развойната дейност“ означава всяко действие, заключаващо се ▌в дейности с отбранителна насоченост предимно на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирането на съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;

(4)  „революционна технология в областта на отбраната“ означава технология, с която се въвежда радикална промяна, включително подобрена или напълно нова технология, водеща до смяна на модела при представата за отбранителните действия и провеждането им, в т.ч. чрез замяна на съществуващи отбранителни технологии или превръщането им в неактуални;

(5)  „изпълнителни управленски структури“ означава орган на правен субект, назначен в съответствие с националното право и отчитащ се пред главния изпълнителен директор, когато това е приложимо, на който са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на правния субект, и който упражнява надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

(5a)  „нова информация“ означава данни, ноу-хау или информация, получени при изпълнението на фонда, независимо под каква форма или от какво естество;

(6)  „правен субект“ означава ▌юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член ▌197, параграф 2, буква в) ▌от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;

(7)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава предприятие, което не е ▌МСП ▌и е с до 3 000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3—▌6 ▌от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(16);

(8)  „обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава обществена поръчка за научноизследователски и развойни услуги, предполагаща разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и поетапни конкурентни разработки, като се прави ясно разграничение между предоставените научноизследователски и развойни услуги и разработването на крайни продукти в търговски количества;

(9)  „ръководител на проекти“ означава всеки възлагащ орган, установен в държава членка или асоциирана държава, на когото е възложено от държава членка или асоциирана държава, или група от държави членки ▌или асоциирани държави да управлява многонационални проекти за въоръжаване постоянно или ad hoc;

(9a)  „атестация“ означава цялостния процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания, като се осигуряват обективни доказателства за това, че са изпълнени конкретни изисквания на проектирането;

(10)  „получател“ означава всеки правен субект, с който е било подписано споразумение за финансиране или който е бил нотифициран за решение за финансиране;

(11)  „действие в областта на научните изследвания“ означава всяко действие, изразяващо се преди всичко в научни изследвания, а именно приложни научни изследвания и при необходимост — фундаментални научни изследвания, с цел придобиване на нови знания и изключителна насоченост към приложения в сферата на отбраната;

(12)  „резултати“ означава всеки материален или нематериален ефект от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или естество и независимо дали могат да бъдат обект на закрила, както и всички права, свързани с тях, в т.ч. и правата върху интелектуална собственост;

(12a)  „чувствителна информация“ означава информация и данни, включително класифицирана информация, която трябва да бъде защитена от неразрешен достъп или разкриване поради задълженията, предвидени в националното право или правото на Съюза или с цел защита на неприкосновеността на личния живот или сигурността на дадено физическо лице или организация;

(12б)  „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;

(13)  „специален доклад“ означава специфична предвидена престация на действие в областта на научните изследвания, обобщаваща резултатите от него, предоставяйки изчерпателна информация относно основните принципи, целите, действителните резултати, основните свойства, извършените изпитвания, потенциалните ползи, потенциалните отбранителни приложения и очаквания експлоатационен път на научните изследвания към развойна дейност, включително информация относно собствеността на ПИС, но без изискване за включване на информация за ПИС;

(14)  „системен прототип“ означава образец на продукт или технология, който може да показва резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда;

(15)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза;

(16)  „неасоциирана трета държава“ означава трета държава, която не е асоциирана държава в съответствие с член 5;

(17)  „субект от неасоциирана трета държава“ означава правен субект, установен в неасоциирана трета държава или — ако е установен в Съюза или в асоциирана държава — чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава.

Член 3

Цели на фонда

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна технологична и промишлена база в целия Съюз, която допринася за стратегическата автономност на Съюза и неговата свобода на действие, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, и особено МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като укрепва и подобрява гъвкавостта едновременно на доставките в областта на отбраната и на веригите за създаване на стойност в тази област, разширява трансграничното сътрудничество между правни субекти и стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от промишления жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии. ▌

2.  Фондът има следните конкретни цели:

a)  да оказва подкрепа за съвместни научни изследвания ▌, които биха могли значително да подобрят резултатността при използването на бъдещите способности в целия ЕС, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива, и най-ефикасното използване на средствата за научни изследвания в областта на отбраната;

б)  да оказва подкрепа за съвместно разработване на отбранителни продукти и технологии, ▌като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране и по този начин стимулиране на навлизането на европейски продукти и технологии на пазара, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до увеличаване на стандартизацията на отбранителните системи и по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки.

Такова сътрудничество е в съответствие с приоритетите за отбранителните способности, съвместно договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите.

Във връзка с това, регионалните и международните приоритети, когато те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, съгласно определеното в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и като се има предвид необходимостта да се избягва ненужно дублиране, също могат да се вземат под внимание по целесъобразност, когато не изключват възможността за участие на която и да било държава членка или асоциирана държава.

Член 4

Бюджет

1.  В съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент …/…/ЕС финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на 11 453 260 000 EUR по цени за 2018 г. и 13 000 000 000 EUR по текущи цени.

2.  ▌Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е – както следва:

a)  3 612 182 000 EUR по цени за 2018 г. (4 100 000 000)EUR за „действия в областта на научните изследвания“;

б)  ▌7 841 078 000 EUR по цени за 2018 г. ( 8 900 000 000 EUR по текущи цени) за „действия в областта на развойната дейност“.

2a.  С оглед да се реагира на непредвидени положения или на нови тенденции и нужди, Комисията може да преразпределя суми между отделните разпределени суми за действия в областта на научните изследвания и действията в областта на развойната дейност, посочени в параграф 2, до максимум 20 %.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи.

4.  Поне 4 % и не повече от 8 % от финансовия пакет по параграф 1 са предназначени за покани за представяне на предложения или предоставяне на финансиране в подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

Член 5

Асоциирани държави

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП. Всеки финансов принос към фонда въз основа на настоящия член представлява целеви приход съгласно член [21, параграф 5] от Финансовия регламент.

Член 6

Подкрепа за революционни технологии в областта на отбраната

1.  Комисията отпуска финансиране след открити и публични консултации относнотехнологии с акцент върху приложения в областта на отбраната с потенциал за революционни последици за отбраната в областите на интервенция, определени в работните програми.

2.  В работните програми се определя най-подходящата форма на финансиране за целите на финансирането на тези революционни технологии за отбрана.

Член 7

Етични аспекти

1.  Действията по линия на фонда се осъществяват при спазване на приложимите национални, съюзни и международни правни норми, включително Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези действия съответстват също така на етичните принципи, отразени в приложимите национални, съюзни и международни правни норми.

2.  Преди подписването на споразумението за финансиране, предложенията се подлагат на преглед от Комисията, въз основата на самооценка на етичните аспекти, изготвена от консорциума, за да се установи кои точно действия повдигат сериозни етични въпроси, включително по отношение на условията за изпълнението, и по целесъобразност се подлагат на оценка техните етични аспекти.

Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на независими експерти с различна квалификация, в частност с признат експертен опит в областта на етичните въпроси в областта на отбраната.

Условията за осъществяването на дейности, свързани с чувствителни по отношение на етичните аспекти въпроси, се посочват в споразумението за финансиране.

Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси и докладва за това в рамките на своите задължения съгласно член 32. Експертите са граждани на възможно най-голям брой държави членки.

3.  Преди началото на съответните дейности участващите в действието субекти се снабдяват с всички необходими разрешения или други задължителни документи, изисквани от националните или местните комисии по етичните въпроси, или други органи, като например органите за защита на данните. Документите се съхраняват в досието и се предават на Комисията при поискване.

5.  Предложенията, които не са приемливи от етични съображения, се отхвърлят ▌.

Член 8

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Фондът се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

1а.  Чрез дерогация от параграф 1, в обосновани случаи, конкретни действия могат да бъдат изпълнявани при непряко управление от органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент. Това не може да обхваща процедурата за подбор и отпускане на финансирането, посочена в член 12.

2.  Фондът може да предоставя финансиране в съответствие с Финансовия регламент чрез безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки, а където е целесъобразно с оглед на особеностите на действието — чрез финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

2a.  Операциите за смесено финансиране се изпълняват в съответствие с дял X от Финансовия регламент и Регламента за InvestEU.

2б.  Финансовите инструменти са насочени стриктно само към получателите.

Член 10

Субекти, отговарящи на условията за финансиране

1.  Получателите и ▌подизпълнителите, участващи във финансово подпомагано от Фонда действие, ▌са установени в Съюза или в асоциирана държава ▌.

1a.  Инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите на получателите и подизпълнителите, участващи в действие, които се използват за целите на действията, подкрепяни финансово от фонда, се намират на територията на държава членка или асоциирана държава за цялата продължителност на дадено действие и техните изпълнителни управленски структури са установени в Съюза или в асоциирана държава.

1б.  За целите на подкрепяно финансово от фонда действие получателите и подизпълнителите, участващи в дадено действие, не подлежат на контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава.

2.  Чрез дерогация от параграф 1б от настоящия член правен субект, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, отговаря на условията за финансиране като получател или подизпълнител, участващ в действие, само ако на Комисията бъдат предоставени гаранции, одобрени от държавата членка или асоциираната държава, в която е установен, в съответствие с националните процедури. Тези гаранции могат да се отнасят до изпълнителната управленска структура на правния субект, установен в Съюза или в асоциирана държава. Ако това се счита за подходящо от държавата членка или асоциираната държава, в която е установен правният субект, тези гаранции могат да се отнасят и до специфичните права за контрол върху правния субект от страна на държавните власти.

Тези гаранции предоставят уверения, че участието в действие на такъв правен субект няма да е в противоречие нито с интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки, както е определено в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от ДЕС, нито с целите, посочени в член 3. Гаранциите са в съответствие и с разпоредбите на членове 22 и 25. Гаранциите доказват по-специално, че за целите на действието са въведени мерки, така че да се гарантира следното:

a)  контролът върху правния субект – заявител не се упражнява по начин, който да възпрепятства или ограничава способността му да изпълнява ▌действието и да постига резултати, нито по начин, който да налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който уронва неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;

б)  ▌достъпът на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава до ▌чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен; и служителите или другите лица, които участват в действието, ▌разполагат с национално удостоверение за надеждност от гледна точка на сигурността, издадено от държава членка или асоциирана държава, когато е необходимо;

в)  собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието и резултатите от него, остават в рамките на получателя по време на действието и след приключването му и не са предмет на контрол или ограничения от трета държава, която не е асоциирана държава, или от субект от трета държава, която не е асоциирана държава, и не се изнасят извън Съюза или извън асоциираните държави, нито се предоставя достъп до тях от места извън Съюза или извън асоциираните държави, без одобрението на държавите членки или асоциираната държава, в която е установен правният субект, и в съответствие с целите, посочени в член 3.

Ако държавата членка или асоциираната държава, в която е установен правният субект, счита за подходящо, може да бъдат предоставени допълнителни гаранции.

Комисията информира комитета, посочен в член 28, за всеки правен субект, който се счита за допустим в съответствие с настоящия параграф.

4.  Ако не са налице конкурентни заместители в Съюза или в дадена асоциирана държава, получателите и подизпълнителите, участващи в действие, могат да използват свои активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията на държавите — членки на Съюза, или на асоциираните държави, ако тази употреба не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, съобразена е с целите по член 3 и е в пълно съответствие с членове 22 и 25. Разходите, свързани с такива дейности, не са допустими за финансова подкрепа по линия на фонда.

4a.  При осъществяване на допустимо действие получателите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да си сътрудничат и с правните субекти, установени извън територията на държавите членки или асоциираните държави, или контролирани от трета държава, която не е асоциирана, или от субект от трета държава, която не е асоциирана, включително да използват активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси на такива правни субекти, ако това не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Това сътрудничество е съобразено с целите, посочени в член 3, и е в пълно съответствие с членове 22 и 25.

Не се допуска неразрешен достъп от страна на трета държава, която не е асоциирана, или от страна на друг субект от трета държава, която не е асоциирана, до класифицираната информация, свързана с изпълнението на действието, и се избягват потенциални отрицателни последици за сигурността на снабдяването с ресурси от критично значение за действието.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за подкрепа по линия на фонда.

6.  Заявителите предоставят цялата релевантна информация, необходима за оценката на критериите за допустимост ▌. В случай на промени по време на изпълнението на действие, които биха могли да поставят под въпрос спазването на критериите за допустимост, съответният правен субект уведомява Комисията, която преценява дали критериите и условията за допустимост продължават да бъдат изпълнени и разглежда потенциалното въздействие върху финансирането на действието.

7.  ▌

8.  ▌

9.  За целите на настоящия член „подизпълнители, участващи в действието, което се подкрепя финансово по линия на фонда“ се отнася до подизпълнителите с преки договорни отношения с получател, други подизпълнители, на които са разпределени най-малко 10% от общия размер на допустимите разходи по действието, както и подизпълнители, на които може да е нужен достъп до класифицирана информация ▌за целите на изпълнението на действието, и които не са членове на консорциума.

Член 11

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 3.

2.  Фондът предоставя подкрепа за действия, които обхващат ▌нови отбранителни продукти и технологии и модернизирането на съществуващи продукти и технологии, при условие че използването на вече съществуваща информация, необходима за извършване на действията за модернизиране, не подлежи на ограничение от трета държава, която не е асоциирана, или от субект от трета държава, която не е асоциирана, пряко или непряко, чрез един или повече междинни правни субекта, по начин, който би направил невъзможно извършването на действието.

3.  Допустимото действие се отнася до една или повече от следните дейности:

a)  дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на ▌знания, продукти и технологии, включително революционни технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната;

б)  дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на отбранителни продукти и технологии;

в)  проучвания, като например проучвания за осъществимост с цел да се проучи осъществимостта на нови или усъвършенствани технологии, продукти, процеси, услуги и решения ▌;

г)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

д)  разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип);

е)  изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

ж)  атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

з)  сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

и)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.

4.  ▌Действието се предприема в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малко три отговарящи на условията за финансиране субекта, установени в най-малко три различни държави членки ▌или асоциирани държави. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки ▌или асоциирани държави, не могат да са ▌контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

5.  Параграф 4 не се прилага за действия, свързани с революционните технологии в областта на отбраната, или за действията, посочени в параграф 3, буква в) ▌.

6.  Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими.

Действията за разработване на смъртоносни автономни оръжия без възможността за пълноценен човешки контрол по отношение на решенията за подбор и намеса, когато се извършват нападения срещу хора, също не са допустими за финансова подкрепа от Фонда, без да се засяга възможността за предоставяне на финансиране за действия за разработване на системи за ранно предупреждение и мерки за противодействие за целите на отбраната.

Член 12

Процедура за подбор и за отпускане на финансирането

1.  Финансирането от Съюза се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Финансовия регламент. При конкретни, надлежно обосновани и изключителни обстоятелства финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член ▌195, буква д)▌ от Финансовия регламент.

2a.  При отпускането на финансиране ▌Комисията действа чрез актове за изпълнение, приемани в съответствие с процедурата по член 28, параграф 2.

Член 13

Критерии за отпускане

▌Всяко предложение се оценява въз основа на следните критерии:

a)  принос към върховите постижения или потенциал за революционен пробив в областта на отбраната, който се установява по-специално чрез изтъкване на значителните предимства на очакваните резултати от предложеното действие пред съществуващите отбранителни продукти или технологии;

б)  принос към иновациите и технологичното развитие на европейската отбранителна промишленост, по-специално като се покаже, че предложеното действие включва новаторски или нови подходи и концепции, перспективни нови бъдещи технологични подобрения или прилагането на технологии или концепции, които преди това не са били прилагани в отбранителния сектор, като същевременно се избегне ненужно дублиране;

в)  принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез демонстриране, че предложеното действие се характеризира с доказуемо положителен баланс на разходната ефикасност и ефективност, като по този начин се създават нови пазарни възможности в целия Съюз и извън него и се ускорява растежът на дружествата в целия Съюз;

г)  принос за автономността на европейската отбранителна технологична и промишлена база, включително като се увеличи свободата от зависимост от източници извън ЕС и като се подобри сигурността на доставките, и за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3 ▌;

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, установени в държави членки или асоциирани държави, по-специално за МСП и дружества със средна пазарна капитализация със значимо участие в действието, като получатели, подизпълнители или като други субекти по веригата на доставка, и които са установени в държави членки ▌или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП или дружества със средна пазарна капитализация;

е)  качество и ефикасност на изпълнението на действието.

Член 14

Проценти на съфинансиране

1.  Фондът ▌ финансира до 100 % от допустимите разходи за дадена дейност, посочена в член 11, параграф 3, без да се засяга член 190 от Финансовия регламент.

2.  Чрез дерогация от параграф 1:

a)  за дейности по член 11, параграф 3, буква д) финансовата помощ от фонда не надхвърля 20 % от допустимите разходи за дейността;

б)  за дейности по член 11, параграф 3, букви е)—з) финансовата помощ от фонда не надхвърля 80 % от допустимите разходи за дейността.

3.  За действията в областта на развойната дейност процентът на финансиране се увеличава в следните случаи:

a)  дейност, осъществявана в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, установено по силата на Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г., може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта;

б)  дадена дейност може да се ползва от финансиране с увеличен процент съгласно втора и трета алинея от настоящия параграф, когато най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи за дейността са разпределени за МСП, които са установени в държава членка или в асоциирана държава и които участват в дейността като получатели, подизпълнители или субекти по веригата на доставка.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на процента от общия размер на допустимите разходи по дейността, разпределени за МСП, установени в държави членки или асоциирани държави, в които са установени получатели, които не са МСП и които участват в дейността като получатели или като субекти по веригата за доставка, с максимум 5 допълнителни процентни пункта.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на два пъти процента от общия размер на допустимите разходи по дейността, разпределени за МСП, установени в държави членки или асоциирани държави, различни от онези, в които са установени получатели, които не са МСП и които участват в дейността като получатели, подизпълнители или субекти по веригата на доставка;

в)  дейността може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 15 % от общия размер на допустимите разходи по дейността са разпределени за установени в Съюза или в асоциирана държава дружества със средна пазарна капитализация;

г)  общото увеличение на процента на финансиране на дадена дейност не надвишава 35 процентни пункта.

Финансовата помощ от Съюза, предвидена по Фонда, включително финансирането с увеличен процент, не покрива повече от 100 % от допустимите разходи за действието.

Член 15

Финансов капацитет

Чрез дерогация от член ▌ 198 ▌от Финансовия регламент:

a)  се проверява финансовият капацитет само на координатора и само ако исканото от Съюза финансиране е равно на 500 000 EUR или по-високо от тази сума. Независимо от това, при наличие на основания за усъмняване във финансовия капацитет Комисията проверява финансовия капацитет и на други заявители или координатори, когато исканото финансиране е под посочения в първото изречение праг;

б)  не се проверява финансовият капацитет на правни субекти, чиято жизнеспособност е гарантирана от съответните органи на държава членка;

в)  ако финансовият капацитет е структурно гарантиран от друг правен субект, се проверява финансовият капацитет на този субект.

Член 16

Непреки разходи

1.  Чрез дерогация от член 181, параграф 6 от Финансовия регламент непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение и финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

2.  Като алтернатива непреките допустими разходи ▌могат ▌да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на получателя за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи за сравними дейности в сферата на отбраната, в съответствие с член ▌ 185 ▌от Финансовия регламент, и се съобщават на Комисията.

Член 17

Използване на единствена еднократна сума или на финансов принос, който не е свързан с разходите

1.  Когато Съюзът отпуска съфинансиране в размер на по-малко от 50 % от всички разходи по действието, Комисията може да използва:

a)  финансов принос, който не е свързан с разходите, по смисъла на член ▌180, параграф 3▌от Финансовия регламент, който се основава на постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за качество на изпълнението; или

б)  единствена еднократна сума по смисъла на член ▌182▌ от Финансовия регламент, която се основава на предварителния бюджет на действието, който вече е одобрен от националните органи на съфинансиращите държави членки и асоциирани държави.

2.  Непреките разходи се включват в еднократната сума.

Член 18

Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий

1.  Съюзът може да оказва подкрепа за обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, като предоставя безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС(17), 2014/25/ЕС(18) и 2009/81/ЕО(19) на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователски и развойни услуги в областта на отбраната или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.

2.  Процедурите за възлагане на обществени поръчки:

a)  са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)  могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);

в)  предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена, като същевременно гарантират отсъствието на конфликт на интереси.

Член 19

Гаранционен фонд

Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и се смятат за достатъчна гаранция по смисъла на Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите на [член X от] Регламент ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

Член 20

Условия за допустимост за поръчките и наградите

1.  Членове 10 и 11 се прилагат mutatis mutandis за наградите.

2.  Член 10 – чрез дерогация от член 176 от Финансовия регламент – и член 11 се прилагат mutatis mutandis за поръчки за проучванията по член 11, параграф 3, буква в).

ДЯЛ II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Член 22

Собственост върху резултатите от научноизследователските действия

1.  Резултатите от научноизследователските действия, подкрепяни от фонда, са собственост на получателите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на общата собственост в съответствие със своите задължения по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, ако подкрепата от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, резултатите от научноизследователските действия, подкрепяни финансово от фонда, са собственост на Съюза. По тяхно писмено искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.

3.  ▌Резултатите от научноизследователските действия, подкрепяни финансово от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничаване от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.

4.  По отношение на резултатите, генерирани от получателите чрез действия, подкрепяни от фонда, и без да се засяга параграф 8а от настоящия член, Комисията се уведомява ex ante за всяко прехвърляне на собствеността ▌или предоставяне на ексклузивен лиценз ▌на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава. Ако подобно прехвърляне на собственост противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на ▌сигурността и отбраната или на целите на настоящия регламент, посочени в член 3, средствата, предоставени по линия на фонда, се възстановяват.

5.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на научноизследователско действие, което е получило финансиране от Съюза. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността.

6.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави използват специалния доклад единствено за цели, свързани с използването от или за нуждите на техните въоръжени сили, или техните сили за сигурност или разузнавателни формирования, включително в рамките на своите програми за сътрудничество. Такова използване включва, без това изброяване да е изчерпателно, проучването, оценката, анализа, научните изследвания, проектирането, ▌и приемането и сертифицирането на продуктите, експлоатацията, обучението и обезвреждането, ▌а също така оценката и изготвянето на техническите изисквания във връзка с възлагането на обществени поръчки.

7.  Получателите безвъзмездно предоставят права на достъп до резултатите от научноизследователските дейности, подкрепени финансово от фонда, на институциите, органите или агенциите на Съюза, за надлежно обоснованите цели на разработването, прилагането и мониторинга на съществуващите политики или програми на Съюза в областите от неговата компетентност. Тези права на достъп се свеждат до използването с нетърговска и неконкурентна цел.

8.  В споразуменията за отпускане на финансиране и в договорите за възлагане на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането, за да се гарантира максималното оползотворяване на резултатите и да се избегне всякакво несправедливо предимство. Възлагащите органи се ползват като минимум с права на безвъзмезден достъп до резултатите за своя собствена употреба и с правото да предоставят, или да изискват от получателите да предоставят, на трети страни неизключителни лицензи, за да използват резултатите при справедливи и разумни условия, без право на преотстъпване на лиценза. Всички държави членки и асоциираните държави се ползват безвъзмездно с достъп до специалния доклад. Ако изпълнителят по договора не успее да постигне търговска реализация на резултатите в рамките на определен период след възлагането на обществената поръчка за продукти в предпазарен стадий, както е предвидено в договора, той прехвърля на възлагащите органи собствеността върху резултатите.

8a.  Разпоредбите на настоящия регламент не засягат износа на продукти, оборудване или технологии, включващи резултатите от научноизследователските дейности, финансово подкрепени от фонда, и не засягат свободата на действие на държавите членки по отношение на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

8б.   Всеки две или повече държави членки или асоциирани държави, които, многостранно или в рамките на организацията на Съюза, са сключили съвместно един или няколко договора с един или повече получатели да продължат да развиват заедно резултатите от научноизследователските дейности, подкрепени от фонда, се ползват с права на достъп до резултатите, които са притежавани от въпросните получатели и са необходими за изпълнението на договора или договорите. Тези права на достъп се предоставят безвъзмездно и при конкретни условия, които имат за цел да гарантират, че тези права ще бъдат използвани само за целите на договора или договорите и че са установени подходящи задължения за опазване на поверителността.

ДЯЛ III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РАЗВОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Член 23

Допълнителни критерии за допустимост за развойните действия

1.  ▌Консорциумът удостоверява, че разходите за дейност, които не са обхванати от подкрепата на Съюза, ще бъдат покрити от други източници на финансиране, като например от вноски на държави членки ▌или асоциирани държави или съфинансиране от правни субекти.

2.  Дейностите, посочени в член 11, параграф 3, буква г), се основават на хармонизирани изисквания за способностите, договорени съвместно от най-малко две държави членки ▌или асоциирани държави.

3.  По отношение на дейностите, посочени в член 11, параграф 3, букви д)—з), консорциумът удостоверява чрез документи, издадени от националните органи, че:

a)  най-малко две държави членки ▌ или асоциирани държави възнамеряват координирано да се снабдят с крайния продукт или да използват технологията, включително, когато е приложимо, чрез съвместно снабдяване;

б)  дейността се основава на общи технически спецификации, съвместно договорени от държавите членки ▌или асоциираните държави, които ще съфинансират действието или които възнамеряват съвместно да се снабдят с крайния продукт или съвместно да използват технологията.

Член 24

Допълнителни критерии за отпускане за развойните действия

В допълнение към критериите за отпускане, посочени в член 13, работната програма също така взема под внимание:

a)  приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване и поддръжка и в процеса на обезвреждане;

б)   приноса към по-нататъшното интегриране на европейската отбранителна промишленост в целия Съюз чрез доказване от страна на получателите, че държавите членки са поели ангажимент съвместно да използват, притежават или поддържат крайния продукт или технология по координиран начин.

Член 25

Собственост върху резултатите от развойните действия

1.  Съюзът няма права на собственост върху продуктите или технологиите, получени в резултат на действия, подкрепени финансово от фонда, нито права върху интелектуална собственост по отношение на резултатите от тези действия.

2.  Резултатите от действията, финансово подкрепени от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.

2a.  Настоящият регламент не засяга свободата на действие на държавите членки в областта на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

3.  По отношение на резултатите, генерирани от получателите чрез действия, подкрепени финансово от фонда, и без да се засяга параграф 2а от настоящия член, Комисията се уведомява ex ante за всяко прехвърляне на собственост ▌на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава. Ако подобно прехвърляне на собственост ▌противоречи ▌на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта ▌на сигурността и отбраната или на целите ▌, посочени в член 3, средствата, предоставени по линия на фонда, се възстановяват.

4.  Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, държавите членки ▌или асоциираните държави имат право да получат безплатно неизключителна лицензия за използването на това проучване чрез писмено заявление за това.

ДЯЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 27

Работни програми

1.  Фондът се изпълнява чрез годишни ▌работни програми, изготвяни в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. Работните програми определят общия бюджет, заделен за трансграничното участие на МСП.

2.  Комисията приема работните програми чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2.

3.  Работните програми определят подробно научноизследователските теми и категориите действия, които да се подкрепят финансово от фонда. Тези категории са в съответствие с приоритетите в областта на отбраната, посочени в член 3.

С изключение на частта от работната програма, посветена на революционните технологии за приложения в областта на отбраната, тези научноизследователски теми и категории действия обхващат продукти и технологии в следните области:

a)  подготовка, защита, разгръщане и устойчивост;

б)  управление и превъзходство на информацията и командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване (C4ISR), киберотбрана и киберсигурност; както и

в)  намеса и ефектори.

4.  Работните програми съдържат, по целесъобразност, функционални изисквания и уточняват формата на финансиране от ЕС в съответствие с член 8, като същевременно не се възпрепятства конкуренцията на равнището на поканите за представяне на предложения.

В работните програми може да се вземе под внимание и прехвърлянето към развойна фаза на резултатите от научноизследователски действия, доказващи добавена стойност, които вече са били подкрепени финансово от фонда.

Член 28

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства.

Комитетът заседава и в специални състави, включително за обсъждане на аспекти на отбраната и сигурността, свързани с действия по линия на фонда.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 28а

Консултация с ръководителя на проект

В случай че даден ръководител на проект е назначен от държава членка или асоциирана държава, Комисията се консултира с ръководителя на проекта относно напредъка по отношение на действието, преди да се извърши плащането.

Член 29

Независими експерти

1.  Комисията назначава независими експерти, които да оказват съдействие при прегледа на етичните аспекти по член 7 и в оценката на предложенията по член ▌ 237 ▌ от Финансовия регламент. ▌

2.  Независимите експерти са граждани на Съюза, набрани от възможно най-широк кръг държави членки и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, адресирани към министерствата на отбраната и агенциите на тяхно подчинение, други имащи отношение държавни органи, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член ▌ 237 ▌ от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.

3.  Надеждността на назначените независими експерти с оглед на сигурността се удостоверява от съответната държава членка.

4.  Комитетът, предвиден в член 28, получава всяка година списъка на експертите, за да има прозрачност по отношение на надеждността с оглед на сигурността на експертите. Комисията също така гарантира, че експертите не оценяват, съветват или съдействат по въпроси, по отношение на които те имат конфликт на интереси.

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

▌Член 30

Прилагане на правилата относно класифицираната информация

1.  В рамките на приложното поле на настоящия регламент:

a)  всяка държава членка ▌гарантира, че ▌осигурява степен на защита на класифицираната информация на Европейския съюз, която е равностойна на степента, гарантирана от ▌правилата на Съвета относно сигурността, установени в приложенията към Решение № 2013/488/ЕС(20);

a1)  Комисията опазва класифицираната информация в съответствие с правилата относно сигурността, изложени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС;

в)  физическите лица, които пребивават в трети държави, и юридическите лица, които са установени в ▌трети държави, могат да работят с класифицирана информация на ЕС във връзка с фонда само ако спрямо тях в съответните държави се прилагат разпоредби относно сигурността, които осигуряват степен на защита, най-малкото равностойна на степента, осигурена с правилата на Комисията относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, и с правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в ▌Решение 2013/488/EС;

в1)   равностойността на разпоредбите в областта на сигурността, прилагани в трета държава или международна организация, се определя в споразумение за сигурност на информацията, включващо въпроси, свързани с индустриалната сигурност, ако е уместно, и сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС, и като се взема предвид член 13 от Решение 2013/488/ЕС;

г)  без да се засягат член 13 от Решение 2013/488/EС и правилата в областта на промишлената сигурност, установени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444, достъпът до класифицирана информация на ЕС може да бъде разрешен на физическо или юридическо лице, трета държава или международна организация, ако се прецени във всеки един конкретен случай, че това е необходимо с оглед на естеството и съдържанието на тази информация, потребността на получателя да я узнае и предимствата за Съюза.

2.  В случай че действията включват, изискват ▌или съдържат класифицирана информация, компетентният финансиращ орган уточнява в поканата за представяне на предложения/тръжната документация мерките и изискванията, необходими за гарантиране сигурността на тази информация на изискваното равнище.

3.  Комисията създава защитена система за обмен, за да улесни обмена на чувствителна и класифицирана информация между Комисията и държавите членки и асоциираните държави и по целесъобразност със заявителите и получателите. Системата е съобразена с националните разпоредби на държавите членки относно сигурността.

4.  По въпроса за това кой е първоизточникът на класифицирана нова информация, създадена при изпълнението на действие в областта на научните изследвания или на развойната дейност, се взема решение от държавите членки, на чиято територия са установени получателите. За тази цел тези държави членки могат да вземат решение относно специфична рамка за сигурност за защитата и обработката на класифицираната информация, свързана с действието, и информират Комисията за това. Тази рамка за сигурност не засяга възможността Комисията да има достъп до необходимата информация за изпълнение на действието.

Ако тези държави членки не създадат подобна специфична рамка за сигурност, Комисията създава рамка за сигурност за действието в съответствие с разпоредбите на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията.

Приложимата рамка за сигурност за действието трябва да бъде въведена най-късно преди подписването на споразумението за финансиране или договора.

Член 31

Мониторинг и докладване

1.  Показателите във връзка с мониторинга на изпълнението и напредъка на фонда към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, са поместени в приложението.

2.  За да се гарантира ефикасна оценка на напредъка на фонда към постигане на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато счете това за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно въвеждането на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Комисията редовно следи изпълнението на фонда и ежегодно докладва пред Европейския парламент и Съвета за постигнатия напредък, включително това, как установените изводи и извлечените поуки от EDIDP и PADR биват вземани предвид при изпълнението на фонда. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на фонда и на резултатите от него. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 32

Оценка на фонда

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за неговото изпълнение се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението му. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, включително по отношение на разпоредбите, свързани с независимите експерти, изпълнението на етичните процедури по член 7 и на поуките, извлечени от EDIDP и от PADR, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително равнището на включване на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, равнищата на възстановяване на непреките разходи, определени в член 16, сумите, разпределени за революционни технологии в поканите за представяне на предложения, и финансирането, предоставено в съответствие с член ▌ 195 ▌ от Финансовия регламент. Междинната оценка съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите, броя на държавите, участващи в отделни проекти, и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

3.  В края на срока за изпълнение на програмата, но не по-късно от четири години след 31 декември 2027 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и – доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. Докладът спомага също да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, както и приносът на фонда за преодоляване на слабостите, констатирани в плана за развитие на способностите. Оценката съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 33

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, извършени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член ▌ 127 ▌ от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС.

Член 34

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва във фонда по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите▌.

Член 35

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Възможността за публикуване на научни трудове въз основа на резултатите от научноизследователски действия се урежда в споразумението за финансиране.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за комуникацията на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

2a.  Разпределените на Фонда финансови ресурси могат също да допринасят за организирането на дейности по разпространение на резултатите, мероприятия за създаване на контакти и дейности за повишаване на осведомеността, по-специално насочени към отваряне на веригите на доставки, за да се подпомага трансграничното участие на МСП.

ДЯЛ V

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Делегирани актове

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Отмяна

Регламент (ЕС) 2018/1092 (Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната) се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 38

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) 2018/1092, както и Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната, което продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване и за резултатите от тях.

2.  Финансовият пакет за фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между фонда и мерките, приети съгласно неговите предшественици — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 4, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА ФОНДА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Специфични цели, определени в член 3, параграф 2, буква а):

Показател 1 Участници

Измерва се чрез: Брой на участващите правни субекти (подразделени по размери, вид и националност)

Показател 2 Съвместни научни изследвания

Измерва се чрез:

2.1  Брой и стойност на финансираните проекти

2.2  Трансгранично сътрудничество: дял на договорите, възложени на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, стойност на договорите с трансгранично сътрудничество

2.3  Дял на получателите, които не са извършвали научноизследователски дейности с приложения в сферата на отбраната преди влизането в сила на фонда

Показател 3 Иновативни продукти

Измерва се чрез:

3.1   Брой на новите патенти, произлизащи от проекти, подкрепени финансово от фонда

3.2  Агрегирани данни за разпределението на патентите между дружества със средна пазарна капитализация, МСП и правни субекти, които не са нито дружества със средна пазарна капитализация, нито МСП

3.3  Агрегирани данни за разпределението на патентите по държави членки

Специфична цел, определена в член 3, параграф 2, буква б):

Показател 4 Съвместно развитие на способности

Измерва се чрез: Брой и стойност на финансираните действия, насочени към преодоляване на слабостите в областта на способностите, констатирани в плана за развитие на способностите

Показател 4 Постоянна подкрепа по време на целия цикъл на НИРД

Измерва се чрез: Наличие на информация за предишни ПИС или за резултати, получени от действия, подкрепени по-рано

Показател 5 Създаване/подпомагане на работни места:

Измерва се чрез: Брой подпомогнати работещи в сферата на НИРД в отбраната, разпределен по държави членки

(1) ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 75.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 12 декември 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0516).
(3) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(4) Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
(5) Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г.).
(7) Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (OВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).
(8) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(9) Позоваването трябва да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1. Споразумението e достъпно на следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
(10) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(11) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(12) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(13) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).
(14) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(15) Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
(16) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(17) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(18) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
(19) Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (OВ L 216, 20.8.2009 г., стp. 76).
(20) ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1.


Експозиции под формата на покрити облигации ***I
PDF 123kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))
P8_TA(2019)0431A8-0384/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0093),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0112/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0384/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации

P8_TC1-COD(2018)0042


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2160.)

(1) ОВ С 382, 23.10.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.


Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I
PDF 130kWORD 50k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
P8_TA(2019)0432A8-0390/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0094),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0113/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0390/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС

P8_TC1-COD(2018)0043


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/2162.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление относно изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 във връзка с изискванията за ликвидно покритие за кредитните институции

Изискванията за специален ликвиден буфер за покрити облигации, съдържащи се в член 16 от предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС, могат да доведат до припокриване с изискванията кредитните институции да поддържат общ ликвиден буфер, както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

За да се избегне припокриването и в същото време да се гарантира, че специалният ликвиден буфер за покрити облигации се прилага също така и по време на периода, обхванат от коефициента на ликвидно покритие, Комисията е готова да измени Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 с цел да се вземе предвид специфичното положение във връзка с покритите облигации. Това изменение следва да бъде прието своевременно, за да може да влезе в сила преди датата на прилагане на директивата относно емитирането на покрити облигации и надзора върху тях.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.


Програма InvestEU ***I
PDF 570kWORD 158k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0439),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 173 и член 175, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0257/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид писмото на своя председател до председателите на комисиите от 25 януари 2019 г., в което се очертава подходът на Парламента към секторните програми, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета до председателя на Европейския парламент от 1 април 2019 г., в което се потвърждава общото разбиране, постигнато между съзаконодателите по време на преговорите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A8-0482/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU

P8_TC1-COD(2018)0229


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 и член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(6),

като имат предвид, че:

(1)  На равнище от 1,8 % от БВП на ЕС (спад от 2,2 % през 2009 г.), инфраструктурните инвестиционни дейности в Съюза през 2016 г. са били с около 20 % по-ниски от инвестиционните нива преди световната финансова криза. Поради това, въпреки че в Съюза се наблюдава възстановяване на съотношението на инвестициите към БВП, то остава под нивото, което може да се очаква в период на стабилно възстановяване и не е достатъчно, за да компенсира годините на недостатъчно инвестиране. Още по-важно е, че настоящите равнища на инвестиции и прогнозите не покриват нуждите на Съюза от структурни инвестиции за подкрепа на растежа в дългосрочен план в контекста на технологични промени и глобална конкурентоспособност, включително за иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средните предприятия („МСП“) и необходимостта да се отговори на основните предизвикателства пред обществото, като устойчивостта или застаряването на населението. Следователно е необходимо да се продължи подкрепата за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, за да се намали недостигът на инвестиции в целеви сектори за постигане на целите на политиката на Съюза.

(2)  Оценките подчертаха, че разнообразието от финансови инструменти по многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. е довело до известно припокриване. Освен това тази разнородност е довела до усложняване за посредниците и крайните получатели, които са изправени пред различни условия за допустимост и докладване. Липсата на съвместими правила също така е попречила на комбинирането на различни фондове на Съюза, въпреки че такова комбиниране би било от полза за подпомагане на проекти, които се нуждаят от различни видове финансиране. Следователно, следва да се създаде единен фонд — фонд InvestEU, като се използва също така опитът от Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден в рамките на Плана за инвестиции за Европа, за да се постигне по-ефективно функциониране на подкрепата за крайните получатели чрез интегриране и опростяване на финансовото предлагане в рамките на единна схема за бюджетна гаранция, като по този начин се подобри въздействието на интервенциите на Съюза и същевременно се намалят разходите в бюджета на Съюза.

(3)  През последните години Съюзът прие амбициозни стратегии за завършване на единния пазар и за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж и работни места, като например стратегията „Европа 2020“, съюза на капиталовите пазари, стратегията за цифров единен пазар, Европейската програма за култура, пакета „Чиста енергия за всички европейци“, плана за действие на ЕС за кръговата икономика, стратегията за мобилност с ниски емисии, амбицията на равнището на ЕС за сигурност и отбрана ▌, космическата стратегия за Европа и Европейския стълб на социалните права. Фонд InvestEU следва да използва и засилва полезните взаимодействия между тези взаимно подсилващи се стратегии чрез предоставяне на подкрепа за инвестициите и достъп до финансиране.

(4)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическата политика е рамката за определяне на националните приоритети за реформа и за наблюдаване на тяхното изпълнение. Държавите членки в сътрудничество, по целесъобразност, с местните и регионалните органи разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на тези приоритети за реформа. Стратегиите следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се опишат и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране на национално равнище, на равнище ЕС или и двете. Освен това те следва да служат за използване на финансирането от ЕС по последователен начин и за постигане на максимална добавена стойност на финансовата подкрепа, която ще бъде получена по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и фонд InvestEU, когато е уместно.

(5)  Фонд InvestEU следва да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и за социалното и икономическото сближаване на Съюза, включително в областта на иновациите ▌, цифровизацията, ефективното използване на ресурсите в съответствие с кръговата икономика, за устойчивостта и приобщаващия характер на икономическия растеж на Съюза и за социалната устойчивост ▌и за интеграцията на капиталовите пазари в Съюза, включително решения за преодоляване на тяхната фрагментация и за разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза. За тази цел фонд InvestEU следва да подкрепя проекти, които са технически и, икономически и социално жизнеспособни, като предоставя рамка за използването на дългови и капиталови инструменти и инструменти за споделяне на риска, подкрепени от гаранция от бюджета на Съюза и от финансови вноски от партньорите по изпълнението, когато е целесъобразно. Той следва да бъде ориентиран към търсенето, докато подкрепата по фонд InvestEU следва едновременно с това да акцентира върху предоставянето на стратегически, дългосрочни ползи в ключови области на политиката на ЕС, които в противен случай не биха били финансирани или биха получили недостатъчно финансиране, като по този начин се допринася за постигането на целите на политиката на Съюза. Подпомагането по линия на фонда следва да обхваща широк кръг от сектори и региони, като същевременно се избягва прекомерната секторна или географска концентрация.

(5a)  Секторите на културата и творчеството са устойчиви и бързо развиващи се сектори в Съюза, които генерират както икономическа, така и културна стойност, произтичащи от интелектуалната собственост и индивидуалното творчество. Въпреки това, нематериалният характер на техните активи ограничава достъпа им до частно финансиране, което е от съществено значение за инвестирането, разрастването и конкуренцията на международно равнище. Програмата InvestEU следва да продължи да улеснява достъпа до финансиране за МСП и за организациите от секторите на културата и творчеството.

(6)  Фонд InvestEU трябва да подкрепя инвестициите в материални и нематериални активи, включително културно наследство, за стимулиране на устойчивия и приобщаващ растеж, инвестициите и заетостта и по този начин да допринася за подобряване на благосъстоянието и за по-справедливо разпределение на доходите и за повишено икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза. Проектите, финансирани по линия на програмата InvestEU, следва да зачитат екологичните и социалните стандарти на Съюза, включително трудовите права. Намесата чрез фонд InvestEU следва да допълва подкрепата от Съюза, предоставена чрез безвъзмездни средства.

(7)  Съюзът подкрепи целите, определени в Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие, Парижкото споразумение през 2015 г., както и Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. За постигане на договорените цели, включително на тези, включени в екологичната политика на Съюза, действията за устойчиво развитие трябва значително да се увеличат. Поради това принципите на устойчиво развитие следва да заемат централно място при проектирането на фонд InvestEU.

(8)  Програмата InvestEU следва да допринесе за изграждане на устойчива финансова система в Съюза, която е в подкрепа на преориентирането на частен капитал към устойчиви инвестиции в съответствие с целите, посочени в Плана за действие на Комисията за финансиране за устойчив растеж(7).

(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, програмата InvestEU ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Действията по програмата InvestEU се очаква да допринесат най-малко с 40% от общия финансов пакет на програмата InvestEU за целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата InvestEU и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценяване и преглед.

(10)  Приносът на фонд InvestEU за постигането на целта за климата ще се проследява чрез системата на ЕС за проследяване на разходите в областта на климата, разработена от Комисията в сътрудничество с потенциалните партньори по изпълнението, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции(8)], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда. Програмата InvestEU също така следва да допринася за изпълнението на други измерения на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

(11)  Според Доклада за глобалните рискове от 2018 г., публикуван от Световния икономически форум, половината от десетте най-важни риска, които застрашават световната икономика, се отнасят до околната среда. Тези рискове включват замърсяването на въздуха, почвата, вътрешните води и океаните, екстремните метеорологични събития, загубата на биологично разнообразие и неуспехите в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Екологичните принципи са здраво залегнали в Договорите и в много от политиките на Съюза. Ето защо включването на екологичните цели следва да бъде насърчавано в операциите, свързани с фонд InvestEU. Опазването на околната среда и свързаното с него предотвратяване и управление на риска следва да бъдат интегрирани в подготовката и изпълнението на инвестициите. ЕС следва също така да следи своите разходи, свързани с биологичното разнообразие и контрола върху замърсяването на въздуха, за да изпълни задълженията си за докладване съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие и Директива (ЕС) 2016/2284(9) на Европейския парламент и на Съвета. Следователно инвестициите, разпределени за екологично устойчиви цели, следва да бъдат проследявани, като се използват общи методики, съгласувани с методиката, разработена по линия на други програми на Съюза, приложими за климата, биологичното разнообразие и управлението на замърсяването на въздуха, за да се даде възможност за оценка на индивидуалното и комбинираното въздействие на инвестициите върху ключови компоненти на природния капитал, включително въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие.

(12)  Инвестиционните проекти, които получават значителна подкрепа от Съюза, по-специално в областта на инфраструктурата, следва да бъдат проверявани от партньора по изпълнение, за да се определя дали те оказват екологично, климатично или социално въздействие, и ако случаят е такъв, те следва да подлежат на проверка на устойчивостта и следва да съответстват на принципите на кръговата икономика в съответствие с насоките, които следва да бъдат разработени от Комисията в тясно сътрудничество с евентуалните партньори по изпълнението в рамките на програмата InvestEU, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда и съгласувана с насоките, разработени за други програми на Съюза. В съответствие с принципа на пропорционалност въпросните насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужната административна тежест и проектите под определен размер, както е посочено в насоките, следва да се изключват от проверката на устойчивостта. Когато партньорът по изпълнението стигне до заключението, че не трябва да се извършва проверка на устойчивостта, той следва да представи обосновка пред Инвестиционния комитет. Операции, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не следва да бъдат допустими за подпомагане по линия на настоящия регламент.

(13)  Ниските равнища на инфраструктурни инвестиции в Съюза по време на финансовата криза подкопаха способността на Съюза да стимулира устойчивия растеж, конкурентоспособността и сближаването. Значителните инвестиции в европейската инфраструктура, по-конкретно с оглед на взаимната свързаност и енергийната ефективност и за създаването на Единно европейско транспортно пространство, са от основно значение за постигане на целите на Съюза за устойчивост, включително ангажиментите на Съюза във връзка с целите за устойчиво развитие и целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Затова подкрепата от фонд InvestEU следва да бъде насочена към инвестиции в инфраструктурата на транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както и от други безопасни, устойчиви и свързани с ниски емисии енергийни източници, околната среда, действията в областта на климата, морската и цифровата инфраструктура. С програмата InvestEU следва да се дава приоритет на областите, в които не се инвестира достатъчно и в които се изискват допълнителни инвестиции. С цел максимално увеличаване на въздействието и добавената стойност на финансовата подкрепа от Съюза е уместно да се насърчава рационализирането на инвестиционния процес, което осигурява видимост на планираните проекти и постига максимална степен на полезни взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като транспорт, енергетика и цифровизация. Предвид заплахите за сигурността, инвестиционните проекти, получаващи подкрепа от Съюза, следва да включват устойчивост на инфраструктурата, включително поддръжка и безопасност на инфраструктурата, и да отчитат принципите за защита на гражданите на обществени пространства. Това следва да допълва усилията на други фондове на Съюза, като Европейския фонд за регионално развитие, които предоставят подкрепа за свързаните със сигурността елементи на инвестициите в обществени пространства, транспорт, енергетика и друга критична инфраструктура.

(13a)  Програмата InvestEU следва да допринася, когато е целесъобразно, за целите на [преразгледаната Директива за възобновяемите енергийни източници] и [Регламента за управлението], както и за насърчаване на енергийната ефективност при вземането на инвестиционни решения.

(13б)   Истинската мултимодалност е възможност за създаване на ефикасна и екологосъобразна транспортна мрежа, която използва максималния потенциал на всички транспортни средства и създава полезни взаимодействия между тях. Програмата InvestEU би могла да подпомага инвестициите в мултимодални транспортни центрове, които независимо от значителния си икономически потенциал и от стопанското си значение представляват значителен риск за частните инвеститори. Програмата би могла да допринася и за разработването и внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС). Програмата InvestEU следва да спомага за активизиране на усилията за проектиране и прилагане на технологии, които помагат за подобряване на безопасността на превозните средства и на пътната инфраструктура.

(13в)  Програмата InvestEU следва да допринася за политиките на ЕС за моретата и океаните чрез разработването на проекти и предприятия в областта на синята икономика и нейните финансови принципи. Това може да включва интервенции в областта на морското предприемачество и промишленост, иновативна и конкурентоспособна морска промишленост, както и енергия от възобновяеми морски източници и кръгова икономика.

(14)  Въпреки че нивото на общите инвестиции в Съюза се увеличава, инвестициите в по-високорисковите дейности, като научните изследвания и иновациите, са все още недостатъчни. Произтичащият недостиг на инвестиции в научни изследвания и иновации е в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и на качеството на живот на неговите граждани. Фонд InvestEU следва да предоставя подходящи финансови продукти, които да обхващат различни етапи от иновационния цикъл и широк кръг от заинтересовани страни, по-специално за да даде възможност за засилване и внедряване на решения от търговски мащаб в Съюза, така че тези решения да станат конкурентоспособни на световните пазари, и да насърчава върховите научни постижения на Съюза в световен мащаб в областта на устойчивите технологии, при полезно взаимодействие с „Хоризонт Европа“, включително с Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). В това отношение опитът, натрупан във връзка с финансовите инструменти по линия на „Хоризонт 2020“, като например InnovFin, насочени към улесняване и ускоряване на достъпа до финансиране на иновативни предприятия, следва да служи като солидна основа за осъществяване на тази целева подкрепа.

(14a)  Туризмът е важна област за икономиката на Съюза и програмата InvestEU следва да допринася за укрепване на дългосрочната конкурентоспособност на този отрасъл чрез подкрепа за действия, стимулиращи устойчивия, иновативен и цифров туризъм.

(15)  Спешно са необходими значителни усилия за инвестиране в цифровата трансформация, за стимулиране на тази цифрова трансформация и за разпространяване на ползите от нея до всички граждани и предприятия в Съюза. Силната политическа рамка на стратегията за цифров единен пазар сега следва да бъде придружена от еднакво амбициозни инвестиции, включително в областта на изкуствения интелект, в съответствие с програмата „Цифрова Европа“.

(16)  ▌МСП представляват над 99% от предприятията в Съюза и тяхната икономическа стойност е значителна и ключова ▌. Те обаче се сблъскват с предизвикателства при достъпа до финансиране поради това, че са възприемани като високорискови и поради липсата на достатъчно обезпечение. Допълнителни предизвикателства произтичат от нуждата на МСП и социалните икономически предприятия да останат конкурентоспособни, като се ангажират с дейности за цифровизация, интернационализация, трансформация при следване на логиката на кръговата икономика и иновации, и повишават квалификацията на своята работна сила. Освен това в сравнение с по-големите предприятия те имат достъп до ограничен набор от източници на финансиране: те обикновено не издават облигации, имат само ограничен достъп до фондовите борси или големите институционални инвеститори. За МСП и предприятията от социалната икономика все по-често се срещат и новаторски решения, като например закупуване на предприятие или участие в предприятие от страна на работници и служители. Предизвикателството при достъпа до финансиране е още по-голямо за тези МСП, чиито дейности са насочени към нематериални активи. Следователно МСП в Съюза разчитат в голяма степен на банките и дълговото финансиране под формата на банков овърдрафт, банкови заеми или лизинг. Подкрепата за МСП, които срещат посочените по-горе предизвикателства, чрез улесняване на техния достъп до финансиране и предоставянето на по-разнообразни източници на финансиране, е необходима за увеличаване на възможностите на МСП да финансират своето учредяване, растеж, иновации и устойчиво развитие, да гарантират своята конкурентоспособност, да устояват на икономическите спадове и да подобрят устойчивостта на икономиката и финансовата система по време на икономически спадове или сътресения и да бъдат способни да създават работни места и социално благополучие. Това е също така в допълнение към вече предприетите инициативи в контекста на съюза на капиталовите пазари. Следователно фондът InvestEU следва да се основава на успешни програми, като например COSME, и да предоставя работещ капитал и инвестиции в рамките на целия жизнен цикъл на дружеството, финансиране за лизингови сделки и възможност за съсредоточаване върху специфични, по-тясно насочени финансови продукти.

(17)  Както е посочено в Документа за размисъл относно социалното измерение на Европа(10) и Европейския стълб на социалните права,(11) както и в уредбата на Съюза относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, изграждането на по-приобщаващ и справедлив Съюз е ключов приоритет за Съюза за справяне с неравенството и за насърчаване на политиките за социално приобщаване в Европа. Неравенството на възможностите засяга най-вече достъпа до образование, обучение, култура, заетост, здравеопазване и социални услуги. Инвестициите в социалната защита, уменията и икономиката, свързана с човешкия капитал, както и в интегрирането на уязвимите групи от населението в обществото, могат да подобрят икономическите възможности, особено ако се координират на равнището на Съюза. Фонд InvestEU следва да се използва за подкрепа на инвестициите в образованието и обучението, включително преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, наред с другото – в регионите, зависими от икономика с високи въглеродни емисии и засегнати от структурния преход към нисковъглеродна икономика, за увеличаване на заетостта, особено сред неквалифицираните работници и трайно безработните, и за подобряване на положението по отношение на равенството между половете, равните възможности, солидарността между поколенията, здравеопазването и социалните услуги, социалното жилищно настаняване, бездомността, цифровото приобщаване, развитието на общностите, ролята и мястото на младите хора в обществото, както и уязвимите лица, включително гражданите на трети държави. Програмата InvestEU следва също така да допринася за подпомагане на европейската култура и творчество. За да се противодейства на дълбоките промени на обществата в Съюза и на пазара на труда през следващото десетилетие, е необходимо да се инвестира в човешкия капитал, социалната инфраструктура, микрофинансирането, финансирането за етични и социални предприятия и новите бизнес модели на социалната икономика, включително инвестициите със социално въздействие и договорите със социални резултати. Програмата InvestEU следва да укрепи възникващата социална пазарна екосистема, като увеличи предлагането и достъпа до финансиране за микро- и социалните предприятия и институциите за социална солидарност, за да се отговори на търсенето от страна на онези, които най-много се нуждаят от финансиране. Докладът на работната група на високо равнище относно инвестирането в социална инфраструктура в Европа(12) установи общ недостиг на инвестиции в размер на най-малко 1,5 трилиона евро за периода 2018 – 2030 г. в социална инфраструктура и услуги, включително в областта на образованието, обучението, здравеопазването и жилищното настаняване и това налага да се предостави подкрепа, включително на равнището на Съюза. Ето защо колективната власт на обществените, търговските и филантропичните капитали, както и на подпомагането от алтернативни видове доставчици на финансиране, като например етични, социални и устойчиви участници, и от фондации следва да бъде използвана в подкрепа на развитието на веригата за създаване на стойност на социалния пазар и за по-висока устойчивост на Съюза.

(18)  Фонд InvestEU следва да функционира в рамките на четири компонента на политиката, отразяващи ключовите приоритети на политиката на Съюза, а именно устойчивата инфраструктура; научните изследвания, иновациите и цифровизацията; МСП; и социалните инвестиции и уменията.

(18a)  Въпреки че компонентът за МСП следва да бъде насочен преди всичко към осигуряване на ползи за МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация са също допустими по линия на този компонент. Дружествата със средна пазарна капитализация следва да отговарят на условията за подпомагане по останалите три компонента.

(19)  Всеки компонент на политиката следва да бъде съставен от два раздела, а именно раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“. Разделът на ЕС следва да бъде насочен по пропорционален начин към случаите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз или конкретни държави членки; подкрепяните дейности следва да имат ясна европейска добавена стойност. Разделът на държавата членка следва да дава възможност на държавите членки, както и на регионалните органи чрез тяхната държава членка, да предоставят част от своите ресурси от фондове под споделено управление за обезпечаване на гаранцията на ЕС, така че тази гаранция да се използва за операции по финансиране или инвестиране, които са насочени към специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации на тяхна територия, както е определено в споразумението за финансов принос, включително в по-слабо развити региони и в уязвими и отдалечени райони, като най-отдалечените региони на Съюза, за да се постигнат целите на фонда под споделено управление. Дейностите, подпомагани от фонд InvestEU чрез раздел „ЕС“ или на държавата членка, не следва нито да дублират, нито да изместват частното финансиране и не следва да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

(20)  Разделът на държавата членка следва да бъде специално проектиран така, че да позволява използването на фондове под споделено управление за обезпечаване на гаранцията, издадена от Съюза. Тази възможност увеличава добавената стойност на подкрепяната от Съюза бюджетна гаранция чрез предоставянето ѝ на по-широк кръг от финансови получатели и проекти и разнообразяването на средствата за постигане на целите на фондовете под споделено управление, като същевременно се гарантира последователно управление на риска на условните задължения чрез прилагане на гаранцията, предоставена от Комисията под непряко управление. Съюзът следва да гарантира операциите по финансиране и инвестиране, предвидени в гаранционните споразумения, сключени между Комисията и партньорите по изпълнението в рамките на раздел „Държави членки“, фондовете под споделено управление трябва да осигуряват обезпечаването на гаранцията с процент на обезпечаване, определен от Комисията и посочен в споразумението за финансов принос, подписано с държавата членка, въз основа на естеството на операциите и свързаните с тях очаквани загуби, а държавата членка поема загубите над очакваните загуби, като издава насрещна гаранция в полза на Съюза. Такива договорености следва да се сключат в единно споразумение за финансов принос с всяка държава членка, която доброволно избере тази възможност. Споразумението за финансов принос следва да обхваща едно или повече специфични гаранционни споразумения, които трябва да се прилагат в рамките на съответната държава членка, както и всяко гарантирано заделяне на средства на регионално равнище, въз основа на правилата на фонда InvestEU Определянето на процента на обезпечаване за всеки отделен случай изисква дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046(13) („Финансовия регламент“). Тази система предоставя също единен набор от правила за бюджетните гаранции, подкрепени от централно управлявани фондове или от фондове под споделено управление, което би улеснило тяхното съчетаване.

(20a)  Следва да се създаде партньорство между Комисията и Групата на ЕИБ, като се извличат ползи от съответните силни страни на всеки партньор, за да се гарантира максимално въздействие на политиката, ефикасност на разгръщането, подходящ бюджет и надзор над управлението на риска, и това партньорство следва да подкрепя ефективен и приобщаващ пряк достъп.

(20б)  Комисията следва да търси мненията на други потенциални партньори за изпълнението, заедно с групата на ЕИБ, относно насоките за инвестициите, документите за проследяване на изменението на климата и насоки за устойчивост, както и общите методологии, по целесъобразност, за да се гарантира приобщаващият характер и оперативността до създаването на органите за управление, като след това партньорите по изпълнението следва да се включат в рамката на консултативния съвет и на управителния съвет.

(21)  Фонд InvestEU следва да бъде отворен за вноски от страна на трети държави, които са членки на Европейската асоциация за свободна търговия, на присъединяващи се държави, кандидати и потенциални кандидати, държави, обхванати от политиката на съседство, както и други държави в съответствие с условията, предвидени между Съюза и тези държави. Това следва да позволи продължаване на сътрудничеството със съответните държави, където е уместно, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, както и на МСП.

(22)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за други мерки на програмата InvestEU, различни от обезпечаването на гаранцията на ЕС, който финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването да се актуализира в съответствие с новото Междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(14)] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(23)  Гаранцията на ЕС в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени) на равнището на Съюза се очаква да мобилизира над 698 194 079 000 EUR допълнителни инвестиции в целия Съюз и следва да бъде ▌разпределена между компонентите на политиката.

(23a)  На [да се посочи датата] Комисията заяви, че „[б]ез да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки – от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка – в тематични или многонационални инвестиционни платформи следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета. В допълнение към това, без да се засягат прерогативите на Съвета при изпълнението на ПСР, Комисията ще разгледа до каква степен еднаквото третиране с ЕФСИ, в контекста на съобщението на Комисията относно гъвкавостта, може да се прилага за InvestEU като приемник на ЕФСИ по отношение на еднократните вноски, предоставяни от държавите членки в парични средства, за финансиране на допълнителна сума от гаранцията на ЕС за целите на раздел „Държави членки“.

(24)  Гаранцията на ЕС, която е в основата на фонд InvestEU, следва да бъде изпълнена непряко от Комисията, която разчита на партньорите по изпълнението за достигане до крайните посредници, където е приложимо, и крайните получатели. Подборът на партньорите по изпълнението следва да бъде прозрачен и да не бъде засегнат от конфликт на интереси. Комисията следва да сключи с всеки партньор по изпълнението гаранционно споразумение за разпределяне на гаранционен капацитет от фонд InvestEU в подкрепа на техните операции по финансиране и инвестиране, които отговарят на целите и критериите за допустимост на фонд InvestEU. Управлението на риска на гаранцията не следва да възпрепятства прекия достъп до гаранцията от страна на партньорите по изпълнението. След като гаранцията бъде предоставена в рамките на раздел „ЕС“ на партньорите по изпълнението, те следва да носят пълна отговорност за целия инвестиционен процес и за надлежната проверка на операциите по финансиране или инвестиране. Фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които по правило притежават по-високорисков профил, отколкото проекти, подкрепяни чрез нормални операции на партньорите по изпълнението, и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, през който може да бъде използвана гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен с помощта на други публични или частни източници без подкрепа от фонда InvestEU.

(24a)  Фондът InvestEU следва да разполага със структура за управление, чиито функции следва да бъдат съобразени с единственото му предназначение да осигурява подходящо използване на гаранцията на ЕС, в съответствие с гарантирането на политическата независимост на инвестиционните решения. Структурата на управление следва да се състои от консултативен съвет, управителен съвет и напълно независим Инвестиционен комитет. Цялостният състав на управленската структура следва да се стреми към постигане на баланс между половете. Структурата на управление не следва да възпрепятства или да се намесва в процеса на вземане на решения от групата на ЕИБ или други партньори по изпълнението или да бъде заместител на техните съответни управителни органи.

(25)  Следва да бъде създаден консултативен съвет, съставен от представителите на партньорите по изпълнението и представителите на държавите членки, от по един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет, и един експерт, назначен от Комитета на регионите, с цел обмен на информация, дискусии относно усвояването на финансовите продукти, въведени по фонд InvestEU, и обсъждане на променящите се потребности и новите продукти, включително специфични териториални пазарни пропуски.

(25a)  Управителен съвет, съставен от представители на Комисията, партньорите по изпълнението и от един експерт без право на глас, назначен от Европейския парламент, следва да определя стратегическите и оперативните насоки за InvestEU.

(26)  Комисията следва да оцени съвместимостта на операциите по инвестиране и финансиране, представени от партньорите по изпълнението, с правото и политиките на Съюза, а решенията относно операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъдат взети от партньора по изпълнението.

(27)  Независим секретариат, чийто домакин е Комисията и който се отчита пред председателя на Инвестиционния комитет, следва да подпомага Инвестиционния комитет.

(28)  Инвестиционен комитет, съставен от независими експерти, следва да направи заключение относно предоставянето на подкрепата по линия на гаранцията на ЕС за операциите по финансиране и инвестиране, които отговарят на критериите за допустимост, като по този начин осигури външен експертен опит в инвестиционните оценки, свързани с проектите. Инвестиционният комитет следва да има различни състави, за да обхване по най-добър начин различните области на политиката и сектори.

(29)  При подбора на партньорите по изпълнението за разгръщането на фонд InvestEU Комисията следва да вземе предвид капацитета на партньорите да изпълняват целите на фонд InvestEU и да допринасят със собствени ресурси с цел да гарантират адекватно географско покритие и диверсификация, да привличат частни инвеститори и да осигурят достатъчна диверсификация на риска, както и ▌ решения за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации. С оглед на нейната роля съгласно Договорите, способността ѝ да действа във всички държави членки и съществуващия опит в рамките на настоящите финансови инструменти и ЕФСИ, групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да остане привилегирован партньор по изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ на фонд InvestEU. В допълнение към групата на ЕИБ, националните насърчителни банки или институции следва да могат да предлагат допълнителна гама от финансови продукти, като се има предвид, че техният опит и способности на национално и регионално равнище могат да бъдат от полза за постигане на максимално въздействие от публичните средства на цялата територия на Съюза и за гарантиране на справедлив географски баланс на проектите. Програмата InvestEU следва да се изпълнява по такъв начин, че да насърчава еднакви условия на конкуренция за по-малките и по-младите насърчителни банки или институции. Освен това следва да бъде възможно и други международни финансови институции да бъдат партньори по изпълнението, по-специално когато те предоставят сравнително предимство по отношение на специфични познания и опит в някои държави членки и когато мажоритарните им акционери произлизат от ЕС. Следва също така да се предвиди възможност и за други субекти, отговарящи на критериите, определени във Финансовия регламент, да действат като партньори по изпълнението.

(30)  С оглед на насърчаването на подобрена географска диверсификация могат да бъдат създавани платформи за инвестиции, като усилията и експертните познания на партньорите по изпълнението се съчетават с тези на националните насърчителни банки с ограничен опит при използването на финансови инструменти. Тези структури следва да бъдат насърчавани, включително с наличната подкрепа на консултантския център InvestEU. Целесъобразно е да бъдат обединявани съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, както и други заинтересовани участници на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, за насърчаване на използването на инвестиционните платформи в съответните сектори.

(31)  Гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“ следва да бъде разпределена на всеки партньор по изпълнението, който е допустим съгласно член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, включително национални или регионални насърчителни банки или институции, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и други международни финансови институции. При подбора на партньорите по изпълнението в раздел „Държави членки“ Комисията следва да вземе предвид предложенията, направени от всяка държава членка, както е отразено в споразумението за финансов принос. В съответствие с член 154 от Финансовия регламент Комисията трябва да направи оценка на правилата и процедурите на партньора по изпълнението, за да гарантира, че те осигуряват ниво на защита на финансовите интереси на Съюза, равностойно на нивото, осигурено от Комисията.

(32)  За операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъде взето решение от партньора по изпълнението от негово собствено име, те следва да бъдат изпълнени в съответствие с неговите вътрешни правила, политики и процедури и да бъдат отчетени в собствените му финансови отчети или, когато е приложимо, оповестени под формата на обосновки към финансовите отчети. Ето защо Комисията следва да отчита изключително всички финансови задължения, произтичащи от гаранцията на ЕС, и да оповестява максималния размер на гаранцията, включително цялата полезна информация относно предоставената гаранция.

(33)  Фонд InvestEU, когато е целесъобразно, следва да позволява гладкото, безпрепятствено и ефективно смесване на безвъзмездни средства, финансови инструменти или и двете, финансирани от бюджета на Съюза или от други фондове, например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с тази гаранция в случаите, когато това е необходимо за най-добра подкрепа на инвестициите за преодоляване на случаите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации.

(34)  Проектите, подадени от партньорите по изпълнението, за подкрепа по програмата InvestEU, които включват смесване с подкрепа от други програми на Съюза, следва като цяло също да бъдат съгласувани с целите и критериите за допустимост, съдържащи се в правилата на съответните програми на Съюза. За използването на гаранцията на ЕС следва да бъде взето решение съгласно правилата на програмата InvestEU.

(35)  Консултантският център InvestEU следва да подкрепя разработването на стабилен списък с инвестиционни проекти във всеки компонент на политиката, чрез консултативни инициативи, които следва да се прилагат от групата на ЕИБ, други консултативни партньори или директно от Комисията. Консултантският център InvestEU следва да насърчава географската диверсификация с цел да допринесе към целта на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване и намаляване на разликите между регионите. Консултантският център InvestEU следва да обръща особено внимание на обединяването на малки проекти в рамките на по-големи портфолиа. Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори следва да работят в тясно сътрудничество с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като вземат предвид опита и местния капацитет на местните партньори по изпълнението, както и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. В допълнение ▌консултантският център InvestEU следва да предвиди централна начална точка за помощ за разработване, предоставяна в рамките на консултантския център InvestEU за органите и за организаторите на проекти.

(35a)  Консултантският център InvestEU следва да бъде създаден от Комисията заедно с групата на ЕИБ като основен партньор, като се основава по-специално на опита, придобит в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Комисията следва да отговаря за политическото ръководство на консултантския център InvestEU и за управлението на централната начална точка. Групата на ЕИБ следва да провежда консултативни инициативи в рамките на компонентите на политиката. В допълнение, групата на ЕИБ следва да предоставя оперативни услуги на Комисията, включително чрез принос към стратегическите и политическите насоки, очертаване на съществуващи и нововъзникващи консултативни инициативи, оценка на консултантските потребности и консултиране на Комисията относно оптималните начини за справяне с тези потребности чрез съществуващи или нови консултативни инициативи.

(36)  За да се осигури широк географски обхват на консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се разчита на местни знания за фонд InvestEU, при необходимост се гарантира присъствие на консултантския център InvestEU на местно равнище, като се отчитат съществуващите схеми за подпомагане и присъствието на местните партньори, с оглед на предоставяне на осезаема, проактивна, адаптирана към конкретните обстоятелства помощ на място. За да се улесни предоставянето на консултантска помощ на местно равнище и да се гарантира ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, консултантският център InvestEU следва да си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции, както и да се възползва от и да използва техния опит.

(36а)  Консултантският център InvestEU следва да предоставя консултантска помощ за малки проекти и проекти за стартиращи предприятия, по-специално когато целта на тези стартиращи предприятия е да защитят своите инвестиции в научни изследвания и иновации, като получат документи за интелектуална собственост, например патенти, като отчита опита на и като се опитва да постигне полезни взаимодействия с други служби, които са в състояние да осигурят покритие за подобни дейности.

(37)  В контекста на фонд InvestEU има необходимост от предоставяне на подкрепа за разработване на проекти и изграждане на капацитет за разработване на организационния капацитет и дейностите по разработване на пазара, необходими за създаване на качествени проекти. Освен това целта е да се създадат условия за разширяване на потенциалния брой на допустимите получатели в зараждащите се пазарни сегменти, по-специално когато малкият размер на отделните проекти увеличава значително разходите по сделките на ниво проекти, например екосистемата за социално финансиране, включително филантропични организации и подкрепа за културния и творческия сектор. ▌Подкрепата за изграждане на капацитет следва да допълва действията, предприети по линия на други програми на Съюза, които обхващат конкретна област на политиката. Следва също така да се положат усилия с цел подкрепа за изграждане на капацитет за потенциалните организатори на проекти, и по-специално местните организации и органи.

(38)  Порталът InvestEU следва да бъде създаден, за да осигурява лесно достъпна и лесна за използване база данни за проекти за увеличаване на видимостта на инвестиционните проекти, които търсят финансиране, със засилен акцент върху осигуряването евентуален списък с инвестиционни проекти, съвместими с правото и политиките на Съюза, за партньорите по изпълнението.

(39)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(15) необходимо е да се оцени програмата InvestEU въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на ефектите от програмата InvestEU по места.

(40)  Следва да се въведе солидна рамка за мониторинг, основана на показатели за крайните продукти, последиците и въздействието, за проследяване на напредъка към постигане на целите на Съюза. За да се осигури отчетност пред европейските граждани, Комисията следва да докладва ежегодно пред Европейския парламент и Съвета за напредъка, въздействието и операциите на програмата InvestEU.

(41)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за определяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като зачитането на върховенството на закона е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(42)  Регламент (ЕС, Евратом) № [новият Финансов регламент] се прилага за програмата InvestEU. В него се определят правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно бюджетните гаранции.

(43)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(16) („Финансовия регламент“), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(18), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(19) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(20) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и – когато е целесъобразно – налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред ▌престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(21). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото партньорство съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(44)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват и въз основа на други правни инструменти. Следва да се въведе специална разпоредба в настоящия регламент, която да предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата, за да упражняват изцяло съответните си правомощия.

(45)  В съответствие с [позоваването да се актуализира по целесъобразност съгласно ново решение относно ОСТ: член 88 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета] лица и органи, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата InvestEU и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(46)  За да се допълнят несъществените елементи на настоящия регламент с насоки относно инвестициите и с набор от показатели, които операциите по финансиране и инвестиране следва да спазват, за да се улесни бързото и гъвкаво адаптиране на показателите за изпълнението и за да се коригира процентът на обезпечаване, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на съставянето на насоките относно инвестициите за операциите по финансиране и инвестиране в различните компоненти на политиката, набора от показатели, изменението на приложение III към настоящия регламент за преразглеждане или допълване на показателите и коригиране на процента на обезпечаване. В съответствие с принципа на пропорционалност тези инвестиционни насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужна административна тежест. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)  Програмата InvestEU следва да бъде насочена към случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, засягащи целия Съюз и/или конкретна държава членка, и да осигури допитване до участниците на пазара на ниво Съюз относно иновативни финансови продукти и системите за тяхното разпространение за комплексни случаи на неефективност на пазара. Следователно предприемането на действия на равнище Съюз е оправдано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава фонд InvestEU за предоставяне на гаранция на ЕС в подкрепа на операции по финансиране и инвестиране, осъществявани от партньорите по изпълнението в подкрепа на вътрешните политики на Съюза.

С настоящия регламент се създава и консултантски механизъм, който подкрепя разработването на проекти, представляващи интерес за инвеститорите, улеснява достъпа до финансиране и предоставя свързаното с това изграждане на капацитет („консултантски център InvestEU“). С него се създава и база данни за осигуряване на видимост на проектите, за които организаторите на проекти търсят финансиране и които предоставят на инвеститорите информация относно възможностите за инвестиране („портал InvestEU“).

С настоящия регламент се определят целите на програмата InvestEU, бюджетът и размерът на гаранцията на ЕС за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „операции за смесено финансиране“ означава операции, подкрепени от бюджета на Съюза, при които се съчетават форми на неподлежаща или на подлежаща на връщане подкрепа от бюджета на Съюза или и двете с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори; за целите на настоящото определение програми на Съюза, финансирани от източници, различни от бюджета на Съюза, като например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), могат да бъдат приравнени към програми на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза;

1a)  ЕИБ означава Европейска инвестиционна банка;

1б)  „Група на ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка и нейните дъщерни дружества или други субекти, определени в член 28, параграф 1 от Устава на ЕИБ;

1в)  „финансова вноска“ означава вноска от партньор по изпълнението под формата на собствен капацитет за поемане на риск, който се предоставя при равни условия с гаранцията от ЕС или под други форми, позволяващи ефективно изпълнение на програмата InvestEU, като същевременно се гарантира подходящо съгласуване на интересите;

1г)  „споразумение за финансов принос“ означава правен инструмент, с който Комисията и една или повече държави членки определят условията на гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“, посочен в член 9;

2)  „гаранция на ЕС“ означава цялостна неотменима, безусловна и предоставяна при поискване гаранция, предоставена от бюджета на Съюза, при която бюджетните гаранции в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент влизат в сила чрез подписване на отделни гаранционни споразумения с партньорите по изпълнението;

3)  „финансов продукт“ означава финансов механизъм или договореност ▌, според който партньорът по изпълнението предоставя на крайните получатели пряко финансиране или финансиране чрез посредници под която и да е от формите, посочени в член 13;

4)  „операции по финансиране и/или инвестиране“ означава операции за предоставяне на пряко или непряко финансиране на крайните получатели под формата на финансови продукти, които операции се осъществяват от партньор по изпълнението от негово собствено име, извършват се от него в съответствие с неговите вътрешни правила, политики и процедури, и се отчитат в собствените му финансови отчети или, когато е приложимо, се оповестяват под формата на обосновка към финансовите отчети;

5)  „фондове под споделено управление“ означава фондове, които предвиждат възможността за разпределяне на сума от тях за обезпечаване на бюджетна гаранция в раздел „Държави членки“ на фонд InvestEU, а именно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионният фонд, Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

6)  „гаранционно споразумение“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и партньор по изпълнението определят условията за предлагане на операции по финансиране или инвестиране, които да се възползват от гаранцията на ЕС, за предоставянето на бюджетната гаранция за тези операции и за изпълнението им в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

7)  „партньор по изпълнението“ означава допустим контрагент, като финансова институция или друг посредник, с който Комисията подписва гаранционно споразумение ▌;

8)  „консултантски център InvestEU“ означава техническата помощ, определена в член 20;

8a)  „консултантско споразумение“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и консултативният партньор определят реда и условията на функциониране на консултантския център InvestEU;

8б)  „консултативна инициатива“ означава техническа помощ и консултантски услуги в подкрепа на инвестициите, включително дейности за изграждане на капацитет, както са определени в член 20, параграфи 1 и 2, осъществявани от партньори с консултативни функции, от външни доставчици на услуги, наети от Комисията или от изпълнителна агенция;

8в)  „консултативен партньор“ означава субект, отговарящ на условията за допустимост, например финансова институция или друг субект, с който Комисията подписва споразумение за изпълнение на една или повече консултативни инициативи, с изключение на консултативните инициативи, осъществени чрез външни доставчици на услуги, договорени от Комисията или от изпълнителните агенции;

9)  „портал InvestEU“ означава базата данни, определена в член 21;

10)  „програма InvestEU“ означава фонд InvestEU, консултантския център InvestEU, портала InvestEU и операциите за смесено финансиране, взети заедно;

10б)  „инвестиционни платформи“ означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които субектите насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

a)  национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б)  трансгранични, многонационални, регионални или макрорегионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки, региони или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

в)  тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор.

11)  „микрофинансиране“ означава микрофинансиране съгласно определението в Регламент [номер [ЕСФ+];

13)  „национални насърчителни банки или институции“ (ННБИ) означава правни субекти, извършващи в качеството на професионалисти финансови дейности, като им е възложено от държава членка или субект на държава членка на централно, регионално или местно равнище да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването;

14)  „малки и средни предприятия (МСП)“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(22);

15)  „малки дружества със средна пазарна капитализация“ означава субекти, които имат до 499 служители и не са МСП;

16)  „социално предприятие“ означава социално предприятие съгласно определението в Регламент [номер] [ЕСФ+];

17)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата InvestEU

1.  Общата цел на програмата InvestEU е да подпомогне целите на политиката на Съюза посредством операции по финансиране и инвестиране, допринасящи за:

a)  конкурентоспособността на Съюза, включително научните изследвания, иновациите и цифровизацията;

б)  растежа и заетостта в икономиката на Съюза,нейната устойчивост и екологичното й измерение и измерението, свързано с климата, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие и целите на Парижкото споразумение и за създаването на висококачествени работни места;

в)  социалната устойчивост▌, приобщаване и новаторство на Съюза;

ва)  насърчаването на научния и технологичния напредък, културата, образованието и обучението;

г)  интегрирането на капиталовите пазари на Съюза и укрепването на единния пазар, включително решения за преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари на Съюза, разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза и насърчаване на устойчивите финанси.

гa)   насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

2.  Програмата InvestEU има следните специфични цели:

a)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в устойчива инфраструктура в областите, посочени в член 7, параграф 1, буква а);

б)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в областта на научните изследвания, иновациите и цифровизацията, включително подкрепа за увеличаването на мащаба на иновативните дружества и внедряването на технологии на пазара;

в)  да увеличава достъпа до и наличието на финанси за, и да подобри глобалната конкурентоспособност на МСП и ▌за дружества със средна пазарна капитализация;

г)  да увеличава достъпа и наличието на микрофинанси и финанси за социални предприятия, да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, свързани със социални инвестиции, компетентност и умения, и да развива и укрепва пазарите за социални инвестиции в областите, посочени член 7, параграф 1, буква г).

Член 4

Бюджет и размер на гаранцията на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС за целите на раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, буква а), е в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени). Тя се обезпечава със ставка от 40 %.

Допълнителна сума по гаранцията на ЕС може да бъде предоставена за целите на раздел „Държави членки“, посочен в член 8, параграф 1, буква б), при условие че съответните суми бъдат предоставени от държавите членки съгласно [член 10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер](23) и член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер](24).

Допълнителен размер на гаранцията на ЕС може също да бъде предоставен от държавите членки под формата на парични средства за нуждите на отделната държава членка.

Вноските от трети държави, посочени в член 5, също увеличават гаранцията на ЕС, определена в първата алинея, чрез предоставяне на пълно обезпечение в брой в съответствие с [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент].

2.  Примерното разпределение на сумата, определена в параграф 1, първа алинея, е представено в приложение I към настоящия регламент. Комисията може да променя сумите, посочени в това приложение I, когато е целесъобразно, с до 15 % за всяка цел. Тя информира Европейския парламент и Съвета за всяка промяна.

3.  Финансовият пакет за изпълнението на мерките, предвидени в глави V и VI, възлиза на 525 000 000 EUR (по текущи цени).

4.  Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата InvestEU, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

Член 5

Tрети държави, асоциирани към фонд InvestEU

За раздел „ЕС“ от фонд InvestEU, посочен в член 8, параграф 1, буква а), и за всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, могат да се получават вноски от следните трети държави с цел участие в определени финансови продукти съгласно [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент]:

a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и условия за участието им в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението:

i)  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските и ползите за съответната трета държава, която участва в програми на Съюза;

ii)  определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовите вноски за отделните програми и техните административни разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];

iii)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

iv)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Гаранцията на ЕС се прилага в рамките на непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) от Финансовия регламент. Други форми на финансиране от ЕС съгласно настоящия регламент се прилагат при пряко или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент, включително безвъзмездни средства, прилагани в съответствие с дял VIII от него и операции за съвместно финансиране, прилагани в съответствие с настоящия член възможно най-безпрепятствено и като се гарантира ефикасна и съгласувана подкрепа на политиките на Съюза.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС, които са част от операция за смесено финансиране, съчетаваща подкрепа по настоящия регламент с подкрепа, предоставяна по линия на една или повече други програми на Съюза или на Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ):

a)  са съгласувани с целите на политиката и отговарят на критериите за допустимост, определени в правилото относно програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за подкрепата;

б)  са в съответствие с настоящия регламент.

3.  Операциите за смесено финансиране, включващи финансов инструмент, който е изцяло финансиран по други програми на Съюза или по Иновационния фонд на СТЕ, при които не се използва гаранцията на ЕС съгласно настоящия регламент, са съобразени с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се предоставя подкрепата.

4.  В съответствие с член 6, параграф 2 решение за формите на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза, които са част от операцията за смесено финансиране, посочена в параграфи 2 и 3, се взема съгласно правилата на съответната програма на Съюза и те се осъществяват в рамките на операцията за смесено финансиране в съответствие с настоящия регламент и с [дял X] от [Финансовия регламент].

В докладването също се включват елементите относно съгласуваността с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за предоставяне на подкрепа, както и информация за спазването на настоящия регламент.

ГЛАВА II

Фонд InvestEU

Член 7

Компоненти на политиката

1.  Фонд InvestEU функционира посредством следните четири компонента на политиката, посредством които се преодоляват случаите на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които попадат в техния конкретен обхват:

a)  компонент на политиката за устойчива инфраструктура: включва устойчиви инвестиции в областта на транспорта, включително мултимодалния транспорт, безопасността по пътищата, включително при съобразяване с целите на ЕС за прекратяване на пътнотранспортните произшествия с фатален изход и с тежки телесни повреди до 2050 г., ремонта и поддръжката на железопътната и пътната инфраструктура, енергетиката, и по-специално възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност в съответствие с рамката в областта на енергетиката до 2030 г., проектите за саниране на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането на сградите в свързана с тях енергийна, складова, цифрова и транспортна система, подобряването на нивата на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони, доставката и преработката на суровини, космоса, океаните, включително вътрешните води, управлението на отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците и кръговата икономика, природата и друга екологична инфраструктура, културното наследство, туризма, оборудването, мобилните активи и внедряването на новаторски технологии, които допринасят за осъществяването на целите на Съюза, свързани с устойчивостта на околната среда спрямо изменението на климата или на устойчивостта на обществото, и отговарят на стандартите на Съюза за екологична или социална устойчивост;

б)  компонент на политиката за научни изследвания, иновации и цифровизация: включва дейности в областта на научните изследвания, разработването на продукти и иновациите, прехвърляне на резултатите от технологичното развитие и научните изследвания на пазара, подкрепа на факторите, формиращи пазара, и на сътрудничеството между предприятията, демонстрация и внедряване на новаторски решения и оказване на подкрепа за разрастването на новаторските дружества ▌, както и за цифровизирането на промишлеността на Съюза;

в)  компонент на политиката за МСП: достъп и наличие на финанси най-вече за МСП, включително и новаторски предприятия и предприятия, развиващи дейност в културния и творческия сектор, както и за малки дружества със средна пазарна капитализация;

г)  компонент на политиката за социални инвестиции и умения: включва микрофинансиране, финансиране за социални предприятия и социална икономика и мерки за насърчаване на равенството между половете, умения, образование, обучение и свързани с тях услуги; социална инфраструктура (включително инфраструктура в областта на здравеопазването и образованието и социални жилища и студентски общежития); социални иновации; здравеопазване и дългосрочни грижи; приобщаване и достъпност; културни и творчески дейности със социална цел; интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави.

2.  Когато дадена операция по финансиране или инвестиране, предложена за разглеждане на инвестиционния комитет, посочен в член 19, попада в повече от един компонент на политиката, тази операция се причислява към компонента, в чийто обхват попада нейната основна цел или основната цел на повечето от нейните подпроекти, освен ако в насоките относно инвестициите не е определено друго.

3.  Операциите по финансиране и инвестиране се подлагат на скрининг с цел да се прецени дали те оказват въздействие върху околната среда и климата и в случай, че това е така, подлежат на проверка на климатичната, екологичната и социалната устойчивост с оглед на свеждането до минимум на вредните въздействия и максималното увеличаване на ползите за климата, околната среда и социалното измерение. За тази цел организаторите на проекти, които отправят искане за финансиране, предоставят подходяща информация въз основа на насоките, които ще бъдат разработени от Комисията. Проектите под определен размер, който е посочен в насоките, се изключват от проверката. Проектите, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не са допустими за подпомагане по линия на настоящия регламент.

Насоките на Комисията, в съответствие с целите и стандартите на Съюза в областта на околната среда, дават възможност:

a)  що се отнася до адаптирането, да се гарантира устойчивостта на потенциалните неблагоприятни въздействия на изменението на климата чрез оценка на уязвимостта и риска по отношение на климата, включително подходящи мерки за адаптиране, и що се отнася до смекчаването, да се включат разходите за емисиите на парникови газове и положителното въздействие от мерките за смекчаване на изменението на климата в анализа на разходите и ползите;

б)  да се вземе предвид консолидираното въздействие от проектите по отношение на основните компоненти на природния капитал, свързани с въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие;

в)  да се оцени социалното въздействие, включително по отношение на равенството между половете, на определени райони или групи от населението върху социалното приобщаване и върху икономическото развитие на райони и сектори, засегнати от структурни предизвикателства, като например нуждите от декарбонизация на икономиката.

ва)  да се определят проекти, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата.

вб)  да се предоставят на партньорите по изпълнението насоки за целите на скрининга, предвиден в параграф 3, алинея 1. В случай че партньорът по изпълнението стигне до заключението, че не трябва да се извършва проверка на устойчивостта, той представя обосновка пред Инвестиционния комитет.

4.  Партньорите по изпълнението предоставят информацията, необходима за осигуряване на възможност за проследяване на инвестициите, допринасящи за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда, въз основа на насоките, които Комисията ще предостави.

5.  Партньорите по изпълнението се стремят поне 55 % от инвестициите в рамките на компонента на политиката за устойчива инфраструктура да допринасят за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда.

Комисията, заедно с партньорите по изпълнението, се стреми да гарантира, че частта от бюджетната гаранция, използвана за компонента на политиката за устойчива инфраструктура, е разпределена с цел постигане на баланс между различните области.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за определяне на насоките относно инвестициите в рамките на всеки от компонентите на политиката. Инвестиционните насоки се изготвят в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и други потенциални партньори по изпълнението.

6a.  Комисията предоставя информацията за прилагането или тълкуването на насоките относно инвестициите така, че тя да бъде на разположение на партньорите по изпълнението, на инвестиционния комитет и на консултативните партньори.

Член 8

Раздели

1.  Всеки от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, се състои от два раздела, които обхващат ▌случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както следва:

a)  раздел „ЕС“ е насочен към която и да е от следните ситуации:

i)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, свързани с приоритети на политиката на Съюза ▌;

ii)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз и/или са специфични за дадена държава членка; или

iii)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, по-специално нови или сложни, които изискват разработването на иновативни финансови решения и пазарни структури;

б)  раздел „Държави членки“ е насочен към специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат един или няколко региона или държави членки, с цел постигане на целите на политиката на участващите фондове под споделено управление, по-специално за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез преодоляване на дисбалансите между неговите региони.

2.  Разделите, посочени в параграф 1, ▌се използват, когато е целесъобразно, като допълнение към операции по финансиране или инвестиране, включително чрез съчетаване на подкрепата от двата раздела.

Член 9

Специални разпоредби, приложими към раздел „Държави членки“

1.  Средствата, предоставени от дадена държава членка на доброволна основа по силата на член [10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер], се използват за обезпечаване на част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ за операции по финансиране и инвестиране в съответната държава членка или за възможния принос от фондовете под споделено управление към консултантския център InvestEU. Тези суми допринасят за постигането на целите на политиката, избрани в споразумението за партньорство и в програмите, които допринасят за InvestEU.

Средствата, предоставени по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се използват за обезпечаване на гаранцията.

2.  Определянето на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ подлежи на сключването на споразумение за финансов принос между държавата членка и Комисията.

Член 9, параграф 2, четвърта алинея и член 9, параграф 5 не се прилагат за допълнителните средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея.

Разпоредбите на настоящия член, отнасящи се до средствата, предоставени по силата на член 10, параграф 1 от Регламент [РОР номер] или член 75, параграф 1 от Регламент [план за ОСП], не са приложими към споразумение за финансов принос по отношение на допълнителни средства от държава членка, посочени в член 4, параграф 1, трета алинея.

Държавата членка и Комисията сключват споразумението за финансов принос или изменение към него в срок от четири месеца след решението на Комисията за приемане на споразумението за партньорство или плана за ОСП, или едновременно с решението на Комисията за изменение на дадена програма или план за ОСП.

Две или повече държави членки могат да сключат съвместно споразумение за финансов принос с Комисията.

Чрез дерогация от [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] процентът на обезпечаване на гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ е 40% и може да бъде коригиран в посока надолу или нагоре във всяко споразумение за финансов принос, за да се вземат предвид рисковете, свързани с финансовите продукти, които се предвижда да бъдат използвани.

3.  Споразумението за финансов принос съдържа поне следните елементи:

a)  общия размер на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „ Държави членки“, който се отнася до конкретната държава членка, нейния процент на обезпечаване, размера на вноската от фондовете под споделено управление, фазата на съставяне на обезпечението в съответствие с годишния финансов план и размера на получения условен пасив, който да бъде покрит чрез насрещна гаранция, предоставена от съответната държава членка;

б)  стратегията на държавата членка, която съдържа финансовите продукти и техния минимален ливъридж, географското покритие, включително, ако е необходимо, регионалното покритие, видовете проекти, инвестиционния период и, ако е приложимо, категориите на крайните получатели и на допустимите посредници;

в)  потенциалния(ите) партньор(и) по изпълнението, предложен(и) в съответствие с член 12, и задължението за Комисията да информира държавата членка за избрания(ите) партньор(и) по изпълнението;

г)  възможния принос от фондовете под споделено управление към консултантския център InvestEU;

д)  задълженията за ежегодно докладване на държавите членки, включително докладването в съответствие с относимите показатели, свързани с целите на политиката, обхванати от споразумението или програмата за партньорство и посочени в споразумението за финансов принос;

е)  разпоредби относно възнаграждението на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

ж)  евентуалното съчетаване с ресурси в рамките на раздел „ЕС“, включително в многопластова структура за постигане на по-добро покритие на рисковете в съответствие с член 8, параграф 2.

4.  Споразуменията за финансов принос се изпълняват от Комисията посредством гаранционни споразумения, подписани с партньори по изпълнението съгласно член 14 и консултантски споразумения, подписани с консултативните партньори.

В случай че в срок от девет месеца от подписването на споразумението за финансов принос не е сключено гаранционно споразумение или не са поети задължения за пълния размер на средствата по споразумението за финансов принос посредством едно или повече гаранционни споразумения, споразумението за финансов принос се прекратява или се продължава по взаимно съгласие в първия случай или се изменя съответно във втория случай ▌. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държавите членки по силата на член [10 (1) от Регламент [[РОР]] на член [75, параграф 1)] от Регламент [[ОСП]], се използват повторно съгласно [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер] и член [75, параграф 5)] от Регламент [[план за ОСП] номер]. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се изплащат обратно на държавата членка.

В случай че гаранционното споразумение не е било надлежно изпълнено в срока, уточнен в член [10, параграф 6] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 6] от Регламент [[план за [ОСП] номер], споразумението за финансов принос се изменя ▌. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държавите членки по силата на член [10, параграф 1 от Регламент [[РОР]] на член [75, параграф 1] от Регламент [[ОСП]], се използва повторно съгласно [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер] и член [75, параграф 5] от Регламент [[план за ОСП] номер]. Неусвоените средства от обезпечението, произтичащи от средства, предоставени от държава членка по силата на член 4, параграф 1, трета алинея, се изплащат обратно на държавата членка.

5.  По отношение на обезпечаването за частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, определена със споразумение за финансов принос, се прилагат следните правила:

a)  след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, всеки годишен излишък от обезпечения, изчислен посредством сравняване на размера на обезпеченията, изисквани съгласно процента на обезпечаване, с размера на реалните обезпечения, се използва повторно в съответствие с [член 10, параграф 7] от [РОР] и член [75, параграф 7] от [[план за ОСП] номер];

б)  чрез дерогация от [член 213, параграф 4] от [Финансовия регламент], след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, обезпечаването не води до допълване на средства на годишна база, докато е налице тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

в)  Комисията незабавно информира държавата членка, ако в резултат на задействане на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ нивото на обезпеченията за тази част от гаранцията на ЕС падне под 20% от първоначалното обезпечаване;

г)  ако нивото на обезпеченията за тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ достигне 10% от първоначалното обезпечаване, съответната държава членка предоставя за общия обезпечителен фонд до 5% от първоначалното обезпечаване по искане на Комисията.

ГЛАВА IIА

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА И ГРУПАТА НА ЕИБ

Член 9а

Обхват на партньорството

1.  Комисията и групата на ЕИБ създават партньорство по силата на настоящия регламент с цел да се подкрепи изпълнението и последователността на програмата, нейния приобщаващ характер, допълняемост и ефективност на разгръщането. В съответствие с условията на настоящия регламент и както е уточнено в споразуменията, посочени в параграф 2, групата на ЕИБ:

a)  изпълнява частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1б;

б)  подпомага прилагането на раздела „ЕС“ и когато е приложимо, в съответствие с член 12, параграф 1 – раздела „държава членка“ на фонд InvestEU, по-специално като:

i)  допринася, заедно с потенциални партньори по изпълнението, за инвестиционните насоки в съответствие с член 7, параграф 6, за изготвянето на таблицата в съответствие с член 19, параграф 1а и за други документи, определящи оперативното ръководство на фонд InvestEU,

ii)  определя, заедно с Комисията и потенциалните партньори по изпълнението, методологията за риска и системата за картографиране на риска, свързани с операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, за да се даде възможност такива операции да бъдат оценявани въз основа на обща рейтингова скàла,

iii)  по искане на Комисията и в споразумение със съответния потенциален партньор по изпълнението извършва оценка на системите на потенциалния партньор по изпълнението и предоставя целеви технически консултации за тях, когато и доколкото това се изисква от заключенията от одита на оценката по стълбове с оглед на изпълнението на финансовите продукти, предвидени от този потенциален партньор по изпълнението,

iv)  предоставяне на необвързващо становище относно свързаните с банковия сектор аспекти, по-специално относно финансовия риск и финансовите условия, свързани с частта от гаранцията на ЕС, която се предоставя на партньора по изпълнението, както е определено в гаранционните споразумения, които ще бъдат сключени с партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ. Комисията осъществява диалог, когато е целесъобразно, с партньора по изпълнението въз основа на констатациите в становището. Тя уведомява групата на ЕИБ относно резултата от процеса на вземане на решение,

v)  извършва симулации и прогнози за финансовия риск и възнаграждението на съвкупния портфейл въз основа на предположения, договорени с Комисията,

vi)  извършва измерване на финансовия риск и финансово отчитане на съвкупния портфейл, и

vii)  предоставя на Комисията услуги за преструктуриране и възстановяване, определени в посоченото в член 9а, параграф 2, буква б) споразумение, по искане на Комисията и в съгласие с партньора по изпълнението, в съответствие с член 14, параграф 2, буква ж), когато партньорът по изпълнението вече не отговаря за извършването на дейности по преструктуриране и възстановяване по силата на съответното гаранционно споразумение;

в)  по искане на национална насърчителна банка или институция може да осигури посоченото в член 20, параграф 2, буква е) изграждане на капацитет до тази национална насърчителна банка или институция и/или други служби, свързани с изпълнението на финансови продукти, подкрепяни с гаранцията на ЕС;

г)  във връзка с консултантския център InvestEU

i)  получава сума в размер до [375] милиона евро от финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 3, за консултативните инициативи и оперативните задачи, посочени в подточка ii);

ii)  консултира Комисията и да изпълнява оперативни задачи, които следва да бъдат определени в споразумението, посочено в член 9а, параграф 2, буква в), като:

1.  подпомага Комисията при проектирането, създаването и функционирането на консултантския център InvestEU;

2.  предоставя оценка на исканията за консултантски услуги, които не са разгледани от Комисията като попадащи в обхвата на съществуващи консултативни инициативи с оглед подпомагане на решението за разпределение на Комисията;

3.  подкрепя националните насърчителни банки или институции чрез изграждането на капацитет, посочено в член 20, параграф 2, буква е), при поискване от тяхна страна във връзка с разработването на консултативните им възможности за участие в консултативни инициативи;

4.  по искане на Комисията и на потенциален консултативен партньор и при съгласие от страна на групата на ЕИБ сключва договори с консултативни партньори от името на Комисията за предоставяне на консултативни инициативи.

Групата на ЕИБ гарантира, че нейните задачи, посочени в параграф 1, буква г), подточка ii), се извършват напълно независимо от ролята ѝ на консултативен партньор.

2.  Информацията във връзка с банковия сектор, предоставена на групата на ЕИБ от Комисията по силата на параграф 1, буква б), подточки ii), iv), v) и vi), се ограничава до информацията, изискваща се единствено от групата на ЕИБ, за да изпълнява задълженията си по тези подточки. Комисията в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и с потенциалните партньори по изпълнението определя естеството и обхвата на горепосочената информация, като взема предвид изискванията за добро финансово управление на гаранцията на ЕС, законните интереси на партньора по изпълнението по отношение на чувствителната в търговско отношение информация и нуждите на групата на ЕИБ с цел изпълнение на задълженията ѝ по тези букви.

3.  Редът и условията на партньорството се определят в споразумения, включително:

a)  относно предоставянето и изпълнението на частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1б:

i)  гаранционно споразумение между Комисията и групата на ЕИБ или

ii)  отделни гаранционни споразумения между Комисията и ЕИБ и/или дъщерно дружество или друг субект съгласно определението в член 28, параграф 1 от Устава на ЕИБ;

б)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с параграф 1, букви б) и в);

в)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с консултантския център InvestEU;

г)  споразумения за услуги между групата на ЕИБ и националните насърчителни банки и институции относно изграждането на капацитет и други услуги в съответствие с параграф 1, буква в).

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 3 и член 20, параграф 4, разходите, направени от групата на ЕИБ за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, букви б) и в), трябва да отговарят на условията, договорени в споразумението, посочено в параграф 2, буква б), и могат да бъдат покрити от възстановените суми или от приходите, които се дължат на гаранцията на ЕС, за обезпечаването, в съответствие с член 211, параграфи 4 и 5 от Финансовия регламент, или да бъдат включени във финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 3, при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 7 000 000 EUR.

5.  Разходите, направени от групата на ЕИБ за изпълнението на оперативните задачи, посочени в параграф 1, буква г), подточка ii), се покриват изцяло и се заплащат от сумата, посочена в параграф 1, буква г), подточка i), при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 10 000 000 EUR.

Член 9б

Конфликт на интереси

В рамките на партньорството групата на ЕИБ взема всички необходими стъпки и предпазни мерки за избягване на конфликти на интереси с други партньори по изпълнението, включително чрез създаването на специален и независим екип за задачите, посочени в член 9а, параграф 1, буква б), подточки iii), iv), v) и vi), за които се прилагат строги правила за поверителност, които продължават да се прилагат за лицата, напуснали екипа. Групата на ЕИБ или други партньори по изпълнението информират незабавно Комисията за всяка ситуация, която представлява или може да доведе до такъв конфликт. В случай на съмнение Комисията решава дали съществува конфликт на интереси и информира групата на ЕИБ за това. В случай на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки. Управителният съвет се информира за предприетите мерки и за резултатите от тях.

Групата на ЕИБ взема необходимите предпазни мерки, за да се избегнат ситуации на конфликт на интереси при изпълнението на консултантския център InvestEU, по-специално във връзка с оперативните задачи в ролята му на подпомагане на Комисията, както е посочено в член 9а, параграф 1, буква г), подточка ii). В случай на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки.

ГЛАВА III

Гаранция на ЕС

Член 10

Гаранция на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС се предоставя на партньорите по изпълнението като неотменима, безусловна и при поискване в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент и се управлява в съответствие с дял X на Финансовия регламент в рамките на непряко управление.

1a.  Възнаграждението на гаранцията на ЕС е свързано с характеристиките и профила на риска на финансовите продукти, като се отчитат надлежно естеството на свързаните с тях операции по финансиране и инвестиране и изпълнението на целите на политиката. В надлежно обосновани случаи, свързани с естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който трябва да се изпълни, и с финансовата достъпност за целевите крайни получатели, това може да включва намаляване на разходите или подобряване на условията за финансиране, предоставено на крайния получател чрез модулиране на възнаграждението на гаранцията на ЕС, или, когато е необходимо, чрез покриване на текущите административни разходи, поети от партньора по изпълнението, посредством бюджета на ЕС, и по-специално:

a)  в ситуации, при които неблагоприятни условия на финансовите пазари биха попречили на осъществяването на операция в рамките на пазарно ценообразуване, или

б)  когато е необходимо да се катализират операции по финансиране и инвестиране в сектори или в области, в които има значителна пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация, както и да се улесни създаването на инвестиционни платформи,

доколкото намаляването на възнаграждението на гаранцията на ЕС или покритието на оставащите административни разходи, поети от партньорите по изпълнението, не оказват значително въздействие върху обезпечаването на гаранцията InvestEU.

Намаляването на възнаграждението на гаранцията на ЕС е напълно в полза на крайните получатели.

1б.  Условието, определено в член 219, параграф 4 от Финансовия регламент, се прилага за всеки партньор по изпълнението на база портфейл.

1в.  75% от гаранцията на ЕС в рамките на раздела „ЕС“, посочена в член 4, параграф 1, първа алинея, възлизаща на 30 613 125 000 EUR, се предоставя на групата на ЕИБ. Групата на ЕИБ предоставя съвкупна финансова вноска в размер на 7 653 281 250 EUR. Тази помощ се предоставя по начин и във вид, които улесняват изпълнението на фонд InvestEU и постигането на целите, определени в член 12, параграф 2.

1г.  Останалите 25% от гаранцията на ЕС в раздела „ЕС“ се предоставят на други партньори по изпълнението, които също предоставят финансова вноска, която трябва да се определи в гаранционните споразумения.

1д.  Трябва да се положат максимални усилия, за да се гарантира, че в края на инвестиционния период ще бъде обхванат широк спектър от сектори и региони, и че се избягва прекомерна секторна или географска концентрация. Тези усилия включват стимули за по-малките или по-опростени национални ННБИ, които имат сравнително предимство поради своето местно присъствие, знания и инвестиционни умения. Тези усилия се подкрепят от Комисията чрез разработването на съгласуван подход.

2.  Подкрепа от гаранцията на ЕС може да се предоставя за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, за инвестиционен период, приключващ на 31 декември 2027 г. Договорите между партньора по изпълнението и крайния получател или финансовия посредник или друг субект, посочен в член 13, параграф 1, буква а), се подписват до 31 декември 2028 г.

Член 11

Допустими операции по финансиране и инвестиране

1.  По линия на фонд InvestEU се предоставя подкрепа единствено за операции по финансиране и инвестиране, които

a)  отговарят на условията, определени в член 209, параграф 2, букви а) – д) от Финансовия регламент, по-специално на изискванията относно неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта, както е определено в член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент и в приложение V от настоящия регламент, и когато е целесъобразно, увеличават максимално частните инвестиции в съответствие с член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент;

б)  допринасят за изпълнението на целите на политиката на Съюза и попадат в обхвата на областите, които са допустими за операции по финансиране и инвестиране в рамките на подходящия компонент в съответствие с приложение II към настоящия регламент, ▌

бa)  не предоставят финансова подкрепа за изключените дейности, определени в точка Б от приложение V към настоящия регламент; и

в)  са съгласувани с насоките относно инвестициите.

2.  Освен проектите на територията на Съюза, фонд InvestEU може да подпомага следните проекти и дейности посредством операции по финансиране и инвестиране:

a)  ▌проекти между субекти, които се намират или са установени в една или повече държави членки, и обхващат една или повече трети държави, включително присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидатки, държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, отвъдморска страна или територия, както е посочено в приложение II към ДФЕС, или асоциирана трета държава, независимо от това дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор;

б)  операции по финансиране и инвестиране в държавите, посочени в член 5, които са допринесли за конкретен финансов продукт.

3.  Фонд InvestEU може да подпомага операции по финансиране и инвестиране, предоставящи финансиране на получатели, които са правни субекти, установени в някоя от следните държави:

a)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

б)  трета държава или територия, асоциирана към програмата InvestEU в съответствие с член 5;

в)  трета държава, посочена в параграф 2, буква а), ако е приложимо;

г)  други държави, когато това е необходимо за финансирането на проект в държава или територия, посочена в букви а) – в).

Член 12

Избор на партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ

1.  В съответствие с член 154 от Финансовия регламент Комисията избира партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ.

Партньорите по изпълнението могат да образуват група. Партньор по изпълнението може да бъде член на една или повече групи.

За раздел „ЕС“ е необходимо допустимите контрагенти да са изразили своя интерес по отношение на частта от гаранцията на ЕС, посочена в член 10, параграф 1в.▌

За раздел „Държави членки“ съответната държава членка може да предложи за партньори по изпълнението един или повече ▌контрагенти от тези, които са изразили своя интерес ▌. Съответната държава членка може също така да предложи групата на ЕИБ като партньор по изпълнението и може да сключи за своя сметка договор с групата на ЕИБ, за да предоставя услугите, изброени в член 9а.

Ако съответната държава членка не предложи партньор по изпълнението, Комисията действа в съответствие с втората алинея от настоящия параграф, като избира от тези партньори по изпълнението, които могат да покрият операции по финансиране и инвестиране в съответните географски райони.

2.  При избора на партньори по изпълнението Комисията гарантира, че портфейлът от финансови продукти по фонд InvestEU отговаря на следните цели:

a)  да увеличава максимално покриването на целите, определени в член 3;

б)  да увеличава максимално ефекта от гаранцията на ЕС посредством собствените ресурси, с които се е ангажирал партньорът по изпълнението;

в)  да увеличава максимално, когато е целесъобразно, частните инвестиции;

ва)  да насърчава новаторски решения в областта на финансите и рисковете с цел преодоляване на случаи на неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации;

г)  да постига географска диверсификация чрез постепенно разпределяне на гаранцията на ЕС и да позволява финансирането на по-малки проекти;

д)  да осигурява достатъчна диверсификация на риска.

3.  При подбора на партньорите по изпълнението Комисията взема предвид също така:

a)  евентуалните разходи и възнаграждения за бюджета на Съюза;

б)  капацитета на партньора по изпълнението за стриктно спазване на изискванията по член 155, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, свързани с избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие.

4.  Национални насърчителни банки или институции могат да бъдат избирани за партньори по изпълнението, при условие че изпълняват изискванията, предвидени в настоящия член и в член 14, параграф 1, втора алинея.

Член 13

Допустими видове финансиране

1.  Гаранцията на ЕС може да се използва с цел покриване на риска за следните видове финансиране, предоставено от партньорите по изпълнението:

a)  заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните получатели;

б)  финансиране или гаранции от партньор по изпълнението, насочени към друга финансова институция, което ѝ позволява да извършва финансовите дейности, посочени в буква а).

За да бъде обхванато от гаранцията на ЕС, финансирането, посочено в първата алинея, букви а) и б) от настоящия параграф, се предоставя, придобива или емитира в полза на операциите по финансиране или инвестиране, посочени в член 11, параграф 1, когато финансирането от партньора по изпълнението е било предоставено в съответствие със споразумение за финансиране или трансакция, подписани или сключени от партньора по изпълнението след подписването на гаранционното споразумение между Комисията и партньора по изпълнението, чийто срок не е приключил или които не са прекратени.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране чрез фондове или други посреднически структури се подкрепят от гаранцията на ЕС в съответствие с разпоредбите, които ще бъдат установени в насоките относно инвестициите, дори ако тази структура влага малка част от своите инвестиции извън територията на Съюза и в държавите, посочени в член 11, параграф 2, или в активи, различни от тези, които са допустими по силата на настоящия регламент.

Член 14

Гаранционни споразумения

1.  Комисията сключва гаранционно споразумение с всеки партньор по изпълнението за предоставянето на гаранцията на ЕС в съответствие с изискванията на настоящия регламент до размер, който се определя от Комисията.

В случай че партньорите по изпълнението сформират група ▌, се сключва едно гаранционно споразумение между Комисията и всеки партньор по изпълнението в рамките на групата или с един партньор по изпълнението от името на групата.

2.  Гаранционните споразумения съдържат по-специално разпоредби относно:

a)  размера и условията за финансовия принос, който се предоставя от партньора по изпълнението;

б)  условията на финансирането или гаранциите, които се предоставят от партньора по изпълнението на друг правен субект, участващ в изпълнението, когато случаят е такъв;

в)  в съответствие с член 16 – подробни правила относно предоставянето на гаранцията на ЕС, включително обхвата на портфейлите на специфични видове инструменти и съответните събития, водещи до евентуални искания за задействане на гаранцията на ЕС;

г)  възнаграждението за поемане на риск, което се разпределя пропорционално на съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска или е коригирано в надлежно обосновани случаи съгласно член 16, параграф 1;

д)  условията за плащане;

е)  ангажимента на партньора по изпълнението за приемане на решенията на Комисията и на инвестиционния комитет относно използването на гаранцията на ЕС в полза на предложените операции по финансиране или инвестиране, без да се засяга вземането на решение от страна на партньора по изпълнението относно планираната операция без гаранцията на ЕС;

ж)  разпоредбите и процедурите във връзка със събирането на вземанията, което ще бъде поверено на партньора по изпълнението;

з)  финансовото и оперативното отчитане и мониторинга на операциите в рамките на гаранцията на ЕС;

i)  основните показатели за изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, изпълнението на целите и критериите, определени в членове 3, 7 и 11, както и мобилизирането на частен капитал;

й)  ако е приложимо, разпоредби и процедури, свързани с операциите за смесено финансиране;

к)  съответни други разпоредби съгласно изискванията на член 155, параграф 2 и дял X от Финансовия регламент;

л)  наличието на подходящи механизми, за да се отговаря на потенциалните опасения на частните инвеститори.

3.  В гаранционното споразумение се предвижда също, че възнаграждението, дължимо на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по искания за задействане на гаранцията на ЕС.

4.  Освен това в гаранционното споразумение се предвижда приспадане на всяка сума, дължима на партньора по изпълнението във връзка с гаранцията на ЕС, от общата сума на възнаграждението, приходите и възстановените суми, дължими от партньора по изпълнението на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Ако тази сума не е достатъчна да покрие сумата, дължима на партньор по изпълнението в съответствие с член 15, параграф 3, неизплатената сума се взима от обезпечението на гаранцията на ЕС.

5.  Когато гаранционното споразумение се сключва в рамките на раздел „Държави членки“, в него може да се предвиди участието на представители от съответната държава членка или региони в мониторинга на изпълнението на гаранционното споразумение.

Член 15

Изисквания за използването на гаранцията на ЕС

1.  Предоставянето на гаранцията на ЕС е обвързано с влизането в сила на гаранционното споразумение със съответния партньор по изпълнението.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране се покриват от гаранцията на ЕС само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент и в съответните насоки относно инвестициите, и ако инвестиционният комитет е стигнал до заключението, че те отговарят на изискванията за възползване от подкрепата на гаранцията на ЕС. Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за осигуряването на съответствието на операциите по финансиране и инвестиране с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите.

3.  Комисията не дължи на партньора по изпълнението никакви административни разходи или такси, свързани с изпълнението на операциите по финансиране и инвестиране в рамките на гаранцията на ЕС, освен ако естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, и финансовата достъпност за целевите крайни получатели или вида предоставено финансиране не позволява на партньора по изпълнението да оправдае надлежно пред Комисията необходимостта от изключение. Покритието на тези разходи от бюджета на ЕС се ограничава до сума, която е строго необходима за изпълнението на съответните операции по финансиране и инвестиране, и се предоставя само до степента, в която разходите не са покрити от приходите, получени от партньорите по изпълнението във връзка с въпросните операции по финансиране и инвестиране. Договореностите за таксите се определят в гаранционното споразумение и са в съответствие с реда и условията, определени в член 14, параграф 4 и в член 209, параграф 2, буква ж) от Финансовия регламент.

4.  Освен това партньорът по изпълнението може да използва гаранцията на ЕС за покриване на съответния дял от евентуалните разходи по събирането, освен ако не са приспаднати от постъпленията от събирането, в съответствие с член 14, параграф 4.

Член 16

Покритие и условия на гаранцията на ЕС

1.  Възнаграждението за поемане на риск се разпределя пропорционално между съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска по портфейл от операции по финансиране и инвестиране, или, когато е уместно, по отделни операции. Възнаграждението на гаранцията на ЕС може да бъде намалено в надлежно обосновани случаи, посочени в член 10, параграф 1, втора алинея.

На свой собствен риск партньорът по изпълнението е изложен по подходящ начин на операциите по финансиране и инвестиране, подкрепяни от гаранцията на ЕС, освен ако по изключение естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, не позволява на партньора по изпълнението да допринесе в разумни граници със своя собствен капацитет за поемане на риск.

2.  Гаранцията на ЕС покрива:

a)  по отношение на дълговите продукти, посочени в член 13, параграф 1, буква а):

i)  главницата и всички лихви и суми, които са дължими на партньора по изпълнението, но не са получени от него в съответствие с условията на операциите по финансиране до настъпването на случая на неизпълнение; по отношение на подчинения дълг, отлагането, намаляването или изискваното излизане се разглеждат като случаи на неизпълнение;

ii)  загубите от преструктуриране;

iii)  загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро, на пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са ограничени;

б)  по отношение на капиталовите или квазикапиталовите инвестиции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) – инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро;

в)  по отношение на финансирането или гаранциите от партньор по изпълнението на друг правен субект, посочен в член 13, параграф 1, буква б) – използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

3.  Когато Съюзът извърши плащане на партньора по изпълнението след постъпило искане за задействане на гаранцията на ЕС, той встъпва в съответните права на партньора по изпълнението, доколкото те продължават да съществуват, във връзка с която и да е от неговите операции по финансиране или инвестиране, обхванати от гаранцията на ЕС.

Партньорът по изпълнението действа от името на Съюза за събирането на вземанията за суброгираните суми и възстановява средствата на Съюза от събраните суми.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ

Член 17

Консултативен съвет

1.  Комисията и управителният съвет се консултират с консултативен съвет ▌.

1a.  Консултативният съвет се стреми да осигури балансирано представителство на половете и се състои от:

a)  по един представител на всеки партньор по изпълнението;

б)  по един представител от всяка държава членка;

в)  един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет,

г)  един експерт, назначен от Комитета на регионите.

4.  Заседанията на консултативния съвет ▌се председателстват ▌от представител на Комисията ▌. Представителят, номиниран от групата на ЕИБ, е заместник-председател.

Консултативният съвет заседава редовно и най-малко два пъти годишно по искане на председателя. ▌

5.  Консултативният съвет

a)  ▌предоставя съвети на Комисията и на управителния съвет относно разработването на финансовите продукти, които ще се прилагат съгласно настоящия регламент;

(б)  предоставя съвети на Комисията и на управителния съвет относно развитието на пазара, случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации и пазарни условия;

в)  обменя становища ▌относно развитието на пазара и споделя най-добри практики.

5a.  Организират се също така срещи на представители на държавите членки в отделен състав поне два пъти годишно под председателството на Комисията.

5б.  Консултативният съвет и отделният състав на представителите на държавите членки могат да отправят препоръки относно изпълнението и функционирането на програмата InvestEU, които се разглеждат от управителния съвет.

5в.  Подробните протоколи от заседанията на консултативния съвет се публикуват във възможно най-кратък срок след одобряването им от консултативния съвет.

Комисията определя оперативните правила и процедури и ръководи секретариата на консултативния съвет. Всички съответни документи и информация се предоставят на консултативния съвет, за да може той да изпълнява своите задачи.

5г.  Националните насърчителни банки и институции, представени в консултативния съвет, избират изпомежду си представители на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, в управителния съвет, посочен в член 17а, параграф 1. Националните насърчителни банки и институции се стремят към балансирано представителство в управителния съвет от гледна точка на своя размер и географското си местоположение. Избраните представители представляват договорената обща позиция на всички партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ.

Член 17а

Управителен съвет

1.  Създава се управителен съвет на програмата InvestEU. Той се състои от четирима представители на Комисията, трима представители на групата на ЕИБ, двама представители на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, и един експерт, назначен от Европейския парламент като член без право на глас. Този експерт не търси, нито приема инструкции от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и от което и да е правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган, и действа в условията на пълна независимост. Експертът изпълнява своите задължения безпристрастно в полза на фонд InvestEU.

Членовете се назначават за срок от четири години, с възможност за еднократно подновяване, с изключение на представителите на други партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, които ще бъдат назначавани за срок от две години.

2.  Управителният съвет избира председател измежду представителите на Комисията за срок от четири години с възможност за еднократно подновяване. Председателят докладва два пъти годишно на представителите на държавите членки в консултативния съвет относно изпълнението и функционирането на програмата InvestEU.

Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет.

3.  Управителният съвет:

a)  определя стратегическите и оперативните насоки за партньорите по изпълнението, включително насоки относно проектирането на финансови продукти и относно други оперативни политики и процедури, необходими за функционирането на фонд InvestEU;

б)  приема методологичната рамка относно рисковете, разработена от Комисията в сътрудничество с групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението;

в)  следи изпълнението на програмата InvestEU;

г)  участва в консултации, отразявайки становищата на всички свои членове, относно списъка с подбрани кандидати за инвестиционния комитет, преди той да бъде избран в съответствие с член 19, параграф 2;

д)  приема правилника за дейността на секретариата на инвестиционния комитет, посочен в член 19, параграф 2;

е)  приема приложимите правила за операциите с инвестиционни платформи.

4.  Управителният съвет възприема подход на консенсус в своите разисквания, като съответно отчита в максимална степен позициите на всички членове. Ако членовете не могат да сближат своите позиции, управителният съвет взема своите решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, които имат право глас, което се състои от най-малко седем гласа.

Член 17б

Набор от показатели

1.  Изготвя се набор от показатели, за да се гарантира, че инвестиционният комитет извършва независима, прозрачна и хармонизирана оценка на исканията от партньори по изпълнението за използване на гаранцията на ЕС за предложена операция по финансиране или инвестиране.

2.  Партньорите по изпълнението попълват таблицата с набора от показатели за своите предложения за операции по финансиране и инвестиране.

3.  Наборът от показатели включва по-специално следните елементи:

a)  описание на операциите по финансиране и инвестиране;

б)  принос за осъществяване на целите на политиката на ЕС;

в)  допълняемост, описание на случаи на неефективност на пазара или на неоптималната инвестиционна ситуация и финансов и технически принос на партньора по изпълнението;

г)  въздействие на инвестициите;

д)  финансов профил на операциите по финансиране и инвестиране;

е)  допълнителни показатели.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 с цел допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на допълнителни елементи, които да бъдат включени в набора от показатели, включително подробни правила относно набора от показатели, който трябва да се използва от партньорите по изпълнението.

Член 18

Проверка на съответствието

3.  Комисията потвърждава дали операциите по финансиране и инвестиране, предложени от партньорите по изпълнението, различни от ЕИБ, са в съответствие с правото и политиките на Съюза.

3a.  В случая на операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране, попадащи в обхвата на настоящия регламент, тези операции не се покриват от гаранцията на ЕС, ако Комисията е изразила отрицателно становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от протокол № 5.

Член 19

Инвестиционен комитет

1.  Създава се напълно независим инвестиционен комитет за фонд InvestEU. Този инвестиционен комитет:

a)  разглежда предложенията за операции по финансиране и инвестиране, които са представени от партньори по изпълнението за покриване в рамките на гаранцията на ЕС и които са били подложени от Комисията на проверката за съответствие с правото и политиките на Съюза, посочена в член 18, параграф 3, или за които е било изразено положително становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от протокол № 5;

б)  проверява съответствието им с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите;

бa)  обръща специално внимание на изискването за допълняемост, посочено в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент и в приложение V към настоящия регламент, и на изискването за привличане на частни инвестиции, посочено в член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент, и

в)  проверява дали операциите по финансиране и инвестиране, които биха се ползвали от подкрепата на гаранцията на ЕС, отговарят на всички съответни изисквания.

2.  Инвестиционният комитет заседава в четири различни състава, съответстващи на компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1.

Всеки състав на инвестиционния комитет се състои от шестима външни експерти, получаващи възнаграждение. Експертите се избират в съответствие с член 237 от Финансовия регламент и се назначават от Комисията по препоръка на управителния съвет за срок от максимално четири години с възможност за еднократно подновяване. Те получават възнаграждение от Съюза. По препоръка на управителния съвет Комисията може да реши да поднови мандата на действащ член на инвестиционния комитет, без да следва процедурата, предвидена в настоящия параграф.

Експертите притежават стабилен подходящ пазарен опит в областта на структурирането и финансирането на проекти или финансирането на МСП или други предприятия.

Съставът на инвестиционния комитет гарантира, че комитетът познава подробно секторите, обхванати от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, както и географските пазари в Съюза, и че като цяло представителството на половете в него е балансирано.

Четирима членове са постоянни членове и в четирите състава на инвестиционния комитет. Освен това всеки от четирите състава разполага с по двама експерти, които имат опит в областта на инвестициите в сектори, обхванати от съответния компонент на политиката. Поне един от постоянните членове има опит в областта на устойчивите инвестиции. Управителният съвет назначава членовете на инвестиционния комитет в съответния състав или състави. Инвестиционният комитет избира председател от своите постоянни членове.

3.  Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и единствено в полза на фонд InvestEU. Те не търсят, нито приемат инструкции от партньорите по изпълнението, институциите на Съюза, държавите членки или друг публичен или частен орган.

Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на Комисията и управителния съвет цялата информация, която е необходима с оглед на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси.

Управителният съвет може да препоръча на Комисията ▌ да освободи даден член от неговите функции, ако той не отговаря на изискванията, определени в настоящия параграф, или поради други надлежно обосновани причини.

4.  Когато предприема действия в съответствие с настоящия член, инвестиционният комитет се подпомага от секретариат. Секретариатът е независим и отговаря пред председателя на инвестиционния комитет. Административното седалище на секретариата е в Комисията. Процедурният правилник на секретариата гарантира поверителността на обмена на информация и документи между партньорите по изпълнението и съответните управителни органи. Групата на ЕИБ може да представя своите предложения за операции по финансиране и инвестиране директно на инвестиционния комитет, като уведомява секретариата за тях.

Документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, включва стандартизиран формуляр за внасяне на искане, набора от показатели, посочен в член 17б, и всякакви други документи, които инвестиционният комитет счита за релевантни, по-специално описание на естеството на пазарната неефективност или неоптималната инвестиционна ситуация и как операцията по финансиране или инвестиране ще спомогне за тяхното преодоляване, както и надеждна оценка, доказваща допълняемостта на операцията по финансиране или инвестиране. Секретариатът проверява дали документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, е пълна. Инвестиционният комитет може да поиска разяснения във връзка с дадено предложение за операция по финансиране или инвестиране от съответния партньор по изпълнението, включително чрез лично присъствие по време на обсъждането на горепосочената операция. Оценките на проектите, извършени от партньор по изпълнението, не обвързват инвестиционния комитет за целите на операции по финансиране или инвестиране, които се ползват от покритие от гаранцията на ЕС.

Инвестиционният комитет използва за своята оценка и за проверката на предложенията набора от показатели, посочен в член 17б.

5.  Заключенията на инвестиционния комитет се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, при условие че това обикновено мнозинство включва поне един от двамата експерти, които не са постоянни членове, за всеки компонент на политиката, в рамките на който е представено предложението. В случай на равен брой гласове председателят на инвестиционния комитет има решаващ глас.

Заключенията на инвестиционния комитет за одобрение на подкрепата от гаранцията на ЕС за операции по финансиране или инвестиране са достъпни публично и включват обосновката за одобрението и информация за операцията, по-специално описание на операцията и нейните цели и самоличността на организаторите на проекти или финансовите посредници. В заключенията се посочва също така общата оценка, направена въз основа на набора от показатели.

Наборът от показатели се оповестява публично след подписването на операции по финансиране или инвестиране или на подпроект, ако е приложимо.

Публично достъпната информация, посочена във втора и трета алинея, не съдържа чувствителна търговска информация, нито лични данни, които не се оповестяват съгласно правилата на Съюза за защита на данните. Частите от заключенията на инвестиционния комитет, които представляват чувствителна търговска информация, при искане се представят от Комисията на Европейския парламент и на Съвета и подлежат на строги изисквания за поверителност.

Два пъти годишно инвестиционният комитет представя на Европейския парламент и на Съвета списък с всички заключения, както и публикуваните набори от показатели, свързани с тях. Представената информация включва решенията за отказ на използването на гаранцията на ЕС и тя подлежи на строги изисквания за поверителност.

Заключенията на инвестиционния комитет се предоставят своевременно на разположение на съответния партньор по изпълнението.

Цялата информация, свързана с предложенията за операции по финансиране и инвестиране, предоставена на инвестиционния комитет, както и неговите заключения по тези предложения се записват в централен регистър от секретариата на инвестиционния комитет.

6.  Ако инвестиционният комитет бъде приканен да одобри използването на гаранцията на ЕС за операция по финансиране или инвестиране, представляваща инструмент, програма или структура, която се състои в основни подпроекти, това одобрение включва тези основни подпроекти, освен ако инвестиционният комитет не реши да си запази правото да ги одобри отделно. Ако одобрението се отнася до подпроекти на стойност под 3 000 000 EUR, инвестиционният комитет не запазва това си право.

6a.  Ако счете за необходимо, инвестиционният комитет може да повдигне пред Комисията всякакви оперативни въпроси, свързани с прилагането или тълкуването на насоките относно инвестициите.

ГЛАВА V

Консултантски център InvestEU

Член 20

Консултантски център InvestEU

1.  Консултантският център InvestEU осигурява консултантска подкрепа за набелязването, подготовката, разработването, структурирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на инвестиционни проекти или увеличава капацитета на организаторите на проекти и финансовите посредници за изпълнение на операциите по финансиране и инвестиране. Неговата подкрепа може да обхваща всички етапи от жизнения цикъл на даден проект или финансирането на получаващ подкрепа субект, по целесъобразност.

Комисията подписва консултантски споразумения с групата на ЕИБ и с други евентуални консултативни партньори и им възлага да предоставят консултантската подкрепа, посочена в предходната алинея, и услугите, посочени в параграф 2. Комисията също така може да провежда консултативни инициативи, включително чрез сключване на договори с външни доставчици на услуги. Комисията създава централна входна точка за консултантския център InvestEU и разпределя исканията за консултантска подкрепа на подходящата консултативна инициатива. Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори работят в тясно сътрудничество помежду си с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като надлежно вземат предвид съществуващите структури и дейност.

Консултативните инициативи са на разположение като елемент в рамките на всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, и обхващат сектори, които попадат в обхвата на този компонент. Освен това се осигуряват консултативни инициативи в рамките на междусекторните компоненти.

2.  Консултантският център InvestEU предоставя по-специално следните услуги:

a)  осигурява централна входна точка, която се управлява и хоства от Комисията, за подпомагане, в рамките на консултантския център InvestEU, на разработването на проекти от органите и организаторите на проекти ▌;

aa)  разпространява сред органите и организаторите на проекти цялата налична допълнителна информация за насоките относно инвестициите, предоставени от Комисията, включително информация за тяхното прилагане или тълкуване;

б)  подпомага организаторите на проекти, когато е целесъобразно, при разработването на техните проекти с цел изпълнение на целите и критериите за допустимост, определени в членове 3, 7 и 11, и улесняване на разработването на средства за групиране на малки проекти, включително чрез инвестиционните платформи, посочени в буква д); тази помощ обаче не предопределя заключенията на инвестиционния комитет относно покритието на подкрепата от гаранцията на ЕС за тези проекти;

в)  подкрепя действия и оползотворява местния опит, за да се улесни използването на подкрепата по линия на фонд InvestEU в целия Съюз, и когато е възможно, допринася активно за целта да се постигне секторна и географска диверсификация на фонд InvestEU чрез подкрепа за партньорите по изпълнението при стартирането и разгръщането на евентуални операции по финансиране и инвестиране;

г)  улеснява създаването на платформи за сътрудничество за партньорски обмен и споделяне на данни, ноу-хау и най-добри практики в подкрепа на планираните проекти и секторното развитие;

д)  предоставя активна консултантска подкрепа за създаването на инвестиционни платформи, включително трансгранични и макрорегионални инвестиционни платформи, както и инвестиционни платформи, групиращи по тема или регион малки и средни по размер проекти в една или повече държави членки;

дa)   подкрепя използването на комбиниране на безвъзмездни средства или финансови инструменти, финансирани от бюджета на Съюза или от други източници, с цел да се засили полезното взаимодействие и взаимното допълване между инструментите на Съюза и да се постигне максимална степен на „ефект на лоста“ и на въздействие на програмата InvestEU;

е)  подкрепя действия за изграждане на капацитет, за да се развият организационният капацитет, уменията и процесите и да се увеличи инвестиционната готовност на организациите, така че организаторите на проекти и органите да планират инвестиционни проекти, да разработват финансови механизми и инвестиционни платформи и да управляват проекти, а финансовите посредници да изпълняват операции по финансиране и инвестиране от полза за субекти, чийто достъп до финансиране е затруднен, включително чрез подкрепа за развитие на капацитета за оценяване на риска или специфични за съответния сектор познания;

еa)  предоставя консултантска подкрепа за стартиращи предприятия, особено когато те искат да получат закрила за своите инвестиции в научни изследвания и иновации посредством придобиване на права върху интелектуална собственост, например чрез патенти.

3.  Консултантският център InvestEU е на разположение на публичните и частните организатори на проекти, включително МСП и стартиращите предприятия, на публичните органи и националните насърчителни банки и на финансовите и други посредници.

4.  Комисията сключва консултантско споразумение с всеки консултативен партньор относно изпълнението на една или повече консултативни инициативи. За услугите, посочени в параграф 2, може да се начисляват такси за покриване на част от разходите за тяхното предоставяне, с изключение на услугите, предоставяни на публични организатори на проекти и на организации с нестопанска цел, като в тези случаи услугите са безплатни, ако това е обосновано. По отношение на МСП таксите за услугите, посочени в параграф 2, не могат да надвишават една трета от разходите за тяхното предоставяне.

5.  За да се постигне посочената в параграф 1 цел и да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа, работата на консултантския център InvestEU се основава на експертния опит на Комисията, групата на ЕИБ и други консултативни партньори.

5a.  Всяка консултативна инициатива се създава въз основа на механизъм за поделяне на разходите между Комисията и консултативния партньор, освен ако в надлежно обосновани случаи, когато особеностите на консултативната инициатива налагат това, Комисията приеме да покрие всички разходи по консултативната инициатива, като осигурява съгласувано и справедливо третиране на консултативните партньори.

6.  Консултантският център InvestEU има местно присъствие, когато е необходимо. Той се установява по-специално в държави членки или региони, които срещат затруднения при разработването на проекти по фонд InvestEU. Консултантският център InvestEU подпомага прехвърлянето на знания към регионалното и местното равнище с оглед на създаването на регионален и местен капацитет и експертен опит за подпомагането, посочено в параграф 1, включително подпомагането за изпълнението и приспособяването на малки проекти.

6a.  За да предоставя посочената в параграф 1 консултантска подкрепа и за да улеснява предоставянето на тази консултантска подкрепа на местно равнище, консултантският център InvestEU по възможност си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и се ползва от техния експертен опит. Сключват се споразумения за сътрудничество с национални насърчителни банки или институции в рамките на консултантския център InvestEU, ако това е целесъобразно, с поне една национална насърчителна банка или институция от всяка държава членка.

7.  Партньорите по изпълнението по целесъобразност предлагат на организаторите на проекти, кандидатстващи за финансиране, включително по-специално за малки проекти, да поискат подкрепа от консултантския център InvestEU, за да се подобри, по целесъобразност, подготовката на проектите им и да се даде възможност за преценка на евентуалното групиране на проектите.

Също така, когато е уместно, партньорите по изпълнението и консултативните партньори информират организаторите на проекти за възможността техните проекти да бъдат поместени на портала InvestEU, посочен в член 21.

ГЛАВА VІ

Член 21

Портал InvestEU

1.  Порталът InvestEU се създава от Комисията. Той представлява леснодостъпна и удобна за използване база данни за проекти, в която се предоставя съответна информация за всеки проект.

2.  Порталът InvestEU предоставя канал за организаторите на проекти, по който да осигуряват видимост за проектите, за които търсят финансиране, и по този начин да предоставят информация за тях на инвеститорите. Включването на проекти в портала InvestEU не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент или друг инструмент на Съюза, или да получат публично финансиране.

3.  В портала се поместват само проекти, които са съвместими с правото и политиките на Съюза.

4.  Проектите, които отговарят на условията, определени в параграф 3, се предават от Комисията на съответните партньори по изпълнението и по целесъобразност на консултантския център InvestEU, ако е налице консултативна инициатива.

5.  Партньорите по изпълнението разглеждат проекти, които попадат в техния географски обхват и в обхвата на тяхната дейност.

ГЛАВА VII

Отчетност, мониторинг и докладване, оценка и контрол

Член 21a

Отчетност

1.  По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет докладва пред институцията, отправила искането, за резултатите на фонд InvestEU, включително чрез участието си в изслушване в Европейския парламент.

2.  Председателят на управителния съвет отговаря устно или в писмен вид на въпросите, отправени към фонд InvestEU от Европейския парламент или от Съвета, при всички случаи в срок до пет седмици от датата на получаване на съответния въпрос.

Член 22

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на изпълнението на програмата InvestEU по отношение на общите и специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение III към настоящия регламент.

2.  С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата InvestEU по отношение на постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да изменя приложение III към настоящия регламент с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това се счита за необходимо, и на разпоредбите за установяването на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира, че данните от мониторинга на изпълнението и резултатите се събират ефективно, ефикасно и своевременно, и предоставя възможност за извършване на подходящ мониторинг на рисковете и гаранционния портфейл. За тази цел на партньорите по изпълнението, на консултативните партньори и на другите получатели на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване по целесъобразност.

4.  Комисията докладва относно изпълнението на програмата InvestEU в съответствие с членове 241 и 250 от Финансовия регламент. В съответствие с член 41, параграф 5 от Финансовия регламент годишният доклад предоставя информация за степента на изпълнение на програмата по отношение на нейните цели и показатели за изпълнението. За тази цел партньорите по изпълнението предоставят ежегодно необходимата информация, включително за функционирането на гаранцията, за да може Комисията да изпълнява задълженията си за докладване.

5.  Освен това на всеки шест месеца всеки партньор по изпълнението представя на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, в който, по целесъобразност, е направена разбивка за раздел „ЕС“ и за раздел „Държави членки“ ▌. Партньорът по изпълнението също така предоставя информация за раздел „Държава членка“ на държавата членка, чийто раздел той изпълнява. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за изпълнението, посочени в приложение III от настоящия регламент. Докладът също така включва оперативни, статистически, финансови и счетоводни данни и оценка на очакваните парични потоци за всяка операция по финансиране и инвестиране и в съответния раздел и компонент на политиката, както и на равнището на фонд InvestEU. Веднъж годишно докладът от групата на ЕИБ и – ако е целесъобразно – от други партньори по изпълнението също съдържа информация относно пречките пред инвестициите, срещнати при извършването на операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Докладите съдържат информацията, която предоставят партньорите по изпълнението в съответствие с член 155, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

Член 23

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  [В срок до 30 септември 2024 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независима междинна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, функционирането на способите, въведени съгласно член 9а, параграф 1, букви б) и в), разпределението на гаранцията на ЕС, предвидено в член 10, параграфи 1б и 1в, изпълнението на функциите на консултантския център InvestEU и разпределението на бюджета, предвидено в член 9а, параграф 1, буква г), подточка i), както и по отношение на член 7. По-специално оценката показва как включването на партньорите по изпълнението и консултативните партньори е допринесло за постигането на целите на програмата InvestEU, както и на целите на политиката на ЕС, особено по отношение на добавената стойност и географския и секторния баланс на подпомаганите операции по финансиране и инвестиране. Тази оценка съдържа също така оценка на прилагането на проверката на устойчивостта и на приоритета, предоставен на МСП в рамките на компонента за МСП.

3.  В края на изпълнението на програмата InvestEU, но не по-късно от четири години след края на периода, определен в член 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независима окончателна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

5.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори допринасят и предоставят на Комисията информацията, необходима за извършването на оценките, посочени в параграфи 1 и 2.

6.  В съответствие с [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] на всеки три години Комисията включва в годишния доклад, посочен в [член 250] от [Финансовия регламент], преглед на адекватността на процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, спрямо действителния рисков профил на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да може въз основа на този преглед да коригира процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, с до 15%.

Член 24

Одити

Одити на използването на финансирането от Съюза, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, представляват основата за общото ниво на увереност в съответствие с член 127 от Финансовия регламент.

Член 25

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата InvestEU по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на Европейската служба за борба с измамите тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 26

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. Делегираните актове относно дейностите, които се извършват от групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението или в които групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението участват, се изготвят след провеждане на консултация с групата на ЕИБ и с потенциалните партньори по изпълнението.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [влизането в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на този петгодишен срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията следва да се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 6, член 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА VIII

Прозрачност и видимост

Член 27

Информация, комуникация и публичност

1.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1а.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори информират или задължават финансовите посредници да информират крайните получатели, включително МСП, за съществуването на подкрепа по линия на InvestEU, като осигуряват ясна видимост за тази информация, особено в случая на МСП, в съответното споразумение за предоставяне на подкрепа по InvestEU, като по този начин повишават обществената осведоменост и подобряват видимостта.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата InvestEU и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата InvestEU, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

ГЛАВА ІX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Преходни разпоредби

1.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от финансови инструменти, създадени от програмите, които са посочени в приложение IV към настоящия регламент, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент.

2.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от гаранцията на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент, освен ако не се използват за целите, посочени в членове 4, 9 и 12 от Регламент (ЕС) 2015/1017.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Суми за всяка специфична цел

Примерното разпределение, посочено в член 4, параграф 2, за операциите по финансиране и инвестиране ▌е, както следва:

a)  ▌11 500 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква а);

б)  ▌11 250 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква б);

в)  12 500 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква в);

г)  5 567 500 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква г).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сектори, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране

Операциите по финансиране и инвестиране могат да попадат в един или повече от следните сектори:

1.  Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, прехода към чиста енергия и ангажименти, поети по линия на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

a)  разширяване на производството, доставката или използването на чиста и устойчива енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници и решения с нулеви или ниски емисии;

б)  енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и ремонтиране и преустройство на сгради);

в)  развитие, усъвършенстване и модернизиране на инфраструктурата за устойчивата енергия предимно, но не само, на ниво пренос и на ниво разпределение и с оглед на технологиите за съхраняване на енергия, електроенергийните междусистемни връзки между държавите членки, интелигентните мрежи;

ва)  разработване на новаторски системи с нулеви или ниски емисии за топлоснабдяване и комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

г)  производство и доставка на устойчиви синтетични горива от възобновяеми/неутрални по отношение на въглеродните емисии източници на енергия, и други безопасни и устойчиви източници на нулеви и ниски емисии; биогорива, биомаса и алтернативни горива, включително за всички видове транспорт, в съответствие с целите на Директива 2018/2001;

д)  инфраструктура за улавяне на въглерод и за съхранение на въглерод при промишлени процеси, биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход.

2.  Развитие на устойчиви и безопасни транспортни инфраструктури и решения за мобилност, и оборудване и иновативни технологии в съответствие с приоритетите на Съюза в сектора на транспорта, както и на ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

a)  проекти в подкрепа на развитието на инфраструктурата TEN-T, включително поддръжка и безопасност на инфраструктурата, и нейните градски възли, морски и вътрешни пристанища, летища, мултимодални терминали и свързването им към основните мрежи, както и телематичните приложения, посочени в Регламент (ЕС) № 1315/2013;

aa)  инфраструктурни проекти в рамките на TEN-T, които създават условия за използването на поне два различни вида транспорт, и по-специално мултимодални терминали за товари и възли за превоз на пътници;

б)  проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност, включително транспорт по вътрешните водни пътища и иновативни решения за мобилност, (насочени към различните видове градски транспорт с ниски емисии, недискриминиращата достъпност, намаленото замърсяване на въздуха и шум, енергийното потребление, мрежите на интелигентните градове, поддръжката, или повишаването на равнищата на безопасност и намаляването на произшествията, включително за велосипедистите и пешеходците);

в)  подкрепа за подновяването и преоборудването на мобилни активи в транспорта с цел внедряване на решения за мобилност с ниски и нулеви емисии, включително използването на алтернативни горива в превозните средства от всички видове транспорт;

г)  железопътна инфраструктура, други железопътни проекти, инфраструктура по вътрешните водни пътища, масови транзитни проекти и морски пристанища и морски магистрали;

д)  инфраструктура за алтернативни горива за всички видове транспорт, включително електрическа инфраструктура за зареждане;

дa)  Други проекти за интелигентна и устойчива мобилност, чиито цели са свързани със:

i)  безопасността по пътищата

ii)  достъпност

iii)  намаляване на емисиите

iv)  разработването и внедряването на нови транспортни технологии и услуги, например във връзка със свързани и автономни видове транспорт, или интегрирани системи за продажба на билети;

дб)  проекти за поддържане или модернизиране на съществуващата транспортна инфраструктура, включително автомагистралите от TEN-T, когато това е необходимо за повишаването, поддържането или подобряването на пътната безопасност, за разработване на услуги на интелигентните транспортни системи (ИТС) или за гарантиране на целостта и стандартите на инфраструктурата, безопасни места и съоръжения за паркиране, станции за зареждане с електроенергия и зареждане с алтернативни горива;

3.  Околна среда и ресурси, по-специално чрез:

a)  води, включително водоснабдяване с питейна вода и саниране, и ефикасност на мрежите, намаляване на течовете, инфраструктура за събирането и пречистването на отпадъчните води, брегова инфраструктура и друга свързана с водите зелена инфраструктура;

б)  инфраструктура за управление на отпадъците;

в)  проекти и предприятия в областта на екологичното управление на ресурсите и устойчиви технологии;

г)  подобряване и възстановяване на екосистемите и техните услуги, включително чрез укрепване на природата и биологичното разнообразие посредством проекти за зелена и синя инфраструктура;

д)  устойчиво развитие на градовете, на бреговите и на селските райони;

е)  действия за борба срещу изменението на климата, за приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, включително намаляване на риска от природни бедствия;

ж)  проекти и предприятия, които прилагат кръгова икономика чрез интегриране на аспекти, свързани с ефективността на ресурсите, в производството и жизнения цикъл на продукта, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини;

з)  декарбонизация и съществено намаляване на емисиите от енергоемки отрасли, включително ▌демонстрационни проекти за иновативни технологии с ниски емисии и тяхното внедряване;

зa)  декарбонизация на веригата за производство и разпределение на енергия чрез постепенно премахване на използването на въглища и нефт;

зб)  проекти за насърчаване на устойчивото културно наследство.

4.  Развитие на инфраструктура за цифрова свързаност, по-специално чрез проекти, които подпомагат внедряването на цифрови мрежи с много висок капацитет, 5G свързаност и подобряване на цифровата свързаност и достъпа, особено в селските райони и периферните региони.

5.  Научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално чрез:

a)  научни изследвания, включително инфраструктура и оказване на подкрепа на академичните среди, както и иновативни проекти, съдействащи за постигане на целите на „Хоризонт Европа“;

б)  корпоративни проекти, включително обучение и насърчаване на създаването на клъстери и корпоративни мрежи;

в)  демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

г)  съвместни научноизследователски и иновационни проекти между академичните среди, организации за научни изследвания и иновации и промишлеността; публично-частни партньорства и организации на гражданското общество;

д)  трансфер на знания и технологии;

дa)  научни изследвания в областта на главните базови технологии (ГБТ) и техните промишлени приложения, включително нови и авангардни материали;

е)  нови ефективни и достъпни здравни продукти, включително фармацевтични продукти, медицински изделия, диагностика и лекарствени продукти за модерна терапия, нови антимикробни средства и иновативен процес на разработване, които избягват използването на изпитвания върху животни.

6.  Развитие, ▌внедряване и разширяване на цифрови технологии и услуги, особено тези, които допринасят за целите на програмата „Цифрова Европа“, по-специално чрез:

a)  изкуствен интелект;

aa)  квантова технология;

б)  инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;

в)  интернет на нещата;

г)  технология на блоковата верига и други технологии на споделената счетоводна книга;

д)  модерни цифрови умения;

дa)  роботика и автоматизация;

дб)  фотоника;

е)  други модерни цифрови технологии и услуги, съдействащи за цифровизирането на промишлеността на Съюза и за интегрирането на цифровите технологии, услуги и умения в транспортния сектор на Съюза.

7.  Финансова подкрепа за образувания, които имат до 499 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, по-специално чрез:

a)  предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;

б)  предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори, включително засилване на капацитета им за цифровизация и иновации, както и гарантиране на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб;

бa)  предоставяне на финансиране за закупуването на предприятие от служителите или за участието им в стопанска дейност.

8.  Културен и творчески сектор, културно наследство, медии, аудиовизуален сектор, ▌журналистика и преса, по-специално чрез, но не само, разработването на нови технологии, използването на цифрови технологии и технологично управление на правата върху интелектуалната собственост.

9.  Туризъм.

9a.  Рехабилитация на промишлени площадки (включително замърсени терени) и възстановяване за устойчиво използване.

10.  Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на устойчивата биоикономика в по-широк смисъл.

11.  Социални инвестиции, включително тези в подкрепа на изпълнението на европейския стълб на социалните права, по-специално чрез:

a)  микрофинансиране, етично финансиране за социални предприятия и социалната икономика;

б)  търсене и предлагане на умения;

в)  образование, обучение и свързани с тях услуги, включително за възрастни;

г)  социална инфраструктура, по-специално:

i)  приобщаващо образование и обучение, включително образование и грижи в ранна детска възраст, и свързаната с тях образователна инфраструктура и заведения, алтернативни грижи за деца, студентски жилища и цифрово оборудване, които са достъпни за всички;

ii)  социални жилища;

iii)  здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете и полагане на грижи в рамките на общностите;

д)  социални иновации, включително социални решения и схеми, целящи насърчаване на социалните въздействия и резултатите в секторите, посочени в тази точка;

е)  културни дейности със социална цел;

еa)  мерки за насърчаване на равенството между половете;

ж)  интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави;

з)  иновативни решения в здравеопазването, включително електронно здравеопазване, здравни услуги и нови модели на грижи;

и)  приобщаване и достъпност за хората с увреждания.

12.  Развитие на отбранителната промишленост, с което да се допринесе за стратегическата автономност на Съюза, по-специално чрез подкрепа за:

a)  веригата за доставките на отбранителната промишленост на Съюза, в частност чрез финансова подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

б)  дружествата, участващи в революционни проекти за иновации в отбраната и тясно свързани с нея технологии с двойна употреба;

в)  веригата за доставките на отбранителната промишленост, когато участва в съвместни проекти за научни изследвания и развойна дейност в този сектор, включително тези, подкрепяни от Европейския фонд за отбрана;

г)  инфраструктура за научни изследвания и обучение в областта на отбраната.

13.  Космически изследвания, по-специално чрез развитие на космическия сектор в съответствие с целите на „Космическата стратегия“:

a)  извличането на максимални ползи за обществото и икономиката на Съюза;

б)  укрепването на конкурентоспособността на космическите системи и технологии, за преодоляване, по-специално на уязвимостта на веригата за доставките;

в)  подкрепа на предприемачеството в космическия сектор, включително развитие надолу по веригата;

г)  укрепване на автономността на Съюза за безопасен и сигурен достъп до Космоса, включително аспектите, свързани с двойната употреба.

13a.  Морета и океани, чрез разработването на проекти и предприятия в областта на синята икономика и нейните финансови принципи, по-специално чрез морско предприемачество и промишленост, възобновяема морска енергия и кръгова икономика.

Приложение ІІІ

Ключови показатели за изпълнението

1.  Обем на финансиране на InvestEU (разбивка по компоненти на политиката)

1.1  Обем на подписани операции

1.2  Мобилизирани инвестиции

1.3  Размер на мобилизирано частно финансиране

1.4  Постигнат ефект на лоста и мултиплициращ ефект

2.  Географски обхват на финансирането на InvestEU (разбивка по компонент на политиката, държава и регион на ниво NUTS 2)

2.1  Брой на държавите, обхванати от операции

2.1а.  Брой на регионите, обхванати от операции

2.1.б.  Обем на операциите по държави членки и региони

3.  Въздействие на финансирането на InvestEU

3.1  Брой на създадените или подпомогнатите работни места

3.2  Инвестиции в подкрепа на целите, свързани с изменението на климата, и когато е приложимо, представени подробно по компонент на политиката

3.3  Инвестиции в подкрепа на цифровизирането

3.3а.  Инвестиции в подкрепа на промишлен преход

4.  Устойчива инфраструктура

4.1  Енергетика: Инсталирана допълнителна мощност за производство на енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници с нулеви и ниски въглеродни емисии (MW)

4.2  Енергетика: Брой домакинства, брой обществени и търговски помещения, преминали в по-горен клас на енергопотребление

4.2a.  Енергетика: Прогнозни икономии на енергия, генерирани от проектите, в kW/час

4.2б.  Енергетика: Годишен обем на намалените/предотвратени емисии на парникови газове, измерен в тонове еквивалент на парникови газове CO2

4.2в.  Енергетика: Обем на инвестициите в развитието, интелигентността и модернизацията на устойчивата енергийна инфраструктура

4.3  Цифрови технологии: Допълнителни домакинства, предприятия или обществени сгради с широколентов достъп до поне 100 Mbps и с възможност за достигане на гигабитова скорост или брой създадени Wi-Fi точки за достъп

4.4  Транспорт: Мобилизирани инвестиции, по-специално в TEN-T

–  Брой трансгранични проекти и проекти по липсващи връзки (включително проекти, свързани с градски възли, регионални трансгранични железопътни връзки, мултимодални платформи, морски пристанища, вътрешноводни пристанища, връзки с летища и железопътно-автомобилни терминали на основната и широкообхватната мрежа на TEN-T)

–  Брой проекти, допринасящи за цифровизацията на транспорта, по-специално посредством внедряването на ERTMS, речни информационни услуги, ИТС, VTMIS/електронни морски услуги и SESAR

–  Брой пунктове за доставка на алтернативни горива, построени или модернизирани

–  Брой проекти, допринасящи за безопасността на транспорта

4.5  Околна среда: Инвестиции, съдействащи за изпълнението на плановете и програмите, които се изискват съгласно достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водата, отпадъците и природата

5.  Научни изследвания, иновации и цифровизиране

5.1  Принос за постигане на целта от 3 % от БВП на ЕС, инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации

5.2  Брой на подпомогнатите предприятия, които провеждат проекти за научни изследвания и иновации, по размер

6.  МСП

6.1  Брой на подпомогнати предприятия по размер (микро, малки, средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация)

6.2  Брой на подпомогнати предприятия спрямо етапа (ранен, растеж/пълно разгръщане)

6.2а  . Брой предприятия, получили подкрепа, по държави членки и региони на ниво NUTS 2

6.2б.  Брой подпомогнати предприятия по сектори, по код NACE

6.2в.  Процент на инвестиционния обем, по компонента за МСП, насочен към МСП

7.  Социални инвестиции и умения

7.1  Социална инфраструктура: Капацитет и достъп до подпомогнатата социална инфраструктура по сектори: жилищно настаняване, образование, здравеопазване, др.

7.2  Микрофинансиране и социално корпоративно финансиране: Брой на получателите на микрофинансиране и подпомогнатите социални предприятия

7.5  Умения: Брой на хората, придобили нови умения, или чиито умения са валидирани и сертифицирани: квалификация за формално образование и обучение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Програмата InvestEU - предишни инструменти

A.  Капиталови инструменти:

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF98): Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  TTP: Решение на Комисията за приемане на решение за допълнително финансиране относно финансирането действия на дейността „Вътрешен пазар за стоки и отраслови политики“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. и приемане на рамково решение относно финансирането на подготвителното действие „Европейският съюз поема ролята си в глобализирания свят“ и четири пилотни проекта „Еразмус за млади предприемачи“, „Мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между микропредприятия и МСП“, „Трансфер на технологии“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. (C(2007)531).

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF01): Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за висок растеж и иновации на МСП - GIF: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

—  COSME (EFG): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Капиталов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Компонент на EaSi в областта на инвестициите за изграждане на капацитет: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

Б.  Гаранционни инструменти:

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 2007: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Европейски гаранционен механизъм за микрофинансиране – (EPMF-G): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  Инструмент за поделяне на риска RSI:

–  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

–  Решение № 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86);

–  Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма: „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).

—  Гаранция за EaSI: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

—  Механизмът за гарантиране на заеми по COSME (COSME LGF): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Дългов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Механизъм за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството (CCS GF): Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/EО, № 1855/2006/EО и № 1041/2009/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

—  Механизъм за гарантиране на студентски заеми (SLGF): Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм+“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

—  Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

В.  Инструменти за поделяне на риска:

—  Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР): Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

—  Програма InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

—  Дългов инструмент на Механизма за свързване на Европа (ДИ на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

—  Инструмент за финансиране на природен капитал (NCFF): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

Г.  Специални инвестиционни механизми (DIV):

—  Европейски механизъм за микрофинансиране - Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  фонд „Marguerite“:

–  Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1).

–  Решение на Комисията от 25.2.2010 г. относно участието на Европейския съюз в Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г.(фонд „Marguerite“) (С(2010)941).

—  Европейски фонд за енергийна ефективност (EEEF): Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации, допълняемост и изключени дейности

A.  Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации и допълняемост

В съответствие с член 209 от Финансовия регламент гаранцията на ЕС е насочена към преодоляване на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации (член 209, параграф 2, буква а)) и постига допълняемост чрез предотвратяване на замяната на евентуална подкрепа и инвестиции от други публични или частни източници (член 209, параграф 2, буква б).

С цел спазване на член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент операциите по финансиране и инвестиране, ползващи се от гаранцията на ЕС, отговарят на следните изисквания, посочени в точки 1 и 2 по-долу:

1.  Неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации

За да се преодолеят неефективността на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както е посочено в член 209, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент, инвестициите, към които са насочени операциите по финансиране и инвестиране, включват една от следните характеристики:

a)  характер на обществено благо (като образование и умения, здравеопазване и достъпност, сигурност и отбрана, както и инфраструктура, достъпна безплатно или на незначителна цена), от която операторът или дружеството не може да извлече достатъчни финансови ползи.

б)  Външни фактори, които операторът или дружеството като цяло не успява да интернализира, като например инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност, опазване на климата или опазване на околната среда.

в)  Информационни асиметрии, по-специално в случай на МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, включително по-високи нива на риска, свързани с дружества на ранния етап, дружества с главно нематериални активи или недостатъчно обезпечение, или дружества, които се съсредоточават върху дейности, свързани с по-висок риск.

г)  Трансгранични инфраструктурни проекти и свързаните с тях услуги или фондове, инвестиращи на трансгранична основа, за преодоляване на разпокъсаността и подобряване на координацията в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

д)  Излагане на по-високи нива на риск в определени сектори, държави или региони отвъд равнищата, които частните финансови участници могат или желаят да приемат. Това включва хипотезата, при която инвестицията не би била осъществена или не би била осъществена в същата степен поради своята новост или поради рискове, свързани с иновации или недоказани технологии.

е)  Нова и/или сложна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), подточка iii) от настоящия регламент.

2.  Допълняемост

Операциите по финансиране и инвестиране изпълняват и двата аспекта на допълняемостта, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент. Това означава, че операциите не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен от други публични или частни източници без подкрепата на фонда InvestEU. За целите на настоящия регламент под „операции по финансиране и инвестиции“ се разбира операциите по финансиране и инвестиране, които отговарят на следните два критерия:

(1)  за да се разглежда като допълнителен към частните източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, насочени към инвестиции, които поради своите характеристики (характер на обществено благо, външни фактори, информационни асиметрии, съображения за социално-икономическо сближаване или други) не са в състояние да генерират достатъчно финансови печалби на пазарно равнище или се считат за твърде рискови (в сравнение с нивата на риск, които съответните частни субекти са готови да поемат). Следователно подобни операции по финансиране и инвестиране не могат да получат достъп до пазарно финансиране при разумни условия по отношение на ценообразуването, изискванията за обезпечение, вида финансиране, срока на предоставяното финансиране или други условия и без публична подкрепа изобщо не биха били предприети или не биха били предприети в същата степен.

(2)  За да се разглежда като допълнителен към съществуващата подкрепа от други публични източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага само операции по финансиране и инвестиране, за които се прилагат следните условия:

a)  операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен от партньора по изпълнението без подкрепата от фонда InvestEU; както и

б)  операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен по линия на други съществуващи публични инструменти, като например финансови инструменти за споделено управление, действащи на регионално и национално равнище. Въпреки това е възможно допълващо използване на InvestEU и други публични ресурси, по-специално когато може да бъде постигната добавена стойност от ЕС и когато използването на публични средства за постигане на целите на политиката по ефикасен начин може да бъде оптимизирано.

С цел да докажат, че операциите по финансиране и инвестиране, които се ползват с гаранция на ЕС, са в допълнение към съществуващия пазар и друга публична подкрепа, партньорите по изпълнението предоставят информация, съдържаща най-малко една от следните характеристики:

a)  подкрепа, предоставена чрез подчинени позиции по отношение на други публични или частни кредитори или в рамките на структурата на финансиране.

б)  Подкрепа, предоставена чрез капитал и квазикапитал или чрез дългосрочни заеми, ценообразуване, изисквания за обезпечение или други условия, които не са налични в достатъчна степен на пазара или от други публични източници. Подкрепа за операции, които имат по-висок рисков профил от риска, който обикновено се приема от собствените стандартни дейности на партньора по изпълнението, или подкрепа за партньорите по изпълнението при надхвърляне на собствения капацитет за подкрепа на такива операции.

в)  Участие в механизми за споделяне на риска, насочени към области на политиката, които излагат партньора по изпълнението на по-високи нива на риск в сравнение с нивата, приети като цяло от партньора по изпълнението, или в сравнение с това, което частните финансови участници могат или са склонни да приемат.

г)  Подкрепа, която катализира/привлича допълнително частно или публично финансиране и която допълва други частни и търговски източници, по-специално от традиционно непоемащи риск класове инвеститори или институционални инвеститори, в резултат на сигнализиращия ефект на подкрепата, предоставяна по линия на фонд InvestEU.

д)  Подкрепа, предоставена чрез финансови продукти, които не са налични или не са предложени на достатъчно ниво в целевите държави или региони поради липсващи, недоразвити или незавършени пазари.

За операции по финансиране и инвестиране чрез посредник, особено за подкрепа на МСП, допълняемостта се проверява на равнището на посредника, а не на равнището на крайния получател. Допълняемостта се счита за съществуваща, когато фондът InvestEU подпомага финансов посредник при създаването на нов портфейл с по-високо ниво на риск или при увеличаване на обема на дейностите, които вече са високорискови, в сравнение с нивата на риск, които частните и публичните финансови участници в момента могат или желаят да поемат в целевата(ите) държава(и) членка(и) или региони.

Гаранцията на ЕС не се предоставя за подпомагане на операции по рефинансиране (например замяна на съществуващи кредитни споразумения или други форми на финансова подкрепа за проекти, които вече са отчасти или изцяло реализирани), освен при специфични изключителни и добре обосновани обстоятелства, за които е доказано, че операцията с гаранция на ЕС ще даде възможност за нова инвестиция в допустима политическа област на стойност, допълваща обичайния обем на дейност на партньора по изпълнението или на финансов посредник, и най-малко равностойна на стойността на операцията, която отговаря на критериите за допустимост, посочени в настоящия регламент. Горепосочените критерии относно неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта се прилагат и по отношение на такива операции по рефинансиране.

Б.  Изключени дейности

Фонд InvestEU не подкрепя:

(1)  дейности, които ограничават индивидуалните права и свободи или нарушават правата на човека;

(2)  в областта на отбранителните дейности, използването, разработването или производството на продукти и технологии, които са забранени от приложимото международно право;

(3)  свързани с тютюневите изделия и дейности (производство, дистрибуция, преработка и търговия);

(4)  дейности, изключени съгласно член [X] от Регламента [„Хоризонт Европа“]: научни изследвания в областта на клонирането на хора за репродуктивни цели; дейности, насочени към изменение на генетичното наследство на човека, в резултат на които промените могат да станат унаследими, дейности за създаване на човешки ембриони единствено с цел научни изследвания или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на ядра от соматични клетки;

(5)  хазарт (дейности в областта на производството, създаването, дистрибуцията, преработката, търговията или софтуера);

(6)  търговия със сексуални услуги и свързана с тях инфраструктура, услуги и медии;

(7)  дейности, включващи живи животни за експериментални и научни цели, доколкото спазването на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, не може да бъде гарантирано;

(8)  развитие на дейност в областта на недвижимите имоти, т.е. дейност с единствена цел обновяване и повторно наемане или препродажба на съществуващи сгради, както и изграждане на нови проекти; въпреки това, дейностите в сектора на недвижимите имоти, които са свързани със специфичните цели на InvestEU, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, и/или с допустимите области за операции по финансиране и инвестиране съгласно приложение II към настоящия регламент, такива инвестиции в проекти за енергийна ефективност или социални жилища са допустими;

(9)  финансови дейности като закупуване или търговия с финансови инструменти. По-специално се изключват интервенциите, насочени към изкупуване с цел източване на активи или заместващ капитал с цел източване на активи.

(10)  дейности, забранени от приложимото национално законодателство;

(11)  извеждането от експлоатация, експлоатацията, приспособяването или изграждането на атомни електроцентрали;

(12)  инвестиции, свързани с минно дело/добив, преработка, дистрибуция, съхранение или изгаряне на твърди изкопаеми горива и петрол, както и инвестиции, свързани с добива на газ. Това изключение не се прилага за:

i)  проекти, при които няма надеждна алтернативна технология;

ii)  проекти, свързани с предотвратяване и контрол на замърсяването;

iii)  проекти, за които има съоръжения за улавяне, съхранение или използване на въглерод; промишлени или изследователски проекти, които водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с приложимия(ите) референтен(ни) показател(и) на схемата за търговия с емисии.

(13)  Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа за отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

i)  депа за отпадъци на място, които са спомагателен елемент към даден индустриален или минен инвестиционен проект, и когато е доказано, че депонирането е единственият надежден вариант за третиране на промишлените или минните отпадъци, генерирани от самата дейност;

ii)  съществуващи съоръжения за депониране, с цел да се гарантира използването на сметищен газ и да се насърчи добивът на суровини от депата за отпадъци и преработката на минни отпадъци.

(14)  Инвестиции в инсталации за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ). Това изключение не се прилага за инвестиции за модернизация на съществуващи инсталации за механично-биологично третиране за целите на производството на енергия от отпадъци или за рециклиране на разделно събирани отпадъци, като например компостиране и анаеробно разграждане.

(15)  Инвестиции в инсинератори за обработката на отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

i)  инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци;

ii)  съществуващи инсталации с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел след изгаряне, при условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на капацитета на инсталацията за обработване на отпадъци.

Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за гарантиране на спазването при подписването и мониторинга на спазването от операциите по финансиране и инвестиране на критериите за изключване по време на изпълнението на проекта, както и за предприемането на подходящи коригиращи действия по целесъобразност.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 131.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 310.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 16 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0026).
(4)OВ C […], […] г., стр. […].
(5)OВ C […], […] г., стр. […].
(6) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. Текстът, подчертан в сиво, не e договорен в рамките на междуинституционалните преговори.
(7)COM(2018)0097 final.
(8)COM(2018)0353.
(9)Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
(10)COM(2017)0206.
(11)COM(2017)0250.
(12)Публикуван като Документ за обсъждане на европейската икономика № 074 през януари 2018г.
(13)
(14)Позоваването трябва да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1. Споразумението е публикувано на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
(15) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(16) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(17) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(19) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(20) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(21) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(22) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(23)
(24)


Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I
PDF 130kWORD 63k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))
P8_TA(2019)0434A8-0006/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0278),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0193/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0006/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единна европейска среда за морско информационно обслужване и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС

P8_TC1-COD(2018)0139


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1239.)

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 265.


Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I
PDF 124kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))
P8_TA(2019)0435A8-0363/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0354),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0208/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 27 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0363/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

P8_TC1-COD(2018)0179


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2088.)

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 97.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 24.


Устойчиви органични замърсители ***I
PDF 125kWORD 59k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
P8_TA(2019)0436A8-0336/2018

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0144),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0124/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото от 10 септември 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 1 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0336/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

P8_TC1-COD(2018)0070


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1021.)

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 93.
(2) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 ноември 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0463).


Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистри на трансакции ***I
PDF 125kWORD 63k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))
P8_TA(2019)0437A8-0181/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0208),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0147/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 6 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0181/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции

P8_TC1-COD(2017)0090


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/834.)

(1) ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10.
(2) ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.


Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I
PDF 124kWORD 60k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))
P8_TA(2019)0438A8-0190/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0331),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0191/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 октомври 2017°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0190/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави

P8_TC1-COD(2017)0136


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2099.)

(1) ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3.
(2) ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.


Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I
PDF 123kWORD 46k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))
P8_TA(2019)0439A8-0437/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0331),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0212/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0437/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС и регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

P8_TC1-COD(2018)0165


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2115.)

(1) ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79.


Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Европейския парламент да предприема разследване: законодателно предложение
PDF 129kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно преговорите със Съвета и Комисията по законодателното предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване (2019/2536(RSP))
P8_TA(2019)0440B8-0238/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 14, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 226, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване и за отмяна на Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията(1),

—  като взе предвид съответните параграфи в препоръката си от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (резолюция на комисията PANA, параграфи 190 – 200)(2) и препоръката си от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (резолюция на комисията EMIS, параграфи 76 – 94)(3),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г., в съответствие с член 229 от Правилника за дейността, да продължи през новия парламентарен мандат разглеждането на горепосоченото законодателно предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване,

—  като взе предвид трите работни документа(4) на комисията по конституционни въпроси относно горепосоченото законодателно предложение,

—  като взе предвид опасенията на Съвета и на Комисията във връзка с това законодателно предложение, изразени в писмото от 4 април 2014 г. до генералния секретар на Европейския парламент от генералните секретари на Съвета и Комисията и в писмата до председателя на комисията по конституционни въпроси от 28 април 2015 г. от първия заместник-председател на Комисията, от 3 септември 2015 г. от люксембургското председателство на Съвета, от 13 октомври 2016 г. от словашкото председателство на Съвета и от 25 октомври 2018 г. от австрийското председателство на Съвета,

—  като взе предвид разискванията в пленарна зала на 13 декември 2017 г., и по-специално отговорите на естонското председателство на Съвета и на Комисията, вследствие на въпросите с искане за устен отговор (член 128), внесени на 29 ноември 2017 г. от Данута Мария Хюбнер от името на комисията по конституционни въпроси до Съвета и до Комисията относно правото на Европейския парламент да предприема разследване,

—  като взе предвид разискванията в пленарна зала на 17 април 2019 г. вследствие на въпросите с искане за устен отговор (член 128), внесени на 22 януари 2019 г. до Съвета и до Комисията от Данута Мария Хюбнер от името на комисията по конституционни въпроси относно законодателното предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване(5),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по конституционни въпроси (B8‑0238/2019),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че още в първия работен документ, приет от комисията по конституционни въпроси (AFCO) на 20 януари 2015 г., беше посочено, че „опасенията“, изразени от Съвета и Комисията, „не следва сами по себе си да представляват непреодолимо възражение“, като комисията AFCO признава, че „съществуват алтернативни решения и по-гъвкави формулировки, които биха дали възможност за намиране на изход от безизходицата по отношение на регламента“, посочващи и предлагащи на председателството на Съвета и на Комисията евентуален начин за постигане на напредък, като „политическите преговори са първи“, последвани от технически срещи;

Б.  като има предвид, че Съветът отговори на това предложение, като изрази желание и ангажираност за преговори с Парламента, но с условието Парламентът първо да обърне внимание на проблематичните и фундаментални опасения от правен и институционален характер;

В.  като има предвид, че комисията AFCO прие втори работен документ, който дава възможност на докладчика да предприеме по-нататъшни стъпки със Съвета и Комисията, за да договори начин за преодоляване на горепосочените опасения; като има предвид, че беше приета съответно нова стратегия за водене на преговори, както и документ под формата на неофициален документ, описващ с политически аргументи възможни решения за постигане на напредък, който беше изпратен на Съвета и Комисията на 30 юни 2016 г.;

Г.  като има предвид, че на 10 октомври 2016 г. трите институции взеха решение да пристъпят към неофициална размяна на мнения между съответните правни служби, за да изяснят допълнително всички правни и институционални проблеми; като има предвид, че това даде възможност на Парламента да предложи нова формулировка на регламента, оставяйки отворени основните политически различия;

Д.  като има предвид, че въпреки работата по правните аспекти, юрисконсултите на правните служби на Комисията и Съвета не успяха официално да одобрят документа, резултат от забележителната работа, извършена от правните служби на трите институции, и това доведе до практически застой по това важно досие; като има предвид, че вследствие на това беше проведено разискване в пленарна зала под егидата на комисията AFCO на 13 декември 2017 г. след два въпроса с искане за устен отговор, след което комисията AFCO на 3 май 2018 г. изпрати нова формулировка на предложението под формата на неофициален документ, представляващ официалните последващи действия във връзка със споразумението, постигнато от председателя на комисията AFCO и докладчика Рамон Хауреги Атондо със словашкото председателство на Съвета и с Комисията на 10 октомври 2016 г., в който се заявява, че „за да бъдат започнати официални преговори, е необходимо представяне на нова формулировка на предложението на ЕП“;

Е.  като има предвид, че Съветът отговори на 25 октомври 2018 г. на предложената нова формулировка, базираща се на работата, извършена от правните служби, опита на двете анкетни комисии (EMIS и PANA), натрупан през настоящия осми мандат, и предложението, прието от Парламента през 2014 г.; като има предвид, че в своя отговор Съветът представи официално нов списък с опасения, които също така излизат извън рамките на становището на собствената му правна служба, като поставят под въпрос свършената до момента работа и изброяват основните институционални проблеми за Парламента, които трудно могат да бъдат преодолени; като има предвид, че действайки по този начин, Съветът не оставя възможност за маневри за преговори, при все че идеята за неофициалния документ беше всъщност новият текст да отключи преговорите и политическите разисквания;

Ж.  като има предвид, че присъща характеристика на всички законодателни камари и основно условие за разделението на властите в условията на демокрация, която заслужава името си, е даден парламент да може да търси отговорност от изпълнителната власт чрез създаване на анкетни комисии с реални правомощия за призоваване на свидетели и получаване на документи;

З.  като има предвид, че всички институции на Европейския съюз редовно са се ангажирали с лоялно сътрудничество, което в случая с въпросния регламент трудно може да се открие;

1.  изразява дълбокото си несъгласие с подхода на Съвета (и Комисията), който продължава да възпрепятства, след повече от четири години неофициални срещи и размяна на писма и документи, провеждането на официално заседание за обсъждане на политическо равнище на възможни решения на установените проблеми, отказва одобряването на политически мандат за председателството на Съвета, който би дал възможност за заседания с политически характер за разрешаване на най-спорните въпроси и за изясняване дали може да бъде постигнато споразумение;

2.  отправя искане към председателя на Парламента да представи на вниманието на политическите лидери опасенията на Парламента по отношение на неспазването от страна на Съвета и Комисията на принципа на междуинституционално сътрудничество;

3.  предлага комисията по правни въпроси да разгледа възможността за изготвяне на иск пред Съда на Европейския съюз във връзка с принципа на лоялно сътрудничество между институциите (член 13, параграф 2 от ДЕС) и във връзка с това също така да провери и докладва относно нарушенията от страна на Съвета на фактическата правна рамка на анкетните комисии, създадени по време на настоящия мандат (PANA и EMIS);

4.  подчертава, че в настоящия си вид член 226, трета алинея от ДФЕС, който предвижда „специална законодателна процедура“ и изисква одобрението на Съвета и на Комисията за приемането на регламент относно правото на Парламента да предприема разследване, не задължава Съвета и Комисията да преговарят, тъй като те са задължени единствено да дадат или да не дадат съгласието си за предложението на Парламента, а не да преговарят с него с оглед постигане на общо съгласие;

5.  препоръчва законодателният процес, произтичащ от правото на законодателна инициатива, предоставено на Парламента от Договорите, да включва, съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, искане за изготвяне на законодателен календар за съответните инициативи по подобие на обикновената законодателна процедура; подчертава също така, че тази специална законодателна процедура трябва да спазва разпоредбите на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество относно институционалното задължение на трите институции за водене на преговори;

6.  приканва Съвета и Комисията, в случай че не могат да одобрят предложението, да възобновят преговорите с новоизбрания парламент, като потвърдят напредъка, постигнат с новата формулировка на предложението, представена в неофициалния документ и базирана върху извършената работа от правните служби на трите институции; счита, че това е по-организиран и систематичен текст от приетия през 2014 г., съдържащ същите правомощия за разследване, но актуализиран в съответствие с опита от последните години и настоящата институционална реалност;

7.  призовава политическите партии да направят така, че изборните им програми да изразяват ангажимента им към предложението на Парламента за нов и актуализиран регламент относно правото на Парламента да провежда разследване, и приканва водещите кандидати да предоставят своята публична и политическа подкрепа по този въпрос;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и националните парламенти.

(1) ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 39.
(2) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(3) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.
(4) PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 и PE630.750v01-00.
(5) O-000003/19 и O-000004/19.


Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители
PDF 174kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“ (2019/2683(RSP))
P8_TA(2019)0441B8-0241/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 ноември 2018 г. (COM(2018)0734), озаглавено „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“ (наричано по-нататък „съобщението“),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 191, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(3),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/EИО(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти(6),

—  като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно безопасността на детските играчки(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричан по-нататък „Регламент CLP“)(8),

—  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (7-ма ПДОС) и по-специално точка 54 (iv) от нея(9),

—  като взе предвид Целите за устойчиво развитие, и по-специално цел 3.9(10);

—  като взе предвид доклада на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Световната здравна организация, озаглавен „Състоянието на науката за химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система — 2012 г.“(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно защитата на общественото здраве от вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система(12),

—  като взе предвид проучването от 15 януари 2019 г., озаглавено „Нарушители на функциите на ендокринната система: от научните доказателства за защитата на човешкото здраве“, възложено от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси на Парламента (13),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в доклада от 2012 г. на Програмата на ООН по околната среда/СЗО нарушителите на функциите на ендокринната система се окачествяват като световна заплаха и се посочват, наред с другото, честите случаи и все по-широкото разпространение на множество свързани с ендокринната система смущения при хората, като също така се отбелязва, че при популациите диви животни се наблюдават свързани с ендокринната система последици;

Б.  като има предвид, че според този доклад има нови данни за наличието на неблагоприятни резултати за репродуктивното здраве (безплодие, ракови заболявания, малформации) вследствие на излагане на въздействието на химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че има все повече доказателства за въздействието на тези химически вещества върху функциите на щитовидната жлеза, мозъчните функции, затлъстяването и метаболизма, както и върху инсулиновата и глюкозната хомеостаза;

В.  като има предвид, че фактът, че този клас химикали предизвиква неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и дивата флора и фауна чрез намеса в хормоналната система, вече не се оспорва; като има предвид, че следователно няма основателна причина да се отложи ефективното регулиране;

Г.  като има предвид, че в най-новото проучване на Института по науки за оценка на риска, озаглавено „Health costs that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals“ („Здравни разходи, евентуално свързани с химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система“) при оценката на пет потенциално нарушаващи функциите на ендокринната система химически вещества се констатира, че съгласно наличните научни публикации социално-икономическата тежест на здравните последици, свързани с химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в ЕС могат да се окажат значителни, като се посочва, че те варират между 46 и 288 милиарда евро годишно(14);

Д.  като има предвид, че в доклада на UNEP/СЗО се посочва, че: „За близо 800 химически вещества са известни или се подозира, че са в състояние да се намесват в действието на хормоналните рецептори, хормоналния синтез или хормоналното преобразуване. При все това, само малка част от тези химически вещества са изследвани чрез тестове, които са в състояние да идентифицират явни ефекти върху ендокринната система при незасегнати организми “;

Е.  като има предвид, че в съобщението се посочва, в контекста на предложената рамка на Съюза, че „от 1999 г. насам научните доказателства, свързващи експозицията на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, със заболеваемостта сред хората или отрицателното въздействие върху дивата природа, са все по-категорични“;

Ж.  като има предвид, че съгласно 7-ата ПДОС, „с цел да се защитят гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и риск за здравето и благосъстоянието им, 7-ата ПДОС гарантира, че до 2020 г. (...) опасенията, свързани с веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, ще бъдат ефективно разгледани във всички съответни законодателни актове на Съюза“;

З.  като има предвид, че съгласно 7-ата ПДОС това изисква по-специално „разработването до 2018 г. на (...) изграждане на хоризонтални мерки, които да бъдат предприети до 2015 г., за да се гарантира (...) свеждане до минимум на експозицията на вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система“;

И.  като има предвид, че до момента Комисията не е приела стратегия на Съюза за нетоксична околна среда, нито е предприела хоризонтални мерки до 2015 г., за да гарантира свеждането до минимум на излагането на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Й.  като има предвид, че преразглеждането на стратегията на Общността за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система от 1999 г. бележи голямо закъснение;

К.  като има предвид, че при липсата на преразгледана стратегия на Съюза за химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, държави членки като Франция, Швеция, Дания и Белгия предприеха стъпки на национално равнище с оглед повишаване на равнището на защита на техните граждани чрез редица национални мерки;

Л.  като има предвид, че е в интерес на всички да се гарантира въвеждането на ефективен и всеобхватен европейски подход към химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда;

М.  като има предвид, че една стабилна рамка на Съюза по отношение на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и ефективното ѝ прилагане са от решаващо значение, за да може ЕС да допринесе за изпълнението на ангажимента си по отношение на цел 3.9 от целите за устойчиво развитие, а именно „съществено да се намали броят на смъртните случаи и заболяванията от опасни химикали и от замърсяване на въздуха, водата и почвата“;

Н.  като има предвид, че една стабилна рамка на Съюза относно химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, е необходима също така, за да се положат основите на нетоксична кръгова икономика, като се насърчават промишлените иновации чрез по-безопасно заместване;

О.  като има предвид, че е похвално, че в съобщението се признава неблагоприятното въздействие на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система върху човешкото здраве и околната среда, включително ефектите от смесването на веществата, подчертава се целта за свеждане до минимум на общата експозиция и се признава необходимостта от хоризонтален подход за идентифициране на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система;

П.  като има предвид обаче, че в съобщението липсват както конкретен план за действие за свеждане до минимум на излагането на въздействието на нарушителите на функциите на ендокринната система, така и график за следващите стъпки за постигане на напредък;

Р.  като има предвид, че в основни законодателни актове на Съюза в чувствителни области все още липсват специални разпоредби относно химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. за козметичните продукти, детските играчки или материалите, предназначени за контакт с храни);

С.  като има предвид, че Комисията обяви, че ще извърши проверка за пригодност, за да прецени дали съответното законодателство на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, постига общата си цел за защита на човешкото здраве и околната среда чрез свеждане до минимум на експозицията на тези вещества; като има предвид, че широкообхватният характер на проверката за пригодност, както и ангажиментът на Комисията, че специално внимание ще бъде отделено на защитата на уязвимите групи, трябва да бъдат приветствани; като има предвид обаче, че тази оценка е трябвало да бъде извършена преди години и е жалко, че едва сега Комисията е решила да пристъпи към такава проверка за пригодност; като има предвид, че поради това проверката за пригодност не следва да дава основание за удължаване на сроковете за изпълнението на конкретни законодателни и други действия;

Т.  като има предвид, че научните критерии, разработени за определяне на ендокринните нарушители в пестициди и биоциди, нямат категория „подозирани нарушители на функциите на ендокринната система“ и поради това не са годни за хоризонтално прилагане; като има предвид, че това не е в съответствие с класификацията на веществата, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) съгласно Регламента CLP и 7-та ПДОС; като има предвид, че способността за идентифициране на предполагаеми нарушители на функциите на ендокринната система е изключително важна, още повече защото Регламентът относно козметичните продукти и Директивата относно безопасността на детските играчки не само ограничават известните и предполагаемите канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (категории 1A и 1B), но също така и тези, за които съществуват съмнения, че са CMR (категория 2);

У.  като има предвид, че липсват подходящи изпитвания и изисквания по отношение на данните за идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната система в съответното законодателство на Съюза;

Ф.  като има предвид, че в съобщението се изтъкват все повече доказателства, свързани с ефектите на смесите от химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (т.е. излагането на въздействието на комбинация от ендокринни нарушители може да доведе до неблагоприятни въздействия при концентрации, при които, поотделно, не е наблюдавано никакво въздействие), но въпреки това не се правят никакви предложения по този въпрос;

Х.  като има предвид, че проектът „EDC-MixRisk“ в рамките на „Хоризонт 2020 заключи, че „настоящите разпоредби относно създадените от човека химикали систематично подценяват рисковете за здравето, свързани с комбинирани експозиции на ендокринни нарушители или потенциални ендокринни нарушители“(15);

Ц.  като има предвид, че неуспехът при прилагането на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (висок процент на несъответстващи регистрационни досиета, бавни оценки поради липсващи данни и липса на регулаторни действия по отношение на вещества, които след оценка се оказва, че представляват сериозен риск за здравето на човека или околната среда) също води до неуспех при свеждането до минимум на експозицията на познати или предполагаеми ендокринни нарушители;

1.  счита, че рамката на Съюза за ендокринните нарушители, във вида, в който е предложена от Комисията в съобщението, не е достатъчна, за да се преодолее заплахата за човешкото здраве и околната среда, дължаща се на излагането на химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че тя не постига това, което се изисква съгласно 7-та ПДОС;

2.  счита, че ендокринните нарушители са клас химикали, който поражда еквивалентна загриженост, както веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR вещества), и поради това следва да бъдат третирани по еднакъв начин в законодателството на Съюза;

3.  призовава Комисията бързо да предприеме всички необходими действия, за да гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда срещу нарушителите на функциите на ендокринната система, като ефективно сведе до минимум цялостната експозиция на хората и околната среда спрямо ендокринните нарушители;

4.  призовава Комисията да разработи хоризонтално определение въз основа на определението на СЗО за веществата, за които съществуват подозрения, че нарушават функциите на ендокринната система, както и за познатите и предполагаемите нарушители на функциите на ендокринната система, в съответствие с класификацията на веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в Регламента CLP , не по-късно от юни 2020 г.;

5.  призовава Комисията да гарантира, че хоризонталното определение се придружава от подходящи документи с насоки;

6.  призовава Комисията да направи законодателни предложения не по-късно от юни 2020 г., за да въведе специфични разпоредби относно ендокринните нарушители в Регламент (ЕО) № 1223/2009, подобни на тези относно CMR веществата;

7.  призовава Комисията да изготви законодателни предложения не по-късно от юни 2020 г. за включване на специфични разпоредби относно ендокринните нарушители в Директива 2009/48/ЕО , подобни на тези за CMR веществата, но без каквото и да било позоваване на праговете за класифициране, тъй като тези прагове не са приложими за химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система;

8.  призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 1935/2004, не по-късно от юни 2020 г. с цел ефективно намаляване на съдържанието на опасни вещества в тях, със специфични разпоредби за заместване на употребата на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система;

9.  счита, че е налице спешна необходимост от ускоряване на разработването и валидирането на тестове с цел правилно идентифициране на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, включително методологии за нов подход;

10.  призовава Комисията да гарантира, че изискванията за данни постоянно се актуализират във всички съответни законодателни актове, за да се вземе предвид най-новият технически и научен напредък, така че химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, да могат да бъдат надлежно идентифицирани;

11.  призовава Комисията да вземе предвид въздействието на смесите и комбинираните експозиции във всички съответни законодателни актове на ЕС;

12.  призовава Европейската агенция по химикали, Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че регистрационните досиета отговарят на изискванията на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) до края на 2019 г., да ускорят оценката на веществата и да приложат ефективно окончателните заключения от оценките на веществата съгласно REACH като важно средство за свеждане до минимум на експозицията на вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система;

13.  призовава Комисията да гарантира подходящ биомониторинг на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система при хората и животните, както и мониторинг на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в околната среда, включително в питейната вода;

14.  призовава Комисията да гарантира, че рамката на Съюза относно химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система ще има ефективен принос за стратегията на Съюза за нетоксична околна среда, която следва да бъде приета възможно най-скоро;

15.  призовава Комисията да насърчава научните изследвания в областта на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, по-специално по отношение на епигенетичното и транспоколенческото въздействие, въздействието им върху микробиома, модалностите за новите химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система и характеристиката на взаимовръзката доза-отклик, както и по-безопасни алтернативи;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) OВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33.
(3) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1.
(5) ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.
(6) OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.
(7) OВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(9) OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(10) https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9
(11) СЗО/Програмата на ООН за околната среда (UNEP), „State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals — 2012“, Световна здравна организация, 2013 г., http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(12) OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 85.
(13) Проучване — „Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси, 15 януари 2019 г., достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
(14) Rijk, I., van Duursen, M. and van den Berg, M, Health cost that can be associated with Endocrine Disrupting Chemicals — An Inventory, Evaluation and way to assess the potential health impact of EDC-related health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, University of Utrecht, 2016, достъпен на адрес: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf
(15) https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf

Правна информация - Политика за поверителност